Реферати

Реферати по економіко-математичному моделюванню

Фінансові функції і рекурсія. Обчислення значень фінансових функцій за допомогою електронних таблиць Excel чи інших прикладних програм. Рекурсивні методи рішення прикладних задач, орієнтованих на економічні спеціальності. Динаміка внеску, дисконтирование, консолідування.

Эконометрика. Задачі на виявлення залежності між обсягом продажів і витратами на рекламу методом парного кореляційно-регресійного аналізу. Побудова полючи кореляції. Використання для апроксимації прямолінійної, параболічної і логарифмічної залежності.

Эконометрика. Огляд кореляційного полючи. Довірчі інтервали регресії. Оцінка якості лінійної моделі прогнозування. Перевірка її на відповідність умовам теореми Гаусса-Маркова. Крапковий і интервальный прогнози. Перебування середньої помилки апроксимації.

Імітаційне моделювання групового обслуговування з декількома етапами і подвійною чергою: робота оптового магазина. Методи побудови імітаційних моделей економічних об'єктів. Проведення аналізу за результатами чисельних експериментів на імітаційній моделі оптового магазина. Виявлення закономірностей, що допоможуть у проведенні кадрової політики підприємства.

Імітаційне моделювання життєвого циклу товару на прикладі ТОВ "Стимул". Теоретичні основи імітаційного моделювання. Пакет моделювання AnyLogic TM, агентный підхід моделювання. Розробка імітаційної моделі життєвого циклу товару ТОВ "Стимул", моделі поводження споживачів на ринку і специфіка покупців.

Кореляційний аналіз. Поняття кореляційних зв'язків, їхня класифікація. Кореляційні полючи і ціль їхньої побудови. Коефіцієнти кореляції, їхні види, властивості і перевірка значимості. Розрахунок факторним експериментом вплив тиску, жирності і кислотності на якість продукції.

Лінійне програмування як метод оптимізації. Загальна постановка задачі лінійного програмування (ЛП). Приведення задачі ЛП до стандартної форми. Приклади економічних задач, що приводяться до задач ЛП. Геометричний і симплексний методи рішення. Теореми подвійності і їхнє використання в задачах ЛП.

Математичний запис критеріїв оптимальності господарської діяльності. Економіко-математична модель розподілу засобів рекламного бюджету по різних джерелах для одержання найбільшого прибутку. Оцінка діяльності продавців компанії, створення матриці призначень по посадах з метою збільшення обсягу продажів.

Математичні методи і моделі. Розрахунок коефіцієнта кореляції, визначення виду залежності, параметрів лінії регресії й оцінка точності апроксимації. Побудова матриці прибутку в залежності від обраної стратегії і стані факторів зовнішнього середовища. Індивідуальне відношення до ризику.

Математичне моделювання росту прибутковості страхової компанії. Загальна характеристика основних фактів і понять при моделюванні діяльності страхових компаній. Вплив поводження страхових агентів на ріст їхньої прибутковості. Розробка програми-довідника по удосконалюванню відносин Страховика і Страхувальника.

Математичне моделювання економічних процесів на залізничному транспорті. Оптимізація виробничої програми підприємства по деповському ремонті вантажних вагонів. Оптимізація завантаження потужностей по виробництву запасних частин для підприємств залізничного транспорту. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу.

Метод Монте-Карло. Випадкова вибірка з генеральної сукупності. Сутність методу Монте-Карло. Визначення адекватності прийнятої эконометрической моделі. Лінійна регресійна модель виду. Система нормальних рівнянь у матричній формі. Параметри регресійної моделі.

Оптимізація мережної моделі комплексу виробничих робіт. Метод сіткового планування і керування, його мети, задачі і необхідність. Визначення мінімальної вартості комплексу виробничих робіт при заданій тривалості його виконання за допомогою побудови, аналізу й оптимізації сіткового графіка.

Статистико-економічний аналіз ефективності виробництва соняшника на прикладі СХА "Зоря" і інших підприємств Павловского, Петропавлівського, Воробьевского й Аннинского районів Воронезької області. Оцінка динаміки грошового виторгу і ціни реалізації соняшника в СХА "Зоря". Індексний і кореляційний аналіз прибутку і рентабельності продукції. Побудова багатофакторної економіко-математичної моделі середнього рівня окупності соняшника.


1    ...    <<     6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26    >>    ...    34
Усього сторінок: 34