Реферати

Реферати по математичний^-математичнім-математичному-економіко-математичному моделюванню

загрузка...
Задачі, шляхи і засоби подолання відставання і прискорення ефективного розвитку персоналу в будівництві. Безсистемність, як парадокс розвитку керування персоналом у будівництві. Поворот до дозволу проблем і його передумови. Новий погляд на персонал. Задачі і засоби подолання відставання і прискорення ефективного розвитку персоналу в будівництві.

Зміна середньої рентабельності. Вплив зміни показників рентабельності і витрат на зміну прибутку в абсолютному і відносному вираженні. Зміна рентабельності кожної галузі. Зміна середньої рентабельності за рахунок зміни показників рентабельності по галузях.

Імітаційна модель автоматизованої ділянки обробки деталей. Динамічні, стохастические, дискретні моделі імітаційного моделювання. Передумови, технологічні етапи машинного моделювання складної системи. Розробка імітаційної моделі автоматизованої ділянки обробки деталей, її верифікація.

Імітаційна модель інтелектуального агента в умовах конкуренції. Імітаційна модель поводження інтелектуального агента в умовах конкуренції. Моделювання маркетингового процесу стабілізації ринку з двома олигополистами з наступним входженням третього при N покупцях. Графіки зміни попиту на товар.

Імітаційна модель СТО з використанням програми З++. Структура і параметри ефективності функціонування систем масового обслуговування. Процес імітаційного моделювання. Розподіли і генератори псевдослучайных чисел. Опис методу рішення задачі вручну. Переклад моделі на мову програмування.

Імітаційне моделювання фірми по наданню поліграфічних послуг. Імітаційне моделювання як метод аналізу економічних систем. Предпроектное обстеження фірми по наданню поліграфічних послуг. Дослідження заданої системи за допомогою моделі типу "Марковский процес". Розрахунок часу обслуговування однієї заявки.

Імітаційне структурне моделювання системи. Методика й основні етапи побудови математичних моделей, їхня сутність і особливості, порядок розробки. Складання математичних моделей для системи "ЭМУ-Д". Алгоритм розрахунку перехідних процесів у системі й оформлення результатів програми.

Індекси. Індекси і їхнє використання в статистику. Загальна характеристика і сфера їхнього застосування. Індекси кількісних показників: фізичного обсягу виробництва продукції, витрат на випуск продукції і її вартість. Факторний аналіз і методи його застосування.

Інформаційні технології в эконометрике. Практика застосування эконометрических методів виходить за границі класичної математико-статистичної теорії. Схема послідовного аналізу А. Вальда чи схема оцінювання ступеня полінома в регресії шляхом послідовної перевірки адекватності моделі.

Інформаційні технології в економіці. Перебування послідовності багаточленів, перебування їхньої суми і добутку. Обчислення суми і середнього арифметичного даного ряду чисел, перебування мінімального і максимального числа. Визначення ціни реалізації товару в крапці беззбитковості.

Використання інформатики в економічних розрахунках. Чисельність керівників і інших категорій працівників, передбачуваний рівень заробітної плати. Процентне співвідношення вхідних і вихідних дзвоників. Складання таблиці значень на заданому інтервалі для функції. Апроксимація статистичних даних.

Використання лінійного програмування для рішення задач оптимізації. Види задач лінійного програмування і формулювання задачі. Сутність оптимізації як роздягнули математики і характеристика основних методів рішення задач. Поняття симплекса-методу, реальні прикладні задачі. Алгоритм і етапи рішення транспортної задачі.

Використання методів лінійного програмування й економічного моделювання в технологічних процесах. Визначення найбільш вигідного сполучення технологічних процесів переробки наявного кількості нафти, кількості інгредієнтів, що утворять кормову суміш, щотижневих витрат часу на виробництво виробу, найбільшого доходу від випуску продукції.

Використання евристичних і економіко-математичних методів при рішенні задач керування. Приклади задач, рішення яких знайдено шляхом використання методу експертних оцінок і лінійне прогнозування (симплекс-метод). Визначення структури комплексу устаткування й одержання максимальної вигоди при наявності обмежених вихідних даних.

Використання електронних таблиць MS EXCEL для рішення економічних задач. Фінансовий аналіз у Excel. Використання електронних таблиць MS EXCEL для розрахунку витрат на допоміжні матеріали, прибутку, побудова діаграм. Підведення динамічних підсумків із застосуванням зведених таблиць. Регресійний аналіз даних. Проведення фінансового аналізу в Excel.

Дослідження і комп'ютерна реалізація економіко-математичної моделі залежності надходжень у бюджет від величини податкової ставки. Ефективність податкових ставок. Крива Лаффера і її додаток до економіки РФ. Математична модель залежності надходжень у бюджет від величини податкової ставки. Комп'ютерна реалізація моделі в середовищі Delphi і можливість її застосування на практиці.

Дослідження витрат підприємства. Теоретичні аспекти поняття альтернативних витрат - тих неодержаних чи благ цінностей, якими жертвують, не вкладаючи ресурси в інші, кращі з можливих, варіанти виробництва. Аналіз граничних витрат і умов максимальної прибутковості.

Дослідження моделей. Лінійна регресивна модель. Статечна регресивна модель. Показова регресивна модель. Регресивна модель рівносторонньої гіперболи. Переваги математичного підходу. Застосування економіко-математичних методів і моделей.

Дослідження статистичних характеристик випадкової послідовності. Особливості методу перевірки гіпотези про закон розподілу за критерієм згоди хі-квадрат Пирсона. Властивості базової псевдослучайной послідовності. Методи оцінки закону розподілу і вероятностных характеристик випадкової послідовності.

загрузка...

<<     1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    >>    ...    34
Усього сторінок: 34