Реферати

Реферати по економіко-математичному моделюванню

загрузка...
Класифікація економічних прогнозів. Статистичні методи прогнозування і їхня роль в економічній практиці. Класифікація економічних прогнозів. Вимоги, пропоновані до тимчасових рядів, і їхній компонентний склад. Порівнянність рівнів ряду і припустима довжина тимчасових рядів.

Класичний метод найменших квадратів. Оцінка коефіцієнтів парної лінійної регресії, авторегрессионное перетворення. Трехшаговый і двухшаговый метод найменших квадратів, його гіпотеза і передумови. Системи одночасних рівнянь у статистичному моделюванні економічних ситуацій.

Математичне моделювання виробничої діяльності. Основні етапи математичного моделювання, класифікація моделей. Моделювання економічних процесів, основні етапи їхнього дослідження. Системні передумови формування моделі системи керування маркетинговою діяльністю підприємства сфери послуг.

Математичне моделювання теплової роботи обертової печі. Конструктивна схема і складові компоненти обертової печі, її призначення й опис теплової роботи. Розробка математичної моделі теплової роботи обертової печі, розрахунок параметрів і температури адіабатичного дифузійного смолоскипа печі.

Математичне моделювання послуг Інтернет. Створення математичної моделі для оперативного моніторингу продажу послуг у Регіональній філії ОАО "Сибирьтелеком"-"Томсктелеком". Переваги, вартість і основні перспективи розвитку послуг ISDN. Математичне моделювання dial-up підключень.

Математичне програмування. Обчислення координат экстремумов. Багатокутник рішень, вектор нормалі і початкова симплекс-таблиця. Ненегативні рішення системи нерівностей. Оптимизирующая функція і її мінімум. Різниця потенціалів, умова оптимальності і система потенціалів.

Міжгалузевий баланс. Суть характеристики міжгалузевих виробничих взаємозв'язків в економіці країни, їх економіко-математична балансова модель, вираження в грошовій і натуральній формах. Відображення проміжного споживання і системи виробничих зв'язків і ВВП.

Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції галузей матеріального виробництва. Поняття міжгалузевого балансу як основи прогнозування розвитку економіки. Сутність балансового методу планування, прямі, ітераційні і наближені методи визначення обсягів кінцевої продукції, виробничо-експлуатаційних нестатків галузей.

Метод потенціалів для рішення транспортної задачі в матричній формі. Задача оптимального розподілу ресурсів. Графічний метод рішення задачі оптимізації виробничих процесів. Застосування симплекса-алгоритму для рішення економічної оптимизированной задачі керування виробництвом. Метод динамічного програмування для вибору оптимального профілю колії.

Метод економічного моделювання. Прогнозування врожайності картоплі. Вивчення сутності методу економічного моделювання й особливостей його застосування. Економічна оцінка якості планів і прогнозів. Прогнозування врожайності картоплі методом екстраполяції. Складання балансу виробництва і розподіли картоплі.

Методика математичного моделювання спеціалізації і сполучення галузей сільськогосподарського підприємства. Складання економіко-математичної моделі на прикладі СПК "Батаево" Хотимского району Могилевской області. Розрахунок збалансованої програми розвитку господарства й аналіз отриманого рішення. Обґрунтування ефективності використання ресурсів підприємства.

Методика факторного аналізу. Основна термінологія, поняття і методи факторного аналізу. Основні етапи проведення факторного аналізу і методика Чеботарева. Практична значимість факторного аналізу для керування підприємством. Методу Лагранжа в рішенні задач факторного аналізу.

Методи аналізу і прогнозування в логістиці. Кількісні і якісні методи економічного прогнозування. Побудова моделі пошуку оптимального рівня замовлення, витрат, рівня повторного замовлення, числа циклів за рік, відстані між циклами. Визначення координат постачальницького центра.

загрузка...

<<     1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    >>    ...    34
Усього сторінок: 34