Реферати

Реферат: Види проектного аналізу

Надпровідники (Доповідь). ДОПОВІДЬ ПО ФІЗИЦІ НА ТЕМУ: "НАДПРОВІДНИКИ" Виконав учень 10"А" класу Школи№528 ЦАО міста МОСКВИ Саная А. Г. МОСКВА 14.03.1999 рік Надтонкі YBCO плівки з Т

Видове різноманіття, насиченість флори Верхньої Лемви рідкими видами з Червоної книги як критерій її унікальності і необхідності підвищення статусу охорони. Додаток 2 ФЛОР БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОЇ ЛЕМВИ СІМЕЙСТВО Назва Назва Вудсиевие Вудсия альпійська 3(R) Вудсия гладка 5(Cd) Кочедижниковие Кочедижник альпійський

Грошові реформи в Росії: історія і сучасність. Міністерство утворення Російської Федерації Санкт-Петербургский державний инжененрно-економический університет інститут туризму і готельного господарства

Прокурорський нагляд у сфері виконавчої влади. ВОРОНЕЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ І ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Загальросійський судебник 1497 року. Міністерство загального і середнього професійного утворення Російської Федерації Чуваський державний університет Імені И. Н. Ульянова Інститут економіки, фінансів і права

Реферат підготовлений

Філія С-Пб. інституту Фінанси і статистика

Санкт-Петербург, 2005 р.

Вступ

Умовою розвитку і стійкої життєдіяльності будь-якої організації є ефективність вкладення інвестицій в певні інвестиційні проекти. Проблема прийняття рішення про інвестиції складається в оцінці плану передбачуваного розвитку подій з точки зору того, наскільки зміст плану і вірогідні наслідки його здійснення відповідають очікуваному результату.

Саме поняття інвестиції (від лати. investio - одягаю) означає вкладення капіталу в галузі економіки всередині країни і за межею. Інвестиції - це те, що "відкладають" на завтрашній день, щоб мати можливість більше споживати в майбутньому. Одна частина інвестицій - це споживчі блага, які не використовуються в поточному періоді, а відкладаються в запас (інвестиції на збільшення запасів). Інша частина інвестицій - це ресурси, які прямують на розширення виробництва (вкладення в будівлі, машин і споруди).

Значення проектного аналізу для планування і здійснення інвестиційної діяльності важко переоцінити. При цьому особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняттю розумних і обгрунтованих управлінських рішень.

Головним напрямом попереднього аналізу є визначення показників можливої економічної ефективності інвестицій, т. е. віддача від капітальних вкладень, які передбачені по проекту. Як правило, в розрахунках приймається до уваги тимчасовою аспект вартості грошей.

Докладний всебічний розгляд видів проектного аналізу необхідний для ефективної діяльності підприємства, здатного функціонувати засновуючись на принципах ринкової економіки.

1. Поняття і класифікація інвестиційних проектів

Інвестиційний проект (investment project) - план або програма вкладення інвестицій для досягнення поставлених цілей. Іноді під інвестиційним проектом розуміють систему організаційно-правових, аналітичних, інженерно-технічних, економічних і розрахунково-фінансових документів, необхідних для обгрунтування і проведення відповідних робіт по реалізації проекту.

Поняття «інвестиційний проект» вживається в двох значеннях:

- як, справа, діяльність, захід, що передбачає здійснення комплексу яких-небудь дій, що забезпечують досягнення певної мети (отримання певних результатів). Близьким по значенню в цьому випадку є терміни «господарський захід», «робота (комплекс робіт)», «проект»;

- як система організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення яких-небудь дій або що описують такі дії.

Безліч різноманітних інвестиційних проектів, що реалізовуються на практиці, може бути класифікована в залежності від різних ознак. З точки зору загального підходу до класифікації інвестиційних проектів можна виділити наступні ознаки:

- тип проекту - в залежності від сфери діяльності, в якій здійснюється реалізація проекту (організаційна, технологічна, економічна, соціальна, змішана);

- масштаб проекту - монопроект, мультипроект, мегапроект (монопроект - проект різного типу і вигляду, мультипроект - комплексний проект, що складається з ряду монопроектов, мегапроект - програма розвитку регіонів, галузей, включаючий в свій склад ряд моно- і мультипроектов);

- вигляд проекту - по характеру предметної області проекту (інноваційні, учбово-освітні, змішані і інш.);

- тривалість проекту - по тривалості періоду реалізації циклу проекту (короткострокові - до 1 року, середньострокові - 1 - 3 року, довгострокові - понад 3 років). [1]

У залежності від типу проекти можна класифікувати таким чином:

- соціально-технічна, направлена на підвищення продуктивність труда працюючих і поліпшення умов на робочих місцях;

- організаційно-управлінські, сприяючі вдосконаленню організації виробництва і підвищенню продуктивності труда управлінського персоналу;

- інформаційні, пов'язані з вдосконаленням інформаційних потоків і їх автоматизацією;

- інтегровані, що складаються з окремих елементів попередніх типів проектів;

- інші, відображаючі проекти, що не війшли в приведений перелік.

За масштабом реалізації проекти можуть впроваджуватися як на рівні всієї організації, так і на рівні окремих цехів, дільниць і окремих робочих місцях.

По тривалості циклу проекти можливо, як і в загальному випадку, короткостроковими (до 1 року), середньостроковими (до 3 років), довгостроковими (більше за 3 років).

Вся безліч різноманітних інвестиційних проектів може бути класифікована в залежності від інших ознак, на відміну від тих, які були розглянуті.

2. Суть проектного аналізу

Практика проектного аналізу дозволяє узагальнити досвід розробки проектів і перерахувати типові проекти. Основні типи інвестиційних проектів, які зустрічаються, зводяться до наступних.

Заміна застарілого обладнання, як природний процес продовження існуючого бізнесу в незмінних масштабах. Звичайно подібного роду проекти не вимагають дуже тривалих і багатоскладових процедур обгрунтування і прийняття рішень. Многоальтернативность може з'являтися у випадку, коли існує декілька типів подібного обладнання, і необхідно обгрунтувати переваги однієї з них.

Заміна обладнання з метою зниження поточних виробничих витрат. Метою подібних проектів є використання більш довершеного обладнання замість працюючого, але порівняно менш ефективного обладнання, яке останнім часом зазнало морального старіння. Цей тип проектів передбачає дуже детальний аналіз вигідності кожного окремого проекту, т. до. більш довершене в технічному значенні обладнання ще не однозначно більш вигідне з фінансової точки зору.

Збільшення випуску продукції і/або розширення ринку послуг. Даний тип проектів вимагає дуже відповідального рішення, яке звичайно приймається верхнім рівнем управління підприємства. Найбільш детально необхідно аналізувати комерційну виполнимость проекту з акуратним обгрунтуванням розширення ринкової ніші, а також фінансову ефективність проекту, з'ясовуючи, чи приведе збільшення об'єму реалізації до відповідного зростання прибутку.

Розширення підприємства з метою випуску нових продуктів. Цей тип проектів є результатом нових стратегічних рішень і може зачіпати зміну суті бізнесу. Всі стадії аналізу в однаковій мірі важливі для проектів даного типу. Особливо потрібно підкреслити, що помилка, зроблена в ході проектів даного типу, призводить до найбільш драматичних наслідків для підприємства.

Проекти, що мають екологічне навантаження. У ході інвестиційного проектування екологічний аналіз є необхідним елементом. Проекти, що мають екологічне навантаження, за своєю природою завжди пов'язані із забрудненням навколишнього середовища, і тому ця частина аналізу є критичной. Основна дилема, яку необхідно вирішити і обгрунтувати за допомогою фінансових критеріїв - якому з варіантів проекту слідувати: (1) використати більш довершене і обладнання, що дорого коштує, збільшуючи капітальні витрати, або (2) придбати менш дороге обладнання і збільшити поточні витрати. [2]

Інші типи проектів, значущість яких в значенні відповідальності за прийняття рішень менш важлива. Проекти подібного типу торкаються будівництва нового офісу, купівлі нового автомобіля і т. д.

Попередня стадія розробки і аналізу проекту

Після формулювання бізнес ідеї майбутнього інвестиційного проекту природним образом виникає питання, чи здатне підприємство реалізувати цю ідею в принципі. Для відповіді на це питання необхідно проаналізувати стан галузі економіки, до якої належить підприємство, і порівняльне положення підприємства в рамках галузі. Даний аналіз і складає зміст попередньої стадії розробки і аналізу інвестиційного проекту. У практиці західного проектного аналізу прийнято використати наступні два критерії: зрілість галузі, конкурентоздатність підприємства (його положення на ринку). Стадія попереднього аналізу не повинна бути тривалою за часом, і висновки, які робляться на попередньому етапі переважно, базуються на якісних оцінках. Проте, ця стадія необхідна, принаймні, по наступних двох причинах: при подальшому спілкуванні зі стратегічним інвестором питання зрілості галузі і конкурентного положення підприємства обов'язково будуть підійматися і до цього необхідно бути готовим зазделегідь, якщо менеджери підприємства не потурбуються про цей аналіз, то стратегічний інвестор зробить цей сам і його висновки можуть бути не так сприятливими.

Загальна послідовність розробки і аналізу проекту

Незважаючи на різноманітність проектів їх аналіз звичайно слідує деякій загальній схемі, яка включає спеціальні розділи, що оцінюють комерційну, технічну, фінансову, економічну і інституційну виполнимость проекту. Добропорядний, з точки зору стратегічного інвестора, проект повинен закінчуватися аналізом ризику. На мал. 1 представлена загальна послідовність аналізу проекту. Потрібно відмітити, що резолюція, що використовується на схемі "Проект відхиляється" носить умовний характер. Проект дійсно повинен бути відхилений в своєму початковому вигляді. У той же час проект може бути видозмінений по причині, наприклад, його технічної нездійсненності і аналіз модифікованого проекту повинен початися з самого початку.

3. Види проектного аналізу

3.1. Аналіз комерційної виполнимости проекту

Принципово суть маркетингового аналізу полягає у відповіді на два простих питання:

Чи Зможемо ми продати продукт, що є результатом реалізації проекту?

Чи Зможемо ми отримати від цього достатній об'єм прибутку, реабілітуючий інвестиційний проект?

По статистиці останніх років міра розорення фірм в нашій країні біля 80%. Основна причина банкрутств - недостатній маркетинг.

Базові питання маркетингового аналізу складаються в наступному.

На який ринок сфокусирован проект? На міжнародний або внутрішній?

Чи Передбачає проект баланс між міжнародним і внутрішнім ринком?

Якщо проект націлений на міжнародний ринок, чи співпадає його мета з принциповими політичними рішеннями держави?

Якщо проект сфокусирован на внутрішній ринок, чи відповідають його цілі внутрішній державній політиці?

Якщо проект несумісний з політикою держави, чи варто його розглядати далі?

Оскільки проекти здійснюються при вже існуючих ринках, в проекті повинна бути приведена їх характеристика. Маркетинговий аналіз повинен також включати аналіз споживачів і конкурентів. [3] Аналіз споживачів повинен визначити споживчі запити, потенційні сегменти ринку і характер процесу купівлі. Для цього розробник проекту повинен провести детальне дослідження ринку. Крім того, необхідно провести аналіз основних конкурентів в рамках ринкової структури і інституційних обмежень, на неї що впливають. На основі результатів маркетингового аналізу розробляється маркетинговий план. У ньому повинні бути визначені стратегії розробки продукту, ціноутворення, просування товару на ринок і збуту. Ці елементи маркетингової суміші повинні бути об'єднані в єдине ціле, яке повинно забезпечити продукту найбільш вигідне конкурентне положення на ринку.

Маркетинговий план повинен також враховувати наявність інших продуктів в ассортиментном наборі фірми, а також організаційні, фінансові, виробничі і постачальницькі аспекти її діяльності. У рамках маркетингового плану бажано спрогнозувати реакцію конкурентів і її подальший вплив на можливість виконання маркетингового плану. На закінчення відмітимо, що маркетинговий розділ має визначальне значення при аналізі проектів, оскільки дозволяє отримати ринкову інформацію, необхідну для оцінки життєздатності проекту. Дуже часто трапляється, що фірма витрачає значні кошти і зусилля на здійснення постачальницьких і збутових операцій, що все розростаються тільки ради того, щоб ніколи не отримати очікувану вигоду, упущену через поганий маркетинговий аналіз.

3.2. Технічний аналіз

Задачею технічного аналізу інвестиційного проекту є:

визначення технологій, найбільш відповідних з точки зору цілей проекту,

аналіз місцевих умов, в тому числі доступності і вартості сировини, енергії, робочої сили,

перевірка наявності потенційних можливостей планування і здійснення проекту.

Технічний аналіз звичайно проводиться групою власних експертів підприємства з можливим залученням вузьких фахівців. Стандартна процедура технічного аналізу починається з аналізу власних існуючих технологій. При цьому необхідно керуватися наступними критеріями: (1) технологія повинна себе добре зарекомендувати раніше, тобто бути стандартною, (2) технологія не повинна бути орієнтована на імпортне обладнання і сировину. Якщо виявляється неможливим використати власну технологію, то проводиться аналіз можливості залучення зарубіжної технології і обладнання по одній з можливих схем:

спільне підприємство з іноземною фірмою - часткове інвестування і повне забезпечення всіма технологіями;

купівля обладнання, яке реалізовує технологічне know-how;

"turn-key" - купівля обладнання, споруда заводу, наладка технологічного процесу;

"product-in-hand" - "turn-key" плюс навчання персоналу доти, поки підприємство не зробить необхідний готовий продукт;

купівля ліцензій на виробництво;

технічна допомога з боку зарубіжного технолога.

Правило вибору технології передбачає комплексний аналіз деяких альтернативних технологій і вибір найкращого варіанту на основі якого-небудь агрегированного критерію.

Ключові чинники вибору серед альтернативних технологій зводяться до аналізу наступних аспектів використання технологій.

Колишнє використання вибраних технологій в схожих масштабах (масштаби можуть бути дуже великі для конкретного ринку).

Доступність сировини (скільки потенційних постачальників, які їх виробничі потужності, якість сировини, яка кількість інших споживачів сировини, вартість сировини, метод і вартість доставки, ризик відносно навколишнього середовища).

Комунальні послуги і комунікації.

Треба бути упевненим, що організація, яка продає технологію, має на неї патент або ліцензію.

Принаймні початковий супровід виробництва продавцем технології.

Приспособленность технології до місцевих умов (температура, вогкість і т. п.).

Завантажувальний чинник (у відсотках від номінальної потужності за умовами проекту) і час для виходу на стійкий стан, відповідний повній продуктивності.

Безпека і екологія.

Капітальні і виробничі витрати.

У табл. 1 приведений приклад такого многоальтернативного вибору, в якому кожний чинник оцінюється по десятибалльной шкалі.

Таблиця 1

Приклад вибору кращого технічного рішення [4]

Ключові чинники

Вага

Альтернативи

критерію

А

В

З

D

Колишнє використання

3

6

3

2

0

Доступність сировини

5

3

4

6

9

Комунальні послуги і комунікація

2

5

3

2

6

Наявність патенту або ліцензії

1

0

0

10

10

Пріспособленность технології до місцевих умов

2

7

5

4

7

Завантажувальний чинник

3

7

4

6

8

Безпека і екологія

4

10

8

5

3

Капітальні і виробничі витрати

5

5

4

8

6

Величина зваженого критерію

143

109

136

147

Найкращим приймається технічний проект, який має найбільше значення критерію. Зокрема, в розглянутому прикладі технічні альтернативи А і D майже однакові, але можна віддати перевагу 3.3. Фінансовий аналіз

Даний розділ інвестиційного проектного аналізу є найбільш об'ємним і трудомістким. Грунтовному викладу цього питання буде присвячено декілька окремих розділів. Зараз ми обкресленій лише комплекс питань фінансового аналізу з їх взаємною ув'язкою. Загальна схема фінансового розділу інвестиційного проекту слідує простій послідовності.

Аналіз фінансового становища підприємства протягом трьох (краще п'яти) попередніх років роботи підприємства.

Аналіз фінансового становища підприємства в період підготовки інвестиційного проекту.

Аналіз беззбитковості виробництва основних видів продукції.

Прогноз прибутків і грошових потоків в процесі реалізації інвестиційного проекту.

Оцінка ефективності інвестиційного проекту.

Зупинимося стисло на ключових питаннях фінансового розділу інвестиційного проекту. Фінансовий аналіз попередньої роботи підприємства і його поточного положення звичайно зводиться до розрахунку і інтерпретації основних фінансових коефіцієнтів, що відображають ліквідність, кредитоспроможність, прибутковість підприємства і ефективність його менеджменту. Звичайно це не спричиняє ускладнення. Важливо також представити в фінансовому розділі основну фінансову звітність підприємства за ряд попередніх років і порівняти основні показники по роках. Якщо інвестиційний проект готується для залучення західного стратегічного інвестора, фінансову звітність потрібно перетворити в західні формати тієї країни, з якої передбачається залучити інвестора.

Аналіз беззбитковості включає в себе систематичну роботу по аналізу структури собівартості виготовлення і продаж основних видів продукції і розділення всіх витрат на змінні (які змінюються із зміною обсягу виробництва і продажу) і постійні (які залишаються незмінними при зміні обсягу виробництва). Основна мета аналізу беззбитковості - визначити точку беззбитковості, т. е. об'єму продажу товару, який відповідає нульовому значенню прибутку. Важливість аналізу беззбитковості полягає в зіставленні реальної або виручки, що планується в процесі реалізації інвестиційного проекту з точкою беззбитковості і подальшої оцінки надійності прибуткової діяльності підприємства. Найбільш відповідальною частиною фінансового розділу проекту є власне його інвестиційна частина, яка включає

визначення інвестиційних потреб підприємства по проекту,

встановлення (і подальший пошук) джерел фінансування інвестиційних потреб,

оцінка вартості капіталу, залученого для реалізації інвестиційного проекту,

прогноз прибутків і грошових потоків за рахунок реалізації проекту,

оцінка показників ефективності проекту.

Найбільш методично складним є питання оцінки окупності проекту протягом його терміну реалізації. Об'єм грошових потоків, які виходять внаслідок реалізації проекту повинен покривати величину сумарної інвестиції з урахуванням принципу "вартості грошей у часі". Даний принцип свідчить: "Долар зараз стоїть більше, ніж долар отриманий через рік", т. е. кожний новий потік грошей отриманий через рік має меншу значущість, ніж рівний йому по величині грошовий потік, отриманий на рік раніше. Як характеристика, що вимірює тимчасову значущість грошових потоків, виступає норма прибутковості від інвестування отриманих в ході реалізації інвестиційного проекту грошових потоків.

Отже, проект приймається з точки зору фінансових критеріїв, якщо сумарний грошовий потік, що генерується інвестицією, покриває її величину з урахуванням описаного вище фінансового феномена

В процесі оцінки окупності проекту критичним є питання обліку інфляції. Дійсно, грошові потоки, розгорнені у часі, потрібно перерахувати в зв'язку із зміною купівельної здатності грошей. У той же час існує положення, згідно з яким кінцевий висновок про ефективність інвестиційного проекту може бути зроблений, ігноруючи інфляційний ефект. У одному з розділів буде показано, що інфляційна зміна рівня цін не впливає на оцінку чистого приведеного до даного моменту значення грошових потоків, на базі яких визначається основний показник ефективності інвестиційного проекту.

3.4. Економічний аналіз

Основне питання фінансового аналізу: чи може проект збільшити багатство власників підприємства (акціонерів)? Відповідь на це питання, як було показано в попередньому розділі, можна дати за допомогою аналізу грошових потоків. Економічний аналіз складається в оцінці впливу внеску проекту в збільшенні багатства держави (нації). У чому необхідність економічного аналізу? Якщо ринок повністю (ідеально) вільний, то ніякого економічного аналізу робити не треба, оскільки те, що вигідно власникам компанії, одночасно вигідно всім іншим. Укрупненно процедура оцінки економічної ефективності може бути представлена у вигляді наступної послідовності. [5]

Представити результати фінансового аналізу.

Зробити нову класифікацію витрат і доходів з точки зору економічного аналізу.

Перевести фінансові значення в економічні (вони не співпадають внаслідок невідповідності цін і витрат для зовнішнього і внутрішнього ринку).

Оцінити вартість інших можливостей для використання ресурсів і отримання такого ж продукту.

Виключити всі розрахунки по внутрішніх платежах (оскільки вони не змінюють загального багатства країни).

Зіставити щорічні економічні потоки коштів з початковим об'ємом інвестиції (це буде кінцевий підсумок).

Ще раз підкреслимо, що економічний аналіз звичайно проводиться для великих інвестиційних проектів, які розробляються на замовлення уряду і покликані вирішити яку-небудь національно значущу задачу. Якщо підприємство розробляє інвестиційний проект з своєї власної ініціативи, самостійно залучаючи інвестора, воно в кінцевому результаті фокусує спільний інтерес проекту на вигодах його учасників, головним чином тих фізичних і юридичних осіб, які надали фінансові ресурси для проекту. І якщо в число цих осіб не входить держава, економічний аналіз проекту можна не проводити.

3.5. Інституційний аналіз

Інституційний аналіз оцінює можливість успішного виконання інвестиційного проекту з урахуванням організаційної, правової, політичної і адміністративної обстановки. Цей розділ інвестиційного проекту є не кількісним і не фінансовим. Його головна задача - оцінити сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, супроводжуючих інвестиційний проект.

Оцінка внутрішніх чинників звичайно проводиться по наступній схемі.

1. Аналіз можливостей виробничого менеджменту. Добре відомо, що поганий менеджмент спроможний завалити будь-який, навіть зверх хороший проект. Аналізуючи виробничий менеджмент підприємства, необхідне сфокусироваться на наступних питаннях: досвід і кваліфікація менеджерів підприємства, їх мотивація в рамках проекту (наприклад у вигляді частки від прибутку), сумісність менеджерів з цілями проекту і основними етичними і культурними цінностями проекту.

2. Аналіз трудових ресурсів. Трудові ресурси, які планується залучити для реалізації проекту повинні відповідати рівню технологій, що використовуються в проекті. Дане питання стає актуальним у разі використання принципово новій для підприємства зарубіжній або вітчизняній технології. Може скластися ситуація, коли культура виробництва на підприємстві просто не відповідає проекту, що розробляється, і тоді необхідно або навчати робітників, або наймати нових.

3. Аналіз організаційної структури. Даний розділ інвестиційного проекту є найбільш складним, враховуючи практично повну відсутність досвіду на українських підприємствах в цьому питанні. Прийнята на підприємстві організаційна структура не повинна гальмувати розвиток проекту. Необхідно проаналізувати, як відбувається на підприємстві процес прийняття рішень і як здійснюється розподіл відповідальності за їх виконання. Не виключено, що управління реалізацією інвестиційного проекту, що розробляється потрібно виділити в окрему управлінську структуру, перейшовши від ієрархічної до матричної структури управління загалом по підприємству.

Основні пріоритети в плані аналізу зовнішніх чинників головним чином зумовлені наступними двома аспектами.

- Політика держави, в якій виділяються для детального аналізу наступні позиції: умови імпорту і експорту сировини і товарів, можливість для іноземних інвесторів вкладати кошти і експортувати товари, закони про труд, основні положення фінансового і банківського регулювання.

Дані питання найбільш важливі для тих проектів, які передбачають залучення західного стратегічного інвестора.

- Схвалення держави. Даний чинник потрібно розглядати головним чином для великих інвестиційних проектів, направлених на рішення великої задачі в масштабах економіки країни загалом. Тут найбільш важливим є чинник часу для схвалення. Найбільш небезпечною виглядає ситуація, коли проект бездоганний в технічних, фінансових і економічних відносинах, є інвестори, готові зараз вкласти гроші в проект, але рішення держави затримується або відкладається на 1-2 роки. У результаті інвестор вкладає гроші в інший проект.

3.6. Аналіз ризику

Суть аналізу ризику складається в наступному. Незалежно від якості допущень, майбутнє завжди несе в собі елемент невизначеності. Велика частина даних, необхідних, наприклад, для фінансового аналізу (елементи витрат, ціни, об'єм продажу продукції і т. п.) є невизначеними. У майбутньому можливі зміни прогнозу як в гіршу сторону (зниження прибутку), так і в кращу. Аналіз ризику пропонує облік всіх змін, як у бік погіршення, так і у бік поліпшення.

У процесі реалізації проекту схильні до зміни наступні елементи: вартість сировини і комлектуючий, вартість капітальних витрат, вартість обслуговування, вартість продажу, ціни і так далі. У результаті вихідний параметр, наприклад прибуток, буде випадковим. Ризик використовує поняття ймовірностний розподілу і імовірності. Наприклад, ризик рівний імовірності отримати негативний прибуток, тобто збиток. Чим більш широкий діапазон зміни чинників проекту, тим більшому ризику схильний проект. Іноді в процесі аналізу ризику обмежуються аналізом сценаріїв, який може бути проведений по наступній схемі.

Вибирають параметри інвестиційного проекту в найбільшій міри невизначені.

Проводять аналіз ефективності проекту для граничних значень кожного параметра.

У інвестиційному проекті представляють три сценарії:

базовий,

найбільш песимістичний,

найбільш оптимістичний (необов'язково).

Стратегічний інвестор звичайно робить виведення на основі найбільш песимістичного сценарія.

На закінчення відмітимо, що остаточно інвестиційний проект оформляється у вигляді бізнес-плану. У цьому бізнес-плані, як правило, відбиваються всі перераховані вище питання. У той же час, структура бізнес-плану не передбачає повторення розділів справжнього розділу. Більш того потрібно однозначно уясняти, що немає суворих стандартів бізнес планування, яким належить слідувати "у всіх випадках життя". Бізнес-план інвестиційного проекту, насамперед, повинен задовольнити вимогам того суб'єкта інвестиційної діяльності, від рішення якого залежить подальша доля проекту.

Висновок

Застосування будь-яких, навіть самих витончених, методів не забезпечить повної передбачуваність кінцевого результату, основною метою є зіставлення запропонованих до розгляду інвестиційних проектів на основі уніфікованого підходу з використанням по можливості об'єктивних і показників, що перевіряються і складання відносно більш ефективного і відносно менш ризикованого інвестиційного проектного аналізу. Для цього доцільно враховувати і застосовувати всі види проектного аналізу, засновані переважно на дисконтуванні що утворюються в ході реалізації проекту грошових потоків. Загальна схема всіх видів оцінки ефективності проектного аналізу в принципі однакова і засновується на прогнозуванні позитивних і негативних грошових потоків (грубо говорячи, витрат і доходів, пов'язаних з реалізацією проекту) на плановий період і зіставленні отриманого сальдо грошових потоків, дисконтованого по відповідній ставці, з інвестиційними витратами. А заходи щодо оцінки ризику інвестування і застосування методики обліку невизначеності в фінансових розрахунках, що дозволяють зменшити вплив невірних прогнозів на кінцевий результат і тим самим збільшити імовірність правильного рішення, можуть істотно підвищити обгрунтованість і коректність результатів аналізу.

Аналіз розвитку і поширення всіх видів визначення ефективності інвестицій доводить необхідність і можливість їх застосування для оцінки інвестиційних проектів, шляхом проведення проектного аналізу по кожному з критеріїв впливу. При цьому потрібно врахувати, що у всіх випадках досліджувалися промислові підприємства, які часто проводять інвестиції внаслідок технічної необхідності. Тим більше важливий проектний аналіз інвестиційних вкладень в діяльності фінансового інституту, орієнтованого на отримання прибутку і маючої численні можливості альтернативного вкладення коштів. У реальній ситуації проблема вибору проектів може бути вельми непростою. Не випадково численні дослідження і узагальнення практики прийняття рішень в області інвестиційної політики на показали, що переважна більшість компаній, по-перше, розраховує декілька критеріїв і, по-друге, використовує отримані кількісні оцінки не як керівництво до дії, а як інформацію до роздуму. Тому потрібно підкреслити, що види кількісної і якісної оцінки шляхом розгляду кожного з видів не повинні бути самоціллю, одинаково як їх складність не може бути гарантом безумовної правильності рішень, прийнятих з їх допомогою. Основою вдалого вкладення грошей в інвестиційний проект служить гармонійний облік всіх чинників видів проектного аналізу, що аналізуються при розгляді.

Список літератури

1. Бондарів В. В. інвестиційний менеджмент. - СПб., Пітер, 2000.

2. Деева А. И. «Інвестиції» М.: Екзамен 2004 р.

3. «Методи фінансування інвестиційної діяльності підприємства», Бондарів В. В., М., «Фінанси і статистика», 1998 р.

4. «Стратегічне планування інвестиційної діяльності», Книш М. И., Перекатів Б. А., Тютіков Ю. П., СПб, 1998 р.

5. «Оцінка ефективності інвестиційних проектів», Віленський П. Л., Лівшиц В. К., Орлова Е. Р., Смолян С. Л., М. 1998 р.

6. «Фінансовий менеджмент» під ред. Е. С. Стоянової М.: Перспектива 2004 р.

7. Г. В. Савіцкая «Економічний аналіз» підручник М.: ТОВ Нове знання - 2004 р.

[1] Г. В. Савіцкая «Економічний аналіз» підручник М.: ТОВ Нове знання - 2004 р.

[2] «Стратегічне планування інвестиційної діяльності», Книш М. И., Перекатів Б. А., Тютіков Ю. П., СПб, 1998 р. (з. 115)

[3] «Фінансовий менеджмент» під ред. Е. С. Стоянової М.: Перспектива 2004 р.

[4] Деева А. И. «Інвестиції» М.: Екзамен 2004 р.

[5] Бондарів В. В. інвестиційний менеджмент. - СПб., Пітер, 2000.