Реферати

Шпаргалка: Шпори по ГМУ

Німецька вівчарка. Генетика собак. Вплив факторів навколишнього середовища на мінливість. Поводження. Проект "fortunate fields". Дослідження поводження собак у шведській армії. Гострота нюху. Німецька вівчарка.

Визначення способу печатки. Плоска офсетна печатка. Високий друк. Глибокий друк. Трафаретна печатка. Цифрова печатка.

Про підготовку викладачів до професійної діяльності в умовах інформатизації вищого утворення. Однієї з гострих проблем сучасної вищої школи є проблема підготовки викладацького складу до роботи в умовах інформатизації утворення.

Про створення системи безупинного утворення учителів фізики (з досвіду роботи). Безупинне утворення припускає оволодіння основами знань, починаючи з дошкільного віку, протягом усього , життя включаючи послевузовское утворення і самоосвіта.

Німеччина. Німеччина? Що ж коштує за благополуччям цієї європейської країни? Тільки чи економико - географічне положення, сприятливий збіг обставин чи це результат багатовікових шукань німців?

+1. Поняття держави, права і управління.

+2. система гос. управління. об'єкт і суб'єкт управління.

+4. органи гос. управління: поняття і види.

+3. Форми гос. пристрої

+5. Конституція РФ: структура і зміст.

+6. система органів гос. власті суб'єктів РФ.

+7. Повноваження законодат влади з РФ

+8. Адміністрація президента

-9, Повноваження представницького органу

-10. Повноваження вищого виконавчого органу

+11. Федеральні збори (ФС)

+12,13 Уряд РФ.

Структуру федеральних органів

+14. Повноваження президента РФ испол влади

+15. Повноважні представники презид. РФ в федер. окрузі

+ 16. Судова система

+17 Гос органи особливої компетенції

+18. Регіональне управління в системі гос. управління

+19. Системи МСУ

+20. Принципи МСУ

1. Поняття держави, права і управління.

Управління - це функція організаційних систем різної природи (біологічна, соціальна, технічна), що забезпечує збереження певної структури, підтримку режиму роботи і реалізацію запланованої мети.

У процесі управління обов'язковим є присутність суб'єкта і об'єкта управління.

Ознаки управління:

1. иерархичность

2. зворотний зв'язок

3. контрольованість

4. керованість

5. узгодженість

Держава - форма політичної організації суспільства.

Основне призначення держави: збереження існуючого ладу, а так само порядку за допомогою впливу на діяльність і поведінку людей шляхом політичної волі, авторитетної влади.

Ознаки держави:

1. наявність певної території

2. наявність права

3. особлива структура органів державного управління

Задачі держави:

1. охорона конституційного ладу

2. формування суспільно - політичних і державний - правових умов

3. забезпечення ефективної роботи державних органів

4. підготовка і підтримка певного рівня державних службовців.

Держава діє в рамках суспільного договору між владою і населенням, контролює дотримання законів і правил всіма членами суспільства.

Осн. принципи гос. управління:

1. п-п демократизму

2. п-п законності

3. п-п розділення влади (законодат-ая, исполнит-ая, судова)

4. п-п федералізму (свобода дій суб'єктів федерації)

5. п-п ієрархії

2. система гос. управління. об'єкт і суб'єкт управління.

Об'єкт гос. управління - населення, територія, суспільний процес.

Основні принципи гос управління: принцип демократизму; принцип законності; принцип розділення влади; принцип федералізму; принцип ієрархії.

Задачі держави:

1. охорона конституційного ладу

2. формування суспільно - політичних і державний - правових умов

3. забезпечення ефективної роботи державних органів

4. підготовка і підтримка певного рівня державних службовців.

Держава діє в рамках суспільного договору між владою і населенням, контролює дотримання законів і правил всіма членами суспільства.

Цілі гос. управління:

1. суспільно - політичні

2. соціальні (наприклад, нац. проекти)

3. духовні

4. виробничі

5. організаційні

4. органи гос. управління: поняття і види.

Гос орган - це організаційно-відособлена частина гос механізму, встановлена у встановленому порядку, наділена конституцією, владними повноваженнями, правовими, матеріально-фінансовими ресурсами для реалізації задач. Гос установи і п\п не відносяться до гос органів. Риси гос органів: 1. Володіє голосними повноваженнями, 2. Організується і засновується у визначено встановленому порядку, 3. Володіє спеціальною компетенцією, 4. Діє, застосовуючи певні юридичні форми і методи. Об'єктивні закони управління - це такі, що описуються науковою теорією істотно необхідні і повторюючі загальні форми взаємодії між керуючим суб'єктом і керованим об'єктом, між керуючою системою і соціальною середою, а так само між гос-вом загалом і його органами управління. Закони реально існують у вигляді необхідності, об'єктивної залежності дій суб'єкта від певних чинників і виявляються або стихійно, або реалізовуються свідомо. Будь-яка система гос управління функціонує в певної соц. середі, т. е. в рамках конкретного об-ва і властивих йому ек. Отн-й. По мірі історичного розвитку об-ва і гос-ва політично-адміністративні структури ускладнюються. Будь-яка соц система за своєю природою несе в собі об'єктивно закладену здатність реагувати на зміни соц середи і свого внутрішнього стану, потенційна сп-ть виражається в адаптації системи і в її саморазвитії. Саморазвитие - це потенційно можлива здатність існування системи. Головним є перетворення соц. Политий. природи і головних компонентів системи гос управління. Види гос органів: 1. За орг-але-правовими формами (уряд, міністерство, адміністрація, комітети, суди), 2. По характеру компетенції (загальна, галузева, міжгалузева, внутрішньогалузева), 3. По об'єму повноважень (розпорядливі, консультативні) 4. На основі розділення влади (виконавчі, представницькі, судові), 5. По характеру управління (колегіально, одноосібно), 6. По порядку освіти (вищестоящими органами, територіальні органи, виборчими органами, представницькими органами), 7. По характеру апаратної діяльності (цивільні гос органи, воєнізовані). У органах гос служби можуть створюватися управління не менше за 15 чоловік, відділи не менше за 4, відділ кадрів або сектор не менше за 3, службу або групу не менше за 2 чоловік

3. Форми гос. пристрої

Типологія держави:

1. по джерелу влади (демократія, монархія, аристократія)

2. за формою правління (парламентська, президентська, змішана)

3. за формою гос - ва

4. по політичних режимах (наприклад, тоталітаризм)

Держава - форма політичної організації суспільства.

Основне призначення держави: збереження існуючого ладу, а так само порядку за допомогою впливу на діяльність і поведінку людей шляхом політичної волі, авторитетної влади.

Ознаки держави:

1. наявність певної території

2. наявність права

3. особлива структура органів державного управління

6. система органів гос. власті суб'єктів РФ.

Система органів гос. владі суб'єктів РФ створюється ними самостійно відповідно до основ Конституції РФ, статутів суб'єктів РФ. Система органів гос. владі суб'єктів РФ складається із законодавчого або представницького органу гос. влади, вищого виконавчого органу гос. влади суб'єкта РФ і інакших органів гос влади суб'єктів РФ відповідно до статуту.

Принципи діяльності органів гос. власті:

1. гос-ная і територіальна цілісність РФ.

2. розподіл суверенітету РФ на всю територію

3. верховенство конституції РФ і Федерального закону

4. єдність системи гос. власті

5. розділення гос. власті

6. відмінність предметів ведіння

7. самостійне здійснення повноважень.

Законодавчий орган гос. владі суб'єкта РФ є постійно діючим вищим і єдиним органом законодавчої влади. Найменування суб'єкта РФ, його структура, число депутатів, термін їх повноважень встановлюється конституцією суб'єкта РФ.

Представницький орган гос. власті самостійно вирішує питання організаційного, інформаційного, матеріально - технічного і фінансового забезпечення своєї діяльності. У суб'єктах РФ встановлюється система органів виконавчої влади на чолі з вищим виконавчим органом гос. власті суб'єкта РФ.

5. Конституція РФ: структура і зміст.

Основні ознаки конституції:

1. засновницький основоположний характер

2. основне джерело права і база для поточного законодавства

3. володіє вищою юридичною силою

4. стабільність

Структура конституції:

1. преамбула

2. розділ 1:

Розділ 1: основи конституційного ладу

Розділ 2: права і свободи людини

Розділ 3: федеративний пристрій

Розділ 4: президент РФ

Розділ 5: федеральні збори

Розділ 6: уряд РФ

Розділ 7: судова влада

Розділ 8: МСУ (місцеве самоврядування)

Розділ 9: конституційні поправки

3. розділ 2: перехідні положення

Принципи конституційного ладу:

1. п-пи основ організації суспільної влади

- п-п народовладдя

- п-п федералізму

- п-п розділення влади

- п-п верховенства

- гос. суверенітет

- входження в світову спільноту як його частини

2. п-пи основ в організації гос. власті

- визнання прав і свободи людини

- головний обов'язок гос-ва - захист і дотримання прав людини

3. п-пи основ в організації життя цивільного суспільства

- ідеологічне різноманіття

- політичне різноманіття

- свобода економічної діяльності

- різноманіття різних форм власності

- соціальна спрямованість політики

8. Адміністрація президента

Функції даного підрозділу:

1. організаційне забезпечення діяльності президента

2. інформаційна і аналітична робота

3. забезпечення взаємодії з урядом, представницькими і виконавчими органами влади

4. підготовка указів, що видаються і розпоряджень і контроль за їх виконанням

5. організація протокольних заходів і зв'язок з ЗМІ

Структура адміністрацій:

1. керівник адміністрації президента і його зами.

2. представники президента федеративних органів гос. власті

3. помічник президента

4. радники президента, референти

Підрозділу:

1. головне управління

2. управління адміністрацією

3. відділи

4. комісії

5. центри

6. прес - служба президента

7. секретаріат президента

8. канцелярія президента

9. канцелярія адміністрації президента

11. Федеральні збори (ФС)

Функції ФС:

1. прийняття законів - законодавство

2. представництво - вираження спільних інтересів

3. контроль за виконанням законів.

ФС має право призначати посадових осіб, формувати федеральний державний орган, має законодавчі повноваження, контрольні функції і чітке розмежування компетенцій палат. ФС - 2-палатний парламент: рада федерацій і гос. дума.

У ведінні ради федерацій знаходиться:

1. участь в прийнятті поправок до конституції

2. затвердження змін меж між суб'єктами федерації

3. ФС може затвердити указ президента про введення військового і надзвичайного стану

4. вирішує питання про використання збройних сил за межами території РФ

5. призначає вибори президента РФ

6. звільнення президента РФ від посади

7. призначення на посаду генерального прокурора РФ, судді конституційного, верховного і арбітражного суду

До ведіння гос. думи відносяться:

1. участь в контролі за виконанням федерального бюджету

2. розв'язання питання про довір'я уряду РФ

3. висунення обвинувачень проти президента і зречення його від посади

4. призначення на посаду і звільнення від посади голови рахункової палати і президента Центр. Банку.

12,13 Уряд РФ.

Структуру федеральних органів виконавчої влади складають:

1. уряд РФ

2. федеральні органи виконавчої влади

Структура уряду:

1. голова уряду

2. перший заст. голови уряду

3. заступники голови уряду

4. міністерства

Федеральні органи виконавчої влади:

1. федеральні міністерства

2. федеральні агентства

3. федеральні служби

Міністерства відповідають заразработку гос. политикії нормативно - правове регулювання в своїй сфері. Міністерствам підкоряються агентства і служби.

Служби здійснюють контроль і нагляд, а так само виконують спеціальні функції в області оборони, гос. безпеки і боротьби із злочинністю. Служби і агентства можуть видавати тільки індивідуальні ненормативні правові акти.

Структура апарату уряду:

1. керівництво апарату, т. е. керівники + зами

2. секретаріат голови уряду

3. секретаріат перших заступників

4. секретаріат заступників голів уряду

5. заст. голови уряду

6. департаменти

7. управління

8. відділи

9. урядовий архів

10. секретаріат експертної ради при уряді

11. секретаріат повноважного представника уряду

Функції і повноваження уряду:

1. забезпечення оборони країни і гос. безпека

2. діяльність уряду в соціальній сфері

3. в сфері управління економікою

4. в сфері забезпечення законності прав і свобод громадян

5. реалізація зовнішньої політики

Відставка уряду здійснюється:

1. у разі витікання терміну повноважень президента

2. уряд сам подає у відставку, а президент приймає

3. президент РФ приймає рішення про відставку уряду

4. гос. дума виражає недовір'я

14. Повноваження президента РФ в сфері исполнит-й влади.

Статус президента РФ визначений конституцією РФ. Він здійснює госуд. влада як розділ госуд-ва, підносячись над законодат., исполнит-я судова влада, але не в одну з них президент не входить. Президент РФ володіє широкими повноваженнями в області виконавчої влади. Ці повноваження відносяться до формиров-ю организ-й системи і її функціонування. Президент РФ формує править-у.

Президент РФ має право приймати, або відхиляти відставку правит-ва, а так само опред-ть зовнішню і внутрішню політику.

Президент так само має право головувати на засідання прав-ва, відміняти розпорядження, постанови прав-ва і припинити дії актів виконає-ой власті суб'єкта РФ.

Президент осущест-ет свою владу в федер-х округах через інститут полномоч.

представників.

15. Повноважні представники презид. РФ в федер. окрузі

Полномочн. представ-ль през-та РФ явл-ця должностн. Особою, представляющ. През-та РФ в межах соотв-щего фед. Оуруга, обесп-ет реалізацію конституцион. Повноважень розділу г-ва, явл-цієї фед. гос. службовцем, входить в склад адм-ції през-та РФ, назнач-ця і освобожд-ця від долж-ти през-том по представлю рук-ля адм-ції през-та. Ф-циї полномочн. З'явившись-ля: обесп-е координації д-ти фед. Органів исполн. Власті в соотв-щем фед. Окрузі, аналіз еф-ти д-ти правоохранит-х органів, дивиться за кадрів. Складом, внес-е предлож-й на рассм-е през-ту РФ, орг-ция взаимод-вия фед. Органів исполн. Власті з органами гос. Власті суб'єктів РФ, органами МСУ, политий. Партіями, разраб-ка програм соц.- зк. Розвитку тер-рії, соглас-е кандидатур д/назнач-я на долж-ть фед. Гос. Службовців, орг-ция контролю за исполн-їм ФЗ, указів і распоряж-й през-та РФ, распоряж-й прав-ва РФ, соглас-е проектів реш-й фед. Органів гос. Власті, затраг-ця інтереси фед. Округу або суб'єкта РФ.

16. Судова система Росії (ст. 118, 119)

Судова влада - сфера публічного і одночасно різновид гос. власті, визнана самостійно і незалежно здійснювати правосуддя.

Правосуддя - вигляд гос. діяльність, що виконується в формі розгляду і дозволу соц. суперечок і конфліктів, пов'язаних з дією або передбачуваним порушенням норм права.

Суди- органи гос. власті, що здійснюють від її імені судову владу.

Судочинство - форма реалізації судової влади.

Судоустрій - система судових установ, їх структура і склад.

Судова система - сукупність всіх судів держави.

Судова система Росії складається з конституційного, звичайного і арбітражних судів.

Конституційний суд РФ - судовий орган конституційного контролю. Він:

- вирішує справи про відповідність конституції РФ

- вирішує спори про компетенцію між федеральними органами гос. власті, а т. же. між федеральними органами гос. власті і суб'єктами РФ

- перевіряє конституційні закони, вживані або належні застосуванню в конкретній справі

- розглядає жалоби на предмет порушення конституційних прав і свобод громадян

- дає висновок по запиту поради федерації про дотримання статутного порядку висунення обвинувачення президента РФ в гос. зраді, або в здійсненні тяжкого злочину

- здійснює тлумачення конституції РФ по запитам президента, поради федерації, гос. думи, уряду і органів законодавчої влади суб'єктів РФ.

18. Регіональне управління в системі гос. управління

Регіон - частина території РФ, що володіє спільністю природних, соц. - ек., національно - культурних і інакших умов.

Регіональне управління - виконавче - розпорядлива діяльність органів гос. управління суб'єктів РФ. Головною метою регіонального управління є підвищення міри задоволення соц. - ек. потреб населення на основі комплексного розвитку регіону. Певний рівень по-господарському - економічній самостійності впливає на ефективність управління в регіоні

Система регіонального управління включає:

- систему гос. органів

- систему гос. служби

- сукупність функцій, що використовуються в регіональному управлінні, методів, коштів

Найбільш пріоритетні сфери управління для всіх регіонів:

- управління політичним життям

- сферою матеріального виробництва

- фінансовий - кредитним комплексом

- споживчим ринком

- соціально - бюджетним комплексом

- використання природних ресурсів

- інформаційна середа

Регіональне управління як з боку регіонів, так і з боку федерального центра реалізовується шляхом активного проведення регіональної економічної політики і регіональної соц. політики.

17. Державні органи особливої компетенції

1. прокуратура

Структура:

1) ген. прокуратура РФ

2) прокуратура республік в складі РФ

Функції:

1. здійснення нагляду за виконанням законів

2. за органами влади на місцях, посадовими юр. особами, суспільними органами, органами оперативного розшуку, органами дізнання і попереднього слідства

3. контроль за місцями змісту укладених, органами військового управління і вояцькими частинами

Виділяють і інш. повноваження прокуратури. Допускається виступ прокурора в суді в якості гос. обвинувача, може розсліджувати злочини, опротестовувати перечачі закону акти, збуджувати карні справи з приводу адміністративних порушень і внесення уявлень про усунення порушень закону.

2. Рахункова палата (СП)

Здійснює фінансовий контроль за виконанням фед. бюджету, утвориться фед. зборами РФ і йому підзвітним. Голова, 50 % аудиторів призначаються гос. думою, інші радою федерацій. Термін повноважень СП - 6 років.

3. центральний банк (ЦБ) -

Головний гос. банк країни. Наділений владними повноваженнями в сфері регулювання фінансовий - кредитних відносин.

Задачі ЦБ:

1. регулювання ден. Звертання

2. підтримка єдиної федеральної грошово - кредитної політики

3. захист інтересів вкладників банку

ЦБ підзвітний гос. думі. Голову призначає президент, а схвалює і затверджує гос. дума.

4. федеральне казначейство

Основна функція: ведіння касовим виконанням фед. бюджету. Правова основа - бюджетний кодекс РФ і постанова уряду від 1997 р.

5. центральна виборча комісія -

Головний виборчий орган держави.

Склад:

1. виборчі комісії суб'єктів РФ

2. окружні і територіальні суди

3. міські виборчі комісії

Правова база ФЗ 1994 р.

Виборча комісія організує вибори:

- президента РФ

- депутатів гос. думи

- представників в інакші гос. органи, передбачені конституцією РФ, які обираються безпосередньо населенням

6. уповноважені по правах людини -

Окрема гос. посаду яку можна розглядати як окрему відособлену структуру.

Основна функція - проведення незалежного контролю за гос. забезпеченням захисту і реалізації прав громадян.

19. Системи МСУ

Управління - вплив на систему ззовні

Самоврядування - внутрішній вплив, який виробляє сама система.

Основні теорії МСУ:

1общественная теорія - виділяється 3 гілки в-ти + 4-я громадська в-ть - держава визнає общину

2хоз-ная - пріоритет віддається хоз. самостійність общин. Функція МСУ суворо хоз-ная.

Система МСУ - сов-ть форм прямого волевиявлення громадян, органів МСУ, сов-ть обществ.-правових організацій, через які населення мун. освіт реалізовує гарантовану конституцією РФ владу, що визнається, вирішує питання місцевого значення, виходячи з власного інтересу, історичних і інакших місцевих традицій.

Елементи МСУ:

1. принципи:

відособлення МСУ від гос. управління

різноманіття орг. Форм

самост-ть в розв'язання питань місцевого значення

пропорційність повноважень МСУ, фінн. і матеріальних ресурсів

відповідальність муніципальних органів перед населенням

4. форми волевиявлення громадян

місцевий референдум

муниц. питання

зборів і схід громадян

звертання громадян

тер. самоврядування

демонстрації

5. основи МСУ:

территор-ая

демогр-ая

правова

організаційні

фин.-економічні основи (сост-т з мун. собс-ти - местн. бюд., майно і землі)

20. Принципи МСУ

Характерні риси:

органи МСУ відділяються від системи органів госуд. власті

з'являються власні повноваження на рівні МСУ

існує гарантована державою мінімальна мат.-фінансова база

є самостійність в розв'язанні питань місцевого значення

існує відповідальність посадових осіб перед населенням

Принципи МСУ - зумовлені природою МСУ базові ідеї, лежачі в основі організації і діяльності населення, органів, що формуються ним, що самостійно здійснюють управління місцевими справами.

1. загальні принципи, які властиві всій системі гос. влади РФ (5пр=ков)

2. спеціальні пр-пи, властиві МСУ.

2. функції МСУ

управління муніципальною власністю

забезпечення участі населення в рішенні місцевих справ

забезпечення розвитку тер-рии

надання населенню різних суспільних послуг

правоохорона суспільного

захист інтересів і прав МСУ

3. повноваження:

передані державою

власні повноваження

21. Представницькі органи МСУ.

Представницький орган обирається на муніципальних виборах і складається з депутатів. Він не формується якщо чисельність населення менше за 100 чоловік. Чисельність депутатів визначається статутом МО і не може бути менш:

7 чоловік - при чисельності населення менше за 1000 чоловік;

10 чоловік - при чисельності населення від 1000 до 10 000 чоловік;

15 чоловік - при чисельності населення від 10 000 до 30 000 чоловік;

20 чоловік - при чисельності населення від 30 000 до 100 000 чоловік;

25 чоловік - при чисельності населення від 100 000 до 500 000 чоловік;

35 чоловік - при чисельності населення понад 500 000 чоловік.

Чисельність депутатів представницького органу внутригородской території міста федерального значення визначається статутом МО і не може бути менше за 10 чоловік.

Виняткова компетенція:

1. прийняття статуту і внесення змін

2. затвердження місцевого бюджету

3. встановлення, зміна, скасування місцевих податків

4. розробка і затвердження програм по розвитку МО

5. визначення порядку розпорядження майном

6. визначення порядку прийняття рішення про створення і ліквідацію муніципального п/п

7. встановлення тарифів на послуги муніципальних підприємств

8. визначення порядку матеріально - технічного і організаційного забезпечення діяльності органів МСУ

9. контроль за виконанням органами МСУ повноважень

Розділ МО є вищою посадовою особою МО (ст. 36). Статус розділу МО ст. 36 п. 2:

1) обирається на муніципальних виборах

2) входить до складу представницького органу МО

3) у разі обрання є головою представницького органу МО

Можна визначити варіанти побудови муніципальної влади:

1) розділ МО обирається населенням і очолює місцеву адміністрацію. Роботу представницького органу організують ті, що обираються з числа депутатів голови

2) розділ МО обирається населенням і очолює представницький орган. Керівництво місцевої адміністрації покладається на керівника, який наймається за контрактом на конкурсній основі.

3) розділ МО обирається з складу органу, що представляється, а місцеву адміністрацію очолює керівник на конкурсної

22. Повноваження представить органу МСУ

Повноваження розділу МО:

1. представляє МО у відносинах з органами МСУ інш. МО, органами державної влади, громадянами і діє від імені МО без довіреності

2. підписує і обнародує нормативно-правові акти, які будуть прийняті представницьким органом МО

3. в межах своїх повноважень створює правові акти

4. має право вимагати скликання позачергового засідання представницького органу МО. Розділ МО підзвітний населенню, представницькому органу

7. Повноваження законодат влади з РФ

Даний орган є постійно діючим вищим і єдиним органом законодавчої влади з. РФ.

Найменування законодавчого органу, його структура, термін повноважень прописано в статуті з. РФ.

Повноваження законодавчої влади з. РФ

1. Прийняття конституцій

2. Затвердження бюджету.

3. Встановлення основ і діяльності органів

4. Встановлення податків, зборів, платежів.

5. Тлумачення законів, статуту

6. Контроль за їх виконанням

7. Виконання бюджету, програм соціально-економічного розвитку.

8. Встановлення адміністративно-територіального устроїв з. РФ

Постановою законодаетльной влади принмается регламент вказаного органу, вирішуються питання внутр розпорядку Д. Оформленіє рішення про наділення громадянина РФ по представленню президента РФ повноваженнями вищої посадової особи з. РФ, назнач-ця і звільняються від посади окремі посади з. РФ, призначається дата виборів до закондательний органу, рефередум, одбряется проект договору по розмежуванню повноважень иназначается на посаду судії конституційного суду об'єкта. Законодавчий орган володіє правом законодавчої ініціативи.

10. Повноваження вищого виконавчого органу. Виконавчий орган з. РФ розробляє і здійснює заходи по забезпеченню комплекстного соц-ек розвитку суб'єкта, перешкоджає проведенню єдиної гос. політики в област фінансів, страхів, економіки, здраваоохранения, здійснює міри по реалізації захисту прав і свобод людини. Розробляє проекцію, програму соц-ек розвитку регіону, управл. і распор. власністю суб'єкта, має інакші повноваження. Вищим органом исолпнительной влади є уряд