Реферати

Контрольна робота: Розрахунок короткого замикання

Витяг вісмуту із сульфідних багатокомпонентних матеріалів гідрометалургійним способом. Досліджено процес вищелачивания вісмуту із сульфідного концентрату соляною кислотою. На основі отриманої математичної моделі запропоновані оптимальні параметри процесу (концентрація кислоти, температура, час).

Вірш А. А. Блоку "Незнайомка": символістські підтексти. Це знаменитий вірш А. А. Блоку витлумачувалося й аналізувалося багато разів; виявлені його загальний зміст і місце у творчій еволюції автора, описана образна система.

Аналіз американської журналістики початку XX століття. Історія американської журналістики "століття джазу". Ф. Фицджеральд - представник "золотої джазової молоді". Спроба розгадати психологію, внутрішній світ багатих людей у добутках Фицджеральда. Внесок Р. Уоррена в розвиток американської літератури.

Баптизм. Баптизм: короткий історичний нарис, "загальні" і "частки" баптисти. Баптизм у Росії. Особливості культу баптистів. Основні положення віровчення. Життя громади. Сучасне положення баптизму в Росії. Експансія американського "частки" баптизму.

Венесуела як куточок живої природи. Венесуела як країна-курорт, що запрошує до себе завжди з радістю туристів для відпочинку. Боливарианская Республіка Венесуела як держава на півночі Південної Америки. Особливості економіки Венесуели, її історія, природний світ, флора і фауна, клімат.

Зміст

1. Розрахувати трифазне коротке замикання в точці До-1 заданої схеми

1.1. Визначити миттєве значення апериодической складової струму КЗ при t=0,1 з.

2. Розрахувати однофазне коротке замикання в точці До-2 заданої схеми.

2.1. Визначити діюче значення періодичної складової струму в точці До-2 для моменту часу t=0,2 з. Побудувати векторні діаграми струмів і напружень в місці несиметричного КЗ для заданого моменту часу.

2.2. Визначити діюче значення періодичної складової струму КЗ у вказаному перетині F-F і напруження у вказаній точці М для моменту часу t=0,2 з і побудувати відповідні векторні діаграми.

Список використаної літератури

1. Розрахувати трифазне коротке замикання в точці До-1 заданої схеми.

1.1. Визначити миттєве значення апериодической складової струму КЗ при t=0,1 з.

Використовуючи результати пунктів 1.1 і 1.2 приводимо початкову схему (мал. 1.1.1) до двох променевому вигляду (мал. 1.3.1).

Рис. 1.1.1

Далі знаходимо початкові значення періодичних складових струму КЗ обох променів.

кА

кА

Далі складемо схему заміщення, в яку всі елементи вводяться своїми активними опорами.

Дана схема заміщення показана на малюнку 1.3.2:

Рис. 1.1.2

У таблиці 1.3.1 показані параметри схеми заміщення 1.3.2, які були отримані за допомогою таблиці 1.1.1 і таблиці 5.3 [1, c.42]

Таблиця 1.1.1

Параметри схеми заміщення

Елемент

Позначення

Індуктивний опір (про. е. м.)

Активний опір (про. е. м.)

Генератор Г-1

Г1

0,2

17

Генератор Г-2

Г2

0,2

17

Генератор Г-3

Г3

0,15

15

Навантаження Н-1

Н1

0,7

1,75

Навантаження Н-2

Н2

0,7

1,75

Навантаження Н-3

Н3

1

2,5

Повітряна лінія Л-1

Л1

0,2

0,8

Повітряна лінія Л-2

Л2

0,05

0,2

Трансформатор Т-1

Т1

0,13

5,2

Трансформатор Т-2

Т2

0,13

5,2

Трансформатор Т-3

Т3В

0,09

3,6

Т3С

0

0

Т3Н

0,19

7,6

Трансформатор Т-4

Т4

0,26

4,42

Резистор

Р

0,0002

0,012

Система

З

0,032

3,2

Далі перетворюємо схему 1.3.2 до двох променевому вигляду. Для початку «трикутник», і перетворюємо в «зірку»:

Схема після перетворення показана на малюнку 1.3.3.

Рис. 1.1.3

Продовжуємо виконувати згортання схеми шляхом об'єднання паралельних і послідовних опорів:

Схема придбаває вигляд, показані на мал. 1.3.4:

Рис. 1.1.4

Після цього «згортаються» опори 1,4,5,6,7,8:

Схема придбаває вигляд, показаний на рис 1.3.5:

Рис. 1.1.5

Остаточно приводимо схему до двох променевому вигляду:

Визначаємо постійні часу затухання апериодических складових струму КЗ:

Розраховуємо значення апериодической складової струму в точці КЗ для моменту часу t=0,1 з

кА

2. Розрахувати однофазне коротке замикання в точці До-2 заданої схеми.

2.1 Визначити діюче значення періодичної складової струму в точці До-2 для моменту часу t=0,2 з. Побудувати векторні діаграми струмів і напружень в місці несиметричного КЗ для заданого моменту часу.

Схема заміщення прямої послідовності.

Схема заміщення прямої послідовності, включаючи схеми заміщення генераторних і навантажувальних вузлів, та ж, що і при симетричному трифазному короткому замиканні.

На рис 2.1.1 представлена розгорнена схема заміщення прямої послідовності.

Рис. 2.1.1

Провівши її перетворення до найпростішого вигляду (мал. 2.1.2) отримаємо:

Рис. 2.1.2

Схема заміщення зворотної послідовності

Шляху протікання струмів зворотної послідовності аналогічні шляхам протікання прямої послідовності, тому структурно схема заміщення зворотної послідовності. Виключення складають генераторні і навантажувальні вузли, опори яких вважаються постійними по величині. ЕДС. Початком обох схем заміщення вважається точка нульового потенціалу, де об'єднані вільні кінці генераторних і навантажувальних гілок. Кінець схеми - точка не симетрії, причому при подовжній не симетрії є дві точки кінця. Оскільки в точці не симетрії в перехідному режимі є залишкове напруження, яке можна розікласти на симетричні складові, то в точках кінця підключаються напруження U1или U2для поперечної не симетрії і або для подовжньої.

Для зворотної послідовності передбачимо, що

Схема заміщення нульової послідовності

Внаслідок особливості протікання струмів нульової послідовності схема заміщення нульової послідовності істотно відрізняється від схеми заміщення прямої послідовності. Відмінність, насамперед визначається схемами заміщення ліній електропередач і трансформаторів. Параметри всіх елементів вважаються постійними, ЕДС нульової послідовності приймається рівної нулю.

Приймаємо:

Після проведення розрахунків, отримаємо:

За допомогою таблиці 6.2 [1, c.48] визначаємо додатковий опір і значення коефіцієнта:

Розраховуємо струм прямої послідовності особливої фази

Визначаємо струм пошкодженої фази:

кА

Розраховуємо струм зворотної послідовності:

кА

Розраховуємо струм нульової послідовності:

кА

Знаходимо напруження прямої послідовності:

У

Знаходимо напруження зворотної послідовності:

У

Знаходимо напруження нульової послідовності:

Будуємо векторні діаграми струмів і напружень [2, с.215], які показані на мал. 2.1.3 і 2.1.4.

Рис. 2.1.3 Векторна діаграма струмів

Рис. 2.1.4 Векторна діаграма напружень

2.2 Визначити діюче значення періодичної складової струму КЗ у вказаному перетині F-F і напруження у вказаній точці М для моменту часу t=0,2 з і побудувати відповідні векторні діаграми.

Розрахунок проводимо методом випрямлених характеристик.

Оскільки t=0,2з <0,5 з, то вважаємо, що всі генератори працюють в режимі подьема збудження і вводимо в схему заміщення ЕДС і опором

Ці параметри визначаємо за испрямленним характеристиками [1, c.56, мал. 6.5].

Результати заносимо в таблицю 2.2.1

Таблиця 2.2.1

Параметри генераторів

Елемент

ЕДС

Опір

Приведений опір

Генератор Г-1

1,12

1,42

1,893

Генератор Г-2

1,12

1,42

1,893

Генератор Г-3

1,24

0,35

0,2979

Навантаження Н-1

0

0,35

0,7

Навантаження Н-2

0

0,35

0,7

Навантаження Н-3

0

0,35

1

Розгорнена схема заміщення представлена на мал. 2.2.1

Ріс.2.2.1 Схема заміщення для визначення

Згортаємо схему заміщення до найпростішого вигляду і визначаємо еквівалентну ЕДС і результуючий опір прямої послідовності аналогічно пункту 2.2.1.

Далі приймається опір зворотної послідовності рівним опору прямої послідовності і повторюємо розрахунок для нульової послідовності.

У результаті отримуємо:

Визначаємо струм прямої послідовності в точці КЗ:

Далі знаходиться критичний опір і критичний струм для кожного генератора в даний момент часу. Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.2.2

Таблиця 2.2.2

Критичні параметри генераторів

Генератор

Критичний опір

Критичний струм

Г1

11,8333

0,0845

Г2

11,8333

0,0845

Г3

1,4583

0,6857

Далі знаходимо розподіл струму прямої послідовності по гілках схеми і визначаємо струм від кожного генератора.

Генератор

Струм

Г1

0,074225

Г2

0,074225

Г3

0,200006

Оскільки отримані значення струмів менше критичних значень, необхідно робити перерахунок для режиму нормального напруження.

Після перерахунку отримаємо:

Розраховуємо струм прямої послідовності особливої фази

Визначаємо струм пошкодженої фази:

кА

Розраховуємо струм зворотної послідовності:

кА

Розраховуємо струм нульової послідовності:

кА

Струм пошкодженої фази А в точці КЗ:

кА

Діюче напруження в точці М буде одинаково:

Діюче значення періодичної складової струму КЗ в перетині F-F буде рівне:

кА

Будуємо векторні діаграми для струмів і напружень [2, c.246]

Ріс.2.2.2

Рис. 2.2.3

Список використаної літератури

1. «Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок струмів короткого замикання»», Г. К. Воронковський і інш., Харків, НТУ «ХПИ», 2004 г, 68 з.

2. «Перехідні процеси в системах електропостачання», підручник для втузов, Г. Г. Івняк і інш., Дніпропетровськ, Національний гірський університет, 2003 г, 548с., мул.