Реферати

Квитки: ЕГЕ по МАТЕМАТИЦІ 2012 кодифікатор КЕС

Аналіз діяльності племзавода "Тагіл". Спеціалізація й оцінка ресурсного потенціалу племзавода "Тагіл". Економічні показники діяльності підприємства. Використання основних і оборотних коштів. Склад і структура витрат. Динаміка виконання плану виробництва продукції тваринництва.

Адміністративне правопорушення і відповідальність. Форми провини і вік, по досягненні якого настає адміністративна відповідальність. Застосування адміністративної відповідальності до посадових осіб, військовослужбовцям, іноземним громадянам, юридичним особам. Крайня необхідність і неосудність.

Винахід паровоза й автомобіля. Історія й основні етапи винаходу й удосконалювання автомобілів, еволюція їхнього зовнішнього вигляду і технологічності. Періоди розвитку паровозобудування, його перші представники й етапи удосконалювання, тимчасові границі випуску і причини його припинення.

Анестезія в літніх. Дослідження анатомічних і фізіологічних особливостей літніх для успішного проведення анестезії. Подібність між дітьми молодшого віку і літніми, що відрізняють їх від іншої популяції. Особливості дії лікарських препаратів у літніх.

Динамічний аналіз механізмів довбального верстата. Пристрій, принцип роботи і призначення довбального верстата. Кінематичний аналіз і вибір електродвигуна. Визначення крапки додатка і напрямок сили, що врівноважує. Побудова діаграми зміни кінетичної енергії і щирої швидкості.

Єдиний державний екзамен поМАТЕМАТИКЕ

Кодифікатор

елементів змісту по МАТЕМАТИЦІ

для складання контрольних вимірювальних матеріалів для проведення в 2012 році

єдиного державного екзамена

підготовлений Федеральною державною науковою установою

«ФЕДЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Кодифікатор

елементів змісту по МАТЕМАТИЦІ

для складання контрольних вимірювальних матеріалів

для проведення в 2012 році

єдиного державного екзамена

Кодифікатор елементів змісту по математиці складений на основі Обов'язкового мінімуму змісту основних освітніх програм і Вимог до рівня підготовки випускників середньої (повної) школи (наказ Міносвіти Росії від 05.03.2004 № 1089 «Про затвердження федерального компонента Державних стандартів початкової загальної, основної загальної і середнього (повного) загальної освіти»).

Кодифікатор елементів змісту по всіх розділах включає в себе елементи змісту за курс середньої (повної) школи (базовий рівень) і необхідні елементи змісту за курс основної школи.

У першому стовпці таблиці вказані коди розділів і тим. У другому стовпці вказаний код змісту розділу (теми), для якого створюються перевірочні завдання.

Код

розділу

Код

контрольованого

елемента

Елементи змісту, що перевіряються

завданнями екзаменаційної роботи

1

Алгебра

1.1

Числа, коріння і міри

1.1.1

Цілі числа

1.1.2

Міра з натуральним показником

1.1.3

Дроби, відсотки, раціональні числа

1.1.4

Міра з цілим показником

1.1.5

Корінь міри n > 1 і його властивості

1.1.6

Міра з раціональним показником і її властивості

1.1.7

Властивості міри з дійсним показником

1.2

Основи тригонометрії

1.2.1

Синус, косинус, тангенс, котангенс довільного кута

1.2.2

Радианная міра кута

1.2.3

Синус, косинус, тангенс і котангенс числа

1.2.4

Основна тригонометрична тотожність

1.2.5

Формули приведення

1.2.6

Синус, косинус і тангенс суми і різниці двох кутів

1.2.7

Синус і косинус двійчастого кута

1.3

Логарифми

1.3.1

Логарифм числа

1.3.2

Логарифм твору, приватного, міри

1.3.3

Десятеричний і натуральний логарифми, число е

1.4

Перетворення виразів

1.4.1

Перетворення виразів, що включають арифметичні операції

1.4.2

Перетворення виразів, що включають операцію зведення в міру

1.4.3

Перетворення виразів, що включають коріння натуральної міри

1.4.4

Перетворення тригонометричних виразів

1.4.5

Перетворення виразів, що включають операцію логарифмування

1.4.6

Модуль (абсолютна величина) числа

2

Рівняння і нерівності

2.1

Рівняння

2.1.1

Квадратні рівняння

2.1.2

Раціональні рівняння

2.1.3

Ірраціональні рівняння

2.1.4

Тригонометричні рівняння

2.1.5

Показові рівняння

2.1.6

Логарифмічні рівняння

2.1.7

Равносильность рівнянь, систем рівнянь

2.1.8

НайПростіші системи рівнянь з двома невідомими

2.1.9

Основні прийоми рішення систем рівнянь: підстановка, алгебраїчне складання, введення нових змінних

2.1.10

Використання властивостей і графіків функцій при рішенні рівнянь

2.1.11

Зображення на координатній площині безлічі рішень рівнянь з двома змінними і їх систем

2.1.12

Застосування математичних методів для рішення змістовних задач з різних областей науки і практики. Інтерпретація результату, облік реальних обмежень

2.2

Нерівності

2.2.1

Квадратні нерівності

2.2.2

Раціональні нерівності

2.2.3

Показові нерівності

2.2.4

Логарифмічні нерівності

2.2.5

Системи лінійних нерівностей

2.2.6

Системи нерівностей з однією змінною

2.2.7

Равносильность нерівностей, систем нерівностей

2.2.8

Використання властивостей і графіків функцій при рішенні нерівностей

2.2.9

Метод інтервалів

2.2.10

Зображення на координатній площині безлічі рішень нерівностей з двома змінними і їх систем

3

Функції

3.1

Визначення і графік функції

3.1.1

Функція, область визначення функції

3.1.2

Безліч значень функції

3.1.3

Графік функції. Приклади функціональної залежності в реальних процесах і явищах

3.1.4

Зворотна функція. Графік зворотної функції

3.1.5

Перетворення графіків: паралельне перенесення, симетрія відносно осей координат

3.2

Елементарне дослідження функцій

3.2.1

Монотонність функції. Проміжки зростання і убування

3.2.2

Парність і непарність функції

3.2.3

Періодичність функції

3.2.4

Обмеженість функції

3.2.5

Точки екстремума (локального максимума і мінімуму) функції

3.2.6

Найбільше і найменше значення функції

3.3

Основні елементарні функції

3.3.1

Лінійна функція, її графік

3.3.2

Функція, що описує зворотну пропорційну залежність, її графік

3.3.3

Квадратична функція, її графік

3.3.4

Статечна функція з натуральним показником, її графік

3.3.5

Тригонометричні функції, їх графіки

3.3.6

Показова функція, її графік

3.3.7

Логарифмічна функція, її графік

4

Початку математичного аналізу

4.1

Похідна

4.1.1

Поняття про похідну функцію, геометричне значення похідної

4.1.2

Фізичне значення похідної, знаходження швидкості для процесу, заданого формулою або графіком

4.1.3

Рівняння дотичної до графіка функції

4.1.4

Похідні суми, різниці, твори, приватного

4.1.5

Похідні основних елементарних функцій

4.1.6

Друга похідна і її фізичне значення

4.2

Дослідження функцій

4.2.1

Застосування похідною до дослідження функцій і побудови графіків

4.2.2

Приклади використання похідною для знаходження найкращого рішення в прикладних, в тому числі соціально-економічних, задачах

4.3

Первісна і інтеграл

4.3.1

Первісні елементарних функцій

4.3.2

Приклади застосування інтеграла в фізиці і геометрії

5

Геометрія

5.1

Планіметрія

5.1.1

Трикутник

5.1.2

Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат

5.1.3

Трапеція

5.1.4

Коло і коло

5.1.5

Коло, вписане в трикутник, і коло, описана біля трикутника

5.1.6

Багатокутник. Сума кутів опуклого багатокутника

5.1.7

Правильні багатокутники. Вписане коло і описане коло правильного багатокутника

5.2

Прямі і площини в просторі

5.2.1

Пересічні, паралельні і прямі, що схрещуються; перпендикулярность прямих

5.2.2

Параллельность прямої і площини, ознаки і властивості

5.2.3

Параллельность площин, ознаки і властивості

5.2.4

Перпендикулярность прямої і площини, ознаки і властивості; перпендикуляр і похила; теорема про три перпендикуляри

5.2.5

Перпендикулярность площин, ознаки і властивості

5.2.6

Паралельне проектування. Зображення просторових фігур

5.3

Многогранники

5.3.1

Призма, її основи, бічні ребра, висота, бічна поверхня; пряма призма; правильна призма

5.3.2

Паралелепіпед; куб; симетрії в кубі, в паралелепіпеді

5.3.3

Піраміда, її основа, бічні ребра, висота, бічна поверхня; трикутна піраміда; правильна піраміда

5.3.4

Перетину куба, призми, піраміди

5.3.5

Уявлення про правильні многогранники (тетраедр, куб, октаедр, додекаедр і икосаедр)

5.4

Тіла і поверхні обертання

5.4.1

Циліндр. Основа, висота, бічна поверхня, створююча, розгортка

5.4.2

Конус. Основа, висота, бічна поверхня, створююча, розгортка

5.4.3

Куля і сфера, їх перетини

5.5

Вимірювання геометричних величин

5.5.1

Величина кута, градусний міра кута, відповідність між величиною кута і довжиною дуги кола

5.5.2

Кут між прямими в просторі; кут між прямою і площиною, кут між площинами

5.5.3

Довжина відрізка, ламаної, кола, периметр багатокутника

5.5.4

Відстань від точки до прямої, від точки до площини; відстань між паралельними і прямими, що схрещуються, відстань між паралельними площинами

5.5.5

Площа трикутника, паралелограма, трапеції, кола, сектора

5.5.6

Площа поверхні конуса, циліндра, сфери

5.5.7

Об'єм куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди, призми, циліндра, конуса, кулі

5.6

Координати і вектори

5.6.1

Декартови координати на площині і в просторі

5.6.2

Формула відстані між двома точками; рівняння сфери

5.6.3

Вектор, модуль вектора, рівність векторів; складання векторів і множення вектора на число

5.6.4

Коллинеарние вектори. Розкладання вектора по двох неколлинеарним векторах

5.6.5

Компланарние вектори. Розкладання по трьох некомпланарним векторах

5.6.6

Координати вектора; скалярний твір векторів; кут між векторами

6

Елементи комбінаторики, статистики і теорій імовірностей

6.1

Елементи комбінаторики

6.1.1

Почерговий і одночасний вибір

6.1.2

Формули числа поєднань і перестановок. Біном Ньютона

6.2

Елементи статистики

6.2.1

Табличне і графічне представлення даних

6.2.2

Числові характеристики рядів даних

6.3

Елементи теорії імовірностей

6.3.1

Імовірності подій

6.3.2

Приклади використання імовірностей і статистики при рішенні прикладних задач