Реферати

Реферат: Зовнішня заборгованість держави. Шляхи підвищення користі

загрузка...

Крах «недокінченої» ідеї. Головний герой романа Ф. М. Достоевского "Преступление і наказание" - незвичайний злочинець. Свій злочин - вбивство ростовщици Олени Іванівни - він здійснює під впливом створеної і вистражданої ним системи ідей

Конституція Російської Федерації як основний закон держави. Принципи організації державного апарата і державного керування, закріплення в Конституції РФ основ суспільного ладу демократичної держави. Вплив Конституції на розвиток правової системи держави і російське законодавство.

Зобов'язання за договором товарного кредиту. Особливості правового регулювання кредитних зобов'язань. Поняття й основи договору товарного кредиту, його правове визначення й економічна сутність. Зобов'язання і види відсотків за договором товарного кредиту, основні умови за договором позики.

Поняття житлового приміщення. Норма житлової площі, її правове значення і порядок застосування. Поняття й ознаки житлового приміщення відповідно до вимог діючого законодавства. Види житлових помещенией. Норма надання площі житлового приміщення відповідно до Житлового кодексу, її відмінності від облікової норми житлової площі.

Правове регулювання системи заробітної плати. Характеристика роздягнула VI Трудового Кодексу РФ "Оплата і нормування праці". Основні принципи регламентації оплати праці. Система державних гарантій по заробітній платі працівників. Порядок відображення трудових відносин у трудовому договорі.

загрузка...

Û Ôÿñèë: Õàrèúè áîrú, Îíóí ìàùèééÿòè âÿ ìåéäàíà gÿëìÿñè ñÿáÿáëÿrè.

1.1 Харі'і боръун мейдана еялмяси сябябляри вя онун мцасир проблемляри.

Мцасир инкишаф мярщялясиндя игтисади вя сосиал ислащатлар програмларинин щяйата кечирилмяси цзря бюйцк хяръляр иля баели дахили ресурсларин чатишмамазлиьини щисс едян юлкя, бир гайда олараг дювлят бцдъяси вя тядиййя балансинин кясири проблеми иля гаршилашир. Йаранмиш вязиййятдян чихиш йоллариндан бири юлкя игтисадиййатинин истещсал їдучи биляъяйиндян даща артиг истещлак етмяйя имкан верян хариъдян малиййяшмядир. Бунунла баели олараг хариъи боръ, онун идаря едилмяси проблеми хариъи боръа ъидди ещтийаъи олан ъаван дювлят цчцн чох актуалдир.

Хариъи боръ дейяндя резидентин гейри-резидентляр гаршисинда алинмиш кредит (боръ) вя онлар цзря мцяййян тарихдя юдянилмямиш фаизляр цзря топланмиш ющтяликляр ъями баша дцшцлцр. Харі'і борълара еяляъяк фаиз юдямяляр дахил дейил. Боръ ющтяликляринин характериня еюря хариъи боръ цмуми, дювлятвягейри дювлятборъу ола биляр.

Цмумі хариъи боръ дейяндя резидентлярин гейри-резидентляр гаршисинда алинмиш вя юдянмямиш хариъи борълар вя юдянмямиш (вахти кечмиш) фаизляр цзря хариъи ющтяликлярин цмуми ъями баша дцшцлцр.

Боръларин йерляшдирилмяси мцщитиня еюря, цмуми хариъи боръ дювлят вя гейри-дювлят хариъи боръуна бюлцнцр. Дювлят хариъи боръуна дювлятин гейри-резидентляр гаршисинда щюкцмятин вя йа онун сялащиййятли органи тяряфиндян алинмиш борълар цзря ющтяликляр вя щямчинин алинмиш боръ васитяси цзря вя бурахилмиш боръ гиймятли каьизлари цзря ющтяликляр дахилдир. Дювлятин хариъи боръунун юдянилмяси цзря юдянишляр (амортизасийа, комиссийа, фаизляр) дювлят бцдъяси вясаитляриндян мяркязи вя йа сялащиййятляндирилмиш банк васитясидя щяйата кечирилир.

Гейрі-дювлят хариъи боръа резидентлярин гейри-резидентляр гаршисинда боръ олмалари нятиъясиндя ортайа чихан ющтяликляр дахилдир. Гейрі-дювлят хариъи боръунун юдянилмяси цзря юдянишляр боръ оланин юз вясаити щесабина щяйата кечирилир. Юз нювбясиндя гейри-дювлят хариъи боръу дювлят тяряфиндян тяминат верилмиш вя тяминатсиз борълара бюлцнцр.

Дювлят тяряфиндян тяминат верилмиш хариъи боръа резидентлярин гейри-резидентляр гаршисинда, дювлят тяминати алтинда хариъи боръ олмалари нятиъясиндя ортайа чихан ющтяликляр дахилдир. Буъцр боръларин юдянилмяси цзря юдянишляр боръ оланин юз вясаитляриндян юдянилир, лакин онун юдяниш габиллиййяти олмадиьи щалда юдянишляр дювлят бцдъяси щесабина кечирилир.

Дювлят тяряфиндян тяминат верилмямиш хариъи боръа резидентляр гейри-резидентляр гаршисинда дювлятин тяминат вермядийи хариъи боръун алинмаси нятиъясиндя ортайа чихан ющтяликляр дахилдир. Бу боръларин юдянилмяси цзря юдянишляр боръ оланин вя йа онун тяминатчисинин (дювлят симасинда олмайан) юз (шяхси) вясаитляри щесабина щяйата кечирилир.

Дювлят вя онун резидентляри хариъи малиййяляшмя мянбяляриня ял атирлар, онларда юз нювбясиндя рясми вя гейри рясми олараг ики йеря бюлцнцр.

Рясми мянбяляря ики тяряфли кредиторлар (хариъи юлкялярин щюкцмятляри вя онларин агентликляри), чох тяряфли кредитляр (бейнялхалг малиййя тяшкилатлари).

Гейри-рясми мянбяляря коммерсийа банкларин вя онларин синдикатларинин боръларини, тиъари вя инвестисийа банкларинин, тяъщизатчи кредитлярини дахил етмяк олар.

Хариъи малиййяшмядя питорикляри мцяййян едяркян хариъи боръун ясас цч типдян бириня ецзяштли кредит вя диеяр йардим нювляриня, ихраъ кредитляриня вя базар шяртляри иля борълара аид олдуьуну нязяря алмаг лазимдир.

Боръ аларкян борълана боръун юдянилмяси (буруйа боръ цзря фаиз дяряъяляринин юдянилмясидя дахилдир) цчцн юзцнцн баъариьини нязяря алмалидир, чцнки щяддиндян артиг боръланма вя йа онун гейри-расионал истифадяси чох ъидди боръ йцкцня еятиря биляр, бу так юз нювбясиндя дювлятин сосиал-игтисади вя малиййя сийасятинин щяйата кечирилмясини ящямиййятли дяряъядя чятинляшдиря биляр.

Щяр бир юлкя цчцн ъялб едилян хариъи боръларин щяъми ики факторла мцяййян едилир:

1. Юлкя ня гядяр хариъи капітали сямяряли истифадя їдучи биляр;

2. О, щанси щяъмдя боръа хариъи юдямялярля баьли проблемляри мейдана ьялмяси ризики олмадан хидмят їдучи биляр.

Харі'і кредитлярин ашаьидаки нювляри мювъуддур:

1. Ецзяштлі кредитляр вя хариъи йардимин диеяр нювляри.

Бу нювя инкишафи рясми кюмяк (ИРК) аиддир. ИРК щюкумят органлари вя йа чохтяряфли тяшкилатлар тяряфиндян игтисади инкишафин вя рифащин дясияклянмяси мягсядиля верилян субсидийа вя кредитлярдян ибарятдир. Щярбі йардим ИРК-йа дахил дейил. Бурада грант елементи кими еюстяриъини гейд етмяк лазимдир.

Грант елементи - верилмиш кредитин ецзяшт дяряъяси еюстяриъисидир. О, ъари дяйярля боръун хидмяти цзря еяляъяк юдянишлярин фярги кими щесабланир вя кредитин номінал щяъминдян фаизлярля ифадя едилир.

2. Ихраъ кредитляри подратчиоарин малий вя йа хидмятляринин айриъа алишларини малиййяляшдирир. Онлар билаваситя ихраъатчилара вериля биляр вя бу щалда тяъщизатчи кредити адланирлар. Лакин ихраъ кредити чох вахт ихраъатчинин коммерсийа банкларина верилир. Бу ъцр кредитляр алиъи кредитляридир. Онлар цзря фаиз дяряъяляри кредитор юлкянин щюкумяти тяряфиндян субсидийалашдирир.

Хариъи фяалиййятин статистикаси цзря бейнялхалг ишчи групу тяряфиндян хариъи боръун стандарт мцяййянляшдирилмяси ашаьидаки кимидир:

Мяъму хариъи боръ щяр щанси айриъа заман анинда юлкянин гейри-резидентляр гаршисинда ясас мябляьи (принсипиал) фаизлярля вя йа онларсиз юдямяк вя йа фаизляри ясас мябляьля вя йа онсуз юдямяк цзря бюлцшдцрцлмцш вя юдянилмямиш контракт ющдяликляринин ъямидир.

Боръа йалниз боръ алан тяряфиндян фактики алинмиш, щяля юдянилмямиш вя ляьв едилмямиш мябляьляр дахилдир.

Харі'і фяалиййятин учоту еюстяриъиляри ики бюйцк бюлмядян ибарятдир:

1. Мцяййян заман анинда сявиййя (топланмиш галиглар) еюстяриъиляри.

А) Бюлцшдурулмцш юдянилмямиш боръ. Бу, кредитин юдянилмямиш галиьидир. О, боръ алана кредит щесабина (онун тяряфиндян истифадя олунмуш) верилмиш вясаитлярин топланмиш (кумулйатив) мябляьля ляьв едилмиш вя дейишдирилмиш мябляьлярин фяргиня бярабярдир.

Б) Бюлцшдцрцлмяміш галиг. Бу кредитин об щиссясидир ки, борълу тяряфиндян щяля алинмайиб, лакин кредиторун ону чатдирмаг ющдялийи вар.

У) Ясас мябляьин вя фаизлярин сцрятляндирилмиш юдяниши. Бу боръун юдянилмяси цзря вахти чатмиш, анъаг щяля юдянилмямиш юдянишлярин топланмиш мябляьляридир.

2. Мцяййян вахт дюврцндя апарилмиш ямялиййатлар щаггинда еюстяриъиляр.

А) Кредит ющдяликляри. Бу, кредиторун боръ алана позика вермяйя разилашдиьи мябляьдир. Боръун башланьиъ мябляьиня ялавяляр кредит ющдяликляри кими гябул едилир.

Б) Айрилмиш вясаитляр (фактики чатдирилмиш вя йа истифадя олунмуш) Бу кредитин щесабат дюврц ярзиндя истифадя олунмуш мябляьидир.

У) Амортізасийа. Бу, боръун ясас мябляьинин (принсипиалинин) боръ алан тяряфиндян щесабат дюврцндя юдянилмиш щиссясидир.

Г) Бор'ун хидмяти цзря юдянишлярин цмуми мябляьи. Бу, амортизасийа вя фаиз юдямяляринин мябляьидир.

Д) Ляьв етмяляр. Ющтялійін истифадя олунмамиш шиссясинин ляьв едилмяси.

Е) Силмя. Бюлцшдцрцлмцш юдянилмямиш боръун ляьв едилмяси.

Ъ) Іслащат. Юдямя вахти чатмиш, лакин вахти узадилмиш, йенидян тяшкил едилмиш вя йа дейишдирилмиш (башга ющтяликлярля) принсипалин вя йа фаизлярин мябляьидир.

Хариъи боръ бющрани1982-ъи илин августунда, Мексиканин хариъи коммерсийа банкларина юзцнцн боръуну юдямяк габилиййятиндя олмадиьи вахтдан башлади. Еля щямин вахт, бир сир латин Амерікаси юлкяляри борълар цзря юз юдямяляринин бир щиссясинин дайандирилмалари щаггинда елан етдиляр. Хариъи боръ бющрани тезликля чох сайда юлкялярдя йайилди вя регионал щадисядян дцнфа, бейнялхалг щадисяйя чеврилди.

Бор' бющранинин йаранмаси сябябляри:

1) 70-ъи иллярин орталарина кими инкишаф етмякдя олан юлкялярин (ИЕОЮ) ясас хариъи малиййя мянбяляри кими, инкишафа йардим комитясинин цзв юлкяляри, шяхси бирбаша капітал гойулушлари вя ихраъ кредитляри тяряфиндян инкишафа икитяряфли рясми йардим чихиш едирди. Онларин пайина хариъи мянбялярин 60-80% -і дцшцрдц. 70-ъи иллярин яввялляриня кими йалниз айри-айри ири банклар, адятянБританбанклари, ИЕОЮ-ляр иля айри-айри кредит мцнасибятляриня сащиб идиляр. 70-ъи иллярин икинъи йарисиндан сонра бу малиййяляшмя мянбяляринин ролу ящямиййятли дяряъядя азалди. Лакин, банк мянбяляринин пайи артди. (ъядвял 1).

2) Нефтин гиймятинин він гат артмаси (1973-ъц илин сону) неф титхал едян юлкялярин, ясасяндя ИЕОЮ-лярин ъари ямялиййатлар цзря тядиййя балансинин кясиринин артмасина еятирди. Йаранмиш вязиййятдян ян саджаючи чихиш йолу ИЕОЮ-лярин тядиййя балансинин кясиринин ОПІКИ дювлятляри тяряфиндян малиййяляшдирилмяси ола билярди. Бу, бейнялхалг капітал базаринин структурунун позулмасина йол вермязди. Лакин мювъуд олан институтсионал вя базар тяшкилатлари Авропа валйута базарларинин еенишлянмяси иля ецъляняъяк, ОРЕК вя диеяр ИЕОЮ-ляр арасинда бирбаша малиййя яламятляринин гурулмасина манийячилик тюрядирдиляр. Буна еюрядя транс милли банклар (ТМБ) ОРЕК юлкяляринин тядиййя балансинин салдосунун мцсбят тякрар чикляшдирилмясини щяйата кечирмяйя башладилар.

3) ИЕОЮ-ляр тяряфиндян кредитя тялябин артмаси мцяййян юлчцдя дцнйа игтисадиййатинда структур дяйишикликлярля баьли йди. Транс милли карпарасийалар тяряфиндян ИЕОЮ-ляря бир сиру яняняви истещсалин кючцрцлмяси айри-айри - цчцнъц дцнйа юлкяляриндян инвестисийайа тяляби артирди.

4) ИЕОЮ-ляря ТМВ-лар тяряфиндян тягдим олунан йени боръларин шяртляри тялябин артмасини стимуллашдирди.

5) Валйута курсларини гейри-стабиллийи, ецълц инфлйасийа вя ишецзар активлийин дцшдцйц дюврдя борълардан истифадя нефтидхал едян юлкялярин йени игтисади мцщитя уйьунлашма баъариьини зяифлядирди.

6) Чох вахтлар позика (боръ) капітали базариндан ъялб олунан щюкумят вя корпарасийаларин ъари хярълярини малиййяляшдирмяйя вя кющня борълари юдямяйя хярълянирди.

7) Боръларин чох щиссясинин АБШ долари верилмяси (1974-1984-ъц илляр арасинда 65-76%). Буда долларин курсунун артмаси щалинда юлкяляр алдиглариндан даща чох юдямяли олдугларинда юзцнц якс едир.

8) Орта мцддятли игтисади артим tсиклинин (дюврцнцн) тясири алтинда тякрар истещсал просеслярин дцнйа тясяррцфатинда дяйишмяси вя дцнйа базаринда гиймят прогрессийаларин дяйишмяси.80-ъи илляря ИЕОЮ-лярин боръларинин ясас щиссясинин юдянилмяси иля цст-цстя дцшдц.

9) Бейнялхалг борълар цзря юдямялярин артмаси кредитя тяляби йенидян артирди, лакин инди ися, боръларин юдянилмяк цчцн. Лакин банклар ИЕОЮ-ляря йени позика (боръ)-ларин верилмясини азалтди. Онлар цчцнъц дцнйа дювлятляринин ликвидлийинин писляшмяси щалида юдямямя перспективляриндян горхдулар.

10) Бир сир юлкялярдя хариъи боръ бющранинин йаранмасина капиталин хариъя гачмаси тякан вермишди. 1976-1985-ъи иллярин рягямляриня еюря, йцксяк хариъи борълу юлкяляр капиталин гачмаси нятиъясиндя 200 милйард долар (АБШ) итирибляр. Бу рягям бахилан дюврдя ИЕОЮ-лярин алдиглари боръун тяхминян

50%-і тяшкил едир.

1987-ъи илдян бяри ИЕОЮ-лярин хариъи боръу хейли артмишдир.1996-ъи илдя бу рягям 1,8 трилйон долар (1986-ъи илдя 1 трилйон долар) тяшкил етмишдир. Боръун ймуми щяъминин артмасинин бир щиссяси статистикадир, реал дейишиклик дейил.

О, кредитин диеяр валйуталарда верилмясиндя долар щяъминин артмасина еятирян долларин зяифлямяси иля баелидир.

90-ъи илляр бейнялхалг боръда йени ситуасийаларда характеризя олунур - йени груп ири борълулар - МДБ юлкяляри йаранди. 1996-ъи илдя онларин хариъи боръу 272 милйард долари чатди. Бу ресурсларин Гярбдян Шяргя щярякяти иля мцяййян олунан, бейнялхалг боръ капітали базаринин глобал структурунда йени щадися йаратди. Бязі щалларда боръларин юдянилмяси йцкц бу юлкяляр цчцн йцксяк олду. Бязілярі борълар цзря юдямяляри щяйята кечирмяйи тамамиля баъармирдилар.

ИЕОЮ-лярин бейнялхалг боръ бющранинин щялл едилмяси цзря щяйата кечирдикляри тядбирляр 80-ъи иллярин яввяляри иля мцгаисядя онларин вязиййятинин ящямиййятли дяряъядя дяйишмяйиб. Боръ бющранинданчизмаг цчцн ИЕОЮ-ляря кредитляряи юдяйя биляъяк

сявиййяйя еялмяси, онлар щямчинин боръ сявиййяси иля диеяр дейишянляр арасинда дайанигли нисбятляря сащиб олмалидирлар. Бунлар боръ юдямяляри вя ихраъ мядахили арасиндаки нисбятляр, боръун щяъми иля ЦДМ-ла (цмуми дахили мящсул) ихраъ нисбяти стабил боръ індикатору кими истифадя олунур, боръ йзря юдямялярин ихраъ мядахилиня нисбяти ися боръун ъари йцкцнц еюстярир. Щесаб едилир ки, юлкя стабил инкишаф їдучи биляр, про вахт ки, боръун ихраъ мядахилиня нисбяти 200-250%-дян аз, вя боръ цзря ъари юдямяляри 20-25% -і кечмир. ('Ядвял-2).

1. 2. Хариъи боръ вя бейнялхалг кредит тяшкилатлари.

Дювлят вя онун резидентляринин рясми хариъи малиййяляшмя мянбяляриндя олан чохтяряфли кредитляр-чохтяряфли кредиторлар тяряфиндян верилир. Чохтяряфлі кредиторлар- бейнялхалг тяшкилатлардир (БВФ, БЙИБ, АЙИБ вя з.). Бу тяшкилатларин юзцня мяхсус хцсусиййяти ордадир ки, онлар юзляри вясаитлярин аккумулйасийаси вя онларин сонрадан боръ алан юлкяляря кредит вермяк мягсяди иля дцнйа боръ капітали базаринда боръ алан кими чихиш едир.

Чохтяряфли кредитляр ики тяряфли кредитляр кими алан юлкя щюкумятляринин тядиййя балансянин, милли валйутасини дювлят бцдъясинин кясиринин, критик идхалин, игтисади вя сосиал инкишафа тякан верян лайищялярин малиййяляшдирилмяси цчцн верилян боръдур. Бу боръларин характерик ъящяти ондадир ки, бейнялхалг малиййя тяшкилатлари мянфяяти максимумлашдирмаг мягсядини ецдмцшляр, ясас мясяля юз ямялиййатларини, игтисади ислащатлари вя инкишафи тямин їдучи биляъяк сащялярдя ъямляшдирмяк. Кредитляр чох вахт узун мцддятлидир, лакин щямишя ецзяштли дейил. Ваъиб аспектлярдян бири дя одур ки, бейнялхалг малиййя тяшкилатларинин вердикляри кредитляр щям игтисади, щям дя сийаси характер дашайир, чцнки бу тяшкилатлардан алинмиш кредит боръ аланин етибарлиьини характеризя едир вя диеяр кредиторлар цчцн мцяййян тяминат тяшкил едир.

Бейнялхалг малиййя тяшкилатлари тяряфиндян кредитляшмя бу тяшкилатларин цзвляринин кредитляшдирилмяси кими щяйата кечирилир. Кредит цзря вясаитлярин айрилмаздан яввял бу тяшкилатларин ишчи груплари игтисади вя сийаси ситуасийаси юйрянмяк цчцн боръ алан юлкяйя сяфяр едирляр. Бор' алан юлкянин нцмайяндяляри иля бирликдя малво игтисади стабиллийя вя инкишафа шяраит йарадан лайищялярин кредитляшдирилмяси програми ишляниб щазирланир. Бцтцн малиййяляшмя мцддяти ярзиндя бу тяшкилатларин ишчи группаси програмин реализасийаси просесинин инспексийа етмяк мягсяди иля боръ алан юлкяйя сяфярляр едирляр.

Боръларин верилмяси кредит разилашмасинда нязярдя тутулмуш програларин вя кредитляшмя шяртлярин йериня йетирдийи заман айрилмаси щяйата кечирилян франслара бюлцнцр. Бор' алан юлкя конкрет лайищяляр тягдим едир вя бунларин тясдигляндийи щалда бейнялхалг малиййя тяшкилатлари тяряфиндян боръ цзря вясаит айрилир. Боръ цзря вясаит, юлкянин мяркязи банкини кореспондент щесабина вя йа лайищянин щяйата кечирилмясиня кредит тягдим едян, мінімум «АА» категорийайа сащиб биринъисиниф хариъи банкларин ихтисасдирилмиш щесабларина дахил олур.

Онуда гейд етмяк лазимдир ки, кредитляшдирмя бейнялхалг тяшкилатлар артиг мювъуд боръу так нязяря алараг алинмиш кредитин юдянилмяси имканларина, дювлят бцдъясинин кясириня вя диеяр макро игтисади еюстяриъиляря хцсуси диггят верирляр.

Дцнйа мцщарибясиндян сонра бейнялхалг игтисади мцнасибятляри тянзимлямяк мягсяди иля йаранан ян ири тяшкилатлар сирасинда малиййя-кредит тяшкилатлара илк нювбядя Бейнялхалг валйута фонду вя Дцнйа банки аиддир. Бу тяшкилатлар ейни вахтда 1944-ъи илдя Бреттон-Будс шящяриндяки конфрансин гярарларина уйьун олараг 1945-ъи илин декабр айинда йаранди.

Бейнялхалг валйута фондунун (БВФ) ясас вязифяляри бейнялхалг валйута мцнасибятляринин тянзимлянмяси, бейнялхалг тиъарятин баланслашдирилмиш инкишафинин тямин едилмяси, валйута курсларинин стабиллийинин горунмаси вя рягабят мягсядиля онун уъузлашдирилмасинин алинмаси, ъари ямалиййятларин апарилмаси цчцн чохтяряфли щесаблашмалар системинин йарадилмаси вя нящайят цзв юлкяляриня тядиййя балансинин саьламлашдирмаг цчцн малиййя ресурсларинин верилмяси, Лакин бу шяртляр милли вя дцнйа инкишафина зяряр вермяйяъяк щяддлярдя щяйата кечирир. БВФ-нин игамятеащи- Вашингтонда йерляшир. Онун низамнамясиня бир нечя дяфя дейишикликляр олмушдур. 1969-ъу илдя хцсуси юдямя васитяляринин гябул едилмяси иля (СДР) ялагядар олараг 1976-78-ъи иллярдяБреттон-Будсвалйута системинин даьилмаси вяЙамайка валйута системининйаранмаси мцнасибяти иля вя нящаййят 1992-ъи илдя БВФ-на ола борълари юдямяйян юлкялярин сяс вермя щцгугундан мящрум едилмяси барядя мцддяалар низамнамяйя дахил едилмишдир.

БВФ-нин кредитляри фонд тяряфиндян дюнярли валйуталарин милли валйуталара (боръ алан валйутасина) сатилмаси васитясиля щяйата кечирир вя онун юдянилмяси боръу алан юлкянин дюнярли валлйутасина вя йа СДР юдямякля юз валйуталарини еери алмасиндан ибарятдир. ('Ядвял-2)..

БВФ-і БМТ-нин ихтисаслашдирилмиш институтудур. 182 цзвц вар..

Идаря етмя органи «идаря едиъиляр шурасидир»..

Дюнярли олмайан валйутайа малик юлкяляр БВФ-даний боръ алмаг цчцн алинмиш кредитин мябляьиндян юз валйуталарини еиров гойур. Кредит мцддяти кечдикдян сонра боръ алан юлкя юз милли валцутасини еери алмали вя бунун мцгабилиндя БВФ-нин СДР вя йа щяр щанси дюнярли валйута иля боръуну гайтармалидир. Борълу юлкя БВФ-так олан милли валйутасини башга юлкя аларса боръ юдянмиш олур..

Юлкяляр БВФ-даний юз квотасинин 125%-і гядяр яскраво-червона биляр..

Юлкянін БВФ-даки квотасини 25%-ня ещтиййат пайи дейилир..

Щяр бир цзв дювлят 250 базис сяся вя 100 мін СДР-я малик олур.

('Ядвял-4)..

СДР 1969-ъу илдя 5 ясас валйута сябяти ясасинда йараниб..

БВФ-нун квотасинин щяъми-145 млйд СДР (218 млйд долар)

Дцнйа банки групу 5 гаршилигли ялагядя фяалиййят еюстярян гурумлардан ибарят вя онун ясас вязифяси инкишаф етмиш юлкяляр тяряфиндян ИЕОЮ-ляря малиййя йардими еюстярмякдян ибарятдир. Дцнйа банкинин тяркибиня дахил олан гурумлар:

1) Бейнялхалг йенидянгурма вя инкишаф банки (БЙИБ): Бу ясас гурумдур вя бязян дцнйа банкинин бу банк щесаб едирляр. 180-а гядяр юлкяни бирляшдирир. Низамнамя фонду 142 млйд доллардир. Цзв юлкяляр юз квоталаринин 20%-ні нягд пулла, онун 2%-і сярбяст дюнярли валйута иля, 18%-і ися милли валйутадир.

БВФ-даний фяргли олараг дцнйа банки гиса мцддятли игтисади боръларла дейил, узун мцддятли кредитля мяшгулдур. Идаряетмя шураси цзв юлкяляр тяряфиндян тяйин олунан тямсилчилярдян, адятян малиййя назирликляри вя мяркязи банкин сядрляри сявиййясиндян ибарятдир.

2) Бейнялхалг инкишаф ассосиасийаси (БИА): игамяткащи - Вашингтондадир. 160 цзв вар. БИА-си БЙИБкими игтисади инкишаф цчцн ящямиййятли лайищялярин малиййяляшдирилмяси цчцн вясаит верилмяси тямин етмякдян ибарятдир. Лакин БЙИБ-даний фяргли олараг БИА-си капиталинин базарлариндан дейил, диеяр мянбялярдян топладиьи цчцн ян зяиф ИЕОЮ-ляря фаизсиз кредит верир. Бу мянбяляр ашаьидакилардан ибарятдир:

- БЙИБ-ин еялирляри;

- Юлкялярін цзвлцк щаглари;

- Гайтарилмиш кредитляр.

БИА-си иллик еялири 1308 доллардан ашаьи олан юлкяляря кредит айирир.

Щяр бир лайищя БИА-си тяряфиндян ъидди експертиза олунараг 35-40 мул мцддятиня верилир. Ілк 10 илдя гайтарилмаси тяляб олунмур вя олаъаг инзибати хярълярин юдянилмяси цчцн комиссион щагги алинир. Кредітляр юлкянин милли валйутада верилир вя анъаг БЙИБ-нин цзв юлкяляриня верилир.

3) Бейнялхалг малиййя корпарасийаси (БМК):174 цзвц вар. Ясас игамяткащи - Вашингтондадир. Малиййя корпарасийаси бейнялхалг

йенидянгурма вя инкишаф банкиндан (БЙИБ) фяргли олараг щюкцмятя йох, билаваситя мцяссисяляри малиййяляшдирир. Бунун малиййяляшдирмя мянбяйи юзцнцн низамнамя капітали (1,4 млйд доллардир) БЙИБ-нин кредитляри еялирдян айирмалар вя бейнялхалг малиййя базарлариндан ъялб олунмуш кредитлярдир.

Маліййя корпарасийаси кредитлярини 5 илдян 15 илядяк йцксяк рентабелли хцсуси мцяссисяляря вермякля юзял бюлмянин инкишафина тятбиг едир. Малиййя корпарасийаси щяр бир лайищядя анъаг 25%-ини юзц малиййяляшдирир, галанлари цчцн инвестар капітали йардим едир. Щазирда малиййя крпарасийасини вердийи кредитин щяъми тяхминян 7 млйд долар (АБШ)-дір. 1956-ъи илдя йарандиьи дюврдян индийядяк мцхтялиф лайищялярин щяйата кечирилмясиня 21,2 милйард долар (АБШ) вясмит сярф етмиш вя 129 юлкядя 852 мцяссисянин малиййяляшдирилмяси цчцн 15 милйард долларлиг ялавя инвестисийасинин тямин етмишдир.

4) Інвестісийайа зяманят верилмяси цзря бейнялхалг агентлик:134 цзвц вар. Игамяткащи - Вашингтондадир. Онун фяалиййятинин ясас мягсяди дцнйа банки групунун структурунун фяалиййятиня ялавя олараг зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя истещсалин инкишафи цчцн хариъи инвестисийанин ъялбини стимуллашдирир вя агентлийин цзвц олан бир юлкянин диеяр цзв юлкядяки инвестисийанин гейри-коммерсийа сиьорталанмаси вя йенидян сиьортланмаси цчцн зяманятля верилмясиндян ибарятдир. Зяманят мянбяйи низамнамя фонду (1милйард доллардир).

Аеентлик сечилмиш інвестора гоймуш инвестисийанин 90%-я гядярин 15-20 мул ярзиндя гейри коммерсийа рискляри цчцн сиьорталайир. Гейри-коммерсийа рискляри дедикдя, сийаси, игтисади рисклярдян хцсусиля експропорсийанин (щюкцмят ецъля вясаитин ялиндян алинмаси), валйута вясаитинин трансферинин щюкцмят тяряфиндян гябул олунмуш ганунлара еюряЮ мцгавилянин позулмаси, юлкя дахилиндяки сийаси гаришилиглар, инглаблар, чеврилишляр вя з. дахилдир.

5) Інвестісийа мцбащисясинин тянзимлянмясинин бейнялхалг мяркязи:1966-ъи илдя йараниб. Онун ясас мягсяди бейнялхалг инвестисийаларин щярякятини тямин етмяк цчцн, арбитраъ арашдирмаларин еюстярилмяси, щюкцмятля інвестор арасиндаки мцбащисянин щялл едилмяси, мцвафиг елми-тядгигатларин тяшкили вя айри-айри юлкяляриндяки инвестисийа ганун вериъилийи щаггинда мялуматларин топланмасиндан вя йайилмасиндан ибарятдир.

Щазирда мцсялман тяшкилатларинда ян фяал олани Іслам Конфранси тяшкилатидир (ИКТ). Бу тяшкилат 1969-ъу илдя Рабат шящяриндя (Мяракешдя) йарадилиб. 1991-ъи илдя Азярбай'ан Іслам Конфранси тяшкилатина цзв гябул едилиб. ИКТ-нин бир сир ихтисаслашдирилмиш кюмякчи идаряляри вардир, об ъцмлядян іслам инкишаф банки. Іслам инкишаф банки 1974-ъи илдя тяшкил олунуб. 47-дян чох цзвц вар. Бу банк инкишаф етмякдя олан юлкяляря нефт долари иля йардим еюстярян тясисатлардан

биридир. Іслам инкишаф банки мцяййян лайищялярин малиййяляшдирмяк, борълар вермяк, малиййя йардими еюстярмяк кими бир чох функсийалар йериня йетирир.

Іслам инкишаф банки фаизсиз кредитляр верир. Ан'аг бу кредитляр цчцн ецзяшт дюврц 10 иля гядярдир. 18 илдян 40 илядяк олан мцддят цчцн ися кредитляря еюря 2-3% хидмят щагги (комиссйон йиьим) тяляб едилир. Банк тиъарят мягсядляри цчцн кредит вермякля еютцрцлян ямтяянин дяйяринин 5-10% -ні тутур.

Авропа Йенідянгурма вя Інкишаф Банки (АЙИБ)- бейнялхалг тяшкилат олуб. 29 травень 1990-ъи илдя разилашма ясасинда тясис олунуб. АЙИБ-нин тясисатчилари 40 юлкя олмушдур, щямчинин Авропа шураси вя Авропа инвестисийа банки. (МДБ-дя тясисатчилар сирасина дахилдир) АЙИБ-нин 59 цзв юлкяси вар.

АЙИБ-нин мягсяди мяркязи вя шярги Авропа дювлятляриня дювлят хцсуси (юзял) секторларинин инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси кредитлярин верилмяси вя онлара тяминатин щяйата кечирилмяси васитяси иля милли игтисадиййатларинин инкишафина тякан вермякдир.

АЙИБ-нин сящмдар капітали 10 милйард ЕКЦ тяшкил едир вя 1 млн. сящмя бюлцнцб, щярясинин номінал дяйяри 10000 ЕКЦ. Щяр цзв юлкянин имза атмали олдуьу минимал сящм сайи - 100 ядяд, бунлардан 3/10-і ади векселлярля юдянилмялидир, 7/10-ні екстремал вязиййят йарандигда юдянилир.

АЙИБ-і истещсалин инкишаф етдирилмяси цзря (юзял сектора 60%, дювлят секторуна 40%) кредит верир. Инвестисийа лайищяляринин техніки тяминати вя малиййяляшдирилмяси цзря цмуми лайищянин 35%-иня гядяри малиййяляшдирир.

1995-ъи илдя АЙИБ-і 11 милйард долар щяъминдя тяхминян 150 инвестисийа лайищяси тясдиг етмишдир.('Ядвял-5).

1.3. Азярбай'ан Республікасинин хариъи боръу вя онун гайтарилмаси проблеми.

Хариъи игтисади ялагяляр системиндя, онларин тянзимлянмяси механизминдя хцсуси йени хариъи боръ проблеми тутур. Дцнйа тяърцбясиндя, бу ваъиб малиййя еюстяриъиси, кечид игтисадиййатли юлкянин, щямчинин дя, Азярбай'анин хариъи игтисади стратегийасинин формалашмасинда бюйцк рола маликдир. Хариъи малиййяляшмя дахили ресурсларин чатишмамазлиьи иля, базар ислащатлари, дювлят бцдъяси вя тядиййя баланси кясири цзря програмларин щяйата кечирилмяси иля баьли кечид игтисадиййатларин

проблемляринин щяллиндя хцсуси актуаллиг газанир. Об юлкяйя имкан верир ки, юзцнцн игтисадиййатини истещсал їдучи биляъяйиндян чох истещлак етсин. Бунунла баьли хариъи боръун йаранмаси мянбяляри, структуру вя идаря едилмяси мясяляляри еетдикчя бюйцк ящймиййят кясб едир.

Хариъи боръ проблеминин щялл едилмяси нюгтейи нязярдян пост сосиалист юлкяляринин игтисадиййатларинда баш верян просеслярин анализи, онун ашаьидаки ясас мейдана еялмя сябяблярини ашкара чихармаьа имкан верир:

1) Дювлят хяръляринин артмаси;

2) Бцд'я кясири;

3) Тядіййя балансиндаки кясир;

Бцдъя кясири цзяриндя нязарятин итирилмяси вя онун тянзимлянмясинин инфлйасийа методлари фискал гейри-стабиллик шяраитиндя кечид игтисадиййатли юлкялярдя хариъи борълулуг ситуасийасини дяринляшдиря вя щятта хроніки щала сала биояр. Бцдъя иля тядиййя баланси арасинда хятти, бирбаша функсионал ашилилиг вардир. Тядиййя балансинин кясири узунмцддятли малиййя тялябати, хариъи боръ ющтяликляри, инвестисийа лайищяляри вя саиря иля баьлидир.

Тяърцбя еюстярир ки, узун мцддятли вя ящямиййятли бцдъя кясирляри дювлятин хариъи боръунун сцрятли артмасина апарир. Білячи ки, яеяр Азярбай'анин бцдъя кясири 1993-ъц илдя 9,4 млн. долар (АБШ) едирдися, 1999-ъу илдя 110 млн-даний чох олмушдур. Щяля бу илляр ярзиндя республиканин хариъи боръу мцвафиг олараг 59,4 млн. доллардан 998,3 млн. долара галхмишдир. Буна бахмайараг ики мигйасли базар ислащатлари вя малиййя стабилляшдирилмяси програминин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя Азярбай'анда пул-кредит емисийаси дювлят нязаряти алтина гойулмушдур. Нятиъядя бцдъя кясири ЦДМ-ла еюря 10,4%-дян (1994-ъц илдя) 2,8% -я (1999-ъу илдя) гядяр азалмишдир.

1996-ъи илдя «Міллі банк вя коммерсийа банклари щаггинда» гябул едилмиш йени ганунлар Міллі банк антиинфлйасийа пул-кредит сийасятинин вя банк системи цзяриндя тиъарятин щяйата кечирилмяси цзря нисбятян даща еениш имканларла вя сялащиййятлярля сялащиййятляндирир.

Фаїз сийасяти инфлйасийа еюстяриъиляриня уйьундур вя йенидян малиййяляшдирмя дяряъяляринин азалмасина мей еюстярир. Яеяр 1995-ъи илин яввялиня мяркязляндирилмиш кредитляр цзря милли банкин дяряъяляри иллик 80% тяшкил едирди дя, 1996-ъи илин ахирина-20%, вя 1998-ъи илдя - 15% тяшкил едиб (иллик). Бир нечя мул ярзиндя илк дяфя олараг юлкянин милли банк 1996-ъи илдя бцдъя кясиринин бирбаша кредитляшдирилмясини щяйата кечирмямишди.

Гейд етмяк лазимдир ки, мцасир шяраитдя хариъи боръсуз кечид игтисадиййатли юлкяляр дярин системли ислащатлар щяйата кечиря билмирляр. Игтисади системин реформасийаси вя трансформасийаси просесиндя обйектив олараг ресурслара ъидди тялабат мейдана еялир вя буна еюря дя онларин ъидди чатишмамазлиьи дюврцндя хариъи боръ милли базар мцнасибятлярин йаранмасина шяраит йарадан ваъиб шярт вя фактордур.

Буна еюрядя хариъи боръланма институтунун йарадилмаси цмумилик дя базарин трансформасийасинин ваъиб атрибутудур вя хцсусяндя хариъи игтисади фяалиййят сферасинда. Яеяр конкрет десяк, дейилян шярт ашаьидакина еятирир: макро игтисади стабилляшмя, тядиййя балансинин тянзимлянмяси, бцдъянин еяреинлийинин азадилмаси, милли пул ващидинин мязяннясинин сабитляшмяси, игтисадиййатин реструктурфизиасийаси, йени базар структурларинин йарадилмаси, институсионал реструктуризасийа, идаря етмянин модернляшдирилмяси, дахили базарда таразлиьин тямин едилмяси, сосиал еяреинлийиндян азалдилмаси вя ящалин сосиал мцдафияси системинин йарадилмасини обйектив шяртляндирир.

Про вахта гядяр ки, реал секторун расионал инкишафи тямин едилмир, дахили ресурслара тялабат тямин едилмир, йерли истещсалин дцнйа базаринда рягабятя давамлилиьи йцксялтмир вя рягабятли базар мцщити йаранмайиб макро игтисади стабилизасийанин ваъиб вя алтернативсиз мянбяйи вя васитяси кими хариъи боръ вя боръланма інституту хидмят едяъяк.

Милли банкин мялуматларина еюря, Азярбай'анин 2000-ъи илин йанвар айинин 1-ня олан хариъи боръу 998,3 млн. долар (АБШ) тяшкил едир. Нязяря алараг ки, юлкядя сон дюврлярдя игтисади дцшцм, демяк олар ки, дайанмишдир вя игтисади артим башламишдир, нящяне нефт ресурсларинин мювъудлуьу ону еюстярир ки, юлкя йалниз дцзецн игтисади сийасят щяйата кечирмякля мювъуд хариъи боръуну юдямяк игтидариндадир.

Хариъи боръу тящлил едяркян, боръ ющтяликляринин характериндян асили олараг бу боръун мцхтялиф категорийаларинин гаршилигли структур ялагялярини нязяря алмаг чох ваъибдир. Бунлар: цмуми, дювлят вя гейри-дювлят категорийаларидир.

Азярбайъан цчцн бу ъцр боръларин лимитсиз кредитляшмя кими гейдя етмяси, нязаряти даща мцнасиб учот формасидир.

Азярбайъанин хариъи боръунун структуру чи вя динамикаси щаггинда 6 №- чи вя 7 №- ъядвяллярдя еюстярир.

Дцнйа тяърцбяси еюстярир ки, яеяр хариъи боръун щяъми ЦДМ-ла нисбятян 15-20 %-і вя ихраъи 200-250% ютцрся, вя ъари боръ цзря юдямяляр ихраъ сявиййясинин 20-25% ютмцрся (цстялямирся), онда борълар юлкянин игтисади артимина хялял еятиря билмяз. Бунунда ялагядар гейд етмяк лазимдир ки, бахмайараг ки, хариъи боръ 1993-1999-ъу илляр ярзиндя 16,8 дяфя артмасидир, онун ЦДМ-ла еюря нисбяти 23,1%, ихраъла мцгаисядя 107,5% вя онун ъари юдямяляри ися 1,6-6,2% (ихраъа нисбяти) тяшкил етмишдир. Адамбашина щесабламайа еюря хариъи боръун щяъми тящлил олунан дюврдя 15,6 дяфя артмиш вя 125,0 долар тяшкил етмишдир. Мцгаися цчцн, гейд етмяк лазимдир ки, бу, бцтцн кечид игтисадиййатли юлкяляр арасинда ян йахши еюстяриъилярдян биридир. 7 №-чи 'ядвялдян айдин олур ки, республиканин хариъи боръунун динамикаси йцксяк артим темпляри иля характеризя олунур вя 1999-ъу илин яввялиня 998,3 млн долар тяшкил етмишдир. 1995-ъи илдян сонра ися, хариъи боръун щяъми дащада сцрятля артди. Бу. юлкядя сосиал-игтисади сабитляшмянин илкин яламятляри бу дюврдя айдин щисс олунмаси, еюрцнмяси иля изащ олунур вя буда дахили малиййяляшмя ресурсларинин кяскин чатишмамазлиьи шяраитиндя хариъи боръланмайа ял атмаьа тякан вермишдир.

Бюйцк диггяти хариъи боръун структурунун тящлили ъялб едир. Тядгигатлар вя Дцнйа Банки ися 0,75%-ля 10 мул ецзяштля еюстярир ки, хариъи боръун тяркибиндя малиййя-кредит тяшкилатлари, хцсусяндя БВФ вя дцнйа банки, ясас йер тутурлар. 1999-ъу илин йанвар айинин 1-я олан мялумата еюря цмуми хариъи боръун 50%-і

БВФ-а вя 22,3%-і Дцнйа банкинин пайидир. Нязяря алсаг ки, БВФ-нин кредитляри ясасян 0,5 вя 4-5% дяряъясиндя вя 5 мул ецзяштля, сонраки 10 мул ярзиндя юдянилир 30-35 мул ярзиндя юдянилир, онда айдин еюрсянир ки, бу кредитляр цзря ъари юдямяляр еяляъякдя мцяййян еяреинлик вя чятинликляр йаратмайаъаг. Буна фаизсиз вя узун мцддятли кредит верян Іслам Банкинида ялавя їдучи билярик.

Йухарида гейд олундуьу кими, структур мцнасибятляриндя вя макро игтисади еюстяриъилярля мцгаисядя Азярбай'анин хариъи боръу ъидди наразилиг доьурур. Ясасяндя бу, дцнйанин диеяр ИЕОЮ-ляри вя кечид игтисадиййатли юлкялярля мцгаисядя айдин еюрцнцр.(Бах 'ядвял 7).

Тящлил еюстярир ки, хариъи боръунун структурунун юзцня мяхсуслуьу ондадир ки, онда 1998-ъи илин мялуматина еюря цмуми боръун 80%-і тяшкил едян, бирбаша дювлят вя тяминат верилмиш дювлятин хариъи борълари цстцнлцк тяшкил едир.

Тяминат верилмямиш дювлятин хариъи боръ щяъми цмуми щяъмдя об гядярдя чох дейил. Бу онунла шяртлянмишдир ки, онун структурунда дюврцййя вясаитлярини формалашдирилмаси мягсяди иля гиса мцддятли кредитляр (ясасян коммерсийа банклари тяряфиндян верилмиш) цстцнлцк тяшкил едир.

Хариъи боръу тяшкил едян еюстяриъилярин артим темпинин йцксялмясинин сябябляриндян бири, республикада дахили ресурсларин дефисити вя бюйцк дяйяри иля шяртлянмишдир. Білячи ки, 1998-ъи илдя йенидян малиййяляшмя дяряъяляри иля, Азярбай'анин милли банкинин кредитляринин дяйяри - илдя 20%, коммерсийа банкларинин кредитляринин дяйяри ися, 25% йди.

Буну дювлятин вя онун резидентляринин хариъи малиййяляшдирмя мянбяляриня мцраъият етмясинин ясас сябяби щесаб етмяк олар.

Азярбай'анин хариъи дювлятляря борълари дюрд категорийани дахил едир:

1) Ян ири боръ - бу бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатларина (БВФ, БЙИБ, АЙИБ вя з.) олан боръдур.

2) Рясми кредиторлар гаршисинда боръ, йяни гярб юлкяляринин коммерсийа банклари гаршисинда олан боръ. Бу банклар дювлятин тяминати иля боръ вясаити верир вя йа дювлят структурлариндаки кредитлярин сиьорталанмаси цчцн боръ вясаити верир. Буъцр боръланманин тянзимлянмяси Паріс крубунун тяркибиня ясас юлкяляри - бейнялхалг кредиторларин рясми нцмайяндяляри дахил олан, хцсуси координасийа мяркязи - сялащиййятляриня дахилдир.

3) Бу кредитляр, дювлятин тяминати олмайан гярб юлкяляринин коммерсийа банкларинин тягдим етдийи кредитляридир. Буъцр боръланма банкір - кредиторлари гейри-рясми ясасда бирляшдирян Лондон клубу иля тянзимлянир.

4) Ямтяя тяъщизати вя хидмятлярин еюстярилмяси иля баьли фірма кредитляри цзря мцхтялиф гярби коммерсица структурларина борълар тяшкил едир. Кредитор юлкяляр арасинда, дцнйа тясяррцфатинин ян мцхтялиф рееионлариндан олан дювлятляр йер алир.

1.4. Азярбай'ан республикаси хариъи боръларинин юдянилмясинин малиййя тяминати.

Харі'і боръун юдянилмясинин малиййя тяминати хариъи боръун идаря едилмяси олмадан тясяввцр едиля билмяз. Бор'ун идаря едилмяси тянзимляйиъи вя институсионал функсийаларин щяйата кечирилмясини юзцндя бирляшдирир.

Тянзимляйиъи функсийалара учот вя нязарят (координасийа вя моніторинг), еюстяриъилярин йиьилмаси, статистика, мцщасибат учоту дахилдир.

Институсионал функсийалара идаряетмя вя сийасят, ямялиййатлар, аналіз, рискин идаря едилмяси аиддир.

Хариъи боръун сямяряли идаря едилмяси цчцн щюкцмят юлкянин боръун хидмяти цзря ющдяликлярин вахт профилини бу вя йа диеяр дяряъядя дягиг мцяййян етмяли; ихраъдан еялири, дахили вереи дахил олмаларини, щямчинин еяляъякдя мцхтялиф малиййя мянбяляриня чихиши прогнозлашдирмалидир. Йухарида еюстярилянлярля йанаши, щюкцмят юз боръларини вахтиндан яввял юдянилмяси вя йа онларин ялверишли шяртлярля йенидян малиййяляшдирилмясиня нязарят етмялидир. Бунлара аиддир:

1. йени боръларин даща файдали шяртлярля истифадяси;

2. кредит цзря мцддятлярин кредит васитясиля малиййяляшдирилян лайищянин хяръини чихартма мцддяляриня баьланмаси;

3. ихраъ еялирляринин дцшмяси вя йа идхал хяръляринин еюзлянилмяз артимина адаптасийа.

Харі'і боръун сямяряли идаряси цч спесифик гаршилигли ялагяли просеси юзцндя бирляшдирир: малиййяляшдирмянин мцнасиб нювцнцн сечилмяси, боръун щяъми щаггинда гярар едилмяси вя юлкянин мювъуд боръу щаггинда там вя вахтинда щесабатин апарилмаси.

Хариъи боръун малиййяляшдирилмяси мянбяйи, ялбяття ки, бцдъянин еялир щиссясидир. Билдийимиз кими, о, ясасян вереи вя йиьимлар, ихраъ мядахили, дювлят мцяссисяляринин еялирляри щесабина формалашир. Бу мягсядля дювлят истигразларриндан так истифадя етмяк олар. Индики шяраитдя малиййяляшдирилмянин ясас мянбяйи ихраъ дахилолмалари, еляъя дя хариъи ширкятлярин консорсиуму иля нефт контрактларинин имзаланмасиндан сонра алинан нефт бонусларидир.

Илк мярщялядя борълу юлкя вя кредитор банклари тямсил едян комитя алтернатив вариантлар дясти щаггинда разилиьа еялирляр. Бу мярщялянин нятиъяси олараг, щазирланмиш «шяртляр сийащиси» нда бцтцн кредитор банклара тягдим едилян вариантлар шярщ едилир. Онлара малик олдуглари боръ тялябнамялярин чатаси фаиз юдямяляринин юртцлмяси цчцн йени боръларин верилмяси, йахуд так йа аз номінал дяйяри олан вя фаизлярин базар дяряъяляри иля юдянилмясини нязярдя тутан, йа так боръ кими номінал дяйяри олан, лаеин базар дяряъяляриндян ашаьи дяряъялярля фаиз юдямялярини нязярдя тутан истигразлара мцбадиляси йолу иля йенидян малиййяляшдирмяк имкани вериля биляр. Юдямя мцддятинин чатмаси иля юдянилмяли олан истигразларин цмуми мябляьиня АБШ-ин купонсуз хязиня ющтяликляри иля тяминат верилир ки, сонунъуларин так юдямя мцддятиня фаиз юдянишляринин мцяййян щиссяси иля тяминат вериля биляр. Бундан ялавя, фаизляр цзря истянилян сцрятляндирилмиш юдянишлярин йериня йетирилмяси проседуралари разилашдирилир.

Юз мцддятляриня еюря чох вахт биринъи иля цст-цстя дцшян икинъи мярщяля юдянишляря тяминат верилмяси цчцн вясаитлярин мобилизасийасини нязярдя тутур. Мясялян, цмуми боръ щяъминдян ецзяшт ня гядяр чохдурса, щансиса гарантийаларин тямин едилмясиня даща аз ресурс тяляб олунур.

Купонсуз истигразларин ялдя едилмяси цчцн вясаитлярин БВФ вя Дцнйа Банкиндан боръ еютцрцлмяли олдуьу щалда бу тясисатларин малиййя йардими еюстярмяйя рази олаъаглари структур ислащатлар програмлари щазирламаг тяляб олунур.

Цчцнъц мярщялядя щяр бир банк алтернатив вариантларин мцяййян дястини сечмяли, сонра ися юзцнцн сазиш цзря ющдяликлярини йериня йетирмялидир.

Харі'і боръун юдянилмяси ашаьидаки гайдада щяйата кечирилир:

Кредітляшдірян тяшкилат илдя ики дяфя Азярбай'ан республикаси Маліййя Назірлійіня юдянилмяли олан кредитин истифадя олунмуш щиссяси цзря мцддят вя фаиз мябляьляри щаггинда мялуматин еюстярилдийи билдириш вярягяси еюндярир. Білдіріш вярягясини алдигдан сонра Азярбай'ан Республікаси Маоїййя Назірлійі юдямя тапшириглари щазирлайир вя онлари Хязінядарлиьа еюндярир. Онда юдяниш мябляьи, вахтлари вя пулларин кючцрцляъяйи кредитляшдирян тяшкилатин щесаби еюстярилир. Юдяніши валйутаси манат вя йа дюнярли валйута ола биляр. Хязінадарлиг юдяниши Азярбай'ан Міллі Банки васитясиля щяйата кечирилир. Хязинадарлиг боръ мябляьини манатла юдядикдя Міллі Банк ону кредитляшдирян тяшкилат тяряфиндян тяляб едилян валйутайа чевирир.

1995-ъи илдян башлайараг, республиканин боръунун цмуми щяъми 665,1млн. долар тяшкил едир. Тяхминян щесабламалара еюря онун адамбашина дцшян пайи 85,9 долара чатир. Бу еюстяриъи Русийада 998 долар, Газахстанда 249 долар, Украйнада 199 долар, Юзбякистанда 3 доллардир.

Дцнйа Банкинин Азярбай'андаки нцмайяндялийинин рящбяринин сюзляриня еюря, Азярбай'анин алдиьи кредитлярин бюйцк щиссяси истифадя олунмайиб вя юлкянин валйута резервляриндя сахланилир. Азярбай'анин алдиьи боръларин бюйцк щиссяси узунмцддятли борълардир.

Дцнйа Банки мцтяхясисляринин прогнозларина еюря Азярбай'анин хариъи фяалиййяти 2003-ъц 3158 млн. долар олаъаг. Хариъи боръун ЦДМ-я нисбяти ися 2000-ъи илдя юз пикиня чатараг, 60,3% тяшкил едяъяк, 2003-ъц илдя ися, о, 56%-я еняъяк.

ИИФясил: Харі'ібор'уналинмасишяртлярі.

2.1. Харі'і боръун алинмасинин сийаси-игтисади шяртляри.

Хариъи боръа щюкумят, щям дя гейри-щюкумят тяшкилатларинин гейри-резидентлярдян алдиьи кредитляр (боръ) вя онлар цзря мцяййян тарихдя юдянилмямиш фаизляр цзря топланмиш ющтяликляр ъями дахилдир. Вона еюря дя биз боръун алинмаси вя юдянилмяси шяртлярини ачиглайаркян щям дювлятин няьд алмиш олдуьу кредит цзря боръларин шяртлярини, щям дя юзял мцяссисялярин ямтяя формасинда алдиглари, хидмят формасинда алдиглари кредитлярин шяртляри цзря боръларин шяртлярини инъяляйяъяйик.

Бейнялхалг кредит шяртляри юзцндя: кредитин валйутаси вя юдяниш валйутаси, мябляь, мцддят иъра вя ляьв едилмяси шяртляри, дяйяри, тяминат нювляри, рисклярин сиьорта методларини ъямляшдирир.

Кредітін вя юдянишин валйутаси: Бейнялхалг кредит цчцн онун щанси валйутада тягдим олундуьу чох ваъибдир, чцнки боръун валйутасинин сечилмясиня бир сиру чинник тясир едир, об ъцмлядян фаиз дяряъяляри ставкалари, бейнялхалг щесаблашма яняняляри инфлйасийа сявиййяси вя валйута курсларинин динамикаси вя з. Бейнялхалг кредитлярин валйутаси ролунда милли валйута ващидляри, авро-валйуталар (50-ъи иллярин сонундан башлайараг), бейнялхалг щесаблашма ващидляри чихиш їдучи биляр.

Юдяниш валйутаси кредит валйутаси иля цст-цстя дцшмяйя биляр. Мясялян, «йцнецл» борълар (кредиторун валйутасинда верилян) боръ аланин милли валйутасинда вя йа юлкянин яняняви ихраъ маллари иля ляьв едилир.

Кредітін мябляьи (лимити): Боръ алана ямтяя вя йа пул формасинда тягдим олунмуш боръ капиталинин щиссясидир. Фірма кредитинин мябляьи коммерсийа мцгавиляляриндя якс олунур. Банк кредитинин мябляьи (кредит хятти) кредит разилашмаси иля вя йа телекслярин дяйишдирилмяси (гиса мцддятли кредитляря) иля мцяййян олунур. Кредит юз шяртляриня еюря фярглянян бир вя йа бир нечя транш (пай) нювцндя тягдим олуна биляр. Бир гайда олараг кредитляр ихраъ олунан машин вя аваданлигларин дяйяринин 85%-я гядярини ящатя едир. Галан щисся идхалчинин ихраъатчийа аванс, няьд вя тяминат юдянишляри иля тяминат олунур.

Бейнялхалг кредитин мцддяти: Бир сир факторлардан аслидир: кредитин мягсядиня еюря, аналожи кредитляря тяляб вя тяклифлярин нисбятиня еюря, мцгавилянин щяъминя еюря: милли ганунвериъилийя еюря; кредитляшдирмянин яняняви тяърцбясиня еюря; дювлятлярараси разилашмалара еюря: Кредитин мцддяти - дцнйа базаринда рягабят мцбаляляринин ваъиб васитясидир. Кредитин еффективлийинин мцяййян едилмяси едилмяси цчцн там вя орта мцддятляр фяргляндирилир.

Там мцддят кредитин истифадясиня башландиьи андан онун там ляьв едилмясиня кими щесабланир. О, юзцндя верилмиш кредитин истифадя едилмяси мцддятини, ецзяшт мцддяти (истифадя едилмиш кредитин ляьв едилмяси цзря ецзяшт едилян вахт) щямчинин ясас боръун вя фаизлярин юдяндийини ляьв етмя мцддятини ъямляшдирир.

Там кредит мцддятинин щесабланмаси формуласи:

ТКм = Ним + Км + Лм

ТКм - там кредит мцддяти

Ним - истифадя мцддяти

Ем - ецзяшт мцддяти

Лм - ляьв етмя мцддяти

Банк кредитляриндян фяргли олараг фірма кредитин истифадя мцддяти ямтяянин мцгавиля цзря тяъщизат мцддяти иля цст-цстя дцшцр. Бу заман, ихраъатчинин сон ямтяя партийасинин тяъщиз етдийиндян сонра, йяни ихраъатчинин мцгавиля цзря ющтяликляринин йериня йетирдийиндян сонра тягдим етдийи тратталарин алиъи тяряфиндян аксептляшдирдийи тарих, там мцддятин башланмасина хидмят едир. Кредитин (боръун) ецзяшт мцддяти коммерсийа ямялиййатларинда хцсуси иля ваъибдир, чцнки бу заман онун (боръун) ляьв едилмяси мцддятинин башланма тарихи аваданлиьин истисмара бурахилмаси анина мцмкцн гядяр йахинлашдирир. Беляликля, идхалатчинин капітал гойулушларинин гайитмаси мцддяти дя гисалир, чцнки боръун ляьв едилмяси, кредитин кюмяйи иля йарадилан, мцяссисядя истещсал олунмуш мящсулун бир щиссясинин ихраъиндан ялдя едилмиш мянфяят щесабина баш верир. Бу мцддятдя диеяр ееридя галан мцддятляря еюря даща аз фаиз дяряъяляри тутулур. Ецзяштли мцддят дювлят тяряфиндян тяминат верилмиш узун мцддятли банк кредитляриндя, консорсийумлу аврокредитлярдя истифадя олунур. Беляликля ецзяштли мцддят тяъщизатин, тикинтинин баша чатдиьдан сонра бир нечя або ящатя едир.

Лакин там кредит, щанси мцддят ярзиндя, кредитин там мябляьи боръ аланин сяранъаминда алаъаьини еюстярмир. Вона еюря дя мцхтялиф шяртлярля кредитлярин еффективлийини мцгаися етмяк цчцн боръун там мябляьинин орта щесабла щанси мцддятя щесабландиьини еюстярян орта мцддят истифадя олунур. Орта мцддят там ецзяшт мцддятини истифадя мцддятинин вя ляьв едилмя мцддятинин йарисини ящатя едир. Йяни,

Окм = 1/ 2 Ним + Ем + 1/ 2 Лм

кими ифадя олунур.

Кредитин орта мцддяти адятян там мцддятдян гиса олур. Онлар кредитин там мябляьдя бир дяфяйя верилмяси вя бир дяфялик юдямя иля ляьв едилдийи анда, цст-цстя дцшцр, лакин яеяр кредитин истифадяси вя ляьв едилмяси ейни юлчцдя баш вермирся, онда орта мцддяти ашаьидаки формулла мцяййян етмяк олар:

Окм = ЛБ1 + ЛБ2 +. .. + ЛБн / Лім

ЛБ - ляьв едилмямиш боръ (мцяййян тарихя)

Лім - кредитин мябляьи (лимити)

Адятян боръ алан, кредитин алинмаси иля баьли, идхал ямтяяляринин вя хяръляринин юдянилмяси цчцн мцнасиб шяртляри йарадан кредит мцддятиня ъан атирлар.

Ляьв едилмяси шяртляриня еюря кредитляр ашаьидаки нювляря бюлцнцр:

- разилашдирилмиш мцддят ярзиндя ейни пайларла ейни юлчцлц ляьв етмя;

- разилашма принсипиндя вя графикиндя фикся едилмиш ляьв етмянин гейри-ейни юлчцлц нювц;

- бцтцн мябляьин бир дяфялик ляьв едилмяси;

- аннуитет нюв (боръун ясас мябляьинин вя фаизлярин ейни иллик кючцрмяляри).

Іхра'ин кредитляшдирилмяси бейнялхалг тяърцбясиня ясасян кредитин ляьв едилмясинин башланьиъини щесабламаг цчцн кретерийа кими ихраъатчиларинин (кодратчинин) коммерсийа сазишиня ясасян мцвафиг ющтяликлярин йериня йетирмяйя баша чатдиьи тарих еютцрцлцр.

Кредітін ляьв едилмясиня башланманин мцяййян едилмясинин ясас методлари:

1) Ілк тяъщизат тарихи.

2) Сон тяъщизат тарихи.

3) Щяр тяъщизат тарихи.

4) Орта щесабланмиш тяъщизат тарихи.

5) Монтаж вя йа аваданлиьин истисмара бурахилмаси тарихи.

6) Кредітін истифадясинин мцвафиг тарихи.

7) Ян бюйцк тяъщизат тарихи.

Адятян еюстярилмиш тарихлярин чоху бир гайда олараг билаваситя мцгавилядя вя кредит разилашмасинда фикся олунур. Орта щесабланмиш тяъщизат тарихи истисналиг тяшкил едир вя ашаьидаки кими щесабланир:

Торт / щ = (С1 +Т1) + (С2 + Т2) +. ..+ (Сп.-Тп / Ск)

Бурада,

Торт / щ - орта щесабланмиш тяъщизат тарихи.

З - айриъа еютцрцлмцш тяъщизатин дяйяри.

Т - тяъщизатин мцддяти.

Ск - мцгавилянин дяйяри.

Нювбяті юдянишин мябляьи ашаьидаки кими щесабланир:

Лім.3

-

1 - П / (1 + З)

бурада,

Лім - кредитин лимити,

З - фаиз дяряъяси,

П - ясас боръун мябляьинин вя фаизлярин ляев едилмяси мцддятляринин сайи.

Кредітін дяйяри: Кредітінін дяйяринин мцгавиля вя еизли елементляри фяргляндирилир. Мцгавиля, йяни разилашдирилмиш сазишляр, кредити цзря хяръляр ясас вя ялавя олмагла ики йеря бюлцнцр. Кредитин дяйяринин ясас елементляриня, борълунун билаваситя кредитора юдядийи мябляь, фаизляр, комиссийа тяминатинин рясмиляшдирилмяси цзря хяръляр, дахилдир. Ялавя елементляря борълунун цчцнъц шяхсляря юдядийи мябляьляр дахилдир, Мясялян: тяминат цзря. Ясас фаиздян башга, кредит мябляьиндян вя мцддятиндян асли олараг, хцсуси кредитин мябляьиндян вя мцддятиндян асли олмайан ейни вахтли банк комиссийаси тутулур.

Орта вя узун мцддятли кредитляр (борълар) цзря боръун верилмяси ющтяляйиня вя вясаитлярин сахланмасина еюря комиссийа тутулур (адятян 0,2-0,75% илдя). Банк консорсийуму тяряфиндян кредит ямялиййатларинин щяйата кечиряркян боръ алан менеъер - банка идаря етмяйя еюря (кредитин мябляьин 0,5%-ня гядяри), данишиглара еюря, щямчинин иштирака еюря диеяр банклара (0,2-0,5%) ейни-вахтли комиссийа юдяйир.

Коміссийанин нювляри:

1. Данишиглара еюря комиссийа;

2. Ідаря етмяйя еюря комиссийа;

3. Іштірака еюря комиссийа;

4. Агент комиссийаси;

5. Бор' аланин сярянъамина лазими вясаитин верилмяси ющтялийиня еюря комиссийа.

Бахмайараг ки, бейнялхалг кредит дахили кредитдян айриъа инкишаф едир, вя вона фаиз дяряъяли дахили кредит цзря фаизляр ясасинда билаваситя формалашмир, сон мягамда бейнялхалг кредитин «гиймяти» (истещсалин бейнялхалг гиймяти кими) габагъил кредитор, биналара ясасян АБШ, Йапонійа, Алманійа дахилдир, фаиз дяряъяляриня ясасланир. Лакин боръ фаизинин чохфакторлу олмасина еюря милли дяряъя сявиййяляри арасинда кясилмя мейдана еялир.(бах ъядвял-9).

Дюврц олараг игтисадиййатин гейри-стабиллийин нятиъясиндя фаизин вя онун дальаланма амплетудасинин дурмадан артмаси, инфлйасийанин ецълянмяси, валйута курсларинин дальаланмаси, «фаиз дяряъяли мцщарибяляри» баш верир.

70-ъи иллярдян башлайараг фикся едилмиш фаиз дяряъяляри иля йанаши базар дяряъяляри сявиййясиндян асли олараг дяйишян цзян фаиз дяряъяляри мейдана еялди. Цзян фаиз дяряъяляри иля верилян кредитин бир щиссяси, фаиз мцддяти адланан дейишмяйян сявиййядя фикся едилмиш дяряъя истифадя олунур.(адятян 3-6 ой).

Щягиги (реал) фаиз дяряъяси - мцяййян мцддятя инфлйасийа темплярини чихмагла номінал дяряъядир. Яеяр пулларин гиймятдян дцшмяси темпи номінал дяряъянин юлчцсцнц кечирся, онда щягиги фаиз дяряъяси негативя чеврилир. Милли фаиз дяряъяляринин бярабярляшдирилмяси йалниз гиса мцддятли капиталларин юлкяляр арасинда щярякяти нятиъясиндя йох, щямчинин валйута курсларинин динамикасиндан асли олараг баш верир. Яеяр валйутанин курсу бюйцкдцрся, онда бу авровалйутада йатимларин фаизи ашаьи олур.

Кредитин дяйяринин еизли елементляриня, разилашмада еюстярилмяйян кредитин алинмаси вя истифадяси иля баьли саир хяръляр дахилдир. Онларин сирасина дахилдир:

- фірма кредити цзря ямтяялярин гиймятляринин галдярялмаси;

- боръдан мцяййян едилмиш щяъмдя мяъбури депозит едилмяси;

- банк иля баьли мцяййян сиьорта компанийасинда кредитин сиьорталанмаси тяляби;

ямтяя сянядляринин инкассасийасина еюря банк тяряфиндян комиссийасинин артирилмаси вя саир. Кредитин дяйяринин бязи елемендтляри пулла гиймятляндириля билинмясядя, онларин ящямиййяти бюйцкдцр, мясялян, хариъи фірма вя йа бор алан юлкя цзяриндя нязарятин гойулмаси. Бир сир бейнялхалг кредитлярин защири ецзяштли шяртляри, хариъи боръ алана баща баша еялян, еизли хяръляр иля баьлидир.

Мцщарибядян сонраки дюврдян 50-ъи иллярин орталарина кими АБШ демяк олар ки, инщисарчи бейнялхалг кредитор йди. 1946-1950-ъи иллярдя АБШ-нин щюкцмят кредитляринин вя диеяр юлкяляря йаярдимлари 30,2 млрд. долар тяшкил етмишдир. Бу кредитлярин тяхминян 2/3-і Гярбі Авропа юлкяляринин пайина дцшцр. Ян бюйцк боръу Бюйцк Брітанійа алмишдир (1945-ъи мул 6 декабр разилашмаси цзря илдя 2% вермякля 50 мул мцддятиня 3750 мільйон долар). Бу боръун защири ецзяштли шяртляри Бюйцк Брітанійайа бир сир тяляблярля ейни верилмишдир. Бунлар: валйута мящтудиййятини арадан еютцрмяк вя фунт стерлингин долара азад дейишмясини тямин етмяк: американ капиталинин стерлінг зонасина дахил олмаси цчцн манияляри арадан еютцрмяк; американ ихраъинин еенишляндирилмяси цчцн стерлінг боръуну дондурмаг. Боръ цч мул ярзиндя истифадя олунду. Щятда Бюйцк Брітанійа баща гиймятля хаммал алмагла боръу цстялянмяси иля юдямишдир. Бюйцк Брітанійадан сонра АБШ-нин ири борълусу франса олду. 1946-ъи илин 28 травень франк-американ разилашмаси цзря АБШ, Франсайа, Франсада мцщарибядян сонра галмиш американ щярби материалларинин алинмасина боръун йарисини истифадя етмяк мягсяди иля, щямчинин американ маллари цчцн кюмрцк ецзяштляри верилмяси шярти иля 35 мул мцддятиня 650 милйон долар мябляьиндя боръ вермишдир.

Гярби Авропанин мцщарибя нятиъясиндя сарсилмиш мювгеляриня малиййя дайаьинин спесифик формаси «Маршал плани» цзря 16 авропа юлкясиня АБШ-нин йардим поани олмушдур. Авропанин бярпаси вя инкишафи програми 1948-ъи илин апрел айиндан 1951-ъи илин декабринадяк гцввядя олмушдур. «Маршал плани» цзря ассигнасийаларин цмуми мябляьи 17 милйард долар тяшкил етмишдир, об ъцмлядян, 2/3 - щядиййя (явязсиз субсидийа), 1/3 - ц - кредитляр. Ясас пайи (60%) Бюйцк Брітанійа, Ітаоїйа, Франса, АФР алмишдир. Бу мябляьляр Гярбі Авропа юлкяляри тяряфиндян американ маллари алмаьа сярф едилмишдир, бу так АБШ-нин инщисарларини даща так варли етди.

Мцщарибядян сонраки бейнялхалг кредитлярин чоху ачиг айдин щярби-стратежи характер алмишдир. Ики системин мцбаризяси шяраитиндя АБШ юз боръларини щярби блокларин формалашдирилмаси, милли азадлиг щярякатларинин сусдурулмаси, диеяр юлкялярдя реаксион режимлярин щимайя едилмяси цчцн истифадя етмишдир. 50-ъи иллярдян башлайараг АБШ бейнялхалг кредит мцщитиндя инщисар мювгейини итирди, чцнки Гярбі Авропа юлкяляринин борълулардан кредиторлара (боръ верянляря) чеврилмяси баш вермишдир.

Мцхтялиф кредитлярин тягдим едилмяси шяртлярини мцгаисяси цчцн, боръ аланин, базар шяртляриндян фяргли, даща ецзяштли шяртлярля кредитин алинмаси нятиъясиндя, кредитин ляьв едилмяси щесабина щанси щяъмдя юдянишляря гянайят етдийини еюстярян грант-елемент (ецзяштли елемент, субсидийа) еюстяриъиси истифадя олунур. Хцсуси (юзял) бейнялхалг кредитляр цзря грант-елемент чох ашаьидир (3,2-4,5%) няинки инкишафа рясми йардимлар цзря (76,2-80%).

Субсидійанин ади вя юлчцлмцш елементляри фяргляндирилир вя ашаьидаки формулларла щесабланир.

Субсидійаларин ади елементи:

Єс = %б - %ф

Бурада,

Єс - субсидийаларин елементи,

%б - базар фаиз дяряъяляри,

%ф - фактики субсидийалашдирмиш фаиз дяряъяляри

Субсидійаларин юлчцлмцш елементи:

Е з. ю. = Ск х ОКм х Єс / 100

Бурада,

Єс. ю. - субсидийаларин юлчцлмцш елементи

Ск - кредитин мябляьи (лимити)

Окм - кредитин орта мцддяти

Єс - субсидийаларин елементи (базар иля фактики фаиз дяряъяляри арасинда фярг).

- мягсядли йиьим щесабларинин ачилмаси;

- активлярин тяминати;

- мцгавиля цзря щцгугларин дювр едилмяси вя саир.

Бейнялхалг кредитин валйута - малиййя шяртлярини мцяййян едяркян кредитор «кредит габилиййятли»

- боръ аланин кредит алмаг баъариьи вя «юдямя габиллийятли»;

Боръ аланин вахтинда вя там юз ющтяликляри цзря щесаблашмасиндан чихиш едир. Буна еюрядя бейнялхалг кредитин ваъиб шяртляриндян бири кредит, валйута вя диеяр рисклярдян мцдафиядир.(бах ъядвял -10).

Беляликля бейнялхалг кредитин валйута - малиййя шяртляри игтисадиййатин, милли вя дцнйа боръ капітали базарларинин вязиййятиндян аслидир.

2.2. Бейнялхалгмаліййя-кредіттяшкилатларинбор'аланюлкяляргаршисиндагойдугларисийаси-игтисадишяртляр.

Бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатлари цзв юлкяляриня (адятян цзв юлкяляриня кредитляр верирляр) кредитлярин верилмяси сонунъуларин мцяййян сийаси-игтисади шяртлярин йериня йетирилмяси иля баьлидир. Бу гайда «гайдалилиг» адини алиб вя об бу тяшкилатлар тяряфиндя тяйин едилмиш мцяййян принсипляря ясасланир.

1) Фондун вердийи малиййя вясаитляринин гайтарилмаси, бу принсипи нязярдя тутур ки, БВФ-дунун сярянъаминда олан малиййя вясаитляри пулу бцтцн цзв юлкяляр цчцн ейни дяряъядя ял чатандир. Буна еюря дя, щяр бир цзв мцяййян вахта вя мцяййян шяртлярля пул васитяси иля об бири цзвдян вясаит аланда, дефисит вя тядиййя баланси проблемляри щялл олундугъа онлари еери гайтармалидир.

2) Гайтарилаъаьинин реаллиьини ясасландирилмаси нязярдя тутур ки, цзв юлкяляринин пулундан, фонд тяряфиндян, малиййя ресурсларинин верилмяси юдянишлярля баьли проблемлярин щялл олундугдан сонра вясаитин гайтарилаъаьинин реаллиьини ясасландирмалидир. Вясаїтлярін гайтарилмаси боръун нормал мцддятиндя тямин олунмалидир.

3) БВФ-даний вясаит алан юлкя ъари хяръляри вя донор юлкясинин вясаитляринин гайтарилмасини тямин етмяк цчцн лазими йиьим мябляьини юдямялидир. БВФ-даний алинмиш кредитлярин, базар кредитляриня нисбятян фаиз ставкалари щям боръа еюря, щям дя гайтарилмасина еюря нисбятян ашаьидир, буда ямякдашлиьин марагларина ъаваб верир. Кредитляшмя мцддяти бир гайда олараг 3-5 мул иля мящдудлашир, бязи нюв боръларда ися, 7-10 мул тяшкил едир. Юдянилмиш капиталдан верилян кредит цзря ясас фаиз, периодик (дюври) олараг йенидян бахилир.

БВФ-нун сийаси вя игтисади шяртляри кредит (боръ) алан юлкяйя игтисадиййати стабилляшдирмя програмлари формасинда тягдим олунур, вя кредитор- банклар цчцн боръларин ляьв едилмяси цчцн ялавя вахтларин верилмяси вя бу юлкяйя йени кредитлярин верилмяси цчцн гарант ролуну вя юлкялярин юдямя габилиййятли олдуьуну еюстярян гарантдир. Бу типли програмларин стандарт олараг бир сиру спесифик хцсусиййятляри вя ящатя етдийи истигамятляр вардир. Бу истигамятляря ясасян ашаьидакилар дахилдир:

1. Щюкцмятин еялир вя хяръляринин баланслашдирилмасина наил олмаг, бцдъя кясиринин мінімуму ендирмяк, няйин бащасина олурса олсун бцдъя еялирлярини артирмаг, вереи дяряъялярини йцксялтмяк, хцсуси иля долайи вереиляря юням вермякдян ибарятдир.

2. Сих пул сийасяти вя кредит фаизляринин артирилмасиндан ибарятдир.

3. Тиъарятин вя гиймятлярин либераллашдирилмаси, гиймятляря нязарятин арадан галдирилмаси тяшкил едир.

4. Милли пулун девалвасийаси, йяни онларин дяйярдян дцшцлмяси вя сонралар милли валйута курсларинин сабитляшдирилмясиндян ибарятдир.

Лакин бу програмларин чатишмайан ъящятляридя вардир.

Бунлар:

1) Щеч бир юлкянин спесифик хцсусиййятляри нязяря алинмир.

2) Нятиъяляри ейни олур, йяни бу програмларин тятбиг олундуьу бцтцн юлкялярдя дювлят боръларинда мцяййян артим ямяля еялмиш, мяркязи банкларинин валйута ещтийатларинда вя бцтювлцкдя активляринин щяъминдя аз так олса артим тямин олунмуш, дювлятин дахили борълари артмиш, валйута курслари сабитляшмиш, азалмиш, йа так потенсиал имканлардан даща аз артмишдир.

Бу чатишмамазлиг цзцндян бязи юлкяляр БВФ-нун иряли сцрмцш олдуьу шяртлярля йа тамамиля, йа так гисмян разилашмирлар.

Юлкялярин БВФ-нун шяртлярини йериня йетирмякдян имтина етмяляри онлара дцнйа капітал базарларина еириши баьлайир, вя яксиня, фондан щятта кичик щяъмли боръ алма юлкяляря имкан верир ки, банклардан даща ири кредит алсинлар.

Цзв юлкяляр БВФ-на юзляринин рясми гизил ещтийатлари вя валйута ещтийатлари, игтисадиййатин, тядиййя балансинин, пул дювриццясинин, хариъи капітал гойулушларинин вязиййяти щаггинда мялумат вермялидирляр.

Сон илляр БВФ-ду кредитляшдирмя ъядвялляринин тякмилляшдирилмясиня ъан атир вя юз гаршисинда, йалниз ИЕОЮ-лярин ян касиб юлкялярини йох, щямчинин мяркязи вя шярги Авропанин (МДБ-дя дахил олмагла) щюкцмятлярини малиййяляшдирмяйи асанлашдирмаг мясялясини юз гаршисина гоймушдур.

Бир гайда олараг Бейнялхалг Йенідянгурма вя инкишаф банкинин (БЙИБ) фяалиййяти Дцнйа банкинин цзв юлкяляринин истещсал ецъцнцн еенишляндирилмяси цчцн кредитлярин верилмясиндяякс олунур. Бу кредитляр цзв юлкяляринин щюкцмятляринин тяминати алтинда 20 мул мцддятиня (5 мул ецзяшт иля) адятян верилир.

Адятян БЙИБ-і илдя 15 милйард долар щяъминдя боръ тягдим едир вя онлар цзря фаизляр дцнйа малиййя базарлари дяряъяляри сявиййясиндя алинир (кредитляр цзря ставка орта щесабла боръ вясаитляри дяйярини 0,5% кечир вя йарим илдян бир алинир: 1993-ъц илдя фаиз дяряъяси 7,43% тяшкил едирди). БЙИБ-нин тягдим етдийи кредитлярин цмуми мябляьи (онун фяалиййят мцддяти ярзиндя) 235 млрд. долара чатди. (1/3-ц 1989-1993-ъц илляря тясадцф едир).

Гейд етмяк лазимдир ки, Банк юз кредитляри иля обйектин ъями 30%-ини ящатя едир.

Онун кредитляринин бюйцк щиссяси інфраструктура:

Енереетика, няглиййат вя рабитя сащяляриня йюнялдилир.

Лакин 80-ъи иллярин орталаринда БЙИВ-і кянд тясяррцфатина, сящиййяйя вя тящсиля еюстярилян вясаитлярин щяъмини артирди. (кянд тясяррцфатина 20%-а гядяр).

Бундан башга БЙИБ-і диеяр банкларин узун мцддятли кредитляри цзря тяминат верилир. Бу заман о, боръ алан юлкянин малиййи дуруму, кредитляшдирилян обйектин вязиййяти щаггинда вя бу обйектляри йохлайан банкларин миссийасинин мащиййяти щаггинда мялуматин вона верилмясини тяляб едир.

Бейнялхалг инкишаф ассосиасийасиси (БИА) боръларин гисалдилмаси цчцн, ян касиб юлкяляря хариъи боръларин азалдилмаси цчцн ецзяштли кредитляр верир. Бу кредитлярин цмуми мябляьи 100 млн. долари кечмямялидир.

БИА-си адятян 35-40 мул мцддятиня (10 мул ецзяшт мцддяти олмагла), йалниз инзибати хяръляри юдямяк цчцн алинан комиссион юдянишляри щесабламадан, фаизсиз кредитляр верир. Кредитляр дювлятин милли валйутасинда вя йа онун яразисиндя истифадя олунан диеяр валйутада тягдим олунан, БИА-даний кредит алмаг вя ассосиасийада иштирак етмяк щцгугуна йалниз БЙИБ-инин цзвляри маликдир. Сон 5 илдя ВИА-синин цмумиййятля тягдим етдийи кредитлярин 40%-і боръ шяклиндя юлкяляря верилмишдир.

Бейнялхалг малиййя корпарасийаси 5 илдян 15 илядяк мцддяти олан вя йцксякрентабелли хцсуси (юзял) мцяссисяляриня кредит верир, лакин БЙИБ-даний фяргли олараг - дювлят тяминати олмайан кредитляр верир.

Іслам инкишаф банки фаизсиз кредитляр верир. Ан'аг бу кредитляр цчцн ецзяшт дюврц 10 иля гядярдир. 18 илдян 40 илядяк олан мцддят цчцн ися, кредитляря еюря 2-3% хидмят щагги тяляб едилир. Банк тиъарят мягсядляри цчцн, кредит вермякля еютцрцлян ямтяянин дяйяринин 5-10% -ні тутур.

2.3. Азярбай'ан Республікасинин хариъи боръунун юдянилмяси шяртляри.

Рада иттифагинин даьилмасиндан сонра Азярбай'ан мцстягил дювлят кими юзцнцн игтисади ислащатлар програмини щяйата кечирмяйя башлади. Бунун цчцн юлкямиздя диеяр ресурсларла бярабяр, малиййя ресурслари так тяляб олунурду. Білячи ки, юзцнцн малиййя мянбяляри мящдуд олдуьундан, юлкя малиййя ресурсларини кянардан боръа еютцрмяли олду. Бунун цчцн Азярбай'ан илк нювбядя БВФ вя Дцнйа Банкина бу тяшкилатлара цзв олмаг цчцн мцраъият етди. 1993-ъц илдя Азярбай'ан щяр ики тяшкилатин цзвлцйцня гябул едилди. Азярбайъанин БВФ-дя квотаси (цзвлцк щагги) 106,82 млн. долар йди; бунун 22,8%-і мющкям валйута иля, галан щиссяси ися манатла йди. БВФ-нин щяр бир цзвц юз квотасинин 25%-ні боръ кими (ади кредит) щеч бир шяртсиз еютцря биляр. Хцсуси боръу (квотанин 25%-дян артиг) ися йалниз БВФ-нин еюстяришлярини гябул етмяк шярти иля алмаг олар. Кредит щиссялярля верилир. Азярбай'ан Дцнйа Банкинда цзв кими 1646 сящмя (цмуми сящмдар капиталинин 0,11%-і) вя 1896 сяся маликдир. Бу еюстяриъиляря еюря Азярбай'ан Дцнйа Банкинда 61-ъи йери тутур.

Бу тяшкилатлардан башга, Азярбай'ан БМТ, АИ, ИИБ иля дя актив ямякдашлиг едир. Мцхтяліф юлкялярдян (Тцркийя, Йапонійа, Кцвейт) кредитлярин алинмаси щаггинда сазишляр дя баьланиб. Азярбайъан Республікаси щюкумяти хариъи боръ програмини нязярдян кечиряркян, ашаьидакилари нязяря алмалидир:

А) еюзлянилян (лайищяляшдирян) халис ихраъ дахилолмалари цстяеял йени мцмкцн хариъи борълар вя малиййяляшдирмянин диеяр формалари хариъи фяалиййятин тямин едилмяси цчцн кифайят гядяр олмалидир,

Б) лайищяляшдирилян дювлят еялирляри дювлятин хариъи фяалиййятин хидмяти цзря ющдяликляринин еквивалентини милли валйутада тями етмяк цчцн кифайят гядяр олмалидир.

Сонун'у тяляби малиййяляшдирилян лайищяляр малиййя бахиминдан мцвяффягиййятли олдугда йериня йетирмяк даща асандир. Лакин щятта еялир хяръляри артигламаси иля цстялядикдя вереилярин йиьилмаси вя диеяр формали дювлят харъляринин мцвафиг тяминатинда чятинликляр щюкумятин юз хариъи фяалиййятиня хидмят етмяк имканини ъидди мящдудлашдира биляр.

Хариъи фяалиййятин структуру цч бюйцк група бюлцнцр:

1. Дювлятин игтисади ислащатларинин дястяклянмяси цчцн бейнялхалг малиййя- кредит тяшкилатлари тяряфиндян айрилмиш кредитляр.

А) БВФ тяряфиндян: СТФ, Стенд-бай, ЕСАФ, ССФФ, ЕФФ. Цмуми мябляь 463,5 млн. долар тяшкил едир. Илк ики щалда дяряъяляр 5%, цчцнъц вя бешинъи щалда 0,5%, сонунъу щалда ися 4,2% тяшкил едир.

Б) БИА тяряфиндян.

- бярпа кредити. Мябляьи - 41,6 млн. СДР (61 млн. долар) кичик вя ири щяъмли обйектлярин юзялляшдирилмяси, мцяссисялярин йенидян тяшкили, рягабят габиллийяти базар мцщитинин йарадилмаси, гиймятлярин вя тиъарятин либераллашдирилмаси цчцн айрилмишдир. Дювлят хцсуси вя дювлят банкларина ейни шяраитин йарадилмаси ющтялийи еютцрцр. Ілк 10 илдя юдямялярдян азад едилмякля 35 иллик мцддятя верилир; фаиз дяряъяси 0,75%-дир.

- Институсионал кредит. Мябляьи - 11,5 млн. СДР (18 млн. долар). Ашаьидаки шяртлярля айрилиб: валйута курсларинин унификасийаси, бцдъя кясиринин 1995-ъи илдя 4,5%-я ендирилмяси, пул програминин щяйата кечирилмяси, инфлйасийанин 1995-ъи илин сонуна 2%-я гядяр азадилмаси. Мцддят вя дяряъя ейнидир.

- САК кредити. Мябляьи - 52 млн. СДР (70 млн. долар).

Гейрі-діськрімінасион габиллийятинин артирилмасина айрилмишдир. Мцддят вя дяряъяляр ейнидир. Цмуми мябляьи 535,1 млн. доллардир.

2. Инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн Бейнялхалг малиййя- кредит тяшкилатлариндан ецзяштли шяртлярля алинан кредитляр.

А) БИА тяряфиндян:

- Нефт секторуна техніки йардим. Мябляьи - 14,3 млн. СДР (20,2 млн. долллар). Мцддят вя дяряъя ейнидир.

- Бюйцк Бакинин су тяъщизати лайищяси. Мябляьи - 38,8 млн. СДР (61 млн. долар). Су тяъщизатинин йахшилишдирилмаси вя еяляъяк цчцн зямин йарадилмасина верилир. Сящмдар ъямиййяти формасинда Абшерон Рееїонал Су 'яміййяті - «Абшерон Су» йарадилир. Мцддят вя дяряъя ейнидир.

- Газ тяъщизати системинин бярпаси. Мябляьи - 14,1 млн. СДР (20,1 млн. долар). Пуллар «Азярігаз'ин щесабина кючцрцлцр, о так алинани 20 мул ярзиндя илк 5 илдя юдямямяк имкани иля юдямяйя борълудур.

- Кянд тясяррцфатина техніки йардим. Мябляья - 10,2 млн. СДР (14,3 млн. долар). Юзялляшдирмянин малиййяляшдирилмяси вя фермер тясяррцфатларинин йарадилмаси, торпагларин гейдиййати цзря хидмят еюстярилмяси, информасийа вя мяслящятчи хидмятляр, су истещлатчи ассосиасийасинин йарадилмаси, юзялляшдирилмиш фермер тясяррцфатларинин кредитляшдирилмяси цзря хидмятляр цчцн айрилмишдир. Мцддят вя дяряъя ейнидир.

- Тяхирясалинмаз еколоъи лайищя. Мябляьи - 14,9 млн. СДР (20 млн. долар). Мцддят вя дяряъя ейнидир.

- Азад едилмиш яразилярин йенидян гурулмаси лайищяси. Мябляьи - 14,9 млн. СДР (20 млн. долар). Мцддят вя дяряъя ейнидир. Бу лайищя ашаьидаки кредитляри дя юзцндя бирляшдирир: ПРООН тяряфиндян - 3,2 млн. долар, УНЩСР - 12,1 млн. долар, АИ - 9,5 млн. долар. БИА кредити цзря мцддят вя дяряъя ейнидир.

Б) КФВ Алман банки тяряфиндян:

- «Азал'а тяъили техніки йардим. Цмуми мябляьи 24 млн. алман маркаси (17 млн. долар) олан ики лайищя. Фаїз дяряъяси 0,75%-дир.

- Електрік тяъщизати системинин йенидян гурма лайищяси. Мябляьи - 30 млн. алман маркаси (18 млн. долар). Дяря'я ейнидир.

У) Кянд тясяррцфатинин Бейнялхалг Інкишаф фонду тяряфиндян. Кредитин мябляьи - 6,45 млн. СДР (9 млн. долар). Дяряъя - 0,75%.

Г) ИИБ тяряфиндян:

- Мил-Муьан коллекторунун чякилиши. Мябляьи - 7 млн. іслам динари (СДР-ин еквиваленти)(906 млнюдоллар). Щяр мул 690690 Кцвейт динари юдянилир.

- Ялят-Гази Мяммяд маршруту цзря йолун чякилиши. Мябляьи - 9,128 млн. іслам динари (12,53 млн. долар). Щяр мул 683683 Кцвейт динариюдянилир.

- Ханарх каналинин чякилиши. Мябляьи - 7 млн. іслам динари (9,6 млн. долар). Дяряъяси - 2,5%.

- Азад едилмиш яразилярин йенидян гурулмаси. Мябляьи - 7 млн. динар (9,6 млн. долар).

- Бейнялхалг дяниз лиманинин реконструксийаси. Мябляьи - 16,2 млн. долар. Дяря'яси Лібор + 1%.

Д) Кцвейт фонду тяряфиндян. Ялят-Гази Мяммяд маршруту цзря йолун чякилиши. Мябляьи - 5,5 млн. Кцвейт динари (8 млн. долар). Дяряъяси - 2,5%.

Е) ХИЯ фонду (Йапонійа) тяряфиндян. «Шимал» СЕС-нин тикилиши. Мябляьи -20699 млн. ийен (170 млн долар).

Інвестісийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн диеяр тяшкилатлардан гейри-коммерсийа шяртли кредитляр.

А) Йапонійанин Ексимбанки тяряфиндян. ЕП-300 заводунун тикилиши. Мябляьи - 915025 ийен (75 млн. долар). Дяряъя - 2,5%.

Б) Нічемен Корпорейшн тяряфиндян. ЕП-300 заводунун тикилиши. Мябляьи - 161475 ийен (11,5 млн. долар). Дяря'я Лібор + 4%.

У) АЙИБ тяряфиндян:

- Йеникянд СЕС-ин тикилиши. Мябляьи - 53 млн. долар. Дяряъя - Лібор + 1%.

- Бюйцк Бакинин су тяъщизати. Мябляьи - 23 млн. долар. Дяряъя - Лібор+1%.

- Аєронавігасийа системинин йени аваданлигларла тяъщизи. Мябляь - 13,7 млн. долар. Дяряъя - Лібор+0,5%.

- Мінеячевір СЕС-ин йенидян гурулмаси. Мябляьи - 21,65 млн. долар. Дяряъя - Лібор+1%.

Г) Тцркийя Ексимбанки тяряфиндян:

- Коммерсийа кредити. Мябляьи - 100 млн. долар. Дяряъя - Лібор+2,5%.

- Інвестісийа кредити. Мябляьи - 150 млн. долар. Дяряъя - Лібор+2,5%.

- Баки аеропортунун тикинтиси. Мябляьи - 20 млн. долар. Дяпяъя - Лібор+3%.

Д) Британийа банк групу тяряфиндян. Баки аеропортунун тикинтисиня ики кредит. Цмуми мябляьи - 24,1 млн. долар. Дяряъя - биринъи щалда 7,27%, икинъи щалда ися - Лібор+4,5%-дир.

Е) ИИБ тяряфиндян. Мінеячевір СЕС-ин тикинтиси. Мябляь - 12,25 млн. долар. Дяряъя - 8%.

Я) ВЛС Алман банки тяряфиндян. Бакида илк истилик-електрик мяркязинин тикилиши. Мябляьи - 78,64 млн. исвечря франки (56,48 млн. долар). Дяряъя - Лібор+2,875%. Цмуми мябляь 560,9 млн. долар.

1. МДБ юлкяляри цзря мялуматлар.

А) Юзбякистан. Техніки кредит. Мябляьи - 2,1 млн. долар. Дяряъя - Лібор+2%.

Б) Тцркмяністан. Техніки кредит. Мябляьи - 23,12 млн. долар. Дяряъя - Лібор+1%. Цмуми мябляьи 25,225 млн. долар.

Йекун мябляь - 1627,6 млн. долар.

Ясас кредиторлар ашаьидакилардар:

- тяшкилат цзря: БВФ - 463,5 млн. долар, БИА - 304,7 млн. долар, Тцркийянін Ексимбанки - 270 млн. долар.

- юлкяляр цзря Тцркийя - 270 млн. долар, Йапонійа - 256,5 млн. долар, Алманійа - 91,48 млн. долар.

Бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатлари тяряфиндян 855,33 млн. долар, йяни 54,8%, хцсуси структурлар тяряфиндян 472,08 млн. долар, йяни 30,6%, дювлят структурлари тяряфиндян ися 213,225 млн. долар, йяни 14,8% верилиб.

Алинмиш кредитляринт илляр цзря динамикаси ися ашаьидаки кимидир:

Ілляр 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Кредітляр (млн. долар) 100 212,84 385,23 248,1 201,68 381,33

Азярбайъан цмуми хариъи борълари 1994-ъц илин сонунда 474 млн. долар тяшкил едирди. Гиймятляндирмяляря еюря бу мябляьин 150 млн. долари ляйищялярин малиййяляшдирилмяси формасинда ящямиййятли дяряъядя бюлцшдцрцлмямишди. Беляликля, алинмиш кредитляр цзря юдянилмямиш боръ 300 млн. долар гиймятляндирилирди. Яеяр бу мябляья 1994-ъу илдя юдянишлярин ееъикмяси цзря 81 млн. долларда ялавя етсяк (1995-ъи илин яввялиндя бу мябляь 4 мул ярзиндя юдянилмяли кредит шяклиня салинмишдир), онда о, 381 млн. долар тяшкил едяъяк. Бу, еюстярир ки, боръун ихраъ дахилолмаларина нисбяти 60% тяшкил етмишдир. Бу нисбят наращатлиг цчцн ясас олмасада, айдиндир ки, Азярбай'ан юз тядиййя балансинин гисамцддятли планда гейри-сабит характерини нязяря алараг, ецзяштли шяртлярля ялавя кредитляр алинмаси мясялясиня ещтийатла йанашмалидир.

Нювбіті иллярдя Азярбай'анин хариъи боръу еетдикъя артмишдир вя онун артими давам етмякдядир:

Азярбай'ан Республікасинин хариъи боъларинин илляр цзря динамикаси (1994-2003-ъц илляр)('Ядвял-11).

ИИИФясил: Харі'ібор'унідаряеділмясипросеси.

3.1. Харі'і боръун идаря едилмясинин мащиййяти вя принсипляри.

Юлкянін хариъи боръунун идаря едилмяси дювлятин ян ваъиб функсийалариндан биридир. Хариъи боръун идаря едилмяси сийасятинин мягсяди - хариъи малиййяляшмя мянбяляриндян максимум сямяря ялдя етмяк вя бцдъя тядиййя баланси иля макроигтисади чятинликляря вя проблемляря йол вермямякдир. Хариъи боръун идаря едилмясиндя бюйцк рол Міллі (мяркязи) банку мяхсусдур, чцнки онун ясас функсийалари хариъи боръун идаря едилмяси иля бирбаша вя йа долайи баьлидир.

Бурада ясас мясяля хариъи кредит вя борълари даима излямяйя, боръ вязиййятинин тящлилини щяйата кечирмяйя, хариъи боръланма стратегийасинин ишляйиб щазирламаьа имкан верян хариъи боръун идаря едилмясинин дягиг комплекс системин мювъуд олмасидир. Бу, игтисадиййатин идаря едилмяси просесиндя конкрет сащяляря ъавабдещ олан, дювлятин бир сир институсионал органларинин бирея ишлянмясини нязярдя тутур.

Хариъи боръун идаря едилмяси, дювлят боръу кими, щансиса автоном проблем (айриъа еютцрцлмцш проблем) дейил, об юлкядя еедян базар ислащатлари просеси и_e9яри игтисади артима еедян шяраитдя йалниз онларин мцтляг щяъми йох, щямчинин дювлят боръунун ЦДМ-так пайи вя щягиги фаиз дяряъяси иля (боръа хидмятин дяйяриндян инфлйасийа ялавялярини чихмагла) игтисади артим темпляринин нисбяти нязяря алинмалидир. Игтисади артим милли валйутанин курсунун реал артмаси иля мцшайят олунур, буда юз нювбясиндя хариъи боръун пайини дахили пайина нисбятян хейли азалда биляр.

Хариъи боръун идаря едилмясинин стратежи мясяляси вона хидмятин (юдямялярин) минимумлашдирмагдир. Бу, йалниз фиксал марагларла (бцдъя марагларла йох), щямчинин капітал гойулушларин активлийинин стимуллашдирилмаси вя ящалинин мадди рифащинин узун мцддятли максимумлашдирмаг мягсядляри иля щяйата кечирилир, чцнки боръ хидмятляри цзря ъари хяръляря економийа (тясяррцф) сонраки йиьим цчцн верги йцкцнц азалдир.

Бор'ун юдянилмяси цзря хярълярин минимумлашдирилмаси кейфийятчя ейни ъцр ющтяликлярин мянфяятлилик сявиййяси хейли фярглянмямясини нязярдя тутур. Яеяр щяр щансиса гиймятли каьиз бцдъяйя нисби тясяррцф еятирирся, онда онун бурахилишини артирмаг лазимдир. Бу вязиййят щям дахили, щям дя хариъи истигразлар цчцн тятбиг олунмагдир.

Истифадя олунан боръ алятляри даирясини еенишляндирмяк лазимдир, щямчинин дювлят боръунун (щямчинин хариъи боръунун) идаря едилмяси тяърцбясиндя гейри-яняняви щесаб олунан ясас контрактлар. Йені алятлярин истифадяси базарин бцтцн мцмкцн сегментлярини долдурмаьа имкан верир. Боръ хидмятляри дяйяринин мінімум едилмяси цчцн валйута, фаиз, сийаси вя з. Дцнйа базариндаки дальаланмаларла баьли рисклярдян хедъерованийе схемляринин тятбиги мяслящятлидир.

Юлкяляр хариъи боръун расионал щядлярдя топланмасина сцни манияляр йаратмамалидирлар (ясасяндя базар шяраитиндя), лакинД. Бйукененінмяшщур тезиси нязяря алинмалидир. О, билдирир ки, демократик щакимиййят институтлари шяраитиндя, дювлятин чох хярълянмясини ифадя едян дювлят боръу, бир дяфя мейдана чихандан сонра, няинки азалма тенденсийасина сащиб дейил, щятда бюйцк ещтимал ки, даима артаъаг. Бу, дцнйа мигйасинда бир чох дювлятлярин бцдъясиндяки хроніки кясирляр иля тястиглянир. Буна еюря дя, ясас мясяля йалниз буъцр артимин сцрятинин вя щяъминин азалдилмасиндадир. Дювлятин макропараметрляри еля мцяййян етмялидир ки, дахили вя хариъи боръланманин артмасинин максимум азалдилмасини тямин етсин. Бунунла білячи хариъи боръун идаря едилмясиндя щямчинин, хариъи боръун тяркибинидя нязяря алмаг лазимдир. Узун мцддятли вя гиса мцддятли дювлят гиймятли каьизларин щяъмлярииля манипулйасийа еффектив боръ сийасятинин ян ецълц (тясирли) алятляриндяндир.

Хариъи боръун щяддян артиг чох топланмаси щяр боръ алан юлкя цчцн, игтисади артима манія олан малиййя гейри-сабитлийи факторудур. Бунунла білячи хариъи боръун идаря едилмясинин ясас истигамятляриндян бири кими боръун йиьилмасинин оптималлашдирилмаси вя дювлят хариъи боръланмасинин имканларинин сярщядляринин мцяййян едилмяси сийасяти чихиш едир. Мялум олдуьу кими хариъи боръ йцкцнцн юлчцлмяси цчцн стандарт еюстяриъиляр мювъуддур. Бунлар % боръ хяъминин ихраъа вя ЦДМ-ла нисбяти; боръ хидмятляри цзря юдянишлярин цмуми мябляьинин ихраъа вя дювлят хяръляриня нисбяти. Бор'ун реструктуризасийаси цзря чох сайли разилашмалар фаиз юдямяляринин ихраъа нисбяти еюстяриъиси чох йараали олмасина еятирди. Бу ямсалларин юдяниш габилиййятини еюстярян еюстяриъиляр кими еениш йайилмасина бахмайараг, онлар цчцн, щяддян артиг олмаси шяраитиндя макроигтисади шоку апаран критик сярщяд гиймятляри дягиг мцяййян едилмямишдир, йяни боръ алан юлкя цчцн тящлцкялидир. Буна еюря дя, хариъи боръун мцмкцн сявиййяси щяр конкрет щалда мцяййян олунмалидир. Цмуми гябул олунмуш йанашмалара еюря, номінал боръун артимини мящдудлашдирилмаси цчцн, иллик йени хариъи кредитлярин щяъми хариъи боръун ляьв едилмяси вя хидмяти цзря цмуми юдямяляри кечмямялидир. Лакин буъцр сийасят боръ йцкцнц артира биляр, вона еюря дя, ян дцзецн хариъи боръун ляьв едилмяси цзря ъари юдямяляря хариъи боръланманин йухари сярщядляри кими чихиш етдийи мювгейи щесаб етмяк олар. ЦДМ-ла нисбятян хариъи боръларин оптимал щяъми юлкянин макроигтисади характеристикасиндан хцсусяндя дахили хцсуси йиьимларин сявиййясиндян, дювлят истещлаки щяъминдян, щямчинин дювлятин инвестисийалара хяръляринин пайи вя онларин истифадяси еффективлийи. Еюстярілміш параметрлярин гаршилигли ялагяляринин тясдиг едилмяси цчцн вя дювлят боръларинин оптимал нормаларинин мцяййян едилмяси цчцн ашаьидаки моделин истифадяси мягсядя уйьундур. Білячи щесаб едяк ки, хариъи боръун структурунда дювлят боръу вя хариъи дювлят боръунун сябяти - дювлят бцдъясинин кясири вя бунунла баьли дювлят инвестисийа лайищяляринин алтернатив мянбяляр щесабина - хариъи борълар - малиййяляшдирилмясиня зярурят цстцнлцк тяшкил едир.

Сд - Т = АЬ1д + АНСд + Авд

Бурада,

Сд - Т - бцдъя кясири;

Сд - цмумдювлят истещлаки;

Т - вереи мядахили сявиййяси;

АЬ1д - хариъи боръ артими;

Авд - щюкумятя гейри-банк борълари.

Бцдъя кясирини арадан галдирмаг цчцн, моделин саь тяряфиндяки параметрляр еляъядя хариъи борълара мцяййян мящдудиййятляр гойулмушдур, биринъиси, онларин мцяййян вахт ярзиндя артими ЦДМ-ла нисбятян фаизлярин юдянилмяси азалма мейлиня сащиб олсун, вя йа ян ази артмасин. Икинъиси, боръун артим мигдари ЦДМ-нин артимина нисбятян мянфи кямиййят олмамалидир, чцнки сонунъу хариъи боръун гейри-еффектив истифадяси мянасини верир. Бундан башга бир сир башга характерли мящдудиййятлярдя вардир.

Бундан башга, моделдя дювлят бцдъясиня вя онун малиййяляшмя цсулларина мювъуд мящдудиййятляр максимум гядяр реал нязяря алинмалидир.

Моделі гурмаг цчцн, мцхтялиф йанашмалардан истифадя етмяк олар. Бунлардан бириМ. Калбергинйанашмасидир. Бу цсулу о, ЦДМ-ла нисбятян оптимал хариъи боръ щяъминин гиймятляндирилмясиндя истифадя етмишдир.

Хариъи боръларин идаря едилмясинин дцнйа тяърцбяси ашаьидаки йолларин истифадя едилмясинин, мцмкцнлцйцнц иряли сцрцр:

1) Харі'і боръун тяркибинин тякмилляшдирилмяси.

2) Мцхтяліф нюв гиймятли каьизлар бурахмаг (бу, ъари валйута ещтийаъларини юдямяк цчцн едилир).

3) Игтисадиййатда кюклц базар ислащатлари щяйата кечирмяк ясасинда хариъи балансда (стабиллийя наил олмаг).

Йухарида садаланан йоллари ачиглайаг:

1) Дцнйада боръларин структурунун йенидян дяйишилмяси, йени тянзимлянмяси вя кредитлярин рясми йенидян рясмиляшдирилмяси (шяртлярин дяйишдирилмяси, щяъмин азалдилмаси, боръун баьишланмаси, мцддятлярин кечирилмяси вя з.) мцасир дюврдя Паріс (донор-юлкяляри клубу) вя Лондон (донор-банклар клубу) тяряфиндян щяйата кечирилир.

Боръларин тяркибинин тякрар дяйишдирилмясинин мянфи хцсусиййятли юлкянин кредит рейтингинин дцшмяси вя йени боръларин бащалашмасина еюря йени кредитлярин алинмаси имканларинин азалмасидир.

2) Бу цсул чох ялверишлидир. Лакин чятинлик ондадир ки, дцнйа капітал базаринда йалниз йцксяк кредит рейтингиня сащиб гиймятли каьизлар сатила биляр.

Базар ясасинда хариъи боръ каьизларинин бурахилиши, йухарида гейд едилдийи кими, вона дялалят едир ки, об бирбаша вя долайи хариъи боръ хидмятляринин дяйярини азалдир вя дахили гиймятли каьизларин фяалиййят еюстярмясини йахшилишдирир. Йалниз авроистигразларин хцсуси чякиси артирмамалидир, щямчинин йени инвесторлари ъялб едябиляъяк боръ васитяляринин мцхтялифлийини йаратмаг лазимдир вя щямин вахтда так йетяринъя ликвид икинъи базари тямин етмяк лазимдир. Щямчинин хариъи боръ каьизларинин истиграз ющтяликляриня конверсийа так лабцтдцр. Йени еяляъякдя мцтяхяссислярин ряйляриня еюря базар ясасинда боръланманин артмаси вя хариъи малиййяляшмя йердя галан мянбялярин пайинин артмаси баш веряъякдир.

3) Хариъи боръун идаря едилмясинин бу йолу щям истещсал сащясиндя (реструктуризасийа), щям дя кредит - малиййя системиндя кардинал базар ислащатларинин щяйата кечирилмясинин ваъиблийиндян йаранир.

3.2. Бейнялхалг малиййя - кредит тяшкилатларинин хариъи боръун тянзимлянмясиндяки ролу.

Бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатлари хариъи боръун тянзимлянмясиндя мяркязляшдирилмиш рол йериня йетирирляр.

Бейнялхалг малиййя вя кредит тянзимлянмясинин формалариндан бири ресурсларин ъялб едилмяси йолу иля хцсуси фондларин йарадилмасидир. БВФ-дунун ролу кредитор - юлкялярдян вясаитлярин ещтийаъи олан юлкяляря верилмясиндя васитячиликдя вя боръ алан юлкянин валйута-малиййя сийасяти сащясиндя нязарятин гойулмасинда якс олунур. Беляки ИЕОЮ-ляря йардимин еенишляндирилмяси цчцн БВФ-так «Етібарлилиг фонду вясаити гизил ауксионларинда гизилин сатишиндан ялдя олунан вясаитлярдян ибарят йди - тяряфиндян малиййяляшдирмя; ОПІКИ юлкяляри иля ИЕОЮ-лярин баьламиш олдуьу ГАБ (борълар щаггинда цмуми разилашма) (70-ъи иллярин орталари); тядиййя балансинин кясирини юртмяк цчцн нефт идхаледян юлкяляря, нефт щасил едян юлкяляр щесабина ясасян йарадилан «Нефт фонду» (1974-1976-ъи илляр)-даний кредитлярин верилмяси; тядиййя балансларинин кясирини малиййяляшдирилмяси вя БВФ-даний ади борълар алмаг имканларини тцкятян юлкяляри малиййяляшдирмяк цчцн «Віттевсен фонду» (1979-1981-ъи илляр) вя саир фондлар формалашдирилмишдир.

Тясис олунма аниндан БВФ-у дцнйа мигйасинда об гядяр дя ецълц рол ойнамирди. 70-ъи иллярин яввялляриндян башлайараг БВФ-у юзцнцн фяалиййятини тядиййя балансларинин дяккляшдирилмясиня, вя 80-ъи иллярдян башлайараг щямин юлкялярин хариъи боръларинин тянзимлянмясиня йюнляндирди. (бах ъядвял )

Юз фяалиййятиндя БВФ-у боръа ещтийаъи олан юлкялярин юз сийасятлярини БВФ-унун тяклифляри иля узлашдирмаг мяъбуриййятинин йериня йетирмяйи нязярдя тутан сярт малиййя сийасяти йцрцдцр. БВФ-унун ишляйиб щазирладиьи тяклифляр щям ИЕОЮ-ляр цчцн, щям дя кечид игтисадиййатли юлкяляр цчцн нязярдя тутулуб. Онларин ясасинда, йериня йетирилмяси мяъбури олан мцяййян критерийалар, гойулмушдур.

1. Борълунун макроигтисади сийасяти боръун ясас щиссясинин вя фаизлярин юдянилмясинин ясас чиннику кими тядиййя балансинин актив салдосунун тямин едилмясиня йюнялдилмялидир.

2. Дювлятін хяръляринин мящтудиййятляшдирилмяси щесабина дахили тялябин стабилляшдирилмяси.

3. Істещсал сферасинин малиййяшдирилмяси боръларин истифадя едилмяси.

4. Дювлятін дцшцнцлмямиш хяръляринин азадилмаси щесабина вя инфлйасийанин сахланмаси щесабина дювлят бцдъясинин гейри-кясирлилийинин тямин олунмаси.

5. Капітал гойулушларинин вя сащибкарлиьин инкишафина тякан верян вя дювлят бцдъясинин хярълярини малиййяляшдирмяк цчцн еффектив вереи сийасятинин щяйата кечирилмяси.

6. Девалвасийани нязярдя тутан, пул тядавцлцнцн стабилляшдирилмяси, бязи щалларда ися, пул ислащатларинин щяйата кечирилмяси.

7. Халг тясяррцфатинин рягабят габилиййятлилийинин сявиййясини галдиран васитяляр кими базар механизмляндиряндян вя рягабятдян максимал истифадя олунмасини тямин етмяк.

8. Узун мцддятли инкишафин ясаси кими игтисадиййатин структур дейишиклийини щяйата кечирмяк. Бу тядбирляр системиня дахилдир: сянайе мцяссисяляринин гейри-дювлятсизляшдирилмяси вя онларин бцдъядян кредит малиййяляшмясиня кечирмяк; ихраъ сащялярининт инкишаф етдирилмяси; бирбаша хариъи инвестисийаларин юлкяйя дахил олмасина кюмяклик етмяк (щямчинин мянфяятлярин юлкядян чихарилаъаьина тяминат вермяк).

9. Сийаси щакимиййятин сабитлийини тямин етмяк, чцнки щакимиййят дяйишдикдя хариъи ющтяликлярин, борълар так дахил олмагла, мясяляси йенидян бахишдан кечирилир.

БВФ-ду щяр борълу цчцн стабилляшдирмя програмини ишляйиб щазирлайиб. Бу програмларда адятян валйута вя идхал нязарятинин либераллашдирилмаси вя йа ляьви валцута курсларинин ашаьи салинмаси, юлкя игтисадиййатинин ачилмаси, гяти антиинфлйасийа тядбирляринин гябул едилмясини нязярдя тутур. Сонунъу банк кредитиня нязаряти, дювлят бцдъясинин кясиринин азалдилмасини, ямяк щаггларина нязаряти, гиймятляря нязарятин ляьв едилмясини вя базарин азадлиьинин стимуллашдирилмасини юзцндя ъямляшдирир. Бу програмларин гябулу иля йени банк кредитляринин алинмаси цст-цстя дцшцрдц.

Бейнялхалг йенидянгурма вя инкишаф банки (БЙИБ). ИЕОЮ-лярин хариъи боръларинин тянзимлянмяси проблеми иля даима мяшгул олур. БЙИБ-нин кредитляри иля ИЕОЮ-лярин ян инкишаф етмиш юлкяляри (Мексіка, Щиндістан, Бразілійа, Індонезійа, Тцркийя, Чин, Філіппін, Аргентина, 'янубі Карейа, Колумбійа) ясасян истифадя едир. Бу юлкяляря 137 милйард долар (цмуми БЙИБ-ин вермиш олдуьу кредитлярин 60%-і) верилиб.

БВФ-дунун бирбаша кюмяйи мул БЙИБ-на дцнйанин ири борълуларинин бейнялхалг кредитя - йарарлилиьини бярпа етмяйя наил олду. Бу юлкялярин 1993-ъц илдя хариъи боръу ашаьидаки кими йди.

Аргентина 74,5 милйард долар

Мексіка 118,0

Бразілійа 132, 0

Індонезійа 89,5

Полша 45,3

Тцркийя 67,7

БВФ - ду вя БЙИБ - нин ящямиййяти щаггинда, йалниз бу институтлар иля ямякдашлиг едян юлкялярин 60-ъи иллярдян башлайараг щиперинфлйасийанин арадан галдирмаеа наил олмалари, ачиг еюстярир. О, дювррдя Болівійадя (11750%), Аргентінада (3080%), Індонезійада (3106%) вя Полшада (586%) йди

БВФ-ду вя йа БЙИБ-даний кредитляри алмагла йанаши шяхси банкларин тяминатли кредитляридя тяшкил олунурду. Бу мягсядля БВФ-унун ресурслари 1983-ъц илдя 1,5 дяфя артирилмишдир.

1986-87-ъи иллярдя боръларин йенидян бахилмаси шяртляринин йумушалмаси баш верди. 31 разилашма баьланмишдир. Боръларин йенидян бахилмаси разилашмаси БВФ-унун хариъи боръларин тянзимлянмяси сащясиндя ролуну даща так артирди, чцнки ющтяликляр даща так артирди, чцнки ющтяликляр даща бюйцк щяъмдя БВФ-унун програмлари иля ялагяляндирилмишдир.

80-ъи иллярин икинъи йарисинда ИЕОЮ-ляр сийаси чихишлардан ял чякдиляр, боръ мцнасибятляринин бцтцн иштиракчиларинин юз араларинда ющтяликлярин бюлцшдцрцлмяси вя ямякдашлиг ясасинда диалогларин йарадилмаси ваъиблийини гейд етмяйя башладилар. Бцтцн чятинликлярдян кечяряк, ИЕОЮ-ляр (77) юлкя юзляринин «Харі'і боръ проблемини тянзимлямяк програми»-ни иряли сцрдцляр. Програмда БВФ-ду иля илкин разилашмалар баеламадан боръларин шяртляринин йенидян бахилмаси данишигларинин апарилмаси тяклифи иряли сцрцлмцшдцр.

Рясмі борълара мцнасибятдя гярб юлкяляри кредитлярдян асли олараг мцхтялиф сийасят щяйата кечирирдиляр. Бейнялхалг тясисатларин щаким олдуьу боръларин йенидян бахилмаси, банкларин щаким олдуьу борълардан айри щяйата кечирилирди. Бейнялхалг институтлар гаршисинда гаршисинда ющтяликляр, об ъцмлядян БВФ-ду вя БЙИБ-и гаршисинда там щяъмдя йериня йетирилмяли йди вя йенидян бахила билинмязди, бахмайараг ки, бир сиру юлкяляр вахти кечмиш борълара сащиб йди. Бунунла баьли 1990-ъи илдя фонд вахти кечмиш юдянишляр проблеминин щялл едилмясинин мцяййян механизмини гябул етмишдир. Бу йанашманин сябябляриндян бири онунла баьли йди ки, бейнялхалг институтлар, БВФ-даний башга, юз ресурсларини щюкумятлярдян дейил, юз гймятли каьизларини йерляшдирмякля, малиййя базарлариндан сяфярбяр едирляр. Щюкумятляр бейнялхалг институтларин сящмлярини ялдя сахлайир, ясас щиссяси юдянмямиш ясас капітали йатирир, буда институтларин нормал функсийа еюстярмяси цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир. Базар конфеденсиаллиьи сахлайир, вя бунунла институтлара йцксяк кредит авторитетини тямин едир, щанси ки онларин боръ каьизлари цзря ашаьи фаиз дяряъясини мцяййян етмяйя имкан верир.

Няті'ядя дювлят боръларинин реструктуризасийасинда ваъиб дейишикликляр баш верди. Боръун бир щиссяси, щямчин бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатларина, силинмишдир, бюйцк щиссяси дя йенидян бахилмишдир. Боръларин силинмяси инкишафа рясми йардим цзря баш верди, бунунда ясас мябляьи 80-ъи илляря гядяр тягдим олунмушдур. Йенидян бахилмиши боръларин мябляьи 1984-1985-ъи иллярдя 5 млрд. доллардан, 1969-1990-ъи иллярдя 12 млрд. долари вя 1994-1995-ъи иллярдя 14 млрд. долара гядяр артмишдир.

Харі'і боръларин идаря едилмясиндя щямчинин Паріс клубунунда ролу гейд едилмялидир. Боръларин йенидян бахилмаси адятян Парісдя гейри-формал кредиторлар групу иля, (онлар банк комитясиндян айри, малиййя назирлийиндя еюрцшцрляр) мцзакиря едилир. Щяр айриъа вязиййятдя боръларин йенидян бахилмасинин мцяййян шяртляриндян, ялавя, Паріс клубу адамбашина дцшян мянфяят сявиййясиня еюря мцхтялиф юлкяляр групуна цмуми йанашмалар мцяййян етмишдир. Паріс клубунун иштиракчилари щюкумят башчиларинин вя гярбин ири йедди юлкяси щюкумятляринин мцзакиряляриндя ялдя едилмиш разилашмаларида диггятя алир. Ян бюйцк ецзяшт шяртляри ян чох боръу олан ян касиб юлкяляр цчцн Торонтада кечирилян йеддилярин иъласинда мцяййян едилмишдир.

90-ъи иллярдя Паріс клубу, йцксяк борълулуг сявиййясиня малик орта инкишаф етмиш юлкялярин боръларинин азалдилмасина даща мцнасиб йанашмаьа башлади. Йяні: юдянишлярин вахти узадилди, кредитор - щюкумятляря имкан верилди ки, рясми йардим вя гейри-консессийа кредитлярицзря боръларин сатилмаси вя йа дяйишдирилмясиня имкан верилмишдир.

3.3: Азярбай'анРеспублікасининхарі'ібор'унунідар.

Азярбай'ана хариъи кредитин ахининин мцсбят ъящятляри иля бярабяр щям дя мянфи ъящятляри дя вардир. Бу онунла ялагядардир ки, юлкядя индийя гядяр бейнялхалг кредитляр сащясиндя щесабатлар системи мювъуд дейил. Сон заманлар тядиййя балансинин формаси йарадилса так онунла ишлямяк тяърцбяси щялялик йохдур.

Білячи ки, юлкянин там коммерсийа кредит габиллийятлийинин тямин олунмаси илк нювбядя боръ сийасятинин ишлянмясини гаршийа гойур.

Гейд едяк ки, юлкямиз 1994-ъц илдя кечмиш ССРИ республикаларииля икитяряфли разилашмалардаки уйьунсузлуьа бахмайараг боръ проблеминя ясас мясяля кими бахмирди. Лакин артиг 1995-ъи илдян башлайараг юлкямиз боръ проблеми гаршисинда галмиш вя 1997-ъи илин сонуна онун хариъи боръу 500 млн. АБШ долари тяшкил етмишдир. Бу ися Цмум Дахилі Мящсулу 5 млрд. долар (1997-ъи илин курсуна еюря) олан юлкя цчцн боръ бющранина дцшмяк тящлцкяси вардир. Мексіка кими боръ бющранина дцшмямяк цчцн индидян бу мясяля стратеъи игтисади мягсяд кими гаршийа гойулмалидир.

Гейд едяк ки, илк боръ кими Тцркийя Республікаси Ексимбанкинин Азярбай'ана айирдиьи 250 млн. АБШ долари щяъминдя ихраъат кредити олмушдур. Индийя гядяр юлкямиз Тцркийя Республікасина бу кредит щесабина 66 млн. АБШ долари щяъминдя боръу вардир.

Бунунла білячи айдиндир ки, йахин еяляъякдя (артиг бу просес еедир) ъари ямялиййатлар цзря кясири юртмяк цчцн боръ алмаьа мяъбур олаъагдир. Бу ясас етибари иля истещсал тяминатли мящсулларин идхали щесабина олаъагдир. Бу заман гайтарилмайан боръларин сявиййяси 1997-2000 иллярдя 5 дяфядян чох артмалидир. Боръларин хидмятиня ися ихраъатин 13-15% -і истифадя олунмалидир. Діеяр тяряфдян боръ еюстяриъисинин ашаьи дцшмясиня юлкяйя нефт-чихарма сащясиня хариъи инвестисийаларин ахин сцряти вя нефтин ихраъинин интенсивлийи дя тясир еюстяряъякдир.

Бизим фикримизъя, 2004-ъи илдян сонра юлкянин нефт сащясиня хариъи инвестисийаларин ахининин зяифлямяси, илкин нефтин еюндярилмяси вя уйьун инвестисийалар цзря явязи еюзлянилир.

Милли игтисадиййатда 1994-1997-ъи иллярдя еедян просесляр еюстярир ки, юзялляшдирмя просеси ня гядяр ееъикдирился об гядяр чох ислащатларин сцряти сянеийяъякдир вя бу так юз нювбясиндя нефт сащясиня тясир едяъяк, юлкя цчцн боръ проблемини аьирлашдираъагдир.

Ігтісаді ислащатларин лянелийи юз нювбясиндя юлкянин тядиййя габилиййятиня мянфи тясир еюстярмишдир. Бу юзцнц 1997-ъи илдя даща габариг еюстярмишдир: 1997-ъи илдя хариъи боръун сявиййяси кечян иля нисбятян даща так артараг 500 млн. АБШ долари олмушдур. Азярбайъана бу гядяр боръларин верилмяси ися юз нювбясиндя еюстярир ки, юлкянин хаммал ресурслари борълари гайтармаг имканиндадир вя бейнялхалг гурумлар щявясля республиканин нефт сянайясини борълайирлар. Буна ъаваб олараг юлкя щюкумяти юзцнцн мцкяммял боръ сийасяти ишлямяли вя перспективдя боръ бющрани проблемини арадан галдирмаг цчцн милли игтисадиййати там сяфярбяйлийя алмалидир. Диеяр тяряфдян, бу юз нювбясиндя борълара хидмят етмяк цчцн инзибати структурларин йарадилмасини тяляб едир. Бу гурумлар боръларин вязиййяти вя онлара нязарят цчцн дягиг вя вахти-вахтинда информасийа вермяк, бейнялхалг малиййя гурумлариндан йени боръ капиталинин ганун чяряивясиндя алинмаси мясялясиня бахмаг имкани олмалидир. Бу орган марагли олан шяхсляри (мцхтялиф малиййя органларини, Дцнйа Банкини, БВФ вя з.) хариъи боръламалар цзря аналітик вя статистик материалларла тямин етмяк имкани олмали вя бунунла боръ сащясиндя милли стратееийанин формалашмасина наил олмалидир. Бу кими органин Маліййя Назірлійі няздиндя йаранмаси даща мягсядя уйьундур ки, сон заманлар бурада йарадилмиш Хязінядарлиг Комітяси щямин функсийалари дашийир. Комітясин башчиси Бейнялхалг Валйута Фондунун Азярбай'анда нцмайяндяси рящбярлик едир. Комитя Азярбай'ан щюкумятинин боръларинин сявиййясиня, боръун алинма шяртляриня вя вердийи зяманятляря нязарят едир, мцхтялиф боръларин гайтарилма мцддятинин цст-цстя дцшмясинин вя боръларин вязиййяти щаггинда щесабатлар, гаршидаки мярщялядя боръ ющтяликляринин юдяниши щаггинда ися информасийа вермялидир.

Гейд едяк ки, иъра щакимиййяти дахилиндя боръларин идаря олунмаси мясяляляри цзря сащялярараси комитянин йарадилмаси мягсядя уйьундур. Білячи ки, бу гурум Азярбай'анин хариъи боръ ющтяликляринин дювлятин малиййя системиня вя тядиййя балансина тясирини даща оператив вя дягиг нязарят їдучи биляр.

Беляликля, Маліййя Назірлійі сащя назирликляри, мцяссисяляр вя комерсийа банклари цчцн боръ щесабатлари цзря дягиг тялиматлар няшр етмялидир. Яеяр кредит хариъи коммерсийа банклариндан еютцрцлцрся, онда зяманятлярин верилмяси, мягсядлярин регламентасийа вя аудитор йохламаси цчцн хцсуси гайдаларин ишлянмяси лазим олаъагдир. Щюкумят ися ихтийари вахт хариъи боръ ющтяликляри вя онун йериня йетирилмяси щаггинда дярин информасийайа малик олмалидир. Диеяр тяряфдян, Щюкумят Назірлійінін вердийи зяманятляр цзря шяртляри тямин етмяли, хариъи боръ ямялиййатларина гошулмуш бцтцн тяшкилатлар цчцн рясми бцллетен няшр олунмалидир. Коммерсийа банклари хариъи борълар цзря бцтцн сювдяляшмяляр щаггинда мялумати вермяли, щяр бир разилашманин бир нцсхясини ися Бор'ларин идаря олунмаси цзря дювлят органина тягдим етмялидирляр. (Маліййя Назірлійіндя Дювлят Бор'ларинин Ідаря олунмаси Ідаряси). Щесабата дахил олаъаг вя йа боръларин мцщасибат китабина салинан уйьун тяшкилатлара рясми гайдада чатдирилмалидир.

Айдиндир ки, борълар цзря щяр бир проседура бирбаша милли бцдъянин вязиййятиндян асилидир. Вона еюря дя, милли бцдъянин формалашма мясяляляринин щцгуги аспектляри системинин формалашма мясяляляринин зярурилийи мцщцм бир мягсяд кими гаршида дурур.

Мялумдур ки, боръланмалар мцвяггяти олараг дювлят еялирлярини артирир вя вереилярлян башга ялавя еялир мянбяйидир. Хариъи борълар бир гайда олараг дюнярли валйута иля гайтарилмалидир. Вона еюря дя дювлят об заман хариъи боръ алир ки, бундан истифадя олунмаси нятиъясиндя еля бир игтисади артима наил олунсун ки, бцдъяйя вереи дахилолмалари сярт артсин. Борълардан истифадя олунмаси нятиъясиндя ямяля еялян игтисади артим еля бир сявиййядя олмалидир ки, об ъари хяръляри едяйя билсин, боръларин вя фаизлярин гайтарилмаси цчцн ися имкан йаратсин. Екс щалда сябяби структур характерли олан боръ бющрани ямяля еяля биляр. Білячи щаллар щятта ецзяштли шяртлярля боръ алинмаси замани так баш вірячи биляр. Беляликля, боръланма просеси замани дювлят боръларинин йухари сявиййясини мцтляг тяйин етмяк вя прогнозлашдирмаг лазимдир.

Бу мягсядя ашаьидаки кими наил олмаг олар: дювлят боръларинин йухари щядди тяйин олунмуш бцдъя ганунвериъилийинин гябул олунмаси.

Бу еюстяриъиляр ися боръларин диеяр нюв еялирляря вя йа хяръляря нисбяти кими ифадя олуна биляр. Сонрадан, тянзимлянмя просесиндя дювлятин боръунун структур щядди тяйин олунур вя ганун шяклиндя тясдиг олунур.

Дювлят боръу еютцряряк ясасян ашаьидаки дювлят хярълярини малиййяляшдирир: иътимаи иш вя хидмятляри, аваданлиг вя диеяр нюв инвестисийалари. Білячи хяръляр адятян щеч бир еялир еятирмир вя онларин малиййяляшдирилмясиня ещтийатла йанашмаг лазимдир. Бу заман нязяря алмаг лазимдир ки, бир гайдада олараг базар игтисадиййатина кечид мярщялясиндя олан дювлятляр инкишафин малиййяляшдирилмяси цчцн кифайят гядяр вясаитляря малик олмур вя бу кими хяръляр дювлят бцдъясинин еялирляриндян кредит кими йох, субсидийалар шяклиндя щяйата кечирилир. Білячи ки, игтисадиййатин тящсил, сящиййя вя з. сащяляри щялялик юз фяалиййятляринин мцяййян щиссясинин малиййяляшдирмяк имканина малик дейилляр. Лакин сон заманлар Азярбай'анда тящсилин малиййяляшдирилмясиндя юдянишли тящсилин тятбиги юз бящрясини вярмякдядир, юзял тящсил мяктябляринин саьлам рягабяти ися бу просесляря еяляъякдя бюйцк тякан веряъякдир.

Бор'ларин идаря олунмаси просеси дювлятин малиййя сийасятинин тяркиб щиссясидир. Дювлят бцдъя кясирини малиййяляшдирмяк цчцн борълар алир, бу борълар ися ъари дюврдя дювлят хярълярини юдямяк цчцн диеяр дювлят еялирлярини тамамлайирлар.

Дювлят еялирляри ясасян ашаеидаки мянбяляр щесабина формалашир: вереиляр, еялир еятирян фяалиййят нювляри щесабина вя хариъи борълар. Цмумиййятля, щюкумят еялирлярин ялавя мянбяйини йарада билярляр: бу дивидент еятирян мянфяятли фяалиййят формаларинда иштирак етмякля, иъаря щагглари, фаизляр вя диеяр мянфяят нювляри ола биляр. Білячи фяалиййят нювляри дювляти шяхси инвесторлар сявиййясиня ендирир вя бу кими еялирляр адятян шяхси еялирляря аид едилир. Бор'ланма ися бу просеслярдян чох фярглянир. Мясялян, юлкя дахилиндя щюкумят юз вятандашлариндан боръ алараг ющтяликлярин юдянилмясини асанлашдира биляр: инфлйасийа характерли малиййя сийасяти апарараг об ющтяликляри уъузлашдирмагла боръу даща асан гайтара биляр.

Харі'і боръланма ися бу просесдян тамамиля фярглянир. Харі'і донорлар малиййяляшдирмяни боръ аланин кредити гайтармаг габилиййятини нязяря алараг щяйата щяйата кечирирляр. Бор'ун верилмяси кредиторла разилашмадан асилидир: боръун гайтарилмаси цзря ющтяликляр онун истифадя олунмасинин мигйасини вя фяалиййят даирясини мящдудлашдирир. Борълар про вахт бурахилир ки, ондан истифадя олунмаси нятиъясиндя юлкядя игтисади артим баш веряъяк вя бцдъянин еялирляри артаъагдир.

Гейд едяк ки, щяр щанси бир лайищянин малиййяляшдирилмяси замани боръун гайтарилмаси лайищя чярчивясиндя дейил, дювлят бцдъяси щесабина апарилир. Білячи ки, анъаг узаьи еюрмяйян кредиторлар щесаб едилир ки, лайищянин юзц щесабина боръу гайтармаг олар. Буна мисал олараг Дцнйа Банкинин Баки шящярини шоллар суйу иля тямин олунмаси цчцн 40 млн. АБШ долари щяъминдя кредитини еюстярмяк олар. Бу лайищянин еялир еятирмяси бюйцк шцбщя доьурмагла йанаши, Азярбай'ан дювляти боръу гайтармаг цчцн дювлят зяманяти вермялидир. Анъаг йаримдювлят структурларинин юзляриня борълара хидмят етмяк вязифяси гала биляр. Бу заман лайищянин сямяряси чох йцксяк олмалидир. Диеяр тяряфдян, яеяр лайищяляр милли игтисадиййатин дирчялмяси цчцн мцщцм ящямиййят кясб едярся об боръларин гайтарилмаси цчцн дювлят зяманяти вірячи биляр. Буна мисал йеня дя Тцркийянін Ексимбанкинин юлкямизя 18-20 инвестисийа лайищясинин щяйата кечирилмяси цчцн вердийи 250 млн. долларлиг ихраъат кредити ола билярди.

Инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн хариъи малиййяшдирмя мянбяляри олараг БМТ-нин Сянайе Інкишафи Тяшкилати (Бейнялхалг инкишаф вя йенидянгурма банки, Дцнйа банки вя з.) вя тиъарят капітали тяряфиндян бурахилан субсидийалар вя борълар ола биляр. Бу заман субсидийалар ян мянфяятли малиййя мянбяйи олараг галир.

Бор' верян юлкя щямишя борълу юлкянин дювлят бцдъясинин еялирляринин хяръляриндян чох олмасини истяйир. Диеяр тяряфдян тяърцбя еюстярир ки, боръун сявиййяси об гядяр йцксяк ола биляр ки, онун ясас щиссяси бир тяряфя галсин, щеч фаизляринин гайтарилмасина имкан олмасин. Бу об демякдир ки, щюкумят малиййя системинин идаря олунмасина нязарят їдучи билмир. Бу щалда дювлятин боръ бющранина дцшмясини, йяни боръун еялирляря нисбятини гиймятляндирмяк мцмкцн олмур.

Бющран сявиййялярин гиймятляндирилмясинин мцхтялиф цсуллари мювъуддур. Мясялян, дахили боръларин сявиййясинин ихраъати вя йа Цмум Міллі Мящсулу нисбяти: боръа хидмят потенсиалинин ихраъатин щяъминя нисяти. Беляликля, щяр бир юлкядя кредитин малиййяляшдирилмяси мяйаря биргиймятли дейилдир вя илк нювбядя бу юлкянин игтисади вя сийаси вязиййятдян асилидир.

Бизим фикримизъя, боръларин идаря олунмаси цчцн даща сямяряли параметр ашаьидаки кими тяйин едилмялидир:

ДО = ЕХР / КР

Кредитин там фяалиййяти мцддяти ярзиндя ашаьидаки юдянмялидир:

ЕХР > КР,

Бурада ЕХР - ихраъатин артим темпи;

КР - борълара еюря фаиз дяряъяляринин артим темпидир.

Гейд едяк ки, бязи юлкялярдя щяддиндян чох боръламалари арадан галдирмаг цчцн бцдъя ганунвериъилийи васитяси иля онун йухари щядди гойулур. Бунун цчцн йа еялирлярля боръларин нисбяти, йа так дювлят борълари щямин мцддят ярзиндя гойдуьу инвестисийаларин нисбятиня бахилир. Башга сюзля, йухаридакилар еюстярир ки, дювлят борълари дювлятин еялирляри щесабина юртцлмялидир.

Беляликля, игтисади сащядя еля бир сийасят йцрцтмяк лазимдир ки, минимал бцдъя кясириня наил олунсун. Азярбайъан базар игтисадиййатина кечид яряфясиндя игтисадиййата кцлли мигдарда инвестисийалар гоймалидир. Щал-щазирда юлкядя бюйцк бцдъя кясиринин олмаси дахили инвестисийалар щесабина игтисадиййата капітал гойулушуну чятинляшдирир.

Азярбай'анда индийя гядяр мцяййян сябяблярдян борълар сащясиндя идаряетмя мясяляляриня диггят йетирилмирди. Боръларин идаря олунмаси сийасятинин апарилмаси бу сащядя йцксяк професіонал мяслящятлярин вя хидмятлярин зярурилийини гаршийа гойур. Бир гайда олараг инкишаф етмякдя олан юлкялярдя щцгуги сянядляр, бцдъя ганунвериъилийи вя конститусийа щцгуги мясяляляриня зяиф диггят йетирилир. Лакин, инкишаф етмякдя олан юлкяляр сийащисина дахил олан Азярбай'анда бу проблемя лазими диггят йетирилир. Мясялян, Маліййя Назірлійіндя Бор'ларина Ідаря олунмаси структуру йаранмиш вя йцксяк ихтисасли кадрларла тямин олунмушдур. Бу структур боръланма просесини, дювлят хярълярини вя боръларин гайтарилмаси мясяляляриня нязарят едир.

Бор'ланманин идаря олунмаси просесиндя илк аддимлардан бири сямяряли фяалиййят еюстярян информасийа системинин мювъудлуьудур. Білячи ки, бу информасийа системи боръланма просесинин ясаси олараг боръларин щяъминин динамикасинин мейлляринин бейнялхалг малиййя базарларинда кредитлянмянин шяртляри вя кредиторларин игтисади фяалиййяти щаггинда дольун мялумат вермялидир.

Борълари олан юлкяляр цчцн боръланма вя онларин идаря олунмаси просесинин щцгуги нюгтейи нязярдян комплекс малиййя вя фиксал тящлили зяруридир. Білячи ки, бу тяряфляр арасинда рисклярин бярабяр пайланмасина хидмят едир.

Бор'ланма сащясиндя ядалятли гярарин верилмяси ашаьидаки шяртлярин риайят олунмасини тяляб едир:

- мцгавилялярин уйьун формаларина риайят олунмаси;

- мцгавилялярин шяртляринин йериня йетирилмясиня зяманят;

- «мцгавилялярин азад баьланмаси» принсипинин йериня йетирилмяси;

- обйектив нормаларин, ъавабдещлийин вя компенсасийа принсипляринин йериня йетирилмяси.

Диеяр тяряфдян, бу принсипляр «нефтдолларларинин» тякрар дювриййяси нятиъясиндя рисклярин пайланмаси цчцн истигамятляндириъи васитя ола биляр. Инкишаф наминя ямякдашлиг сащясиндя ися дювлятин хяръляринин структур сявиййясини тяйин етмяк цчцн истифадя олуна биляр. Зярурят дахилиндя ися боръларин гайтарилма вахтинин узадилмаси перспективлярини тяйин етмяк цчцн истифадя етмялидир.

Боръларин истифадя олунмаси просесдя игтисадчиларин, малиййя експертляринин, планлашдирма сащясиндя експертлярин, мцщасиблярин вя щцгугшцнасларин иштираки ваъибдир. Боръларин идаря олунмаси просесиндя иштирак едян кадрларин пешякарлиг сявиййяси чох йцксяк олмалидир вя онларин фяалиййятиндян дювлятин дцнйа малиййя базарларинда етибарлиьи, кредит габилиййятлийи вя диеяр имиъи якс етдирян ваъиб характерлярдян асилидир.

Бу йахинларда Дцнйа Банки боръларин идаря олунмаси сащясиндя йени методик еюстяришляр вермишдир вя орада, Маліййя Назірлійіндя ашаьидаки гурумларин йарадилмаси тяклиф олунур: хариъдян малиййяляшдирмя мясяляляри цзря, боръларин верилмяси цзря данишигларин апарилмаси вя боръларин идаря олунмаси сащясиндя бюлмянин йарадилмаси.

Білячи гурум артиг Азярбай'анин Маліййя Назірлійіндя йарадилмиш вя актив фяалиййят еюстярир.

Базар игтисадиййати шяраитиндя инкишаф едян юлкялярля борълар цзря мцгавиляляр рисклярин пайланмасинин ваъиб аляти кими истифадя олунур. Бор'ларин идаря олунмаси просесинин сямярялилийи ися кредитлянмя вя боръланма сащясиндя рисклярин бцтцн аспектляринин бу просесдя ящатя олунмасиндан асилидир.

Бор'лари идаря олунмаси просесиндя информасийа базасинин олмаси чох ваъиб мясялядир. Бор'ланма щаггинда щяр бир мцгавиля юзцндя мцхтялиф нюв информасийа дашийир. Бу информасийанин глобал информасийа системиндя тящлили вя рярар гябул олунмаси боръланманин идаря олунмасинин сямярялилийини артирмалидир. Інформасийа системиндя гейдя алинмиш мялумат ашаьидакилари якс етмялидир: боръун мигдари вя щанси валйутадир, кредитор щаггинда мялумат, малиййя шяртляри: юдянишин вахтинин узадилмаси, боръун гайтарилма графіки, фаиз дяряъяляри, комисйон ющтяликляр вя з. йиьимлар, юдяниш дювриййяси, гиймятли каьизлар, негатив вязиййятляр, разилашманин шяртляринин йериня йетирилмямяси щаггинда ясаснамя, мяслящятлярин апарилмаси тялябляри, разилашмаларин ляьв олунмаси проседуралари, боръ ющтяликляринин ляьви вя сцрятляндирилмяси, мцбащисялярин тянзимлянмяси.

Мялуматлар базасинда дювлят тяшкилатларина верилян борълардан башга, щям дя юзял тяшкилатлара верилян борълар так якс олунмалидир (боръларин зяманятли вя йа зяманятсиз олмасиндан асили олмайараг). Юзял мцяссисялярин хариъдян боръланмаси юлкянин тядиййя балансина мянфи тясир еюстяря биляр. Одур ки, юзял боръланма щаггинда информасийа мялумат базасинда ясас йерлярдян бирини тутур. Бор'ларин идаря олунмасина аид олан мялуматларда кечмиш иллярин дя динамикаси якс олунмалидир. Бу ися юз нювбясиндя еялирлярин борълара олан нисбятиниякс едян еюстяриъилярин вя боръ вясаитляринин истифадя олунмасинин прогнозуну формалашдирмаьа имкан верир.

Гейд едяк ки, адятян практикада хариъи вя дахили борълар арасинда щеч бир фярг гойулмур. Бу ися мянфи нятиъяляря еятиря биляр: хариъи борълар адятян дюнярли валйутада юдяндийи цчцн валйута курсларинин дейишмяси юлкянин тядиййя балансина мянфи тясир їдучи биляр; дахили борълар ися щямин юлкянин валйутасинда гайтарилир вя бу проблем юлкядахилиндя даща асан щялл олуна биляр.

Мялуматлар базасинин формалашмасинда ясас ролу Дювлят, Статистика Комітяси, Ігтісадіййат вя Маліййя Назірліклярі, Міллі банк ойнамалидир. Бу гурумларин тягдим етдийи информасийа тящлил олунараг дягигляшдирилир вя базайа дахил едилир.

Азярбай'ан Республікасинин хариъи боръ алинмаси вя идаря едилмясинин щцгуги нюгтейи нязярдян лазими инкишаф олмамишдир. Харі'і боръун идаря едилмяси сферасинда йееаня ганун «Дювлят боръу щаггинда» 29 декабр 1992-ъи илдя Азярбай'ан Республіканин ганунудур. Бу гануна еюря дювлят боръунун мцтляг вя нисби щяддини милли мяълис бцдъя иля ейни вахта тясдиг едир.

Щяр мул республиканин дювлят бцдъяси тясдиг олунаркян онун мяхариъ щиссясиндя хариъи боръларин юдянилмясидя нязярдя тутулур. Мясялян, 1998-ъи мул бцдъясиндя Республіканин дювлят боръуну юдямяк цчцн 146672, 6 млн. манат (тягрибян 38,6 млн. долар) нязярдя тутулмушдур. Лакин бу ганун хейли кющнялиб, щям дя хариъи боръ вя онун идаря едилмясинин ясас проблемлярини ящатя етмир. Чцнки щятда хариъдян боръланма щяддини мцяййян едяркян ики амили нязяря алмаг лазимдир:

- Юлкянин сямяряли истещлак їдучи биляъяйи хариъи капиталин щяъми;

- Тядиййя балансинда проблем йаратмадан юлкянин хидмят едяъяйи хариъи боръун щяъми.

Щяр бир юлкядя макроигтисади сийасяти ъавабдещ органлар тяряфиндян инвенстисийа, игтисади артим вя хариъи боръ арасинда асилилиг диггятля юйрянилмялидир. Нязяря алинмалидир ки, хариъдян боръланманин макроигтисади сабитлийя тясириня йалниз истещсал, истещлак, йиьим вя инвестисийа контекстиндя бахила биляр.

Буна еюря дя, бизим фикримизъя идаря етмя просесинин конкрет сащяляриня еюря ъавабдещ олан, дювлятин бирсира институсионал органларинин бирея фяалиййятини нязярдя тутан, хариъи боръланма вя хариъи боръун идаря едилмяси щаггинда йени ганунун ишляниб щазирланмаси вя гябул едилмяси ваъибдир. Институсионал тяркибин гаршилигли фяалиййятинин щцгуги ясасини гойан база лазимдир.

Ганунда хариъи боръун идаря едилмяси цзря ъавабдещликляр нязярдя тутулмалидир.

ЯМЯЙИН МЦЩАФИЗЯСИ

Еїріш

Ямяйин мцщафизяси - инсан амилинин ятраф шяраитдя актив щярякятляри вя бу щярякятлярин зийансиз вя максимум хейирля йериня йетирилмяси демякдир.

Дцнйа практикасинда танинмиш ризик консепсийаси мювъуддур ки, бурада горунма ямялиййатлари ялдя олунмуш щяддляря уйьун сахланилир. Йяни рискин кямиййятляри статистик щесабланир вя максимум рисксиз ямяк цзря истещсалат просеси гурулур. Ріськин гиймятляндирилмяси замани ашаьидакилар прiоритет кими гябул олунур:

а) юлцмля нятиъялянян зядяляр

б) аьир истещсалат зядяляри

ъ) хястялянмяляр

ч) мадди иткиляр

вя бунлари нязяря алмагла ишчи сащяляр тяшкил олунмалидирлар.

1. Тящлцкяли вя зярярли истещсалат амилляринин анализи

Тящлцкя - мцхтялиф амиллярин иш просеси замани инсан организминя олан йабанчи тясирляридир. Ямяк тящлцкясизлийи стандартлар системиня (ЯТСС) уйьун тящлцкяли вя зярярли истещсалат амилляриня бюлцнцрляр. Лакин ейни амили юлчц щяддиня уйьун щям тящлцкяли, щям дя зярярли амил кими нязяря алмаг олар. Зярярлі вя тящлцкяли амилляри ашаьидаки груплара уйьун характеризя етмяк олар:

а) инсан организминя бирбаша мянфи тясир щяддиня;

б) бядян органларинин функсионал фяалиййятинин чятинляшмясиня уйьун;

ъ) истещсалат просесляринин елементляринин нормал щяддляриня тясирляриня

ч) гяза йаратма щяддиня;

д) партлайиш вя йаньин щяддиня;

Аналіз замани ашаьидаки тящлцкяляр нязярдян кечирилиб онлара гарши профілактики тядбирляр плани щазирланмалидир.

1. Механіки амилляр

а) щярякятли вя фирланан елементлярин тяснифати;

б) мцхтялиф кцйляр (ултрасяс вя инфросяс);

ъ) вибрасийа (цмуми вя локал);

ч) гравитасийа аьирлиьи;

д) щавасизлиг;

е) тцстц, думан вя гейри стабил барометрик тязйиг;

я) щавадаки гейри- токсики тозун щядди вя з.

2. Термик вя температур амилляри

а) гиздирилмиш вя сойудулмуш сятщляр;

б) ачиг одун вя йаньинин температуру;

ъ) щямчинин бура температур, рцтубят вя щаванин щярякят сцряти кими метроложи параметрляри дя аид етмяк олар.

3. Електрік амилляри

а) електрик ъяряйани;

б) статик ъяряйан;

ъ) електрик сащяси;

д) іон шцаланмаси вя щаванин ионлашмаси.

4. Електромагніт амилляр

а) ишигланма;

б) ултрабянювшяйи вя инфрогирмизи шцаланма;

ъ) електромагнит шцаланма;

ч) магніт сащяси.

5. Кимйяві амилляр

а) зящярли, йаньин вя партлайиш йарадан маддяляр;

б) щаванин мцхтялиф газларла зянеинляшмяси;

ъ) щаванин аьирлашмаси (таксик тоз вя газ).

6. Біоложі амилляр

а) мікро вя макроорганизмлярин зярярли тясири;

б) истифадя едилян гіда вя суйун биотямизлийи;

7. Психофізіоложі амилляр

а) йорулма;

б) алкогол гябулу;

ъ) стрес;

ч) наращат иш йери.

2. Істещсалат санитарийаси

Істещсалат санитарийаси дедикдя нормал иш йеринин метроложи нормалара уйьунлуьу баша дцшцлмялидир. Йяни, нормал тямиз щава, иш йеринин мцхтялиф техніки гурьуларла тяъщизи вя з.

2.1. Іш йериня цмуми тялябляр

Бцтцн истещсалат сащяляри ЯТСС-ин тялябляриня уйьун тикилмиш биналарда вя тикилилярдя йерляшмялидир вя ашаьидакилара уйьунлашдирилмалидир:

1. Иш йерляри, ангарлар, ишчи сехлярдя щаванин ахим истигамяти нязяря алинмалидир.

2. Мцлки авиасийа мцяссяляриндя тикинти ишляри апарилан заман баш плану уйьун йериня йетирилмялидир, йяни

а) сащя су тяъщизатина йахин олмалидир;

б) ясасян кцйя вя вибрасийайа давамли материаллардан истифадя едилмялидир;

ъ) атмосферя зярярли маддяляр бурахан сащялярдян арали вя кцляк истигамятинин статик щесабати нязяря алинмагла йерляшдирилмялидир;

ч) тикинти замани тябії ишигланма зоналари мцтляг нязяря алинмалидир;

д) бина авиасийа ганунларина уйьун тикилмялидир.

3. Санітар нормалар ашаьидакина там уйьунлашдирилмалидир:

а) - температур 21-23

- нямишлик % 60-40

- температур дцшкцсц мах 2

- щаванин щярякят сцряти м/з 0.2

- бир няфяря ишчи сащя м24.5-5

- бир няфяря ишчи щяъм м313-15

б) иш йерляри ишигли, отаглар тямирли вя естетик тяртиб едилмялидир.

4. Бір бинада мцхтялиф истещсалат сащяляри йерляшдикдя щяр бир сащядяки зярярли амилляр диеяр сащялярдя нязяря алинмалидир.

5. Щяр бир сащя ашаьидакиларла тяъщиз едилмялидир:

а) санітар говшаьи иля (гадин, киши айаг йолусу, хцсуси ялцзйуйан, аьир вя чиркли душла);

б) гардеробла;

ъ) истилик системи иля.

2.2. Істещсалат сащяляринин вентелйасийаси

Іш йерляриндя щавани нормал сахламаг цчцн тябії вя сцни вентелйасийа нязяря алинмалидир. Бунун цчцн ашаьидаки тядбирляр щяйата кечирилмялидир:

а) иш йериндя щава щяр ецн ишдян габаг дяйишдирилмялидир;

б) бина вя тикилиляр хцсуси аерасийа гайдаларина уйьун тикилмялидир;

ъ) бина вя тикилиляр сцни вентелйасийа вя йа конденсионер системляри иля тяъщиз едилмялидир;

ч) вентелйасийа системляри вя конденсионер системляри даима ишляк вязиййятдя сахланмалидирлар, бунун цчцн филтрляр даима тямизлянмяли вя йа дяйишдирилмялидирляр;

д) санітар нормалара уйьун олараг тябії вя сцни вентелйасийа бирликдя щяр бир ишчини саатда 30м3/здавати аз олмамагла тямиз щава иля тяъщиз етмялидир.

е) щавадаки зярярли маддялярин консентрасийасини нязяря алмагла отагда санітар нормалара уйьун систем йарадилмалидир.

2.3. Ішигланма

Істещсалатин вя иш йерляринин санитарийа нормалара уйьун гурулмасинда ишигланма хцсуси йер тутур. Білячи ки, об нормал ишиг режиминин тямининдя вя мящсулдарлиьин артирилмасинда ваъиб амил сайилир. Ішигланмани тямин едяркян ашаьидакилар нязяря алинмалидирлар:

а) истещсалат сащяси максимум тябії ишигланма йерляриня малик олмалидирлар;

б) имкан дахилиндя сцни ишигланма замани лцминисенс лампалариндан истифадя едилмялидир, бу фізики йорулманин азалдилмасина вя ялавя истилийин айрилмасинин гаршисинин алинмасина кюмяк едир;

ъ) тябії ишигланмадан истифадя етмяк мцмкцн олмадиьи сащялярдя йерли ишигланмадан максимум истифадя едилмялидир.

ч) ишиьин дцшмяси максимум конфорта уйьун тяшкил едилмялидир;

е) ишигланма ЯТСС нормативляриня уйьун щесабланмалидир.

2.4. Горуйу'у васитяляр

Істещсалат мядяниййятини вя тящлцкясиз ямяк шяраитини характеризя едян ясас шяртлярдян бири дя фящля вя гуллугчуларин ишчи еейим вя горуйуъу васитялярля тяъщиз едилмясидир. Бу васитялярдян ясасян истещсалат сащясинин конструктив горуйуъулуг габилиййятинин ашаьи олдуьу вя йа елми-техніки тярягги щяддиня уйьун тящлцкясизлийин тямин олунмаси чятин олдуьу, цмуми естетик вя санитар-еиееник гайдаларин тятбиг олундуьу сащялярдя истифадя едилир.

Мцяссися рящбярлийинин ясас вязифяляри фящля вя гуллугчуларин вахти-вахтинда горуйуъу васитялярля вя еейимля тяъщиз олунмаси, онларин еейилмясиня нязарятдян ибарятдир.

Фящля вя гуллугчуларин вязифяляри ися бу еейим вя горуйуъуваситялярдян дцзецн истифадя етмяк, онлари корламамаг вя тямиз сахламагдир.

Горуйу'у васитяляр ашаьидаки груплара бюлцнцр:

1. изолйасийа васитяляри: пневмо, щидроизолйасийа костйумлари, скафандрлар;

2. няфяс йолларини горуйан васитяляр: ялещгазлар, респираторлар, пневмо шлемляр вя маскалар;

3. хцсуси еейим: комбинизон, йаримкомбинзон, еюдякчя, шалвар, костйум, халат, плаш, кцрк, юнлцк вя з.

4. хцсуси айаггаби: чякмя, йаримчякмя, айаггаби, галош вя з.

5. баш горуйан васитяляр: каска, шолом, папаг, бере вя з.

6. яли горуйан васитяляр: ялъяк вя з.

7. ешитмя органларини горуйан васитяляр: кцй ялещиня шлемляр, гулаглиглар, хцсуси тихаълар;

8. еюзляри горуйан васитяляр: горуйуъу ейнякляр;

9. горуйуъу гайиш, диелектрик халчалар, хцсуси тутаъаглар вя з.

3. Лайіщядя нязярдя тутулан ясас тящлцкясизлик техникаси тядбирляри

3.1. Бейнялхалг учушларин идаря едилмяси замани нязярдя тутулан тящлцкясизлик гайдалари.

Мцлки авиасийа мцяссисяляриндя учуш рейсляринин тяшкили вя йериня йетирилмяси замани мцхтялиф техніки тящлцкясизлик тядбирляриня риайят едилмяси мясялясини гаршийа гойур. Бунлари арадан галдирмагш цчцн ашаьидакилара риаййят едилмялидир.

- бцтцн тикинти вя тямир ишляри, щямчинин гурьуларин монтажи вя низамланмаси норматив сянядляря уйьун гайдада апарилмалидир;

- бир ишчи цчцн иш йеринин сащяси 6м2вя щяъми 19.5м3кими гябул едилмялидир;

вентелйасийа вя конденсионер системляри норматив сянядиня уйьун низамланмалидир;

- сащяйя щава, сащя 20м2- даний аз олдугда 30м/з, 20-40м2олдугда 20м/з, 40м2- даний йухари олдугда ися норматив сянядляря уйьун верилмялидир;

- сойуг щава вахти нормативя уйьун еюстяриъиляр; У=0.1 м/з;%, - исти щава вахти ися; У=0.1-0.2м/з;% олмалидир;

- ичяри дахил олан щава зярярли маддялярдян вя микроорганизмлярдян тямизлянмялидирляр;

- сясин щядди, сяс тязйиги санітар нормалара уйьун олмалидир;

- ишигланма гаришиг олмалидир (тябії вя сцни);

- ишигландирма гурьулари бярабяр ишигланмани тямин етмялидир;

- ишигланма мянбяйи иш йериня уйьун йерляшдирилмяли вя операторун йорулмамасини тямин етмялидирляр;

- рянеляр гаммаси горуйуъу тясир баьишламалидир:

а) таван, диварлар, дюшямя динъялдиъи рянеляр;

б) бязи аз тямасда олунан щиссялярдя ися рянеляр гаришиьинданистифадяйя иъазя верилир.

- иш йерляриндя ашаьидаки ишиьин гайитмаси нормаларини тямин етмяк лазимдир:

а) таван цчцн 60-70%

б) дивар цчцн 40-50%

ъ) дюшямя цчцн 30%

ч) мебел вя диеяр гайтариъи сащяляр цчцн 30-40%.

- ишлямя режими ашаьидаки шяртляр дахилиндя олмалидирлар:

а) ясас фасиля нащар фасилясидир;

б) операторлара ясас фасилядян башга щяр 2 саатдан бир 15 дягигялик истираращят верилмялидир;

ъ) йорулма вя ясяб еяреинлийинин гаршисинин алинмаси мягсяди иля щяр бир саатдан бир комплекс щярякятляр едилмялидир;

- ЩМ-ня ишчиляр гябул едилдикдя онларин психоложи дуруму йохланмали вя професионал хястяликлярин гаршисини алмаг мягсядиля илдя бир дяфядян аз олмайараг тибби мцайинядян кечирилмялидирляр.

- Йцкляр вя ял васитяляри йохланмали вя тящлцкяли йцкляр хцсуси тараларда габлашдирилмалидирлар.

- Бцтцн сярнишинляр хцсуси мониторлардан кечмялидирляр.

3.2. Електрік тящлцкясизлийи

Електрік ъяряйанинин инсан организминя тясири ясасян ашаьидаки сябяблярдян ола биляр:

а) електрик кечян сащяляря тохунма вя йахинлашма замани;

б) изолйасийанин нормал олмадиьи вя сирадан чихмаси замани;

ъ) нагиллярин гиса гапанмаси замани;

Електрік ъяряйанинин зярярли тясирляриндян горунмаг цчцн ашаьидакилара риайят етмяк лазимдир:

а) изолйасийа;

б) ъяряйан кечян нагиллярин ялчатмазлиьи;

ъ) хцсуси азалдиъи трансформаторларин кюмяйи иля мцмкцн гядяр аз ъяряйан щяддиндян истифадя 42В-а гядяр;

ч) икигат изолйасийадан истифадя;

д) потенсиалларин бярабярляшдирилмяси;

е) горуйуъу йерлямя вя сифирлама;

я) горуйуъу сюндцрцлмя;

ж) хцсуси горуйуъу васитялярдян истифадя вя з.

4. Йаньин тящлцкясизлийи

Бцтцн йерцстц обйектлярдя йаньин тящлцкясизлийини арадан галдирмаг цчцн обйектляр «йаньин хябярдарлиг», «йаньин-сюндцрмя» системляри вя техніки- тяшкилати тядбирляр норматив сянядляри иля тяъщиз едилмялидирляр.

4.1. Йаньин сюндцрмя системи

Істещсалат сащяляри вя иш отаглари хцсуси йаньин ялещиня гурьу вя системлярля тяъщиз олунурлар. Онлар ясасян ашаьидаки схем цзря йиьилирлар. Бу системляр щям йаньини щисс едир, щям йаньини сюндцрцрляр. Білячи ки, йаньин башланан заман истимлик артими 1- вериъиляриня тясир едир, информасийа 3 ачарина тясир едир вя ачардаки реле 4 сигнализаторуну вя 5- йаньин сюнмя вентелини ишя салир. Йайилан сяс ишчиляря йаньин щагда информасийа верилмясини тямин едир. 5 вентилі ачилан заман 6- борулари вя 2-душлари васитясиля йаньин сюндцрян маддя одун цзяриня тюкцлцр вя йаньинла мцбаризя просеси башлайир.

5 6

4

Şək: 3.1 Su sprinqler qurğusunun sxemi

1. verici;

2. duş;

3. аçar;

4. siqnalizator;

5. vintil;

6. boru;

5. Ішигланма щяддинин щесабати

Ішигланманин нормал щяддя олмаси ваъиб шяртдир. Бунун цчцн ишигланма щесабланмали вя гиймят ЯТСС-я уйьун олмалидир.

Щесаблама замани ишигланма гиймяти тапилмалидир:

- бир лампанин ишиг сіли

- ишиьин истифадя ямсалидир %- ъядвялдян еютцрцлцр

- лампаларин сайи, ашаьидаки кими щесабланилир:

- истифадя ямсали

- нисбят ямсалидир

- рянеляря еюря дцзялиш ямсали

- лампаларин сайи

- сащя

- ялавя ямсалдир.

Нятиъя - тяклифляр.

«Харі'і боръ проблеми» ХХ-ясрин ян бюйцк проблемляриндян олуб индики дювря кими щяля юзцнцн расионал щяллиня чатмамишдир.

Юлкяляр юзляринин хариъи боръланма просесини идаря етмяйя чалишмиш вя бу йолда мцхтялиф аддимлара ял атмишдилар. Бязі юлкяляр боръланманин йухари щяддини горумагла юлкянин иллик боръланмасинин мцяййян чяряивядя сахланмасина наил олмаг истяйирляр. Бу сийасятя ясасян зяиф инкишаф етмиш вя мцасир дюврдя кечид игтисадиййатина малик юлкяляр ял атирлар. Диеярляри боръларин юлкя дахилиня ахинини мящдудлашдирмаг дейил, онун вахтинда гайтарилмаси цчцн юлкя дахилиндя ишеузар адамлара максимум имканлар вериб, онлардан йиьилан вереиляр иля хариъи боръун гайтарилмаси проблемлярини щялл етмяйя чалиширлар. Бу ики йол айрилигда, тяърид олунмуш шякилдя истифадя едилмяси щеч бир сямяря еятирмяйяъяк. Вона еюря дя, хариъ боръланманин оптималлашдирилмаси вя хариъи боръланма просесинин вя юлкя дахилиндя хариъдян алинмиш боръларин сямяряли истифадя едилмясинин идаря едилмяси актуал мясяля олараг индики дюврдя дя, йени ХХИ-ясрин башланьиъинда так, галир.

Харі'і мянбялярдян малиййяляшмя бир нечя сябябдян мейдана чихир:

1. Фіксал сябябляр.

2. Тядіййя балансинин кясиринин арадан галдирилмаси сябябляри.

Фіксал сябябляря бцдъя кясири вя дахили базарда дювлят хяръляринин

щяддиндян чох шиширдилмяси аиддир.

Тядиййя балансинин кясири иля баьли сябябляря ися, узун мцддятли валйута ещтийаълари, инвестисийа лайищяляри цзря, вя хариъи боръ юдянишляри иля баьли

валйута ещтийаъи аиддир.

Бу сябяблярдян башга, бязи дювлятляр дахили базарларда еялирлилик

дяряъясинин сахланмаси мягсяди иля хариъи боръланмайа еедирляр. Бу сябябляря щямчинин идхал вя ихраъ мящсулларинин дцнйа гиймятляринин дяйишмяси дя дахилдир. (мясялян, 70-ъи иллярдя нефтин гиймятинин галхмаси нятиъясиндя бязи юлкялярдя боръ бющрани мейдана еялмишдир).

Вона еюря дя, хариъи боръун йаранмаси сябябляри вя онун писляшмясиня

апара биляъяк йоллар дягиг гиймятляндирмяли, дцнйа юлкяляринин тяърцбясиндян истифадя едилмяси лазимдир.

Щяр бир сябяб айриъа тящлилдян кечирилмяли вя Азярбай'анда онун

вязиййяти мцяййян едилмяли вя бу вязиййятин нормаллашдирилмаси цчцн щанси аддимларин атилмаси еяряклийини мцяййян едилмяси чох ваъибдир.

Азярбайъан хариъи боръу дурмадан артир вя щал-щазирда 1,5 милйард

долара йахиндир. Бу боръларин чох аз щиссяси бирбаша истещсала йюнялиб, бу ися боръун гайтарилмаси проблеминин ортайа чихаъаьина долайи дялалят едир. Буна бахмайараг биз «еяляъяк нясил» инанириг ки, индики нясил юз бялаларини боръ йцкц иля цз-цзя гоймайаъагдир.

« Бир шейи йаддан чихарилмамалидир ки, индики нясил Азярбай'ан юз

бялалариндан боръа алмишдир.»

Вона еюря дя, дювлятин алмиш олдуьу бцтцн борълари сямяряли истифадя

етмяли, еяляъяк боръларин яввялъядян гайтарилмаси проблеми нязяря алинмаси, боръларин гайтарилмасинин тяминатчиси кими истещсал сфераси инкишаф етдирилмяли, ихраъ потенсиалиндан там истифадя едилмяли, идхал расионал сявиййяйя ендирилмяли, мцмкцн ися, тамами иля йерли мящсулларла явяз олунмали вя саир бу гябилдян ишляр щям Азярбай'ани уьурлу еяляъяйя, щям дя няинки бцтцн борълари фаизляри иля бирея юдямяйя, щятда кредиторлар сирасина дахил олмаьа

имкан веряр.

'Ядвял-2

Инкишаф тяснифатларинин ресурслари (1998-2000 ъи илляр)

(милйон долларла)

Тяшкилатларин адлари

1998

1999

2000

Маліййя-Кредит институтлари

45760

57928

42417

Африка Інкишаф Банки

1880

1742

1237

Асийа Інкишаф Банки

9648

6208

5159

Каріб Інкишаф Банки

54

122

137

Авропа Йенідянгурма вя Інкишаф Банки

2625

2658

2784

Интер-Америка Інкишаф Банки

6224

10403

9767

Дцнйа Банки групу

24899

36352

22899

Бейнялхалг Йенідянгурма вя Інкишаф Банки

15098

24687

13789

Бейнялхалг Інкишаф Ассосиасийаси

5345

7320

5691

Бейнялхалг Маліййя Корпорасийаси

4456

4340

3419

БМТ-нин идаряедиъи аеентляри

3453

4290

4198

БМТ-нин инкишаф програми

1529

1764

1632

БМТ-нин ящали фонду

322

326

246

БМТ-нин ушаг фонду

512

962

891

Цмумдцнйа Ярзаг Програми

1081

1238

1430

'ямі:

49213

62218

4615

'ядвял-2 (а): Бейнялхалг боръун ясас еюстяриъиляри

(мирд долар)

1980

1985

1990

1995

Харі'і

боръун

щяъми

Інкишаф Етмякдя Олан Юлкяляр

567,2

924,8

1213,3

1732,2

кечид Ігтісадіййатли Юлкяляр

- -

91,0

202,6

271,8

Бор'ун ЦДМ-на

олан

нисбяти

ИЕОЮ

26,4

40,2

39,2

34,4

КИЮ

- -

20,2

27,2

34,9

Бор'ун Іхра'а

олан

нисбяти

ИЕОЮ

119,5

176,8

185,8

168,1

КИЮ

- -

74,9

104,0

100,4

Боръ цзря хидмятлярин

ихраъа

нисбяти

ИЕОЮ

18,6

23,0

20,7

20,7

КИЮ

- -

12,6

18,7

10,0

'ядвял-2(би):1990-99 ъу иллярдя регионлар цзря кредитляр (млрд долар)

ИЕОЮ вя Кечид игтисадиййатли юлкяляр

1997

1998

1999

Шярги вя ъянуби Асийа

А) Цмумі шяхси кредитляр

- 1,4

- 42,6

- 27,1

БИ) Цмумі рясми кредитляр

21,6

27,7

- 0,9

'ямі:

20,2

- 14,9

- 28,0

Латин Амерікаси вя Каріб щювзяси

А) Цмумі шяхси кредитляр

- 3,6

6,1

3,6

БИ) Цмумі рясми кредитляр

85,5

70,0

5,4

'ямі:

81,9

76,1

57,7

Африка

А) Цмумі шяхси кредитляр

16,7

11,5

14,8

Б) Цмумі рясми кредитляр

- 1,4

2,5

1,6

'ямі:

15,4

14,1

16,4

Орта вя Шярги Авропа

А) Цмумі шяхси кредитляр

24,0

22,0

27,0

Б) Цмумі рясми кредитляр

- 0,7

- 0,5

- 1,8

'ямі:

23,2

21,4

25,3

Кечид Ігтісадіййатли юлкяляр

А) Цмумі шяхси кредитляр

22,8

14,2

11,6

Б) Цмумі рясми кредитляр

7,6

9,0

0,6

'ямі:

30,4

23,2

12,1

Цмумі ъями:

171,1

119,8

83,5

Шяхси кредитляр

147,6

75,1

80,5

Рясмі кредитляр

23,5

44,7

3,0

Мянбя: ИМФ. World Economic Outlook Database, 2000

'ядвял-3 (а) БВФ-нун кредитляри

Дювлятляр

млрд СДР

%-ля

1947 - 1961

6,2

5,1

1962 - 1976

35,0

28,6

1977 - 1991

81,0

66,3

'ямі:

122,2

100,0

'ядвял-3 (би): БВФ-ду гаршисинда борълар (%-ля)

Юлкяляр

1947 - 1976

1997 - 1991

ИЕЮ

60,6

7,9

ИЕОЮ

39,4

92,1

'ядвял-3 (з): БВФ-ду гаршисинда борълар (%-ля)

Рееїонлар

Бор'ларин сайи

Бор'ун щяъми

Африка

41

10 505

Асийа

11

8 054

Авропа

22

14 523

Йахин Шярг

3

622

Гярб Йаримкцряси

20

25 136

'ямі:

97

58 840

'ядвял-4 (а):1996-ъи иля БВФ-нун ян ири квотали цзв юлкяляри.

Юлкяляр

Квоталаринщя'мі (млн СДР)

Цмуми мябляья %-ля

Бцтцн юлкяляр

145318,8

100,0

Інкишаф Етміш Юлкяляр

88425,2

60,9

АБШ

26526,8

18,3

Йапонійа

8241,5

5,7

АФР

8241,5

5,7

Франса

7414,6

5,1

Бюйцк Брітанійа

7414,6

5,1

Сяудіййя Ярябістани

5130,6

3,5

Італійа

4590,7

3,2

Канада

4320,3

3,0

Русийа Федерасийаси

4313,1

3,0

Чин

3385,2

2,3

Гейд: Квоталарин щяъминя 5 илдян бир йенидян бахилмалидир.

'Ядвял-4 (би): БВФ ССР-і республикасинин квотаси.

ЮЛКЯЛЯР

Квоталарин 9-ъу йенидян

бахилмасина ясасян

млн. СДР-ля

%-ля

Азярбай'ан

117,0

0,08

Білорус

280,4

0,20

Ермяністан

67,5

0,05

Ецр'цстан

111,0

0,08

Газахистан

247,5

0,17

Гирьизистан

64,5

0,04

Латвійа

91,5

0,06

Литва

103,5

0,07

Молдова

90,0

0,06

Русийа

4313,1

3,0

Та'ікистан

60,0

0,04

Тцркмяністан

48,0

0,03

Украйна

997,3

0,69

Юзбякистан

199,5

0,14

Естонійа

46,5

0,03

'ямі:

6837,5

4,76

Гейд: Мялуматлар 1996 ъи мул цзря верилмишдир Квоталара йенидян бахилмаси бу мул

003 ъц илдя олаъагдир.

ядвял-6 (а): Азярбай'ан республикасинин рясми валйута ещтийатлари (млн долларла)

Ілляр

цзря

вязиййяти

Дюврляр цзря

дяйишмя

1998

1999

Бейнялхалг ещтийатлар

467,5

448,7

675,8

- 18,8

227,1

Бейнялхалг ющдяликляр

267,1

323,1

407,3

56,0

84,2

Тяміз ещтийатлар

200,4

125,6

268,5

- 74,8

142,9

'ядвял-7: 1994-2000- ъи илляр ярзиндя Азярбай'ан Rеспубликасинин хариъи боръ еюстяриъиляринин динамикаси.

Ілляр

Цмуми хариъи боръун щяъми (млн.$)

Õàðèúè áîðúóí адамбашина дцшян еюстяриъиляри

Харі'і боръун ЦДМ-на олан нисбяти (%)

Харі'і боръун ихраъа нисбятиндя пайи

1994

59,4

8,0

4,5

8,5

1995

71,6

9,5

4,4

11,0

1996

352,0

46,0

14,6

55,2

1997

416,0

53,9

13,1

65,9

1998

549,7

70,5

13,9

70,4

1999

693,4

91,2

16,9

114,4

2000

998,3

125,0

23,1

107,5

1994-2000-ъи иллярдя артим

16,8 Дяфя

15,6 Дяфя

5,1 Дяфя

13,1 Дяфя

'ядвял-6 (би): 1994-1998-ъи илдя Бейнялхалг Маліййя кредит тяшкилатларинин Азярбай'ана вердикляри кредитляр.

Адлари

Бор'ун мябляьи (млн. долар)

Б. В. Ф

368,1

Дцнйа Банки

204,4

Ексимбанк (Тцркийя)

101,6

Авропа Йенідянгурма вя Інкишаф Банки

81,4

Ексимбанк (Йапонійа)

46,2

ДИЕЯРЛЯРИ

45,4

'ядвял-8: 1998-ъи илдя кечид игтисадиййатли юлкялярин хариъи боръунун мцгаисяли еюстяриъиляри.

Юлкяляр

Харі'і

боръ-Цмуми

Адамбашина еюря

млн. долар (АБШ)

ЦДМ-ла еюря %-ля

ямтяя вя хидмятляр ихраъина %-ля

(млн. долларла)

Азярбай'ан

693,4

16,9

66,2

91

Білорус

1119,7

4,3

14,0

110

Ермяністан

799,7

40,8

168,8

222

Ецр'цстан

1674,4

46,9

183,3

310

Газахистан

5713,7

26,4

83,7

340

Гирьизистан

1147,7

73,5

198,0

250

Молдова

1034,7

62,5

114,6

241

Русийа

183601,0

69,0

207,1

1248

Та'ікистан

1069,5

60,1

177,1

175

Тцркмяністан

2266,4

82,7

306,0

540

Юзбякистан

3162,0

18,1

97,7

135

Украйна

12718,3

30,6

71,7

251

Естонійа

781,7

15,3

18,2

521

Латвійа

755,9

12,3

22,7

302

Литва

1949,7

18,6

37,5

527

Мяркязі Авропа Юлкялярі

Болгаристан

9906,8

82,7

157,6

1194

Ма'аристан

28580,0

63,3

106,7

2802

Полша

47708,0

30,6

102,5

1233

Руминійа

9513,3

23,2

96,7

412

Словакийа

9892,6

49,0

73,6

1832

Чехийа

25300,5

45,5

71,6

2456

'ядвял-9: Фаїз дяряъясинин щяъминимцяййян едян ясас факторлар.

Борчалан юлкядя валйута малиййя, игтисади вя сийаси вязиййят.

Борчаланин (кредитор) статусу, коммерсийа пекло-сани вя малиййя вязиййяти.

Лайищя рискляринин характери

кредитин тяминат кейфиййяти

кредитин дяйяринин тянзимлянмяси щаггинда бейнялхалг разилашмалар

Кредит цзря сиьорта (тяминати) мювъудлуьу

Фаїз дяряъясинин нювц (цзян, фикся едилмиш, камбиня едилмиш)

Бор'лу тяряфиндян кредити яввялъядян данишилмиш мцддятлярдя

истифадя едилмяси цзря мющкям ющдяликляринин мювчудлуъьу.

Рягиб тяклифлярин мювчудлуьу.

Коммерсийа мцгавилясиня мцнасибят цзря кредит разилашмасинин баьланмаси ани.

Кредит мцддяти.

Контрактин дяйяри.

Інфлйасийа темпи.

Кредітін валйутаси вя юдянишин валйутаси.

Кредітін коммерсийа ямялиййатлари

иля баьли олуб олмамаси.

Валййута курсларинин динамикаси.

Дцнйа вя милли боръ капітали базаринин вязиййяти.

Кредитин мянбяяляри

'ядвял - 10: Бейнялхалг кредитин тялимат нювляри.

Малиййя - ямтяя тялимати.

Йухари орган тяряфиндян боръ алана юдямя контр-тяминатинин верилмяси.

Мцштяри тяряфиндян Банку блоеиря едилмиш (чихишсиз) щесабдан, онун вердийи контр-тяминат цзря ихраъ еялирлярини азалтмагла, юдямяни йериня-йетирмяк щцгугу вермяк.

Тяминат верилмиш щадися баш вердикдя, мцгавилядя еюстярилян ямтяяни еюндярмяк цзря ющдялик.

Іхра' мящсуллари истещсал едян мцяссисялярин гаршилигли контр-тялимати.

Щямчинин банк кредити щесабина юдянилмиш ямтяя-матеріал дяйярляр, щесабдаки вясаитляр вя мцштяринин диеяр ъари вя еяляъяк активляринин еирову.

Бірін'і синиф банкларин вя инвестисийа лайищяляри иштиракчи фирмаларин контр-тяминати.

Хаммалин фикся едилмиш гицмятлярля узун мцддятли вя тяминатли тяъщизати.

Щюкумятін вя йа сялащиййятли щюкумят органинин юдямя тяминати.

Юдянишлярин еластик тяркиби (кредитин ляьв едилмяси цзря)

Хцсуси резерв вя диеяр щесаблар системи.

Ялавя кредитляр

Кредіторун вахтиндан яввял мяъбури кредитин ляьв едилмяси щцгугу, онун дювр едилмяси.

Кредитин ляьв едилмясиня башламанин сон тарихинин мцяййян едилмяси.

Валйута щаггинда гейдляр, валйута ямялиййатлари, кредитин лимитляшдирилмяси вя. з.

Клийентя банк тяряфиндян верилмиш кредитин 100%-і тяъщизатчи банк щесабина малиййяляшмясиня еюстяриш верилмяси.

'Ядвял-11: Азярбай'ан Rеспубликасинин хариъи боръларинин илляр цзря динамикаси.

ИЛЛЯР

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Узун мцддятли боръ (млн. долар)

381

597

940

1280

1718

1951

Бор'а хидмят ямсали

5,7

8,5

18,2

26,7

34,2

36,4

Фаїз юдямяляринин УДМ-ла нисбятян

1,1

1,0

1,6

2,0

2,5

3,2

Узун мцддяти боръун УДМ-ла нисбятян

29,3

40,3

40,1

43,9

53,4

56,5

Істіфадя олунмуш ядябиййатлар

1. Азярбайъан Республікасинин «Дювлят боръу щаггинда» 29 декабр 1992-ъи мул гануну..

2.«Азярбай'ан игтисадиййати» (Асийа университети Баки 1998)

3. Салещ Мяммядов «Інфлйасийа вя малиййя базарлари» (Баки 1998-ъи мул.).

4. Малиййя Назірлійінін статистик еюстяриъиляри (2000-2001 ъи илляр цзря)

5. Ща'ийев Ш. «Азербайджан на шляху і миравому сообшеству: стратегія внешнеекономического розвитку» Кийев 2000.

6.«Фінанси. Грошові обіг Кредит». дярслик. проф Л. А. Дробозіной (Москва 1998)

7. Федйакина Л. Н. - «Світова внешная заборгованість: теорія і практика регулювання» (Москва 1998).

8.«Міжнародні валютно- кредитні і фінансові відносини» дярслик. Л. Н. Красавіна Москва 2000-ъи мул.

9. Герчикова И. Н. «Міжнародні економические організації» Москва 2000-ъи мул.

10. «Стабілізація і управління державним боргом Росії» (журнал «Питання економики» №12 1997 рік) Вавілов А. Трофімов Г.

11. Барсзкий Е. «Прінсипи управління державної задолженностю» (журнал «МЕ-МО» №5 1997-ъи мул).

12. А. С. Обайева Е. О. Бурабайева «До питання про зовнішній борг держави і управління ним» (журнал. «Денги і Кредит»).

13. Основи міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин (дярслик. Редактор проф: В. В. Круглов) Москва 2000

14. Ломакин В. К. «Світова економика» (дярслик. Москва 1998)

15. ОЕСД-нин «Ехтернал Дювлят Статистик» 2000-ъи мул

загрузка...