Реферати

Реферат: АУДИТ (Програма, методичні вказівки, завдання для виконання контрольної роботи і контрольні питання для студентів з/про спеціальностей: 060500 «Бухучет, аналіз і аудит», 060400 «Фінанси і кредит»)

Формування бюджету РФ. Бюджетна система РФ. Порядок розподілу і (чи) надання межбюджетних трансфертів іншим бюджетам бюджетної системи РФ. Зведення про виконання Федерального Бюджету за минулий звітний період фінансового року. Блокування витрат бюджету.

Технологія вирощування ремонтних телиць. Умови одержання здорового молодняку і його збереження. Годівля і зміст стельних корів і новонароджених телят. Вирощування телиць у молочний період і на підсмоктуванні. Технологія вирощування ремонтних телиць і ялівок у спеціалізованих комплексах.

Соціальне прогнозування. Проблеми прогностичних досліджень у соціальній сфері. Виникнення і вплив соціального прогнозування. Основи соціального прогнозування. Методи соціального прогнозування. Принципи дії й умови надійності соціального прогнозування.

Розвиток фізичних якостей методом кругового тренування. Поняття про силу і силові якості. Основні методи розвитку швидкості, виховання витривалості, спритності. Поняття про гнучкість. Зміст і характеристика методу кругового тренування. Організація кругового тренування на уроках фізичного виховання.

Толстой: Війна і світ. Том 4. Короткий виклад змісту.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
Кафедра

«Бухгалтерського обліку і аудиту»

АУДИТ

Програма, методичні вказівки,

завдання для виконання контрольної роботи і

контрольні питання

для студентів заочного відділення спеціальностей:

060500 «Бухгалтерський, облік, аналіз і аудит»

060400 «Фінанси і кредит»

Укладачі:

Ст. викладач

Томашевська

Надія Олександрівна

Викладач

Растеряева

Тетяна Володимирівна

I. Целі і задачі курсу

Аудиторська діяльність покликана проаналізувати стан бухгалтерського обліку на підприємстві, виявити приховані резерви зростання, оцінити повноту, правдивість, реальність, достовірність бухгалтерського балансу і інших звітних документів підприємства. Ревізійні служби ставлять своєю метою перевірку ведіння господарської діяльності відповідно до чинного законодавства, контроль за збереженням і ефективністю використання активів за допомогою дій, що включають інвентарні перевірки майна і зобов'язань, вивчення ведіння бухгалтерських документів відображаючих формування витрат, фінансових результатів і інших найважливіших показників діяльності господарюючого суб'єкта. Метою даного курсу є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в базових курсах бухгалтерського обліку і оподаткування, вивчення основоположних нормативних документів, що регламентують практичні аспекти бухгалтерського обліку і оподаткування, аудиторських стандартів і правил. У програмі курсу вивчення методик проведення перевірок основних господарських показників собівартості, прибутку, ревізії грошових коштів і стану розрахунків, взаємозв'язку окремих бухгалтерських регістрів, первинних документів і звітних форм.

У процесі навчання використовуються лекційні і практичні знання. Практичні заняття присвячені рішенню задач по методиці бухгалтерського обліку конкретних облікових ситуацій, пов'язаних з відображенням результатів інвентаризацій, податкових перевірок, варіантів вживаних облікових методик, взаємозв'язку і контрольним функціям основних бухгалтерських регістрів. Самостійна робота студентів полягає в додатковому вивченні факультативних питань курсу, написанні рефератів і їх захисті перед аудиторією. У курсі використовуються наступні методи контролю: усний опит, контрольні роботи, рішення задач у дошки.

Після вивчення курсу студент повинен мати чітке уявлення про діючі нормативні документи і аудиторські стандарти, способи планування і проведення аудиторських і податкових перевірок. Уміти використати контрольні можливості журнально-ордерної форми обліку і розуміти взаємозв'язок між окремими обліковими регістрами. Уміти організувати і провести перевірку стану бухгалтерського обліку на підприємстві, скласти аудиторський висновок.

II. Тематичний план

ті ми

Найменування тим

Форма навчання

Денна

Заочна

(060500)

Заочна

(060400)

Лекцій

Практ

Лекцій

Практ

Лекцій

Практ

1.

Поняття, цілі і організація аудиторської діяльності.

2

2

2

-

1

-

2.

Види аудиторських послуг

2

2

2

-

1

-

3.

Джерела інформації про фінансово-господарську діяльність економічного суб'єкта при здійсненні аудиторської перевірки

2

2

2

-

1

-

4.

Аудиторська перевірка операцій з грошовими коштами, цінними паперами розрахункових і кредитних операцій

6

6

4

-

2

-

5.

Аудиторська перевірка операцій з основними коштами і нематеріальними активами

4

4

2

-

2

-

6.

Аудиторська перевірка операцій, пов'язаних з виробничими запасами, товарами і іншими матеріальними цінностями

4

4

4

-

2

-

7.

Аудиторська перевірка дотримання трудового законодавства і розрахунків по оплаті труда, правильності нарахування і сплати податків і інакших платежів

4

6

4

-

1

-

8.

Аудиторська перевірка виробництва, калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг), її реалізації і формування фінансових результатів.

6

6

4

-

1

-

9.

Аудиторський висновок. Контроль якості аудиторської перевірки.

4

2

2

-

1

-

Разом

34

34

26

-

12

-

III. Програма

Тема 1. Поняття, цілі і організація аудиторської діяльності.

Поняття аудиторської діяльності. Зовнішній і внутрішній аудит. Обов'язковий і ініціативний аудит. Правові основи аудиторської діяльності.

Законодавчі обмеження в занятті аудиторською діяльністю, в проведенні аудиторських перевірок конкретного економічного суб'єкта.

Основні задачі і функції аудитор. Права, обов'язки і відповідальність аудитора.

Основні критерії (системи показників) діяльності економічних суб'єктів, по яких їх бухгалтерська (фінансова) звітність підлягає обов'язковій щорічній аудиторській перевірці.

Взаємовідношення аудитора і економічного суб'єкта, діяльність якого перевіряється.

Література:[1-9]

Тема 2. Види аудиторських послуг.

Аудиторські перевірки фінансово-господарської діяльності: цілі і методи перевірок.

Вибір і причини вибору методу перевірки (суцільний, вибірковий метод, комплексна, цільова перевірка, експертна оцінка). Аналіз фінансової звітності і результатів господарської діяльності, оцінка платоспроможності і фінансового становища.

Консультування з питань оподаткування і права, комп'ютерної обробки даних.

Аудиторські перевірки за дорученням органу дізнання, слідчого, прокурора, суду і арбітражного суду. Особливості організації і методи їх проведення.

Література: [1,6,9]

Тема 3. Джерела інформації об фінансово-хозяйственнойдеятельности економічного суб'єкта при здійсненні аудиторської перевірки.

Юридичні документи економічного суб'єкта, його ділова переписка і внутрішні документи. Експертиза укладених господарських договорів на відповідність чинному законодавству і виконанню умов.

Цілі перевірки і джерела інформації. Перевірка дотримання трудового законодавства. Перевірка розрахунків по оплаті труда, а також по інших операціях з персоналом. Перевірка правильності розрахунків по позабюджетних платежах. Література: [1,5,6,9]

Тема 8. Аудиторська перевірка виробництва, калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг), її реалізації і формированияфинансових результатів,

Цілі перевірки і джерела інформації.

Перевірка правильності формування собівартості складу витрат, а також достовірність віднесення витрат на основне, допоміжне і незавершене виробництво.

Перевірка правильності відображення реалізації продукції відповідно до прийнятої економічним суб'єктом облікової політики.

Перевірка достовірності відображення фінансових результатів.

Література: [1,4,5,6,9]

Тема 9. Аудиторський висновок. Контроль якості аудиторської перевірки.

Види аудиторських висновків і їх вибір в залежності від результату перевірки. Права економічного суб'єкта по відшкодуванню збитку, понесеного в зв'язку з некваліфікованими діями аудитора.

Література: [1,2,5,6,7,9]

VI. Методичні вказівки до контрольної роботи.

1. Загальні положення.

Метою контрольної роботи є розширення, поглиблення, систематизація і закріплення теоретичних знань, отриманих студентами на заняттях і при самостійній роботі над джерелами, а так само виробіток у студентів умінь і навиків по проведенню аудиту основних фінансово-господарських операцій, складанню бухгалтерської звітності, заповненню податкових декларацій і складанню аудиторського висновку.

2. Вимоги до оформлення, об'єму і термінів виконання контрольної роботи.

Контрольна робота виконується в зошиті або на листах формату А-4. Всі листи необхідно пронумерувати, на обкладинці потрібно указати номер залікової книжки.

Зміст повинен бути викладений на 10 - 15 сторінках. Виклад роботи повинен бути логічно струнким і зрозумілим. При написанні допускаються тільки загальноприйняті скорочення. За приведеними в роботі даними (діаграм, цитатам, схемам і т. д.) - указати посилання на джерела.

Робота повинна містити список літератури, що використовується. Список повинен містити перелік джерел, що використовуються при виконанні роботи і включати не менш п'яти джерел. Зведення про джерела необхідно давати відповідно до пред'явлених вимог (автор, назва, місце, видавництво, рік видання). Джерела розташовуються в алфавітному порядку.

Закінчена контрольна робота, вмісна всі необхідні елементи оформлення, здається для реєстрації в деканат в терміни, встановлені обліковим графіком, але не позднеедвух недельдо почала екзаменаційній сесії. Якщо в роботі є помилки, викладач робить відповідні зауваження і відправляє на доробку. При позитивній оцінці робота підлягає захисту у перевіряючого викладача в призначені терміни. При захисті студент чітко викладає основні положення роботи і відповідає на додаткові питання.

3. Зміст контрольної роботи

Перш ніж приступити до виконання контрольної роботи студенту необхідно ознайомиться з відповідними розділами програми курсу, методичними вказівками, вивчити рекомендовану літературу.

Студенти повинні вивчити вимоги законодавства по державному регулюванню аудиторської діяльності в РФ, аудиторські стандарти, загальну технологію аудиторських перевірок.

Рекомендується ознайомитися з публікаціями в періодичних виданнях: газета «Економіка і життя», журнали «Аудит і оподаткування», «Аудит».

Якщо в процесі виконання контрольної роботи виникнуть труднощі, неясності, рекомендується звернутися за консультацією до викладача, який роз'яснить зміст питань і укаже на використання необхідної літератури.

Контрольна робота складається з трьох завдань.

Перше завдання - реферативний виклад теоретичного питання відповідно до програми курсу. Тема питання, що освічується вибирається студентом самостійно, з переліку 10 тим, відповідних конкретному варіанту.

Друге заданиепредусматривает рішення ситуационной задачі, заснованої на аналізі облікової політики фірми.

Третє заданиетребует перевірки правильності заповнення оборотно - сальдової відомості.

Завдання 1.

№ теми

Варіант

Тема

А

1

Історія виникнення аудиту

Би

Аудиторський ризик, методи його оцінки

В

Суть аудиторської діяльності

Г

Відображення аудиторської перевірки

Д

Основні правові форми предпринимат. діяльність

в аудиті

Е

Аудиторські стандарти

Е

Контроль якості аудиторської перевірки

Же

Методи аудиторської перевірки

З

Види аудиторських висновків

І

Основні етапи проведення аудиту

Й

2

Аудиторська програма, її основні елементи

До

Поняття шахрайства і помилки в аудиті

Л

Місце аудиту в системі контролю

М

Аудиторський ризик. Внутрішньогосподарський ризик

Н

Законодавчі обмеження заняття аудиторською діяльністю

Об

Види помилок, що виявляються при проведенні аудиту

П

Організаційно-правові форми аудиторських організацій

Р

Етапи аудиторської перевірки

З

Суб'єкти аудиторської перевірки

Т

Аудиторська перевірка і послуги

У

3

Внутріфірменние аудиторські стандарти

Ф

Документація аудитора

Х

Планування аудиту

Ц,

Оцінка вартості аудиторських послуг

Ч

Права, обов'язки, відповідальність клієнта і аудитора

Ш

Аудиторський висновок: поняття, структура

Щ

Форма і структура аудиторського звіту

Е

Регулювання аудиторської діяльності

Ю

Нормативна база аудиторської діяльності

Я

Послідовність аудиторської перевірки

Послідовність виконання Завдання 2.

1. Ознайомтеся з наказом про облікову політику.

2. Дайте оцінку наказу на відповідність Положенню по бухгалтерському обліку «Облікова політика організації» (ПБУ 1/98).

3. Відмітьте в робочих аудиторських документах основні аспекти і особливості облікової політики, необхідні для проведення аудиторської перевірки.

4. Дайте оцінку впливу облікової політики на організацію внутрішнього контролю.

1. Результати виконаних процедур занесіть в робочі документи, оформивши у вигляді таблиці «Контрольний лист перевірки «Облікова політика».

2. Оцінку облікової політики, як елемента внутрішнього контролю, представте у вигляді висновків в письмовій формі (табл. 1).

Завдання 2.

1 варіант Наказ про облікову політику ЗАТ «Омега»

2 варіант Наказ про облікову політику МП ТОВ «Хвиля»

3 варіант Наказ про облікову політику ВАТ «Політ»

Послідовність виконання Завдання 3.

1. У оборотно - сальдовій відомості перевірити кінцеве сальдо.

2. Заповнити на основі отриманих даних бухгалтерський баланс.

Матеріал для виконання завдання.

1 варіант Оборотно - сальдова відомість ЗАТ «Омега»

2 варіант Оборотно - сальдова відомість МП ТОВ «Хвиля»

3 варіант Оборотно - сальдова відомість ВАТ «Поле»

Бухгалтерський баланс (скорочений)

Таблиця 1.

Контрольний лист перевірки "Облікова політика"

аспект,

що Перевіряється Відповідь

Примітка

Так

Немає

Організаційно-технічний

1. Організація ведіння бухгалтерського обліку:

а) структурний підрозділ, очолюваний головним бухгалтером

б) посада бухгалтера в штаті

в) на договірних початках спеціалізованою

організацією

г) керівником

2. Чи Затверджені:

а) положення про бухгалтерію

б) посадові інструкції

3. Вживана форма бухгалтерського обліку:

а) меморіально-ордерна

б) журнально-ордерна

в) спрощена система обліку

г) компьютеризированная

4. Розроблений чи і затверджений робочий план рахунків

5. Правила документообігу і технологія обробки облікової інформації

а) застосування уніфікованих форм первинних документів

б) затвердження форм первинних документів, по яких не передбачені типові форми

в) затвердження переліку осіб, що мають право підпису первинних облікових документів

г) затвердження графіка документообігу

д) розробка номенклатури справ бухгалтерської

служби з урахуванням термінів зберігання документів

е) визначення осіб, відповідальних за зберігання

документів

6. Оцінка майна:

а) придбаного за плату

б) шляхом підсумовування фактичних витрат на купівлю

в) отриманого безвідплатно по ринковій вартості на дату прибуткування

г) виробленого в самій організації по вартості його виготовлення

Продовження таблиці 1.

Аспект,

що Перевіряється Відповідь

Примітка

Так

Немає

7. Порядок проведення інвентаризації:

а) встановлення термінів проведення

б) створення постійно діючої комісії

в) підготовка наказу про проведення інвентаризації

8. Об'єм, терміни і адреси представлення звітності

а) складання звітності в об'ємі і терміни, встановлене нормативними документами по бухгалтерському обліку

б) представлення річної бухгалтерської звітності:

засновникам організації

податковим органам

органам статистики

іншим зацікавленим користувачам

9. Система взаємовідносин з аудиторською організацією.

10. Затвердження складу постійно діючої комісії:

а) по встановленню термінів використання НМА

б) для визначення доцільності і непридатності об'єктів основних коштів

11. Затвердження переліку підзвітних осіб і

термінів представлення авансових звітів.

12. Затвердження кошторису представницьких витрат.

Способи ведіння бухгалтерського обліку.

1. Спосіб нарахування амортизації по основних коштах.

а) лінійний спосіб

б) спосіб залишку, що зменшується

в) по сумі чисел років терміну корисного використання

г) спосіб списання вартості пропорціонально

обсягу продукції (робіт, послуг)

Продовження таблиці 1.

Аспект,

що Перевіряється Відповідь

Примітка

Так

Немає

2. Порядок обліку ремонту виробничих основних коштів.

а) по мірі проведення ремонту

б) витрати на ремонт резервуються

в) з використанням рахунку "Витрати майбутніх періодів"

г) з створенням ремонтного фонду для проведення протягом ряду років особливо складних видів ремонту

3. Проведення переоцінки основних коштів

4. Порядок нарахування амортизації по НМА

а) лінійний спосіб

б) спосіб залишку, що зменшується

в) спосіб списання вартості пропорціонально

обсягу продукції (робіт, послуг)

5. Порядок відображення в бухгалтерському обліку

амортизації по нематеріальних активах.

а) накопичення відповідних сум на рахунку 05 "Амортизація нематеріальних активів"

б) зменшення первинної вартості об'єкта

6. Порядок відображення в обліку процесу придбання і заготовляння матеріалів

а) по фактичній собівартості їх придбання або обліковим цінам

б) з використанням рахунків 15 і 16

7. Спосіб списання відпущених у виробництво матеріалів

а) по собівартості кожної одиниці

б) по середній собівартості

в) по собівартості перших за часом придбання МПЗ (ФІФО)

г) по собівартості останніх за часом придбання МПЗ (ЛИФО)

8. Облік витрат по заготівлі і доставці товарів на склад

а) витрати по заготівлі і доставці товарів враховуються в складі витрат на продаж (рахунок 44) по статті транспортні витрати

Продовження таблиці 1.

Аспект,

що Перевіряється Відповідь

Примітка

Так

Немає

б) сума витрат звертання на залишок товарів обчислюється по середньому відсотку транспортних витрат

9. Оцінка товарів в роздрібній торгівлі по:

а) продажним цінам

б) купованим цінам

10. Спосіб угруповання і списання витрат на

виробництво.

а) по повній виробничій собівартості (традиційний спосіб) по скороченій (часткової) собівартості

11. Порядок розподілу і списання загальногосподарський витрат

12. Порядок списання витрат майбутніх періодів

рівномірно

пропорціонально обсягу продукції

інші способи

13. Порядок визнання комерційних і управлінських витрат.

а) повністю в звітному році їх визнання

б) розподіляються між проданими і непроданими товарами

14. Порядок створення резервів: майбутніх витрат

на ремонт

на оплату відпусків

інших оцінних резервів:

резерву під зниження вартості матеріальних цінностей

по сумнівних боргах

під знецінення цінних паперів

15. Порядок списання кредиторської і дебіторської

заборгованості

Продовження таблиці 1.

Аспект,

що Перевіряється Відповідь

Примітка

Так

Немає

Положення облікової політики по оподаткуванню

1. Порядок визнання виручки організації:

а) по мірі надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок або в касу підприємства (по оплаті)

б) по мірі фактичного надання послуг і пред'явлення покупцям розрахункових документів (по відвантаженню)

2. Порядок роздільного обліку ПДВ по матеріальних ресурсах, що використовуються при продажу товарів оподатковуваного ПДВ

3. Порядок роздільного обліку витрат для числення ПДВ

Контроль за виконанням справжнього наказу

Порядок ознайомлення з справжнім наказом

Наказ про облікову політику ЗАТ «Омега»

Виробництво і торгівля

Наказ №3 від 03.01.200_г.

Про облікову політику ЗАТ «Омега»

З метою організації бухгалтерського обліку на підприємстві НАКАЗУЮ:

Організувати ведіння бухгалтерського обліку відповідно до Положення по ведінню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ і Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і Інструкцією по його застосуванню.

Проводити погашення:

первинної вартості основних коштів лінійним способом по встановлених нормах протягом їх нормативного терміну служби;

первинної вартості нематеріальних активів по встановлених на підприємстві нормах. По об'єктах, термін корисного використання яких встановити важко або неможливо, річна норма амортизації визначається з розрахунку на 20 років експлуатації конкретного об'єкта.

Здійснювати облік процесу придбання і заготовляння матеріальних оборотних коштів в оцінці по фактичній собівартості із застосуванням рахунку 10 «Матеріали»

Відображати товари в обліку по роздрібних цінах. Різницю між купованою вартістю і вартістю по роздрібних цінах відображати на рахунку 42 «Торгова націнка».

Здійснювати облік витрат на рахунку 44 «Витрати на продаж». Суму витрат звертання, що відноситься до залишку товарів, обчислювати по середньому відсотку витрат звертання за звітний місяць з урахуванням перехідного залишку на початок місяця в частині транспортних витрат і, для цілей оподаткування, витрат по сплаті відсотків за кредит.

Включати витрати на ремонт основних фондів в собівартість звітного періоду, в якому були зроблені ремонтні роботи

Виручка від реалізації, для цілей оподаткування, визначається по мірі відвантаження

Нараховувати і виплачувати дивіденди засновникам з нерозподіленого прибутку звітного року в році, наступному за звітним, після їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

Резервний капітал суспільства формується з прибутку в розмірах, визначуваних відповідно до законодавства загальними зборами до досягненні 25% статутного капіталу за рахунок щорічних відрахувань з прибутку.

Провести інвентаризацію майна і зобов'язань перед складанням річного бухгалтерського звіту, при зміні матеріально-відповідальних осіб, при встановленні фактів розкрадання і інакших зловживань, після стихійних лих, а також:

основних коштів і нематеріальних активів до 01.10 звітного року;

розрахунків з банками до 01.01. і не рідше за 1 рази в місяць;

розрахунків по податках, з іншими дебіторами і кредиторами до 01.01. року, наступного за звітним.

Затвердити, розроблений на основі типового, робочий план рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Надати право головному бухгалтеру вводити, уточнювати і виключати субрахунки до синтетичних рахунків, а також встановлювати додаткові системи аналітичного обліку.

Генеральний директор ЗАТ «Омега» Н. П. Іванов

Наказ про облікову політику МП ТОВ «Хвиля»

Виробництво

Наказ №5 від 03.01.200-г.

Про облікову політику МП ТОВ «Хвиля»

З метою дотримання вимог Положення по ведінню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ

НАКАЗУЮ:

Встановити на 200-рік наступну сукупність способів ведіння бухгалтерського обліку і окремих видів майна і зобов'язань:

1. Виходячи з умов господарювання, вважати моментом реалізації для цілей оподаткування відвантаження продукції і пред'явлення розрахункових документів покупцю.

2. До основних фондів відносити кошти терміном служби більш 12 місяців.

3. Амортизацію об'єктів основних коштів проводити лінійним способом.

4. Для персональних комп'ютерів застосовувати механізм прискореної амортизації. При розрахунку прискореної амортизації застосовувати лінійний спосіб нарахування, норма річних амортизаційних відрахувань збільшується на коефіцієнт 2.

5. Переоцінку основних коштів проводити методом прямого перерахунку по ринкових цінах із залученням фахівців оцінювачів.

6. Амортизацію нематеріальних активів проводити лінійним способом виходячи з норм, обчислених на основі терміну їх корисного використання.

7. Облік виробничих запасів здійснювати по фактичній собівартості придбання на рахунку 10 «Матеріали».

8. Облік матеріалів вести по вартості останньої партії придбання (способом ЛИФО)

9. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції вести нормативним методом.

10. Оцінку вартості незавершеного виробництва проводити по повній собівартості.

11. При необхідності підтверджувати актами дебіторську і кредиторську заборгованість.

12. Провести інвентаризацію майна і фінансових зобов'язань один раз в рік перед складанням річного звіту.

13. Бухгалтерський облік на підприємстві вести з використанням комп'ютерної програми «1Сбухгалтерия» і дублюванням облікової інформації на традиційних носіях за журнально-ордерною формою обліку

Директор Г. Д. Бубенцов

Наказ про облікову політику ЗАТ «Політ»

Послуги

Наказ №7 від 03.01.200-г.

Про облікову політику ЗАТ «Політ»

Відповідно до статутної діяльності, на виконання Наказу Мінфіну Росії від 09.12.98 м. №60н «Про затвердження Положення по бухгалтерському обліку «Облікова політика організації»

НАКАЗУЮ:

1. Обов'язковим основні положення.

1.1. Виручку для цілей оподаткування визначати по моменту відвантаження, виконанню робіт, послуг і пред'явленню покупцям замовникам розрахункових документів.

1.2. Витрати по рахунках 20 «Основне виробництво» і 23 «Допоміжні виробництва» в кінці місяця закривати на рахунок 90 «Продаж», списувати традиційним способом.

2. Організація і правила ведіння бухгалтерського обліку.

2.1. Згідно з Положенням по ведінню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник підприємства.

Керівник зобов'язаний створити умови для правильного ведіння бухгалтерського обліку. Забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, працівниками, що стосуються обліку, вимог головного бухгалтера в частині порядку оформлення і представлення для обліку необхідних документів і відомостей.

2.2. Ведіння бухгалтерського обліку покласти на бухгалтерію на чолі з головним бухгалтером. Головний бухгалтер підкоряється керівнику.

2.3. Форма ведіння обліку - найбільш таблична - автоматизована з використанням журналів-ордерів.

2.4. Амортизація основних коштів нараховується відповідно до встановлених норм протягом нормативного терміну служби об'єктів основних коштів. У встановлених законодавством випадках допускається застосування прискореної амортизації основних коштів

2.5. Списання витрат на капітальний ремонт основних коштів проводиться за рахунок утворення резерву.

2.6. Створювати наступні резерви майбутніх витрат і платежів:

на капітальний ремонт основних коштів.

Резерв створюється для покриття витрат по капітальному ремонту основних коштів в розмірі суми передбачуваних витрат на ремонт з щомісячним списанням в розмірі 1/12 його частини на витрати виробництва.

У кінці року зайво нарахований резерв сторнируется

2.7. З метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку підприємство періодично проводить інвентаризацію активів і пасивів балансу.

3. Контроль за виконанням справжнього наказу покласти на головного бухгалтера.

Генеральний директор В. Н. Рибаков

1 В а р і а н тЗАО "Омега"

Оборотно - сальдова відомість за 200_ р

Код

Найменування

Сальдо на початок

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01.

Основні кошти

7020

-

-

-

-

7020

10

Матеріали

4250

-

2500

2000

-

4750

19

ПДВ по придбаний цінностям

800

-

500

500

700

-

20

Основне произв-у

182

-

11325

11250

-

250

26

Загальногосподарський

витрати

-

-

600

600

100

-

43

Готова продукція

3600

-

11250

2250

-

12000

45

Товари відвантажені

5120

-

2250

-

-

7070

50

Каса

750

-

5350

5950

350

-

51

Розрахунковий рахунок

10200

-

2700

11280

-

-

60

Розрахунки з поставщ. подрядч.

-

890

3000

3000

890

-

62

Розрахунки з покупат.

і замовниками

2850

-

-

2500

-

350

68

Розрахунки по податках і зборах

-

9300

500

111

7911

-

68.2

Розрахунки по ПДВ

-

3900

500

-

-

4100

69

Розрахунки по соц.

страхів. і обеспеч.

-

2980

2980

2425

2425

-

70

Розрахунки з персонал.

по оплаті труда

-

5300

5411

6300

6289

-

71

Розрахунки з підзвітна сума.

особами

-

-

650

650

-

650

76

Розрахунки з різними

дебітор. і кредитор.

-

-

-

200

-

1200

80

Статутної капітал

9000

-

-

9000

-

84

Нераспред. прибуток

(непокрит. збиток)

-

7302

-

-

-

7302

84.5

Нераспред. прибуток

(збиток) прошл. років

-

7302

-

-

-

7302

ВСІ:

34772

34772

49016

49016

38317

38317

2 У а р і а нт МП ТОВ "Хвиля"

Оборотно - сальдова відомість за 200_ р

Код

Найменування

Сальдо на початок

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01.

Основні кошти

41228

-

-

-

-

41228

10

Матеріали

136690

-

26259

17568

-

147236

19

ПДВ по придбаний. цінностям

24197

-

5300

3562

-

24320

20

Основне произв-у

30716

-

21325

21250

-

30716

26

Загальногосподарський

витрати

-

-

3425

3425

-

125

43

Готова продукція

90200

-

63254

4321

175203

-

45

Товари відвантажені

30991

-

522127

-

553127

-

50

Каса

296

-

32610

32420

-

480

51

Розрахунковий рахунок

57177

-

726800

902540

186230

-

60

Розрахунки з поставщ. подрядч.

-

522837

325600

325600

522837

-

62

Розрахунки з покупат.

і замовниками

738225

-

-

250600

537400

-

68

Розрахунки по податках

і зборах

-

193756

86450

53560

203500

-

68.2

Розрахунки по ПДВ

-

44800

23250

-

64050

-

69

Розрахунки по соц.

страхів. і обеспеч.

-

49150

237000

242520

64523

-

70

Розрахунки з персонал.

по оплаті труда

-

138060

625100

631376

-

138060

71

Розрахунки з підзвітна сума.

особами

-

-

260050

260050

-

-

76

Розрахунки з різними

дебітор. і кредитор.

-

-

-

186508

186508

-

80

Статутної капітал

-

200100

-

-

200100

-

84

Нераспред. прибуток

(непокрит. збиток)

-

45817

-

-

45817

-

84.5

Нераспред. прибуток

(збиток) прошл. років

-

45817

-

-

45817

-

ВСЬОГО:

1149720

1149720

2935300

2935300

958365

958365

3 У а р і а нт ЗАТ "Політ"

Оборотно - сальдова відомість за 200_ р

Код

Найменування

Сальдо на початок

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01.

Основні кошти

95865

-

-

-

-

98565

10

Матеріали

82620

-

25080

21000

82620

-

19

ПДВ по придбаний.

цінностям

11675

-

5070

5070

-

11756

20

Основне произв-у

182

-

11325

11250

11250

-

26

Загальногосподарський

витрати

-

-

6020

6020

-

-

43

Готова продукція

96717

-

112503

122590

96717

-

45

Товари відвантажені

17401

-

22950

-

22950

-

50

Каса

266

-

5350

5950

266

-

51

Розрахунковий рахунок

21846

-

312700

311280

-

21846

60

Розрахунки з поставщ. подрядч.

-

79050

83000

93000

79050

-

62

Розрахунки з покупат.

і замовниками

28504

-

121260

119734

-

29504

68

Розрахунки по податках

і зборах

-

93020

50700

61620

-

93020

68.2

Розрахунки по ПДВ

-

39800

25070

-

-

25070

69

Розрахунки по соц.

страхів. і обеспеч.

-

29870

29870

24625

24625

-

70

Розрахунки з персонал.

по оплаті труда

-

53900

95411

96400

-

95411

71

Розрахунки з підзвітна сума.

особами

-

-

6500

6500

-

6500

76

Розрахунки з різними

дебітор. і кредитор.

-

-

-

2700

-

2700

80

Статутної капітал

-

65000

-

-

65000

-

84

Нераспред. прибуток

(непокрит. збиток)

-

34236

-

-

34236

-

84.5

Нераспред. прибуток

(збиток) прошл. років

-

34236

-

-

34236

-

ВСЬОГО:

355076

355076

887739

887739

266741

277641

Бухгалтерський баланс (скорочений)

АКТИВ

На початок

На кінець

отчетн. року

отчетн. року

1. Внеоборотние активи.

Нематеріальні активи

Основні кошти

РАЗОМ по розділу 1

2. Оборотні активи.

Запаси, в тому числі:

сировина, матеріали і інші аналогічні цінності

витрати в незавершеному виробництві (витратах звертання)

готова продукція і товари для перепродажу

товари відвантажений

ПДВ по придбаних цінностях

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

в тому числі:

покупці і замовники

Грошові кошти

в тому числі:

каса

розрахункові рахунки

РАЗОМ по розділу 2

БАЛАНС

ПАСИВ

3. Капітал і резерви

Статутний капітал

нерозподілений прибуток минулих років

РАЗОМ по розділу 3

4. Довгострокові зобов'язання

РАЗОМ по розділу 4

5. Короткострокові зобов'язання

Кредиторська заборгованість

в тому числі:

постачальники і підрядчики

перед персоналом організації

перед державним позабюджетним фондом

перед бюджетом

інші короткострокові зобов'язання

РАЗОМ по розділу 5

БАЛАНС

V. Перечень контрольних питань

1) Поняття про аудит, цілі і задачі аудиторського контролю фінансово-господарської діяльності підприємства.

2) Необхідність і умови проведення аудиторського контролю фінансово-господарської діяльності підприємства.

3) Суть аудиторського контролю.

4) Планування аудиту.

5) Аудиторські докази.

6) Стандарти аудиторської діяльності.

7) Порядок складання аудиторського висновку.

8) Основні методичні прийоми і технічні способи проведення аудиту.

9) Аудиторські ризики першого і другого порядку.

10) Поняття аудиторської вибірки.

11) Джерела аудиторської вибірки.

12) Види аудиторських послуг і форми їх оплати.

13) Проведення аудиту засновницьких документів і розрахунків із засновниками.

14) Аудит облікової політики підприємства, її суть і терміни твердження.

15) Порядок проведення аудиту касових операцій.

16) Порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) і відображення її результатів в обліку. Джерела інформації що використовується при аудиті ТМЦ.

17) Порядок перевірки правильності первинної оцінки і переоцінки основних коштів.

18) Аудит правильності і своєчасність нарахування амортизації.

19) Аудит обліку операцій на розрахунковому, валютному і інших рахунках в банку.

20) Нормативні документи, регулюючі амортизаційну політику підприємства.

21) Аудит правильності оцінки ТМЦ при їх надходженні.

22) Аудит правильності відображення операцій по вибуттю ТМЦ.

23) Аудит витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг.

24) Аудит правильності віднесення предметів до основних коштів і їх класифікація по приналежності. Оцінка основних коштів.

25) Аудит операцій по оформленню і відображенню в обліку надходження і вибуття основних коштів, нарахування амортизації.

26) Аудит збереження ТМЦ. Джерела інформації що використовуються при аудиті даної операції.

27) Аудит нематеріальних активів по їх руху і нарахуванню амортизації.

28) Перевірка правильності оцінки незавершеного виробництва.

29) Контроль за правильністю формування фінансового результату від реалізації продукції.

30) Особливості перевірки результатів реалізації в роздрібній торгівлі.

31) Аудит формування балансового прибутку.

32) Аудит достовірності і повнота фінансової звітності підприємства.

33) Перевірка дотримання законодавчих вимог при формуванні капіталу організації.

34) Порядок оцінки системи внутрішнього контролю на підприємстві.

35) Послідовність аудиторської перевірки правильності числення сплати податків до бюджету.

36) Перевірка дотримання трудового законодавства і розрахунків по оплаті труда. Джерела інформації.

37) Перевірка правильності нарахування і сплати податків і платежів, базою нарахування яких є фонд оплати труда.

38) Перевірка документів бухгалтерського обліку і звітності. Взаємозв'язок даних аналітичного і синтетичного обліку.

39) Аудит розрахунків з підзвітними особами

40) Порядок оформлення підсумкового документа і проміжних актів аудиторами в ході перевірки на вимогу правоохоронних органів. Порядок вилучення справжніх документів і залучення їх до матеріалів аудиторської перевірки.

V. Література

1. Закон РФ «Про бухгалтерський облік» № 129 - ФЗ від 21.11.96 м.

2. Податковий кодекс РФ, частини 1и II

3. Албаров Л. А, Харунжій Л. И. Концевая С. М. Основи аудиту - М., Инфра-М, 2002

4. Баришников Н. П. Організация і методика проведення загального аудиту. М. Фімен, 1999 р.

5. Данилевский Д. А. Шапігузов С. Н. Ремізов Н. А. Старовоїтова Е. В. Аудіт Москва ИД ФБК Прес 1999 р.

6. Камишанов П. И. Практічеськоє допомога по аудиту Москва Инфра-М 1998 р.

7. Ремизов Н. А. Правіла (стандарти) аудиторської діяльності Москва ИД ФБК Прес 2001 р.

8. Подольский В. І. Аудіт: Підручник для вузів 2-ое видання перероблене і доповнене М: ЮНИТИ - ДАНА, 2001 р. - 655с.

9. Шеремет А. Д. Суйц В. П. Аудіт: Підручник 2-ое видання перероблене і доповнене М: ИНФРА М, 2001 р. - 352 з.