Реферати

Реферат: Автоматизовані інформаційні технології в обліку грошових коштів

загрузка...

Формування кадрової політики в кримінально-виконавчій системі. Кримінально-виконавча система РФ: поняття і сутність. Основні напрямки по виконанню карних покарань у діяльності кримінально-виконавчої системи, особливості формування кадрової політики, вимоги до добору і комплектування кадрів.

Eagle. Товарна марка Eagle відома з початку ХХ століття. У середині 50-х років вона приналежала двом автомобілебудівним фірмам - Hudson and Nash. Через проблеми фінансового характеру відбулося їхнє злиття і перетворення.

Соціальне сирітство в Росії. Соціальне сирітство. Жизнеустройство сирота^-дитяти-сиріт. Соціальні наслідки змісту дітей у сирітських установах. Профілактика соціальної дезадаптації і підготовки до самостійного життя в суспільстві, в установах системи соціального обслуговування.

Різнобічна підготовка спортсмена і її складові. Гармонічний фізичний розвиток, усебічна фізична підготовка і зміцнення здоров'я учнів. Підготовка в спортсмена вольових якостей. Роль спортивної техніки в різних видах спорту. Основний зміст тактики і тактичної підготовки.

Ідеологія і практика білого руху. Розгортання контрреволюційного руху в Росії, його основні риси й особливості. Видатні полководці Білого руху, їхня діяльність. Основні причини поразки білогвардійського руху. Періоди й етапи в історії білогвардійського руху.

загрузка...

Зміст

Введення

1 Теоретичні основи інформаційного процесу обробки інформації по обліку касових операцій

2 Обстеження об'єкта автоматизації.

2.1. Економічна характеристика учхоза,, Кубань,,

2.2. Обстеження обліку касових операцій

3. Використання комп'ютерних технологій при обробці інформації по обліку касових операцій

3.1 Коротка характеристикапрограммних коштів

3.2 Обгрунтування вибору програми

3.3 Математичний опис алгоритму розрахунків і опис послідовності техніки операцій

3.4 Написання керівництва користувачу програми

3.5 Отримання вихідних звітних машинограмм

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури

Додатку.

Вступ

Касові операції не є особливо трудомісткою дільницею обліку, однак використання комп'ютерних технологій при обробці інформації по даній дільниці обліку досить ефективне. Інформацію про грошові кошти в касі звичайно обробляє касир, який веде касову книгу Касова книга і звіти касира можуть вестися автоматизованим способом.

Грошові кошти, що знаходяться в касі підприємства,

враховуються на рахунку 50 «Каса». На цьому рахунку відбиваються всі

касові операції по приходу і витраті грошових коштів. Алгоритм

руху грошових коштів передбачає прибуткові, витратні

операції, кореспонденцію рахунків, а також отримання вихідних

регістрів бухгалтерського обліку по рахунку 50. Автоматизується облік

руху грошових коштів, що дозволяє значно підвищити

достовірність інформації і оперативність її обробки

Метою даної курсової роботи по автоматизації обліку касових операцій є вдосконалення обліку касових операцій на основі використання комп'ютерних технологій. Для реалізації вищепоказаної мети виконувалися наступні задачі:

¨ вивчена література і дано теоретичне обгрунтування використання комп'ютерних технологій в обліку і аналізі;

¨ проведене обстеження економічних показників розвитку виробництва на підприємстві;

¨ обстежена існуюча організація обліку і документообіг;

¨ розроблені програми з використанням програми Ехсе1;

¨ проведена досвідчена експлуатація з використанням інформації конкретного підприємства;

¨ отримані вихідні машинограмми - регістри бухгалтерського

¨ обліку по даній дільниці;

¨ розроблені пропозиції виробництву.

1 Теоретичні основи інформаційного процесу обробки інформації по обліку або аналізу касових операцій

Автоматизовані інформаційні технології в обліку дозволяють в межах функцій бухгалтерського обліку повністю регламентувати автоматизоване отримання даних, необхідні як для ведіння оперативного синтетичного і аналітичною обліку, так і для складання форм бухгалтерської і синтетичної звітності, даних необхідних користувачам для виробітку і прийняття рішень, а також системного контролю за ходом виробничих процесів. У умовах використання автоматизованих інформаційних технологій є можливість здійснити за допомогою звітної інформації ієрархічний взаємозв'язок різних рівнів управління в підприємстві. Це положення дозволить практичну реалізацію при об'єднанні персональних ЕОМ в локальну мережу, орієнтовану на АРМ

Що ж потрібно розуміти під «автоматизованими інформаційними технологіями в обліку» Це человеко-машинна система функціонування на базі локальних обчислювальних мереж і інших сучасних коштів обчислювальної техніки, забезпечуючого автоматизоване виконання функцій бухгалтерського обліку.

Ведіння обліку на основі автоматизованих інформаційних технології виконується бухгалтерами, обліковцями, зав. складами в організаційній структурі АРМ, технічно і програмно об'єднаних до локальну обчислювальну мережу. Облік реалізовується на основі трипових нормативних актів, т. е. положень про головних (старших; бухгалтерах, про бухгалтерські звіти і баланси, про документи і записи в бухгалтерському обліку про план рахунків і інш. При цьому використовуються традиційні елементи методу бухгалтерського обліку (документація, інвентаризація, рахунки, двійчастий запис і т д.) Однак їх реалізація в умовах використання автоматизованих інформаційних технології має деякі особливості. Зокрема, в первинних документах відображають тільки оперативні (змінні) дані, а постійну інформацію зберігають в базі даних, складають первинні документи в основному за допомогою персональних комп'ютерів. Формування первинних документів і первинна обробка їх даних переважно виконується в місцях виконання господарських операцій, т. е. в підрозділах, на складах.

Запис на рахунках бухгалтерською обліку, закриття бухгалтерських рахунків, заповнення головної книги, складання балансу і інших форм звітності виконується програмно. Виявлення результатів інвентаризації і складання відповідних відомостей і інших звітних регістрів бухгалтерського обліку (машинограмм) виконує персональний комп'ютер.

До організації автоматизованих інформаційних технології в бухгалтерському обліку пред'являється ряд вимог:

- підвищення якості обслуговування апарату управління інформацією про стан виробництва. Це передбачає автоматизоване виконання функцій обліку і аналізу, а також складання форм річної і періодичної звітності;

- підвищення якості обліку за рахунок розширення аналитичности показників, достовірність і оперативність початкових даних, впровадження оптимальних методів роботи бухгалтерів з первинними документами і вихідними документами в режимі "запит-відповідь";

- поліпшення організації обліку і зниження його трудомісткості за рахунок автоматизації у парно-обчислювальних функцій, і як наслідок, підвищення продуктивності труда працівників облікового апарату.

З урахуванням функціонального складу задач, експлуатаційних можливостей сучасних коштів автоматизованої обробки облікової інформації і вимог, що пред'являється до автоматизованих інформаційних технологій вони повинні розвиватися на принципах: раціоналізації форм обліку, системності, цілісності, адаптації автоматизованих інформаційних технологій до зовнішньої середи інтеграції даних, банківської організації масивів, автоматизації документообігу, автоматизації облікових функцій.

Автоматизовані інформаційні технології в обліку забезпечують рішення наступних задач:

1. Облік труда і його оплати

- формування бази даних але обліку кадрів;

- формування первинних документів по обліку труда і його оплати;

- узагальнення даних але нарахуванню оплати труда по табельних номерах, бригадам, цехам і підприємству загалом;

- узагальнення операцій по рахунку "Розрахунки по оплаті труда":

- розподіл витрат на заробітну плату по об'єктах калькуляції;

- формування вихідних документов-машинограмм але обліку труда і його оплати.

Облік основних коштів

- формування інвентарних карток і інших первинних документів

по руху основних коштів;

- формування інвентаризаційних відомостей;

- числення і розподіл зносу по об'єктах калькуляції;

- розрахунок переоцінки основних коштів.

3. Облік матеріальних цінностей

- формування первинних документів але руху матеріальних цінностей;

розподіл витрат на матеріальні цінності по об'єктах калькуляції.

4. Облік роботи автотранспорту підприємства

5. Облік грошових коштів

- обробка інформації по обліку касових операцій,

- обробка інформації по обліку банківських операцій;

- обробка інформації по розрахунках з постачальниками і підрядчиками.

6. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції і

послуг виробництва

* облік продукції;

* створення масивів по обліку витрат виробництва по окремих видах продукції; закриття рахунків бухгалтерського обліку.

7. Обробка інформації по зведеному синтетичному і аналітичному обліку.

- отримання шахматки і головної книги;

- розробка балансу;

- складання форм бухгалтерської і статистичної звітності.

2 Обстеження об'єкта автоматизації

2.1 Коротка економічна характеристика ВАТ консервний комбінат "Кримський"

Консервний комбінат "Кримський" в цей час є найбільшим спеціалізованим консервним підприємством Росії з традиційною специфікою виробництва. Комбінат розташований на відстані 40 км від морського порту м. Новоросійськ, побудований на базі сировинної зони Краснодарського краю. У серпні 1930 р. виробив першу партію консервів. Площа території 60 га.

12.10.92 м. шляхом акціонування створено АООТ консервний комбінат "Кримський". 18.06.96 м. суспільство перетворено в ВАТ консервний комбінат "Кримський". Після проведеної реконструкції з 1987 р. річна виробнича потужність досягла 242 млн. банок консервів. 27 структурних підрозділів в тому числі котельня, електроцех, водостанция, механічний цех, цех КИПіА, ремонтно-строительний цех, автотранспортний, очисні споруди, виробляючі очищення всіх стічних вод м. Кримска, цех внутрішньозаводського транспорту, столова і інш. Річний випуск продукції комбінату рівний 10% об'єми консервної промисловості РФ. Підприємство оснащене потоковими технологічними лініями по виробництву консервів, бистрозамороженной продукції, холодильником ємністю одноразового зберігання 2000 тн, скороморозильним апаратом фірми "Фрігоськандія", найбільшим в галузі жестяно-баночним виробництвом з лакопечатним, штампувальним і баночним відділеннями. Жестяно-баночное виробництво оснащене сучасним обладнанням для лакування жерсті фірми "Майлендр", для виробництва зигованних зварних жерстяних банок фірми "Судроник" і інш.

ВАТ об'єднує виробників сільськогосподарської продукції і пе-реработчиков, що дозволяє значно розширити і оновити асортимент продукції, що випускається. Виробляється більше за 50 видів консервів. За останні роки фахівцями комбінату розроблено, освоєно, реалізовано великими промисловими партіями більше за 20 найменувань нових видів продукції. Вся продукція що виробляється підприємством сертифікована, всі види послуг, що надаються ліцензовані.

Основним видом продукції є консерви: м'ясні, мясорастительние, овочеві, плодові в широкому асортименті, бистрозамороженная продукція: плоди, овочі, I і II обідні блюда з м'ясом і без м'яса. Крім того виявляються наступні послуги:

- перевезення своїх вантажів і вантажів замовника власним автотранспортом;

- надання послуг жителям міста місцевого телефонного зв'язку;

- послуги по освітній діяльності по підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації робітників і фахівців (учбово-курсовий комбінат, як структурний підрозділ підприємства);

- инженеринговие послуги;

- будівельно-монтажні роботи;

- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і інш.

Консерви і бистрозамороженная продукція виробляються відповідно до вимог діючою по Росії нормативно-технічною документацією (ГОСТ, ТУ, ОСТ і інш.)

Підприємство реалізовує свою продукцію на всій території РФ і в країнах СНД. Основними споживачами продукції є:

- великі фірми-замовники на виготовлення продукції;

- комерційні фірми;

- рядові покупці;

- Міністерство оборони.

Обсяг виробництва виріс в 2,4 рази з 1997 р. по 1999 р. (в 1997 р. вироблене 25,2 муб, 1999 р.- 59,6 муб консервів), в тому числі консерви для потреб Міністерства оборони об'єм виріс в 3,4 рази (1,2 муб в 1997 р. і 4,2 муб в 1999 р). Чисельність підприємства 2240 чоловік в порівнянні з 1997 р. приріст чисельності становив 82 чол. Організаційна структура ВАТ представлена на схемі. ВАТ консервний комбінат "Кримський" градообразующее підприємство м. Кримська.

У 1977 р на підприємстві була розроблена і впроваджена "Комплексна система управління якістю продукції". У 1980 р вона була допрацьована, розширена і перетворена в "Комплексну систему підвищення ефективності виробництва". У зв'язку з цим було розроблено і впроваджене 85 стандартів підприємства, що охоплюють всі структурні підрозділи і види їх діяльності.

У 1998 р, з ініціативи керівника підприємства, фахівцями, з урахуванням сучасних вимог, розроблена і застосовується "Політика якості", що є першим етапом розробки "Системи якості", роботи над якою ведеться і в цей час.

Застосування "Політики якості" проводиться з цілеспрямованим використанням економічних, соціально- психологічних і адміністративних методів управління.

Пріоритетними напрямами діяльності підприємства сьогодні є:

- всебічний розвиток маркетингової діяльності;

- впровадження прогресивних технологій, оновлення асортименту;

- впровадження і сертифікація системи якості на базі міжнародних стандартів ИСО 9000;

- збереження колективу, створення нових робочих місць;

- спрямованість діяльності на задоволення споживачів.

Найбільш наочно проаналізуємо діяльність підприємства за допомогою наступних таблиць.

Аналізуючи дані таблиці 2.1 можна говорити про те, що середньорічна чисельність працівників в 2000 році збільшилася в порівнянні з 1998 роком на 27,19%, а з 1999 роком - 11,59%. Середньорічна вартість основних фондів змінилася трохи, так в 2000 році в порівнянні з 1998 роком вона збільшилася на 0,05%, а в порівнянні з 1999 роком вона поменшала на 0,7%. Внаслідок того, що комбінат збільшив виробництво продукції, сталося значне зростання виробничих витрат: в 2000 році в порівнянні

з 1998 року і 1999 року в 6,93 рази і 1,6 рази відповідно. У той же час сталося збільшення оборотних коштів в 2 рази в порівнянні з 1998 роком і в 1,3 рази з 1999 роком.

Таблиця 2.1 - Ресурси підприємства.

Показники

1998год

1999год

2000год

2000год

в % до

1998 р.

1999 р.

Середньорічна чисельність працівників, чол.- всього

2241

22400

2596

127,19

111,59

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. крб.

в т. ч. основні виробничі кошти інших галузей виробництва, тис. крб.

449783

48986

450847

48562

450001

48221

100,05

98,44

99,81

99,30

Виробничі витрати, всього тис. крб.

73583

329474

510235

693,41

155,81

Середньорічна сума оборотних коштів, тис. крб.

83344

136910

171844

206,19

125,52

Тепер розглянемо результати виробничої діяльності комбінату в таблиці -2.2. По підсумках роботи за 2000 рік отримано виручки 563764 тис. крб., в тому числі від реалізації товарної продукції - 527175 тис. крб., купованих товарів - 36589 тис. крб.

У порівнянні з 1999 роком загальний об'єм виручки збільшився в 2,1 рази, а з 1997 роком в 8,8 раз. Собівартість проданої продукції склала в 2000 році 537089 тис. крб., тобто в порівнянні з 1998 і 1999 роках валова продукція в поточних цінах зросла в 4,9 і 2,3 рази відповідно, оскільки значно виріс обсяг реалізованої продукції: плодоовочевих консервів в 4,3 і 1,5; м'ясних в 1,3 і 1,8 разів; овочевих в 1,7 і 1,5 рази; томатного соусу в 4,6 і 4,2 рази; фруктових напоїв в 5 і 8 разів, а горошка в 6 і 4 рази відповідно. Тоді результат від реалізації за останні три роки виходить позитивним і в 2000 році виріс в 32 рази в порівнянні з 1998 роком, але скоротився в 1,4 рази в порівнянні з 1999 роком і становив 20673 тис. крб. Балансовий прибуток до оподаткування в 2000 році становив 6151 тис. крб., яка по відношенню до 1999 року скоротилася на 66%, а 1998 року комбінат поніс збиток в розмірі 8196 тис. крб. На зниження прибутку вплинули операційна і поза реализационние витрати.

Операційні витрати становили 23773 тис. крб. при доходах 17330 тис. крб.

Збиток від поза реализационних витратами отриманий в сумі 7879 тис. крб. У результаті прибуток від товарної продукції знижений на 14522 т. крб. Податок на прибуток становив 2476т. крб. або 40% при ставці 30%. Чистий прибуток в сумі 3675 т. крб., менше ніж в 1999 році на 69%, направлена на зміст непромислової сфери і виплат робітникам соціального характеру. Коефіцієнт рентабельності в 1999 році був рівний 5,5%, а в 2000 році знизився до 1,2%.

Таблиця -2.2 Результати виробничої діяльності консервного комбінату «Кримський».

ПОКАЗНИКИ

1998 рік

1999 рік

2000год

2000 рік

в % до

1998 р.

1999 р.

Валова продукція (в поточних цінах), тис. крб.

107464

229799

481503

499,79

233,72

Валовий дохід, тис. крб.

69385

262358

563764

881,46

210,00

Результат від реалізації продукції, тис. крб. У т. ч. в рослинництві

628

29022

207693

3291,88

71,23

Прибуток, збиток від реалізації продукції тис. крб. - усього

- 8196

18027

6151

-

34,12

Чистий прибуток, тис. крб.

- 10041

11959

3675

-

30,73

Рентабельність реалізованої продукції, %

5,5

1,2

21,82

Зроблене продукції, в тур.

плодоовочевих

м'ясо

овочевих

томатних

фруктових напоїв

горошка

21420

4575

40635

3287

338

2932

59610

3403

46733

3574

206

3222

92080

6340

68515

15040

1634

14855

429,88

138,58

162,61

457,50

483,4

608,97

154,47

186,31

146,61

420,76

793,20

461,04

3 Використання комп'ютерних технологій при обробці тієї або інакшої дільниці інформації

3.1 Коротка характеристика програмних засобів наринке програм

На початку 90-х років почалося зародження вітчизняного ринку економічних програм. Ці програми почали розглядатися як продукт, товар, стали доступні невеликим фірмам, бухгалтеріям. Тоді ж в основному формуються юридично самостійні колективи розробників.

Деякі з них стали тепер досягаючими успіху, відомими на всю країну компаніями.

У цей час перший етап розвитку ринку бухгалтерських програм практично завершений. Сьогодні вже складно попасть в число лідерів, не маючи могутнього інвестора, організованої команди розробників, менеджерів, маркетологов і мережі підтримки. Багато які користувачі вже розуміють різницю між надійною, могутньою, стійкою в фінансовому відношенні фірмою-розробником і розробником-одинаком (нехай навіть геніальним), між фірмовим відпрацьованим «коробочним» продуктом з хорошою документацією, гарантованою підтримкою в самих дальніх регіонах і кустарною вузько профільною розробкою місцевого значення, що постійно допрацьовується.

Присутнє сьогодні на ринку фінансово-економічне прикладне АЛЕ вельми різноманітно і неоднорідно, що є результатом впливу на його розвиток трьох домінуючих чинників, постійно зростаючих вимог споживачів; кон'юнктурного світогляду переважного числа розробників; нестійкістю нормативно-правової середи.

Фірма "ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС". Спектр і якість її продукції, комплексний підхід до проблем задовольняють запити і самих малих, і середніх фірм (программи'БЕМБИ 1 ", БЕСТ), і великі компанії (БЕСТ -3, БЕСТ-4). Серед користувачів ПС фірми, торгові і страхові компанії, промислові підприємства і будівельні фірми, бюджетні організації, видавництва, інвестиційні компанії, фонди і інш. Зараз активно розвиваємося напрям, пов'язаний з підприємствами громадського харчування. Але найбільша питома вага серед користувачів програм фірми доводиться на торгові організації

БЕСТ - це комплексна система автоматизації оперативного і бухгалтерською обліку. Гнучка технологія автоматизованого обліку дозволяє об'єднати в єдиній системі спеціалізований програмний продукт, комп'ютерну мережу, касові апарати, пристрої лічення штрих кодів і інше обладнання.

Система БЕСТ-3отличается могутнім аналітичним обліком, універсальністю, простотою освоєння і зручністю роботи, настроюємо остью і гнучкістю системи, відмінною документированностью і хорошим рівнем автоматизації. Підхід роботи, що Використовується в системі,, від документа" дає можливість користувачам вести свої операції в природному, звичному для них режимі, обробляючи первинні документи, а фірмі дозволяє просто і швидко вводити модулі з новими функціональними можливостями. Так, для організації, що здійснюють торгові операції в систему включені відповідні модулі і серйозно пророблені питання обліку і руху товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) і готової продукції (ГП) на складах, модулі управліннями продажем, аналізу руху товарів і ГП, їх прибутковості, для підприємств роздрібної торгівлі забезпечується зв'язок з електронними касовими апаратами торгових залів і пр.

Спеціальна програма «Фінансовий аналіз» забезпечує оперативний аналіз товарних потоків і витрат звертання. Керівник отримує могутній інструмент, той, що дозволяє проаналізувавши оптимальність складу запасів товарів, їх кількості і періодичність поповнення виявивши групи найбільш прибуткових товарів, оцінити тенденції зміни прибутку в залежності від різних чинників (наприклад, від зміни ціни, собівартості закупівель). Програма надає можливість оцінити динаміку витрат звертання в порівнянні з динамікою товарообороту, визначити резерви по скороченню цих витрат.

Але безперечним лідером па сьогодні по популярності і тиражу продажу є фірма «1С»

Передусім, фірма відома завдяки своєму продукту під назвою «1С: Бухгалтерія». Існує базовий і професійний різновиди цієї програми, а також їх різні модифікації, призначені для використання в локальному і мережевому варіанті.

Почати працювати з «1С: Бухгалтерією» можна практично відразу після її установки на комп'ютер навіть без попереднього ознайомлення з документацією. Освоєння базових можливостей програми - процедур ручного введення бухгалтерських записів і отримання самих необхідних звітів, оборотно-сальдової відомості, головної книги, шахматки, оборотного балансу і багатьох інших - цілком під силу навіть самому непідготовленому в комп'ютерному відношенні бухгалтеру.

Але мірі накопичення досвіду і вивчення документації у бухгалтера виникає природне бажання «примусити» комп'ютер виконувати і інші дії - звістки не тільки вартісної, але і натуральний облік, розраховувати знос основних коштів, калькулювати собівартість, виконувавши переоцінку валютних коштів, формувати звітність. Інакшими словами, більш повно враховувати особливості прийнятої в його організації облікової політики. Своєрідність ведіння окремих облікових операцій в організаціях різного профілю настільки велика, що немає і не може бути комп'ютерною програми, яка могла б задовольнити всі необхідні потреби. Це тим більше неможливе в сучасних російських умовах, при законодавстві, що не устоялося, коли різними нормативними актами те і справа міняються умови «гри» від податкових ставок до методик розрахунку тих або інакших показників Зазделегідь закласти всі варіанти розрахунків в комп'ютерну програму не можна. У цій ситуації практично всі розробники програм для автоматизації бухгалтерського обліку вимушені йти на те, щоб надати користувачу засобу настройки програм, використання яких дало б можливість останньому гнучко пристосовувавши їх до власної облікової специфіки і перенастроювати при зміні «правил гри» державою. Бухгалтерські програмні продукти фірми «1С», особливо так звана професійна версія «1С: Бухгалтерія» і спеціалізована програма розрахунку касових операцій, в достатній мірі володіють такими можливостями

Наявність могутніх інструментальних засобів дозволяє гнучко пристосовувати програми до автоматичного виконання масових розрахунків, що залежать як від специфіки конкретного розділу обліку, так і від особливостей облікової політики підприємства. При цьому вказані кошти не тільки дають можливість змінювати окремі параметри, як, наприклад, коди рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків, їх назви, податкові ставки і т. п., але і дозволяє досить описати і модифікувати правила виконання розрахунків

Зараз є маса літератури описуючої продукти фірми «1С», так що при бажанні розібратися в програмі це не складе труднощів великого.

Фірма «ИНФОСОФТ», успішно працююча в промисловій сфері, пропонує широкий спектр програмних засобів, в тому числі і з початковими текстами; бухгалтерських систем, програмних комплексів для автоматизації управління підприємствами, будівельними організаціями, програм для бюджетних організацій і інш.

Для невеликих фірм, що тільки осягають ази автоматизації обліку, пропонується недорога програма «Багато валютна фінансова бухгалтерія», забезпечена дохідливо складеним учбовим посібником «Фінансова бухгалтерія». Ця програма працює в багатьох організаціях.

Фірма «КОМТЕХ+» відома мережевою версією комплексної системи і її різних варіацій постачання: бухгалтерська система, склад і аналіз фінансової діяльності.

Її основні відмінності гнучкість настройки, автоматизація ведіння багатьох трудомістких процесів і операцій, наявність зручних механізмів розподілу і аналізу інформації і інш. Зокрема, користувач може самостійно визначити реквізити - поля номенклатурного довідника: особливості формування облікової або відпускної ціни, складу і способів розрахунку реквізитів прибуткових і витратних документів; алгоритму автоматичного розподілу сум, формування нових проводок в журналі господарських операцій з по об'єктним розподілом сум і пр. Ця технологія і можливості ПС дозволяє бухгалтеру відібрати необхідні проводки, об'єднати по заданій ознаці, розподілити вказану або розраховану суму пропорціонально питомій вазі сум проводок.

Фірма «АйТі» одна з небагато вітчизняних фірм, працюючих в класі рекомендованих фінансових систем в архітектурі «клієнт- сервер» і що мають досвід реалізації більше за 200 проектів різної складності на базі власної розробки «Бухгалтерської офісної мережевої системи» (БОС) Основна лінія фірми - комплексна автоматизація підприємств середнього масштабу і розробка систем «під ключ».

Це усього лише краплина в морі програмних засобів на ринку програм. А кількість фірм, розробляючих ці програми, все продовжує збільшуйся, разом з удосконаленням і поліпшенням якості програм.

3.2 Обгрунтування вибору програми або власної розробки для автоматизації обліку або аналізу

В сільськогосподарському підприємстві Учхоз,, Кубань,, облік касових операцій повністю автоматизований за допомогою розробки найбільшого в нашій країні програмного розробника «1С Бухгалтерія» програми «1С Бухгалтерія - Проф 6.0».

Зовсім недавно в наукових виданнях, в комп'ютерній і економічній пресі велися запеклі дискусії про можливість і доцільність автоматизації бухгалтерського обліку в середовищі Windows. Вважалося, що графічний інтерфейс, введення інформації за допомогою маніпулятора «миша» ніяк не в'яжуться з технологією обробки облікової інформації. Проте, на ринку програмного забезпечення з'явилися перші Windows - бухгалтерії. Вони сприймалися як щось дивовижне і привертали увагу переважно тій категорії облікових працівників, які в минулому мали комп'ютерні спеціальності і відповідну освіту. Перші програми страждали величезним числом нестач, пов'язаних переважно зі складністю швидкою введення великих об'ємів первинних даних, вони були незвичними, ваговитими і рас вважали до неквапливої розміреної роботи Тоді здавалося, що у Windows - бухгалтерії будуть використовуватися тільки на невеликих підприємствах з незначними обсягами інформації, що вводиться і з ховаю підготовленим в комп'ютерному відношенні персоналом.

З течією часу ці програми удосконалювалися, Windows - технології охоплювали все більш широкі сфери застосування, в тому числі і сферу бухгалтерського обліку

На думку більшості фахівців, однієї з самих кращих бухгалтерських програм, працюючих в системі Windows, що максимально використовує всі її переваги, є «1С: Бухгалтерія для Windows ». Незважаючи на свою стопроцентную орієнтацію на середу Windows, вона зберігає всі зручності введення значних об'ємів даних. Успіх «1С: Бухгалтер і і для Windows» не випадковий. Ця програма має велику і довгу історію, що бере початок від перших версій для операційної системи DOC В останні Windows- версії увійшло все саме краще, що було напрацьовано в DOC-версіях і примножене за рахунок переваг системи \Ушс1о\У5.

Какие переваги дає Windows - технологія в організації ведіння комп'ютерного обліку?

Многооконний принцип роботи. Завдяки цьому принципу кожний документ відкривається в окремому екранному вікні. Це дозволяє бухгалтеру одночасно працювати з декількома документами, маніпулюючи ними в природній формі, подібно тому, як він це робить з традиційними документами, що передала, накладаючи, їх один на один а, переглядаючи паралельно декілька документів, проводячи звірку показників. Але, що дуже важливо, бухгалтерські документи інформаційно взаємопов'язані, а многооконний режим Windows дає можливість бачити, як зміна показників одного документа відбивається на інформації інших, пов'язаних з ним документів.

Графічний інтерфейс передбачає принципово новий рівень спілкування користувача з програмою. Необхідна функція або режим рабств можуть бути вибрані тільки через традиційне комп'ютерне меню, але і їх графічні образи - піктограми або екранні кнопки. Це дуже зручне для людей, далеких від комп'ютерної техніки. Крім того, при роботі з великим числом взаємопов'язаних документів надзвичайно корисна технологія навігації за даними, що дозволяє працювати, не вдаючись до меню або піктограм. Пояснимо, як це реалізовується в обліковій роботі.

Навігація за даними дає можливість в процесі перегляду деякого бухгалтерського документа, звіту з'ясувати походження будь-якого представленого в йому показника. Досить підвести курсор миші на показник, що зацікавив і клацнути кнопкою миші - на екрані негайно розвернеться нова форма, що пояснює, з яких сум склався цей показник. Аналогічним образом можуть бути проаналізовані і ці дані, і так доти, поки не буде досягнутий документ джерело первинних даних, породжувач цей ланцюжок. Очевидно, немає потреби доводити бухгалтеру переваги цієї справді прогресивної комп'ютерної технології. З її допомогою вивіряння документів перетворюється в дуже зручний і природний процес. Не треба ритися в програмному меню вибирати в них документи, в яких приблизно міститься відповідь на виникле питання. Комп'ютер сам веде бухгалтера від результатних даних до джерел їх виникнення.

Загальний зв'язок і обмін даними між будь-якими програмами в системі Windows. У DOC-версіях бухгалтерських програм досить серйозною була проблема організації обміну даними між прО1раммами, особливо розробленими різними фірмами-виробниками. У системі Windows такої проблеми немає. Всі програми, працюючі в Windows, можуть обмінюватися числовою, текстовою, графічною інформацією через універсальний буфер обміну (clipboard), існує і можливість об'єктного (ОLЕ-технологія) і динамічного (DDЕ-технологія) зв'язку програм. Таким чином, якщо підприємство вже веде оперативний облік касових операцій, складських операцій і т. п., використовуючи якісь Windows - програми, зв'язок з бухгалтерською програмою «1С: Бухгалтерія» може бути забезпечена досить просто: через вбудовані в неї різноманітні механізми. Крім того, зв'язок бухгалтерської програми зі стандартними Windows - додатками доповнює її можливості графічними і аналітичними функціями електронних таблиць, оформительскими чудесами презентаційних програм, що робить роботу бухгалтера справді творчою, красивою і самої привабливою.

3.3 Математичний опис алгоритму розрахунків і опис послідовності техніки операцій.

Облік касових операцій здійснюється в «1С: Підприємстві» в конфігураціях: Комплексна, Бухгалтерія, Торгівля + Склад за допомогою двох документів - прибутковий і витратний касові ордери. Виклик обох документів можна здійснити з журналу «Касові», який викликається за допомогою меню Операції/Журналу операцій. Потім вибирається потрібний документ (прибутковий або витратний касові ордери) Після створення документа його треба заповнити тут вказуються наступні параметри: сума (від кого отримано, кому видано), що кореспондує з 50-м рахунком. При проведенні касових документів автоматично створюються проводки. Після цього рух грошових коштів по касі відбивається в стандартних звітах, передбачених в програмі

Прибутковий касовий ордер призначений для оформлення надходження готівки в касу Для заповнення поля «Прийнято від» може використовуватися довідник співробітників або довідник контрагентів для вибору приватної особи. При натисненні кнопки «Друк» формується стандартний табличний документ системи «1С: Підприємство» (друкарська форма прибуткового касового ордера). При проведенні документа автоматично формуються бухгалтерські проводки, що відображають даний документ в бухгалтерському обліку. По дебету виступає 50-й рахунок.

Витратний касовий ордер призначений для оформлення видачі грошей з каси. При введенні документа вказуються дані про особу, якій видаються гроші з каси, сума і необхідні для відображення документа в бухгалтерському обліку дані. Для заповнення поля «Видати» може використовуватися довідник співробітників або довідник контрагентів. При натисненні кнопки «Друк» формується стандартний табличний документ системи «1С: Підприємство» (друкарська форма витратного касового ордера). При проведенні документа автоматично формуються бухгалтерські проводки, що відображають даний документ в бухгалтерському обліку. По дебету виступає вказаний користувачем в накладний кореспондуючий рахунок, а по кредиту - 50-й.

3.4. Написання керівництва користувачу програми

Як почати роботу з програмою? Як і будь-яку іншу операцію в системі Windows виклик програми можна здійснити різними способами. Найбільш поширений відшукати піктограму (іконку), вказуючу програму «1С Бухгалтерія» (її зображення ви бачите на початку абзацу), і двічі клацнути по ній мишею Звичайно ця піктограма знаходиться в окремому груповому вікні «1С: Бухгалтерія», куди вона вміщується автоматично після інсталяції, хоч програміст, працюючий на машині, міг перемістити її в будь-яке інше вікно.

У верхній частині екрана знаходився рядок заголовка вікна. Наступний рядок містить головне меню програми, під нею розташована лінійка піктограм для найчастіше вживаних функцій. І иже цих рядків розміщується головне робоче вікно програми. У цьому вікні в процесі роботи з програмою можна розкривати інші вікна - з бухгалтерськими документами, для ведіння діалогу і настройки програми, але спочатку це вікно порожнє.

Перш ніж почати знайомство з реалізацією професійних функцій, розглянемо основні технічні прийоми роботи з програмою.

Програма реалізовує деякий набір професійних і допоміжних функцій. Виклик необхідної функції здійснюється наступними способами:

- шляхом вибору потрібного пункту меню;

- натисненням миші по піктограмі або але екранній «кнопці», що зображає цікавлячий режим роботи,

- натисненням потрібної клавіші або комбінації клавіш

Розглянемо детальніше названі способи спілкування з програмою.

Робота з меню

Меню в програмі «1С: Бухгалтерія» - багаторівнева. Перший рівень меню часто називають «Головним меню», його, ми і бачимо у верхній частині головного робочого вікна. Воно являє собою рядок з найменуваннями груп режимів. У головне меню можна увійти, натиснувши на клавіатурі клавішу АН або ПО. Після вибору режиму в головному меню на екрані з'явиться («випаде») залежне підміню, вмісне перелік доступних функцій. Далі вибір деякої функції за допомогою меню ми будемо означати послідовним переліком вибираних подпунктов, починаючи з головного меню, наприклад «Звітність - Шахматка». Якщо деякий пункт підміню не є кінцевим, праворуч від його катання вказується значок, що свідчить про наявність наступного рівня меню.

Потрібно пам'ятати, що набір функцій в одному і тому ж підміню може відрізнятися в різні моменти роботи з програмою Так, в головне меню при роботі з екранними формами документів додається новий пункт «Дії». У залежності від роботи, що виконується відповідне йому підміню містить різний набір допустимих дій. Ряд пунктів підміню можуть бути записані блідим шрифтом; це означає, що виконання даною дії зараз безглузде. Наприклад, катувати видалити записи з списку безглуздо, якщо такі відсутні.

Швидко переміститься до потрібного пункту головного меню або підміню можна, натиснувши буквену клавішу, відповідну першої букви назви даного пункту або букві, виділеній підкресленням. Так в пункті головного меню «Операції» виділена буква «п.», а в пункті «Звітність» - «т».

Потрібний пункт меню або підміню можна швидко вибрати і без клавіатури - однократним натисненням миші.

Технологія обробки інформації по обліку касових операцій передбачає виконання наступних функцій, відображених в головному меню:

1. настройка системи;

2. обробка довідників;

3. обробка приходячих документів;

4. отримання звітів і довідок;

5. друкування платіжних документів;

6. сервісні функції і архів.

Настройка системипроводится на конкретне підприємство - проставляються його реквізити (найменування підприємства, розрахунковий рахунок, адреса і інш.), найменування підприємства надалі друкується у верхній частині вихідних машинограмм.

Довідники (база даних обліку) поділяються на:

- довідники балансових рахунків;

- довідники організацій;

- довідники співробітників;

- довідники найменувань платіжних документів;

- довідники призначення платежів.

Довідники розробляються до початку розрахунків, але можуть доповнюватися в ході обробки інформації. У довіднику балансових рахунків при обробці інформації по рахунку 50 необхідно проставити залишок грошових коштів в касі на початок для проведення розрахунків, тут також проставляються номери журналів-ордерів і дата початку розрахунків. У довіднику організацій заповнюється найменування організації, програмно - її код, якщо ж передбачається друкування платіжних документів на принтері по даній програмі, то по кожній організації проставляються її реквізити. Інші ж довідники заповнюються звичайно - в діалоговому вікні.

Обробка приходячих документів. Виконання даної функції забезпечує введення в пам'ять комп'ютера інформації про початкових документів: касових звітів і інформації первинних документів, прикладених до них (прибуткові і витратні касові ордери і другиедокументи по рахунку 50).

Робота починається з реєстрації залишків грошових коштів на кінець дня по кожному касовому звіту. По кожному первинному документу вводиться наступна інформація: N документа, дата виписки, сума по документу, код вигляду операції (прихід - 0, витрата -1), призначення платежу, кореспонденція рахунків. Після введення даних і разноса сум необхідно програмно перевірити правильність введення даних.

Особливістю введення даних з первинних документів в діалоговому режимі є використання інформації довідників: інформація довідників вводиться в робоче вікно з використанням функціональних клавіш.

Після введення даних по одному касовому звіті з його первинних документів перед початком введення даних наступних касових звітів, необхідно проставити дату обробки інформації, вказаної в первинних документах.

Є і деякі особливості разноса інформації по кореспондуючих рахунках: разнос суми документа по кореспондуючих рахунках дозволяє вводити, виправляти, видаляти, зберігати дані по рахунках. Якщо сума по документу віднесена на один рахунок, то залишається ввести тільки номер рахунку і вигляд призначення платежу. Якщо ж сума по документу віднесена на різні рахунки, то після введення першого номера рахунку і вигляду призначення платежу необхідно виправити суму на потрібну, після вода даного запису з використанням функціональної клавіші вводиться другий номер рахунку, вигляд призначення платежу і сума, віднесена на даний рахунок. Загальна сума по документу і сума по рахунках повинні співпадати. При виході їх вікна відбувається контроль на збіг сум, якщо сума по документу не співпадає з сумою по рахунках, програма видасть повідомлення і зупинить роботу в даному вікні. Якщо суми співпали, то станеться вихід зворотно у вікно обробки платіжних документів.

Таким чином проводиться автоматизація обліку касових операцій на підприємстві.

З.5 Отримання вихідних, звітних машинограмм

Внаслідок автоматизованої обробки інформації по обліку касових операцій можна отримати наступні машинограмми журнали-ордери №1, відомості №1А, розшифровки до журналів-ордерів, розшифровки до відомостей: по організаціях, по рахунках витрат, по даті надходження документів і інш.

Для отримання журналів і відомостей необхідно указати місяць, для отримання довідки - № рахунки, вигляд операції і період. Для отримання довідки по організації і матеріально-відповідальній особі - назву організації і його прізвище, номер рахунку і назва організації можуть бути викликані з довідника.

Підготовка платіжних документів. У напівавтоматичному режимі можуть бути підготовлені наступні документи: платіжні доручення, платіжні вимоги, інкасове доручення. При цьому реквізити по організаціях в повному об'ємі повинні бути заповнені в довіднику. У цьому випадку дана інформація вибирається з довідника і заноситься в платіжний документ. При формуванні платіжного документа сума платежу прописом заповнюється автоматично, після набору числової суми. Дані про організацію заповнюються відразу при вході у вікно формування відповідного документа. Вихід у вікно друку документів здійснюється з останнього поля натисненням клавіші «Enter». На стандартний лист паперу можна вивести два документи.

Висновки і пропозиції

АИТ в обліку придбавають все більше значення. Вони дозволяють в межах функцій бухгалтерського обліку повністю регламентувати автоматизоване отримання даних, необхідних як для ведіння оперативного, синтетичного і аналітичного обліку, так і для складання форм бухгалтерської звітності, даних, необхідних користувачам для виробітку і прийняття рішень, а також системного контролю за ходом виробничих процесів.

АИТ значно полегшують роботу бухгалтера, дозволяють уникнути багатьох помилок при роботі з документами, складанні балансу, звітності, при виконанні різних розрахунків. Так запис на рахунках бухгалтерського обліку, закриття бухгалтерських рахунків, заповнення головної книги, складання балансу і інших форм звітності виконується програмно. Виявлення результатів інвентаризації і складання відповідних відомостей і інших звітних регістрів бухгалтерського обліку (машинограмм) проводить комп'ютер.

При роботі над цією курсовою роботою була використана програма фірми «1С» «1С: Бухгалтерія». Потрібно відмітити, що почати працювати з даною програмою можна практично відразу після її установки, не представляє великої складності також і освоєння її базових можливостей (процедур ручного введення бухгалтерських записів і отримання самих необхідних звітів, оборотно-сальдової відомості, головної книги, шахматногооборотного балансу і багатьох інших), а наявність могутніх інструментальних засобів дозволяє гнучко пристосовувати програму до автоматичного виконання масових розрахунків. При цьому вказані кошти не тільки дають можливість змінювати окремі параметри (коди рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків, їх назви, податкові ставки і т. п.), але і дозволяє досить описати і модифікувати правила виконання розрахунків, що підвищує ефективність використання програми на конкретному підприємстві.

Список використаної літератури

1. Брат а В. В. «Комп'ютеризація бухгалтерського обліку», навчань, допомога М.: Фінанси і С1а1іс1іка. 1994.

2. Бабаева З. Д., Терекова В. А., Рендухов И. М.. Шеина Т. Н. «Бухгалтерський облік: задачі і питання»; Навчань. допомога - М/ Фінанси і статистика, 1994

3. Інформаційні системи в економіці // під ред. В. В. Діка М: Фінанси і статистика, 1998.

4. Камишанов П. И. Практічеськоє допомога але бухгалтерському обліку. - М.: Економіка, 1995.

5. Козлова Н. П., Парашутін Н. В., Бабченко Т. Н., Галаніна Е. Н, Бухгалтерський облік. - М.. Фінанси і статистика, 1995.

6. «Комп'ютерні технології обробки інформації» // під ред. Назарова С. В. М/ Фінанси і статистика, 1995.

7. Новикова В Комп'ютерний облік і групові операції // Бухгалтерський уче1, 1998. №2.

8 Основи комп'ютерної бухгалтерії: Учбовий практикум по ведінню бухгалтерського обліку в «1С: ухгалтерии-Проф 6.0 для Windows». - М.: КомпьютерПресс, 1997.

9. Пахалко О. Составляющиє інформаційної системи иредприя1ия // Економіка і життя, 1997 р. №14.

10. Програмні продукти БЕСТУ/ Економіка і життя, 1997. №7.

І. Семенов М. И., Лойко В. И.. Барановская Т. П. Автоматізірованние інформаційні технології в економіці: Учбова допомога для агрономічних спеціальностей вузів/Під загальної ред. І. Т. Трубіліна. - Краснодар: изд. КубГАУ, 1998.

Висновки і пропозиції

Найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва в будь-якій галузі, в тому числі і в сільському господарстві, є поліпшення управління.

Вдосконалення форм і методів управління відбувається па основі досягнень науково-технічного прогресу, подальшого розвитку інформатики, що займається вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки і передачі інформації з допомогою ЕОМ і інших технічних засобів Методи і кошти інформатики реалізовуються у вигляді автоматизованих інформаційних технологій (АИТ), званих також новими або сучасними.

У світі наступив такий період, коли виробничий потенціал я

науковий рівень суспільства визначається сумарною потужністю ЕОМ і технологічною досконалістю переробки за їх допомогою інформації

Озброїти людину принципово новими знаряддями виробництва і технологіями, що посилюють його можливості по обробці інформації - найважливіша техніко-економічна задача, яка вимагає прискореного розвитку індустрії інформатики. При цьому виникають нові, поняття, що ще не устоялися в науковій літературі "інформаційна економіка", "інформаційні ресурси" і т. д.

Національні "інформаційні ресурси" - его нова економічна категорія. Інформація стає таким же ресурсом, як матеріал і енергія, і, отже, але відношенню до цього ресурсу повинні бути сформульовані ті ж критичні питання. Хто їм володіє?, Хто в ньому зацікавлений?. Наскільки він доступний?, Чи Можливе його комерційне використання?.

Протягом всієї попередньої XX віку історії розвитку людської цивілізації основним предметом труда залишалися матеріальні об'єкти. Діяльність за межами матеріального виробництва і обслуговування, як правило відносилася до категорії невиробничих витрат.

У кінці XX століття уперше в історії людства основним предметом труда в суспільному виробництві промислово розвинених країн стає інформація. Виникли (енденції неухильною перекачування трудових ресурсів з сфери матеріальною виробництва в інформаційну сферу, що є зараз найбільш помітним симптомом, який отримав назву "інформаційна криза".

У цей час благати указати на два різних чинники, що переконливо свідчать про початок переходу промислово розвинених країн па якісно новий етап технологічного розвитку, який прийнято називати віком інформації і нових інформаційних технологій.

1) час подвоєння об'єму накопичених наукових знань складає 2-3 року (в 1900 - 50 років, 1950 - 10 років, 1970-5 років);

2) матеріальні витрати на зберігання, передачу і переробку інформації перевищують аналогічні витрати на енергетику.

По даним ЮНЕСКО, в цей час вже більше за половину усього зайнятого населення найбільш індустріально розвинених країн беруть участь в процесі виробництва і поширення інформації.

Як відомо, велика частина зусиль людей, зайнятих в інформаційному секторі, має на своєю меті управління людьми і машинами в ході трудового процесу, однак ускладнення трудового процесу викликає труднощі управління при обробці інформації вручну.

Програма «1С Бухгалтерія», як мені здається, є однією з самої кращих і зручних бухгалтерських програм. Але, як і всі програми, вона має деякі недоліки. Якщо дана програма настроєна для роботи на даному підприємстві, то вона дуже зручна в користуванні, а якщо немає, то далеко не кожний зможе «набити» її первинними даними, а тим більше наш середній бухгалтер (жінка середніх років. яка насилу пересуває мишку двома пальцями). Тому дуже часто доводиться викликати програміста, який настроїть для підприємства програму.

загрузка...