Реферати

Реферат: Аудит основних коштів

Економічні злочини. Проблема визначення поняття економічної злочинності, її криміналістичні ознаки. Класифікація економічних злочинів. Фактори криміналізації російської економіки. Правовий^-кримінально-правовий контроль над економічною злочинністю, її попередження.

Електропривод штангового навозоуборочного транспортера. Сутність і опис проекту розробки електропривода штангового навозоуборочного транспортера, аналіз його принципової електричної схеми керування. Оцінка апаратів захисту електродвигуна в аварійних станах за допомогою критерію ефективності.

Соціологія і статистика наркоманії. Социокультурний механізм прилучення людини до наркотиків. Основні тенденції розвитку наркоманії як особою (в основному молодіжній) субкультури. Аналіз проблеми споживання наркотиків і відношення до цьому різних груп населення і соціальних інститутів.

Тадж-Махал - чудо світла в Індії. Тадж-Махал - уособлення любові в архітектурі. Історія створення усипальниці - історія любові. Інженерні й архітектурні особливості Тадж-Махала. Інформація для туриста про екскурсії в Агру, видах транспорту, вартості проїзду і відвідування мавзолею.

"Німий біль в слова вдягнутися...". А. Т. Твардовский - яскравий поетичний талант. Домінуюча межа його творчості - високий рівень цивільного неспокою у всіх без виключення життєвих ситуаціях.

ЗМІСТ

Введення

Основні поняття в практиці вітчизняного і зарубіжного обліку і аудиту основних коштів...

1.1. Характеристика основних коштів...

1.2. Поняття аудиту. Задачі і цілі аудиту основних коштів...

1.3. Зарубіжний досвід обліку і аудиту основних коштів...

2. Інформаційне забезпечення аудиту основних коштів...

2.1. Нормативно-правове забезпечення аудиту основних

коштів. Розробка класифікатора нормативних актів...

2.2. Правила обліку і оподаткування основних коштів...

2.3. Варіант обліку основних коштів в структурному

підрозділі ВАТ “ ГАЗ” Заводі мостів вантажних

автомобілів (ЗМГА)...

3. Розробка програми аудиту основних коштів...

3.1. Методи аудиту...

3.2. Аналіз використання основних коштів...

3.3. Оцінка системи внутрішнього контролю...

3.4. Розробка плану і програми аудиторської перевірки

основних коштів...

Висновок...

Бібліографія...

Додатки...

3

5

5

8

9

14

14

15

34

42

42

46

50

53

64

66

72

ВВЕДЕННЯ

Перехід Росії до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідношення різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких гідне місце повинен зайняти інститут аудиторства. Його головна мета - забезпечити контроль за достовірністю інформації, що відображається в бухгалтерській звітності. За останні роки в бухгалтерському обліку сталися істотні зміни, зумовлені зближенням російських форм і методів обліку з міжнародним і розробкою власних облікових стандартів, що відповідають міжнародним вимогам. Для багатьох бухгалтерів ці зміни незрозумілі і тому небажані. Адаптація до нових умов могла б протікати набагато легше за участю і підтримці аудиторів.

Серед проблем, висунених практикою переходу до ринкової економіки, особливу актуальність придбавають оцінка основних коштів і їх відображення в бухгалтерському балансі, а також методи алгоритмизації.

Точність показників об'єму, стану і руху основних коштів, а певною мірою і точність їх якісної характеристики багато в чому залежить від того, на скільки правильно і достовірно проведена їх оцінка, маючи на увазі те, що неправильна оцінка основних коштів може не тільки спотворити загальну картину, але і викликати:

неточне числення амортизації, а звідси собівартості і відпускних цін продукції (робіт, послуг), отже, прибутковості, рентабельності і прибутків;

спотворення сум належного податку як з майна, так і з прибутку;

неправильне відображення в бухгалтерському балансі співвідношення основних і оборотних коштів;

невірне числення ряду техніко-економічних показників, що характеризують використання основних коштів: знос, коефіцієнти вибуття і надходження, широко вживаний показники ефективності: фондоотдача, фондоемкость і фондовооруженность, невірно буде обчислюватися і ефективність капітальних вкладень.

Своєчасне проведення аудиторської перевірки правильності обліку, оподаткування і використання основних коштів дозволить уникнути багатьох прикрощів.

Особливо важливе проведення аудиторської перевірки основних коштів на великих промислових підприємствах, де на частку основних коштів доводиться значна частина всього майна підприємства. Такі підприємства мають величезні виробничі площі, безліч техніки, обладнання, різних споруд. Одним з таких підприємств є філія ВАТ “ ГАЗ” Завод мостів вантажних автомобілів (далі ЗМГА), на основі інформації якого ведеться дослідження в даній роботі.

З чого почати і в якій послідовності проводити аудит основних коштів? Це питання кожний аудитор вирішує самостійно, виходячи з власного досвіду. Головне складається з тому, щоб при перевірці був охоплений весь комплекс питань по обліку основних коштів.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В ПРАКТИЦІ ВІТЧИЗНЯНОГО

І ЗАРУБІЖНОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ КОШТІВ

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КОШТІВ

Перш ніж приступити до питань, що стосуються безпосереднього аудиту основних коштів, приведемо їх коротку характеристику, а також основні поняття, необхідні при обліку і аналізі основних коштів.

Дамо визначення основним коштам. Відповідно до Положення по бухгалтерському обліку “ Облік основних коштів” (ПБУ 6/97), затвердженим наказом міністерства фінансів РФ від 3 вересня 1997 року № 65 н основні кошти - частина майна, що використовується як кошти труда при виробництві продукції, виконанні робіт або надання послуг, або для управління організації протягом періоду що перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 12 місяців. Не відносяться до основних коштів і враховуються організацією в складі коштів в обороті предмети, що використовуються протягом періоду менш 12 місяців незалежно від їх вартості, предмети вартістю на дату придбання не більше за стократного встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати труда (ММОТ) за одиницю незалежно від терміну їх корисного використання і інакші предмети, що встановлюються організацією виходячи з правил положень по бухгалтерському обліку.

Відмітною особливістю основних коштів є їх багаторазове використання в процесі виробництва, збереження первинного зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішньої Середи вони зношуються поступово і переносять свою первинну вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміну їх служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах.

Основні кошти підприємства різноманітні по складу і призначенню. Щоб вести їх облік, необхідно класифікація їх по видах, призначенні або характері участі в процесі виробництва, галузях народного господарства, міри використання і по приналежності.

Відповідно до Типової класифікації основні кошти поділяються таким чином:

1) будівлі;

2) споруди;

3) передавальні пристрої;

4) машини і обладнання, в тому числі:

а) силові машини і обладнання;

б) робочі машини і обладнання;

у) вимірювальні і регулюючі прилади;

г) обчислювальна техніка;

д) інші машини і обладнання;

5) транспортні засоби;

6) інструмент;

7) виробничий інвентар і обладнання;

8) господарський інвентар;

9) робітник і продуктивна худоба;

10) багато літні насадження;

11) капітальні витрати по поліпшенню земель (без споруд);

12) інші основні кошти.

По галузях народного господарства діляться на наступні групи: промисловість, будівництво, транспорт, зв'язок, торгівля, постачання, збут, інформаційно-обчислювальне обслуговування, житлово-комунальне господарство, охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення, народна освіта, культура і інші.

По приналежності основні кошти поділяються на власні і орендовані.

По мірі використання основні кошти поділяються на ті, що знаходяться в експлуатації; в запасі (резерві); в стадії добудови, доббладнання, реконструкції і часткової ліквідації; на консервації.

Одиницею обліку основних коштів є інвентарний об'єкт. Це об'єкт з всіма пристосуваннями і приналежністю або окремо конструктивно відособлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій або ж відособлений комплекс конструктивно зчленованих предметів, що являють собою єдине ціле, призначений для виконання певної роботи.

Необхідною умовою правильного обліку основних коштів є єдиний принцип їх оцінки. Розрізнюють три оцінки основних коштів: первинна, відбудовна і залишкова.

Первинна вартість складається в момент вступу об'єкта в експлуатацію в даній організації. Первинною вартістю основних коштів, придбаних за плату, признається сума фактичних витрат організації на придбання, споруду і виготовлення, за винятком ПДВ і інакших податків, що відшкодовуються (крім випадків, передбачених законодавством РФ). Первинною вартістю основних коштів, внесених в рахунок внеску в статутний капітал, визначається за домовленістю сторін. Первинною вартістю основних коштів, отриманих безвідплатно, вважається їх ринкова вартість на дату оприбуткування.

Під відбудовною вартістю основних коштів розуміється вартість відтворювання основних коштів в сучасних умовах.

У процесі використання основні кошти зносяться, від чого меншає їх первинна вартість. Грошове вираження втрати об'єктами своїх фізичних і техніко-економічних якостей називається зносом. Первинна вартість за вирахуванням суми зносу називається залишковою вартістю. Саме по залишковій вартості основні кошти відбиваються в бухгалтерському балансі, тому її ще називають балансовою вартістю.

1.2. ПОНЯТТЯ АУДИТУ. ЗАДАЧІ І ЦІЛІ АУДИТУ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Аудит являє собою підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, документів бухгалтерського обліку, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також наданню інакших аудиторських послуг [8].

Аудитор - особа, перевіряюча стан фінансово-господарської діяльності підприємства за певний період.

Аудит основних коштів - лише частина перевірки фінансово-господарської діяльності організації. Його метою є встановлення відповідності вживаної в організації методики обліку, нормативним актам, діючим на території Російській Федерації. Метою аудиту основних коштів також може бути оцінка ефективності використання основних коштів. Для досягнення вказаної мети в ході аудиторської перевірки необхідно розглянути наступні основні питання:

Оцінка стану організації синтетичного і аналітичного обліку основних коштів в бухгалтерії організації і по матеріально відповідальних особах, в місцях експлуатації основних коштів (цехах, відділах, службах). Причому як власних основних коштів, так і орендованих.

Перевірка правильності щомісячного нарахування зносу по власних і основних коштах, що довгостроково орендуються, оскільки це пов'язано з формуванням собівартості продукції (робіт, послуг), що реалізовується і в кінцевому результаті - з фінансовим результатом організації, що впливає на взаємовідношенні організації з бюджетом по податку на прибуток.

Перевірка дотримання організацією податкового законодавства по операціях, пов'язаних з придбанням і вибуттям основних коштів, їх орендою у фізичних і юридичних осіб.

Перевірка оцінки діючого а організації порядку обліку витрат на поточний або капітальний ремонт основних коштів при підрядному і господарському способах робіт, виходячи з прийнятої підприємством облікової політики на рік.

Перевірка результатів зробленої переоцінки основних коштів.

Перевірка обліку капітальних вкладень.

Аналіз в необхідних випадках, якщо це передбачене умовами укладеного договору, використання організацією основних коштів за часом і потужністю з урахуванням специфіки виробничої діяльності.

Ці основні питання аудитор повинен вивчити, дати їм оцінку, висловити думку в аудиторському ув'язненні і зробити пропозиції по виявлених порушення і відступам від встановлених правил обліку.

1.3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ КОШТІВ

У зв'язку із змінами, що відбуваються в нашій країні все більший розвиток отримують зовнішньоекономічні відносини. У Росії створюється безліч організацій з іноземними інвесторами, багато які вітчизняні організації виходять зі своєю продукцією на міжнародний ринок. Зміни, що Відбуваються привели до розквіту стихійної бухгалтерської творчості, до існування паралельних систем обліку і звітності “ старої”, орієнтованої на державні органи управління, і “ нової”, побудованої на принципах і стандартах бухгалтерського обліку іноземного партнера або потенційного інвестора. Це пояснюється необхідністю представлення організації з іноземними інвестиціями фінансової звітності в материнську компанію, а російським організаціям розмовляти з потенційними інвесторами на зрозумілому їм мові.

Впровадження ринкової економіки привело до появи в нашій країні раніше невідомих понять і категорій: валютні операції, комерційне кредитування, векселі і інш. Винахід своїх нових способів ведіння обліку трудомісткий і малоефективний.

Таким чином, Росії необхідно пристосуватися до міжнародної практики ведіння обліку і приводити свій облік у відповідність з міжнародними стандартами.

Розглянемо, як в міжнародній практиці ведеться облік основних коштів і проводиться їх аудиторська перевірка.

Основні активи (кошти) - майно, яке має вартість, і придбавається компанією з метою виробництва товарів або послуг, а не для перепродажу [61]. Це активи, що мають фізичний стан [65].

До основних коштів відноситься майно, яке використовується у виробничому процесі протягом періоду, що перевищує один рік. Сюди відносяться земля, будови, обладнання і станки, оснащення офісу, меблі і транспортні засоби [61].

Механізм списання вартості основних коштів на витрати називається зносом. Сума зносу включається окремою статтею в звіт про прибутки і збитки.

Розрізнюють наступні методи нарахування зносу:

Рівномірний метод.

Метод прискореної амортизації.

Метод зменшуваного залишку.

Метод списання вартості по сумі числа років.

Метод нарахування зносу пропорціонально об'єму виконаної роботи

Аудит основних коштів має наступні цілі:

перевірка приналежності основних коштів, записаних на рахунках компанії, або ці кошти орендовані нею;

перевірка правильності відображення первинної вартості основних коштів;

перевірка правильного застосування методів амортизації до всіх груп основних коштів;

правильність віднесення коштів до основних;

перевірка правильності обліку основних коштів після придбання;

перевірка правильності визначення вартості майна, відданого в заставу як додаткове забезпечення.

План аудиторської перевірки засновується на аналізі чинників ризику, пов'язаних з операціями, а також на оцінці структури системи внутрішнього контролю фірми. Визначити міру ризику, пов'язаного з операціями, можна шляхом простого огляду потужностей або спостереження за інвентаризацією основних коштів. У подібних випадках навряд чи можуть залишитися невиявленими незареєстровані операції. Якщо на фірмі вже проводилися аудиторські перевірки, то необхідні відомості можна отримати з ділових паперів інших аудиторів.

При перевірці наявності і права володінням майном аудитор повинен знайти докази, що свідчать про це. Це можуть бути акти, договори-купівля-продаж і інші документи. Перевірити наявність майна можна шляхом вибіркового порівняння записів в документах з самим майном. Аудитор повинен перевірити, чи не були включені в записі застарілі і пошкоджені кошти і чи не оцінені вони вище ліквідаційної вартості.

Якщо на фірмі проводилася інвентаризація, то аудитор повинен встановити, що вона проводилася особою, не пов'язаною з охороною і ведінням записів майна. У іншому випадку потрібно провести більш глибоку перевірку.

Якщо на фірмі інвентаризація не проводилася, то потрібно настояти на її повному або частковому проведенні. Якщо обладнання легко зіпсувати, втратити, украсти або використати в особистих цілях, аудитор повинен визначити, чи враховує компанія ці чинники в своїй амортизації, в іншому випадку провести фактичний огляд такого майна.

При перевірці наявності законного права володіння, і що майно не закладене, аудитор повинен перевірити всі документи на реєстрацію і придбання на всю або значну частину власності, вивчити страхові поліси. Свідченням того, що майно закладене, можуть бути записи на платіжних рахунках і наявність довгострокової заборгованості. Ці процедури звичайно здійснюються на дату складання балансу.

Контроль при перевірці надходження основних коштів включає в себе наступні процедури:

розгляд договорів, актів, рахунків-фактур і інш. документів;

перевірка правильності списання накладних витрат на зроблені роботи;

ознайомлення з протоколами зборів правління директорів або інших комітетів з метою визначити, чи існує відповідний дозвіл.

При відсутності письмових дозволів на придбання не виключена імовірність купівлі непотрібного майна. Придбання майна повинне бути обгрунтоване.

При перевірці вибуття майна аудитору необхідно:

перевірити бухгалтерські записи;

перевірити наявність дозволу;

перерахувати сумарну амортизацію;

оцінити витрати по ліквідації і доцільність відновлення.

При перевірці витрат на ремонт і зміст основних коштів, аудитор повинен визначити, чи не надасть ця сума істотного впливу на фінансовий звіт. Якщо сталися значні зміни сум витрат в порівнянні з попереднім роком, зажадати пояснень.

При перевірці правильності амортизаційних відрахувань необхідно розглянути, які методи амортизаційних відрахувань застосовуються на фірмі. Аудитор повинен розглянути правильність встановлення термінів служби окремих видів майна і необхідність їх коректування. Це можна зробити за допомогою експерта.

Правильність амортизаційних відрахувань можна з'ясувати шляхом перевірки розрахунків і сальдо за даними аналітичних рахунків, зіставити з конкретним синтетичним рахунком і дослідити кожне розходження на кінець року.

У даному параграфі були викладені лише деякі питання по аудиту основних коштів в зарубіжній практиці*.

_

*На основі робіт американського вченого Р. Монтгомері.

2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ КОШТІВ

2.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ КОШТІВ. РОЗРОБКА КЛАСИФІКАТОРА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Під інформаційним забезпеченням аудиту розуміється склад інформації, що використовується при виконанні аудиторських робіт і способів її організації.

Інформацію можна поділити на дві групи:

1) нормативно-правова інформація;

2) інформація економічного суб'єкта, що перевіряється і третіх осіб.

У складі нормативно-правової інформації можна виділити Конституцію, кодекси, закони, укази Президента, постанови Уряду, положення, методичні вказівки, інструкції, листи, і інш.

У даному параграфі розглянемо нормативно-правове забезпечення аудиту основних коштів.

До основних коштів відноситься досить майно, що дорого коштує з терміном експлуатації більше одного року. Це майно багато разів використовується у виробничому процесі.

Основні кошти складають значну частку в складі всього майна організації і є одним з головних технічних ресурсів її господарської діяльності.

Таким чином, необхідно здійснювати суворий контроль за обліком і використанням основних коштів.

Операції по обліку основних коштів не так багатоманітні і части, особливо на малих підприємствах. Ці операції можна розділити на наступні групи:

1) операції по надходженню і вибуттю основних коштів;

2) операції по переоцінці і амортизації основних коштів;

3) операції по ремонту основних коштів;

4) операції по оренді і лізингу основних коштів;

5) відображення інвентаризації основних коштів.

Всі ці операції повинні бути відображені в бухгалтерському обліку відповідно суворому до нормативних актів. У своїй роботі бухгалтер повинен керуватися нормативними актами федеральних і місцевих органів влади, а так само нормативними документами самих економічних суб'єктів.

Питання регулювання порядку здійснення і оформлення операцій по обліку основних коштів розглянуті в класифікаторові інформаційного забезпечення основних коштів (див. прил. 1).

2.2. ПРАВИЛА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Необхідною умовою успішної аудиторської діяльності є компетентність аудитора в питаннях обліку і оподаткування, а також значення всіх новин в цій області. Грамотний аудитор повинен бути передусім грамотним бухгалтером. У цьому параграфі розглянуті правила обліку і оподаткування основних коштів, яким необхідно керуватися аудитору при проведенні аудиту основних коштів.

У бухгалтерії організації аналітичний облік основних коштів ведуть в інвентарних картках ф.№OC-6, що відкриваються на кожний об'єкт, кожному з яких привласнюється інвентарний номер на весь період експлуатації. Картки повинні зберігатися в бухгалтерії підприємства в розрізі класифікаційних груп, а всередині них по місцях експлуатації. Якщо облік компьютеризирован, то використовуються машинограмми і вести картки вручну немає необхідності. У бухгалтерському обліку основні кошти відбиваються по первинній вартості.

2.2.1. ОБЛІК І НАЛОГОБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦІЇ ПО НАДХОДЖЕННЮ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Основні кошти, що не вимагають монтажу, придбані підприємством за плату, відбиваються в бухгалтерському обліку:

Д сч. 08 “ Капітальні вкладення”;

До сч. 60 “ Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”.

У разі придбання основних коштів бувших в експлуатації, окремо в бухгалтерському обліку показується знос цих об'єктів:

Д сч. 01 До сч. 02 “ Знос основних коштів”.

З першого січня 1999 р. амортизація нараховується виходячи з терміну служби основних коштів, що залишився, встановленого наказом керівника.

Всі витрати по доставці і установці основних коштів відбиваються по Д сч. 08.

Введення об'єкта оформляється складанням акту приймання - передачі основних коштів ф.№ОС-1, а в обліку робиться запис по Д сч. 01 До сч. 08. На основі акту заводиться інвентарна картка.

Згідно з інструкцією ГНС РФ від 11 жовтня 1995 р. №39 з 1 січня 1996 р. суми ПДВ, сплачені при придбанні основних коштів, в повному об'ємі віднімаються з сум податку, належних внеску до бюджету в момент прийняття на облік основних коштів; по основних коштах, що придбаваються за рахунок бюджетних асигнувань, суми податку сплачені постачальникам, відносяться на збільшення їх балансової вартості.

Основні кошти, придбані або створені в ході спільної діяльності, враховуються на окремому балансі учасника, ведучого спільні справи. Операції по надходженню таких коштів відбиваються по Д сч. 01 До сч. 74 в оцінці, передбаченій в договорі про спільну діяльність. Такі основні кошти не включаються в оподатковуваний оборот по сплаті ПДВ.

При підрядному способі будівельних робіт всі витрати по будівництву і введенню в дію об'єктів основних коштів відбиваються по Д сч. 08. При прийнятті на баланс робиться запис по Д сч. 01 До сч. 08. Витрати, що не включаються а первинну вартість об'єкта, відносяться за рахунок нерозподіленого прибутку.

При виконанні будівництва господарським способом витрати відбиваються по Д сч. 08 До сч. 10, 12, 69,70..., які щомісяця списуються в Д сч. 46 з До сч. 08. Сума ПДВ нараховується до бюджету Д сч.08 До сч. 68. Оприбуткування об'єктів основних коштів відбивається в Д сч. 01 з До сч. 46. Одночасно потрібно відобразити використання джерел фінансування Д сч. 88 - “ Фонд накопичення” До сч. 87 - “ Додатковий капітал”.

При будівництві підрядним способом ПДВ, сплачений замовником, підлягає списанню на витрати виробництва шляхом нарахування амортизації. ПДВ в цьому випадку включається в інвентарну вартість об'єкта, а не в первинну.

При будівництві господарським способом ПДВ по матеріальних ресурсах, паливі, роботах, послугах, вартість якого списується на будівництво об'єктів, списується на розрахунки з бюджетом.

Надходження основних коштів у вигляді внеску в статутній капітал виготовляється в оцінці, визначеній договором учасників і відбивається: Д сч. 01 До сч. 75

Д сч. 01 До сч. 02 на суму зносу.

Основні кошти, отримані організацією в рахунок внеску в статутний капітал, ПДВ не обкладається, а також операції по надходженню основних коштів в рахунок внеску в статутний капітал не оподатковуються на прибуток.

При отриманні автотранспортних коштів в рахунок внеску в статутний капітал організації сплачують податок на придбання автотранспортних коштів. У бухгалтерському обліку:

Д сч. 08 До сч. 67 - нарахування податку.

Списання податку здійснюється через амортизацію.

При безвідплатному отриманні основних коштів їх вартістю признається ринкова. Всі витрати по доставці і установці враховуються по Д сч. 08. У бухгалтерському обліку вартість безвідплатно вилучених основних коштів відбивається по Д сч. 01 До сч. 87, а витрати на доставку і установку - Д сч. 01 До сч. 08. На вартість таких коштів збільшується налогооблагаемая прибуток (крім спеціально обумовлених випадків), на не нижче їх залишковій вартості. Вартість основних коштів, отриманих безвідплатно, обкладається ПДВ, який сплачує передаюча сторона.

При надходженні основних коштів в порядку обміну робиться наступні бухгалтерські записи:

Д 08 До 60 поступили основні кошти за договором міни;

Д 60 До 48 одночасне на суму зменшення заборгованості;

Д 48 До 10 списання відвантажених матеріалів;

Д 01 До 08 оприбуткування основних коштів.

Якщо в первинних облікових документах ПДВ виділений окремим рядком, він підлягає відшкодуванню в загальновстановленому порядку, в іншому випадку ПДВ включається в первинну вартість і відшкодуванню з бюджету не підлягає. При численні податку на прибуток виручка визначається виходячи з середньої ціни реалізації за місяць, в якому відбулася операція, а у разі відсутності реалізації - по ціні останньої реалізації. У випадку якщо організація в порядку обміну придбала автотранспортний засіб, то це підприємство є платником податку на придбання автотранспортних коштів.

Придбання основних коштів у фізичних осіб оформляється договором купівлі-продажу. Облік надходження основних коштів ведеться у встановленому порядку. Якщо фізична особа не зареєстрована як підприємець без утворення юридичної особи, то при проведенні розрахунків з нього треба втримати прибутковий податок, а якщо зареєстровано - те сума виплачується в повному розмірі. У обох випадках необхідно повідомити в податкову інспекцію про виплачені суми. У випадку, якщо фізична особа, не зареєстрована підприємцем, але продає квартиру, житловий будинок, дачу, садовий будиночок, земельну дільницю або частку в межах суми рівної 5 000 ММОТ, або інше майно в межах 1 000 ММОТ, то з цих сум прибутковий податок не стягується. ПДВ при розрахунках по операціях з фізичними особами організацією-покупцем не сплачується.

Згідно з федеральним законом РФ від 10 січня 1997 р. № 3 від податку на прибуток звільняються кошти, направлені на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення і фінансування житлового будівництва. На малих підприємствах з налогооблагаемой прибутку виключається прибуток, направлений на будівництво, реконструкцію ОПФ, освоєння нової техніки і технології. Податкові пільги не повинні зменшувати фактичну суму податку, обчислену без урахування пільг, більш ніж на 50%.

2.2.2. ОБЛІК І НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ ОПЕРАЦІЙ ПО ВИБУТТЮ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Всі операції по вибуттю основних коштів здійснюються через сч. 47 “ Реалізація і інше вибуття основних коштів”.

При реалізації (продажу) основних коштів робляться наступні проводки:

Д сч. 47 До сч. 01 на первинну вартість;

Д сч. 02 До сч. 47 на суму зносу;

Д сч. 47 До сч. 23, 76 витрати по демонтажу.

У разі реалізації основних коштів організація повинна перерахувати до бюджету ПДВ в порядку, встановленому законодавством, крім окремих передбачених випадків. При визначенні прибутку від реалізації основних коштів враховується різниця між продажною ціною і залишковою вартістю (для майна - первинної) цих фондів і майна, збільшеної на індекс інфляції. У випадку якщо індекс - дефлятор (інфляції) збільшує залишкову вартість настільки, що вона вище за ціну реалізації, то отриманий збиток не зменшує налогооблагаемую прибуток.

Д 47 К68 нарахований до бюджету ПДВ;

Д 47 К80 або Д 80, 87 До 47 списаний фінансовий результат від реалізації основних коштів.

Передача основних коштів в рахунок внеску в статутний капітал іншої організації здійснюється за оцінкою за домовленістю сторін.

Д сч. 47 До сч. 01 на первинну вартість;

Д сч. 02 До сч. 47 на суму зносу;

Д сч. 06 До сч. 47 на ціну угоди.

Передача основних коштів в рахунок внеску в статутний капітал ПДВ не обкладається.

При безвідплатній передачі основних коштів робляться наступні записи:

Д сч. 47 До сч. 01 первинна вартість;

Д сч. 02 До сч. 47 знос;

Д сч. 47 До сч. 60, 69, 70, 76 послуги по демонтажу;

Д сч. 80, 87 До сч. 47 збитки від безвідплатної передачі.

Операції по безвідплатній передачі основних коштів обкладаються ПДВ (крім окремо обумовлених випадків). Оподатковуваний оборот визначається ринковою вартістю, але не нижче залишкової. Платником є передаюча сторона. Податок на прибуток сплачується виходячи з середньої ціни реалізації таких основних коштів, а у разі відсутності реалізації за місяць, в якому відбулася безвідплатна передача коштів, виходячи з ціни останньої реалізації, але не нижче первинної (залишкової).

При ліквідації об'єктів основних коштів робляться записи:

Д сч. 47 До сч. 01 на первинну вартість;

Д сч. 02 До сч. 47 на суму зносу;

Д сч. 47 До сч. 60, 70, 69 на суму різних витрат, пов'язаних з ліквідацією.

Д сч. 10, 12 До сч. 47 прибуткуються отримані при розбиранні товарно-матеріальні цінності.

З 1 січня 1999 р. всі матеріальні цінності, отримані від ліквідації основних коштів і МБП, прибуткуються по ринкових цінах:

Д сч. 10, 12, 07 До сч. 80.

Фінансовий результат від ліквідації відбивається на сч. 80.

При вибутті основних коштів, внесених в рахунок внеску в спільну діяльність, їх вартість не списується з балансу організації, а підлягає відображенню в балансі, як короткострокові або довгострокові фінансові вкладення:

Д сч. 47 До сч. 01

Д сч. 02 До сч. 47

Д сч. 06, 58 До сч. 47

Якщо залишкова вартість таких коштів вище договірної вартості, то сума різниці відноситься в кредит сч. 80, якщо менше - в дебет сч. 80 в кореспонденції з рахунком 47.

У разі вибуття основних коштів внаслідок стихійних лих і інших екстремальних ситуацій вартість таких об'єктів відшкодовується страховою організацією:

Д сч. 65 “ Розрахунки по майновому і особистому страхуванню”

До сч. 47

Д сч. 80 До сч. 47

2.2.3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО НАРАХУВАННЮ ЗНОСУ

Згідно з Положенням по бухгалтерському обліку “ Облік основних коштів” ПБУ 6/97 вартість об'єктів основних коштів гаситься за допомогою нарахування амортизації.

Амортизація не нараховується по:

об'єктам основних коштів, отриманим за договором дарування або безвідплатно в процесі приватизації;

житловому фонду;

об'єктам зовнішнього благоустрою і інш. аналогічним об'єктам лісового господарства;

спеціалізованим спорудам судноплавної обстановки т. п. об'єктам;

продуктивній худобі, буйволам, волам і оленям;

багаторічним насадженням, що не досягли експлуатаційного віку;

придбаним будівлям (книги, брошури і т. д.)

об'єктам, що відносяться до фильмофонду, сценическо-постановочним коштам, експонатам тваринного світу в зоопарках і інш. аналогічних установах;

об'єкти основних коштів, споживчі властивості яких з течією часу не змінюються (земельні дільниці, об'єкти природокористування);

мобілізаційним потужностям, якщо інакше не передбачене законодавством РФ.

З 1 січня 1998 р. згідно ПБУ 6/97 амортизація нараховується одним з наступних способів:

лінійний спосіб;

спосіб залишку, що зменшується;

спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання;

спосіб списання вартості пропорціонально обсягу продукції (робіт).

Протягом звітного року амортизаційні відрахування по об'єктах основних коштів нараховуються щомісяця, незалежно від вживаного способу нарахування, розмірі 1/12 річної суми. Застосування одного з способів по групі однорідних об'єктів основних коштів призначується течією всього терміну його повного використання.

Амортизаційні відрахування починаються з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта основних коштів до бухгалтерського обліку, і припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення цього об'єкта або його списання з бухгалтерського обліку.

Синтетичний облік операцій по нарахуванню амортизації ведеться на сч. 02 “ Знос основних коштів”.

При використанні журнально-ордерної форми обліку суми амортизації розраховуються в разработочной таблиці ф. № РТ-6 і відображають в журналах-ордерах №№ 10, 10/1 і відомостях №№ 12,15 і інш.

Прискорена амортизація і умови її нарахування встановлені Постановою Уряду РФ від 19.08.94 № 967, в якій говориться, що при введенні прискореної амортизації затверджену у встановленому порядку норму річних амортизаційних відрахувань дозволяється збільшувати на коефіцієнт прискорення в розмірі не вище за 2. При цьому не підлягає оподаткуванню нецільове використання додатково нарахованої суми амортизаційних відрахувань. При введенні прискореної амортизації застосовується рівномірний (лінійний) метод її числення. Перелік високотехнологічних галузей і ефективних видів машин і обладнання, по яких застосовується механізм прискореної амортизації, встановлюється федеральними органами виконавчої влади. Нарівні з цим при лінійному способі нарахування амортизаційних відрахувань мале підприємство може списувати додатково в формі амортизаційних відрахувань до 50 відсотків первинної вартості об'єкта основних коштів з терміном служби більш трьох років. При вибутті основних коштів на малих підприємствах їх вартість списується з рахунку 01 в дебет рахунку 02, при цьому недоамортизированная частина основних коштів з рахунку 01, а також витрати, пов'язані з їх вибуттям, списуються в дебет рахунку 80.

2.2.4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Для підтримки в робочому стані основні кошти вимагають ремонту. Розрізнюють поточний, середній і капітальний ремонт.

Під поточним і середнім ремонтом розуміються роботи по систематичному і своєчасному запобіганню основних коштів від передчасного зносу і підтримці їх в робочому стані.

Капітальний ремонт проводиться періодично і включає в себе роботи по розбиранню агрегатів обладнання, заміни зношених деталей на більш сучасні, випробування агрегату, зміну зношених конструкцій і деталей будівель і споруд і інш. роботи.

Ремонт основних коштів може здійснюватися господарським і підрядним способами.

Відповідно до Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції, що включаються в собівартість продукції в залежності від вибраного варіанту облікової політики, витрати на ремонт основних коштів виробничого призначення можуть включатися у витрати виробництва (звертання) одним з способів:

1) шляхом включенням фактичних витрат у витрати виробництва (звертання);

2) шляхом створення резерву на ремонт;

3) шляхом створення ремонтного фонду;

4) шляхом відношення фактичних витрат по ремонту на рахунок витрат майбутніх періодів з подальшим рівномірним списанням.

При першому способі всі витрати відносяться на витрати виробництва (звертання) в тому ж періоді, коли зроблений ремонт. У основному, цей спосіб застосовують при невеликому об'ємі ремонтних робіт.

При проведенні ремонту підрядним способом робляться записи

Д 20, 23, 25, 26, 30, 44 До 60, 76 при пред'явленні підрядчиком рахунку;

Д 19 До 60, 78 на суму ПДВ;

Д 60, 76, До 51 перелік за виконані роботи. При господарському способі

Д 20, 23, 25, 26, 44 До 10, 12, 67, 69, 70...

При другому способі для фінансування ремонту нараховується резерв. Нормативи відрахувань в резерв підприємство встановлює самостійно.

При підрядному способі:

Д 20, 23, 25, 26, 30, 44 До 89 утворення резерву;

Д 89 До 60, 76 пред'явлений рахунок підрядчика;

Д 19 До 60, 76 на суму ПДВ;

Д 60, 76 До 51 перелік за виконані роботи;

Д 89 До 80 списання в кінці року зайво нарахованого резерву.

При господарському способі аналогічно:

Д 20, 25, 26, 44 До 89 утворення резерву;

Д 89 До 10, 12, 67, 69, 70 списання фактичних витрат;

Д 89 До 80 списання в кінці року зайво нарахованого резерву;

Д 20, 25, 26, 31, 44 До 10, 12, 69, 70 витрати на ремонт при недостатності ремонтного резерву;

Д 89 До 31 списання витрат.

При третьому способі для фінансування ремонту основних коштів створюється ремонтний фонд. Він створюється для забезпечення протягом ряду років рівномірного включення витрат на проведення особливо складних видів ремонту основних коштів. При цьому варіанті обліку ремонту робляться такі ж записи, як і у другому варіанті, крім запису по закриттю рахунку 89 (Д 89 ДО 80).

Четвертий спосіб використовується, коли організацією не створюється резерв або фонд і необхідно провести великий позаплановий ремонт. У цьому випадку, щоб не спотворювати величину собівартості продукції, витрати по ремонту основних коштів відносять на сч. 31 “ Витрати майбутніх періодів”.

При підрядному способі:

Д 31 До 60, 78 фактичні витрати на ремонт;

Д 20, 23, 25, 26, 44 До 31 списання витрат (рівномірно);

При господарському способі:

Д 31 ДО 10, 12, 69, 70... відображення фактичних витрат на ремонт;

Д 20, 23, 25, 26, 44 До 31 списання витрат (рівномірно).

Вибраний метод обліку витрат на ремонт основних коштів повинен знайти відображення в наказі про облікову політику організації і носити стабільний характер.

Приймання відремонтованих основних коштів оформляється актом ф. ОС-3.

2.2.5. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ОРЕНДІ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Бухгалтерський облік орендованих основних коштів здійснюється в залежності від вигляду оренди: поточної або фінансової (лізингу).

Поточна оренда являє собою тимчасове отримання основних коштів від орендодавця за плату. Право власності на основні кошти залишається за орендодавцем. При поточній оренді основні кошти не враховуються на балансі орендаря, а прибуткуються на забалансовому рахунку 001 “ Орендовані основні кошти”. Нарахування орендної плати здійснюється по Д сч. 20, 25, 26 ДО 76, 60. Нарахування орендної плати за весь термін оренди проводиться по Д сч. 31 До сч. 76, а потім сума орендної плати рівномірно включається у витрати Д сч. 20, 25, 26 ДО 31.

Орендар оплачує орендодавцю ПДВ Д 19 До 76, який підлягає відшкодуванню з бюджету Д 68 До 19.

У орендодавця основні кошти, передані на умовах поточної оренди, рахуються на балансі. Знос по таких об'єктах відноситься на внереализационние втрати Д сч. 80 До сч. 02. Нарахування орендної плати Д 76 До 80, окремо на суму зносу Д 76 До 68. Надходження орендної плати підлягає обкладенню ПДВ і податком на прибуток. Орендна плата за здачу в оренду землі ПДВ не обкладається.

Лізинг - вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на основі договору лізингу фізичним і юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, зумовлених договором, з правом викупу майна лизингополучателем [4].

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу визначений в наказі МФ РФ від 17 лютого 1997 р. №15.

У обліковій політиці організації необхідно відобразити вибрані умови постачання лізингового майна на баланс і питання про майбутні лізингові платежі в подальшому звітному періоді і до кінця дії договору лізингу

Облік операцій по лізингу основних коштів у лизингодателя:

Д 08 До 60 отримане від постачальника лізингове майно;

Д 03 До 08 оприбутковане майно, призначене для здачі за договором лізингу в оренду;

Д 76 До 47 відображена заборгованість по лізингових платежах (якщо власник лізингового майна - лизингополучатель);

Д 50, 51 До 76 поступили лізингові платежі від лизингополучателя;

Д 47 До 03 відбивається вартість переданого майна (якщо майно на балансі лизингополучателя);

Д 47 До 83 відбивається різниця між загальною сумою лізингових платежів і вартістю лізингового майна;

сч. 021 “ Основні кошти, здані в оренду” - переклад лізингового майна на забалансовий рахунок;

Д 83 До 80 відбивається фінансовий результат.

Відображені витрати лізингової компанії:

Д 20 ДО 10,12,69,70... за змістом апарату;

Д 20 До 02 амортизація основних коштів;

Д 46 До 20 списуються витрати лізингової компанії;

Д 62 До 46 нараховані лізингові платежі за звітний період (якщо майно на балансі лизингодателя);

Д 50, 51 До 62 поступили лізингові платежі від лизингополучателя;

Д 01 До 03 відбивається повернення майна (якщо майно на балансі лизингодателя);

Д 03 До 76 те ж по залишковій вартості (якщо майно на балансі лизингополучателя).

Облік у лизингополучателя:

сч. 001 оприбуткування лізингового майна (якщо майно на балансі лизингодателя);

Д 20 До 76 нараховані лізингові платежі;

Д 08 До 76 те ж, якщо майно на балансі лизинго- одержувача;

Д 01 До 08 списуються витрати, пов'язані з отриманням лізингового майна і вартість цього майна (якщо майно на балансі лизингополучателя);

Д 76 “ Заборгованість по лізингових платежах” ДО 76 “ Орендні зобов'язання” - нараховані лізингові платежі (якщо майно на балансі лизингополучателя);

Д 20 До 02 нарахована амортизація;

До 001 повернене лізингове майно, що рахується на балансі лизингодателя;

Д 50, 51 До 76 те ж (якщо воно рахується на балансі лизингопо- лучателя) при умові погашення всієї суми лізингових платежів;

Д 47 До 01 на первинну вартість;

Д 02 До 47 на суму зносу.

Відображення вартості лізингового майна при викупі:

Д 83 До 80

До 001 якщо майно на балансі лизингодателя;

Д 01 До 02 одночасне.

Якщо майно рахується на балансі лизингополучателя, то проводиться внутрішній запис по рахунках 01 і 02.

Послуги по здачі майна в оренду за договором лізингу є об'єктом оподаткування по ПДВ і податку на прибуток. Звільнені від сплати ПДВ лізингові операції малих підприємств.

Майно, придбане і передане за договором про лізинг, включається в налогооблагаемую базу при численні податку на майно у лизингодателя.

Лизингодатель, що придбаває у власність автотранспортні кошти для здійснення лізингової діяльності, сплачує податок на придбання автотранспортних коштів, а лизингополучатель сплачує податок від продажної ціни автотранспортного засобу, визначеної в договорі лізингу.

2.2.6. ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Відповідно до Порядку проведення переоцінки основних фондів організації для визначення їх повної відбудовної вартості можуть використати або індексний метод, або метод прямої оцінки.

При індексному методі організації здійснюють організацію балансової вартості окремих об'єктів із застосуванням індексів зміни вартості основних коштів, диференційованих по типах будівель і споруд, видах машин і обладнання, транспортних засобів і інших основних коштів, по регіонах, періодах виготовлення, придбання.

При індексному методі за базу приймається повна балансова вартість окремих об'єктів основних коштів, яка визначається за результатами інвентаризації. Знос по основних коштах також перераховується на відповідний індекс зміни вартості.

Метод прямої оцінки відбудовної вартості основних коштів є найбільш точним і дозволяє виправити погрішності, що нагромадилися внаслідок застосування среднегруппових індексів в ході попередніх переоцінок. Відбудовна вартість основних коштів при даному методі визначається шляхом прямого перерахунку вартості окремих об'єктів по документально підтверджених ринкових цінах на нові об'єкти, аналогічні оцінюємо за станом на 1 січня.

Для підтвердження ринкових цін можуть бути використані:

дані про ціни на аналогічну продукцію, отримані в письмовій формі від організацій виготівників;

зведення про рівень цін, отримані в органах державної статистики, торгових інспекціях;

зведення про рівень цін, опубліковані в ЗМІ, спеціальній літературі, каталогах, рекламних оголошеннях, пресс-релизах;

експертні висновки про ринкову вартість об'єктів основних коштів.

При використанні методу прямої оцінки витрати, пов'язані з уточненням вартості майна що знаходиться у власності організації, можна включати в собівартість продукції (робіт, послуг) в складі загальногосподарський витрат.

У обов'язковому порядку індексується і сума зносу основних коштів, січня, що рахується в бухгалтерському обліку на 1 по коефіцієнту, визначуваному співвідношенням ринкової і балансової вартості.

Відображення результатів переоцінки в бухгалтерському обліку:

Д 01 До 87 дооценка первинної вартості;

Д 87 До 02 дооценка зносу;

Д 87 До 01 зниження ціни первинної вартості;

Д 02 До 87 зниження ціни зносу;

Д 87 До 47 списання суми дооценки при вибутті основних

коштів.

2.2.7. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Порядок проведення інвентаризації здійснюється згідно “ Методичним вказівкам по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань”, затвердженою наказом МФ РФ №49 від 13 червня 1995 р.

Інвентаризація основних коштів повинна провестися не рідше за один раз в три роки, по бібліотечних фондах - не рідше за один раз в п'ять років. Інвентаризація обов'язкова:

при передачі майна підприємства в оренду, викупі, продажу, а так само у випадках передбачених законодавством при перетворенні державного або муніципального підприємства;

при зміні матеріально-відповідальної особи;

при встановленні фактів розкрадання або зловживань, а також псування цінностей;

у разі надзвичайних ситуацій;

при ліквідації (реорганізації) підприємства перед складанням ліквідаційного (розділового) балансу.

Інвентаризацію проводить постійно діюча або робоча комісія, що створюється наказом по підприємству, за обов'язковою участю представника бухгалтерії.

Бухгалтерське відображення даних по інвентаризації основних коштів:

Д 01 До 80 - оприбуткування неврахованих об'єктів основних Д 01 До 02 коштів по залишковій вартості з відображенням зносу;

Д 01 До 12-2 при виявленні об'єктів основних коштів,

Д 13 До 02 що рахуються в складі МБП, їх переводять до складу основних коштів;

Д 20, 25, 26 До 13 зайво нарахована сума зносу.

Якщо за результатами інвентаризації виявлена недостача, робляться наступні перевірки:

Д 47 До 01 первинна вартість;

Д 02 До 47 сума зносу;

Д 84 К47 залишкова вартість;

Д 20, 25, 26 До 84 списання залишкової вартості на витрати виробництва, якщо винні обличчя відсутні, в межах норм;

Д сч. 73 субсч. “ Розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку”;

До сч. 84 по ринковій ціні, якщо винне обличчя знайдене;

Д 73 До 83 на суму недоамортизированной частини;

Д 80 До 84 якщо винні особи не знайдені (понад норми) і суд відмовив у взиске з них.

2.2.8. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ КОШТІВ В БУХГАЛТЕРІЇ

Форми первинної документації для обліку основних коштів і короткі вказівки по їх заповненню затверджені Постановою Держкомітету РФ по статистиці від 30 жовтня 1997 р. №71а “ Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації по обліку труда і його оплати, основних коштів і нематеріальних активів, матеріалів, МБП, робіт в капітальному будівництві”. До них відносяться:

ф. № ОС-1 акт (накладна) приймання-передачі основних коштів;

ф. № ОС-3 акт приймання-здачі відремонтованих, і модернизированних об'єктів, що реконструюються;

ф. № ОС-4 акт на списання основних коштів;

ф. № ОС-4а акт на списання автотранспортних коштів;

ф. № ОС-6 інвентарна картка обліку основних коштів;

ф. № ОС-14 акт про приймання обладнання;

ф. № ОС-15 акт приймання-передачі обладнання в монтаж;

ф. № ОС-16 акт про виявлені дефекти обладнання.

Якщо організація не використовує документи, форма яких передбачена вище, то необхідно, щоб документи містили всі обов'язкові реквізити (найменування документа, дата, одиниця вимірювання, підпису і інш.).

При відображенні операції по обліку основних коштів використовують також:

ф. № ОС-7 опис інвентарних карток;

ф. № ОС-8 картка обліку руху основних коштів;

ф. № ОС-9 інвентарний список основних коштів (по місцю їх знаходження в експлуатації)

РТ-6 таблиця розрахунку амортизації.

ф. № Же-13 журнал-ордер № 13

журнали ордера №№ 10,10/1.

Зведення про основні кошти і їх знос можна отримати також в:

Головній книзі;

ф. № 1 бухгалтерський баланс;

ф. № 5 додаток до бухгалтерського балансу.

При інвентаризації основних коштів використовуються:

інвентарна відомість;

сличительная відомість.

2.3. ВАРІАНТ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ КОШТІВ

В СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ ВАТ “ ГАЗ”

ЗАВОДІ МОСТІВ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ (ЗМГА)

У даному параграфі розглянемо варіант обліку основних коштів в ЗМГА в 1998 році.

Згідно з наказом “ Про облікову політику в ВАТ “ ГАЗ” на 1998 рік” в ВАТ “ ГАЗ” застосовується журнально-ордерна форма організації бухгалтерського обліку, а у внутрішньогосподарському обороті використовуються форми первинної облікової документації, розроблені під технологію обробки їх на ЕОМ. До основних коштів відносяться кошти труда і інше майно вартістю понад 8300 рублів за одиницю на дату придбання з терміном корисного використання більш 1 року, введених після 01.01.98 року. До складу основних коштів незалежно від вартості відносяться:

станки, обладнання, передавальні пристрої і інш.;

сільськогосподарські машини і знаряддя, будівельний і механізований інструмент;

робітник і продуктивна худоба;

технічна і економічна література.

Аналітичний облік основних коштів ведеться в інвентарних картках обліку основних коштів (див. прил. 2), які відкриваються на кожний об'єкт. Кожному об'єкту основних коштів привласнюється інвентарний номер. Інвентарні картки зберігаються в бухгалтерії. Основні кошти класифікуються по групах і видах. У бухгалтерії також зберігаються відомості наявності основних коштів по цеху за матеріально відповідальними особами (див. прил. 3) у вигляді машинограмм, які складаються після проведення інвентаризації. Основні кошти відбиваються в аналітичному обліку по первинній вартості.

Надходження основних коштів оформляється актом приймання-передачі основних коштів ф.№ ОС-1 (див. прил. 4), на основі якого заповнюється інвентарна картка. Оскільки ЗМГА є структурним підрозділом ВАТ “ ГАЗ”, те надходження основних коштів оформляється тільки як внутрішньогосподарське переміщення. Всі грошові операції проходять через Фінансове управління (ФУ) ВАТ “ ГАЗ”, і прямо з іншими організаціями ЗМГА не працює, тому оприбуткування об'єктів основних коштів оформляється наступним бухгалтерським записом:

Д 01 “ Основні кошти”,

ДО 792 “ Внутрішньогосподарські розрахунки по виділеному майну (основним коштам)”.

Всі бухгалтерські записи оформляються на основі Плану Рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ВАТ “ ГАЗ”.

Рух основних коштів по видах відбивається в журналі-ордері № 01 (див. прил. 5), де об'єкти додатково групуються по шифрах амортизації. Журнал-ордер № 01 складається автоматизованим способом щомісяця окремо по кожному цеху і загалом по виробництву. Тут же щомісяця відбивається сума нарахованої амортизації, яка також вважається автоматично. Відповідно до облікової політики знос основних коштів нараховується по “ Єдиним нормам амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР”, затвердженою Постановою Ради Міністрів СРСР від 22.10.90 № 1072. Якщо обладнання повністю знеслося, то в графі “ Нарахований знос” ставиться 0. Нарахування зносу проводиться по Д 25 “ Общепроизводственние витрати”, ДО 02 “ Знос основних коштів”.

Розглянемо вибуття основних коштів на прикладі ліквідації і продажу. У грудні 1998 року внаслідок скорочення потужностей виробництва був ліквідований конвейєр підвісний по акту про ліквідацію основних коштів (див. прил. 6). На основі акту про ліквідацію зроблені проводки:

Д 47 “ Реалізація і інше вибуття основних коштів”,

До 01 на суму первинної вартості 4493 крб.,

Д 47 До 02 на суму зносу 750 крб.,

Д 47 До 23 “ Допоміжне виробництво” на суму витрат, пов'язаних з ліквідацією основних коштів 108 крб.

Д 106 “ Інші матеріали” До 47 оприбуткований лом на суму 460,8 крб.

Д 105 “ Запасні частини” До 47 здані на склад запчастини на

суму 3283 крб.

На основі акту про ліквідацію заповнюється журнал-ордер № 47 “ Реалізація і інше вибуття основних коштів” (див. прил. 7) До же-об № 47 прикладена відомість, яка ведеться по дебету рахунку 47. Ці облікові регістри заповнюються вручну. За даними журналу-ордера і відомості визначається прибуток або збиток від ліквідації. У цьому випадку ми отримали прибуток Д 47 До 80 “ Прибуток і збитки” в розмірі 107.2 крб.

У липні 1998 року від ТОО “ Селеста” поступила пропозиція на ім'я технічного директора ВАТ “ ГАЗ” про продаж печі, який знаходиться в ЗМГА, в рахунок погашення заборгованості. Лист фірми “ Селеста” (див. прил. 8) з дозволом керівника було направлено в оцінну комісію ЗМГА. На основі огляду печі був складений акт оцінки (див. прил. 9), де відображене рішення про продаж печі по залишковій вартості, яка з обліком ПДВ становила 10624,8 крб. З фірмою “ Селеста” укладається договір купівлі-продажу обладнання, де обумовлені всі необхідні умови (див. прил. 10). Вибуття печі оформляється актом про ліквідацію основних коштів (див. прил. 11) і складаються проводки:

Д 47 До 01 на первинну вартість 23595 крб.

Д 02 До 47 на суму зносу 14741 крб.

Д 6271 “ Розрахунки з покупцями і замовниками за

основні кошти”

До 47 на суму продажної вартості з обліком ПДВ

10624.8 крб.

Д 47 ДО 7677 “ ПДВ по відвантажених основних коштах”

1770.8 крб.

Згідно з договором купівлі-продажу витрати по транспортуванню обладнання і пуску його в експлуатацію несе покупець, тому по сч. 47 більше ніяких записів не робиться. Дані по рахунку 47 відбиваються в журналі-ордері 47 (див. прил. 7). При відвантаженні печі виписуються рахунок-фактура і платіжне вимога-доручення (див. прил. 12). Оскільки оплата вартості обладнання проводиться шляхом заліку зустрічних вимог за товар, що поставляється ВАТ “ ГАЗ”, на суму 10624.8 крб. меншає кредиторська заборгованість ЗМГА. Взаємозалік проводиться на основі гарантійного листа (див. прил. 13) і оформляється при виписці авізо (див. прил. 14) наступним бухгалтерським записом:

Д 766 “ Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами по

взаємозаліку”

ДО 793 “ Внутрішньогосподарські розрахунки по поточних операціях” на

суму 10624.8 крб.

Д 767 До 68 Сума ПДВ, належна внеску до бюджету, 1770.8 крб.

У 1998 році вибуття основних коштів виготовлялося тільки в результаті ліквідації і продажу.

Розглянемо оформлення операцій по ремонту основних коштів на прикладі виробленого в грудні 1998 року капремонта електричної печі автоматичної лінії. На виконання капремонта складається дефектна відомість (див. прил. 15), де детально описуються всі необхідні операції по ремонту. На основі дефектної відомості складається калькуляція на капремонт по нормативній (кошторисної) вартості (див. прил. 16). У цех відкривається замовлення-вбрання (див. прил. 17) на виконання капремонта ел. печі. Згідно з облікової політики по ВАТ “ ГАЗ” витрати по середньому і капітальному ремонту основних коштів, виконаному господарським способом, в структурних підрозділах враховуються на рахунку 23 “ Допоміжні виробництва” по фактичних витратах або по нормативній (кошторисної) вартості і відхилення фактичних витрат від кошторисної вартості. У нашому випадку робляться наступні записи:

Д 23 ДО 10 “ Матеріали” на суму витрачених на ремонт

матеріалів 40792.7 крб.

Д 23 ДО 70 “ Розрахунки з персоналом по оплаті труда” на суму

нарахованої зарплати 950.46 крб.

Д 23 ДО 69 “ Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню”

на суму 365.93 крб.

По закінченні ремонту основні кошти здаються по акту прийому-здачі відремонтованих, конструйованих і модернизированних об'єктів (див. прил. 18). Виконані роботи здаються по акту приймання виконаних робіт (див. прил. 19). У разі виявлення відхилень від кошторисної вартості робляться регулюючі проводки.

Ремонт печі є плановим капітальним. Витрати, пов'язані з поточним ремонтом основних коштів, відносяться на відповідні статті витрат за змістом і експлуатації обладнання, общепроизводственних і загальногосподарський витрат в момент їх виникнення. Фактичні витрати при проведенні великих планових і позапланових ремонтів відносяться на рахунок 31 “ Витрати майбутніх періодів” з рівномірним включенням їх в собівартість продукції (робіт, послуг) в подальші періоди звітного року відповідно до графіка списання. Створення ремонтного фонду обліковою політикою не передбачене.

Операції по передачі в оренду майна ВАТ “ ГАЗ” проводяться на основі договору оренди, оформленого відповідно до Цивільного кодексу РФ (статті 606-670) і наказу від 11.06.97 № 105 “ Про регулювання орендних відносин” в ВАТ “ ГАЗ”. У серпні 1998 року був укладений договір оренди обладнання з АООТ Павловський інструментальний завод (див. прил. 20). Заздалегідь був складений акт оцінки обладнання (див. прил. 21) за участю обох сторін і зроблений розрахунок орендної плати (див. прил. 22). Майно передається без права викупу, тому враховується на балансі орендодавця (ЗМГА). Щомісяця бухгалтерія ЗМГА оформляє платіжне вимогу-доручення (див. прил. 23) і рахунок-фактуру (див. прил. 24) на суму орендної плати. У бухгалтерському обліку операції по оренді основних коштів відбиваються таким чином:

Д 763 “ Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами”

До 80 на суму нарахованої орендної плати без ПДВ 2463 крб.

Д 763 ДО 767 “ ПДВ по відвантаженій продукції (роботам, послугам), документи по якій пред'явлені покупцю

(замовнику)” на суму ПДВ 493 крб.

Д 80 До 02 нарахування амортизації майна, зданого в

оренду 1943.42 крб.

Якщо у орендодавця виникли витрати в зв'язку з умовами договору, то вони відбиваються по Д 80 До 10, 70.

Д 793 ДО 766, 51 “ Розрахунковий рахунок” авізо від ФУ на отриману суму орендної плати з ПДВ 2956 крб.

Д 766, 51 До 763 сума отриманої орендної плати 2463 крб.

Д 767 До 68 сума ПДВ, належна внеску до бюджету 493 крб.

Д 68 До 793 сума ПДВ передана по авізо на ФУ 493 крб.

Д 80 До 793 сума орендної плати передана по авізо на ФУ

2463 крб.

Д 793 До 80 сума витрат по майну, переданому в

оренду, передається на ФУ.

У звітному 1998 році передача майна в оренду з правом викупу або за договором лізингу не проводилася.

Переоцінка основних коштів здійснюється при використанні індексного методу автоматизованим способом. У бухгалтерію ЗМГА з обчислювального центра поступають відомості наявності основних фондів по кожному цеху, де вказуються найменування об'єктів основних коштів, їх балансова вартість, коефіцієнт відновлення, відбудовна вартість (див. прил. 25). Як структурний підрозділ ВАТ “ ГАЗ” ЗМГА не має свого статутного і додаткового капіталу, тому відображення результатів переоцінки здійснюється по Д 01 До 793 на суму дооценки основних коштів. Ця сума по авізо перераховується в БУОС ОАО “ ГАЗ”. У останній раз в повному об'ємі переоцінка проводилася за станом на 1 січня 1996 року. У 1997 році переоцінці зазнали лише окремі групи основних коштів.

Кожний рік в ВАТ “ ГАЗ” проводиться інвентаризація основних коштів. Остання інвентаризація проводилася за станом на 1 листопади 1998 року.

У ЗМГА наказом керівника створена постійно діюча інвентаризаційна комісія під головуванням директора ЗМГА. У склад комісії входять заступник директора по економіці ЗМГА, гл. інженер, гл. бухгалтер, гл. механіки, гл. енергетик. У 1998 році відхилень фактичної наявності основних коштів від облікових даних не виявлено, що відображено в протоколі інвентаризаційної комісії (див. прил. 26). Результати інвентаризації прямують в центральну заводську інвентаризаційну комісію.

Порядок і терміни створення первинних документів, передачі їх для відображення в бухгалтерському обліку встановлюється “ Положенням про документи і документообіг в бухгалтерському обліку”, затвердженим МФ СРСР від 29.07.83 № 105 і доведеним розпорядженням головного бухгалтера від 06.01.84 № 1. Розглянемо схему документообігу на прикладі акту приймання-передачі основних коштів ф. № ОС-1 (див. прил. 27). У бухгалтерії ЗМГА ОАО “ ГАЗ” не заповнюються форми бухгалтерської звітності. Інформація по майну і зобов'язанням ЗМГА узагальнюється в оборотно-сальдових відомостях (див. прил. 28), які складаються щомісяця. У цих відомостях відбивається сальдо на початок і кінець місяця, а також обороти по Д і До кожного рахунку. Основні кошти займають в цій відомості перший рядок і відбиваються по первинній вартості, сума зносу відбивається окремим рядком.

3. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ

ОСНОВНИХ КОШТІВ

3.1. МЕТОДИ АУДИТУ

Результатом роботи аудитора є складання аудиторського висновку. Для того щоб мати основи для висновків у основних напрямах аудиторської перевірки, аудитор повинен зібрати відповідні докази. Інформація, зібрана і проаналізована аудитором в ході перевірки, служить обгрунтуванням виведення і називається аудиторськими доказами. Збираючи аудиторські докази, аудитор використовує наступні методи:

1. Методи фактичного контролю

а) інвентаризація;

б) контрольний обмір.

2. Методи документального контролю

а) формальна перевірка;

б) арифметична перевірка;

в) перевірка документів по суті.

3. Інші методи

а) спостереження;

б) опит;

в) економічний аналіз.

Розглянемо, наскільки ефективний кожний з цих методів збору аудиторських доказів при перевірці основних коштів.

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності. Відразу після прибуття в організацію аудитор повинен уточнити дату проведення останньої інвентаризації. Якщо інвентаризація основних коштів не проводилася більше за 2-3 років, то аудитор може зажадати її проведенню, що дозволить більш якісно провести послідовну перевірку і зменшити аудиторський ризик. Аудитор може сам брати участь в проведенні інвентаризації або обмежитися спостереженням за її проведенням. Рекомендується пересвідчитися в наявності предметів, що найбільш дорого коштують. Частина майна може бути відсутнім, в цьому випадку треба перевірити, по яких документах, грудці і коли воно передано. При використанні працівниками якого-небудь майна в домашніх умовах вартість цього майна (комп'ютерів, принтерів) може розглядатися як налогооблагаемой база (доходу) працівників. У тому випадку, коли при проведенні інвентаризації основних коштів з'ясовується, що один з цехів економічного суб'єкта, що перевіряється зайнятий інакшим господарюючим суб'єктом (ознак тому може бути декілька: важить вивіска з найменуванням іншого економічного суб'єкта; випускається продукція, не відповідна профілю економічного суб'єкта, що перевіряється і т. п.), а в складі доходів від внереализационних операцій немає статті “ доходи від оренди”, те мова йде об “ прихованій оренді” і ухилянні від сплати податків. Аудитор може зробити висновок про порушення клієнтом законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій. Інвентаризація основних коштів проводиться на основі “ Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань” утв. Наказом МФ РФ від 13.06.95 № 49.

Метод контрольного обміру ефективний при перевірці витрат на ремонт основних коштів. Аудитор може зробити контрольний обмір об'ємів виконаних робіт по ремонту безпосередньо на об'єктах, що дозволить дати об'єктивну оцінку фактичних ремонтних робіт і встановити суму необгрунтовано списаних матеріалів, а також суму незаконно виплаченої заробітної плати, якщо при потуранні окремих працівників організації мало місце завищення об'ємів виконаних робіт.

При проведенні формальної перевірки документів аудитор візуально переглядає первинні документи по обліку основних коштів, інвентарні картки, журнали-ордери 10, 10/1, 13, розрахункові таблиці, форму № 5, головну книгу і інш. Необхідно перевірити відповідність документів типовим міжвідомчим формам, правильність заповнення всіх реквізитів, наявність необумовлених виправлень, підчисток, дописок в тексті і цифр, автентичність підписів посадових і матеріально відповідальних осіб на основі Постанови Держкомстат РФ від 30.10.97 № 71а, інструкції про порядок заповнення типових форм річної бухгалтерської звітності, Положення про документи і документообіг в бухгалтерському обліку від 29.07.83 № 105 і карток підписів посадових осіб.

Метод арифметичної перевірки передбачає перевірку правильності підрахунків, а також правильність складання алгоритмів розрахунків при автоматизації бухгалтерського обліку. Перевірка розрахунків сум амортизації, переоцінки основних коштів, правильності застосування норм амортизації і коефіцієнтів перерахунку. Також звіряються дані аналітичних і синтетичних рахунків, журналів-ордерів, головної книги, балансу, додатку до нього ф. № 5.

При перевірці документів по суті розглядається законність і доцільність господарської операції, правильність віднесення на рахунки і включення в статті витрат. Наприклад, при купівлі автомобіля організація, сплативши 50 тис. крб., сплачує податок з меншої суми 30 тис. крб., приклавши як основа довідка-рахунок продавця, в якій операція, що відбулася оформляється двома окремими сумами - занижена вартість автомобіля 30 тис. крб. і іншою сумою, показаною як підготовка автомобіля до продажу 20 тис. крб. При реалізації основних коштів на сторону аудитору необхідно пересвідчитися, що на це є письмовий дозвіл керівника. Якщо при перевірці первинний документ викликає сумнів, то необхідно отримати письмове пояснення у осіб, відповідальних за дану операцію, і зробити зустрічну перевірку.

Спостереження - отримання загального уявлення про можливості клієнта на основі візуального спостереження. Аудитор спостерігає за тим, як оформляється та або інакша операція по обліку і рухи основних коштів, заповнюються первинні документи і регістри синтетичного обліку. Однак операції по обліку основних коштів не так багатоманітні і части, особливо на малих підприємствах, тому спостереження як метод аудиторської перевірки малоефективний. Більш повну інформацію можна отримати внаслідок документальної перевірки, опиту співробітників і економічного аналізу.

Методом економічного аналізу аудитор користується, як правило, при перевірці бухгалтерської звітності, де відображений стан основних коштів (ф. №1, ф. №5). Аудитор може зробити аналіз використання організацією основних коштів за часом і потужністю з урахуванням специфіки виробничої діяльності організації, а так само ефективність капіталовкладень. Детальніше аналіз основних коштів розглянутий в наступному параграфі.

Опит - отримання усної або письмової інформації від клієнта. Опит або бесіда повинні бути проведені з всіма співробітниками, що беруть участь в обліку основних коштів і заповненні звітності. Для того щоб бесіда дала аудитору результати, вона, як і всі інші аудиторські процедури, повинна бути ретельно спланована. Для цього аудитор складає зазделегідь запитувача, який включає в себе перелік питань, які аудитор планує задати співробітникам організації з варіантами відповідей (див. прил. 31). Запитувач розпечатується в потрібній кількості примірників, відповідній складу опитуваних фахівців. На кожному примірнику запитувача проставляється посада, прізвище, ім'я і по батькові особи, з яким буде проведена бесіда. За результатами опиту аудитор робить помітки навпроти вибраних співробітниками варіантів відповіді і робить висновок про стан дисципліни в організації обліку основних коштів і визначає міру аудиторського ризику і глибину подальших процедур по перевірці правильності обліку основних коштів.

3.2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ КОШТІВ

При проведенні аудиторської перевірки аудитор, якщо це передбачене умовами укладеного договору, може провести аналіз використання основних коштів. Від міри використання основних коштів залежать збільшення випуску продукції, зниження собівартості, зростання накопичень економічного суб'єкта.

Повнота і достовірність результатів аналізу основних коштів залежать від міри досконалості бухгалтерського обліку, отлаженности систем реєстрації операцій з об'єктами основних коштів, повноти заповнення облікових документів, точності віднесення об'єктів до облікових класифікаційних груп, достовірності інвентаризаційних описів, глибини розробки і ведіння регістрів аналітичного обліку.

Як джерела бухгалтерської інформації для аналізу основних коштів використовуються: рахунок 01 “ Основні кошти”, рахунок 02 “ Знос основних коштів”, рахунок 03 “ Прибуткові вкладення в матеріальні цінності”, рахунок 07 “ Обладнання до установки”, рахунок 08 “ Капітальні вкладення”, журнали-ордери №10, 10/1, 12, 13, 16, дані аналітичного обліку по відповідних рахунках, по видах і окремих інвентарних об'єктах основних коштів, ф. №1, ф. №2, ф. №5 річних і квартальних бухгалтерських звітності підприємства. Потрібно мати на увазі, що бухгалтерський облік не може забезпечити отримання всіх необхідних даних для аналізу використання основних коштів. Потрібно залучити ряд додаткових даних і відомостей статистичного і оперативного обліку.

Аналіз використання основних коштів починають з вивчення їх структури і динаміки. Для цього проводиться зіставлення даних на початок і кінець звітного періоду, визначення темпів зростання, т. е. проводиться “ горизонтальний аналіз”. “ Вертикальний аналіз” означає розрахунок і оцінку структури і структурних змін. Розглянемо методику застосування горизонтального і вертикального аналізу на прикладі даних журналу-ордера 01 ЗМГА ОАО “ ГАЗ” (див. прил. 5). Даний аналіз можна проводити по даним ф. №5, але оскільки в ЗМГА дана форма не заповнюється, розрахунки зробимо за даними аналітичного обліку в табл. 1 (див. прил. 29).

На основі даних табл. 1 (див. прил. 29) можна зробити висновок, що в структурі основних коштів переважають робочі машини і обладнання, що розцінюється як позитивний чинник, оскільки цей вигляд основних коштів є основною продуктивною силою. Позитивним є і той чинник, що на кінець року ця стаття виросла. Друге місце в структурі основних коштів займають будівлі (27% і 26.6%), що говорить про достатнє оснащення ЗМГА виробничими площами. Негативним чинником є відсутність приросту в ЗМГА обчислювальної техніки, на що потрібно звернути увагу керівництву ЗМГА.

Загалом по ЗМГА стався приріст основних коштів на 3.5%. Майже всі види основних коштів, крім обчислювальної техніки і транспортних засобів, мають позитивне відхилення на кінець 1998 р.

Визначимо частку основних коштів в структурі всього майна на основі даних оборотно-сальдових відомостей (див. прил. 29). За станом на 1 січня 1998 р. питома вага основних коштів у всьому майні становила 94.3%, на 31 грудня 1998 р. - 92.8%. Незважаючи на те, що в 1998 р. стався приріст основних коштів, їх питома вага у всьому майні знизилася, що викликано збільшенням оборотних коштів, а це позитивний чинник.

Для оцінки якісного складу основних коштів використовуються коефіцієнти зношеності, оновлення і вибуття основних коштів.

Коефіцієнт зношеності Ки, розраховується як відношення суми зносу до первинної вартості основних коштів. Коефіцієнт зношеності по ЗМГА в грудні 1998 р. становив 0.06 або 6%, що свідчить про хороший стан основних коштів, оскільки відсоток зносу не перевищує 30%.

Коефіцієнт оновлення основних коштів До розраховується шляхом ділення первинної вартості введених в експлуатацію основних коштів до первинної вартості основних коштів на кінець періоду, що аналізується. На підприємстві, що аналізується До склав біля 0.2 або 20% за 1998 р. Коефіцієнт оновлення показує, що питома вага знову введених основних коштів склала по ЗМГА в 1998 р. 20%. Зростання коефіцієнта оновлення є позитивним чинником і свідчить про тенденцію до оновлення оснащеності підприємства основними коштами.

Коефіцієнт вибуття Кв розраховується як відношення первинної вартості вибулих основних фондів за звітний період до первинної вартості всіх основних коштів на початок звітного періоду. У 1998 р. Кв по ЗМГА становив 3%, що свідчить про те, що питома вага вибулих основних коштів в 1998 р. становила 3%.

Зростання коефіцієнта вибуття свідчить про зниження технічної оснащеності підприємства. Однак потрібно порівняти коефіцієнти оновлення і вибуття, і, якщо останній перевищує, то можна зробити висновок про критичний стан на підприємстві, оскільки на ньому не здійснюється відтворювання основних коштів. У нашому випадку ситуація з відтворюванням основних коштів не розцінюється як критична, оскільки коефіцієнт оновлення в декілька разів більше коефіцієнта вибуття, а зношеність основних коштів загалом по ЗМГА в межах норми.

Провівши аналіз використання основних коштів, можна розрахувати вказані вище коефіцієнти окремо по кожних групах основних коштів, особливо потрібно звернути увагу на стан активної частини основних коштів: машин і обладнання.

При аналізі основних коштів використовуються також показники фондовооруженности робітників і фондоотдачи основних коштів. Коефіцієнт фондовооруженности розраховується як відношення середньорічної вартості основних коштів до среднесписочной чисельності робітників. Зростання цього коефіцієнта свідчить про зростання технічної вооруженности труда, а, отже, і його продуктивність.

Кінцева ефективність використання основних коштів характеризується показниками фондоотдачи, яка визначається по обсягу випуску продукції на 1 крб. середньорічної вартості основних коштів. Інтенсивний шлях господарювання передбачає систематичне зростання фондоотдачи за рахунок збільшення продуктивності машин, механізмів і обладнання, скорочення їх простоїв, оптимального завантаження техніки. Для виявлення невживаних резервів важливо знати основні напрями факторного аналізу фондоотдачи. Найбільш простій є двухфакторная модель аналізу:,

де f - фондоотдача;

Fa- активна частина основних коштів;

N - обсяг продукції, прийнятий для числення фондоотдачи.

При аналізі фондоотдачи застосування даної моделі дозволяє відповісти на питання, як зміни в структурі основних коштів, т. е. в співвідношенні активної і пасивної їх частини, вплинули на зміну фондоотдачи.

А аналіз використання основних коштів не може бути обмежений численням вказаних вище коефіцієнтів і показників. Тема аналізу основних коштів значно ширше. Зокрема, можна обчислити коефіцієнт змінності роботи обладнання, використання фонду верстатного часу, визначити коефіцієнт екстенсивного, інтенсивного і інтегрального навантаження машин і обладнання, і інші коефіцієнти. Теми і задачі аналізу основних коштів викладені в табл. 2 (див. прил. 30).

3.3. ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

В ході аудиторської перевірки аудитор зобов'язаний розібратися в системі бухгалтерського обліку, яка застосовується на тому, що перевіряється мул економічному суб'єктові, і при цьому вивчити і оцінити ті кошти контролю, на основі яких він має намір визначити суть, масштаб і тимчасові витрати передбачуваних аудиторських процедур.

Аудитор в ході аудиторської перевірки зобов'язаний отримати достатню переконаність в тому, що система бухгалтерського обліку достовірно відображає господарську діяльність економічного суб'єкта, що перевіряється. Від оцінки аудитором стан обліку і внутрішнього контролю на економічному суб'єктові будуть залежати всі його подальші дії: провести аудиторські процедури вибірково або провести суцільну перевірку. Зрозуміло, суцільна перевірка дуже трудомістка, але згідно з нормами професійної етики, аудитор повинен або повністю пересвідчитися в достовірності (або невірогідність) бухгалтерської звітності клієнта, або відмовитися від вираження думки про неї.

При оцінці ефективності і надійності системи внутрішнього контролю загалом, контрольної середи і окремих коштів контролю аудитор зобов'язаний використати не менш трьох наступних градацій:

висока;

середня;

низька.

Вивчення і оцінка особливостей системи бухгалтерського звіту, вивчення і оцінка системи внутрішнього контролю повинні в обов'язковому порядку документуватися.

Система внутрішнього контролю економічного суб'єкта повинна включати в себе:

належну систему бухгалтерського обліку;

контрольну середу;

окремі кошти контролю.

Знайомство з системою бухгалтерського обліку включає в себе вивчення, аналіз і оцінку облікової політики і основних принципів ведіння бухгалтерського обліку, порядку відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку, ролі і місць обчислювальної техніки у ведінні обліку і інших сторін діяльності економічного суб'єкта, що перевіряється.

Контрольна середа, під якою розуміються обізнаність і практичні дії керівництва економічного суб'єкта, направлена на встановлення і підтримку системи внутрішнього контролю, включає в себе:

Стиль і основні принципи управління даним економічним суб'єктом;

Організаційну структуру економічного суб'єкта;

Розподіл відповідальності і повноваження;

Здійснювану кадрову політику;

Порядок підготовки бухгалтерської звітності для зовнішніх користувачів;

Порядок здійснення внутрішнього управлінського обліку і підготовки звітності для внутрішніх цілей;

Відповідність господарської діяльності економічного суб'єкта загалом вимогам чинного законодавства.

Зробимо оцінку ефективності і надійність системи внутрішнього контролю в ЗМГА, що стосується обліку основних коштів. Облік основних коштів здійснює бухгалтер групи основних коштів при безпосередньому контролі головного бухгалтера. Операції по ремонту і оренді враховує тільки головний бухгалтер. Переоцінка і амортизація основних коштів, відомості обліку і рух основних коштів ведуться автоматизованим способом, тому виключається можливість арифметичної помилки. Ремонт основних коштів здійснюється на основі затверджених норм за участю фахівців планового відділу, що виключає необгрунтоване завищення витрат на ремонт. Всі види вибуття основних коштів, в т. ч. і передача в оренду, здійснюється на основі письмового дозволу керівника, і за безпосередньою участю оцінної комісії. При прийманні об'єктів основних коштів також бере участь затверджена керівником комісія. Всі рішення комісії суворо задокументувати. На підприємстві існує пропускний режим, будь-який вивіз майна з території організації здійснюється на основі заявки на вивіз. Заявка на вивіз є бланком суворої звітності і виписується тільки на основі спеціальних документів в бухгалтерії ЗМГА. Заявку підписують керівник ЗМГА і головний бухгалтер. Таким чином здійснюється контроль за вивозом майна, в т. ч. об'єктів основних коштів.

У ЗМГА щорічно за станом на 1 листопади проводиться інвентаризація основних коштів. За станом на 1 листопади 1998 року відхилень фактичної наявності основних коштів від облікових даних виявлено не було.

Результати опиту показали хорошу підготовленість і компетентність співробітників в області обліку основних коштів.

Таким чином, ефективність і надійність системи внутрішнього контролю по обліку основних коштів в ЗМГА можна оцінити як досить високу. Надалі при проведенні аудиторської перевірки основних коштів використати вибіркові методи контролю. З метою економії часу можна повністю відмовитися від проведення інвентаризації основних коштів (перевірки наявності основних коштів), перевірки правильності нарахування амортизації, оскільки на підприємстві використовується лише лінійний метод нарахування амортизації і автоматизованим способом.

3.4. РОЗРОБКА ПЛАНУ І ПРОГРАМИ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Специфіка економічного суб'єкта, об'єм і складність роботи по його перевірці кожний раз вимагає визначення чіткої послідовності кроків при проведенні аудиту і правильного розподілу обов'язків між аудиторами, якщо перевірку проводять трохи фахівців. При розробці плану і програми аудиторської перевірки використовується аудиторський стандарт “ Планування аудиту”.

План аудиторської перевірки відображає укрупнені групи аудиторських робіт по об'єктах і групах господарських операцій, терміни виконання робіт і виконавців. План складається в письмовій формі. Мета складання плану:

заздалегідь визначити об'єм і характер необхідних тестів;

оцінити витрати часу і труда по їх проведенню;

досягнути взаєморозуміння з клієнтом з всіх основних питань до початку перевірки;

мати докази обгрунтованості виконання аудиту і якості його проведення у даного клієнта.

У плані аудиту основних коштів можна виділити наступні види робіт:

Аудит наявності і аналітичного обліку основних коштів.

Аудит надходження основних коштів.

Аудит вибуття основних коштів.

Аудит нарахування амортизації.

Аудит переоцінки основних коштів.

Аудит оренди основних коштів.

Аудит ремонту основних коштів.

Детализацією загального плану аудиту є аудиторська програма, яка є переліком аудиторських процедур на кожний вигляд аудиторських робіт. Аудиторські процедури можна визначити як сукупність операцій обробки даних, що виконуються для досягнення цілей аудиту при перевірці конкретних господарських операцій із застосуванням певних аудиторських прийомів. У програмі аудиторської перевірки вказуються:

Мета аудиту.

Основні дільниці роботи економічного суб'єкта і розділи обліку, належні перевірці.

Характер перевірки (суцільна, вибіркова, візуальна і т. д.).

Закріплення обов'язків за членами бригади аудиторів.

Передбачувана тривалість перевірки і терміни її початку і закінчення.

У області обліку основних коштів можуть бути наступні порушення, які аудитор при складанні аудиторської програми повинен прийняти до уваги:

1. При ведінні аналітичного обліку.

1.1. Документальне оформлення операцій по руху основних коштів документами довільної форми.

1.2. Ведіння інвентарних карток не по всіх видах або об'єктах основних коштів.

2. Порушення дисципліни по здійсненню контролю за збереженням основних коштів.

2.1. Відсутність висновку договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

2.2. Відсутність деяких предметів, взятих в домашнє користування співробітниками організації і неоформлені документально.

2.3. Проведення інвентаризації рідше за 1 рази в 3 роки.

3. Порушення правильності нарахування зносу.

3.1. Нарахування зносу рідше за 1 рази в місяць.

3.2. З метою умисного заниження кінцевого результату продовжується нарахування зносу по об'єктах з минулими термінами корисного використання.

3.3. Неправомочне використання механізму прискореної амортизації.

4. Неправильне віднесення витрат по ремонту основних коштів на собівартість продукції (робіт, послуг).

4.1. Завищення об'єму ремонтних робіт і необгрунтоване списання виплаченої зарплати.

5. Порушення в обліку оренди основних коштів.

5.1. Відсутність договорів оренди.

6. Порушення обліку і оподаткування надходження основних коштів.

6.1. Неправильне формування первинної вартості об'єкта основних коштів.

6.2. При безвідплатному отриманні основних коштів їх вартість не приєднується до налогооблагаемой прибутку.

6.3. Заниження вартості придбаного транспортного засобу з метою заниження налогооблагаемой бази при сплаті податку на придбання транспортних засобів.

7. Неправильне віднесення майна до основних коштів.

Відповідно до приведеного вище плану розробимо програму аудиту основних коштів. При розробці програми використовуємо наступні умовні позначення методів збору аудиторських доказів:

1 - інвентаризація;

2 - контрольний обмір;

3 - формальна перевірка;

4 - арифметична перевірка;

5 - перевірка по суті;

6 - спостереження;

7 - опит;

8 - аналіз.

Програма аудиторської перевірки основних коштів приведена в таблиці 3.

Таблиця 3

ПРОГРАМА АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Задачі перевірки

Джерела інформаційного

відображення операцій

Процедури перевірки

Метод збору аудиторських дока- зательств

Нормативний

акт

1

2

3

4

5

1. Аудит наявності і аналітичного обліку основних коштів.

1.1. Перевірка наявності об'єктів основних коштів (що особливо дорого коштують)

1.2. Перевірка висновку договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з особами, відповідальними за збереження основних коштів.

Інвентарні картки

Накази керівника; договори про матеріальну відповідальність; список осіб, відповідальних за збереження; зразки підписів.

Перевіряється наявність об'єктів, що дорого коштують в місцях експлуатації

Перевіряється наявність договорів і автентичність підписів відповідальних осіб.

1

3

КЗОТ, Указ Президії Верховної Ради РСФСР від 30.12.76 з изм. і доп.

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

1.3. Перевірка термінів проведення інвентаризації.

1.4. Перевірка ведіння інвентарних карток по всіх об'єктах основних коштів.

1.5. Перевірка правильності віднесення коштів до основних

Наказ керівника, інвентаризаційні відомості.

Інвентарні картки, опис інвентарних карток, акти приймання і вибуття основних коштів, інвентарний список.

Акти приймання, інвентарні картки договору купівлі-продажу.

Перевіряються терміни і кількість інвентаризацій відповідно до нормативних актів.

Порівняння опису інвентарних карток з інвентарним списком і фактичною наявністю основних коштів.

Перевірка вартості і термінів корисного використання об'єктів

7,3

1,3

5,7

Наказ МФ РФ від 13.06.95 № 49

ПБУ 6/97

ПБУ 6/97, ОКОФ

2. Аудит надходження основних коштів

2.1. Перевірка документального оформлення операцій по руху основних коштів

Акти приймання-передачі, інвентарні картки і інш.

Візуально порівнюються представлені документи з типовими бланками, а також наявність всіх необхідних реквізитів.

3

Положення про документи і документообіг від 29.07.83 № 105, Постанова Держкомітету РФ від 30.10.97 № 71а

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

2.2. Перевірка правильності формування первинної вартості об'єктів основних коштів

Договору, акти приймання, кошторису на будівництво і інш.

Перевіряється порядок формування первинної вартості відповідно до нормативних актів.

4,5

ПБУ 6/97, Методичні вказівки від 20.07.98 № 33н

2.3. Перевірка дотримання господарського законодавства по вкладенню внесків в Статутний капітал у вигляді основних коштів.

Договору засновників, акти приймання, рахунку.

Перевірка правильності оприбуткування ОС і достовірність звітності.

3,5

ПБУ 6/97, ПБУ 3/95.

2.4. Перевірка дотримання законодавства при купівлі основних коштів.

Договору купівлі-продажу, рахунку-фактури, акти приймання.

Перевірка правильності оприбуткування основних коштів, сплати податків в дорожній фонд, достовірність звітності.

3,5

Цивільний кодекс, ПБУ 6/97.

2.5. Перевірка дотримання законодавства при безвідплатному отриманні основних коштів

Договору, ф. №2, акти приймання.

Перевірка правильності оприбуткування, включення вартості основних коштів в налогооблагаемую прибуток, достовірності звітності.

3,5

Інструкція ГНС РФ від 10.08.95 № 37, ПБУ 6/97

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

2.6. Перевірка дотримання законодавства при введенні в експлуатацію основних коштів, закінчених будівництвом.

Кошториси будівництва, акти приймання, договору з підрядними організаціями.

Перевірка відображення в бухгалтерському обліку операцій по будівництву основних коштів (господарський і підрядний спосіб), достовірність бухгалтерської звітності.

2,3,4,5

Лист МФ РФ від 18.02.93 № 15, ПБУ 2/94.

2.7. Перевірка дотримання законодавства при іншому надходженні основних коштів.

Договору, акти приймання, рахунку.

Перевірка правильності оприбуткування і достовірність звітності.

3,5

ПБУ 6/97, Лист МФ РФ від 30.10.92 № 16-05/04, наказ МФ РФ від 24.12.98 № 68н

3. Аудит вибуття основних коштів

3.1. Перевірка дотримання законодавства при вибутті основних коштів, при внеску в статутний капітал інших організацій.

Договір засновників, акти вибуття ф. № ОС-4, ОС-4а, же-об № 13.

Перевірка правильності оформлення вибуття, достовірності звітності.

3,5

Методичні вказівки № 33н

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

3.2. Перевірка дотримання законодавства при продажу основних коштів

Договору купівлі-продажу, рахунку-фактури, акти вибуття, же-об № 13.

Перевірка наявності дозволу керівника, правильність списання і відображення прибула, достовірність звітності.

3,4,5

ПБУ 6/97, Методичні вказівки № 33н

3.3. Перевірка дотримання законодавства при ліквідації основних коштів

Акти ліквідації,

же-об № 13

Перевірка обгрунтованості ліквідації основних коштів, правильність визначення результатів від ліквідації.

3,4,5

ПБУ 6/97, Положення по бухгалтерському обліку і звітності

№ 34н

3.4. Перевірка іншого вибуття основних коштів

Договору, акти на списання, же-об № 13

Перевірка правильності списання, визначення результатів від списання

3,4,5

те ж

4. Аудит правильності нарахування амортизації

4.1. Перевірка періодичності нарахування зносу

Розрахунки амортизації

Перевіряється відповідність нормативним актам.

3

ПБУ 6/97

4.2. Перевірка правильності угруповання основних коштів по шифрах амортизації

Акти приймання, інвентарні картки, відомості розрахунку амортизації

Перевіряється відповідність застосованих шифрів вказаним в Єдиних нормах амортизаційних відрахувань.

5

Постанова Ради Міністрів СРСР від 22.10.90

№ 1072

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

4.3. Перевірка правомочності використання механізму прискореної амортизації

Облікова політика

Перевіряється наявність фактів нарахування прискореної амортизації у випадках, не передбачених законодавством.

5,4,7

Постанова № 967, Положення

№ ВГ-21-Д/144/17-24/4-73

4.4. Перевірка наявності випадків нарахування зносу по основних коштах з минулим терміном експлуатації.

Інвентарні картки, розрахунки амортизації.

Перевіряються нормативні терміни експлуатації об'єктів і факти нарахування зносу.

3,4,5

Положення № ВГ-21-Д/144/17-24/4-73 п.13

5. Аудит переоцінки основних коштів.

5.1. Перевірка правильності визначення ринкових цін.

Документи, підтверджуючі ринкові ціни

Перевіряється документальне підтвердження ринкових цін.

5.4

Постанова уряду

№ 1442

5.2. Перевірка правильності використання індексів (при індексному методі).

Розрахунок переоцінки.

Перевірка правильності угруповання основних коштів по видах і використання відповідних індексів.

5,4

те ж

5.3. Перевірка правильності бухгалтерських проводок

Же-об № 12, же-об № 13, рахунок 87

Перевіряється правильність обліку переоцінки відповідно до законодавства.

3

те ж, ПБУ 6/97

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

6. Аудит оренди основних коштів.

6.1. Перевірка висновку договорів оренди.

Договору.

Перевіряється наявність договорів, наявність підписів обох сторін.

3,5

З-н про лізинг.

6.2. Перевірка відповідності законодавству поточної оренди основних коштів

Інвентарні картки, забалансові рахунки, ф. № 2, же-об № 15

Перевірка правильності оформлення документів, оформлення проводок, ведіння відособленого обліку основних коштів, зданих в оренду.

3,4,5,1,6,7

цивільний кодекс, ПБУ 6/97, Наказ від 17.02.95 № 15.

6.3. Перевірка відповідності законодавству обліку фінансової оренди.

Договору, інвентарні картки, рахунок 01, 03, забалансові рахунки, же-об № 15

Перевірка правильності оформлення документів, проводок.

1,3,4,5,6,7

те ж

7. Аудит ремонту основних коштів.

7.1. Перевірка правильності списання витрат на ремонт основних коштів

Облікова політика, кошторис ремонтних робіт, калькуляція ремонтних робіт.

Перевіряється відповідність об'єму виконаних робіт з фактичною сумою списання

2,4

7.2. Перевірка правильності оформлення операцій по ремонту

ОС-3, же-об № 10

Перевіряється правильність заповнення форми № ОС-3, правильність бухгалтерських проводок.

3,5

ПБУ 6/97

65

Додаток 27

СХЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ АКТУ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

КОШТІВ ПРИ НАДХОДЖЕННІ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Операції

Виконавці

механіки, енергетик

бухгалтерія

обчислювальний

центр

архів

ОС-1

ОС-1

Заповнення документа

ОС-1

ОС-1

ОС-1

Візування і контроль

ОС-1

ОС-1

ОС-1

Перенесення реквізитів

Арифметична і логічна обробка

ОС-1

ОС-1

Зберігання

1 рік

5 років

Додаток 31

ЗАПИТУВАЧ ПО АУДИТУ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Питання

Варіант відповіді

Інформація або документ, які потрібно запитати

№ слід.

питання

Висновок і рекомендації

1

2

3

4

5

1. Чи Ведеться облік операції по руху основних коштів на типових бланках (формах)

так

акти, накладні, інвентарні картки

2

Відповідає Положенню від 29.07.83 № 105 і Постанові від 30.10.97 № 71а

немає

2

Перевірити наявність всіх обов'язкових реквізитів

2. Чи Виписується рахунок-фактура при реалізації основних коштів

так

рахунку-фактури

3

Указ президента від 08.05.96 № 685, Постанова Уряду від 27.06.96 № 914 з изм. і доп.

немає

3

Недопустиме порушення

3. На якому рахунку прибуткуються матеріальні цінності, отримані від ліквідації основних коштів

сч. 47

рахунки 47, 80, журнали-ордери

4

До 1999 р., після 01.01.99 заниження прибутку

сч. 80

4

З 01.01.99 м. згідно з наказом від 29.07.98 № 34н

4. Як оцінюється вартість вищепоказаних матеріальних цінностей

по ціні можливого

використання

і реалізації

5

До 01.01.99 м.

по ринкових

цінах

5

З 01.01.99 м. согл. наказу від 29.04.98 № 34н, якщо немає - зробити перерахунок

Продовження додатку 31

1

2

3

4

5

5. Чи Включається в первинну вартість ОС, придбаних за плату, сума ПДВ

так

рахунки-фактури, ф. ОС-1, инвент.

картки, договору купівлі-продажу

6

Порушення, крім окремих випадків

немає

крім отдельн.

випадків

6

Відповідає

ПБУ 6/97

6. Яка періодичність нарахування амортизації по ОС

щомісяця

разработочние таблиці, запису по сч. 02, машинограмми по нарахуванню амортизації

7

Відповідає

ПБУ 6/97

інакше

7

Порушення

7. Чи Є розпорядження про осіб, відповідальних за збереження основних коштів в місцях експлуатації

так

письмове розпорядження керівника організації

8

немає

8

Порушення, необхідно терміново підготувати розпорядження

8. Чи Укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з цими особами

так

договір про матеріальну відповідальність, зразки підписів мат. відповідальних осіб

9

Відповідає КЗОТ і Постанові Госькомтруда СРСР від 28.12.77 № 477/24

немає

9

Необхідно терміново укласти договору

9. Періодичність проведення інвентаризації основних коштів

1 разів в

3 р. і частіше

наказ про проведення інвентаризації

10

Відповідає наказу від 13.06.95 № 49

рідше

за 1 рази в

3 роки

10

Порушення. Провести найближчим часом інвентаризацію

10. Який метод переоцінки основних коштів використовує організація

індексний

документи, що відображають переоцінку

11

Перевірити правильність застосування індексів

прямого

рахунку

документи, підтверджуючі ринкові ціни

11

Перевірити правильність визначення ринкових цін

Продовження додатку 31

1

2

3

4

5

11. Чи Укладені договору оренди при передачі майна в поточну або фінансову оренду

так

договору оренди

12

Перевірити наявність підписів всіх учасників орендних відносин

немає

12

Порушення порядку. Необхідно укласти договору

12. Чи Ведеться відособлений облік основних коштів, зданих в оренду

так

дані аналітичного обліку

Відповідає наказу від 20.07.98 № 33н

немає

Свідчить про низький рівень СВК

Додаток 30

Таблиця 2

ТЕМИ І ЗАЧАЧИ АНАЛІЗУ

ОСНОВНИХ КОШТІВ

Теми аналізу

Основні задачі аналізу

1. Огляд структурної динаміки

основних коштів

2. Аналіз відтворювання і оборотності

3. Аналіз ефективності використання основних коштів

4. Аналіз ефективності витрат за змістом і експлуатації обладнання

5. Аналіз ефективності інвестицій в основні

кошти

Оцінка розміру і структури вкладень капіталу підприємства в основні кошти.

Визначення характеру і спрямованості змін, що відбулися.

Оцінка змін в інвестиційній політиці підприємства.

Горизонтальний аналіз показників руху основних коштів.

Вертикальний аналіз показників руху основних коштів.

Оцінка прогресивності і інтенсивності оновлення основних коштів.

Факторний аналіз зміни фондоотдачи.

Аналіз рентабельності основних коштів.

Аналіз фондоотдачи.

Аналіз використання парку виробничого обладнання.

Аналіз використання обладнання за часом.

Інтегральна оцінка використання обладнання.

Аналіз витрат по капітальному ремонту основних коштів.

Аналіз витрат по поточному ремонту.

Аналіз взаємозв'язку обсягу виробництва, прибутку і рівня витрат.

Аналіз ефективності варіантів капітальних вкладень.

Оцінка ефективності залучення позик для інвестування.

Додаток 1

КЛАСИФІКАТОР ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ КОШТІВ

Господарська операція

Нормативні акти

Примітка

п/п

Корресп.

рахунки

Найменування

дока.

Дата

Хто

прийняв

Найменування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Учет надходження і вибуття основних коштів

1.

08,

01

60

Поступили основні кошти

65н

03.09.97

МФ РФ

Положення по бухгалтерському обліку “ Облік основних коштів” ПБУ 6/97

Оформляється актом приймання-передачі ф. № ОС-1

33н

20.07.98

МФ РФ

Методичні вказівки по бухгалтерському обліку основних коштів

2.

19

60

Відображений ПДВ по основних коштах,

що поступили 39

11.11.95

ГНС РФ

Інструкція “ Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість ” з изм. і доп.

Сума ПДВ підлягає відшкодуванню з бюджету в повному об'ємі.

Продовження додатку 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

01

74

Поступили основні кошти в рахунок внеску в спільну діяльність

68н

24.12.98

МФ РФ

Наказ “ Про затвердження Вказівок про відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із здійсненням договорів довірчого управління майном...”

Дане майно враховується на окремому балансі учасника, ведучого спільні справи.

4.

01

88

08

87

Введення в експлуатацію об'єкта основних коштів, закінченого будівництвом

167

20.12.94

МФ РФ

Положення по бухгалтерському обліку “ Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво” ПБУ 2/94

В бухгалтерському обліку у забудовника і підрядчика розрахунки за об'єкти будівництва відбиваються виходячи з їх договірної вартості

15

18.02.93

МФ РФ

Лист “ Про відображення в бухгалтерському обліку і звітності коштів, використаному на фінансування капітальних вкладень”

Продовження додатку 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.

01

75

Поступили основні кошти в рахунок внеску в статутний капітал (вартість внеску виражена у іноземній валюті)

50

13.06.95

МФ РФ

Положення по бухгалтерському обліку “ Облік майна і зобов'язань організації, вартість яких виражена у іноземній валюті”

Вартість основних коштів, виражена у іноземній валюті для відображення в бухгалтерському обліку і звітності, підлягає перерахунку в рублі

6.

76

47

Відбивається вартість переданих основних коштів на умовах бартеру

16 - 05/4

30.10.93

МФ РФ

Лист “ Про порядок відображення в бухгалтерському обліку товарообмінних операцій або операцій, здійснюваних на бартерній основі”

Порядок обліку товарообмінної операції залежить від вибраного методу визначення виручки (по мірі оплати або по мірі відвантаження)

7.

76

68

Нарахований до бюджету прибутковий податок з фізичного лиця, незареєстрованого як підприємець при купівлі у нього основних коштів

35

26.06.95

ГНС РФ

Інструкція “ По застосуванню Закону РФ “ Про прибутковий податок з фізичних лиць” изм. № 1-6

В сукупний річний дохід не включаються суми від продажу квартир, житлових будинків, дач, садових будиночків, земельних дільниць, і паїв в 5 000 кратному размете ММОТ, іншого майна - в 1 000 кратному розмірі ММОТ (п. 8 т)

Продовження додатку 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.

08

67

Нарахований податок на придбання автотранспортних коштів

30

15.05.95

ГНС РФ

Інструкція “ Про порядок обчислення і сплати податків, що поступає в дорожні фонди

Податок сплачується з автотранспортних коштів, придбаних в порядку міни, купівлі продажу, лізингу і внесків до статутного фонду у відсотках від продажної ціни (10%, 20%) без ПДВ

9.

47

80

Списаний прибуток від реалізації основних коштів

34н

29.07.98

МФ РФ

Положення по ведінню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації

У некомерційних організацій прибуток від реалізації і іншого вибуття основних коштів відноситься на збільшення доходів, у бюджетних - на збільшення фінансування (фондів)

9 а.

81

68

Нарахована заборгованість перед бюджетом по податку на прибуток по вартості безвідплатно отриманих об'єктів основних коштів

37

10.08.95

ГНС РФ

Інструкція “ Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій”

Негативний результат від реалізації або безвідплатної передачі основних коштів з метою оподаткування не зменшує налогооблагаемую прибуток

Продовження додатку 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

34

16.06.95

ГНС РФ

Інструкція “ Про оподаткування прибутку і доходів іноземних юридичних осіб”

10.

08

08

60

10, 12, 69, 70

Прийнятий до оплати рахунок підрядчика.

Відбиваються фактичні витрати на будівництво (при хозспособе)

160

13.12.93

МФ РФ

Положення по бухгалтерському обліку довгострокових інвестицій

Порядок обліку витрат по будівництву і монтажу обладнання залежить від способу їх виробництва, підрядного або господарського

11.

47

01

Списана з балансу продана квартира як частина житлового будинку

118

29.10.93

МФ РФ

Лист “ Про відображення в бухгалтерському обліку операції в житлово-комунальному господарстві” з изм. і доп.

При придбанні окремих квартир в об'єктах житлового будинку, які продовжують рахуватися на балансі в складі окремого об'єкта житлового фонду підприємства - продавця, підприємство - покупець відображає їх вартість по дебету сч. 04

Продовження додатку 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12.

01

87

Отримані безвідплатно основні кошти в порядку приватизації

117

23.12.92

МФ РФ

Лист “ Про відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаному з приватизацією підприємств”

II. Операції по переоцінці і амортизації основних коштів

1.

01

87

Відображена переоцінка основних коштів

1442

ВГ-1-23-3747

967

07.12.96

22.09.98

19.08.94

Уряд РФ

Держкомітет

РФ по статистиці

Уряд РФ

Постанова “ Про переоцінку основних фондів ”

Лист “ Про порядок застосування нормативних документів по амортизаційній політиці і переоцінці основних фондів в 1998 році”

Постанова “ Про використання механізму прискореної амортизації і переоцінку основних фондів”

Переоцінка здійснюється протягом всього року

Продовження додатку 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

627

01-14/ 840

24.06.98

27.07.98

Уряд РФ

Государ-ствен-ний та-можен-ний комітет

Постанова “ Про уточнення порядку розрахунку амортизаційних відрахувань і переоцінку основних фондів”.

Розпорядження “ Об уточнення порядку розрахунку амортизаційних відрахувань ”

2.

20

02

Нарахована амортизація основних коштів

1072

№ВГ-21-Д /144/

17-24/4-73

22.10.90

29.12.90

Рада

Міністрів

СРСР

Держплан СРСР, Мінфін СРСР,

Держбанк СРСР, Гос-комцен СРСР, Держкомстат

СРСР, Госс

стройСССР

Постанова “ Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР”

Положення “ Про порядок нарахування амортизаційних відрахувань по основних фондах в народному господарстві”

Необхідно правильно відносити основні кошти до груп по амортизаційних відрахуваннях

Продовження додатку 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

190

88

359

1672

64н

30.11.95

14.06.95

26.12.94

31.12.97

21.12.98

Президент РФ

Президент РФ

Держкомітет РФ

Уряд РФ

МФ РФ

Федеральний закон “ Про фінансово-промислові групи”

Федеральний закон “ Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації”

Общероссийский класифікатор основних фондів

Постанова “ Про заходи по вдосконаленню порядку і методів визначення амортизаційних відрахувань”

Типові рекомендації по організації бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва

Малі підприємства мають права застосовувати прискорену амортизацію основних виробничих фондів в розмірі в 2 рази більше норми

Продовження додатку 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

III. Операції по ремонту основних коштів

1.

20.

70, 69, 10, 12

Списані витрати по ремонту основних коштів

552

60н

5.08.92

09.12.98

Уряд

РФ

МФ РФ

Положення “ Про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку” з изм. і доп. ред. 11.09.98

Положення по бухгалтерському обліку “ Облікова політика організації” ПБУ 1/98

Порядок включення в собівартість залежить від вибраного методу обліку витрат на ремонт основних коштів

Продовження додатку 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

71а

30.10.97

Держкомітет РФ

Постанова “ Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації по обліку труда і його оплати, основних коштів і нематеріальних активів, матеріалів, МБП, робіт в капітальному будівництві”

Здача об'єктів основних коштів після ремонту здійснюється актом приймання-здачі відремонтованих, і модернизированних об'єктів основних коштів, що реконструюються ф. № ОС-3

IV. Операції по оренді і лізингу основних коштів

1.

08

60

Отримано від постачальника лізингове майно

56

15

1.11.91

17.02.95

Мінфін

СРСР

МФ РФ

Цивільний кодекс, План рахунків бухгалтерського обліку і Інструкція по його застосуванню з изм. і доп.

Наказ “ Про відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу”

З 1 січня 1997 р. не застосовуються рахунки 09 “ Орендні зобов'язання до надходження” і 97 “ Орендні зобов'язання”

Продовження додатку 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

164

29.10.98

Президент РФ

Цивільний кодекс РФ

Федеральний закон про лізинг

V. Інвентарізация основних коштів

1.

84

01

Списана недостача основних коштів

49

59

13.06.95

24.07.92

МФ РФ

МФ РФ

Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань

Про рекомендації по застосуванню облікових регістрів бухгалтерського обліку на підприємствах з додатком 1

Інвентаризація основних коштів повинна проводитися не рідше за один раз в три роки, а по бібліотечних фондах не рідше за один раз в п'ять років.

Додаток 29

Таблиця 1

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ ОС

Найменування видів основних коштів

Сума

Питома вага, %

Відхилення

Темпи, %

на 01.01.98

на 31.12.98

на 01.01.98

на 31.12.98

в абсолютних ед.

по питомій вазі

зростання

приросту

Будівлі

284242259

288141341

27

26.6

+3899082

-0.4

101.4

+1.4

Споруди

10834506

10955451

1

1

+120945

-

101.1

+1.1

Передавальні пристрої

16991005

17310458

1.60

1.6

+319453

-

101.9

+1.9

Силові машини і обладнання

23675723

24075685

2.28

2.25

+399962

-0.03

101.7

+1.7

Робочі машини і обладнання

707802430

737394053

67.3

67.8

+22591623

+0.5

104.2

+4.2

Вимірювальні і регулюючі прилади

4792702

4845800

0.46

0.4

+53098

-0.06

101.1

+1.1

Обчислювальна техніка

1522041

1522041

0.14

0.13

-

-0.01

100

-

Трансп. кошти

56945

56945

0.01

0.01

-

-

100

-

Проїзводственн. інвентар і обладнання

-

-

-

-

-

-

-

-

Господарський інвентар

111747

139363

0.01

0.01

+27616

-

124.7

+24.7

Інші ОС

2201647

2226126

0.2

0.2

+24479

-

101.1

+1.1

Разом:

1052231005

1089256606

100

100

+37025601

103.5

+3.5

Міністерство загального і професійного освіти

Ніжегородський державний університет ім. Лобачевского

Фінансовий факультет

Кафедра бухгалтерського обліку,

економічного аналізу і аудиту

Допускається до захисту

Зав. кафедрою, д. е. н.,

професор

Е. А. Мізіковський

_

дата, підпис

ДИПЛОМНА РОБОТА

Аудит основних коштів

Виконав студентка13Б51Соколова О. В.

група

Керівник асистент кафедри Елманова Е. Н.

Рецензент гл. бухгалтер ЗМГА ОАО “ ГАЗ”

Дроздова Т. Г.

Нижній Новгород,

1999

ВИСНОВОК

Власнику важливо не тільки самому знати істинне фінансове положення організації, але і зуміти переконати в цьому третіх осіб, з якими організація вступає у партнерські відносини. Оскільки в ринковій економіці інтереси адміністрації організації і користувачів інформації про його фінансове становище об'єктивно не співпадають, такий доказ може бути представлений тільки незалежним експертом, яким виступає аудитор.

Як показав аналіз структури майна ЗМГА ОАО “ ГАЗ”, частка основних коштів цієї організації перевищує 90%, т. е. становить переважаючу частину майна. Аудит основних коштів ЗМГА ОАО “ ГАЗ” дозволяє не тільки зробити висновки про достовірність звітності, що відображає стан основних коштів, що насамперед важливо для третіх осіб, але також аудит корисний для внутрішніх користувачів інформації для підприємства управлінських рішень.

На основі досліджень, проведених в даній роботі, можна зробити наступні висновки:

Ефективність і надійність системи внутрішнього контролю по обліку основних коштів в ЗМГА можна оцінити як досить високу.

У організації ведуться всі необхідні бухгалтерські регістри, що дозволяють зробити висновок про стан і рух основних коштів.

Найбільш рутинні операції (амортизація, переоцінка і інш.) автоматизовані.

Стан основних коштів загалом по ЗМГА по мірі зношеності відповідає нормі, однак, окремі види обладнання вимагають відновлення або оновлення.

Оновлення основних коштів в ЗМГА перевищує їх вибуття.

На основі зроблених висновків можна дати наступні рекомендації керівництву організації по оптимізації обліку основних коштів і поліпшення їх стану:

Автоматизація деяких операцій по обліку основних коштів здійснюється на Обчислювальному центрі, що виправдано величезною кількістю інформації, що обробляється, однак введення в бухгалтерії АРМа по обліку основних коштів, скоротити час обробки і, що важливо, пошуку необхідної інформації.

Керівникам цехів необхідно ретельно стежити за станом машин і обладнання, забезпечувати своєчасний ремонт цих об'єктів, а також окремих деталей і вузлів. Необхідно також стежити за своєчасним оновленням об'єктів основних коштів з минулим терміном корисного використання.

Організація недостатньо оснащена обчислювальною технікою, яка до того ж не оновлюється, тому керівництву ЗМГА необхідно потурбуватися про усунення цього недоліку і стежити не тільки за фізичним зносом таких об'єктів основних коштів, але і за моральним застаренням техніки, а також необхідно стежити за якістю і оновленням програмного забезпечення.

БІБЛІОГРАФІЯ

Цивільний Кодекс РФ. Частини 1 і 2.

Кодекс законів про труд.

Федеральний закон “ Про бухгалтерський облік” від 21.11.96 № 129.

Федеральний закон “ Про лізинг” від 29.10.98 № 164.

Федеральний закон “ Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації” від 14.06.95 № 88.

Федеральний закон “ Про фінансово-промислові групи” від 30.11.95 № 190.

Закон РФ “ Про податок на прибуток підприємств” від 27.12.91 № 2116-1 з изм. і доп.

Тимчасові правила аудиторської діяльності в Російській Федерації. Пріл. до Указу Президента РФ від 22.12.93 № 2263.

Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), і порядку формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку від 5.08.92 № 552 з изм. і доп.

Постанова Уряду РФ “ Про використання механізму прискореної амортизації і переоцінку основних фондів” від 19.08.94 № 967 з изм. і доп.

Постанова Уряду РФ “ Про затвердження Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності” від 6.03.98 № 283.

Постанова Уряду РФ “ Про затвердження порядку ведіння журналів обліку рахунків-фактур при розрахунках по ПДВ” від 29.07.96 № 914.

Постанова Уряду РФ “ Про заходи по вдосконаленню порядку і методів визначення амортизаційних відрахувань” від 31.12.97 № 1672.

Постанова Уряду РФ “ Про переоцінку основних фондів в 1997 році” від 07.12.96 № 1442.

Постанова Уряду РФ “ Про уточнення порядку розрахунку амортизаційних відрахувань і переоцінку основних фондів” від 24.06.98 № 627.

Правило (Стандарт) аудиторської діяльності. Вивчення і оцінка систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в ході аудиту. Протокол № 6 від 25.12.96.

Положення по ведінню бухгалтерського обліку і звітності в Російській Федерації від 29.07.98 № 34н.

Положення по бухгалтерському обліку довгострокових інвестицій від 13.12.93 № 160.

Положення по бухгалтерському обліку “ Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво” від 20.12.94 № 167.

Положення по бухгалтерському обліку “ Облік майна і зобов'язань організації, вартість яких виражена у іноземній валюті” від 13.06.95 № 50.

Положення по бухгалтерському обліку “ Облікова політика організації” від 09.12.98 № 60н.

Положення по бухгалтерському обліку “ Облік основних коштів” від 3.09.97 № 65н.

План рахунків бухгалтерського обліку і Інструкція по його застосуванню від 1.11.91 № 56 з изм. і доп.

Постанова Держкомітету РФ “ Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації по обліку труда і його оплати, основних коштів і нематеріальних активів, матеріалів, МБП, робіт в капітальному будівництві” від 30.10.97 № 71а.

Постанова Ради Міністрів “ Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР” від 22.10.90 № 1072.

Положення “ Про порядок нарахування амортизаційних відрахувань по основних фондах в народному господарстві” від 29.12.90 № ВГ-21-Д/144/17-24/4-73.

Общероссийский класифікатор основних фондів від 26.12.94 № 359.

Інструкція ГНС РФ “ Про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість” від 11.11.95 № 39 з изм. і доп.

Інструкція ГНС РФ “ По застосуванню Закону РФ “ Про прибутковий податок з фізичних лиць” від 26.06.95 № 35 з изм. і доп.

Інструкція ГНС РФ “ Про порядок обчислення і сплати податків, що поступає в дорожні фонди” від 15.05.95 № 30 з изм. і доп.

Інструкція ГНС РФ “ Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій” від 10.08.95 № 37 з изм. і доп.

Інструкція ГНС РФ “ Про оподаткування прибутку і доходів іноземних юридичних осіб” від 16.06.95 № 34.

Наказ МФ РФ “ Про відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу” від 17.02.95 № 15.

“ Методичні вказівки по бухгалтерському обліку основних коштів” від 20.07.98 № 33н.

“ Вказівки про відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із здійсненням договорів довірчого управління майном” від 24.12.98 № 68н.

Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань від 13.06.95 № 49.

Рекомендації по застосуванню облікових регістрів бухгалтерського обліку на підприємствах від 24.07.92 № 59.

Типові організації по організації бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва від 21.12.98 № 64н.

Розпорядження державного Митного Комітету РФ “ Про уточнення порядку розрахунку амортизаційних відрахувань” від 27.07.98 № 01-14/840.

Лист МФ РФ “ Про відображення в бухгалтерському обліку і звітності коштів, використаному на фінансування капітальних вкладень” від 18.02.93 № 15.

Лист МФ РФ “ Про порядок відображення в бухгалтерському обліку товарообмінних операцій або операцій, здійснюваних на бартерній основі” від 30.10.92 № 16-05/14.

Лист МФ РФ “ Про відображення в бухгалтерському обліку операцій в житлово-комунальному господарстві” від 29.10.93 № 118 з изм. і доп.

Лист МФ РФ “ Про відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаному з приватизацією підприємств” від 23.12.92 № 117.

Лист Держкомстат РФ “ Про порядок застосування нормативних документів по амортизаційній політиці і переоцінці основних фондів в 1998 році” від 22.09.98 № ВГ-1-23/3747.

Аудит Монтгомері/Ф. Л. Дефліз, Г. Р. Дженик, В. М. Про’ Рейлли, М. Б. Хирш; Пер. з англ. під ред. Я. В. Соколова.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

Аудит: Підручник для вузів/В. І. Подельський, Г. Б. Поляк, А. А. Савін, Л. В. Сотникова; Під ред. проф. В. І. Подольского.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

Баришников Н. П. Бухгалтерський облік, звітність і оподаткування. Тому 1. Видання 3- М.: Інформаційно-видавничий будинок “ Пугач”, 1998.

Бухгалтерський облік: Підручник/Під ред. А. В. Власова. - М.: Фінанси і статистика, 1986.

Бухгалтерський облік. Ч 1,2: Допомога по складанню звітності в податкову інспекцію. Цивильская друкарня Держкомітету Чуваської Республіки по друку і інформації, 1992.

Бухгалтерський облік, економічний аналіз, аудит: міжнародні і вітчизняні дослідження, стандарти, досвід. Збірник наукових трудів. Частина 1. Н. Новгород: ННГУ, 1998.

На допомогу бухгалтеру і аудитору/справочно-методическое допомога/ Авт. - сост. Н. П. Баришников. Тому 1,2. Ізд-е 3- М.: Инфориационно-видавничий будинок “ Пугач”, 1996.

Всі податки Росії 1998. Практична допомога. М.: Економіка і фінанси спільно з ИИФ “ ТРІАДА”, 1998.

Ковалев А. И., В. П. Прівалов. Аналіз фінансового становища підприємства. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1997.

Козлова Е. П., Парашутін Н. В., Бабченко Т. Н., Галаніна Е. Н. Бухгалтерський облік. - 2-е изд., доп. - М.: Фінанси і статистика, 1996.

Про склад витрат і єдині норми амортизаційних відрахувань. - М.: Фінанси і статистика, 1995.

Правові основи бухгалтерського обліку. Збірник нормативних актів і документів. - М.: Изд-у ИНФРА-М-НОРМА, 1997.

Рабинович Х. А. Учет основних фондів в нових умовах. М.: Изд-у “ Фінанси”, 1972.

Русакова Е. А., Ібрагимов Н. А. Учет основних коштів. - М.: Фінанси і статистика, 1990.

Русакова Е. А. Про переоцінку основних фондів в 1997 році. - М.: Изд-у “ Бухгалтерський облік”, 1997.

Самовчитель аудитора і бухгалтера/Під ред. С. І. Поляновой.-М.: АКДИ “ Економіка і життя”, 1995.

Стоун Д., Хитчит К. Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз: Підготовчий курс/Пер. з англ. Ю. А. Огибіна і інш.; Під общ. ред. Б. С. Лісовіка і М. Б. Ярцева. - СПб.: АОЗТ “ Літера плюс”, 1994.

Суйц В. П., Смірнов Н. Б. Основи Російського аудитам.: ИЦ “ Анкил”, ИКЦ “ ДИС”, 1997.

Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. Методіка фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 1996.

Економіка підприємства: Підручник для вузів/Під ред. проф. В. Я. Горфінкеля, проф. Е. М. Купрякова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996.

Ентони Р., Рис Дж. Облік: ситуації і приклади: Пер. з англ./Під ред. і з предисл. А. І. Петрачкова. - М.: Фінанси і статистика,, 1993.

Бухгалтерський облік за договором міни. Журнал Бухгалтерський облік 2/98.

Ивановская О. Ю. Учет і оподаткування при вибутті основних коштів. Журнал Бухгалтерський облік 5/97.

Кондраков Н. П., Кодраков И. Н. Как організувати документообіг. Журнал Бухгалтерський облік 5/98.

Лугової В. Аудіт організації обліку основних коштів. Газета “ Економіка і життя” № 28, 29/94.

Петрова Т. А. Хозспособ або задавайте питання. Газета Консультант-Н 8/98.

ДОДАТКИ