Реферати

Реферат: Контрольна робота

загрузка...

Застосування технічного аналізу для прогнозування ринкової вартості і ризиків цінного папера. Теоретичні основи технічного аналізу. Типи графіків, тренди, підтримка. Розробка рекомендацій застосування технічного аналізу. Комп'ютерний аналіз. Технічний аналіз фінансового ринку. Прогноз на основі технічного аналізу акцій Газпром.

Ціль монетарної політики. Її механізм і інструменти. Сутність і види монетарної політики. Вивчення основної її мети - забезпечення грошового обігу і регулювання грошової маси. Зміна норми обов'язкових резервів. Особливості політики дисконтної ставки, селективні методи грошово-кредитної політики.

Проектування пневмогидросистеми першої ступіні балістичної ракети. Аналіз схемних рішень і вибір базового варіанта подачі компонентів палива. Оцінний розрахунок проектних параметрів рідинного ракетного двигуна. Розрахунок паливного відсіку. Опис схеми пневмогидросистеми і її робота на всіх етапах функціонування.

Цитадель на Потомаке. Популярність ріки Потомак у зв'язку з обґрунтуванням там цитаделі американської розвідки. Комплекс будинків Центрального розвідувального керування в Ленгли, його штаб-квартира, навчальний центр, історія створення. Чотири основні служби розвідки в Ленгли.

Дерев'яні конструкції. Технологічний процес роботи столяра. Види дерев'яних сход, їхнє виготовлення. Розміри ступіней, що рекомендуються, і ухили сходових маршів. Кількість пиломатеріалів для виготовлення віконного блоку. Види дерев'яних балок і ферм, застосування і кріплення.

загрузка...

Володимирський заочний сільськогосподарський технікум

Контрольна робота

по дисципліні:

Діловодство

Учня 42 групи

відділення правознавства

Смірнова А. Г.

Шифр _

Володимир 2002 р.

Зміст:

1. Експертиза цінності документів. Етапи і порядок її проведення. Експертні комісії.

2. Організація відправки документів.

3. Практичні завдання:

1) Скласти службовий лист конкретної організації з кутовим і подовжнім розташуванням реквізитів.

2) Оформити особисту заяву про прийом на роботу і наказ по ньому.

3) Оформити довідку, протокол.

4) Оформити рішення (розпорядження, вказівка) з конкретних питань.

5) Оформити протокол проведення зборів, зробити виписку з нього.

6) Скласти акт про виділення справ до знищення.

4. Література.

1. Експертиза цінності документів. Етапи і порядок її проведення. Експертні комісії.

Документи, що створюються в процесі діяльності установ, організацій, підприємств, фірм містять інформацію, цінність якої різна. Значна частина документів несе інформацію, що має разове значення, після використання якої до документів більше не повертаються. Інші документи містять інформацію, яка може зажадатися протягом багатьох років. Наприклад, інформація про громадян, їх роботу, навчання і т. п. має соціальне значення і повинна зберігатися на всьому протязі життя людини. І, нарешті, певна група документів містить інформацію, цінну в наукових і практичних цілях. Такі документи повинні зберігатися постійно.

З економічної точки зору зберігати всі документи недоцільно, оскільки для них будуть потрібні великі приміщення, обладнання, штати спеціальних працівників. Так і знайти потрібний цінний документ в такій кількості паперів буде дуже складно. Тому систематично проводиться експертиза цінності документів - визначення політичного, економічного, соціально-культурного, практичного і інакшого значення документів «з метою відбору документів на державне зберігання або встановлення термінів їх зберігання на основі прийнятих критеріїв»(ГОСТ Р51141-98 Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення.)

Експертиза цінності документів проводиться в декілька етапів, починається в поточному діловодстві і закінчується в державному архіві.

Першим етапом визначення цінності документів можна вважати складання номенклатури справ, коли як би визначаються терміни зберігання документів, що створюються.

Другий раз експертиза цінності вже самих документів проводиться через два роки, коли документи вийшли з оперативної роботи, при підготовці документів до тривалого зберігання або здачі в архів установи.

І третій раз знов уточнюється цінність документів при передачі їх на постійне зберігання з архіву установи в Державний архів.

Експертиза цінності документів в установах проводиться під керівництвом експертної комісії (ЕК), діючої постійно. У великих установах зі складною структурою діють центральні експертні комісії (ЦЕК), які об'єднують і координують роботу експертних комісій структурних підрозділів підлеглих або підвідомчих установ. Загальний порядок організації роботи ЦЕК (ЕК) і їх функції можна знайти в «Основних правилах роботи відомчих архівів». 19 січня 1995 р. і 17 березня 1998 р. наказами Федеральної архівної служби Росії були затверджені «Зразкові положення про постійно діючу експертну комісію організації» і «Зразкове положення про центральну експертну комісію (ЦЕК) міністерства (відомства) Російської Федерації». На основі Зразкових додатків повинне бути розроблене положення про експертну комісію (ЦЕК) конкретної організації, фірми, підприємства. Експертна комісія створюється наказом керівника з числа найбільш кваліфікованих працівників, що мають великий досвід роботи і добре знаючих галузь, а також завідуючих канцелярією, відомчим архівом і керівника бухгалтерії. У невеликих установах, фірмах до складу експертної комісії входять секретар і бухгалтер.

У склад ЦЕК входить також представник державної архівної служби, що займається даною організацією. Очолювати комісію повинен один з керівних працівників організації. Звичайно комісія складається з 3-5 чоловік.

З основних задач експертної комісії виділимо:

- розгляд проектів номенклатур справ установи і його структурних підрозділів;

- організація щорічного відбору документів на зберігання і знищення;

- розгляд актів про виділення до знищення документів і справ, сік зберігання яких закінчився.

Експертні комісії є колегіальними органами, їх рішення приймаються більшістю голосів, засідання протоколюються. Протоколи підписує голова і секретар комісії мі затверджує керівник організації.

Значно полегшує експертизу цінності документів ділення їх на три групи:

- основна документація, що найбільш повно відображає діяльність установи, підприємства, фірми по виконанню основних функцій і задач (положення, накази, плани, звіти, доповіді, огляди, протоколи зборів і нарад, переписка з органами влади, з вищестоящими організаціями з питань діяльності). Ці документи в основному підлягають постійному зберіганню;

- оперативна документація містить відомості, необхідні для поточної практичної діяльності (документи по бухгалтерському обліку і звітності, постачанню і побуту, адміністративно-господарським питанням і т. д.). Для цієї категорії документів встановлюються тимчасові терміни зберігання;

- документація по особистому складу (накази, особисті картки робітників і службовців, книги обліку особистого складу, особові рахунки нарахування заробітної плати робітником і службовцем і т. д.). Ця документація має тривалий термін зберігання, до неї часто звертаються для наведення довідок по заявах громадян про трудовий стаж, заробітну плату і інш. питанням, вона зберігається в установі, на підприємстві, в фірмі або в організації довготривало.

Проведення експертизи потрібно починати з перегляду документів канцелярії або секретаріату керівництва, потім таких функціональних структурних підрозділів, як виробничі відділи і бухгалтерія. У межах кожного підрозділу переглядають спочатку найбільш важливі і узагальнюючі матеріали і відбирають на постійне зберігання оригінали документів, що найбільш повно характеризують основну діяльність установи: положення, накази, перспективні плани, звіти, доповіді і т. д.

Якщо по якій-небудь причині оригінали документів постійного терміну зберігання відсутні, на зберігання залишають завірені копії цих документів.

Дублетная документація підлягає знищенню. На постійне зберігання відправляється тільки оригінал в тому структурному підрозділі, де він був складений. Однак якщо на дублетном документі є які-небудь цінні помітки, відсутні на оригіналі, або оригінал знаходиться в поганому фізичному стані, його так само потрібно залишити на зберігання.

Конкретні терміни зберігання документів встановлюються за допомогою спеціально розроблених і затверджених архівними установи документів з вказівкою термінів зберігання різних категорій документів.

Архівними установами розроблені типові переліки. Вони встановлюють терміни зберігання документації, типової для більшості установ, організацій, підприємств, і відображають загальні функції і питання їх діяльності.

У процесі проведення експертизи можуть бути використані декілька видів типових переліків:

- Перелік типових документів, що утворюються в діяльності держкомітетів, міністерств, відомств і інших установ, організацій і підприємств з вказівкою термінів зберігання;

- Перелік документів, належних прийому в державні архіви;

- Перелік науково-технічної документації, належної прийому в державні архіви.

Звісно, типові переліки не можуть охопити всю документацію різних галузей. Тому на базі типових переліків розробляються міністерствами і відомствами переліки, що охоплюють документацію установ їх системи. Відомчі переліки дають найбільш повний і систематичний перелік документації, що утворюються в діяльності відомчої системи. Тому, якщо відомчий перелік є, то їм потрібно скористатися при проведенні експертизи насамперед, і тільки при його відсутності звернутися до типових переліків.

У залежності від значущості документів терміни їх зберігання встановлюються постійні або тимчасові.

Термін зберігання обчислюється з 1 січня року, наступного за роком закінчення справи.

Нарівні з переліками при проведенні експертизи можна використати номенклатури справ, оскільки в них вказані терміни зберігання кожної справи і дані посилання на відповідні статті переліків.

У процесі експертизи цінності документів виділяють чотири групи справ:

- постійного зберігання, належні в подальшому передачі в державний архів;

- тривалого зберігання в архіві установи (понад 10 років);

- тимчасового зберігання (до 10 років);

- належні знищенню в зв'язку з минулими термінами зберігання.

На справи з минулими термінами зберігання, відпрацьовані до знищення, складають акт. Форма актів про виділення до знищення документів, не належних зберіганню, типізована.

Акт розглядається і схвалюється на засіданні ЕК (ЦЕК) організації, затверджується ЕПК відповідної установи архівної служби, потім керівником організації, після чого організація має право знищити справи, включені в акт.

По затверджених актах справи з минулими термінами зберігання здаються в контори вторсирья.

2. Організація відправки документів.

Обробка і відправка вихідних документів так само, як прийом і обробка вхідних, проводяться звичайно централізовано або секретарем, або в експедиції (експедитором).

Отримавши документ до відправки, передусім перевіряють правильність його оформлення:

- наявність підпису;

- наявність дати (якщо її немає на документі, що відправляється, її проставляють);

- наявність заголовка;

- правильність адресування;

- якщо документ призначений разовому кореспонденту, наявність адреси;

- наявність всіх сторінок в документі і всіх вказаних додатків.

Ці елементи оформлення обов'язкові при відправці документа як поштою, так і по факсу. Якщо документ оформлений не правильно або представлений не в повному комплекті, він повертається виконавцю для доробки.

При відправці документа поштою він конвертується. Документи що відправляються в одну адресу, вкладаються разом в один конверт. Конверти адресуються і маркіруються. Для постійних кореспондентів конверти заготовлюються зазделегідь. Все оформлення документів, призначених до поштового оформлення, проводиться відповідно суворому до вимог правил надання послуг поштового зв'язку.

Однак в останні роки з розвитком передачі документів по телефонних каналах зв'язку (факс, електронна пошта) кількість кореспонденції, що пересилається традиційними поштовими відправленнями, постійно меншає.

Передача документів з використанням електронної пошти значно скорочує час на передачу інформації і підвищує надійність доставки.

Разом з тим не треба забувати, що передача документів по електронній пошті ставить проблему посвідчення достовірності підпису (авторизація документа), тобто застосування спеціальної програми «електронного підпису» і укладення спеціальної угоди про авторизацію з кожним кореспондентом.

3. Практичні завдання:

1. Скласти службовий лист конкретної організації з кутовим і подовжнім розташуванням реквізитів.

а) Приклад бланка листа з кутовим розташуванням реквізитів:

ТОВ «Клімат-Сервіс»

Росія,

600000, м. Володимир,

вул. Ілліча 5

Тіл./факс: (0922) 32-34-32

_№_

На №_ від _

[ ]

б) Приклад бланка листа з подовжнім розташуванням реквізитів:

ТОВ «Клімат-Сервіс»

Росія,

600000, м. Володимир,

вул. Ілліча 5

Тіл./факс: (0922) 32-34-32

_№_

Володимир

[ ]

2. Оформити особисту заяву про прийом на роботу і наказ по ньому.

Директору ТОВ «Клімат-Сервіс»

Пронькову М. А.

Від Сидорова Олександра Івановича

що Проживає, м. Володимир,

Вул. Північна д.45, кв. 5

ЗАЯВУ

Прошу прийняти мене на роботу на посаду інженера з 21.01.2001 м.

20.01.2001 м. Сидоров А. И.

ТОВ «Клімат-Сервіс»

НАКАЗ

12.01.2001 м. № 7 л/з

Володимир

По особистому складу

1. Прийняти:

1.1. Сидорова Олександра Івановича на посаду інженера з 21.01.2001 м. з окладом 10.000 крб. в місяць, згідно з особистої заяви.

Основа: особиста заява від 20.01.2001 м.

З наказом ознайомлений: Сидоров А. И.

Директор ТОВ «Клімат-Сервіс» Проньков М. А.

Види узгодження

Зацікавлених

Посадових осіб

В справу 12-23

3. Оформити довідку, протокол.

ТОВ «Клімат-Сервіс»

Росія,

600000, м. Володимир,

вул. Ілліча 5

Тіл./факс: (0922) 32-34-32

ДОВІДКА

№ 31

13.01.2001 м.

Орлів Ігор Миколайович працює інженером по експлуатації технічного відділу ТОВ «Клімат - Сервіс» з окладом 3500 рублів.

Директор підпис І. О. Фамілія

Головний бухгалтер підпис І. О. Фамілія

М. П.

ТОВ «Клімат-Сервіс»

ПРОТОКОЛ

№ 31

13.01.2001 м.

засідання Ради директорів

Голова: А. Р. Серов

Секретар: І. В. Розова

Були присутні: А. В. Громов, І. С. Караєв, М. І. Шувалов, М. А. Яров.

Порядок денний:

1. Про організацію філії підприємства в м. Дубне. Доповідач А. В. Громов.

2.. ..

1. СЛУХАЛИ:

Ярова М. А. - короткий виклад змісту виступу.

ВИСТУПИЛИ:

Караев И. С. - виклад змісту виступу або питання.

Громів А. В. - виклад змісту виступу або питання.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1 Підготувати необхідну документацію для організації філії підприємства до 30.01.2001 м. (отв. М. І. Шувалов)

1.2 Доопрацювати бізнес-план філії підприємства з урахуванням доповнень А. В. Громова 30.01.2001м. (отв. І. С. Караєв)

2. СЛУХАЛИ:

(пункт 2 оформляється так само, як і пункт 1)

Голова підпис А. Р. Серов

Секретар підпис І. В. Розова

4. Оформити рішення (розпорядження, вказівка) з конкретних питань.

ТОВ «Клімат-Сервіс»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 31

13.01.2001 м.

Про перерозподіл

службових приміщень

В зв'язку з виробничою необхідністю:

1. Відділу маркетингу перемістити співробітників з кімнати № 17 в кімнату № 21.

Відповідальний - нач. відділу Смірнов А. И.

Термін виконання - 15.01.2001 м.

2. Відділу реклами звільнити кімнату № 21, розмістивши співробітників на площах, що є.

Відповідальний - нач. відділу Антонов В. И.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на головного інженера Терехова А. В.

Директор підпис І. О. Фамілія.

5. Оформити протокол проведення зборів, зробити виписку з нього.

ТОВ «Клімат-Сервіс»

ПРОТОКОЛ

№ 31

13.01.2001 м.

засідання Ради директорів

Голова: А. Р. Серов

Секретар: І. В. Розова

Були присутні: А. В. Громов, І. С. Караєв, М. І. Шувалов, М. А. Яров.

Порядок денний:

3. Про організацію філії підприємства в м. Дубне. Доповідач А. В. Громов.

4.. ..

3. СЛУХАЛИ:

Ярова М. А. - короткий виклад змісту виступу.

ВИСТУПИЛИ:

Караев И. С. - виклад змісту виступу або питання.

Громів А. В. - виклад змісту виступу або питання.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1 Підготувати необхідну документацію для організації філії підприємства до 30.01.2001 м. (отв. М. І. Шувалов)

3.2 Доопрацювати бізнес-план філії підприємства з урахуванням доповнень А. В. Громова 30.01.2001м. (отв. І. С. Караєв)

4. СЛУХАЛИ:

(пункт 2 оформляється так само, як і пункт 1)

Голова підпис А. Р. Серов

Секретар підпис І. В. Розова

6. Скласти акт про виділення справ до знищення.

ТОВ «Клімат-Сервіс»

ПРОТОКОЛ

№ 31

13.01.2001 м.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади

керівника організації

Підпис Розшифровка

Підпису

Дата

Про виділення до знищення документів,

не належних зберіганню

На основі _

Назва і вихідні дані переліку документів

_

з вказівкою термінів їх зберігання

відібрані до знищення як що не мають науково-історичної цінності

і документи фонду № _

№, що втратило практичне значення п/п

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або крайні дати справ

Номера описів

Індекс справи (тому, частини) по номенклатурі або номеру справи по опису

Кількість справ (томів, частин)

Терміни зберігання справи (тому, частини) і номера статей по переліку

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом _ справ за _ роки

Описи справ постійного зберігання за _ роки затверджені, а по особистому складу узгоджені з ЕПК _

(протокол від _ № _)

Найменування посади особи, що проводила експертизу цінності документів

Дата Підпис Розшифровка підпису

СХВАЛЕНО

Протокол ЦЕК (ЕК)

Від _ № _

3. Література:

1. "Гроші і кредит", №6/1996, А. Ю. Симановський, стаття "Державний борг: тягар цивілізації"

2. "Ринок цінних паперів", №12/1995, Олексій Грабаров, стаття "Нові інструменти на ринку державного боргу"

3. "Фінанси", №7/1995, Г. П. Рибалко, стаття "Про зовнішніх заимствованиях Росію"

4. Страхова справа. Підручник під редакцією професора Рейтмана Л. И. М., 1992 р.

5. Страховий портфель. Рубіна Ю. Б., Солдаткин В. И. - "СОМИНТЕК", 1994 р.

6. Федеральний закон РФ від 27.11.1992 м. № 4015-1 "Про страхування"

загрузка...