Реферати

Реферат: Реферат по діловодству з питаннями: Підготовка документів до архівного зберігання, Правила оформлення реквізитів №№16, 19, 20, 22, Контракти (договори)

загрузка...

Прогнозний алгоритм керування внеоборотними активами фірми. Теоретичні і методологічні основи, загальні і специфічні особливості керування внеоборотними активами, їхній зміст і форми. Альтернативні технології розрахунку показників ефективності керування внеоборотними активами, фінансова безпека.

Ефективність залучення позикових засобів. Поняття і сутність позикового капіталу. Можливі джерела фінансування. Ефективність залучення позикових засобів. Основні напрямки удосконалювання процесу формування позикового капіталу підприємства. Поняття облігації, її відмінність від акції.

Банки на ринку цінних паперів. Операції і роль комерційних банків на фондовому ринку. Моделі організації ринку цінних паперів: американська, європейська і змішана. Основні цілі діяльності й операції Національного банку Республіки Бєларус. Особливості висновку угод РЕПО.

Лісова промисловість і демографія Росії. Аналіз демографічної ситуації в РФ, визначення основних факторів, що впливають на даний показник. Причини зниження кількості дітей у родині, високій смертності населення і збільшення кількості абортів. Характеристика лісопромислового комплексу РФ.

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ОАО "ВК і ЕХ". Методика аналізу фінансового стану підприємства на основі ліквідності (платоспроможності) і фінансової стійкості. Характеристика фінансово-господарської діяльності ОАО "ВК і ЕХ". Оцінка ділової активності і рентабельності діяльності фірми.

загрузка...

Підготовка документів до архівного зберігання.

Завершальним етапом процесу діловодства є підготовка виконаних документів до зберігання і використання. Основна мета упорядкування і зберігання виконаних документів - створення умов для їх використання в довідковій роботі установ і поповнення Державного архівного фонду РФ.

Підготовка виконаних документів до зберігання і використання включає:

експертизу (оцінку) наукової і практичної цінності документів;

« оформлення справ;

опис документів постійного і довготривалого зберігання;

забезпечення їх збереження;

передачу справ в архів установи, т. е. у відомчий архів. (Відомчим називається архів, що знаходиться в безпосередньому підкоренні відповідної організації, не вхідної в систему державної архівної служби, або що є структурним підрозділом організації.) Відомчий архів здійснює зберігання документів організацій і підприємств до передачі їх на державне зберігання.

Експертиза цінності документів в діловодстві проводиться при складанні номенклатури справ, їх формуванні. Для організації і проведення експертизи цінності документів, відбору і підготовки їх для передачі на державне зберігання, а також для контролю за правильністю віднесення документів до різних справ і надання методичною допомоги в проведенні експертизи цінності документа створюються постійно діючі експертні комісії (ЕПК). Розробляється положення, в якому визначаються її функції, права і порядок роботи.

На експертні комісії крім організації щорічного відбору документів на зберігання покладається: розгляд річних розділів справи постійного, довготривалого (понад 10 років) зберігання, в тому числі і по особистому складу, актів про виділення до знищення документів і справ, не належних подальшому зберіганню, про непоправне пошкодження документів постійного зберігання і про не виявлення справ, належних передачі на державне зберігання; питань про прийом на відомче зберігання документів особистого походження; підготовка і внесення на розгляд ЕПК пропозицій про встановлення і зміну термінів зберігання документів; розгляд переліків документів, номенклатур справ, інструкцій по діловодству і т. п.

Оформлення справи - це комплекс робіт по його переобліку, нумерації листів, складанню засвідчувального напису, внутрішнього опису документів; починається воно з моменту запевнення справи в діловодстві і завершується в процесі підготовки його до передачі у відомчий архів після закінчення календарного року, протягом якого справа була заведена. Оформлення справ проводиться працівниками служби діловодства. У залежності від термінів зберігання проводиться повне або часткове оформлення справ. Повному оформленню підлягають справи постійного,

довготривалого (понад 10 років) зберігання і по особистому складу. Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання підлягають частковому оформленню, їх допускається зберігати в скорозшивачах, без внутрішньої пересистематизації документів, без нумерації листів, а також без складання засвідчувального напису.

При оформленні обкладинок справ постійного, довготривалого (понад 10 років) зберігання і по особистому складу повинні вказуватися наступні реквізити: найменування установи і його безпосередня підлеглість; найменування структурного підрозділу, індекс справи; анотація до документів поділа (для справ постійного зберігання, вмісних особливо цінні документи); дата поділа (тому, частини); кількість листів в справі; термін зберігання справи;

архівний шифр справи. Крім того, на обкладинках справ постійного зберігання передбачається місце для найменування державного архіву і установи.

Потрібно особливо відмітити, що архівний шифр на обкладинках справ постійного зберігання проставляється чорнилом у відомчому архіві тільки після включення справ в річні розділи зведених описів справ, затверджених ЕПК відповідної установи державної архівної служби (до цього він проставляється олівцем). Архівні шифри на обкладинках справ довготривалого (понад 10 років) зберігання і по особистому складу проставляються чорнилом після включення справ в річні розділи зведених описів справ, схвалених ЦЕК (ЕК) установи, узгоджених з ЕПК відповідної установи державної архівної служби (для описів справ поличному складу) і затверджених керівником установи.

При заповненні реквізитів обкладинки справи необхідно дотримувати наступні вимоги: назву установи пишуть повністю з вказівкою підлеглості в називному відмінку або вказують його офіційне прийняте скорочене найменування;

заголовок і номер справи переносять на обкладинку з номенклатури (останній доцільно проставляти і на корінці справи для зручності пошуку справ при вертикальному способі їх зберігання).

У кінці делопроизводственного року в оформлення обкладинки справи постійного або довготривалого (понад 10 років) зберігання вносяться необхідні уточнення. Якщо назва установи (вищестоящого відомства, структурного підрозділу) змінилася або поділа передано в іншу установу (структурний підрозділ), на обкладинці дописують назву цієї установи структурного підрозділу). Заголовок справи на обкладинку переноситься з номенклатури справ організації, узгодженої з ЕПК відповідної установи державної архівної служби. У необхідних випадках (наприклад, якщо заголовок на обкладинці не відображає вмісту документів в справі) в нього вносяться додаткові відомості і уточнення.

У заголовках справ, вмісних копії документів, повинна вказуватися їх копийность. Автентичність документів справи в заголовку не обмовляється. Якщо дані об копийности документів відносяться до всіх документів справи, то їх вміщують за заголовком (в рядок, після точки, з великої букви), а якщо дані відносяться до частини документів або до одного з них, то їх пишуть після опису документів (в дужках зі малої букви). При наявності в справі декількох томів (частин) на обкладинку кожного тому (частини) виносяться загальний заголовок справи і заголовок кожного тому (частини).

Важливим реквізитом обкладинки справи є дата справи, т. е. роки заклади і закінчення справи в діловодстві. Правильне датування справ залежить від всебічного обліку характеру і вигляду документів, які в них сформовані. Датою справи, вмісної розпорядливу, творчу і іншу документацію (доповіді, стінограма, листи і т. д.), для яких точне датування має важливе значення, а також справи, що складається з декількох томів (частин), є крайні дати документів, т. е. число, місяць, рік реєстрації (складання) самого раннього і самого пізнього з документів, включених в справу.

Датою справи, вмісної протоколи засідань колегіальних органів, комісій і т. п., є дати складання першого і останнього протоколів або дати їх твердження (якщо вони затверджуються). Датою особистої справи є дати підписання наказів про прийом і звільнення особи, на яке воно заведене.

У кінці кожної справи постійного, довготривалого (понад 10 років) зберігання для обліку кількості і фіксації особливостей нумерації листів на окремому листі складається засвідчувальний напис, в якому цифрами і прописом вказується кількість пронумерованих листів і окремо через знак «+» (плюс) - кількість листів внутрішнього опису (при її наявності). Засвідчувальний напис пишеться розбірливо, з вказівкою посади укладача, дати складання і підписується укладачем з розшифровкою підпису. Подальші зміни в складі і стані поділа (недостача документів, приєднання нових заміна справжніх документів копіями і т. д.) відмічаються засвідчувальному напису з посиланням на відповідний акт.

Для певних категорій справ постійного і довго тимчасового (понад 10 років) термінів зберігання, облік яких викликаний специфікою документації (, що міститься в них особливо цінні особисті, судові і слідчі справи, справи про присудження вчених ступенів і привласнення вчених звань, справи на авторські свідоцтва і патентні винаходи і т. д.), а також сформованих по різновидах документів, заголовки яких не розкривають їх конкретного змісту, складається внутрішній опис документів.

По закінченні делопроизводственного року всі завершені справи постійного і тимчасового зберігання, минулі експертизу цінності, вносяться в описі. Опис справ являє собою систематизований перелік заголовків справ, розкриваючий їх склад і зміст, той, що закріплює систематизацію подів в межах фонду і їх облік. Крім цього, опис є одночасно обліковим документом і основним виглядом науково-довідкового стандарту, що забезпечує оперативний облік подів і описів.

З моменту закладу і до здачі у відомчий архів справи зберігаються в робочих кімнатах або в спеціально відведених для цієї мети приміщеннях. Справи вміщують в шафи, що закриваються, які повинні забезпечувати збереження документів, і ставлять корінцями назовні.

Вилучати і видавати документи з справ постійного зберігання можна лише у виняткових випадках (наприклад на вимогу судово-слідчих органів) з дозволу керівника установи. При цьому в справу обов'язково вкладають точну завірену копію документа і акт про причини вилучення оригіналу. Копії і виписки з документів для використання в роботі установи або в інтересах окремих громадян роблять з дозволу керівництва або посадових осіб, яким таке право надане відповідними відомчими інструкціями.

Протягом делопроизводственного року з справи дозволяється видавати документи для роботи співробітникам установи. При видачі документа на його місце вміщують лист-заступник, на якому вказують, який документ, кому і на який час виданий. Після завершення делопроизводственного року документи з справ не видаються. При необхідності видають справу, в якій знаходиться документ. На видану справу заповнюють картка-заступник, і нею вказують структурний підрозділ, в який видана справа, номер справи, дату видачі і повернення, прізвище і посаду особи, що отримало справу, а також передбачаються графи для розписок в отриманні і прийомі справи.

За збереження документів, що перебувають в стадії діловодства, несуть відповідальність завідуючий канцелярією, секретар, діловод і т. д. Вони повинні забезпечувати контроль за збереженням документів в структурних підрозділах і у окремих виконавців, своєчасно докладати керівництву установи про порушення, що є.

Структурні підрозділи установи передають у відомчий архів справи постійного, довготривалого (понад 10 років) зберігання і по особистому складу. Передача справ проводиться тільки по описах. Разом з справами в архів передаються реєстраційні-контрольні картки делопроизводственной служби установи (канцелярії, секретаріату, загального відділу і т. п.). Заголовок кожної картотеки включається в опис.

Передача справ у відомчий архів здійснюється, як правило, по графіку, складеному завідуючим відомчим архівом (або особою, відповідальною за архів), заздалегідь узгодженому з керівниками структурних подраделений і затвердженому керівником установи.

Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання передачі у відомчий архів не підлягають і повинні зберігатися централизованно в канцелярії, секретаріаті або іншій службі діловодства установи або в структурних підрозділах. У виняткових випадках за рішенням керівника організації вони можуть бути передані у відомчий архів по описах або номенклатурі справ, що визначає відомчий архів.

Правильність формування і оформлення справ. відповідність їх кількості опису і номенклатурі справ перевіряється співробітником архіву заздалегідь, на стадії підготовки справ до передачі у відомчий архів структурними підрозділами. Якщо в формуванні і оформленні справ встановлені недоліки, працівники структурних підрозділів зобов'язані їх усунути.

Справи приймає завідуючий відомчим архівом (спеціальний співробітник архіву) або особа, відповідальна за архів, в присутності працівника здаючого структурного підрозділу, Передача справ проводиться по опису і в обох її примірниках проти кожної справи, що передається робиться відмітка про його наявність кінці опису в кожному її примірнику цифрами і прописом вказується кількість фактично прийнятих в архів справ, прийому-передачі справ, а також ставляться підписи співробітників відомчого архіву і особи, що передав справи. При прийомі (цінних справ перевіряється кількість листів в справі.

Підсумковий запис про категорії і кількість справ,

заведені в _ році в організації

По термінах зберігання

Всього

В тому числі

перехідних

з відміткою ЕПК

1

2

3

4

Постійного

Тимчасового (понад 10 років)

Тимчасового (до 10 років включно)

РАЗОМ

Посада керівника служби

документационного обеспеченияПодписьИнициали, прізвище

Дата

Підсумкові відомості передані в архів

Посада сведенияПодписьИнициали, що передав, прізвище

Підсумковий запис про категорії і кількість справ, заведені в _ році в структурному підрозділі

В тому числі

По термінах зберігання

Всегоо

перехідних

З відміткою ЕПК

1

2

3

4

Постійного

Тимчасового (понад 10 років)

Тимчасового (до 10 років включно)

РАЗОМ

Посада відповідального

за делопроизводствоподписьИнициали, прізвище

Дата

Підсумкові відомості передані в службу Документационного забезпечення управління міністерства, відомства.

Посада сведенияподписьИнициали, що передав, прізвище

Дата

Правило оформлення реквізитів 16, 19, 20, 22.

Документи складаються з окремих елементів, які прийнято називати реквізитами (від латинського reguisitum - необхідне, необхідне). Сукупність реквізитів документа відображає його форму. Отже, щоб документ відповідав своєму призначенню, він повинен бути складений відповідно до форми, прийнятої для даної категорії документів. Від повноти і якості оформлення документів залежить їх доказова (юридична) сила, оскільки вони служать свідченням, підтвердженням конкретних фактів, явищ, подій.

Постановою Держстандарту Росії від 31 липня 1997 р. № 273 прийнятий і введений в дію з I липня 1998 р. ГОСТ Р 6-30.97. «Уніфікована система організаційно-розпорядливої документації». Справжній стандарт визначає склад реквізитів організаційно-розпорядливих документів, правила їх оформлення, місце розташування на документах, вимоги до виготовлення бланків, вимоги до обліку бланків з відтворенням Державного герба Російської Федерації, гербів суб'єктів РФ.

У новому державному стандарті визначене 29 реквізитів (було 31).

16. Резолюція. У резолюції даються вказівки по виконанню рішення постанови і т. п., зафіксованого в документі. Резолюція пишеться на документі відповідною посадовою особою і включає прізвища виконавців, зміст доручення, термін виконання, підпис і дату. Наприклад:

Зайцевой А. В. Нікитіну П. С.

Прошу підготувати проект

генеральної угоди

з фірмою «ХИТЕК» до 21.02.99

Підпис 05.02.99

При наявності в резолюції декількох прізвищ вказується відповідальний виконавець, а якщо таких вказівок немає, виконавцем є обличчя, назване в резолюції першим. На документах, що не вимагають додаткових вказівок по виконанню, в резолюції вказується виконавець, ставите підпис автора, резолюції і дату. Допускається оформлення резолюції на окремому листі.

19. Текст. Тексти документів пишуть на російській мові при напрямі їх

- до федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;

- на підприємства, в організації і їх об'єднання, що не знаходяться у ведінні даного суб'єкта Російської Федерації або розташовані на території інших суб'єктів Російської Федерації.

Тексти документів можуть оформлятися у вигляді анкети, таблиці, зв'язного тексту або у вигляді їх комбінації.

При складанні тексту у вигляді анкети найменування ознак об'єкта, що характеризується повинні бути виражені ім'ям іменником в називному відмінку або словосполученням з дієсловом другої особи множини теперішнього часу або минулого часу («маєте», «володієте», або. «були», «знаходилися» і т. д.). Характеристики, виражені словесно, повинні узгоджуватися з найменуваннями ознак.

Графи і рядки таблиці повинні мати заголовки, виражені ім'ям іменником в називному відмінку. Підзаголовки граф і рядків повинні бути узгоджені із заголовками. Якщо таблиця друкується більш ніж на одній сторінці, графи таблиці повинні бути пронумеровані, і на наступних сторінках друкуються тільки номери цих граф.

Зв'язний текст, як правило, складається з двох частин. У першій частині вказують причини, основи, цілі складання документа, у другій (заключної) - рішення, висновки, прохання, пропозиції, рекомендації. Текст може містити тільки заключну частину (наприклад накази - розпорядливу частину без констатуючої; листи, заяви - прохання без пояснення; довідки, доповідні записки - оцінку фактів. висновки).

У тексті документа, підготовленого на основі документів інших організацій або раніше виданих документів, вказують їх реквізити: найменування документа, найменування організації, автора документа, дату документа, його реєстраційний номер, заголовок до тексту.

Якщо текст містить декілька рішень, висновків і т. д., то його потрібно розбивати на розділи, підрозділи, пункти, які нумерують арабськими цифрами.

У розпорядливих документах (наказах, розпорядженнях т. д.) організацій, діючих на принципах единоначаличия, а також документах, адресованих керівництву організації, виклад тексту повинно йти від першого імені однини («наказую», «пропоную», «прошу»).

У розпорядливих документах колегіальних органів ті викладають від третього імені однини («постановляє», «вирішив»).

У спільних розпорядливих документах текст викладають від першого імені множини («наказую», «вирішили»).

Текст протоколу викладають від третього імені множини («слухали», «виступили», «постановили»).

У документах, що встановлюють права і обов'язок організацій, їх структурні підрозділи (положення інструкція), а також вмісних опис, оцінку фактів або висновки (акт, довідка), використовують форму викладу тексту від третього імені або множинної однини («від здійснює функції», «в склад об'єднання входять», «комісія встановила»).

У листах використовують наступні форми викладу:

- від першого імені множини («просимо направити», «направляємо на розгляд»);

- від третього імені однини («міністерство не заперечує», «ВНИИДАД вважає можливим»).

20. Відмітка про наявність додатку. Якщо документ ним додатки, названі в тексті, відмітка про них робите наступній формі:

Додаток: на 10 л. в 3 екз.

Якщо додатки в тексті не названі, необхідно перерахувати їх назви, кількість листів і примірників кожного. Наприклад:

Додатки: 1. Штатний розклад на 4 л. в 3 екз.

2. Кошторис витрат на 3 л. в 3 екз.

На додатку до розпорядливого документа в npaвом верхньому кутку потрібно зробити відмітку з вказівкою назва розпорядливого документа, його дати і номерів. Наприклад:

Додаток

до постанови

адміністрації області

від 10.01.97 № 30

Контракти (договори)

Контракт- це один з документів, що відображають умови трудових взаємовідносин співробітника з адміністрацією. Контрактна форма оплати труда широко застосовується в цивілізованих країнах вже не одне десятиріччя і навіть сторіччя, Для держав СНД, зокрема для Росії, контракт-явище нове, виникле з розвитком ринкових відносин. Контрактна форма оплати труда ще тільки прокладає собі дорогу в нашому народному господарстві, причому в недержавних структурах (кооперативах, товариствах, акціонерних підприємствах і т. п.) з великим успіхом, ніж на державних підприємствах.

У порівнянні з діючою в нашій економіці тарифною системою оплати труда в її почасовій і відрядній формах контрактна система має дві безперечних переваги. По-перше, труд працівників можна оплачувати в значно більшому розмірі, ніж це наказане окладами, тарифними ставками і розцінками в рамках існуючої державної системи оплати, і реалізувати на практиці ринковий принцип: за хорошу роботу великі гроші, за погану роботу - ніяких грошей. По-друге, контрактна система дозволяє легко і просто позбутися недбайливого працівника шляхом розірвання контракту, не вступаючи при цьому в суперечність з Кодексом законів про труд і не погоджуючи це звільнення з профспілкою. Ці переваги роблять контрактну систему надзвичайно привабливими для тих підприємств, де дійсно бажають добитися різкого підвищення ефективності виробництва.

Контрактна форма оплати труда - це веління часу, вона повинна повсюдно прийти на зміну існуючій тарифній системі. У нашій країні контрактна система була рекомендована введенню в 1991 р., насамперед для того, щоб загальмувати витік висококваліфікованих, талановитих фахівців за межі країни. Контракт (угода, договір) з цією категорією працівників виник як засіб встановлення більш високою в порівнянні з певної законодавством оплати труда і створення інших, більш вигідних, умов роботи в межах обумовленого контрактом терміну.

Всі документи по особистому складу (заяви, копії документів про освіту, копію наказів по конкретному працівнику) групуються в особисті справи, які, як і особисті картки, зберігаються в установах до 75-літнього віку працюючого, що забезпечує можливість наведення довідок. Термін зберігання документів визначений в ст. 504 «Переліку документів вказівкою термінів зберігання».

Основними правовими документами у взаємовідносинах між організаціями є комерційні контракти (договори).

Контракт (договір) - документ, що являє собою угоду сторін про встановлення і регулювання яких-небудь відносин. Характер операції, умови постачання, терміни постачання, транспортування, упаковка і маркіровка, ціна, якість, оплата, гарантії, права і обов'язки сторін - все це знаходить відображення в контракті.

Висновок конкретного контракту звичайно починається з пропозиції його укласти - напряму оферти. Оферта повинна містити основні умови операції, що пропонується (стаття 435 Цивільного кодексу РФ). Прийняття пропозиції іншою стороною вважається акцептом (згодою). Обмін документами між сторонами може відбуватися посредвом поштового, телеграфного, телетайпной, факсимільної, електронної

або інакшого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за контрактом (стаття 434 Цивільного кодексу РФ).

Договірні відносини можуть бути також встановлені шляхом представлення однієї з сторін проекту контракту. Отримавши проект, інша сторона розглядає його і, якщо немає заперечень, підписує. Один примірник контракту повертається стороні, що склала проект.

При складанні контрактів і їх висновку потрібно приділяти особливу увагу:

- чіткому формулюванню прав і обов'язків сторін;

- можливості розірвання контракту будь-якої з сторін;

- санкціям до кожної з сторін за невиконання зобов'язань;

- відповідності пунктів контракту Федеральному закону "Про захист прав споживачів" і іншим законодавчим актам;

- відповідності підписів, печатей, дат, юридичних адрес.

При вказівці ціни договору необхідно слідувати вимогам ст. 317 ГК РФ, що встановлює, що грошові зобов'язання повинні бути виражені в рублях. Допускається згадка інакших валют, але тільки в формулюванні "підлягає оплаті в рублях в сумі, еквівалентній сумі у іноземній валюті". Недотримання цього правила приведе до визнання договору недійсним.

Складовими частинами контракту є:

- назва вигляду і заголовок документа (договір купівлі-продажу, контракт на постачання ТНП, контракт про технічне сприяння):

- дата, номер, місце складання;

- найменування сторін (повні назви організацій);

- предмет контракту;

- умови і терміни постачання, перевозу, зберігання, упаковки, маркіровки, реклами і реалізацій;

- умови і терміни оплати, особливості і порядок розрахунків;

- порядок здачі-прийому виконаних робіт;

- відповідальність сторін;

- гарантії, страхування і форс мажорні обставини;

- перехід права власності і ризики;

- порядок дозволу суперечок;

- юридичні адреси сторін (з вказівкою поштових адрес, банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів);

- підписи посадових осіб (з вказівкою посад, розшифровок підписів і дат підписання документів);

- печаті фірм-контрагентів.

Контракти (договори) відносяться до документів, які є найважливішими доказами в арбітражному суді н випадку виникнення спо, розбіжностей. Оформлені вони повинні бути бездоганно. Підписи сторін контракту повинні бути зроблені розбірливо, щоб можна було однозначно встановити автора підпису. Якщо текст контракту складений на декількох листах, їх необхідно пронумерувати і прошити. У ряді випадків підписується кожний лист договору, щоб виключити заяви недобросо партнерів про те, що вони не знайомі з тим або інакшим листом.

Використати факсимільний зв'язок при підписанні контракту слідує дуже обережно, особливо з новими контрагентами. Обмін факсимільними контрактами відбувається лише тоді, коли сторони давно і плідно співробітничають. У арбітражному суді велике значення додається справжньому підпису і синьому (фіолетової) друку на контрактах.

Справжній примірник договору щоб уникнути можливої втрати або хишения краще усього зберігати в сейфі, а для поточної роботи використати ксерокопію документа.

Комерційні контракти (договори) зберігаються 5 років після витікання терміну договору або виконання його умов.

Контракти з іноземними партнерами, з урахуванням різниці в термінах позовної давності інших країн, потрібно зберігати не менше за 10 років. Контракти на велику суму або що мають важливе значення можуть бути передані на архівне зберігання.

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

00.00.00 Новосибірськ №

Відкрите акціонерне товариство (організація) _

Найменування

в особі _

Посада, Ф. І. О.

що іменується в подальшому ВАТІ, і _,

Ф. І. О.

Працівник», що іменується надалі «, уклали цей контракт про нижченаведене:

1. Працівник _

Ф. І. О. приймається на роботу _

Найменування структурного подразделенияпо професії, посади _

Повне найменування професії, должностиквалификації _ _

Розряд, кваліфікаційна категорія

2. Контракт є: договором по основній роботі договором за сумісництвом

3. Вигляд контракту:

- на невизначений термін (безстроковий)

- на певний термін _

Указати причину висновку термінового контракту

- на час виконання певної роботи _

Указати какой4 Термін дії контракту: почало роботи _

закінчення роботи _

5. Термін випробування: а) без випробування

б) _

Тривалість випробувального терміну

6. Працівник повинен виконувати наступні обов'язки:

_ Вказуються основні характеристики роботи і

_ вимоги до рівня їх виконання: по обсягу

_ виробництва (робіт), якості про_

дукції (якості обслуговування), що випускається, дотриманню

_ правил з охорони 1руда. виконанню суміжних ра_

бот з метою забезпечення взаємозамінності

_ або робиться посилання на відповідні пункти

_ посадової інструкції. При поєднанні профес_

сії (робіт), виконанні суміжних операцій дається

_ перелік цих робіт і їх об'єми.

7. ВАТ зобов'язано організувати труд працівника, створити умови для безпечного і ефективного труда, обладнати робоче місце і відповідності з правилами охорони труда і техніки безпеки. своєчасно виплачувати зумовлену контрактом заробітну плату. _ Вказуються конкретні заходи по організації

_ виробничого процесу, обладнанню ра_

бочего місця, підготовці і підвищенню квали_

фикації працівника і створенню інших умові

_ труда.

8. Обов'язку ВАТ по забезпеченню умов роботи на робочому місці з вказівкою достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за важкі, особливо важкі роботи і роботи з шкідливими, особливо шкідливими або небезпечними умовами труда_

9. Гарантії згідно з Указом Президента Російської Федерації від 21.04-93 №471 «Про додаткові заходи по захисту трудових прав громадян Російської Федерації» _

10. Особливості режиму робочого часу:

- неповний робочий день _

- неповний робочий тиждень _

- почасова робота _

11. Працівнику встановлюється:

- посадовий окдад (тарифна ставка) _ крб. в

місяць або _ крб. за 1 час роботи;

- надбавка (доплата і інші виплати) _

Указати вигляд доплат, надбавок

_ крб. (в % до ставки, окладу).

12. Працівнику встановлюється щорічний відпуск тривалістю:

- основної _ робочих днів

- додатковий _ робочих днів

13. Інші умови контракту, пов'язані зі специфікою труда

14. Юридичні адреси і підписи сторін

ВАТ Працівник

_ Адреса _

_ _

_ _

паспортні дані

Посада, підпис, І. О. Ф. Телефон _

М. П. Подпісь, І. О. Ф.

КОНТРАКТ

07.02.2001 № 127/14

Москва

купівлі-продажу офісних меблів

Фірма "Редмес", що іменується надалі Продавець, в особі генерального директора Рогова Ігоря Миколайовича, діючого на підставі Статуту, з одного боку, і фірма _, що іменується надалі Покупець, в особі _, діючого на основі _ з іншого боку, уклала цей контракт про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ.

1.1. Продавець продає, а Покупець купує офісні меблі виробництва швейцарської компанії "Wall", що іменуються надалі Товар, на умовах, визначених цим контрактом.

1.2. Кількість і асортимент Товару визначається специфікацією, прикладеною до контракту. Товар постачається Покупцю в розібраному вигляді, якщо сторони не домовилися про інакше.

2, УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Постачання Товару призначується течією 3 днів після надходження грошей на розрахунковий рахунок або в касу Продавця, Постачання Товару в межах Москви здійснюється транспортом Продавця і за його рахунок.

2.2. Всі платежі виготовляються в російських рублях. Сума платежу, вироблюваного Покупцем, перераховується по курсу ММВБ, встановленому на дату платежу

3. ЦІНА.

3.1. Продаж Товару проводиться по цінах Продавця Ціна встановлюється в доларах США і включає вартість упаковки, маркіровки, страхові збори, інші збори і податки

3.2. Сума, оплачувана Покупцем за Товар, складає _

доларів США.

4, ЯКІСТЬ ТОВАРУ,

Якість проданого Товару повинно відповідати зразкам, каталогу "Wail" і сертифікату якості.

5 УПАКОВКА

Упаковка повинна забезпечувати повне збереження товару, оберігати його від пошкоджень при транспортуванні з урахуванням перевалок, а також оберігати товар від атмосферних впливів.

6. ЗДАЧА-ПРИЙОМ ТОВАРУ.

6.1. Здача-прийом Товару оформляється підписанням Покупцем і Продавцем акту здачі-прийому при умові повної оплати отриманого Товару і відсутності претензій сторін один до одного.

6.. Право власності і ризики переходять до Покупця з моменту підписання акту здачі-прийому.

Рис. 9. Комерційний контракт (на 2-х сторінках)

7. САНКЦІЇ.

7.1. За відмову від постачання Товару Продавець повертає Покупцю всі перераховані йому платежі за даний Товар, а також виплачує йому неустойку в розмірі 10% вартості непоставленого Товару.

7.2. У разі виявлення прихованих дефектів Товару Покупець має право повернути Продавцю неякісний Товар і зажадати його заміни за рахунок Продавця.

7.3. За прострочення постачання або за недопоставку Товару у встановлений термін Продавець сплачує Покупцю: за прострочення до 10 днів неустойку в розмірі 5%, за прострочення понад 10 днів - неустойку в розмірі 7,5% вартості непоставленого в термін Товару. Сплата неустойки не звільняє Продавця від обов'язку виконання умов контракту.

8- ФОРС-МАЖОР.

Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за невиконання умов контракту у разі настання форс-мажорних обставин: військових дій, природних явищ, актів органів влади і управління, впливаючих на виконання контрактних зобов'язань. Сторона, потерпіла від форс-мажорних обставин, повинна протягом 3 днів сповістити іншу сторону про їх настання або закінчення.

Е. ПОРЯДОК ДОЗВОЛУ СУПЕРЕЧОК,

Всі спори або розбіжності за даним контрактом підлягають розгляду в арбітражному суді м. Москви, рішення якого стає обов'язковим для сторін.

10. ТЕРМІН ДІЇ.

Контракт набирає чинності з дати його підписання обома сторонами і діє до повного виконання ними зобов'язань за даним контрактом,

11 ІНШІ УМОВИ.

Контракт може бути достроково розірваний за взаємною згодою або ініціативі одній з сторін. Повідомлення про розірвання повинне бути відіслане не пізніше 3 днів до передбачуваної дати розірвання.

12, ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ

_ _

_ _

_ _

_ _

Посада Підпис ИОФ Прізвище Посада Підпис ИОФ

М. П, М. П.

загрузка...