Реферати

Реферат: Вплив федрального телебачення на регіональні телевізійні канали

загрузка...

Біосфера. Поняття біосфери, її сутність і особливості, склад і елементи. Істрії я виникнення і формування співтовариств живих організмів, шлях їхнього становлення й еволюції. Поняття біогеоценозу, його структура, відмінності від біоценозу. Фактори середовища і їхня інтенсивність.

Роль товарного виробництва в економічному розвитку суспільства. Товарне виробництво: основні ознаки. Сутність економічного розвитку. Основа розвитку суспільства - товарне виробництво.

Антивірусні програми. Матричний принцип печатки. Рішення задач на ЕОМ. Вимога до антивірусних програм, їхня характеристика, класифікація, огляд, переваги і недоліки. Особливості використання программ-архиваторов. Основні види принтерів і їхня характеристика. Етапи і схема підготовки і рішення задач за допомогою ЕОМ.

Фотодокументування. Методи створення технотронного документа. Система фотодокументування. Фотодокумент як результат фотодокументування. Види фотодокументів: фотографія, діапозитив, мікрографічний документ. Фотодокументи - фотолітопис нашої героїчної історії.

Роль усного мовлення в навчанні іноземній мові. Іноземна мова як специфічний навчальний предмет, його відмітні ознаки і характеристики. Аналіз труднощів вивчення іноземної мови, його методичні основи. Говоріння як вид мовної діяльності, його роль у навчанні англійській мові.

загрузка...

Вплив федерального телебачення на

регіональні телевізійні канали

(на прикладі Ростовської області)

Дисертація на здобуття вченого ступеня

кандидата філологічних наук по спеціальності

10.01.10. - журналістика

ЗМІСТ

Введення

Розділ 1. Особливості розвитку сучасного вітчизняного телебачення (1985 - 2002 рр.)

1.1. Еволюція вітчизняного телебачення від радянських структур до форм власності, властивих періоду реформування суспільно-економічних відносин

1.2. Експансія жанрів західного телебачення на російських телеканалах

1.3. Основні принципи формування відносин між федеральними і регіональними телеканалами

Розділ 2. Вплив федерального телебачення на концепцію,

структурно-типологічні характеристики і зміст регіонального віщання

2.1. Роль федерального телебачення в програмуванні сітки віщання регіональних каналів

2.2. Специфіка програмування на регіональному телебаченні, методики і принципи виробництва власних телепередач

2.3. Федеральне і регіональне телебачення в єдиному інформаційному просторі Росії.

Розділ 3. Творча взаємодія федеральних і

регіональних телевізійних каналів

3.1. Структура, особливості змісту і місце інформаційних програм регіонального телебачення

3.2. Вплив федерального телебачення на жанри і тематику програм регіональних каналів

Висновок

Бібліографія

Додаток

ВВЕДЕННЯ

Російське суспільство ось вже більш десяти років організує свій розвиток по нових законах соціально-економічного пристрою. У сфері системи коштів масових комунікацій сталися зміни, з'явилися нові механізми взаємовідносин журналістики і інших суспільних структур, змінилися роль і функції журналістики: сьогодні вона живе і функціонує в нових умовах конкуренції, ринкових відносин. У умовах неоднозначності і суперечності суспільного розвитку журналістика виступає, по-перше, інструментом суспільних, соціальних і економічних змін, а по-друге, сама є об'єктом впливу інших, в тому числі і нових, суспільно-політичних структур і соціальних інститутів. Однак багато які соціальні інститути тоталітарної радянської системи діють і сьогодні відповідно до нових реалій, в інакшому суспільно-правовому полі, «на основі нової функціональності» [1].

Телебачення - це одне з найбільших явищ ХХ віку, що об'єднало в собі передові досягнення журналістики, науки, мистецтва, науково-технічної думки, економіки. Поява нових джерел і видів суспільної інформації завжди неминуче веде до перерозподілу пріоритетів всередині системи відповідно до особливостей, можливостей і характеру кожного з компонентів.

Так, в зв'язки з появою таких нових засобів масової інформації, як радіо і телебачення, сталося розділення системи коштів масових комунікацій на традиційні і нові, друкарські і електронних. У недавньому минулому загальна ідеологічна спрямованість радіо і телебачення відповідала курсу Комуністичної партії СРСР, але телебаченню, що є самим сильним каналом впливу внаслідок його специфіки - єдність аудіо- і відеосигнала, - відводилася особлива роль: «виховання радянських людей в дусі комуністичної ідейності і моралі, непримиренності до буржуазної ідеології і моралі» [2]. Таким чином, телебачення, постійно вдосконалюючи і відточуючи свої методи і прийоми, справлялося з рішенням ідеологічних задач під контролем влади в епоху радянського тоталітарного режиму і продовжує справлятися з цим і сьогодні, вже з урахуванням нових реалій. Ставши одним з компонентів системи коштів масових комунікацій, телебачення тим самим не завершило її формування, «але вплинуло не тільки на функціонування кожного з її елементів, але і на діяльність цілих державних інститутів, що особливо яскраво виявилося в соціально-значущі періоди розвитку суспільства» [3].

Справжня робота присвячена дослідженню проблем взаємодії російських федеральних і регіональних телеканалів в структурно-програмному, творчому, змістовному аспектах. Взаємозв'язки в роботі центрального і місцевого телебачення завжди були досить тісними. У доперестроечний період функціонувала вертикальна структура управління, згідно якою республіканські, крайові, обласні і міські телестанції прямо підкорялися Держтелерадіо СРСР. Політичні і соціально-економічні зміни в житті російського суспільства природним образом відбилися на всій системі засобів масової інформації і на телебаченні зокрема.

Свій розвиток отримала горизонтальна структура управління, «відповідна сучасним демократичним принципам (функціонування самостійних, автономних і одночасно взаємодіючих інформаційних організацій)» [4].

Після 1991 року ЗМІ з политико-ідеологічного державного інституту реформувався значною мірою в самофинансирующуюся систему, не тільки «обслуговуючу» функціонування державно-суспільного механізму, але і що забезпечує самі умови його існування. «Процеси реформування ЗМІ виявилися жорстко детермінований загальним соціально-економічним становищем російського суспільства. Стан змістовно-функціональної мімікрії спричинив утворення своєрідної структурно-організаційної системи ЗМІ, в якій внаслідок своїх природних властивостей домінуюче положення зайняло телебачення, а центр аудиторних переваг вибору джерела інформації змістився у бік регіональних інформаційних систем, і, знов-таки, з перевагою телебачення» [5].

У порівняно невеликий термін, що іменується «перехідним періодом», у вітчизняній системі телемовлення сталася велика кількість перетворень: телекомпанія були розділені по типу діяльності (на мовні і программопроизводящие); з'явилися нові форми власності (комерційне, суспільне телебачення); розвинулися нові функції телебачення, як, наприклад, електоральна або функція управління громадською думкою; став використовуватися новий для вітчизняної телевізійної системи мережевий принцип поширення програм; виросло число регіональних і місцевих вещателей, змінилася специфіка їх програмної політики, на яку великий вплив стали надавати федеральні телевізійні канали. Федеральні канали телебачення, такі як ОРТ («Перший канал»), РТР («Росія»), НТВ, що віщають сьогодні практично на всі регіони Росії, залучають велику аудиторію, але їх віддаленість від місцевих проблем очевидна. Тільки регіональне телебачення здібно враховувати особливості «диференційованих соціальних, професійних, етнічних і територіальних груп, дійти до кожної людини, переводити проблеми великої політики на мову місцевих умов, створювати довірчість спілкування» [6]. Таке поєднання федерального і регіонального віщання задовольняє різні потреби зрительской аудиторії.

Актуальність даного дослідження зумовлена динамічним розвитком взаємодії центрального і місцевого телебачення і зміною характеру впливу федеральних телевізійних каналів на регіональні на новому етапі розвитку вітчизняного телемовлення.

Телебачення - одне з самих складних культурних явищ двадцятого віку. Володіючи найбільш могутнім механізмом впливу на громадську думку серед іншого ЗМІ, воно формує погляди, стереотипи масової аудиторії. Телебачення постійно змінюється, і суть цих змін багатоманітна і істотна. Процеси, що відбуваються на сучасному федеральному і регіональному телебаченні, вимагають осмислення і системного аналізу, оскільки їх взаємозв'язок є тією основою, на якій базуються типологічні особливості каналів, їх змістовна і програмна політика.

Теоретичною і методологічною основою дисертації послужили роботи Я. Н. Засурського, Р. А. Борецкого, Г. В. Кузнецова, Е. П. Прохорова, Г. В. Жіркова, А. І. Акопова, Р. П. Овсепяна, М. В. Шкондіна, в яких розглядаються загальнотеоретичні проблеми засобів масової інформації і на основі яких потрібно визначати місце телебачення в системі ЗМІ.

Дослідження таких авторів, як Е. Г. Багиров, Р. А. Борецкий, А. Вартанов, Е. Я. Дугин, В. В. Егоров, Я Н. Засурський, Г. В. Кузнецов, Г. Н. Петров, В. В. Смірнов, А. Я. Юровський і інших [7] допомагають виявити основні тенденції розвитку телебачення в історичному аспекті, його специфіку і роль в суспільстві як соціального інституту. У своїх роботах Е. Г. Багиров проаналізував етапи становлення і розвитку вітчизняного телебачення, приділяючи немало уваги його жанровим і функціональним особливостям [8].

У ряді робіт по теорії журналістики і масових комунікацій виявлені етапи еволюції вітчизняного телебачення, властиві сучасному періоду його розвитку. Так, Я. Н. Засурський аналізує стан вітчизняної журналістики в перехідний період і говорить про етапи її розвитку, особливості функціонування в сучасному суспільстві, принципи взаємодії з іншими соціальними інститутами [9]. В. В. Егоров в монографії «Телебачення між минулим і майбутнім» аналізує ті складні процеси, які відбуваються сьогодні на вітчизняному телебаченні, досліджує взаємовідносини між телебаченням і різними гілками влади, описує основні риси телемовлення сьогодні, тематику і жанри телебачення, правові аспекти діяльності телевещателей, права і відповідальність тележурналистов [10].

Аналізуючи принципи програмування на телебаченні, В. В. Егоров говорить про формування естетики програмування, яка «має на увазі оволодіння процесом програмування як методом створення специфіки мовного дня і через його шлях - встановлення необхідного контакту з глядачем» [11], а також розглядає телепередачу як складну систему, в якої передачі існують не ізольовано, а в сусідстві з іншими передачами дня.

Дослідженню стану пострадянського державного телебачення присвячені публікації Л. А. Ефімової [12], М. Голованової [13], в яких підіймаються проблеми реорганізації телебачення, його незалежності від президентського диктату, свободи слова, обговорюються зміни, що відбулися на державному телебаченні після 1991 року.

Концепція, типологія, проблеми розвитку регіонального ЗМІ на сучасному етапі знайшли своє відображення в монографії Е. А. Корнілова «Журналістика на рубежі тисячоліть», де автор формулює задачі, які реалізовуються пресою сьогодні (адміністративно-територіальні, суспільні, соціально-психологічні і культурно-етнічні) і дає характеристику місцевої журналістики, яка «задовольняє інформаційні запити читачів, пов'язані з микросредой мешкання (сім'я, виробничий колектив, місце проживання)» [14]. Крім того, дослідження автором нової мови телебачення і так званого «нового телебачення», яке є «породженням субкультури відео», дали нам можливість визначити задачі регіональних телевізійних каналів в нових умовах їх існування, проаналізувати їх функціональне призначення і культурні пріоритети.

Крім того, могутньої историографической і методологічною базою для виявлення специфіки, характеру і перспектив розвитку регіонального віщання в сучасному світі послужили роботи таких теоретиків телебачення, як Е. Я. Дугин, В. Л. Цвік, О. Р. Самарцев, А. Л. Качкаєва, О. А. Еременко, С. А. Муратов і інш.

Е. Я. Дугин визначив загальні і специфічні чинники і умови, такі як відмінність регіонів в промисловому і культурному розвитку, в рівнях насиченості засобами масової інформації, що впливають на формування програм місцевого телебачення. До числа загальних умов він відносить здійснення функцій віщання, необхідність координації місцевих передач з програмами центрального телебачення, а також з місцевим радіо і друком. Вивчаючи класифікацію і типологію телепередач, Е. Я. Дугин говорить про те, що «поняття «телепередача» внаслідок «нейтральності» його змістовної характеристики можна наповнити різним значенням в залежності від вибраного критерію. Так, коли за основу типології береться критерій «видовищності», візуальної природи телебачення, то під поняттям «програма» мається на увазі конкретний відрізок часу, в який передається «цілеспрямовано організована структура», визначувана як «телевізійне видовище» [15].

У рамках наукового дослідження вченими факультету філології і журналістики РГУ під керівництвом Е. А. Корнілова була вивчена проблема ефективності регіонального телебачення. На прикладі ТРК «Ставрополь-ТР» були складені рейтинги програм, проаналізовані найбільш хвилюючі глядачів теми передач, виявлені проблеми неадекватності думок журналістів і глядачів в оцінці соціальної собитийности і основні нестачі телекомпанія. Так, на думку дослідників, регіональне телебачення може забезпечити собі життєздатність тільки у разі монополізації функції передачі додаткової, в порівнянні з федеральним, інформації, що задовольняє специфічні інтереси і потреби жителів регіону (краю, області) [16]. Виявлення залежності функціональної діяльності телевізійних каналів, програмної політики, що проводиться ними, тематичної спрямованості їх продукції і іншого від форм власності базується в роботі на основних положеннях досліджень Р. А. Борецкого про специфіку різних форм організації телебачення в світі: державного, суспільного і комерційного. Аналізуючи етапи реформування вітчизняного телемовлення, автор приходить до висновку, що з'єднання влади держави і приватного капіталу не може стати основою для створення суспільного телебачення.

Модель комерційного телебачення, орієнтованого на запити і потреби масової аудиторії, основою існування якого є реклама, - єдина на сьогоднішній день прийнятна форма функціонування вітчизняних телеканалів. А таких класичних прикладів державного телебачення, як радянське центральне телебачення під керівництвом Держтелерадіо, в розвинених країнах зараз майже не існує, і навіть російський телеканал РТР, що вважається державним, не відповідає даній моделі. У цьому з ним згодні і інші автори: «Роль державного телебачення в тому, щоб захищати російські традиції, історію і культуру... Державний канал повинен бути більш респектабельним. Не повинно бути порнографії, мінімум жорстокості і насилля» [17].

Методи дослідження проблем експансії базуються на науковому аналізі причин і наслідків експансії на телебаченні, представленому Р. А. Борецким в його публікаціях [18], де він освітлює проблему «засилия» на вітчизняному телеекрані таких програм, як струм-шоу, телешоу, телевикторини, телеигри і т. п. Проблеми функціонування телебачення знайшли своє відображення в роботах Г. В. Кузнецова [19]. Крім того, він говорить про сучасні жанри телебачення, приділяючи велику увагу так званим «новим жанрам», наприклад, струм-шоу, описуючи історію його появи на російському екрані, основні ознаки - «легкість розмови, артистизм ведучого і обов'язкова присутність аудиторії» - і методи його створення [20].

Феномен успіху такого роду жанрів послужив мотивом для появи безлічі критичних відгуків в пресі. Так, наприклад, А. Вартанов, один з постійних авторів журналу «Журналіст», говорить про такі реалії сучасного «блакитного екрана», як «сміх з примусу», публічне роздягання і пр. [21] Досліджуючи проблеми діяльності регіонального телебачення, критик не сумнівається в здатності останнього скласти конкуренцію центральному в боротьбі за глядача. Підтвердженням цьому, на його думку, служить непідроблена емоційність периферійних тележурналистов, їх природність в спілкуванні з глядачем, створюючий більший ефект довірчості, ніж на центральному телебаченні [22].

У справжній диссертационной роботі визначені дві основних напрями експансії телепередач, жанрів і тематики: завоювання західним телебаченням федеральних російських каналів і розширення меж впливу останніх за рахунок регіонів.

Об'єктом справжнього дослідження виступають російське федеральне і регіональне телебачення, представлене основними мовними каналами, а предметом - їх взаємодія, заснована на процесах експансії і взаємного впливу.

Мета роботи полягає у виявленні механізмів взаємодії регіональних і федеральних вітчизняних телеканалів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

1. Розглянути особливості взаємодії, в тому числі зворотні зв'язки федеральних і регіональних телеканалів на різних етапах соціально-економічного розвитку країни.

2. Прослідити експансію жанрів, методів, форм власності телебачення з урахуванням нових умов розвитку телемовлення.

3. Виявити основні принципи формування відносин між федеральними і регіональними телеканалами.

4. Встановити позитивний вплив федерального телебачення на регіональне в аспекті телевізійної майстерності.

5. Розглянути негативний вплив федерального телебачення на регіональне в плані уніфікації програм, жанрових і змістовних підходів до їх виробництва.

6. Визначити специфіку програмування сітки віщання регіонального телебачення і чинники, що впливають на цей процес.

7. Проаналізувати проблеми діяльності регіонального телебачення і встановити міру освещаемости регіональної тематики федеральними каналами.

8. Розглянути особливості інформаційних програм регіональних телеканалів і протипоставити їх що зазнає експансії жанрів центральних телевізійних каналів тематичним програмам.

Емпіричною базою дослідження служать інформаційні і публіцистичні програми трьох основних федеральних (ОРТ, РТР, НТВ) і регіональних телевізійних каналів, ведучих віщання на Ростовськую область (ГТРК «Дон-ТР», «Південний Регіон», «Тіло-ІКС»), порівняльний аналіз жанрової своєрідності і тематики однотипних програм яких дозволив розкрити принципи і охарактеризувати процеси експансії на телебаченні.

Крім того, протягом шести місяців (з березня 2001года по серпень 2001года) проводився контент-аналіз інформаційних програм («Час», «Вести», «Сьогодні») на федеральних каналах з метою виявлення і класифікації сюжетів, присвячених проблемам регіонів РФ, для чого було зафіксовано на видеопленке і розшифроване 120 інформаційних випусків, також що склали емпіричну базу дослідження.

Програма аналізу змісту програм, таблиці, їх опис і висновки детально описані в додатку до даної роботи.

Наукова новизна дисертації складається в самій постановці проблеми: уперше зроблена спроба дослідження взаємозв'язків між федеральними і регіональними телеканалами крізь призму процесів експансії програм, їх жанрів і змісту, а також у виявленні на цій основі принципів формування відносин між телеканалами з урахуванням їх типологічних характеристик і форм власності.

Практична значущість. Дана робота може бути використана в практичній діяльності журналістів регіональних телевізійних каналів, а також як основа для розробки учбового курсу по регіональному телебаченню для студентів-журналістів. Багато які відомості, що містяться в дисертації, можуть увійти в лекційні курси і вже стали базою для спецкурсов, курсових і дипломних робіт студентів.

Випробування роботи. Матеріали і основні положення дослідження були випробувані в ході наукових конференцій «Журналістика на рубежі тисячоліть» (РГУ, 2000), «Журналістика в 1999 році» (МГУ, 2000), «Журналістика в 2001 році» (ВГУ, 2001), «40 років науки і журналістській освіті в РГУ» (РГУ, 2002) і інш.

Ідеї і матеріали диссертационного дослідження випробовувалися в процесі роботи автора як головний редактор учбової телевізійної студії РГУ, а також на регіональних телевізійних каналах.

Зміст дисертації знайшов відображення в наступних наукових публікаціях:

1. Політичні вибори і регіональне телебачення // Журналістика в 1999 році: Тез. науч. конф. - М., 2000 (тези).

2. Розвиток і функціонування регіонального телебачення в телевізійній системі Росії // 40 років розвитку журналістських досліджень і журналістського утворення на Півдні Росії // Тез. науч. конф. - Ростов н/Д, 2002 (тези).

3. Формування відносин між федеральними і регіональними телеканалами як основа для створення телесетей // Проблеми регіональної журналістики: Тез. науч. конф. - Тольятти, 2002 (тези).

4. Основні принципи формування відносин між федеральними і регіональними телеканалами і створення телесетей // Філологічний вісник Ростовського державного університету. 2002. № 2 (стаття, 0.6 п. л.).

5. Проблеми творчої діяльності регіональних телевізійних каналів (на прикладі Ростовської області) // Середа (друкується ) (стаття).

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи факультету філології і журналістики і кафедр історії журналістики РГУ.

Дисертація обговорена і рекомендована до захисту на засіданні кафедри історії журналістики РГУ.

Структура дослідження зумовлена поставленими цілями і задачами. Робота складається з введення, трьох розділів, висновку, бібліографії і додатків.

Перший розділ - «Розвиток і функціонування телебачення в Росії» - складається з трьох параграфів. У ній розглядаються етапи розвитку вітчизняної телевізійної системи, проблеми взаємозв'язку функцій і форм власності на телебаченні, причини і наслідків процесів експансії на вітчизняному телеекрані, основних принципів формування відносин між федеральними і регіональними телеканалами.

Другий розділ - «Концепція регіонального віщання» - включає три параграфи, в яких аналізуються роль федерального телебачення в програмуванні сітки віщання регіональних телеканалів, специфіка програмування на регіональному телебаченні, проблеми творчої діяльності регіональних телеканалів. Третій розділ - «Творча взаємодія федеральних і регіональних телевізійних каналів» - складається з двох параграфів, в яких визначається структура, виявляються особливості змісту і місце інформаційних програм в системі регіонального телебачення, розглядаються тенденції розвитку програм власного виробництва на регіональних телеканалах, зумовлені специфікою місцевого віщання.

Бібліографія складається з 188 джерел, включаючи монографії, учбові допомоги, статті в наукових і науково-популярних журналах, довідники, словники, законодавчі акти.

Додаток складається з програми контент-аналізу, таблиць, вмісної дані дослідження, і висновків.

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОВРЕМЕНОГО

ВІТЧИЗНЯНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ (1985-2002 рр.)

1.1. Еволюція вітчизняного телебачення від радянських структур до форм власності, властивих періоду реформування суспільно-економічних відносин

Зміни, що відбуваються в системі вітчизняного телевізійного віщання, тісно і нерозривно пов'язані з процесами, що відбуваються в суспільстві. Телебачення, з одного боку, схильне до впливу цих процесів, а з іншою - воно їх освітлює.

Дослідники виділяють два етапи реформування вітчизняної телевізійної системи в перехідний період: 1985-1991 роки і з 1991 року по теперішній час [23]. Експерти передбачають, що третього етапу радикальних реформ найближчим часом не передбачається.

Деякі дослідники ЗМІ Росії [24] класифікують загальні тенденції функціонування телебачення в радянський період по наступних ознаках:

1. По характеру віщання:

- загальнодержавна централізація телевізійного віщання;

- багатонаціональний характер телебачення.

2. За способом управління:

- можливість певного подолання стихійності в процесі розвитку, сбалансированности відцентовий і доцентрових тенденцій, акумуляції і швидкого поширення досвіду у всіх областях: техніка і технологія, організація виробництва і творчий процес, вдосконалення форм віщання і управління на основі централізованого керівництва телевізійною системою;

- жорстке регламентування діяльності ТВ з центра, диктат місцевого партійного керівництва [25].

3. По технічному забезпеченню:

- уніфікована технічна система поширення телепередач по всій території країни (супутниковий зв'язок, ретрансляційний мережа, тисячі кілометрів радіорелейних ліній).

4. По фінансуванню:

- федеральне фінансування;

- відсутність реклами.

Крім того, законодавства, що регламентує діяльність телебачення, не існувало. Управління здійснювалося за допомогою директив і постанов ЦК КПРС, Держтелерадіо.

Центральне телебачення виробляло високоякісні інформаційні, науково-популярні, літературні, освітні, дитячі програми, в той час як рівень місцевих програм був досить низьким, чим пояснюється і низький авторитет регіональних телецентр.

У 1985 році сталися істотні зміни в політичному, економічному, соціальному житті суспільства, які не могли не вплинути на розвиток вітчизняної телевізійної системи. Вони були пов'язані з приходом до влади М. С. Горбачева і проголошеним ним новим політичним курсом «на "перебудову" і нове мислення», що зрештою спричинило розпад такий сверхдержави, як СРСР. Після більш ніж сімдесятирічного панування тоталітарного режиму в країні нові політичні умови надали засобам масової інформації можливість більш вільно і відкрито говорити про те, що раніше приховували від широкої маси «за сьома печатями». Глобальні зміни, произошедшиев периодс 1985 по 1991 рік, відбилися на подальшому розвитку телебачення в Росії. «На етапі, що почався внаслідок розпаду СРСР, процеси демонополізації і децентралізації, з одного боку, спростилися до рівня деконцентрації (більш дрібного територіального дроблення), а з іншого боку - прийняли явно дезинтеграционний характер» [26].

У результаті дослідники телебачення [27] говорять про два принципово нові взаємопов'язані явища, що отримали розвиток на вітчизняному телебаченні в пострадянський період. По-перше, це перехід від жорсткої вертикалі (система Держтелерадіо) до горизонтальних зв'язків між різними телеорганизациями. По-друге, освоєння добре знайомого на Заході, але абсолютно нового для вітчизняної телесистеми мережевого принципу поширення телепрограмм. При цьому на перший план все більш настирливо стали вийти економічні проблеми перетворення телемовлення. Але, незважаючи на економічна і політична кризи в країні, Росія продовжувала розвивати технічну базу поширення телевізійного сигналу, збільшуючи обхват населення телемовленням.

У пострадянський період склалася така класифікація російського телебачення:

1. За способом трансляції:

а) ефірне (всі мовні організації, що використовують традиційний спосіб поширення телесигнала від телевишки до телесистеми споживача);

б) супутникове (наприклад, «Космос-ТВ», 4 канали «НТВ-плюс»);

в) кабельне (компанія «КТВ-1», кабельні мережі в містах Росії).

2. По обхвату аудиторії:

а) общероссийские (РТР);

б) міждержавні (ОРТ);

в) регіональні («Дон-ТР»);

г) місцеві (від обласних телестудій до кабельних мереж мікрорайона).

3. За формою власності:

а) державні;

б) недержавні:

- приватні («Рен-ТВ»);

- акціонерні товариства: відкритого типу (Центр комерційного телебачення), закритого типу («2х2 Телемаркет»);

- товариства з обмеженою відповідальністю (Агентство «Парадіз»);

- товариства з обмеженою відповідальністю (Екатеринбург, «Арт Home Video»);

в) змішані компанії з участю зарубіжних інвесторів («ТВ-6 Москва», СТС, АОЗТ Російсько-Британська творча асоціація «Іст - Вест») [28].

Структура ЦТ Росії, що Оформилася ж до 1999 року виглядає таким чином: телебачення державне - РТР; телебачення суспільне - ОРТ; телебачення комерційне - НТВ.

Насправді ж, і ця обставина, на думку багатьох дослідників, одне з найважливіших - все телебачення сучасної Росії, що формувалося на порогу нового віку - явище комерційне. Ілюстрацією цього може служити, наприклад, той факт, що держава свій же державний канал РТР оплачує усього на одну третину. Інші витрати російське телебачення покриває за рахунок реклами і насилу зводить кінці з кінцями. «А так зване суспільне телебачення (ОРТ) на 51% належить капіталу, виражаючи і підтримуючи точку зору, часто дуже далеку по своїй суті від суспільної, народної» [29].

«Загальна комерціалізація невідворотно «ліпить образ» нового російського телебачення, що на ділі означає істотне обмеження завойованих свобод, пряме або непряме вираження інтересів великого капіталу - його, телебачення, реального власника. Перетворюючи програму в товарний конвейєр (первинність реклами і вторичность екранних творів), таке телебачення вимушено орієнтується на масовий попит, азначит, ледве чи не автоматично керується рейтингом. Результат - політична ангажированность при неминучому падінні інтелектуального, естетичного, етичного рівня. (Приклади в надлишку: і сітка віщання, що оновляється РТР, з якої зникли майже чотири десятки рубрик на догоду «мильним» сериалам, нескінченній грі і іншій дребедени, і стрімко впадаючі в несмак і вульгарність НТВ і т. д.)» [30].

Ці реалії пострадянського телебачення явно не відповідають прийнятим характеристикам, що визначають специфіку різних форм власності і організації телемовлення у всьому цивілізованому світі:

1. Державне телебачення, що фінансується з держбюджету, контрольоване державою, що стоїть на варті інтересів влади. Класичний приклад такої організації - телебачення Радянського Союзу. Однак в розвинених країнах таких прикладів зараз майже немає. Подібна форма телебачення не має конкурентів і в доповнення до бюджетних позик може оплачуватися абонементами глядачів.

На державному телеканалі, на думку деяких фахівців, можна спробувати зберегти те, що неможливо зберегти на комерційному - театр, музику, мистецтво. «Роль державного телебачення в тому, щоб захищати російські традиції, історію і культуру... Державний канал повинен бути більш респектабельним. Не повинно бути порнографії, мінімум жорстокості і насилля» [31].

Вітчизняний державний телеканал - РТР - систематично недоотримує передбачені бюджетом кошти, а тому вимушений вести інтенсивну підприємницьку діяльність. Об'єм реклами в структурі його програм (а значить, і залежність від рекламодавців) - на рівні інших каналів, нічому істотно не відрізняються і способи її включення, зміст і характер рекламних вставок: переривання передач, різке збільшення звуку і т. п.

Сьогодні телебачення виступає як деяка самостійна, значна сила, виражає общесоциальний тонус і общесоциальние тенденції. На пострадянському телебаченні стала складатися, нехай не завжди раціонально, повноцінна система коштів масових комунікацій. Після розпаду Держтелерадіо СРСР народження незалежного, альтернативного російського телебачення сприймалося як зрима прикмета настання нового, прекрасного життя. Що ми самі думаємо про себе і що являємо собою, найкраще видно на телеекрані і по тому, як телебачення реагує на самі значущі події суспільно-політичного життя країни.

Державне телебачення робить владу гранично видовищним і публічним. Социокультурная роль телебачення в повній мірі виявила себе в той період, коли телевізійна аудиторія «з точкової або експериментальної перетворилася досить швидко в масову, а потім - загальну». [32] І як наслідок цього - падіння рівня телебачення, тому що телевізійні компанії все частіше вимушені заповнювати ефір сенсаціями, лише б залучити публіку. Але сенсаційні передачі рідко бувають глибокими. Як вважав німецький соціолог К. Поппер, «демократія не виживе, якщо телебачення не буде поставлене під контроль. Вона не довго протримається, якщо влада телебачення не буде повністю роз'яснена» [33].

Інформаційне віщання державного телебачення приділяє досить багато часу представницької гілки влади. Така ситуація, на думку Л. Ефімової, свідчить про глибоку кризу вітчизняного телебачення, відсутність реальної гарантованої свободи слова в електронному ЗМІ [34]. Основною умовою забезпечення свободи слова в засобах масової інформації є їх захист від тиску виконавчої влади. Саме з метою забезпечення свободи слова Великобританія відмовилася від створення державного телебачення, і вже на перших етапах розвитку телебачення право віщання було надане суспільної телекомпанія Бі-Бі-Ці. У Федеративній республіці Німеччина ведуча роль також належить суспільному телебаченню, що має керівник і контролюючий орган - суспільна спостережлива Рада, в якій представлені політичні партії, громадські і релігійні організації і який призначає директора телекомпанія і контролює програмну політику, забезпечення плюралізму у віщанні, а також фінансову діяльність. У ряді європейських країн, наприклад, в Італії і Фінляндії, діяльність телебачення контролює парламент через спеціальну комісію, що формується ним.

У нашій же країні створилася «безпрецедентна ситуація, коли президент Росії фактично тримає під контролем все ведучі центральні телеканали без яких-небудь консультацій з Федеральними Зборами і громадськістю. А коли виконавча влада перестає вважатися з думкою представницької гілки, це вже не демократія, а свавілля» [35].

Сама головна для нас проблема - це конкурентоздатність державного телебачення. Конкурентоздатність в цьому випадку означає здатність зберегти стійкий інтерес масової аудиторії до програм нашого державного телебачення. На думку Р. А. Борецкого, державне телебачення можливе (а в певній ситуації - необхідно) там, де державна, народом вибрана і визнана влада сильна, знає, до чого прагне і куди веде країну. Вона - інструмент національної консолідації, збереження і зміцнення статус-кво. Або там, де «одна держава, один народ, один вождь», - там, де народ і партія єдині. Тільки в першому випадку державне телебачення - одне з. .., у другому ж - єдине [36].

2. Суспільне телевидениевозникло в США як альтернатива комерційному. Це телебачення вільне від реклами і існує, наприклад, на пожертвування суспільства або підтримується абонентной платою власників телевізорів.

Приклад суспільного телебачення в нашій країні, на перший погляд, - телекомпанія ОРТ. Як вона виникла?

Указом Президента за № 1019 від 6 жовтня 1995 року телевізійна компанія «Останкино» була остаточно ліквідована. На її руїнах - на першому і головному каналі - виникло так зване суспільне телебачення Російської Федерації, ОРТ, створене Указом Президента в листопаді 1994 року. Через майже півроку, в квітні 1995 року, ОРТ почало показувати свої програми на першому телевізійному каналі. Але ОРТ, позначене як телебачення суспільне, «на ділі створює прецедент, світовій практиці незнаний: гібрид владних структур - 51% акцій і приватного банківського капіталу - 49% акцій» [37]. Більш того реальним власником, що визначав політику найбільшого в країні телеканалу, став (з 12% акцій) і по 2000 рік залишався (вже з 49%) Борис Березовський [38]. Виникло парадоксальне рівняння: магнат рівний суспільству! А нинішній статус «суспільного» телебачення Росії взагалі виглядає незрозуміло: після переходу пакету акцій від Б. Березовського до Р. Абрамовичу - чиє воно і хто ним править насправді?

На думку багатьох дослідників, канал ОРТ був створений для того, щоб використати унікальні можливості телебачення в плані впливу на збереження стабільності, підтримку існуючого положення в країні. Залишається лише загадкою - чому таке телебачення названо суспільним? Як з складання «держави» і «приватного капіталу» може вийти щось суспільне? Як істинним господарем суспільного телеканалу може бути банкір-бізнесмен, що володіє до того ж 16% акцій? Л. Ефімова пише, що «так зване Суспільне Російське Телебачення (ОРТ) не має нічого спільного з тим, що розуміється в розвинених демократичних країнах під суспільним віщанням. Практично ОРТ - це звичайна комерційна акціонерна телекомпанія, з тією особливістю, що великою часткою її акцій володіє держава. Вона не має представницької суспільної Ради, яка б реально відображала інтереси різних шарів суспільства» [39].

На думку А. Троїцкого, «не можна бути трошки вагітною. Не можна бути трошки державним телебаченням і трошки недержавним. Якщо це суспільне телебачення (ОРТ) - значить, воно повинно отримувати гроші від суспільства, як, допустимо, у Франції» [40].

ОРТ як «нова система» остаточно поховало старовинного монстра - монополіста (спочатку - Держтелерадіо СРСР, потім - «Останкино»). Сталися зміни організаційні і кадрові - в творчому складі компанії. Але зі зміною власника монополія влади не зникла, лише ускладнилися її задачі.

Отже, дивний гібрид влади держави і приватного капіталу не може породити «дитяти суспільства», яким повинно бути суспільне телебачення. Суспільне телебачення в своєму «чистому» вигляді повинне або «не пускати» рекламу в ефір взагалі, або ретельно відбирати її і випускати в ефір окремими від програм блоками, між передачами. Воно повинне бути вільне від яких-небудь відносин з державою і реальною владою. Наше ж ОРТ не відповідає вищепоказаним ознакам суспільного телебачення.

1. Комерційне телевидениесуществует за рахунок реклами. Головна фігура - рекламодавець-спонсор. Зміст комерційного телебачення орієнтований лише на запити і потреби масової аудиторії. Від числа аудиторії залежить кількість реклами на телеканалі і, отже, його фінансове благополуччя. «Реклама - одна з стовпів, на якій грунтується комерційне благополуччя ТВ. У основі залучення прибули "з повітря" - суміш "сенсацій", круто замішаних на сексопатології і насиллі, з особливо хижою і нав'язливою телерекламой» [41]. Мета такої фінансової політики - гроші, і часті наслідки її - неминуче зниження якості програм

Приклади комерційного телебачення в нашій країні - телекомпанія НТВ і ТВ-З (колишня ТВ-6). На думку багатьох експертів, НТВ сьогодні - кращий російський телеканал, де працює ціле «сузір'я» професіоналів. Стержень всякого телебачення - новини. На думку Р. Борецкого, на НТВ їх роблять краще, ніж на інших каналах-конкурентах. На НТВ, як на будь-якому комерційному телеканалі, згідно «із законом жанру» існують різноманітні вікторини, струм-шоу, телешоу («Принцип доміно», «Чинник страху», «Кулінарний поєдинок», «Шоу Олени Степаненко», «Своя гра»), при проведенні яких погоня за прибутком приходить в зіткнення зі смаком. Зміцнюють престиж каналу численні цикли (наприклад, «Кримінальна Росія», «Професія - репортер», «Служба порятунку», «Абсолютно секретно», «Очна ставка», «Подорожі натураліста», «Рослинне життя»), документалистика, історичні хроніки Л. Парфенова («Недавно», «Новітня історія», «Портрет на фоні»). Незважаючи на офіційний статус «комерційного телебачення», сьогодні на НТВ реклами явний переизбиток, хоч саме реклама, на думку багатьох дослідників, - значення і форма існування такого типу телебачення [42].

«Три схожих явища - пропаганда, реклама, масскульт -"працюють" на середньостатистичний масового споживача. Два, три, ну, п'ять відсотків "високолобих" з їх інтелектуальним рівнем і інтелігентськими вередливими запитами, як правило, ними просто ігноруються. Така уже неминуча закономірність, якщо бажано, спосіб буття культури, поставленої на грунт комерції». [43] Таким чином, можна говорити про те, що телебачення «експансирует» не тільки окремі програми, рекламні ролики, музичні клипи, а те і цілі канали, але і культуру з чужими глядачу ціннісними критеріями.

«Телебачення для нас стало деяким многооким божеством, яке як з центра Всесвіту дозволяє оглядати земне життя - насторожено, із задоволенням, зі страхом або огидою... І все-таки: сьогоднішнє телебачення - блакитний ангел або блакитний диявол? Американський режисер Годфрі Реджіо вважає, наприклад, що телебачення - символ технократичного фашизму нашої цивілізації» [44].

Більшість фахівців дотримуються тієї думки, що боротьба, що розвернулася в Росії за телебачення доступна погляду громадськості лише у вигляді вершини айсберга.

У телебачення практично необмежені можливості в формуванні свідомості маси. Воно, як будь-який суспільний феномен, «впливає паралельно і одночасно на обидві що становлять наших психіки. Міра цього впливу визначається, з одного боку, змістом передачі, а з інший -"екзистенцией" телеглядача, яка, в свою чергу, залежить від соціального клімату і безлічі інших чинників. Численні спроби дослідити вплив телебачення на людину виходять головним чином з оцінки змісту програм, що транслюються, що цілком природно» [45].

Експерти вважають, що останнім часом «телевізійний пейзаж невпізнанно змінився: асортимент телепрограмм і в столиці, і в багатьох провінціях, якщо і не досяг різноманітності магазинних вітрин, але все ж значно перевершив самі сміливі мрії недавнього минулого. Золотим ключиком стали економічні стимули, впровадження ринкових відносин в телевізійне виробництво, зміну форм власності» [46].

Разом з тим еволюція структури, форм власності і організації вітчизняного телебачення відбилася і на його функціонуванні. Функції телебачення змінювалися і розвивалися протягом всієї історії існування цього засобу масової комунікації. У 30-е роки (період експериментування) ще не було мови ні про суспільне призначення телебачення, ні про методи художньо-публіцистичного відображення дійсності; єдиною його функцією була функція розваги. У подальші шістдесят років йшов процес формування нових функцій телебачення і відмови від старих, що зживися себе.

Е. П. Прохоров виділяє чотири функції ЗМІ: соціальну, ідеологічну, безпосередньо-організаторську, культурно-рекреативную [47]. «Виконуючи їх, журналістика, з одного боку, сприяє серед інших інститутів поширенню культури в самому широкому значенні цього слова, - резюмує Е. П. Прохоров, - з іншою - представляє інформацію, яка (часто її називають «розважальною») забезпечує приємне і корисне проведення вільного часу, дає можливість повноцінного відпочинку, відновлення фізичних сил, зняття психічного напруження. Всебічний розвиток людини - велика мета, у виконанні якої чимале місце належить журналістиці» [48]. Якщо Е. П. Прохоров виділяє чотири функції ЗМІ, то Б. А. Грушин - п'ять: виховальну, организационно-поведенческую, коммуникативную, пов'язану з інформуванням, а також створенням певного емоційно-психологічного тонусу [49]. І. Д. Фомічева вважає, що рекреативная функція сама по собі, без інтегрування в сферу культурних орієнтирів, зводиться до підтримки тілесного і психічного здоров'я, однак факт її існування визнає без всяких сумнівів [50].

Г. В. Кузнецов говорить про семи основних функцій телебачення: інформаційної; освітньої; культурно-рекреативной; культурно-просвітницької; интегративной; соціально-педагогічної; організаторської [51].

Інформаційна функція телебачення полягає в інформуванні людей про події в країні і мирі, показі новин. Кількісне зростання числа інформаційних програм на наших телеканалах відображає світову тенденцію зростання інтересу аудиторії до «новостному», до «факту» як такому. Інформаційні програми центральних і регіональних телеканалів мають досить високі рейтинги у зрительской аудиторії. Інша сторона, що визначає зростання частки інформаційних програм в телевізійному віщанні, - неухильне вдосконалення якості журналістської інформації, що передається (з точки зору її технічного виконання і з точки зору журналістської подачі).

Освітня функція передбачає регулярні цикли дидактичного матеріалу. Наприклад, телепередачі для тих, що вивчають іноземні мови. Так, на каналі НТВ повчальні цикли були розраховані на різні категорії глядачів («Англійська мова дітям», «Англійська мова для початківців», «Англійська мова для тих, що продовжують навчання»).

Сьогодні частково взяли на себе освітню функцію різне струм-шоу. Наприклад, струм-шоу «Про це» (НТВ) разом з глядачами намагалося вирішувати проблеми сексуального характеру, програма «Здоров'я» (ОРТ) розказує про методи лікування і нові медичні препарати, вчить навикам надання першою медичної допомоги і т. д. Освітню функцію сьогодні виконує і цілий телевізійний канал - канал «Культура». Формувати у глядача естетичний смак допомагають концерти класичної музики, що транслюються, документальні фільми про музеї світу, художні фільми (вітчизняні і зарубіжні), поставлені по творах класиків світової літератури.

Нові функції телебачення виникають разом з його розвитком. На початку 90-х років телебачення придбало електоральну функцію внаслідок його можливості впливати на громадську думку. Наприклад, телебачення створило в 1998-2000 рр. образ «хворого» Б. Н. Ельцина, а перед президентськими виборами в березні 2000 року - образ «здорового, молодого, енергійного кандидата в Президенти Росії» В. В. Путіна.

Таким чином, ми можемо з упевненістю сказати, що функція управління громадською думкою, суспільною свідомістю - ще одна функція телебачення.

Сьогодні, на нашій думку, в системі телевізійного віщання переважають передачі інформаційного і культурно-рекреативного характеру.

Комерційна модель телебачення, що з'явилася в нашій країні на початку 90-х років, проголосили принцип: «Залучення уваги глядачів, а через нього - реклами будь-якою ціною». Телевізійний ефір заповнився доселе невідомими жанрами і формами. Сталися зміни у вітчизняній телевізійній практиці, пов'язані не стільки зі «свободою слова», скільки з орієнтацією на комерційний прибуток. Культурно-рекреативная функція сучасного телебачення реалізовується в розважальних передачах (струм-шоу, телесериали, телевикторини і пр.). У такого роду телепрограммах все більшу роль грають інтерактивні технології, за допомогою яких телеглядач може не тільки спостерігати за ходом гри, брати в ній участь, але і впливати на хід програми загалом.

Багато які телевикторини допомагають телеглядачу розширити свій кругозір, збагатити знання, підвищити ерудицію. Наприклад, телеигри «О, щасливчик!», «Хто хоче стати мільйонером?» (ОРТ, НТВ), «Пожадливість» (НТВ), що з'явилися на нашому телебаченні порівняно недавно (в 2000 - 2001 роках).

Таким чином, культурно-рекреативная функція телебачення міцно зайняла позиції нарівні з інформаційною, що нагадує американську модель телебачення. На думку американських дослідників, найважливішими і, головне, функціями, що завжди реалізовуються на практикові є дві. Вони зводяться до простого формулювання: «інформувати і розважати».

«У здатності розважати або повчати, в можливій силі впливу на аудиторію телебачення і радіо перевершують друк», - помічає Конрад Фінк [52]. При умілому використанні аудиовербальние засобу масової інформації міцно заволодівають увагою і уявою аудиторії. Верховенство принципу развлекательности перетворилося в аксіому. У Америці при такому положенні справ журналістам новостних програм стало нелегко привертати увагу глядачів. У процесі боротьби за аудиторію на американському телебаченні, наприклад, виникли абсолютно нові типи інформаційних передач. Теорія ЗМІ відреагувала на ці зміни приростом термінологічного апарату. Так, зокрема, з'явилися новини з акцентом на видовищі (show biz); новини, побудовані на «випинанні» незвичайних сторін повідомлення, розраховані на людський інтерес, а не на справжні причини що трапився (infortament); новини в стилі «невгамовного базікання», що створюють ефект захоплюючого шоу (happy talk); новини з телетайпной стрічки, багато які з яких носять розважальний характер. Враховуючи те, що вітчизняні телевізійні комерційні канали майже повністю повторюють модель американських, можна з упевненістю констатувати, що культурно-рекреативная функція стала головною і на них. Таким чином, поява тих або інакших функцій телебачення пов'язана з новими формами організації телебачення. Так, культурно-рекреативная функція стала однією з основних з виникненням в Росії комерційної моделі телемовлення. На початку 90-х років в регіонах країни були створені сотні регіональних комерційних телекомпанія - починаючи від кабельних районних телеканалів і закінчуючи великими, що віщають на декілька районів області телекомпанія, такими, наприклад, як ТРК «Південний регіон», на перший план в яких повинна була вийти рекреативная функція. Але внаслідок економічних (нестача матеріальних коштів), політичних (ангажированность місцевою владою) і інших причин (як, наприклад, нестача професійних кадрів) на регіональних телеканалах інформаційні програми переважають серед власних програм. На федеральному державному телебаченні внаслідок погоні за рейтингами і, отже, рекламодавцями в сітці віщання стали переважати програми розважального характеру.

Нові тенденції в телевізійній системі Росії після 1991 року - поява нових форм організації телемовлення і інтенсивний розвиток регіонального телебачення - спричинили не тільки зміну переважаючих функцій, але і експансію програм і жанрів західного телебачення на федеральних телеканалах і, в свою чергу, принципів виробництва програм, творчих методів роботи, програмування федеральних телеканалів на регіональному телебаченні.

Таким чином, еволюція вітчизняного телебачення торкнулася такі сторони його існування, як форми власності і організації, управлінські механізми, способи трансляції і передача сигналу, принципи програмування, методи і творчі підходи до виробництва продукції, що неминуче привело до змін в формі, тематиці і проблематиці програм, а також внесло істотну коректива в розвиток функцій самого віщання.

1.2. Експансія жанрів західного телебачення

на російських телеканалах

Експансія західних телепередач на російському телебаченні в пострадянський період охопила всі державні, комерційні, центральні і регіональні канали. На сьогоднішній день немає жодного вещателя, який не був би схильний до впливу цих процесів. Так, західне телебачення завойовує центральні російські канали, вони ж, в свою чергу, розширюють межі свого впливу за рахунок регіонів.

«Спочатку відео розповсюдило свою "експансію" на весь світ. Потім такий його різновид, як багатоманітні і цікаві телеигри...» [53]. Сьогодні ж експансируется всі, починаючи від музичних клипов, реклами, художніх фільмів, струму-шоу і телешопов і закінчуючи ідеями, ціннісними орієнтирами, моральними і етичними кодексами, без урахування менталітету, культурних і етнічних особливостей населення.

Говорячи про міру изученности даної проблеми на російському телебаченні, потрібно відмітити, що наукових робіт, спеціально присвячених цій темі, поки не існує. Р. А. Борецкий в своїй монографії представив науковий аналіз причин і наслідків експансії. Цьому ж присвячений і ряд його статей [54].

«Великий тлумачний словник іноземних слів» дає наступне визначення поняття: «Експансія» (лати. еxpansio): 1. Наукове - розширення, поширення (меж, впливу і пр.); 2. Політичне - прагнення до захвата нових територій, колоній, ринків збуту і т. п.». [55] Інший «Словник іноземних слів» трактує експансію як «розширення сфер впливу монополістичних об'єднань і груп, імперіалістичних держав, здійснюване як економічними методами (наприклад, вивіз капіталу), так і внеекономическими (озброєні захвати нових територій, дипломатичний тиск і т. п.)» [56].

Поняття «телевізійної експансії» - досить нове, і виявити яке-небудь його визначення поки не представляється можливим. Однак, засновуючись на вже приведених вище формулюваннях, можна сказати, що телевізійна експансія - це розширення діапазону віщання того або інакшого телеканалу, ретрансляція його програм іншими каналами, а також прагнення до розширення сфер впливу на громадську думку коштами телебачення.

У словнику російської мови С. І. Ожегова читаємо наступне: «розширення, поширення чого-небудь за первинну межі. Експансія епідемії»[57]. А можливо, саме так і потрібно розуміти засилие американських фільмів, реклами, теле-шопов, музичних клипов, програм з струмом-шоу, грою, вікторинами, сенсаціями, криміналом, зроблених по західній кальці, на російських телевізійних каналах? Тоді ця ж епідемія наздогнала і регіональне телебачення, де глядач практично позбавлений можливості бачити «своє» телебачення з близькими йому проблемами і необхідною інформацією, а спостерігає «лужковские» так «березовские» програми.

Така ситуація приводить до висновку про необхідність жорсткого державного регламентування об'єму віщання федеральних (центральних) каналів в регіонах Росії. Крім того, на наш погляд, функція передачі додаткової (в порівнянні з федеральним телебаченням) інформації регіональним телебаченням повинна бути монополізована. Інакше регіональні телекомпанія будуть не в змозі забезпечити собі життєздатність.

Так що ж таке експансія на пострадянському телеекрані? Як вона виявляється, в чому її суть, причини і наслідки?

Проблеми експансії західних програм на російському центральному телебаченні стали очевидними в період після 1991 року, що було викликано рядом об'єктивних і суб'єктивних причин. Це і зміни в пануючій ідеології, і в економіці країни, і перестроечние процеси, що зачепили всі сторони життя, в тому числі і систему телемовлення.

«Альтернативне» телебачення, виникле після серпня 1991 року в Росії, відкрило нові політичні, економічні і творчі можливості подальшого розвитку всієї системи ЗМІ загалом і телебачення зокрема. «Нове» телебачення стало воістину новим, відмовившись не тільки від нестач і відсталості старої системи, але і від її кращих досягнень і традицій.

Альтернативне телебачення почало буквально з нуля, наново відкриваючи і осягаючи закони телевізійних жанрів, драматургії і телевізійної діяльності загалом. Для наслідування використовувалися ті, що будь-які приносять успіх і економічну вигоду зразки. Так на російський телеекран попали «Колесо фортуни» («Поле чудес»), «Домашній продюсер» («Сам собі режисер»), «Жіноче питання» («Я сама») і багато які інші. Одні з сканованих з американського екрана програм прижились і задовольняють комерційні інтереси своїх авторів; інші - дали більш низький рейтинг, ніж їх іноземні «близнюки». Але одне можна констатувати визначено: 1991-1993 роки стали дуже плідними в плані експансії зарубіжних зразків на російському телебаченні, а демократичні процеси з'явилися свого роду грибним дощем для більшості існуючих сьогодні на екрані програм.

Причиною такої популярності західних телепрограмм, видно, стало те, що діячами «нового» телебачення були відкинуті в сторону багато які досягнення радянського періоду, знизився професійний рівень вітчизняних телевизионщиков, російське телебачення як в економічному, так і в творчому плані було позбавлено можливості генерування і реалізаціям нових ідей. Наслідками цього з'явилася заполненность телеекрана «американізованою» продукцією і нездатність вітчизняних телепрограмм конкурувати з нею.

У 1997 році в загальній програмній політиці віщання сталися деякі зміни. Одна з причин цього - розширення об'єму рекламної сфери. Всі телеканали, на яких розміщується реклама, прагнуть максимально підвищити рейтинги програм і, отже, позбутися програм низкорейтингових. Крім того, всі вони зацікавлені в тому, щоб поле розміщення реклами було максимально широким. Ці міркування привели до наступного:

- всі найбільші телеканали поступово переорієнтувалися на програми, адресовані широкій аудиторії, йдучи від узкоцелевих програм. Адже рейтинг в сучасному розумінні - це реальний об'єм аудиторії. Значить, вузька цільова група - це явно низький рейтинг. Як наслідок, відбувається обідніння жанрово-тематичного наповнення ефіру. «До середини 1997 року виникла драматична ситуація, коли можна було завести щось на зразок "Червоної книги" зникаючих жанрів телебачення. У результаті жанрове поле звузилося, за невеликим винятком, до тріади "кинопоказ - інформація - шоу", оскільки лише ці три вигляду програм можуть в принципі зібрати широку аудиторію» [58].

- погоня за рекламою привела до зникнення з телеекрана тих видів програм, всередині яких російське законодавство забороняє розміщувати рекламу. Це, передусім, дитячі і релігійні програми. У результаті в 1997 році частка дитячих програм в об'ємі віщання федеральних каналів займала в сітці віщання всього біля 2%, що менше, ніж загальна частка реклами на цих каналах [59];

- внаслідок того, що Закон РФ «Про рекламу» забороняє перебивати нею короткі передачі, виникла тенденція до збільшення хронометражу програм.

Приблизно до літа 1997 року раптом виявилося майже повна відсутність в сітці телемовлення передач про культуру і науково-популярних програм. Це викликало гостру критику на адресу владних структур з боку інтелігенції. Прислухавшись до цієї критики, Президент Росії Б. Н. Ельцин ухвалив рішення про створення спеціалізованого державного каналу «Культура», що почав віщання 1 листопада 1997 року. Розміщення реклами на ньому було заборонене Опікунською порадою цього каналу на прохання Президента. Але, на жаль, песимістичні прогнози про те, що «Культура» довго не простягне без реклами, збулися.

Цивілізовані країни давно усвідомили загрожуючу небезпеку і протипоставити їй чітке регламентоване законодавство. Так, в німецьке телерадиовещательное право «Основні напрями Європейської угоди про телебачення без меж» були проведені за допомогою державного договору об телерадиовещанії від 31.08.1991 року. Цей державний договір насамперед підтримує розвиток європейських виробництв: «Для показу різноманіття в немецкоязичном просторі і для розвитку європейського кіно- і телепроизводств організатори телемовлення повинні зберегти основну частину фільмів, телефільмів, сериалов, документальних передач і подібної продукції для європейських робіт відповідно до європейського права» [60].

З тексту договору очевидний намір законодавця протидіяти переважанню програм з США, яке спостерігається на багатьох комерційних каналах Німеччини. Прийняте в державному договорі об телерадиовещанії регулювання обов'язково для всіх телерадиовещателей - як приватних, так і державних.

Ситуація, що склався сьогодні на російському телебаченні, представляється прямо протилежною німецькою. Якщо німецький уряд робить все можливе для допомоги своїм виробникам, то наше керівництво нічого не протиставляє впровадженню чужеродной культури і загальної американизації російського суспільства. Сьогодні на нашому телебаченні існує безліч програм, сценарії, сюжетні лінії, характери персонажів яких запозичені у західних «колег».

Чемпіон популярності - «Поле чудес» - версія славнозвісного в США «Колеса фортуни». «Тема» В. Лістьева була побудована по моделі, винайденій Філом Донахью. До того ж, як це ні сумне, ми ухитряємося погіршити оригінал. Це відноситься, наприклад, до конструкцій Марка Гудсона «Вустами немовляти» і «Любов з першої зустрічі». У першому випадку вітчизняні «співавтори» програли, відмовившись запрошувати на роль «отгадчиков» популярних людей, чия реакція особливо цікава публіці. У другому - в підборі ведучих, на жаль, нездібних відчути грань між вульгарністю і пікантністю.

Таким чином, вступ російського телебачення в світове телепространство не спасає його від провінціальності.

Яке ж воно, наше російське телебачення? Як оцінюють глядачі потік інформації, який випліскується на них з дня в день? Чи Відповідає воно їх уявленням про того, що відбувається, їх інтелектуальним потребам, інтересам і очікуванням? «Характерно, що, з'ясовуючи відношення населення різних вікових і менталитетних груп до телепередач, фонд "Громадську думку" представив в списку тільки ті програми, які давно окуповували телевізійний ефір, принаймні, його центральні канали» [61]. Це телеигри в «букви» і «слова», вікторини сумнівної розважальної властивості, передачі, над гумором яких сміється лише присутня в кадрі масовка, бойовики, детективи, триллери, телесериали, програми, багаті жахами, катастрофами і трагічними випадками.

У період з 1991 по 1993 рік стала актуальною проблема появи у величезній кількості іноземних (зокрема, американських) жанрів на російських телеканалах. Один з таких жанрів і, мабуть, самий популярний на телеекрані - жанр струму-шоу. По популярності з ним можуть порівнятися лише гра і змагання, що транслюється всіма діючими телеканалами і індустрії, що стали невід'ємною частиною телеразвлечений.

Практично завжди це - телевикторини з фортуною і на інтерес. Популярність вікторин заснована на співучасті глядачів, що відповідають у телеекрана на ті ж питання, що і гравці, а також на збереженні у них ілюзії про можливість також попасти на екран.

Один з багатьох жанрів, що з'явилися в роки перебудови і існуючих як «калька» західних телепрограмм, - струм-шоу. «Класичне струм-шоу являє собою трикутник: ведучий - запрошені співрозмовники (експерти) - глядач в студії... Струм-шоу з'єднує прийоми журналістики і сценічні прийоми. І кожний з учасників струму-шоу, яка б ні була його службова функція всередині програми, одночасно є персонажем із заданою йому авторами струму-шоу роллю» [62]. Схема жанру досить проста і беспроигришна - герої, глядачі, ведучий, питання і відповіді. Але багато які фахівці цього жанру вважають, наприклад, що «застава успіху струму-шоу - гумор. Герой повинен уміти сміятися над собою...» [63].

У кінці серпня 1998 року в Москві проходив перший міждержавний телефорум країн СНД. У номінації «ведучий струм-шоу» премію було вирішено не присуджувати нікому. Бо, на думку відбірної комісії, жодна з представлених передач не відповідала жанру струму-шоу. Цей термін запозичений нами у західних колег і означає «розмовне уявлення», «розмовне видовище» або «розмовний спектакль». Звідси і перші ознаки жанру: легкість розмови, артистизм ведучого і обов'язкова присутність аудиторії.

Візьмемо, наприклад, популярну в США програму «Шоу Опри». Опра Уїнфрі, приваблива негритянка, дуже жива, що заразливо сміється, вважається самої високооплачуваною журналисткой Америки. «Її струм-шоу - це саме журналістика, майстерно підготовлене спілкування з популярною людиною, що супроводиться показом на великому екрані фотографій і іншого матеріалу» [64]. Розважальний елемент якраз і робить струм-шоу так популярним жанром на комерційному телебаченні. «Російське ж струм-шоу частіше за все - штука незвичайно серйозна, хоч і погано підготовлена» [65]. Сумні очі В. Познера («Ми», ОРТ) мало привертають до веселощів, хоч інші ознаки струму-шоу в наяности: гість, аудиторія в студії, експерти. Безумовно, відповідають (або відповідали) основним критеріям жанру програми «Тема», «Велика стирка» (ОРТ), «Акули пера» (ТВ-6), «Зроби крок», «Я сама», «Чоловічий клуб» (ТВ-6), «Моя сім'я» (РТР), «Про це», «Принцип доміно» (НТВ). Безсумнівно, головна ознака популярності струму-шоу - це його рейтинг (від рейтингу залежить і фінансове благополуччя програми). За даними національного інституту соціально-психологічних досліджень (жовтень 1998 року) лідер рейтингу серед багатьох струму-шоу -«Моя сім'я» В. Коміссарова (РТР).

На сьогоднішньому телеекрані струму-шоу, мабуть, самий популярний жанр після телевикторин, учасники яких мають можливість не тільки блиснути ерудицією, але і запрацювати гроші або придбати які-небудь товари для будинку - праски, мікрохвильове печення або кофемолки. Класичний приклад такого способу доходу -«Поле чудес» (ОРТ). Ця вікторина давно перетворилася в роздачу подарунків всім учасникам, незалежно від рівня їх інтелекту, відповідей на питання і т. д.

Прототипу «Поля чудес» - американській грі «Колесо фортуни» - така популярність і не снилася. Завдяки особливостям національного менталітету, на «Полі чудес» створюється затишна, майже домашня обстановка з перериваючим іноді гру чаюванням, «перекусиваниями», передачею привітів близьким і знайомим. У цьому чимала заслуга і ведучий телеигри - Л. Якубовича.

Мабуть, «Поле чудес» - єдина з телепрограмм на центральному телебаченні, яка перевершила і по популярності у глядачів, і по рейтингу свій західний прототип.

Наслідки експансії жанрів струму-шоу і телевикторин на центральному телебаченні - неможливість інших, менш популярних жанрів конкурувати з ними і «пробитися» на телеекран.

По відношенню до світового телебачення наше вітчизняне завжди було «острівним». Але до кінця забезпечити вітчизняну аудиторію від зарубіжного впливу все ж не вдалося. У 60-х роках в ефірі дебютувала перша інформаційна рубрика з коментатором замість диктора (форма віщання, відома на Заході як «персонализация новин»). Її ведучим був Юрій Фокин. Тоді ж з'явилася і перша «жива» телеигра - «КВН». Один з її творців дізнався про існування подібного роду гри від знайомого телережиссера їх Чехословакиї. З початку 70-х всім «чужим впливам» на ЦТ приходить кінець. Цей «льодовиковий період» продовжувався до початку епохи гласності.

Однією з ознак експансії на ЦТ на початку 90-х років стало повернення журналіста в інформаційні випуски, «контактні» передачі з участю глядача, цілодобові добродійні телемарафони, т. е. залучення нашого телебачення до форм і типів віщання, існуючих в світі.

Телереклама і нескінченні демонстрації іноземних фільмів розкололи аудиторію. Для багатьох це стало стихійним лихом, розгулом «иностранщини» в ефірі.

Але для створення «свого» національного телебачення необхідно оволодіти тими жанрами, які вже накопичені в світовому ефірі. «Жанр - це конвертована цінність. Свого роду модель віщання» [66].

Незважаючи на велику кількість в телеефире так званого «розважального елемента», рівень (змістовний і інтелектуальний) подібних програм, судячи за оцінками фахівців, залишає бажати кращого. У більшій мірі це пов'язано з тим, що практично все телешоу, вікторини, різного роду телеигри - найточніша копія зарубіжних, включаючи навіть імідж і зовнішність ведучих. Наприклад, «Імперія пристрасті» (Н. Фоменко, НТВ) - «грубувата версія німецького шоу «Тутті-фрутті» [67]. До речі говорячи, горезвісна «Імперія пристрасті», що не виходить на екран вже декілька років, в свій час послужила мотивом для появи безлічі критичних відгуків в пресі. Анри Вартанов пише про новинку на телебаченні - «сміху з примусу» [68]. Він говорить про те, що «публічно роздягнутися - це нині називається «телешоу», виступає з різкою (навіть не стільки іронічної, скільки гнівної) критикою програм Н. Фоменко - «развязного, пошловатого, безупинно говорячого, міцно збитого мужика» - «Російські цвяхи», «Імперія пристрасті». «Якщо в "Плейбоє" актори оголюються за солідні гонорари, то у нас прості учасники "з народу" без всякої спеціальної підготовки знімають предмети туалету за дуже скромну винагороду - праски і дрібне комп'ютерне начиння» [69].

Телевізійний жанр «реального шоу» (reality show) в своїх різних варіантах вже багато років користується популярністю на світовому телеринке. Цей жанр називають також «документальним милом», або комерційним документальним кіно. Для Росії жанр «реального шоу» є новим, він почав розвиватися на вітчизняному телебаченні порівняно недавно. Як приклади «реального шоу» можна привести наступні програми: серіал «Відкрийте, міліція!», створений аналогічно з американським телесериалом «Cops» (РТР), телесериал «Росія - початок» (проект, розрахований на 25 років і що розказує про життя 24 дітей, що народилися в 2000 році), сериали «Кримінальна Росія» і «Перехоплення» (НТВ). Але найбільш гучними проектами самого останнього часу стали програми «За склом» (шоу проходило протягом листопада 2001 р. на телеканалі ТВ-6), «Останній біфштекс» (після закриття телеканалу ТВ-6 стало транслюватися на телеканалі ТНТ) і «Останній герой» (транслюється на телеканалі ОРТ). Російські телеканали, що прийнялися за освоєння «реального простору», взяли за основу два самих гучних і популярних в світі формату: гра «Великий брат» і «що Вижив». Неважко здогадатися, що в російському варіанті аналог «Великого брата» - це «За склом» (проте, створене ТВ-6 не по ліцензії, а самостійно - з опорою на загальні принципи і світовий досвід «реального жанру»), а «той, що Вижив» - це «Останній герой» (вже дійсно ліцензійний). У жовтні 2002 року на вітчизняному екрані з'являються відразу два нових проекти в жанрі «реального шоу» - «Фабрика зірок» (ОРТ) і «Стань зіркою» (РТР). На цей раз автори і продюсери вирішили в прямому ефірі протягом двох місяців зробити з героїв обох програм «зірок» естради. Біля двох десятків юнаків і дівчат знаходяться в замкненому просторі під постійними прицілами телекамер, з ними проводять майстра-класи популярні виконавці, композитори, хореографи, визажисти, тренери по фитнесу, а в кінці кожного тижня герої виступають на «звітному» концерті, де показують глядачу свою майстерність і талант.

Ідея всього «реального шоу» зводиться до одного: примусити звичайних людей жити під прицілом телекамер, що дозволяють глядачам бачити все, що відбувається з героями, - від щоденних гігієнічних процедур до постільних сцен.

Кількість «реального шоу» у всьому світі вражає, однак не варто шукати в них різноманітності ідей і творчих знахідок. У принципі основу всіх телеигр такого типу становлять три речі: виживання в екстремальних умовах, реалізація сексуальних інстинктів і уміння маніпулювати іншими учасниками з метою отримання великого цінного призу.

У російському варіанті «що Вижив» - «Останньому герої» - команда учасників веде боротьбу за існування на острові в Карібському морі. Але в цьому «реальному шоу» власне шоу більше, ніж реальність. По-перше, виживання учасників - не більш ніж подолання труднощів, вигаданих сценаристами: залезть на пальму, добути вогонь тертям, знайти сховану на острові їжу і т. п. По-друге, сама ізоляція «робинзонов» досить умовна. На незаселеному острові з ними «мешкає» знімальна група, лікарі, психолог, команда рятівників МЧС - всі вони стежать за тим, щоб реальність не виходила за рамки, окреслені сценарієм і умовами договору. Учасники шоу повинні дійти до кінця живими, здоровими, телегеничними і що бадьоро відповідають на питання ведучого про те, чому їх навчило перебування на острові.

У порівнянні з «Останнім героєм» шоу «За склом» - проект більш «реалістичний». Але від шістьох «застекольщиков», ізольованих від зовнішнього світу на тридцять чотири дні, глядачі не побачили самого «головної» події - сексу на екрані в прямому ефірі. Тому для досить великого числа аудиторії, що спостерігає за ходом подій по телевізору і в мережі Інтернет, реальність виявилася досить тоскною і в'язкою.

Декілька років тому телекритики закінчувалися отрутою з приводу нескінченних «жіночих історій» і «героїв без краваток», якими толклись в ефірі, як в переповненому трамваї. Зрештою довгі розповіді про чуже життя, будь те відомий політик або славнозвісна фігуристка, порядком наскучили. Тепер це сама чуже життя представлене голими дівчинками в душі і фразами, що ряблять жаргонними словами і виразами. Зрозуміло, що ніхто не чекав від учасників шоу вечірніх бесід об Бодлере і Умберто Еко. Але виявилося, що колишнім телеглядачам, а нині учасникам телевізійного проекту «За склом» по суті чогось показати миру через широко відкрите вікно.

На думку багатьох фахівців, завдяки саме програмам розважального жанру, «телебачення поміщається сьогодні колосальну в жизневосприятії. Воно, значно полегшуючи життя, значно полегшує також і розумову діяльність» [70].

«На нашій думку, необхідно упорядити відносини суб'єктів телерадиовещания з аудиторією шляхом введення в проект закону статті про права телеглядача і радіослухача, якої в цей час в ньому немає. Потрібно законодавче закріпити право телеглядача і радіослухача на чесну і об'єктивну інформацію, на отримання різносторонніх відомостей про події, що зачіпають їх інтереси. Закон повинен захистити глядача і слухача від будь-яких форм тиску, використання психологічних і інших прихованих форм впливу» [71].

Соціально-діагностичні дослідження показують, що телеглядачам подобаються далеко передачі, що не все виходять в ефір з хорошими «рейтинговими показниками». Вони поважають далеко не всіх відомих ведучих. Є регулярно люди, що з'являються на екранах, яких глядачі оцінюють як ненадійних, холодних, безцеремонних, несимпатичних, навіть - злих. «... Поширена думка про поганий смак більшості глядачів, які самі хочуть нескінченних видовищ, шоу, «мильних опер». Такі передачі дійсно багато чим подобаються. Але, за даними останніх досліджень, у значної частини аудиторії є величезна потреба в отриманні проблемної інформації» [72].

Якщо подивитися на проблему телевізійної експансії з социокультурной точки зору, то результати цього огляду будуть вельми плачевними. Американізована манера подачі, що Нав'язується російському глядачу і сприйняття матеріалу, присипана російським перчиком і здобрена порцією пошлятинки або вульгарності, пуста по суті і не завжди професіонально виконана, відштовхує зрілого глядача і псує смак молодому, привчаючи дивитися на речі отаким примруженим оком через американську лінзу.

В. Познер відмічає: «Коли-небудь, сподіваюся, ми прийдемо до розуміння того, що телебачення існує для глядачів. Як, вибачте, хімчистка для клієнтів. Якщо в найближчій хімчистці будуть погано чистити, я піду в іншу. Але поки, леле, у нас і чистять всюди однаково, і передачі на всіх каналах рівноцінні» [73].

Так що, лаючи телебачення, і державні чиновники, і глядачі повинні розуміти, що телебачення відображає їх смаки і потреби, що доти, поки вони будуть «купувати» його «товар», воно не зміниться. У цьому і укладається його «свобода і незалежність».

Телебачення - не стільки шоу-бізнес, скільки влада над серцями і розумами, «абсурд в тому, що взяти цю владу в свої руки може будь-якою, кому не лінь» [74]. Але все ж основний абсурд, на думку Л. Дмітрієва, в тому, що телебачення не мистецтво, не бізнес, а влада і політика. І будь-якої хоч трохи поважаючий себе політик з будь-якої гілки влади мріє про власне телебачення. (Хасбулатов навіть зробив парламентське телебачення, а Макашов з Баркашовим штурмували «Останкино»).

Навряд чи можна затверджувати, вважає Л. Дмітрієв, що Сикстінська мадонна належить народу. Належить вона все-таки кисті Рафаеля. Її можна перетворити у власність, зробити на ній бізнес або прикріпити на знамено політичної партії. Але краще за ніщо таке не робити. Нехай вона залишається надбанням вітчизняної культури. Так само і з телебаченням. «Його трагедія в тому, що в ньому як в "краплині води" відбивається океан абсурдов нашого нинішнього життя» [75].

Сергій Калашников, голова комітету Державної Думи, сказав: «У цій ситуації я утрудняюся відповісти, хто управляє країною: Кремль, "Білий будинок", Державна Дума або російське телебачення. Принаймні, впливу у нього набагато більше... На жаль, якість цього впливу і управління "залишають бажати"» [76].

Людей, байдужих до телебачення, немає. Але немає і не стурбованих його сьогоднішнім станом.

Деякі фахівці вважають, що нинішня практика рейтингів на різних телеканалах - не що інакше, як містифікація. Найменша помилка здатна викликати тут важкі наслідки. Можна просто вибрати невірний курс або ухвалити згубне рішення. Саме це відбувається з російським телебаченням.

Один з наслідків експансії на пострадянському телеекрані - це діалектичний закон переходу кількості в якість: велику кількість ігрових програм, їх «балаганний» характер перетворюють спроби створення нових публіцистичних телепрограмм в створення ще одного телевізійного атракціону (наприклад, створення програми «V.I.P.» на РТР: вийшов той же самий «Час списів» на ОРТ, тільки замість серйозної розмови - перешучивание і передражнювання).

Отже, незважаючи на те, що спочатку наше телебачення - «острівне», ізольоване від світового телепространства (оскільки ми будували соціалізм в одній країні і за цим же принципом намагалися створити телебачення) - все ж на його розвиток і існування все більше і більше впливає експансія Заходу. Це і велика частина телепрограмм, створених за «образом і подобою» програм західних колег, і іміджі ведучих, і манера ведіння програми, і політика рейтингів - загалом, все те, про що не знали в нашій країні до 1991 року.

Безсумнівно, це негативні результати експансії. А чи є позитивні? При такій величезній різноманітності кожний глядач має право вибирати своє телебачення. Хоч наші телеекрани рясніють іноземної видеопродукцией, проте багато що з цього - якісне. А щоб створювати свою якісну продукцію, потрібні професійні кадри, яких, на жаль, дуже мало. Мало їх тому, що до 1991 року номенклатурне телебачення менше усього потребувало професійних кадрів. Воно розвивало лише контролюючий апарат. А сьогодні телекомпанія «ВИГЛЯД» бере вже першокурсників МГУ і вчить їх на ходу.

У цей час ситуація така, що суспільство не рушить уперед без телебачення як детонатор суспільної думки. Але при сьогоднішньому стані телебачення пошук нових шляхів неможливий. Якщо не прокладати нові «рейки».

Таким чином, поява у великому об'ємі західних телепрограмм на центральних російських каналах пов'язана в основному за рахунок впровадження таких «нових» телевізійних жанрів, як телешоу, телевикторини, телеигри, телесериали, «реальне шоу» і т. п. І це - один з двох напрямів експансії. Інший напрям - експансія центральних каналів на регіональні. Одна з причин експансії центрального телебачення по відношенню до регіонального, мабуть, в тому, що спочатку його структура і багато в чому зміст повністю повторюють форми московського і ленинградского (санкт-петербургского) телебачення.

Проблему експансії на пострадянському телеекрані неможливо вивчати, не розглядаючи її застосовно до регіонального телебачення. Тим більше що центральне телебачення виступає по відношенню до провінційного як типово колонізаторське.

1.3. Основні принципи формування відносин між

федеральними і регіональними телеканалами

Сьогодні велика увага приділяється регіональному телебаченню, його програмуванню, проблематиці, функціонуванню, розвитку, впливу на громадську думку і культуру глядачів. Передусім, це пов'язано з тим, що значення регіонального телебачення зростає з кожним днем. Віщання московських каналів розраховане на деякого «усередненого» глядача, а місцеве віщання дає інформацію і підіймає різноманітні проблеми саме свого регіону. Інформаційні програми федеральних телеканалів лише 13-18 % від загального об'єму віщання відводять освітленню регіональної тематики (див. додаток). «Телебачення будь-якої країни сильне, передусім, регіональним телебаченням, на одному центральному далеко не поїдеш» [77].

Але існує ряд причин, гальмуючих розвиток і процвітання регіонального телебачення, судити про яких можна по «візитній картці» будь-якого телеканалу - інформаційним програмам. Саме в інформаційних програмах регіональних телекомпанія звучить голос місцевого керівництва і тих, ким воно управляє, дається оцінка влади і стану життя населення регіону. Регіональне телебачення є активним учасником всіх подій місцевого масштабу, воно інформує свого глядача про те, що виходить за рамки можливостей і інтересів центральних каналів. Крім того, воно активно залучає аудиторію до проблем управління регіоном, областю. Однак разом з популярністю зростають і «вимоги глядачів до якості роботи місцевого телебачення. Велике число телеглядачів виражають невдоволення тим, що місцеві комітети закривають своїми передачами цікавлячі їх програми Центрального телебачення» [78]. Таке невдоволення породжене, передусім, тим, що віщання місцевих каналів знаходиться на низькому, не задовольняючому інтереси глядача рівні. Проте попит на інформаційну продукцію регіонального віщання зростає з кожним днем.

Незважаючи на очевидну актуальність проблеми, розвиток і функціонування інформаційних програм місцевого телебачення вивчені мало. «Дослідження в цій області об'єднує одна особливість: проблеми телебачення в тому або інакшому регіоні розглядаються, зрештою, відособлено, немов би мова йде про окреме від загальної телевізійної системи явище» [79].

Багато які дослідники відмічають бурхливий розвиток регіонального телебачення за останні десять років і, як наслідок цього, перспективність його подальшого становлення, хоч ще в 1991 році було важко представити, що розвиток телевізійної індустрії піде подібним образом. Однак розпад СРСР, що привів до руйнування єдиного інформаційного простору і ліквідації Держтелерадіо, скасування політичної цензури, існування різних форм власності в телевізійній сфері, розділення телекомпанія по типу діяльності з'явилися передумовами для виникнення ринку програм і появи конкуренції в цій області, яка послужила поштовхом для пошуків нових способів зміцнення позицій як державного, так і недержавного регіонального телебачення країни.

Комерційне недержавне телебачення зайняло свою нішу, і його подальший розвиток не викликає сумнівів. Цей період виявився плідним для появи і становлення багатьох ростовских телекомпанія, найбільш конкурентоздатним з яких на сьогоднішній день є ГТРК «Дон-ТР» і ТРК «Південний регіон». Одна - за рахунок багатої спадщини минулої (як творчого, так і технічного), інша ж - завдяки новому типу мережевого телебачення, а також сучасним підходам до мовної політики телекомпанія і свіжих кадрів

Нарівні з традиційними якостями, що характеризують регіональне телебачення, в зв'язку змінами, що відбулися в телевізійній індустрії з'являється ряд нових особливостей:

- формування віщання регіонального телебачення з власного віщання і віщання центрального каналу;

- існування свого графіка випуску новин - в основному у вечірній час з 19 до 22 годин з ранковими повторами;

- ангажированность місцевою владою (особливо, якщо адміністрація області є співвласником або спонсором);

- відсутність журналістського утворення у більшості працівників регіональних телестудій;

- відмінності в стилі і загальній тональності віщання

Багато які дослідники приділяють особливу увагу специфіці інформаційних програм в періодичних виданнях. Так, А. Вартанов, характеризуючи сьогоднішнє телебачення, пише: «Тележурналисти підкоряються вже законам не тільки тих, хто владно заказує музику, але і законам творчості» [80]. І. Петровська серед основних причин популярності інформаційних програм називає таку, як «посилення уваги деталям і подробицям» [81].

Зростання ролі регіонального телебачення сьогодні зумовлене, по-перше, великим довір'ям до нього населення в порівнянні з центральними вещателями, а по-друге, стоячою перед ним в сучасних умовах задачею - стати ключовою консолідуючою ланкою в системі комунікацій, об'єднуючою населення регіону на основі культурних цінностей, самобутніх традицій. Місцеве телебачення сьогодні заявило про себе на всій території Росії, ставши не тільки новим джерелом розваг, але і джерелом місцевої інформації. Виробництво місцевих телевізійних новин уперше дало можливість висловлювати думку і виражати інтереси місцевої аудиторії, а це важливе для держави, яка традиційно спиралася на централізовані структури. «Починаючи з 1991 року, спостерігався небувалий розвиток всіх секторів телевізійної індустрії Росії. Кількість передаючих станцій і ретрансляторів в Росії збільшилася з 8 000 до 11 000, крім державного телебачення з'явилися недержавні станції, програми стали більш різноманітними, збільшилася кількість часів віщання. Споживачі купують більше телевізорів і відеомагнітофонів. Розвивається ринок реклами, з'являються нові виробничі потужності, станції і передавачі» [82].

Сьогодні регіональна журналістика «представлена виданнями і програмами територіального або національно-етнічного характеру, що задовольняють потреби аудиторії в інформації місцевого масштабу» [83].

У системі регіональної журналістики нарівні з пресою і радіо функціонує телебачення, яке зайняло домінуюче положення в системі засобів масової інформації як на центральному, так і на регіональному рівні. Незважаючи на зміну положення регіонального телебачення в загальній системі ЗМІ, воно володіє наступними традиційними якостями:

- камерность (націленість на потребі жителя конкретного регіону);

- обмеженість інформаційного поля (місто, область або декілька сусідніх областей);

- дефіцит соціально значущої інформації, що спричиняє за собою тяжіння не стільки до информативности, скільки до аналитичности (т. е. освітлення фактів з коментарем) [84].

З 1991 року в Росії почалося бурхливе зростання недержавних телевізійних компаній. У столицях це НТВ, РЕН-ТВ, донедавна - ТВ-6 і інші. У регіонах паралельно розвивалася мережа незалежних телестанцій. Спочатку ці процеси не стикалися, що чудово видно на прикладі НТВ, яке, невдовзі після свого народження в 1993 році, почало відбирати аудиторію виключно у центральних телеканалів, зокрема, у РТР. Абсолютно так само поводилося і ТВ-6. У результаті звалилася раніше абсолютна монополія центральних державних телеканалів.

А ось в регіонах розвиток йшов принципово інакшим шляхом. Як правило, тут виникав один приватний телевізійний канал, який відразу ж концентрував на собі увагу місцевої аудиторії. Її залучала спроба каналу давати незалежну інтерпретацію регіональних подій.

Взаємні інтереси у центральних і регіональних телекомпанія з'явилися в 1994 - 1995 роках. Це обумовило народження не просто незалежних приватних компаній, але і виникнення національних телевізійних мереж. «Однією з перших стала Незалежна мовна система (НВС). Вона складалася з лідерів телевізійного віщання в містах Росії. Спочатку контакти між ними були не комерційними. Лідери обмінювалися досвідом і проходили спільне навчання в організації телекомпанія. Потім НВС перетворювалася в комерційну організацію, яка централизованно будувала сітки передач і централизованно працювала з рекламодавцями» [85].

З появою великих джерел рекламних коштів мережа затвердилася в загальнонаціональному масштабі. У 1996-1997 роках НВС знайшла партнера в особі Рен-ТВ.

Дуже велика мережа в цей час - це НТВ, що зуміло організувати ефективну географічну експансію. Сьогодні воно віщає більш ніж на 350 російських міст і охоплює порядку 86 млн населення. Це третій національний телевізійний канал після ОРТ, РТР. «2х2», «Петербург - 5-й канал», «Санкт-Петербург - 6-й канал» також обзавелися регіональними партнерами. Швидко виникли і затвердилися інші мережі. Були і такі проекти, яким не вдалося реалізуватися.

У принципі, існує мінімум три правила, без виконання яких неможлива організація регіональних мереж:

- найважливіша задача - пошук максимального числа партнерів в можливо більшому числі міст;

- відбір самих сильних партнерів серед тих, які працюють в даній місцевості;

- забезпечення стійкої ретрансляції своїх передач в кожному місті.

Московські телекомпанія реалізовували цю загальну стратегію різними способами, спираючись, передусім, на прагнення регіональних телестанцій до співпраці зі столичними партнерами. Основа такого прагнення - можливість спільно вирішувати найважливіші проблеми, що стоять перед провінційними телевещателями: видобування рекламних грошей і наповнення сіток програм. Центральні телестанції націлені на розширення географічного ареалу свого впливу для збільшення доходів від реклами. Місцеві станції отримують при цьому наповнення своїх сіток віщання і фінансові кошти для забезпечення подальшого існування.

Можна виділити 3 моделі географічної співпраці, які використовуються сьогодні:

- пряма ретрансляція (ОРТ, НТВ), коли сигнал передається в конкретне місто і місцевий партнер його ретранслює на свою аудиторію в повному або майже повному об'ємі;

- передача з столиці в регіони телевізійних блоків із зобов'язанням місцевого партнера ретранслювати їх в «прайм-тайм» (до 25 січня 2002 року - ТВ-6, СТС). У цьому випадку московський партнер не займає весь телевізійний простір, а сама його політика виглядає більш гнучкою, ніж в першому випадку;

- трансляція з Москви пакету телепередач із зобов'язанням місцевого партнера ретранслювати його в зручний для себе час (Рен-ТВ, АСТ). Цей шлях самий гнучкий.

Оскільки в битву за регіональну аудиторію вступили декілька московських телекомпанія, перед ними встала проблема вибору партнерів, оскільки, чим сильніше останній, тим більше віддача.

Той, хто був першим, міг вибирати партнера посильний. Наступний - неминуче виявлявся обмеженим у виборі. Звідси чергова проблема - посилення свого партнера. У зв'язку з цим багато які московські телекомпанія починають постачати в регіони обладнання, що дає можливість пред'являти місцевим телестанціям куди більш жорсткі вимоги, ніж раніше. І більш жорстко контролювати їх діяльність.

Паралельно з вибором москвичами регіональних партнерів місцеві телестанції також займаються відбором своїх столичних візаві. Протягом року регионали приїжджають в Москву і порівнюють достоїнства і нестачі телекомпанія, зокрема, якість програм, рекламні можливості, фінансові умови. Зробивши вибір, вони переукладають договори на наступний рік. Чим слабіше за регионали, тим більше жорсткі умови співпраці з москвичами вони приймають.

Наступний етап після розширення географії віщання і підбору як можна більш сильного регіонального партнера - це якісне наповнення телевізійних сіток. У цей період на перше місце вийде телевізійне програмування: хто, які телесериали, фільми і струм-шоу показує, наскільки вони відповідають смакам глядачів. При цьому різко загострюється суперництво серед телевещателей, насамперед, в найбільших містах Росії.

Російський ринок влаштований так, що 90% телевізійних рекламних грошей йде в національні компанії і тільки 10% передається регіональним станціям. Тому можливість отримувати рекламні гроші у місцевих телестанцій обмежена. А це означає, що їм набагато легше отримати ці гроші через свого московського партнера. Виникнення нових незалежних сильних мереж стає в достатній мірі проблематичним. Треба або купувати нові приймачі, або перетворювати повністю свого слабого партнера. Правда, залишається ще один спосіб - «перекупити» регіональні станції, які вже входять в існуючі зараз мережі. Саме по цьому шляху пішла мережа ТНТ, в кінці минулого року що захопила значну частину лідерів в регіонах. Її керівники грунтовно підготувалися до експансії, запропонувавши регіональним лідерам кращі програми, краще обладнання, кращі фінансові умови. У результаті був нанесений сильний удар по двох мережах відразу: Ren-TV і СТС.

Той, хто зекономив в минулому на своєму регіональному партнерові, ризикує його втратити. Проте повторення успіху ТНТ вельми проблематичне.

Потрібно також відмітити, що в останні роки в Росії з'явилися десятки обласних і міських телеканалів, які створюють на місцевому рівні досить серйозну конкуренцію московському віщанню. Більшість цих каналів досі не мають власних діапазонів і тому вимушені використати ефірний час центрального телебачення, перекриваючи тим самим віщання з Москви.

Що стосується обласних тілі- і радиостудий, то вони в СРСР традиційно являли собою не більш ніж регіональні підрозділу Держтелерадіо. Віща звичайно один-дві години в доби, вони практично не володіли культурно-інформаційним потенціалом, що дозволяє скласти конкуренцію центральному телебаченню.

По-теперішньому часу регіональне телебачення почало формуватися тільки на початку 90-х років, коли місцеві політичні еліти відчули необхідність у власному інформаційному просторі, через який вони безпосередньо могли б впливати на громадську думку, і воно поступово перестало бути калькою центрального телебачення, знаходячи власний погляд і голос. Як вважає А. Новіков, приблизно з 1992 року, коли регіони вступили в пору бучливих виборчих компаній, обласні телеканали стрімко опановують електоральними функціями. «Під час парламентських виборів 1993-го провінційне ТВ було вже досить коммерциализировано і почало активно брати участь у виборчій кампанії» [86].

Журналістика, а радіо і телебачення особливо, несуть в собі всі хвороби, якими заражене наше суспільство і держава. Це не дзеркало, а збільшувальне скло, через яке всі наші загальні біди можна побачити великим планом, вивчити в деталях.

Н. Чеботарев, генеральний директор ГТРК «Дон-ТР», в інтерв'ю журналу «Журналіст» дав наступну оцінку стану регіональних телекомпанія в пострадянський період: «За останні роки ми отримали те, про що раніше і мріяти не могли. Немає тепер обкомовских директив, є економічна свобода, право розпоряджатися кадрами, будувати програму віщання так, як ми вважаємо потрібним. І підстраховування нашої незалежності існує дуже серйозна: фінансує нас Мінфін з федерального бюджету прямо, минуя місцеві органи. Але фінансування в останні місяці почало давати серйозні збої. Непродумане, некомпетентне рішення може посварити регіональне телерадиовещание з місцевою владою і з глядачами» [87]. Так, наприклад, в 1993 році широко разрекламированний «Парламентська година» йшла по центральному каналу саме в той час (з 17 до 20 годин), коли «Дон-ТР» перекривала ефір російського каналу своїми програмами відповідно до ліцензії, що є. Тут же пішли дзвінки, делегації, обласна Рада виступила з протестом. І глядачі були незадоволені, хоч більшість з них віддає перевагу місцевим новинам і передачам про власні проблеми.

Не всі регіональні канали мають ліцензії. Існує ряд самодіяльних тілі- і радиостудий, що не утрудняють себе ліцензуванням. Вони віщають по будь-яких каналах. Умільці в якому-небудь райцентрі майструють передавач, ставлять на дах антену і запросто перекривають державні канали. Так що експансія ним не страшна. Зате на будь-якому каналі і в будь-який час може з'явитися все, що бажано, і покласти край цьому нікому. Російське законодавство, на жаль, ще настільки недосконале, що це не єдине його упущення. У ньому, наприклад, немає жодній строчки, що регламентує і процеси експансії на телебаченні. Регіональні канали транслюють і ретранслюють будь-які програми і в будь-який час, роблячи це лише відповідно до власного бажання і сумнівних договорів на взаємовигідних умовах з каналами-виробниками.

Так, на думку генерального директора ГТРК «Дон-ТР», «вакханалія в ефірі свідчить про повне безвладдя. Необхідно зробити корінні зміни в законодавчому, фінансовому і іншому забезпеченні регіональних телерадіокомпаній. Відсутність таких змін може привести до серйозних наслідків - аж до зміни політичного курсу» [88].

Телебачення - річ дорога. У проекті бюджету на 1998 рік урядом на потреби провінційних працівників ефіру була закладена сума в розмірі півтори трильйонів рублів (за даними щомісячного збірника «ТЕФИ-Огляд», випуск 2 (5), 1998 рік). У той час цих коштів було досить тільки для того, щоб виплатити зарплату співробітникам всіх 93 державних телерадіокомпаній, діючих в 89 регіонах Росії.

Багато які столичні фахівці з телебачення і радіомовлення вважають, що деякі програми регіонального телебачення (зокрема, новостние) навіть виграють в порівнянні з програмами центральні.

«Новостние програми - візитна картка будь-якої телекомпанія. Відомо, що випуски новин - ефірний продукт, що самий дорого коштує. Яскраве підтвердження тому - ТВ-6, вже завоювавши високий зрительский рейтинг, довгий час не вирішувався вступити на дорогу телеинформації. Пам'ятається, коли я сказав про це творцю телекомпанія Е. Сагалаєву, що, мол, будь-який поважаючий себе канал повинен мати власну новостную програму, "творець" буквально вибухнув: "Так адже така візитка за декілька місяців зжере всі наші фінанси! " Розмова ця йшла року три назад. Нині ТВ-6 повністю увійшло до складу наших інформаційних імперій - ОРТ, РТР і НТВ. Так і менш багаті - Рен-ТВ, ТВ-Центр і канал «Культура» досить швидко обзавелися «візитками». Сьогодні рішуче ніхто не зможе обійняти неосяжне - найбільш величезний інформаційний потік в регіонах, на місцевих телеканалах» [89].

Сьогодні все ж, незважаючи на старання регионалов, в ефірі панує московський - крикливий і холодний - стиль, «а природний, рівновеликий простій людині стиль провінційний туди категорично не пускають. Мова саме про стиль, а не про конкретні програми. Зрештою, в регіонах також немало передач, очевидно створених за образом і подобою московських.. Так і в Москві, на щастя, залишилися професіонали, що цікавляться характерами, долями, особистостями, а не тільки бучливими аномаліями» [90]. Але, як би там не було, регіональне телебачення, на думку багатьох дослідників, стає реальною силою і, можливо, незабаром буде здібно конкурувати з центральним в боротьбі за глядача, завойовуючи значні відсотки рейтингів і, отже, істотні відсотки бюджетів.

Так чим же, передусім, ваблять, залучають до себе периферійні новостние програми? У порівнянні зі столичними вони, здавалося б, і «упаковані» неважливо внаслідок бідняцтва фінансового, і сюжети їх масштабом більш мільше... А ось є щось поважливіше московських інформаційних стандартів - нестандартні люди, життя яких показує телеекран. Інакша пластика самовираження, куди менше дистанція між репортером і відображеною ним дійсністю, велика емоційність в подачі документального матеріалу. І, звичайно ж, нестандартні ведучі (нехай з місцевим північним оканьем або південним геканьем). «Після звичних для нас Аріни Шарапової, з її манерою зарозумілого віщання («Час», ОРТ), після холодного автоматизму Михайла Пономарева («Вести», РТР), після кокетливої скоромовки Тетяни Міткової і пронизливо заглядаючого глядачам в душі Євгена Кисельова («Підсумки», НТВ) - після всіх цих метров побачити на екрані ще не забронзовевших в своїй величі, природних Олександра Резонтова з Нижнього Новгорода, Михайла Каліха з Пермі, Катю Сапожникову з Екатерінбурга - це як ковток свіжого повітря» [91].

Відома телеведущая телерадіокомпанії «Дон-ТР» Євгена Апаріна в інтерв'ю журналу «Журналіст» пояснила, в чому, на її погляд, складається головна відмінність регіональних телепрограмм від столичних: «... Місцеве телебачення відрізняється від столичного прямим спілкуванням з народом. У нас не стільки "віщання" на аудиторію, скільки співпраця з нею» [92]. Леле, стійкий снобізм у відношенні столичних метров до колег з провінції нездоланний.

Місцеве телебачення веде планомірну, систематичну пропаганду і агітацію з урахуванням специфіки аудиторії регіону. «Особливість функціонування соціальної інформації така, що загальнодержавне людина сприймає через призму місцевого, через факти повсякденності. І в цьому значенні місцеве телебачення володіє унікальною можливістю вести інформаційно-пропагандистську роботу в умовах максимальної приближенности до потреб і орієнтацій людини, в контексті його виробничих і межличностних відносин» [93].

«Увійшовши в ринок, ЗМІ не тільки вимушений торгувати своїм продуктом, але і самі стали об'єктом торгівлі. 1997 рік став роком великого переділу інформаційного ринку. Імперії ЗМІ, що склався в 1993-1996 роках, істотно скорректировали свої межі. 1997 рік і початок 1998 року стали часом інформаційних воєн, які велися з метою переділу вже поділеного інформаційного ринку. Самим помітною подією 1997 року стала експансія на ринку ЗМІ ОНЕКСИМ банку, протягом року що створив могутній медиа-холдинг» [94].

Не так шумно пройшло іншу значну подію: створення власного медиа-холдингу Газпромом. У основному, поділивши ведучий центральний електронний і друкарський ЗМІ, власники найбільших телекомпанія створюють свої регіональні мережі і скуповують регіональний ЗМІ.

Роль «ярмарків», на яких регіональний ЗМІ виставлявся як товар, грає різні фестивалі, виставки, форуми. У 1997 році в Сургуте пройшов фестиваль ТВ-6, в Нижньому Новгороде - форум «Тельовизов-98», в Москві - конкурси регіональних телевізійних компаній.

У нафтових регіонах активну діяльність по скупці електронному ЗМІ розвернув «Лукойл». Регіональним ЗМІ цікавляться не тільки центральні структури. Так, Череповецкоє АТ «Северсталь» (одне з найбільших підприємств чорної металургії) в 1997 році завершило скупку всіх більш або менш авторитетного ЗМІ Вологодської області - трьох телеканалів, двох газет і двох радіостанцій. Завдяки цьому розширився політичний вплив акціонерного товариства: «Северсталь» вже має в обласній Думі депутатську фракцію «Вологодчина».

У квітні 1998 року, звертаючись до тих, що зібралися з приводу відкриття фестивалю регіонального телебачення «Вся Росія», керівник федеральної служби тілі- і радіомовлення (ФСТР) Валентин Лазуткин заявив, що у уряду більше немає коштів на розвиток державного телебачення, в тому числі регіонального. З його слів, в цю сферу вже чотири роки не було ніяких державних інвестицій, і Федеральній службі ледве вдається нашкрябати грошей на зарплату співробітникам державних телерадіокомпаній. В. Лазуткин докорив керівництво ВГТРК в тому, що воно абсолютно закинуло регіональні станції і заявив також, що ГТРК убожіють і попадають в залежність від місцевих політичних і фінансових «господарів». Деякі з них, розуміючи всі вигоди переходу телекомпанія в свою нероздільну власність, готові позбавити ФСТР від непосильних витрат і пропонують перевести ГТРК в підкорення місцевим адміністраціям.

Але держава розглядає регіональну телекомпанія тільки як партнери в телебизнесе. У лютому 1998 року на нараді голів регіональних ГТРК в Федеральній службі по телебаченню і радіомовленню обговорювався проект можливого акціонування регіональних телерадіокомпаній з участю держави (контрольний пакет - 51% - повинен бути збережений за федеральними госструктурами, 24,5% акцій повинне бути передано регіонам, 24,5% - перейти самим телекомпанія).

Але навіть якщо місцевим адміністраціям вдасться отримати контроль над ГТРК, вони не стануть господарями регіонального ефіру. ГТРК складають меншину російських регіональних телекомпанія. На 1997 рік в Росії діяло біля 600 телекомпанія, 467 з них - недержавні. Саме недержавні регіональні компанії стали останнім часом полем боротьби за владу московських медиа-холдингов. Слідством цієї боротьби стала поява великої кількості регіональних телесетей з центром в Москві.

Перша така мережа - ТВ-6 - з'явилася в Росії в 1992 році. ТВ-6 - спільний проект з американцями, а для них мережа - це сама природна форма розвитку телеканалу. Всі головні американські канали, такі як ABC, CBS, FOX, - мережі. ТВ-6 вдалося зацікавити регіональні станції можливістю отримання першокласного телепродукта, а керівництво ТВ-6 тим самим отримало можливість торгувати рекламним часом по всій країні. Такий вдалий проект нового за формою телеканалу викликав інтерес у вітчизняних фінансистів, що займаються ЗМІ. Пакетами акцій ТВ-6 володіли Б. Березовський, консорціум «ТВ-Центр» і компанія «Лукойл». Після закриття каналу ТВ-6 його регіональний партнер в Ростовської області - ТРК «Південний регіон» - виявився в складному положенні. Колишні партнери телеканалу ТВ-6 в Ставропольськом, Краснодарськом краях і в Ростовської області об'єдналися в «Асоціацію регіональних вещателей», щоб загальними силами заповнити сітку віщання. Невдовзі на російський телеринок була запущена мережа СТС; канал Ren-TV злився з регіональною мережею НВС; намагається створити власну регіональну мережа «ТВ-Центр»; з січня 1998 року початки віщання вхідна в «НТВ-холдинг» мережа ТНТ. Велика кількість публіцистичних і аналітичних програм ТНТ залишається незатребуваною в провінції. Канал постачає місцевим станціям розважальні блоки, надаючи регионалам можливість самостійно формувати політичні і інформаційні програми в перервах між ними. Стратегія ТНТ - партнерство з найбільш сильними регіональними станціями. Наприклад, незалежна красноярская компанія «Афонтово» віщає на сім міст краю з аудиторією 2 млн чоловік, а краснодарская компанія «Піонер» охоплює 13 міст з потенційною аудиторією 2,2 млн чоловік.

На регіональному ринку функціонує і консорціум «ТВ-Центр». Здійснюючи експансію в регіони, «ТВ-Центр» одночасно перебудовує своє віщання, намагаючись залучити глядачів самих полярних поглядів. Сьогодні це самий плюралістичний з общероссийских каналів, і його програми ретранслюють дециметровие і кабельні канали приблизно в двадцяти населених пунктах.

Високорейтинговое телебачення - це телебачення, яке дивиться багато людей. Збудивши у глядача інтерес до каналу вчасно показаними, скажемо, «мильними операми», телесети зможуть через деякий час ставити в ефір потрібні їм програми, не боячись зменшення аудиторії. Від звички дивитися «свій» канал нелегко позбутися. Так і міра довір'я глядачів до регіональних компаній більш висока. Значить, і політична пропаганда на регіональному телебаченні буде діяти на жителів регіонів сильніше, ніж самі пристрасні переконання центральних каналів.

Сергій Шпаків, генеральний директор ТНТ, в інтерв'ю журналу «Експерт» заявив, що «ТНТ - це об'єднаний єдиною сіткою віщання набір вещателей в регіонах... прибуток від реклами зі станцией-вещателем ділимо пополам» [95].

Експансія московських телеканалів по відношенню до регіональної аудиторії останнім часом все більше набирає силу. Наприклад, створений в 1997 році по вказівці Ю. Лужкова телеканал «ТВ-Центр» активно розвивається в Москві і регіонах. Повна назва «ТВ-Центра» - Мовний консорціум ефірного, кабельного і супутникового телебачення. Керівником «ТВ-Центра» став Анатолій Лисенко, бувший тривалий час директором ВГТРК. За рахунок підтримки московського уряду «ТВ-Центр» рухався з швидкістю урагану. Процес почався «добровільним» (за рішенням Комітету по телекомунікаціях і ЗМІ уряду Москви, у розділі якого стоїть А. Лисенко) відходом з ефіру МТК і «2х2». Продовжився він «добровільною» передачею телекомпанія ВКТ ліцензії на віщання на сьомому кабельному міському каналі «ТВ-Центру - Столиці», московському регіональному відділенню «ТВ-Центра». І тепер МКТ униженно пропонує «ТВ-Центру» використати її досвід для розвитку міської мережі кабельного телебачення [96].

«ТВ-Центр» почав експансію в регіони. Набрані спеціальні співробітники, які повинні оцінити вартість регіональних телекомпанія. Зі слів генерального продюсера «ТВ-Центра» С. Архипова, «потрібно знайти регіональну телекомпанія, які не просто б ретранслювали сигнал, але виявили б фінансову зацікавленість у взаємодії з "ТВ-Центром"» [97].

З цією метою будуть створені спільні підприємства, в які увійдуть «ТВ-Центр» і місцева телекомпанія. Компанія планувала в 1997 році здійснити обмін акцій з регіональними телекомпанія і, таким чином, «ТВ-Центр» придбаває регіональні компанії частково або навіть повністю. На їх базі створюються філіали «ТВ-Центра».

Зараз «ТВ-Центр» віщає вже на 60 регіонів. Трансляція здійснюється в Рязань, Сочи, Ростов-на-Дону і інші міста. При віщанні на регіони «ТВ-Центр» використовує ліцензії регіональних телекомпанія і оплачує їм час віщання.

Супутникове віщання поки не організоване, хоч вже укладені контракти на оренду двох супутників, які здатні покрити майже всю територію Росії, велику частина СНД, Балтії і великий шматок Західної Європи, включаючи Німеччину і Францію.

Договори з регіонами жорсткі. Регіональна телекомпанія, що надала «ТВ-Центру» час в ефірі, не зможе заповнювати його передачами інших каналів. Оскільки фінансове становище більшості регіональних телекомпанія плачевне, нав'язати їм умови віщання для «ТВ-Центра» не складе труднощів.

Телесеть ТНТ також досить активно здійснює експансію в регіони. Генеральний директор телесети Сергій Шпаків в інтерв'ю журналу «Середа» заявив: «... ми не нав'язуємо своїм регіональним партнерам наші програмні рішення, через що звичайно і виникають конфлікти між центром і мережевими станціями. Ми будуємо відносини з регіонами на партнерських умовах. Постійно підтримується контакт з програмними директорами кожної з станцій. Часто збираємося, обмінюємося думками, враховуємо рекомендації. Таким чином, виходить сітка, яка дозволяє станціям ТНТ успішно конкурувати з іншими каналами. У своїх регіонах вони поміщаються по популярності другу після ОРТ» [98].

Станції ТНТ транслюють не тільки продукти зарубіжного виробництва. По-перше, в сітці ТНТ залишаються великі вікна для регіональних програм, які станції виробляють самі. По-друге, ТНТ проводить до 9-10 годин в тиждень власних програм для мережі. Це вже дає перевагу в нашу сторону в балансі «зарубіжне - вітчизняне».

Регіональні станції отримують безкоштовний пакет ліцензійно обчищених програм. Вони мають саму сучасну систему доставки - за допомогою цифрового сигналу. Управління ТНТ вважає, що вони створюють практично ідеальні умови для регіональних станцій. У Ростове-на-Дону ТНТ віщає з 1 січня 1998 року на телеканалі «Альтернатива».

Експансію в регіони також здійснюють такі медиа-холдинги, як холдинг «Мост-медіа» В. Гусинського.

Сьогодні важко говорити про перспективи подальшого розвитку регіонального телебачення, і цьому є декілька причин. Наприклад, такі, як відсутність міцної законодавчої бази і, як наслідок, - неможливість існування у телестанцій яких-небудь гарантій при розробці довгострокового бізнес-плану. Вже багато років телевізійна індустрія чекає всеосяжного закону об телерадиовещанії.

Місцеві станції розвиваються дуже нерівномірно, в залежності від стану місцевої економіки і творчого потенціалу кожної станції. А телебачення як галузь, що залежить від інших галузей і мешкаюча в основному за рахунок доходів від реклами, не може розвиватися швидше за інші галузі місцевої економіки.

Загалом вплив московських каналів на регіональний ефір оцінюється експертами як позитивне. Центральні телеканали служать для місцевих зразком створення якісної професійної продукції. У той же час і центральні, і місцеві канали страждають великою кількістю товарної реклами і політичною ангажированностью.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що подальший розвиток російського телебачення, і регіонального зокрема, залежить від політичного курсу нашої держави, економічних і інших реформ. У державі, де немає стійких політичних, соціальних, економічних інститутів, які дають гарантії стабільності громадянам, так і засобам масової інформації і розпорядження яких виконуються, неможливо говорити про які-небудь довгострокові плани або виразні перспективи розвитку в майбутньому.

Однак безперечний процес регионализації на сьогоднішній день вказує на пріоритетність місцевого джерела інформації, і, отже, можливість віщання для «свого» глядача дає місцевому телебаченню реальну перевагу, яку необхідно реалізовувати і по мірі можливостей монополізувати.

РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА КОНЦЕПЦІЮ, СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ЗМІСТ РЕГІОНАЛЬНОГО ВІЩАННЯ

2.1. Роль федерального телебачення в програмуванні

сітки віщання регіональних каналів

В кожній телевізійній редакції існує відділ програмування. Працівники цього відділу складають і перебудовують структуру віщання, формують розклад передач. Сьогодні на телебаченні йде розробка більше за чітке і точне програмування, створюються можливості для повного задоволення інформаційних і естетичних потреб аудиторії. Головна задача програмування - управління увагою аудиторії. При цьому використовуються такі кошти, як особливе виділення тих або інакших передач у верстці програм, музичне оформлення, використання популярних форм, жанрів і т. д.

Велика увага питанням методології і методики програмування на телебаченні в 70-х - 80-х роках минулого віку приділяв Е. Я. Дугин. Говорячи про умови формування програм місцевого телебачення, він відносить ряд таких показників, як, наприклад, адміністративно-територіальний статус регіону, часовий пояс, розташування студії і інших, до незмінних, і тому, на його погляд, важливо встановити наявність залежності між змістовними структурами телепрограмм і групою стабільних показників. Інший вигляд показників, таких як рівень насиченості телепрограммами інших студій, що приймаються в регіоні, способи верстки програм, об'єми віщання і т. п., схильні до змін. Багато уваги автор приділяє проблемі моделювання програм місцевого телебачення. На формування типу програм місцевого телебачення впливають певні чинники, такі як специфіка сприйняття телеглядачів, розвиток культурного і наукового потенціалу населення в регіоні і інші. Крім того, особливості формування програм не можна розглядати поза контекстом соціального розвитку регіону.

«Створення моделей програм місцевого телебачення, альтернативних програмних концепцій неможливо без грунтовного дослідження громадської думки по єдиних методах в кожному регіоні, що знаходиться в зоні функціонування передач, без координації досліджень умов і чинників ефективності функціонування програм телебачення» [99].

Телебачення формується з поєднання різних програм, тому від рівня програмування на телебаченні багато в чому залежить і користь, і ефективність передач. За останні роки телебачення перетворилося в могутню централізовану систему різних телеканалів, і це в деякій мірі віддалило телебачення від глядача, який тепер має менше можливостей впливати на зміст телепрограмм. Однієї з причин цього відчуження ще декілька років тому була одностороння політична орієнтація програм, їх скудний вибір.

У практиці сучасного програмування існують наступні види планування: перспективне (на рік і т. д.); поточне (на тиждень, місяць); оперативне (на чергові доби віщання).

При складанні планів необхідна сітка програм. Вона являє собою послідовне поєднання рубрик (інформаційних, публіцистичних, художніх, дитячих, науково-популярних, спортивних і інш.). Всі ці рубрики утворять блоки передач, які конструюються таким чином, щоб найбільш повно задовольнити запити аудиторії. Формування програм телебачення - це з'єднання матеріалів в єдине ціле. Однією з найважливіших умов планування є комплексний підхід. Програмування телебачення вимагає дотримання профілю каналу, програми. Сьогодні йде активний пошук варіантів багатопрограмний структури телебачення.

У 60-х-70-х роках в нашій країні панувала точка зору, що конкуренція програм не потрібна, про ситуацію вільного вибору для аудиторії не могло бути і мови. Зараз же телебачення Росії являє собою більш або менш самостійні, конкуруючі структури. Кожна з них має свій творчий потенціал і програмну дирекцію. Крім того, могутнім стимулом пошуку нових ідей служать рейтинги. На думку Р. А. Борецкого, сьогодні «ми стоїмо перед задачею створення нової програмної концепції, яка б... підвищила конкурентоздатність нашого ТВ в умовах змінного загальносвітового інформаційного порядку... Для цього, думається, мало просто закріпити і розширити вже завойовані плацдарми: вдосконалити форми прямого ефіру, заглиблювати зв'язок з аудиторією і способи її прямого включення в передачі, шукати нові прийоми задоволення інформаційних потреб глядача... ТВ - це не окремі передачі (як кінематограф - фільми, театр - спектаклі або естрада - концерти), але їх послідовність, визначена організація в програмному каналі. Звідси і можливості особливої орієнтації, формування переваг глядачів» [100].

Таким чином, головний принцип нової концепції телебачення - спрямованість на конкретні запити глядача, яка сьогодні може бути реалізована за рахунок нових технічних можливостей: появи кабельного, супутникового, цифрового телебачення.

Одним з принципів програмування є розвиток естетичних початків. У наші дні прийнято говорити про формування естетики програмування. «Естетика програмування має на увазі оволодіння процесом програмування як методом створення специфіки мовного дня і через його шлях - встановлення необхідного контакту з глядачем. Ця особливість віщання того або інакшого дня визначається цілісним сприйняттям всього ланцюжка передач» [101].

Крім того, в процесі програмування необхідно враховувати закони емоційного впливу, які зв'язують об'єкт сприйняття з глядачем. Програмування виходить з таких особливостей телевізійного віщання, як повсякденність спілкування, безповоротний характер і легкість сприйняття візуальної інформації, можливість вибору в умовах багатопрограмний віщання, а також враховує адресну диференціацію передач, різні рівні їх сприйняття.

Велике значення в програмуванні має розташування передач у часі. Час виходу програми в ефір протягом дня є одним з чинників, що визначають її значущість. Найбільш цікаві, важливі передачі включаються, як правило, в саме зручний для перегляду вечірній час. Має значення і показ передачі в певний день тижня. Природно, що дні, що збирають саму велику аудиторію - це субота і воскресіння. Телепередачі диференціюються в залежності від потреб різної аудиторії. Формування постійної і стійкої аудиторії здійснюється шляхом розмежування профілю програм віщання, створення серійних і адресних передач і фільмів, розрахованих на певні верстви населення.

Телепередача є складною цілісною системою. Визначальні чинники програмування укладаються у взаємодії глядача і програми. «Зміст цієї взаємодії постійно змінюється: одні принципи міцно входять в комплекс програмування, інші - вимагають нового підходу. Будь-яка телепередача існує не ізольовано, сама по собі, а в сусідстві з іншими передачами дня. Вона включається в загальну програму, співвідноситься з глядачем, з передачами, що йдуть одночасно по інших каналах. Программность телебачення накладає свій відбиток на загальний характер спілкування з аудиторією, визначає межі використання виразних коштів, висуває особливі вимоги до виступаючого в кадрі ведучого програми. Важко перерахувати всі якості, якими повинен володіти укладач програм, - він і критик, і постановник, і глядач одночасно, саме він керує контактами між авторами, виконавцями і глядачами» [102].

Таким чином, головна задача програмування - залучити до телеекранів конкретної станції максимально велику аудиторію. Для цього треба добре знати, які групи складають аудиторію конкретного телеканалу (є у вигляду розбиття по віці, по професіях, по рівню освіти і економічному статусу). Необхідно враховувати, що у різних вікових категорій різні сфери інтересів, образ думки, і якщо телекомпанія хоче привернути їх увагу, стати частиною їх життя, то вона повинна орієнтувати своє програмне наповнення на абсолютно конкретних людей. Крім того, необхідно знати, що подобається людям, причому в кожній конкретній аудиторії.

Ті телекомпанія, які проводять соціологічні дослідження потенційної аудиторії, її інтересів (або заказують подібні дослідження), а потім використовують їх результати для програмної верстки передач, мають незаперечну перевагу, оскільки точно знають, якого глядача вони хочуть залучити.

Як ми вже з'ясували, ефективність і популярність тієї або інакшої програми визначають рейтинги. Після 1991 року телебачення на наших очах перетворилося в товар. Власники російських телекомпанія обрали як зразок для наслідування модель комерційного телебачення США. Згідно з схемою комерційного телебачення, програми є приманкою для аудиторії. Чим більше глядачів залучить програма - тим дорожче реклама, що включається в неї і, відповідно, вище прибуток самого телебачення. Таку програмну політику називають «рейтинговим телебаченням». Процентні показники числа глядачів визначають долю програми на телеекрані. Погоня за кількістю, на жаль, нерідко вбиває якість. Р. А. Борецкий приводить наступні приклади: одна хвилина реклами в «Полі чудес» стоїть 30 тисяч доларів, шоумен Якубович - найпопулярніша в народі особистість, куди до нього Олександру Ісаєвичу Солженіцину або Дмитру Сергійовичу Ліхачеву! Хвилина включених рекламних клипов в «Санта-Барбару» і інші «мильні опери» стоїть в середньому 12-15 тисяч доларів. «Те, що "рейтингова система" обертається масовим зниженням імунітету до вульгарності, була відомо давно. У США, наприклад, реакцію у відповідь на комерційне телебачення стало, причому з ініціативи знизу, створення достовірно суспільного телебачення. Так і американські виробники телекинопродукції для своєї аудиторії залишають лише 15-17 відсотків, інші 85 відсотків - виключно на експорт. Ні Європа, ні Японія не прийняли модель комерційного ТВ США в чистому вигляді, зберігши і державне, і суспільне телебачення як альтернативу в ситуації широкого вибору каналів» [103].

На початку 70-х років на телебаченні СРСР були перекриті шляхи до розвитку двох головних, визначальних обличчя телебачення програмних якостей - особової, проблемної публіцистика і соціологічного підходу (т. е. виявлення зворотного зв'язку - від аудиторії до телебачення). Відомий французький публіцист і дослідник масових комунікацій Луї Мерлен затверджував, що кожна країна має таке телебачення, якого вона заслуговує. Саме з цієї точки зору, на думку Р. А. Борецкого, «звертають на себе увагу очевидні констрасти між екраном 70-х - початки 80-х років і нашим сьогоднішнім. Фактично все, що вдавалося анафемі тоді, відроджується і затверджується сьогодні. Думаючий і екранний співрозмовник, що вагається, що висловлює особисту, а не офіційно санкціоновану точку зору; звідси - відмінність звучних в ефірі думок, прагнення виявити миттєву оцінку глядачів, більш або менш вдалі спроби підняти проблеми раніше, ніж вони обговорюються на державному рівні, - все це штрихи до портрета сьогоднішнього ТВ, того, яке тепер приходить в наш будинок на світанку і йде за північ» [104].

Програмна політика федеральних телевізійних каналів прямо визначає сітку віщання каналів регіональних, оскільки, по-перше, в основному всі регіональні канали повторюють «обличчя» центральних партнерів, а по-друге, федерали зацікавлені в тому, щоб рейтинги їх регіональних партнерів були як можна більш високими, і здійснюється це за рахунок ретрансляції тих же телесериалов, телешоу, телевикторин і т. д.

2.2. Специфіка програмування на регіональному

телебаченні, методики і принципи виробництва

власних телепередач

Перш ніж розглянути специфіку програмування на регіональному телебаченні, необхідно з'ясувати зміст поняття «телепередача», оскільки без чіткого визначення даного поняття немає значення говорити про телевізійне програмування як в місцевому, так і в общероссийском масштабі.

Термін «телепередача» затвердився і широко використовується як у виробничій, так і в науковій сферах телевізійного віщання. На телебаченні і радіо програмою прийнято називати:

- сукупність передач, об'єднаних технічним каналом (1-я програма, 2-я програма);

- передачі, направлені на задоволення інтересів певної категорії глядачів (програма для дітей, програма для молоді і т. п.).

У даному параграфі, присвяченому програмуванню на регіональному телебаченні, буде использоватьсяпонятие «телепередачі» як одиниці віщання, окремого закінченого твору журналістики, позначеного окремим рядком в плані віщання, в друкарській програмі[105]. У цьому значенні програма цікава як окрема одиниця, сукупність яких заповнює мовну сітку місцевих телекомпанія.

Поняття «телепередача» має безліч значень, оскільки внаслідок нейтральності його змістовної характеристики воно може бути наповнене різним значенням в залежності від вибраного критерію. Розширення суспільних функцій телебачення, в тому числі і місцевого, привело дослідників до необхідності застосування многоаспектной класифікації в типології телепередач.

В. Пісарек запропонував наступні вісім критеріїв в класифікації телепередач [106]:

1. Критерій міри активності творчої телевізійної лабораторії:

а) програми, створені не для ТВ, роль яких обмежується лише механічною передачею;

б) програми, створені виключно для ТВ, які також передаються механічно;

в) програми, трансльовані з інших станцій;

г) власні трансляції.

2. Критерій художньої журналістики:.

а) художні програми, що представляють дійсність, але засновані на «фікції»;

б) інформаційно-публіцистичні програми, що відображають безпосередньо справжню дійсність і т. п.;

3. Тематичний критерій сфери суспільного життя, що не відноситься до художньої програми.

4. Критерій форми:.

а) словесні програми;

б) фильмовие;

в) театральні;

г) видовищні і т. д.

5. Критерій мови.

6. Критерій обліку глядача:

а) програми для всіх;

б) програми для дорослих;

в) програми для дітей і т. п.

7. Критерій суспільної функції:

а) інформаційні програми;

б) просвітницькі, розважальні і т. д.

8. Критерій територіальних меж:

а) міжнародні;

б) національні;

в) регіональні;

г) міські.

Многоаспектний підхід до аналізу передач, як видно з схеми В. Пісарека, передбачає виділення безлічі змінних характеристик і в значній мірі сприяє розширенню уявлень про типи телепередач. Саме на многоаспектном підході до аналізу передач засновується програмування на телебаченні всіх рівнів. Подібним образом можна класифікувати змістовні структури будь-яких видів ЗМІ. Однак специфіка телебачення полягає в технічних способах доставки, просторово-часовій закрепленности телевізійного повідомлення і інших умовах, що характеризують його функціонування.

Російське телебачення показує самі різноманітні інформаційні, розважальні і аналітичні програми. Потенційна аудиторія національних каналів і мереж набагато вище, ніж у регіональних каналів. Проте результати опитів в регіонах показують, що місцеві програми конкурують з програмами національних каналів і нерідко вельми ефективно [107].

Сьогодні ще неможливо говорити про конкуренцію в повному розумінні цього слова між центральними і регіональними телекомпанія, оскільки кожна з них виконує свої функції, і, якщо центральні канали можуть із зневагою відноситися до місцевому ТВ і не враховувати його існування в інформаційному просторі, то регіональне телебачення завжди повинно обігравати специфіку свого існування і зіткнення з російськими телеканалами найбільш вигідним для себе образом

Специфіка програмування на регіональному телебаченні полягає в необхідності приділяти особливу увагу співвідношенню програм центрального і місцевого телебачення. Велике значення має те, програми якого каналу ретранслює місцева телестанція або в яку мовну мережу вона входить. Популярність і рейтинг передач російського каналу, віщання якого перекриває місцева станція або в сітку віщання якого вона вписується, є одним з важливих чинників, який впливає на вартість рекламного часу на місцевому телеканалі і на його популярність у місцевих глядачів.

У Москві, де соціологічні дослідження проводяться щотижня, десятку самих популярних програм очолюють передачі ОРТ, РТР і НТВ. Серед них немає абсолютного лідера в якому-небудь конкретному жанрі. За результатами опитів в регіональних центрах, високі рейтинги постійно отримують ОРТ, РТР і місцеві недержавні канали [108]. Це говорить про те, що глядачі віддають перевагу цим трьом джерелам інформації, а оскільки більшість регіональних державних телестанцій перекривають програми каналу РТР, це автоматично підвищує їх рейтинг (наприклад, «Дон-ТР»). За даними опитів, місцеві незалежні станції нерідко конкурують з національними каналами і стають важливою частиною культурного життя своїх регіонів.

Місцеве недержавне телебачення активно бере участь в поширенні вітчизняних і зарубіжних фільмів і музичного шоу. Воно майже не виробляє власних програм, зате сповна заповнює свій ефір придбаними,, мережевими програмами, що ретранслюються або деякими їх комбінаціями (яскравий приклад цього - ростовские телеканали).

Регіональне державне телебачення як джерело інформації про місцеві події по статистиці користується більшою популярністю, ніж незалежні станції. По даним «Інтерньюс», не всі місцеві станції поки мають можливість отримувати інформацію про рейтинги з яких-небудь місцевих джерел, які б проводили досить серйозні і кваліфіковані дослідження, хоч мережі і суперстанції стежать за рейтингами в деяких регіонах і проводять рейтинги станцій-учасниць [109]. Фірми по дослідженню ринку звичайно проводять загальні рейтинги місцевих станцій якого-небудь одного регіону, дані яких показують, яку зрительскую аудиторію мають ці станції загалом. Крім того, багато які глядачі не знають, що їх місцеві станції є учасниками мереж, і в ході опитів дають неправильні відповіді, не розуміючи, що вони дивляться мережеві програми. У інших дослідженнях оцінюється аудиторія окремих місцевих станцій, але такі опити не охоплюють всю Росію.

По мірі підвищення конкурентоздатності регіональних ринків все більше і більше станцій заказують або проводять самостійно дослідження аудиторії. По даним «Інтерньюс», більшість місцевих станцій зараз мають певні можливості для проведення соціологічних досліджень зрительской аудиторії. Хоч дослідження регіональних станцій поки не відповідають суворим вимогам, які пред'являються до методики їх проведення, більшість телестанцій розуміють, що вони допоможуть їм з'ясувати смаки глядача і знайти своє місце на регіональному рекламному ринку.

Національні компанії по дослідженню аудиторії тепер оцінюють рейтинги окремих програм і в регіонах, і в Москві, тим самим даючи станціям і мережам необхідну інформацію про популярність кожної програми, яка важлива для визначення ціни за рекламу. По мірі розвитку індустрії рекламодавці надають більш важливе значення успіху окремої програми, а не приналежності станції до якої-небудь конкретної мережі.

Регіональні станції по-різному підходять до виробництва власних програм. Проте основою регіонального телебачення є програми власного виробництва. Деякі станції випускають досить багато програм в прагненні створити власний імідж і вважають, що освітлення місцевих проблем і подій залучить місцеву аудиторію. Наочний приклад цьому - ГТРК «Дон-ТР» - явний лідер по виробництву власних програм, хоч, звісно, важливим чинником тут є державний статус телекомпанія. Інші станції вважають за краще виробляти менше власних програм або взагалі не займаються їх виробництвом, отримуючи програми по мережі або показуючи фільми і сериали, взяті з інших джерел на законних основах або піратським шляхом. Більшість ростовских телекомпанія використовує щось середнє, поєднуючи власне виробництво, зокрема, новостних і суспільно-політичних програм, з придбанням програм інших виробників, що поступають по мережі.

Крім того, регіональні компанії, які декілька років назад були ради заповнити ефірний час власними програмами низької якості, тепер стараються робити менше програм, але більш високої якості.

Зараз у регіональних станцій з'явилися можливості більш широкого вибору програм, чим декілька років тому. Місцеві станції отримують їх від декількох мереж, прямо купують у дистриб'юторів або отримують від регіональних виробляючих компаній. Багато які регіональні телекомпанія продовжують показувати неліцензовані фільми (звичайно в опублікованій програмі телебачення вони означаються як «науково-популярний фільм» або «зарубіжний фільм» без вказівки конкретної назви). 170 телестанцій в СНД отримують програми в рамках проекту «Інтерньюс» «Відкриті небеса», за допомогою якого розповсюджуються культурні, історичні і освітні програми російського і зарубіжного виробництва [110]. Все більше і більше станцій створюють свої новостние і публіцистичні програми, а також струм-шоу, музичне шоу, документальні фільми і дитячі програми.

Декілька років назад самим поширеним методом роздачі і оплати програм були бартерні операції. Ця практика поступово скорочується. Станції більше не випробовують такої гострої недостачі програм, щоб зв'язувати себе кабальними умовами угод, які згодом можуть виявитися для них невигідними. Зрештою, виявляється більш вигідним купувати програми за готівковий розрахунок. Це дає місцевим станціям певну свободу в продажу рекламного часу. Однак не треба забувати про те, що успіх кожної конкретної станції в підборі і придбанні якісних програм залежить від стану місцевого ринку і конкретного економічного становища, які надто неоднорідні в різних регіонах.

2.3. Федеральне і регіональне телебачення в єдиному

інформаційному просторі Росії

Наш телевізійний простір - це не тільки федеральні канали, але і регіональне телебачення. За відомостями дослідницьких організацій, сьогодні в Росії ведуть мовну діяльність біля двох тисяч каналів, 80% яких складають республіканські, крайові, обласні і міські телерадіокомпанії [111]. Очевидно, що така ситуація в Росії склалася після початку перестроечних процесів і реформ, проведених в суспільно-політичній і фінансовій областях життя суспільства.

Однак кількість регіональних телекомпанія ще не показник їх популярності. Більшість населення Росії в основному продовжує приділяти увагу саме програмам на федеральних каналах внаслідок того, що вони, як правило, перевершують передачі місцевого виробництва за якістю, оперативністю, тематичною різноманітністю, технікою виконання і т. д. Проте в роботі федеральних каналів при всій їх популярності є ряд пропусків, що заповнюються саме регіональним віщанням.

Як показав аналіз, інформаційні програми федеральних телевізійних каналів в недостатній мірі освітлюють регіональну тематику, внаслідок чого провінційний глядач на федеральному рівні не отримує інформацію, відповідну його потребам. У зв'язку з цим нами було проведене дослідження методом контент-аналізу (див. додаток), метою якого було вивчення проблеми освітлення регіональної тематики федеральним інформаційними програмами.

Об'єктами дослідження стали інформаційні програми трьох федеральних телеканалів - «Час» (ОРТ), «Вести» (РТР), «Сьогодні» (НТВ), а предметом - сюжети, що вийшли в ефір, за винятком рекламних матеріалів, метеорологічних прогнозів і спортивних новин.

Мета дослідження - встановити міру освітленості життя областей, країв і республік Російської Федерації в інформаційних програмах «Час», «Вести», «Сьогодні».

Задачі дослідження - вивчити і проаналізувати матеріали, присвячені проблемам суб'єктів РФ; встановити частоту появи матеріалів (сюжетів), присвячених місцевій тематиці в інформаційних програмах; з'ясувати найчастіше займані місця таких сюжетів в програмі.

У рамках даного дослідження була сформульована гіпотеза про те, що в інформаційних програмах федеральних телеканалів недостатньо широко освітлюються проблеми регіонів, інформація, вмісна місцеву тематику, не є досить повною в рамках федеральних новин.

Таким чином, при аналізі змісту сюжетів, присвячених місцевій тематиці і федеральних телеканалів, що виходять в інформаційних програмах, нами були додержані основні умови, яких вимагає такий аналіз. Объективностьанализа була досягнута тим, що вибрані нами характеристики матеріалів розповсюджувалися на всі вибрані для дослідження сюжети. Вибір телевізійних повідомлень для контент-аналізу засновувався на формальних, об'єктивних ознаках, що дозволило соблюстисистематичностьанализа. Проаналізований ряд матеріалів відповідає требованиямрепрезентативности- він характерний для всієї реальної діяльності програми.

Проведене дослідження показало, що новини, присвячені місцевій тематиці, звичайно виходять в інформаційному випуску 3-9-м сюжетом, крім випадків надзвичайних випадків, катастроф общероссийского (загальносвітового) масштабу.

Основна тематична спрямованість досліджених сюжетів - військові дії в Чечні (2001-2002 роки), повінь в Краснодарськом краї (2002 рік), національні конфлікти, терористичні акти, політичні вибори в регіонах, діяльність Президента РФ (офіційні візити Президента в регіони).

У той же час соціальні проблеми, проблеми сільського господарства, промисловості, охорони здоров'я, культури, освіти, діяльність місцевої влади на федеральних телеканалах практично не освітлюється. Частіше за все матеріали, присвячені місцевій тематиці, подаються з екрана в формі змішаних повідомлень (усна інформація плюс відеоряд).

У більшості своїй локальність сюжетів визначається округами Російської Федерації. Інформація, що стосується Ростовської області загалом і м. Ростова-на-Дону зокрема, містилася тільки в 9 сюжетах, що попали у вибірку нашого дослідження. Такого роду матеріали були пов'язані з проблемами в Чечні і гучним судовим процесом у справі полковника Ю. Буданова.

Героями матеріалів, присвячених місцевій тематиці, частіше за все було все населення регіону і, рідше, місцеві політичні діячі. Оперативність матеріалів в більшості випадків визначалася категорією «сьогодні».

Внаслідок зроблених підрахунків ми дійшли наступних висновків: в інформаційних програмах федеральних телеканалів тільки 13-18% інформації пов'язано з проблемами регіонів, країв, республік Російської Федерації. Отже, федеральні інформаційні програми («Час», «Вести», «Сьогодні») не задовольняють інформаційні запити регіональних глядачів, пов'язані з микросредой мешкання. Цей пропуск в федеральному віщанні і покликані заповнити програми регіонального телебачення, яке, в свою чергу має ряд проблем і не завжди справляється з поставленими задачами.

Одна з найсерйозніших проблем регионалов-вещателей в Росії - взаємовідносини з місцевою владою. По новому положенню, прийнятому в 1998 році ФСТР Росії, переоформляти ліцензії мають право спеціально створені регіональні комісії, яким дозволено самим встановлювати і оцінювати можливості телекомпанія здійснювати віщання. І тут, як показує практика, нерідко виявляється волюнтаризм місцевих адміністрацій, що займаються роботою комісій. Однак багато які регіональні телекомпанія, незважаючи на безмірну кількість труднощів, продовжують працювати, стараючись зберегти свою творчу особу і індивідуальність. Про це свідчить кількість вещателей регіонального рівня, яких в Ростовської області, наприклад, зараз нараховується біля п'ятдесяти.

За даними опиту 1996 року, більшість регіональних ГТРК мали намір перейти на власний канал поширення до 2000 року зі значним збільшенням об'ємів віщання. При цьому ряд районів вважав за краще залишити деяку частину об'єму віщання на каналі «Росія» до створення власної мережі, рівноцінної йому по обхвату телеглядачів. Значна частина регіональних телекомпанія орієнтувалася на супутникові канали. Але, як показало час, об'єми віщання більшості регіональних телерадіокомпаній залишилися колишніми.

Програми регіонального телебачення створюються 90 державними телерадіокомпаніями і розповсюджуються, як правило, по каналах ВГТРК в межах своїх регіонів. У більшості регіонів обхват населення місцевою програмою нижче, ніж по общероссийским каналах. Це пояснюється насамперед тим, що програма РТР передається як по наземних лініях, так і через супутники на приймальні станції і ретранслятори, а місцеві програми використовують тільки наземні лінії. Крім того, не скрізь є радиолинейние лінії, що дозволяють охопити весь регіон місцевими програмами. Різниця по обхвату населення общероссийской і місцевою програмою складає по цих регіонах від 10 до 30 %.

Проте регіональне телебачення міцно поміщається свою в системі телемовлення країни. У регіонах ще збереглися такі жанри, як документальне кіно, телепублицистика, телеочерк, що повністю пішли з центральних каналів. Хоч в регіонах не можуть собі дозволити великих витрат на зйомку таких програм, ніякі технічні можливості не замінять того, що ми називаємо змістом і ідеєю. Саме через програми регіональних телекомпанія - державних і комерційних, прагнучих зберегти рідну мову, культуру свого краю, а заодно народів і народності, що населяють нашу країну, - і розкривається духовний початок Росії, що становить основу нашої держави.

Місцеве телебачення покликано освітлювати місцеву тематику, говорити зі «своїм» телеглядачем, проблеми якого регіональному телебаченню набагато ближче і зрозуміло, ніж федеральному. Ще зовсім недавно місцеві телерадіокомпанії являли собою ланки єдиної системи радянського телебачення. Демократизація телемовлення пред'явила нові вимоги до регіонального телебачення. Воно повинно заповнити нестачу інформації на федеральних телеканалах про події, що відбуваються в регіонах Росії. На думку Е. А. Корнілова, «необхідність місцевої преси і журналістики визначається, зумовлюється вже існуванням держав з їх адміністративно-територіальними структурами, а також існуванням різних соціальних, національних, професійних, етнічних груп, пов'язаних з особливостями даної місцевості, даного регіону і що мають свої інформаційні потреби» [112]. Як вважає автор, існування місцевої журналістики загалом і телебачення зокрема визначається також деякими соціальними, організаційними і культурно-рекреативними функціями, «що враховують тезаурус, код культури місцевої аудиторії, чинник ad hominem» [113].

Е. А. Корнілов говорить про те, що місцева журналістика реалізовує адміністративно-територіальні, суспільні, соціально-психоло-гические і культурно-етнічні задачі. Але внаслідок ряду причин, частіше за все економічної властивості, місцевим телевізійним каналам не завжди вдається виконати їх, а точніше - виробляти досить власних програм для того, щоб заповнити час, відведений телекомпанія в ефірі. Чіткого розподілу обов'язків між виробляючими і телекомпанія, що віщають, існуючого в столиці, в провінції поки немає. На місцевих каналах відсутні кошти для закупівлі готової телевізійної продукції з метою її подальшого транслювання, їх не вистачає також і для покриття витрат по виробництву телевізійного продукту, особливо публіцистичних і розважальних програм. Дані обставини неминуче приводять до необхідності звернення до програм московських і санкт-петербургских каналів, а значить, і до активізації процесів експансії.

Разом з тим сьогодні в регіонах створюється могутня інформаційна система місцевого телебачення. У останні роки регіональне телебачення оволоділо електоральними функціями, активно бере участь у виборчих кампаніях. На думку деяких дослідників, це сталося внаслідок того, що у політичних елит регіонів виникла необхідність мати власний інформаційний простір, через який вони безпосередньо могли б впливати на громадську думку. Місцеве телебачення надає обласним і міським адміністраціям можливість звертатися до величезної аудиторії, надаючи тим самим безпосередній вплив на телеглядачів «не тільки логікою аргументів, але і емоційним настроєм, тональністю виступу, всією нематеріальною, але надзвичайно дійової складової живого процесу спілкування» [114].

Регіональне телебачення, виконуючи електоральну функцію, активно задіяне в політичних кампаніях не тільки місцевого, але і федерального значення. Місцеві телекомпанія вважають престижним і вигідним участь в передвиборних заходах кандидатів до органів законодавчої і виконавчої влади країни. Вони розміщують в ефірі телевізійні ролики і матеріали, вмісні приховану рекламу, виготовлені московськими колегами. Політична експансія столичних телекомпанія в регіони пояснюється тим, що після завершення переділу ефірного «пирога» в Москві що не вгамували почуття ефірного голоду залишилося ще багато. І, природно, їх погляди звернулися у бік місцевого ефіру, який виступає як розмінний товар. «Убогі, так і регіональні компанії, що не встали на ноги готові на все, як ті ескімоси, що віддали бледнолицим колонізаторам за ковток "вогненної води" незчисленні багатства, ціни яким просто не знали. Ситуація дуже уже схожа ще і тому, що "ескімоси" нашого часу, то бишь регіональні телекомпанія, за свій товар (ефір), як і господарі тундри за хутра, грошей не отримують, вони отримують натурою, тобто низькопробними триллерами і іншим не першої свіжості продуктом, яким і заповнюють ефір. Зате конквистадори від телебизнеса мають живу і нехуду копеечку: в обмін на залежалий товар за дешево отримують гарантовані на всій території Росії широкі рекламні вікна» [115].

Одна з основних проблем регіонального телебачення, що приводить його до необхідності «займати» свій ефір чужими, зокрема московськими програмами, - це відсутність правової бази в області телерадиовещания. Наприклад, існування держзамовлення тільки для державних телерадіокомпаній позбавляє ініціативи створення соціально значущої продукції комерційні компанії, не заохочує і не розвиває вітчизняну телеиндустрию, примушує московські комерційні компанії купувати іноземну продукцію, а регіональні - «сідати» на телесети. Хоч є приклади розв'язання цього питання на місцях. Так, в Нижньому Новгороде в 1998 році був ухвалений обласний закон про державне замовлення для телевещателей всіх форм власності на основі творчого конкурсу. До речі, цей закон Російська асоціація регіональних телекомпанія (РАРТ) розіслала по всіх телекомпанія з тим, щоб познайомити з ним місцеві органи влади [116]. Але досі даний досвід не був використаний в інших регіонах.

Іншим важливим чинником, стримуючим розвиток телеканалів, і особливо регіональних, маючої меншу, ніж в столиці, мережу потенційних рекламодавців, є неповне, нерегулярне фінансування державних телерадіокомпанії, а також відсутність податкових пільг для комерційних телекомпанія, що перебувають в стадії розвитку.

У 1998 році Російська асоціація регіональних телекомпанія запропонувала встановити ті податкові, валютні, митні і фінансові пільги для комерційних телеканалів, які містяться в законі «Про державну підтримку кінематографії РФ». Також пропонувалося перетворити деякі тимчасові економічні пільги, які були встановлені в 1995 році законом «Про державну підтримку засобів масової інформації і книгоиздания в Російській Федерації». Але реакції уряду так і не пішло, і проблеми концептуальним образом вирішені не були.

Гострою і поки не вирішеною залишається проблема відсутності єдиної технічної політики серед вещателей і виробників, що нерідко позначається на якості ефіру, є складності з конвертацією і сертифікацією телевізійного обладнання. Більшість регіональних телекомпанія працюють на техніці «любительського» формату, що також перешкоджає виробництву високоякісної телевізійної продукції і приводить до необхідності звертатися за допомогою в московські фірми.

Проблема, не потребуюча коментарів і тісно пов'язана з попередньою, - це нестача коштів на підготовку кваліфікованих кадрів в регіонах. Одна сторона цієї проблеми полягає в тому, що на сьогоднішній день в Росії існує усього чотири центри по підготовці працівників телебачення - в Москві, Санкт-Петербурге, Новгороде і Ростове-на-Дону. Найбільшу кількість фахівців в цій області випускають московські організації, де навчання здійснюють практикуючі журналісти столичних телеканалів, популяризовані методи і прийоми роботи, властиві федеральній школі телемовлення. На думку генерального директора Ростовської державної телерадіокомпанії «Дон-ТР» Миколи Чеботарева, ефір саме недержавних регіональних компаній дуже схожий на столичний. «У Ростове-на-Дону, наприклад, шість недержавних каналів пропонують телеглядачу таке ось меню: ТВ-6, REN-TV, СТС, ТВ-Центр, АСТ. Програми столичних компаній не дуже відрізняються одна від іншої, а якщо врахувати, що вони усього трохи розбавляються матеріалами місцевого розлива (в основному це тонюсенькие рекламні прокладки, на всю лади що розхвалюють, пардон, прокладки і кошти від карієсу), то телеглядачу можна тільки поспівчувати, що ми і робимо» [117]. Таким чином, Н. Чеботарев вважає, що сьогодні тільки програми державних регіональних телекомпанія можуть мати свою неповторну і оригінальну особу.

Інша сторона проблеми складається в тому, що регіональні телекомпанія, як правило, не мають досить коштів або не хочуть тратити їх на підвищення кваліфікації своїх працівників. Якість продукції, що випускається непрофесіонал, природно, є більш низькою, ніж якість програм федеральних каналів, рейтинги місцевих каналів падають, глядач дивиться центральне віщання, а керівництво регіональних комерційних каналів з метою залучення рекламодавців вимушено ретранслювати чужі передачі.

Крім того, изолированность регіонів від Центра полягає у відсутності виходу місцевого віщання на общероссийскую аудиторію, а це могло б стимулювати підвищення творчого рівня регіональних програм, відповідальність за якість передач, укріпило б авторитет телекомпанія, створило можливості для формування єдиного інформаційного простору країни.

Негативним моментом в процесі створення такого простору є також обмежені можливості телекомпанія по обміну інформацією «по горизонталі», т. е. між собою, і слабо розвинений міжрегіональний ринок телепродукції.

У «Законі об телерадиовещании» практично нічого не говориться про регіональне віщання, хоч законодавча база діяльності регіональних телерадіокомпаній необхідна. І це упущення в законодавстві є слідством відсутності єдиної державної політики в сфері телерадиовещания.

Таким чином, федеральне і регіональне телебачення в єдиному інформаційному просторі сьогодні існують автономно, кожне розвивається по своїх законах і принципах. Федеральні канали не можуть замінити програми місцевих студій, а регіональне телебачення внаслідок ряду гальмуючого його розвиток причин, множини проблем, з якими воно стикається, зміцнює свої позиції поки лише тільки за рахунок своїх інформаційних програм, заповнюючи тим самим нестачу інформації на федеральних каналах про події, що відбуваються в регіонах Росії.

Розділ 3. Творча взаємодія федеральних і регіональних телевізійних каналів

3.1. Структура, особливості змісту і місце

інформаційних програм регіонального телебачення

Інформаційні програми складають основу віщання будь-якого телеканалу. По структурі інформаційної програми, її місцю в сітці віщання телеканалу, характеру інформації можна судити про телевізійний канал загалом, його ангажированности тим або інакшим органом влади або олігархом, визначити його ідеологічну спрямованість. Сьогодні практично всі вітчизняні центральні телеканали мають власну інформаційну програму (за винятком СТС і «MTV-Росія», специфічний формат яких не передбачає наявності інформаційних програм). На регіональних телевізійних каналах інформаційні програми грають не менш важливу роль, ніж на федеральних. Так, кожна регіональна телекомпанія, що віщає в Ростовської області, має сьогодні власні інформаційні випуски, що виходять з встановленою періодичністю.

Інформаційні новостние програми - «регулярне повідомлення поточних подій, що складається з 8-14, іноді до 20 епізодів ( "сюжетів"). Набір новин універсальний - від політики до погоди, включається все маюче прикладне, орієнтуюче значення для будь-якого глядача - слухача. Спеціалізовані новостние інформаційні програми - набір новин одного профілю (мода, результати спортивних змагань, кримінал, автомобилизм, сільське господарство і інш.)» [118]. Але тут необхідно уточнити, що інформаційні програми освітлюють не просто поточні події, а новини, т. е. щось нове, актуальне і достовірне.

Під поняттям «власні» маються на увазі програми власного виробництва, т. е. програми, підготовлені «своїми» силами, на власних технічних засобах, на матеріалах вітчизняного і іноземного виробництва, а також зроблені на замовлення (оплачені з власних коштів) і отримані в безстрокове користування. Визначення даного поняття необхідне, оскільки інформаційні програми регіональних телекомпанія викликають найбільший інтерес саме з тієї позиції, що є власним, а іноді і єдиним телепродуктом регіональної телекомпанія, по якому можна судити про міру розвитку тієї або інакшої місцевої станції.

Інформаційні редакції складають основу діяльності кожного телевізійного каналу і, як правило, включають саме велику кількість співробітників телекомпанія. Це пов'язано, передусім, зі специфікою їх роботи, яка полягає в зборі і обробці матеріалу, і її метою - максимальним обхватом подій і випадків в місті, області, регіоні. Для забезпечення роботи відділів і редакцій інформації недостатньо одного режисера і двох-трьох журналістів-редакторів, як звичайно буває в інших відділах. Жорсткий розподіл обов'язків, планування ефіру, швидке реагування на події і здатність репортерів і операторів швидко зорієнтуватися в будь-якій ситуації - ось основні доданки успіху роботи інформаційних служб.

«Інформація - візитна картка будь-якого каналу» [119], - вважає дослідник телебачення Г. В. Кузнецов. «Інформаційні програми - це програми, присвячені новинам, сиюминутного повідомлення» [120]. Новостная журналістика - це професійна діяльність по збору і подачі «самоочевидних» фактів, коли факт не потребує додаткових коментарів, говорить сам за себе.

Однак до виходу в ефір новина проходить декілька етапів обробки відповідно до колективного образу роботи телевизионщиков і структури редакції:

- головний редактор координує роботу всієї редакції, визначаючи тематичний план випусків, графік роботи знімальної групи і розподіл обов'язків редакційних працівників, отсматривает, редагує і випускає (або не випускає) матеріал в ефір;

- режисер програми комплектує інформаційний випуск згідно з планом, розробленим в тісній співпраці з випускаючим редактором; він хронометрує сюжети і модулює композицію програм. Режисер - це ще і постановник, тому в його функції також входить керівництво технічним персоналом: операторами, інженерами, осветителями, звукорежиссерами;

- кореспонденти інформаційних відділів, передусім, повинні зібрати потрібну інформацію, яка після обробки стане основою інформаційних випусків, підготувати відповідний сценарій, закадровий текст, коментарі і в деяких випадках дикторський текст.

Кореспонденти інформаційних служб, готуючи матеріали до ефіру, частіше за все використовують два типи новин - «жорсткі» і «м'які». Кожний з цих типів має свої позитивні і негативні сторони. Принцип побудови «жорстких» новин - «нічого зайвого», при такій подачі інформації не гарантується повна об'єктивність, зате присутній допустимий рівень правдивості. У залежності від акцентів репортер розташовує факти по «убуваючому інтересу», починаючи з самого важливого («обернена піраміда»). На відміну від «жорсткої», «м'яка» новина менш оперативна, в неї вводиться момент інтриги, що робить новину більш легкою для сприйняття. Використання моделі «м'якої» новини рекомендується при зниженій значущості події, коли ослаблені або зовсім відсутні оперативний або інформаційний мотиви.

У 90-е роки побудова новостних програм змінилася. Якщо раніше сценарій випуску був обмежений чіткою схемою: політика, економіка, культура, спорт, то сучасне інформаційне телебачення робить упор на сенсаційність інформації, порушуючи послідовність подій. Це пов'язано з появою нових тенденцій в інформації, зміною відносин адресант - адресат і заміною старих принципів роботи всього телебачення новими. У телевізійній практиці, наприклад, з'явився такий прийом, як персоніфікація [121] новин, що є результатом сприйняття глядачем програм телебачення, що змінилося.

Сталася реорганізація і в структурі самих редакцій. Наприклад, з'явилася така професія, як продюсер [122], що було викликано комерціалізацією досліджуваного феномена. Проте, незважаючи на багато які зміни в структурі і організації інформаційних відділів, і сьогодні «редакція інформації сформована по функціональній ознаці - підготовка і випуск повідомлень про поточні події, в якій би сфері вони ні відбувалися» [123].

Природно, що всі ці зміни, що відбулися на центральному телебаченні, вплинули і на діяльність регіональних телеканалів. Розвиток інформаційних програм на регіональному телебаченні - процес, «відкритий в майбутнє, незавершений» [124], при цьому хоч і що планується, але частіше - стихійний. Це свого роду «реальна матеріалізована форма існування телебачення в суспільстві, його публічне буття» [125].

Сьогодні майже кожний канал регіонального телебачення має свою інформаційну програму, яка бореться за право бути самої актуальною, оперативній, популярної в даному регіоні, області, місті. Для цього керівництво каналів, редакторський і кореспондентський склад редакцій прагнуть привернути увагу до своєї програми не тільки її розташуванням в сітці програм, найбільш зручним глядачу, але і шляхом підвищення рівня професіоналізму в роботі редакції. Ми розглянемо особливості роботи інформаційних редакцій трьох ростовских телекомпанія: «Дон-ТР», «35-й канал Теле-Х» і «Південний регіон».

«Дон-ТР» - компанія з державною формою власності, її «візитною карткою» є інформаційна програма «День Дону». Редакція інформації на «Дон-ТР» не тільки сама могутня по технічному оснащенню в телекомпанія, але і сама велика в регіоні по числу працюючих в ній співробітників. У її штаті три режисери, два помічники режисера, два адміністратори, два випускаючих редактори, сім кореспондентів. Керує відділом інформації головний редактор. Операторська команда не входить до складу редакції, але в той же час працювати з репортерами «Дня Дону» можуть одночасно до шести операторів. Адміністратори редакції забезпечують під час виходу в ефір титрование матеріалів (вказують прізвища репортера і оператора даного матеріалу, ініціали і прізвище що інтерв'юється і т. п.), здійснюють набір тексту на «телесуфлер», ведуть журнал обліку програм, минулих в ефірі. Під час прямого ефіру адміністратор завжди знаходиться з режисером на пульті управління. У задачі помічників режисера входить технічний монтаж відеоматеріалів.

Програма «День Дону» вийде в ефір два рази в день з понеділка по п'ятницю. Для випуску новин використовується прямий ефір в «прайм-тайм»: 18-00 і 19-30, хронометраж програм - 20 хвилин. Телерадіокомпанія «Дон-ТР» є ретранслятором телеканалу РТР, і сам факт того, що програма виходить в ефір на державному каналі Російського телебачення, визначає численність зрительской аудиторії. Структура випуску новин в програмі «День Дону» повністю повторює структуру «Звісток» на РТР. Це склалося історично, ще відтоді, коли у вітчизняній телевізійній системі існувала вертикальна структура управління і інформаційні програми на регіональних державних телеканалах були точною копією центральних випусків новин. Випуски «Дня Дону» складаються з політичних, економічних новин життя регіону, області, міста, а також новин культури і спорту, прогнозу погоди.

«35-й канал Теле-Х» - один їх перших недержавних каналів в Ростовської області. Він був створений в 1993 році і юридично являє собою товариство з обмеженою відповідальністю.

Склад і структуру редакції інформації цього каналу представити в схематичном вигляді практично неможливо. Це пояснюється постійними змінами в штаті редакції і текучістю кадрів. Старожили цього каналу називають інформаційну редакцію «полігоном для навчання». Число працюючих репортерів, як правило, не більш трьох. Єдина постійна посада - шеф-редактор відділу новин. Інформаційна програма «Від наших кореспондентів» вийде чотири рази в день (в 7-05, 10-00, 16-30, 00-05), хронометраж програми - 15 хвилин. Для ефіру використовується матеріал в записі, що пояснюється непостійним складом співробітників редакції, відсутністю досвіду у ведучих і, частково, їх непрофесіоналізмом. Зйомки і монтаж матеріалів для програми виконується на відеокамерах і монтажних блоках системи Super VHS. Інформаційний випуск звичайно складається з 5-6 сюжетів, присвячених політичному, економічному, культурному життю області і міста і закінчується прогнозом погоди.

Однак так невисокий рівень структурної організації незабаром, цілком можливо, буде компенсований якістю матеріалів, що випускаються. З недавнього часу редакція програми «Від наших кореспондентів» почала співпрацю з мовним каналом м. Москви - «ТВ-Центр». У планах керівників столичного каналу - залучення регіональних партнерів до виконання ролі корпунктов і виробників програм.

Телеканал «Південний регіон» сьогодні поміщається перше по популярності серед недержавних каналів. Ця телерадіокомпанія була створена на базі Північно-Кавказької залізниці. Інформаційна програма каналу «Південний регион-Инфо» сьогодні вступила в жорстку творчу конкуренцію з інформаційною програмою державного телебачення, що підтверджують численні призові місця на щорічному Фестивалі донських телевещателей «Лазоревий Колір», що проводиться департаментом по друку і телерадиовещанию Ростовської області.

Завдяки входу в централізовану мережу «ТВ-6 Москва», а потім в «ТВ-З», телекомпанія «Південний регіон» отримала доступ до нового джерела програмування, що полегшило їй життя, особливо на перших часах становлення і розвитку, а також підвищило рейтинг і розцінки на рекламу.

До складу редакції входять два випускаючих редактори, п'ять журналістів і п'ять операторів. Деякі співробітники суміщають журналістські функції з операторськими. Більшість працівників творчої бригади мають спеціальна вища освіта, що, безсумнівно, позитивно позначається на якості вироблюваних телепрограмм.

«Південний регион-Инфо» вийде в ефір чотири рази в день протягом робочого тижня, тривалість ефіру - 10 хвилин. На відміну від державного телебачення, в телерадиокорпорації «Південний регіон» інформаційна програма не має переваг перед відділом авторських передач або реклами, чим пояснюється жорстка регламентація часу під час монтажу. Інформаційний випуск складається з тих же економічних, політичних, культурно-просвітницьких тим, а завершують його новини спорту і прогноз погоди. Загалом в цій інформаційній телепрограмме сюжети про події, що відбуваються могли б претендувати на велику об'єктивність в порівнянні з ангажованою місцевою владою програмою «День Дону», але тут необхідно враховувати той факт, що крім коштів, отриманих за рахунок реклами на каналі «Південний регіон», телекомпанія загалом існує на гроші акціонерного товариства СКЖД (Північно-Кавказька залізниця). Єдина відомча телепрограмма «Ритм дороги» вийде в ефір телеканалу кожний тиждень і присвячена роботі СКЖД, управління МПС і СКЖД.

Таким чином, найбільш конкурентоздатними на сьогоднішній день є інформаційні програми ГТРК «Дон-ТР» і ТРК «Південний регіон». Разом з тим очевидно, що самої могутньої по технічному оснащенню, по обхвату населення, по організаційній структурі редакції, по кваліфікації журналістів залишається редакція інформації державної телерадіокомпанії «Дон-ТР». Сьогодні ГТРК «Дон-ТР» охоплює територію з населенням біля 6 млн чоловік, обсяг власної продукції становить 4 години в день (стільки ж, скільки на ОРТ і РТР), передачі телеканалу дивляться більше за 5,5 млн глядачів не тільки в Ростовської області, але і в окремих районах Краснодарського краю, України, Калмикиї, в Луганській і Донецькій областях.

По даним «Інтерньюс», сьогодні в Росії працюють в ефірі більше за 600 регіональних телекомпанія [126]. Основну інформацію про те, що відбувається в країні і за рубежем, телеглядач отримує з інформаційних програм центрального телебачення, однак місцеві новини глядач вважає за краще отримувати по каналах регіонального телебачення. Функції інформаційних програм місцевого телебачення - це передача додаткової інформації в порівнянні з тією, яка дається центральними телекомпанія, задоволення специфічних інформаційних потреб жителів області, міста або регіону. Незважаючи на це, інформаційні програми є самими популярними на регіональному телебаченні. Принаймні, «місцеві» замовники телереклами, яким центральні канали недоступні, вважають за краще давати свою рекламу у час або безпосередньо перед або після регіональних новин.

Місцеві новини - це основне джерело доходу і прибутки будь-якої телекомпанія. Наприклад, американські телекомпанія вкладають великі гроші в створення випусків місцевих новин і вміщують в них рекламу тільки тому, що їх витрати не тільки окупаються, але і приносять величезний прибуток. Тому в Америці між регіональними телевізійними станціями існує найжорстокіша конкуренція саме в області новин. Кожна телестанція бореться за те, щоб саме її новини мали самий високий рейтинг, оскільки від цього залежить прибуток. Наприклад, переміщення тільки на один рядок рейтингу вгору або вниз означає або запрацювати, або втратити 1 млн доларів в рік [127].

Хоч практично всі місцеві недержавні станції виробляли і показували хроніку місцевих подій з першого дня, як тільки у них з'явилася камера, на ранніх етапах розвитку місцевого телебачення виробництво регулярних інформаційних програм не було широко поширеною практикою. За останні 5-7 років положення змінилося, і тенденції виробництва місцевих новостних програм продовжують розвиватися на базі перерозподілу і використання коштів, що є для виробництва новин.

Так, наприклад, з більш ніж 340 російських недержавних телевізійних станцій 83% випускають інформаційні програми, щонайменше, один раз в тиждень, а 49% станцій дають місцеві новини щодня [128]. Більш детально тенденції виробництва місцевих новин показані в таблиці [129]:

Періодичність випуску новин

Кількість станцій

Виробництво інших інформаційних програм

Не виробляють інших інформаційних програм

Частка, %

Щодня (5-7 днів в тиждень)

166

117

49

49

2-4 дні в тиждень

56

29

27

16

Один раз в тиждень

62

32

30

18

Не вийдуть

59

19

40

17

Всього

343

197

146

100

Внаслідок проведення дослідницького проекту «Моніторинг інформаційних програм незалежних регіональних телекомпанія» було виявлено, що «існує значний розрив між центральним і регіональним інформаційним порядком денним» [130].

Це означає, що два інформаційних поля - центральне і регіональне - функціонують самостійно, незалежно один від одного. «Події федерального рівня, що визначають смисловий зміст інформаційного поля центрального ЗМІ, не впливають визначального чином на інформаційне полі регіональному ЗМІ» [131].

У змістовному аспекті регіональний інформаційний простір існує автономно від центрального. Сьогоднішній стан інформаційного поля регіонального телебачення виявляється таким, що «воно, з одного боку, саморазвивается і генерує власні теми, відмінні від центральних, а з іншого боку, "блокує" і нейтралізує вплив центральних інформаційних потоків» [132].

У Ростове-на-Дону всі місцеві телекомпанія виробляють свої інформаційні випуски новин. Інформаційні програми є невід'ємною частиною кожної ростовской телекомпанія. У порівнянні з московськими, зміст і оформлення місцевих інформаційних програм виглядають бедновато, оскільки у багатьох телекомпанія не дістає технічних засобів, погано працює розгалужена кореспондентська мережа, не завжди є можливість проникати для отримання інформації у владні структури на місцях. Але в інформаційних випусках місцевих новин «менше дистанція між репортером і відображеною ним дійсністю, велика емоційність в подачі матеріалу і нестандартні ведучі» [133]. У ведучих інформаційних програм на регіональному телебаченні немає, на думку багатьох дослідників, «цинізму і відвертої демагогії, які так і лізуть з московських телеекранів» [134].

Тривалість інформаційних випусків протягом тижня (на різних каналах) коливається від п'яти хвилин до півгодини. Сьогодні телекомпанія роблять упор на інформаційні випуски не тільки тому, що це є необхідністю, але і з метою залучення більшої кількості місцевої аудиторії, а значить, і рекламодавців. Наявність постійних, професіонально поставлених випусків новин говорить про хорошу технічну базу телеканалу, високий рівень кваліфікації його співробітників і достатню міру його самостійності.

У той же час можливість вибору у ростовской аудиторії створює конкурентну ситуацію в цій колись монополізованій державою сфері. Така ситуація характерна, проте, не тільки для регіонів, але і для Росії загалом і дає позитивний ефект. Завдяки їй розвиваються і удосконалюються журналістські форми і методи подачі інформації, телекомпанія прагнуть зробити нові програми більш оперативними, підвищити рівень їх змісту.

Яке місце займають інформаційні випуски в мовній політиці ростовских телекомпанія, видно на прикладі ГТРК «Дон-ТР» і ТРК «Південний регіон».

ГТРК «Дон-ТР» випускає власну щоденну інформаційну програму «День Дону», широко освітлююче життя області, суспільно-політичні, економічні і культурні події, спорт і т. д. У буденні дні інформаційні випуски вийдуть чотири рази в день неповний в 4,5 - 5 - 2 години в один і той же час, у вихідні дні - один раз, в суботу. Щоденний графік виходу інформаційних програм, що Устоявся є важливим чинником, що залучає зрительскую аудиторію, і також говорить про серйозний підхід телекомпанія до випуску інформаційних програм. Як ніякі інші програми, інформаційні випуски потребують чіткого закріплення їх в сітці віщання. Тривалість інформаційного випуску коливається від 8 хвилин до півгодини.

Виглядає сітка віщання інформаційної програми так: в 8.50 глядачам пропонують 10-хвилинні новини, які анонсують події наступаючого дня і підводять підсумки дня минулого; в 13.30 глядачі мають можливість побачити більш докладні репортажі про події, анонс яких вони бачили вранці, і познайомитися з розвитком подій дня; в 18.30 - більш динамічний, інформаційно насичений півгодинний блок новин, а завершує сітку віщання в 20.30 восьмиминутний новостной «дайджест» про основні події дня.

«Південний регион-Инфо» - інформаційна програма, що виходить в ефірі телеканалу «Південний регіон» і що розказує про найважливіші події міста і Південного федерального округу загалом. У цієї програми досить широкий спектр подій, що освічуються: політика, економіка, влада, армія, медицина, культура і т. д. «Південний регион-Инфо» виходить в ефір щодня: по будні - 5-6 разів в день, по вихідних - 1-3 рази в день. Тривалість випуску протягом дня коливається від 15 до 25 хвилин в залежності від часу виходу в ефір. Від загального об'єму віщання власних програм інформаційні становлять 46%.

На «Південному регіоні» сітка віщання інформаційних програм будується приблизно тим же образом, що і на «Дон-ТР», тільки інформаційні випуски починають виходити в 6.45 ранки (анонс і огляд основних подій дня, що наступив ), а завершується інформаційне віщання в 3.20. З більш повною інформацією глядачів знайомлять випуски новин в 18.30, 22.55, 1.55, 03.00.

На центральних каналах новини з регіонів представлені вельми однобоко, в основному інформацією про скандали і катастрофи, а часом і зовсім мають спотворений характер. Тому недивно, що місцеві інформаційні програми сьогодні володіють всевозрастающим суспільно-політичним потенціалом.

Регіональне державне телебачення як джерело інформації про місцеві події по статистиці користується більшою популярністю, ніж незалежні станції. Це пов'язано, по-перше, з тим, що регіональне державне телебачення звичайно веде віщання на другому каналі РТР і завдяки цьому має більш могутній сигнал і більш численну зрительскую аудиторію, чим незалежні станції. По-друге, регіональне державне телебачення згідно із законом зобов'язано виробляти свої інформаційні програми, в той час як далеко не всі регіональні і місцеві станції роблять свої випуски новин. По-третє, новостние програми недержавних регіональних телевізійних станцій як і раніше не відрізняються стабільним рівнем якості. Але все це, однак, не означає, що новостние програми місцевих державних станцій скрізь користуються більшою популярністю, ніж новини незалежних станцій.

За останні декілька років удосконалилися структура і зміст новин, змінився характер подачі матеріалів і розташування сюжетів у випуску в залежності від актуальності теми і значущості якої-небудь події для місцевого глядача. Від принципу повідомляти про все потроху тележурналисти перейшли до відбору інформації для конкретних глядачів міста, області. Все це сприяло формуванню конкретного типу інформаційного випуску на тих каналах, які були в цьому зацікавлені.

3.2. Вплив федерального телебачення

на жанри і тематику програм регіональних каналів

Регіональні державні телекомпанія з самого початку їх функціонування мали більш високий технічний і творчий потенціал для виробництва власних програм, чим недержавне регіональне телебачення. Внаслідок історично чого склався умов виробництва, розвитку, формування регіонального телебачення державні телекомпанія довгий час займали лідируючі позиції за якістю виробництва і кількістю власних передач. Так, наприклад, безперечним лідером по виробництву власних програм серед ростовских телекомпанія довгий час залишалася, так і зараз залишається, ГТРК «Дон-ТР», хоч на сьогоднішній день позиції даної телекомпанія не так непохитні, як раніше. Тематичний спектр передач державної телекомпанія досить широкий - це музичні, релігійні, дитячі, спортивні програми, передачі для молоді, новостние програми і т. д.

Більш п'яти років існують в ефірі програми творчих об'єднань «Місцевий час», «Провінційний салон», «БЕРЕЗЕНЬ», «Пломбір», «Камертон». Телекомпанія широко практикується використання «прямого ефіру». Це трансляція «відкритих студій», «круглих столів», дискусій. Щотижня в ефірі «Служба зворотного зв'язку» - програма в прямому ефірі з телефонами зворотного зв'язку по самим актуальним соціальним проблемам, в якій на питання телеглядачів відповідають керівники обласних і міських відомств і організацій. Це говорить про тісну співпрацю телекомпанія зі своєю аудиторією. Форма цієї програми підказана телеглядачами, які в листах і по телефону пропонують теми подальших телепрограмм.

Також існує ряд програм, в яких глядачу надається можливість висловити свою думку, задати питання: «Стіна» (передача по листах і телефонних дзвінках телеглядачів, «що вперлися в стіну бюрократичної тяганини при розв'язанні житлово-комунальних проблем»), «Вулиця Барикадна» і т. д. Таким чином, в програмах місцевого телебачення широко використовуються інтерактивні технології, здійснювані за допомогою телефонної, пейджинговой зв'язку і мережі Інтернет.

На сьогоднішній день майже всі місцеві телекомпанія міста Ростова-на-Дону виробляють власні інформаційні програми, майже на кожному каналі є музичні вітальні передачі: «З любов'ю до Вас» («Дон-ТР»), «Любимі мелодії» (35-й канал «Теле-Х»), «Музичний автограф» (22-й канал «Експовім»), «Музична скринька» («Південний регіон») і пр. Деякі телекомпанія намагаються робити власні інформаційно-аналітичні програми, але, на жаль, їх якість поки залишає бажати кращого. У ситуації, коли конкурентна боротьба між регіональними телекомпанія посилюється, одні з них залишаються збоку від неї, погоджуючись з встановленими колись пріоритетами, інші ж намагаються залучити глядача шляхом вдосконалення своєї мовної політики і не зупиняються на досягнутому. Ще чотири роки тому ТРК «Південний регіон» не виділялася на фоні інших комерційних станцій міста. Сьогодні ситуація змінилася, і дана телекомпанія здатна конкурувати з ГТРК «Дон-ТР», хоч ще і не по всіх показниках, оскільки в основному «Південний регіон» робить ставку на інформаційні і інформаційно-аналітичні передачі, але разом з тим має хороший потенціал для подальшого розвитку в мовній сфері.

Нарівні з тенденцією, що є в цей час до поліпшення якості вироблюваних ростовским телекомпанія власних програм, продовжується запозичення жанрів, тим, структур неінформаційних програм у центральних телевізійних каналів. Багато які програми і навіть цілі редакції, створені регіональними телевизионщиками, якщо не повністю, то майже повністю повторюють відповідні програми і редакції центрального телебачення. Копіюються не тільки жанри, теми, мова, імідж ведучих, зображальні кошти, але і декорації в студії, оформлення програмних заставок.

Розміщуючи програми для дітей і юнацтва в післяобідній час, телеканали всього світу враховують те, що в ці години діти повертаються з школи. У мовній сітці телеканалу «Дон-ТР» вже декілька років цей час займають програми «Підліток», «Пломбір», «БЕРЕЗЕНЬ», «Труба». Причому практично всі вони, як було сказано вище, є аналогами програм, вироблюваних телекомпанія «Клас» (ОРТ). Повторюються не тільки стиль і структура побудови телепрограмми загалом, змісту сюжетів, тематики, але і імідж ведучих, і художньо-зображальні кошти (музичний супровід, оформлення і дизайн студії).

У останні роки на регіональних телеканалах з'явилося безліч музичних програм, таких, як, наприклад, «Мегамікс» («Дон-ТР»), «Музична развлекалочка» (35-й канал «Теле-Х»), «Караоке в Ростове» (38-й канал «Альтернатива»). Проект «Мегамікс» спочатку задумувався як музичний канал з об'ємом віщання 6 годин в доби, що виходить на дециметровом 35-м каналі і побудований з безлічі музичних програм, що йдуть упереміж з видеоклипами. Цей жанр з'явився в США в 70-х роках і успішно продовжує розвиватися і завойовувати цілі телеканали світу. Яскравий приклад його - музичний канал MTV. Декілька років тому на центральному телебаченні з'явився вітчизняна «філія» каналу - «MTV-Росія». Проекту «Мегамікс» на «Дон-ТР» не призначено було здійснитися, оскільки інший ростовский телеканал - «Оверсан» - став регіональним партнером телесети «MTV-Росія» і ретранслює її програми, з яких і складається практично весь його ефірний час.

Єдине, мабуть, оригінальне музичне шоу на місцевому телебаченні - «Караоке в Ростове» на телеканалі «Альтернатива». Творці програми повністю врахували специфіку місцевого телебачення, внаслідок чого ця телепрограмма користується величезною популярністю у телеглядачів і завойовує досить високі рейтинги. Під час прямого ефіру в студію може подзвонити будь-який бажаючий і, вибравши пісню, виконати її під акомпанемент «Караоке».

Програма «Модна лінія» («Дон-ТР»), присвячена новинкам моди, подіям з світського життя міста, стала слабою пародією на такі програми, як «Стиль» (ТНТ), «Шоу-бізнес великим планом» (СТС), «Світські новини» (ТВС), «Публічні люди» (ТВС), «Стіліссимо» (MTV). Напевно, для програм такої тематики необхідний розмах, передусім присутність того самої «світського життя», тих самих «світських левів», і, наприклад, в Москві, передачі такого плану актуальні і цікаві глядачу. А на регіональному каналі, навіть враховуючи інтереси його аудиторії, декілька недоречно міркувати про високу моду «від кутюр». Два роки тому на «Дон-ТР» вже була невдала спроба запуску телепрограмми «Стиль і Мода», яка так і не знайшла свого місця в рамках місцевого віщання.

Крім того, на місцевих телеканалах здійснювалися спроби створення різних варіантів струму-шоу за зразком центральних каналів, що виходять в ефірі, які так і не стали популярними внаслідок специфіки місцевого віщання. Сьогодні на каналі «Дон-ТР» виходить авторська програма В. Ткаченко «Закулісье», мета, задачі і задум якої повторюють відому програму Оксани Пушкиной «Жіночі історії» (ОРТ) (а потім - «Жіночий погляд» на НТВ) і програму «Кумири» на ОРТ. У програмі «Закулісье» ведучий інтерв'ює зірок естради, кіно і театру, що приїжджають на гастролі в м. Ростов-на-Дону. Структура програми, питання, оформлення студії, навіть звуковий супровід дуже нагадують так популярний проект О. Пушкиной. За цим зразком побудована і програма «Жіночий клуб» на каналі «Експовім». Героїнями програми стають відомі ростовчанки - лікарі, вчителя, наукові працівники, бізнес-леді. Правда, єдина відмінність регіонального проекту від московського в тому, що «Жіночий клуб» більш ніж наполовину складається з рекламних матеріалів.

Ще одне нововведення на російських телеканалах не залишилося непоміченим регіональними телевизионщиками - це численні лотереї такі, як «Російське Лото», «Бінго-Шоу». На каналі «Дон-ТР» біля півроку назад з'явилася телевізійна лотерея «Призи Дону», вже, однак, що здобула сумну славу через пов'язані з нею скандали і судові справи.

Телекомпанія «Дон-ТР» виробляє програми для дітей і молоді: «БЕРЕЗЕНЬ», «Труба», «Пломбір» (цикл щотижневих передач для дітей і юнацтва), чого не робить більше жодна інша ростовская телекомпанія. Але майже всі вони в структурному, тематичному і змістовному аспектах є аналогами програм центрального телебачення. Так, наприклад, програма «Труба» - точна «копія» програми «До 16 і старше», що виходить на центральному телеканалі вже не один десяток років. Повторюється не тільки структура передачі - сменяющие один одного сюжети, декілька ведучих постійних рубрик - але і тематика, дизайн програми, оформлення студії і пр. Програма «Вгадай мультяшку» навіть в своїй назві копіює відому телевикторину, що виходила на телеканалі ОРТ декілька років тому. Тільки в проекті центрального телебачення, в свою чергу «сканованого» із зразка, запропонованого західними продюсерами, дорослі гравці «вгадували» мелодії відомих естрадних пісень, а в місцевому варіанті детишки вгадують назви мультфильмов по їх уривках. На «Дон-ТР» з 1991 по 1999 рік робилися спроби створення телепрограмм по подібності струму-шоу і вікторини центральних телеканалів. Наприклад, «У багаття», «Вгадай мультяшку» і інші. Але внаслідок недостатнього професіоналізму з спроб зробити струм-шоу виходило традиційне проблемне інтерв'ю.

ГТРК «Дон-ТР» оголосила про струм-шоу «У багаття». У призначений день і годину на Театральну площу, де було засвічене багаття, прийшли все бажаючі взяти в ньому участь. Ведуча Євгена Апаріна задавала цікаві питання. Їй з натовпу відповідали, і досить тямуще. Але ця дія ніяк не можна було назвати «уявленням», яке має зачин, розвиток, кульмінацію і розв'язку.

Довгий час телекомпанія «Дон-ТР» випускала в ефір програму «З тієї ноги!», яка була аналогом програм центральних телеканалів: «Добрий ранок» (ОРТ), «Добрий ранок, Росія!» (РТР), «Ранок на НТВ» (НТВ), «Ранок на ТВС» (ТВС). Програми, що виходять в ранкові години, орієнтовані на дорослу аудиторію і що будуються за принципом журналу, в якому один за іншим зміняються новостние репортажі з короткими нарисами, з'явилися на вітчизняному телеекрані в кінці 80-х років і відразу ж зайняли свою нішу в ефірі. На Заході цей жанр надзвичайно популярний, оскільки дозволяє залучити глядачів до екрана в ту годину, в яку ні у кого немає часу сидіти перед телевізором. Програми такого типу можна дивитися «як би походячи», буквально - «між справою». Програма «З тієї ноги!» була спробою організувати віщання в ранкові години, хоч зараз цей проект зник з телевізійної сітки віщання, а його місце зайняв новий, але з такою ж структурою і змістом - «Рання пташка».

Ще одна програма телеканалу «Дон-ТР» побудована по і популярній моделі «кулінарних програм, що вже давно використовується ». Таких програм досить багато на центральних телеканалах: «Кулінарний поєдинок» (НТВ), «Володар смаку» (ОРТ), «Смачні історії» (НТВ). Але ростовская «Донська кухня» побудована за зразком програми «Смак» на телеканалі ОРТ, в якій ведучий запрошує відомих людей - політиків, акторів, музикантів - в студію, де вони готують різні блюда. Знімальним майданчиком служить кухня в квартирі ведучого; в процесі програми він рекламує товари, які використовуються під час приготування блюд - газову плиту, посуд, побутову техніку, продукти харчування, і т. п. Те, що дія відбувається не в телестудії, а на реальній кухні, додає програмі деякий шарм, домашня обстановка створює враження затишку, і всі ці чинники відрізняють «Смак» від інших аналогічних програм центральних телеканалів.

У програмі «Донська кухня» ведучий використовує власну кухню, він також постійно рекламує продукцію місцевих виробників. Єдина відмінність цього проекту від програми «Смак» в тому, що на «Донську кухню» не запрошуються гості - ведучий готує сам. Не тільки жанр, тема, декорації, але і образ ведучого повторюється: ведучий «Смаку» - популярний музикант, а ведучий «Донської кухні» - також досить відомий в Ростовської області артист, бувший учасник народного козачого хору.

Програма «Синеманія» (РТР) присвячена кіно і побудована за наступним принципом: анонс репертуару кінотеатрів Москви, огляд нових фільмів, новини кинобизнеса, телевикторина для глядачів. У програмі «Підемо в кіно!» («Дон-ТР»), яка є аналогом «Синеманії», розказується об киноновинках, що виходять на екрани міста Ростова-на-Дону, про нові фільми, які знімають відомі режисери, про відомих акторів і т. д. У кожній програмі проводиться вікторина, переможець якої отримує як приз квитки на кіносеанс або відеокасета із записами фільмів.

На центральних телеканалах популярні програми про здоров'я. Перша з них - «Здоров'я» - з'явилася на радянському телебаченні в 70-х роках і продовжує регулярно виходити на телеканалі ОРТ. Крім того, аналогічні програми виходять на телевізійних каналах РТР («Здоров'я»), НТВ («Без рецепта»), ТВС («Здоровий інтерес»). Всі вони побудовані по наступній моделі: ведучий - людина з медичною освітою - розказує про нові лікарські препарати, медичні технології, дає ради телеглядачам про те, наприклад, як в зимовий час уберегтися від простуди, які профілактичні заходи потрібно робити щоб уникнути того або інакшого захворювання, і пр. Програма «, що Виходить на регіональному каналі «Дон-ТР» Теледоктор» і проекти центральних телеканалів по медицині схожі, як дві краплини води, по тематиці, структурі, іміджу ведучих і т. д. Відмінність складається лише в тому, що ведучий «Теледоктора» ще і рекламує лікарські препарати і аптеки, в яких їх можна купити. Як і в аналогічних програмах центрального телебачення, ведучий відповідає на питання телеглядачів, прислані на адресу редакції, або просить прокоментувати їх фахівця в тій або інакшій області медицини.

Програма «Слово пастиря» (ОРТ) - єдина на центральному телебаченні релігійна програма. Ведучий - служитель культу - розказує прихильникам православної віри про традиції, обряди, свята православ'я, про історію релігії, читає розділу з релігійної літератури. На телеканалі «Дон-ТР» з недавнього часу стала виходити програма «Життя в слові», побудована за цим зразком. Її ведучий - священик Ростовської єпархії, який відповідає на питання прихожан в ефірі. Інтер'єр, декорації, тематика, задум, мета і задачі обох програм повністю ідентичні.

Аналітична програма «Сніданок з Соловьевим» виходить в ранкові години на телеканалі ТВС, чому, власне, і зумовлена її назва. Ведучий В. Соловьев запрошує в студію гостя - відомого політика, бізнесмена, актора, журналіста - і обговорює з ним одну з тим дня як би «за сніданком». Ведучий і його гості аналізують події, явища, актуальні і важливі для суспільства; роблять висновки і дають прогнози їх розвитку. Ця модель ранкової аналітичної програми вибрана досить вдало, оскільки дозволяє телеглядачу, по-перше, отримати компетентний коментар тієї або інакшої події дня, а по-друге, в такій програмі за рахунок атмосфери сніданку досягається ефект присутності, причетності. А на ростовском телеекрані вже завойовує популярність програма «Діловий сніданок» (35-й канал «Теле-Х»), відмінність якої від програми телеканалу ТВС складається в тому, що в ній обговорюються питання, актуальні для регіону, області, міста. Гості цієї програми - політики, депутати Міської Думи, працівники апаратів губернатора і мера, бізнесмени і т. д. Подібно «Сніданку з Соловьевим», вона вже помістилася міцну в програмній політиці місцевих телеканалів. Програма «Камертон» («Дон-ТР») схожа на авторську програму С. Белзи (ОРТ), присвячену класичній музиці.

У своїй більшості телепрограмми регіонального телебачення, що мають аналоги на федеральних каналах, не можуть скласти їм конкуренцію і, на жаль, не володіють великою популярністю у глядача внаслідок ряду причин, серед яких недостатній професіоналізм авторів і ведучих, недостатня технічна оснащеність телеканалів.

Проте на регіональному телебаченні час від часу з'являються дуже вдалі проекти, що мають власну особу і популярні у телеглядача. Наприклад, телекомпанія «Південний регіон» не виробляє така кількість програм, як державна компанія, але робить ставку на інформаційно-аналітичні програми. Щотижня на сьомому телеканалі виходить інформаційно-аналітична програма «Точка зору». У ній дається незалежний аналіз найважливіших політичних і економічних подій в регіоні. Передача вийде кожне воскресіння, тим самим як би підводячи підсумки головним подіям тижня і аналізуючи їх. Вона робиться на досить високому рівні, що свідчить про збільшену професійну майстерність журналістів.

Напрям програми «Точка зору» було вибрано дуже вірно, оскільки на місцевому телебаченні більше немає жодній телепрограмми, що розказує про події тижні, їх розвитку, що дають аналіз цих подій і їх прогноз. Для створення програм часто використовується і прямий ефір. Так, щотижня виходить передача «Тема для розмови», яка існує в формі діалогу з гостями в студії. При підготовці цієї програми телеканал спирається на соціологічні дослідження, медиа-дослідження, моніторинги і інше, що допомагає творцям і ведучим програми як можна більш повно інформувати місцевого глядача і забезпечити його інформаційні потреби. Телепрограмма «Ритм дороги» відображає специфіку виникнення телекомпанія. Вона була створена на базі Північно-Кавказької залізниці і стала першою «власною» програмою ТРК «Південний регіон».

Популярністю у глядачів користується і передача «Музична скринька», яка приносить телекомпанія крім зрительского уваги і стабільний дохід (в ній за певну плату передаються музичні поздоровлення з святами). Популярність цієї програми зумовлена специфікою регіонального телебачення, його близькістю до місцевої аудиторії.

Новостние ж програми федеральних телеканалів не здатні задовольнити інформаційні потреби населення регіонів. Основна тематика інформаційних випусків в більшості своїй присвячена подіям, що відбуваються за рубежем і в столиці. А місцевому глядачу часто цікавіше взнати, наприклад, про законопроекти, прийняті Міською Думою, ніж про нове пленарне засідання депутатів в Державній Думі в Москві, оскільки всі, що відбувається в регіоні, області, місті, селі, прямо торкається місцевого глядача. Події, що відбуваються рядом, в безпосередній близькості від споживача інформації, як правило, завжди більш важливі і цікаві.

Формування сітки віщання - дуже важливий процес, від якого залежить величина телевізійної аудиторії. Щоб вона була максимальною, програми повинні займати відповідні місця в мовній сітці. Це можуть бути власні програми, т. е. ті, які створюються станцією за її рахунок, і придбані програми. У кожному конкретному випадку телекомпанія повинна вирішити, що ефективніше: зробити програму, здатну дати високий рейтинг, самому або купити її у іншого виробника. Більшість телекомпанія проводять тільки новостние програми, окремі з них намагаються виробляти тематичні, аналітичні, розважальні, але при цьому роблять ставку на інформаційні програми. Саме життя довело, що це - самий економічно ефективний шлях для залучення обширної аудиторії, оскільки тут «працює загальна закономірність, а саме високий інтерес аудиторії до місцевої собитийной інформації» [135]. Однак, якщо станція хоче поставити в програмну сітку розважальні програми, то економічно невигідна, принаймні, для місцевої телестанції, виробляти їх самостійно. Сьогодні в регіонах поки ще погано розвинений ринок програм, відсутні программопроизводящие телестудії, тому телеканали вимушені купувати програми у московських і санкт-петербургских фірм. При цьому необхідно знати, яка аудиторія і в який час доступна, яка група глядачів найбільш приваблива і як враховувати ці обставини при складанні сітки віщання.

Інформування аудиторії - специфічна функція регіонального телебачення. Але це не означає, що єдина задача місцевих станцій - створення власних інформаційних випусків. Адже якщо телекомпанія і створює подібні програми, але невміло розміщує їх в сітці віщання, то вони не принесуть їй ні зрительского уваги, ні додаткового прибутку.

Сьогодні російський глядач має великий вибір різних телеканалів. Отже, місцеве телебачення повинно знайти свою нішу і витягувати максимальну вигоду з переваг, якими воно має в своєму розпорядженні (довірчий характер спілкування з глядачем, приближенность до місцевої аудиторії і т. д.). Невеликі телестанції повинні повністю використати кожну можливість, яка дозволить їм відрізнятися від інших телестудій. «Місцеве віщання - це тканина, яка зв'язує і об'єднує місцеві райони, на які віщає телестанція, і тут успіх тієї або інакшої місцевої телекомпанія залежить від того, в якій мірі аудиторія вважає її виключно "своєю"» [136].

Тому велика частина ресурсів місцевих телекомпанія повинна бути направлена на організацію телепередач і на залучення місцевого співтовариства в діяльність регіонального телебачення, чому сприяє процес програмування. Будь те програми новин, спортивні програми, трансляції виступів місцевих діячів, короткі телезарисовки і комерційні програми або все перераховане разом, саме головне - це зв'язати телестанцію з інтересами населення. Встановити міцний зв'язок з аудиторією через її вовлеченность в діяльність телекомпанія - це сама головна задача, значення якої неможливо переоцінити. Сьогодні перед регіональними телеканалами стоїть мета знайти на місцевому рівні новаторські, творчі і надійні шляхи досягнення цього.

Необхідність ідентифікувати конкретну привабливість програм з конкретними групами населення підкреслює зростаючу потребу в проведенні дослідницьких робіт в двох напрямах. По-перше, необхідно добре вивчити нинішню аудиторію: як вона сприймає інформацію, яка її реакція на конкретну програму, особистості, сегменти, формати? Таке дослідження ринку придбаває все більше значення навіть для невеликої місцевої телестанції. Якщо телекомпанія хоче вижити в умовах конкуренції, що все загострюється, то її зусилля повинні бути цілеспрямованими і зосередженими, а помилки повинні бути зведені до мінімуму.

Після того як телекомпанія займе нішу, що відповідає потребам і бажанням аудиторії, необхідно дослідити саму програму, її відповідність потребам груп вибраної аудиторії. Знання аудиторії - це необхідна умова діяльності начальників відділів програм. Вони повинні бути знайомі з роботами вчених, що займаються проблемами суспільства, футурологов і дослідників «попа-культури», щоб мати можливість прогнозувати реакцію, потреби і процес мислення аудиторії.

Сьогодні внаслідок чого склався умов на регіональному телевізійному ринку, коли в його межах функціонує велика кількість телестанцій, прагнучих до стабільних доходів від реклами, просто необхідно застосовувати новаторські прийоми. Місцеві телекомпанія поки ще знаходяться в пошуку пріоритетних програм для різних верств населення. Нова суспільно-політична і економічна ситуація в державі вимагає застосування виборчого підходу до телебачення, отже, нарівні з плануванням програм для широкої аудиторії необхідно залишати деякий час для віщання на якусь конкретну частину цієї аудиторії. При цьому основою, на яку необхідно спиратися при створенні або виборі «адресних програм», є соціологічні дослідження місцевого ринку. Якщо дослідження ринку вказують на необхідність в медичній інформації, то телекомпанія потрібно транслювати телепрограмми и\или короткі сюжети в області охорони здоров'я, націлені на цю групу аудиторії, і продавати час рекламодавцям, які зацікавлені в даній аудиторії. Такий спосіб, що отримав назву «планування програм для отримання доходу», цілком виправданий доти, поки існує зрительский інтерес. Типовими темами таких новаторських місцевих зусиль є музика, охорона здоров'я і т. п.

На сьогоднішньому етапі розвитку російського суспільства регіональні телекомпанія виявилися в ситуації, коли вони самі вирішують всі проблеми, пов'язані з їх мовною політикою, їм більше не вказують, що проводити і в якому об'ємі. З одного боку, це дало свободу в реалізації творчих проектів телекомпанія (результатом чого стало виробництво все більшої кількості програм кращої якості), з іншою - ускладнило процес побудови мовної політики, в якому телекомпанія самі знаходять нові джерела програмування, самі розробляють його стратегію.

Враховуючи певні чинники і умови програмування, властиві регіональному телебаченню, місцева компанія має можливість поліпшити свою мовну політику, залучити максимальну аудиторію і збільшити свої прибутки.

Сьогодні на регіональному телебаченні процеси створення і розвитку нових форм, методів, жанрів відбуваються вкрай динамічно. Крім того, на місцеві телеканали експансируются такі жанри, як струм-шоу, телешоу, різні вікторини, телеигри «в букви і слова», лотереї і т. п., які, в свою чергу, з'явилися на центральних телеканалах після 1985 року внаслідок експансії західних телевізійних жанрів.

Нові жанри на регіональному телебаченні впроваджуються досить швидкими темпами, щорічно з'являється декілька програм такого роду. З одного боку, ці процеси закономірні, оскільки спочатку місцеве телебачення було створене за образом і подобою телебачення центрального. Місцевим телеканалам неможливо уникнути експансії жанрів центральних телеканалів, оскільки ця експансія - результат розвитку загалом системи нових форм, жанрів вітчизняного телебачення. З іншого боку, місцеві телевизионщики ні на хвилину не повинні забувати про специфіку регіонального телебачення. Те, що користується успіхом у глядачів центральних каналів і має високі рейтинги, не завжди знайде відгук у аудиторії каналів регіональних, місцевих.

Таким чином, потрібно враховувати, що неможливо подати на суд регіонального глядача повністю «скановану» програму центрального телеканалу, не змінивши її з урахуванням потреб місцевої аудиторії, пов'язаних з микросредой її мешкання. Тим більше необхідно виробляти телевізійну продукцію з урахуванням того, до якої форми організації телеканалів - державної або комерційної відноситься ця компанія.

ВИСНОВОК

Основними тенденціями в «перехідному» періоді розвитку телебачення в Росії, який ділиться на два етапи: з 1985 по 1991 рік і з 1991 по 2002 рік, - є, по-перше, виникнення нових форм організації телебачення, таких як суспільне і комерційне, і, по-друге, інтенсивний розвиток регіональних комерційних телеканалів.

Поява нових форм організації телебачення була зумовлена необхідністю виконання засобами масової інформації не властивих ним раніше функцій, наприклад, таких, як електоральна або функція управління громадською думкою, внаслідок політичних, економічних і соціально-культурних змін, що почалися в країні. Внаслідок цього в перехідний період багато який ЗМІ почали перетворюватися при збереженні, однак, своїх традиційних функцій. Потреба в підвищенні оперативності подачі новин актуализировала інформаційну функцію ЗМІ, яка сьогодні є основною поряд з культурно-рекреативной. Рейтинги новостних програм федеральних і регіональних телеканалів виросли. Крім щоденних інформаційних випусків з'явилися так звані інформаційно-аналітичні щотижневі передачі, як, наприклад, «Підсумки», «Авторська програма Сергія Доренко», «Недавно», «Дзеркало» і пр. Разом з тим, піклуючись про рейтинг передач і відповідно про рекламні надходження, всі великі федеральні телеканали акцентують свою увагу на розважальних програмах, що адресуються масовій аудиторії, що суперечить прийнятим у всьому світі моделям суспільного і державного телебачення, де основними є не культурно-рекреативная, а соціально-педагогічна, організаторська і інформаційна функції.

Інтенсивний розвиток регіональних комерційних каналів в пострадянський період став яскравою прикметою часу. Після 1991 року у всіх регіонах Росії з'явилися сотні - від кабельних до великих регіональних - комерційних телекомпанія. Визначення «комерційне телебачення» має на увазі переважання в їх мовній сітці розважальних програм. Однак внаслідок економічних (нестача коштів, технічного обладнання), політичних (ангажированность місцевою владою), кадрових (нестача професіоналів) і інших причин приватні регіональні телеканали практично не виробляють власної продукції, випробовуючи на собі сильний вплив центрального телебачення, а їх візитною карткою продовжують залишатися інформаційні програми.

Сьогодні майже всі телевізійні канали в Росії будуються по моделі комерційного телебачення, а поява нових форм телевізійної власності і інтенсивний розвиток регіонального телебачення в Росії спричинили зміну функцій телебачення.

Процеси експансії розвиваються, на нашій думку, в двох основних напрямах: західне телебачення завойовує центральні російські телеканали, вони ж, в свою чергу, розширюють межі свого впливу за рахунок регіонів. Проблеми експансії західних програм на російському телебаченні виникли в період після 1991 року, що було викликано рядом об'єктивних і суб'єктивних причин. Це зміни і в суспільній ідеології, і в економіці, і в політичному житті країни.

У період з 1991 по 1993 рік виникла проблема експансії іноземних (зокрема, американських) жанрів на російських каналах. На екрані з'явилися і продовжують з'являтися в цей час струму-шоу, телешоу, «реальне шоу», телевикторини, телеигри «в букви і слова», телесериали, західні видеоклипи, еротичні програми, «телевізійні магазини» і т. п. Експансируются не тільки жанри, теми, але і сам образ «американського щастя», «американської мрії».

У 1994-1995 роках у федеральних і регіональних телеканалів виникли взаємні інтереси. Це обумовило народження національних телевізійних мереж. Існує мінімум три основних умови, без дотримання яких неможлива організація регіональних мереж: пошук партнерів в регіонах, вибір самих сильних партнерів серед тих, які працюють в даній місцевості, забезпечення стійкої ретрансляції програм в кожному місті. Одними з перших телевізійних мереж стали НВС, СТС, Рен-ТВ, ТВ-6, НТВ, ТВ-Центр. Вони швидко обзавелися регіональними партнерами, здійснивши грамотну і ефективну географічну експансію. Сьогодні використовуються три моделі географічної співпраці московських каналів з регіональними: пряма ретрансляція, передача з столиці телевізійних блоків із зобов'язанням місцевого партнера ретранслювати їх в «прайм-тайм», трансляція з Москви пакету телепередач із зобов'язанням місцевого партнера ретранслювати його в зручний для себе час.

Наступним етапом співпраці столичних і регіональних каналів стало наповнення телевізійних сіток. Загалом вплив московських каналів на регіональний ефір багатьма дослідниками оцінюється як позитивне. Вони служать для місцевих телестудій зразком створення якісної професійної продукції, хоч змістовна сторона і тих і інших страждає від великої кількості товарної реклами і політичної ангажированности. Аналіз чого склався ситуації показав, що існуючі сьогодні відносини між федеральними (московськими) і регіональними телеканалами багато в чому зумовлені процесами експансії, а подальший розвиток російського телебачення залежить від політичного курсу держави, економічних і інших реформ.

Головна задача формування сітки віщання на телебаченні - залучити до екранів як можна більша кількість глядачів. На думку багатьох дослідників, на формування програм місцевого телебачення впливає ряд чинників. Серед них специфіка сприйняття телеглядачів, розвиток культурного і наукового потенціалу населення в регіоні. Крім того, особливості формування програм не можна розглядати поза контекстом соціального розвитку регіону. Оскільки телебачення має широкий спектр програм, від рівня програмування багато в чому залежить і користь, і ефективність передач. Епоха радянського телебачення характеризувалася односторонньою політичною орієнтацією програм і незначністю їх вибору. Головний же принцип нової концепції телемовлення - прагнення задовольнити різноманітні запити глядачів. У великій мірі розширенню можливостей телебачення сприяли нові, кабельні і цифрові, технології. Так, наприклад, сьогодні в середньому телевізійні приймачі жителів м. Ростова-на-Дону приймають біля десяти телеканалів, що гарантує телевізійній аудиторії більший вибір програм, фільмів і т. д. Визначальним чинником програмування є можливість взаємодії глядача і програми.

Програмування виходить з особливостей телевізійного віщання, таких як повсякденність спілкування, безповоротний характер і легкість сприйняття візуальної інформації, можливість вибору, а також адресна диференціація. Велике значення має розташування передач у часі.

Регіональні станції по-різному підходять до формування сіток свого віщання. Одні виробляють досить багато програм в прагненні створити свій власний імідж, інші вважають за краще виробляти менше власних програм або взагалі не займаються цим, отримуючи програми по мережі або показуючи фільми і сериали, взяті з інших джерел на законних основах або піратським шляхом. Більшість ростовских станцій використовує щось середнє, поєднуючи власне виробництво - зокрема новостних і суспільно-політичних програм, - з придбанням програм інших виробників, що поступають по мережі.

Зараз регіональні станції мають набагато більш широкий вибір програм, чим декілька років тому. Багато які телевізійні компанії отримують програми відразу від декількох мереж, прямо купують програми у дистриб'юторів або придбавають їх у регіональних виробляючих компаній. Завдяки системі цифрової супутникової доставки, багатоканальній многоточечной розподільній системі і недержавним супутниковим мережам, можливості отримання програм незмірно зростають.

Сьогодні, коли місцеві станції шукають нові шляхи розвитку і зміцнення своїх позицій, коли вони можуть нарощувати свої продуктивні потужності і знаходять нові джерела формування програм, коли слабі спроби залучити глядача перетворюються в основоположний принцип їх діяльності - привлечениемассовогозрителя, необхідно говорити про значення програмування як однієї з найважливіших умов ефективної роботи регіонального телебачення.

Одна з найсерйозніших проблем діяльності регіонального телебачення сьогодні - взаємовідносини з місцевою владою. По положенню, прийнятому в 1998 році ФСТР Росії, переоформляти ліцензії стали регіональні комісії. І тут, як показує практика, нерідко виявляється волюнтаризм місцевих адміністрацій. Звісно, для телекомпанія, лояльних до влади, проблем не існує. Інакше складається ситуація з «перекірливими». Наприклад, може бути оголошений конкурс із зазделегідь спланованим переможцем, є і інші інструменти впливу на засоби масової інформації на регіональному рівні. Але багато які регіональні компанії, незважаючи на велику кількість труднощів, продовжують працювати, стараючись зберегти свою творчу особу, індивідуальність і зайняту нішу в інформаційному просторі.

Сьогодні в регіонах створюється могутня інформаційна система місцевого телебачення. У останні роки регіональне телебачення оволоділо електоральними функціями, активно бере участь у виборчих кампаніях. Це сталося внаслідок того, що у політичних елит, виниклих в регіонах, з'явилася необхідність впливати на громадську думку у власному інформаційному просторі. Місцеве телебачення надає також можливість міським, районним і обласним адміністраціям впливати на величезну аудиторію не тільки логікою аргументів, але і емоційним настроєм, тональністю виступів.

Одна з основних проблем розвитку і функціонування регіональних ТРК - це відсутність правової бази телерадиовещания. Наприклад, існування держзамовлення тільки для державних телерадіокомпаній позбавляє ініціативи створення соціально значущої продукції комерційні телекомпанія. Але і державні телекомпанія мають ряд проблем: неповне, нерегулярне фінансування, скорочення ефірного часу на державному телеканалі, ангажированность місцевою владою, втручання органів державної влади в їх програмну і кадрову політику і пр. Досі не вирішені питання про законодавче розмежування повноважень між Російською Федерацією і її суб'єктами в області телебачення і радіо, відсутня єдина технічна політика, існують складності з конвертацією і сертифікацією телевізійного обладнання.

Не потребують коментарів проблеми нестачі коштів на підготовку кваліфікованих кадрів, а також географічної изолированности регіонів, манливі за собою обмеженість виходу на общероссийскую аудиторію. Рішення їх могло б стимулювати підвищення творчого рівня програм, відповідальність за якість передач, зміцнювало б авторитет телекомпанія.

Однієї з серйозних проблем фахівці вважають нерівність державних і приватних телекомпанія в їх правах по відношенню до платежів за послуги Госькомсвязі. Між ними існує різниця і у витратах на рекламну продукцію.

Розв'язання всіх цих проблем регіональних телекомпанія залежить в багатьох випадках від державних органів, покликаних регулювати діяльність в області телерадиовещания, а також від самих компаній.

У ході дослідження на прикладі інформаційних програм телевізійних каналів ГТРК «Дон-ТР», ТРК «Південний регіон» визначено їх місце в мовній політиці регіональних каналів. Встановлено, що інформаційні програми місцевого телебачення мають свою специфіку, пов'язану з виконанням функції передачі додаткової інформації і внаслідок цього відрізняються від інформаційних випусків центральних телеканалів. Їх роль в задоволенні інформаційних потреб жителів краю, регіону, області, міста величезна.

Крім того, можна говорити про існування двох абсолютно один від одного незалежних інформаційних просторів - центрального і регіонального. У той же час практично всі тематичні програми регіональних і місцевих телекомпанія зазнали в минулому і продовжують зазнавати експансії жанрів програм центральних телевізійних каналів. Не тільки окремі передачі, але і цілі редакції є «скопійованими» з програм і редакцій центрального телебачення (нами цей аспект був розглянутий на прикладі редакції дитячих програм на ГТРК «Дон-ТР»).

Ще зовсім недавно місцеві телерадіокомпанії являли собою ланки єдиної системи радянського телебачення, виконуючи функції доповнення і збагачення загальносоюзних програм. Демократизація віщання пред'явила нові вимоги до регіонального телебачення. Воно повинно заповнити нестачу інформації на федеральних каналах про події, що відбуваються в регіонах Росії.

Вивчаючи міру освітленості регіональної тематики в інформаційних програмах федеральних телеканалів, ми встановили, що основна тематична спрямованість сюжетів в порядку зниження частоти появи їх в ефірній сітці виглядає таким чином: проблеми в Чечні, катастрофи, надзвичайні випадки, політичні вибори, офіційні візити Президента РФ, тероризм. Проблемам мистецтва, культури, охорони здоров'я, промисловості, сільського господарства, утворення, економіки і іншим в федеральних новостних програмах уваги приділяється явно недостатньо.

Сюжети місцевої тематики займають в середньому всього 13 - 18 % від загального об'єму федеральних новостних програм, тому з їх допомогою неможливо навіть частково представити картину життя регіонів і задовольнити потреби регіональних глядачів, пов'язані з микросредой мешкання. Цю функцію виконують програми місцевих телевізійних каналів.

Таким чином, на сучасному етапі велика увага приділяється регіональному телебаченню, його функціонуванню, програмуванню, проблематиці, розвитку, впливу на думку і культуру глядачів. Значення регіонального телебачення зростає з кожним днем. На відміну від програм центрального телебачення, розрахованих на деяку усереднену або елітарну аудиторію, місцеве віщання розглядає проблеми і дає інформацію, безпосередньо пов'язані з повсякденним життям глядачів. Якщо загальна проблематика і жанрові особливості програм, що виходять на федеральних каналах, мають по перевазі розважальний або кримінальний характер, то регіональне телебачення, програми якого часом виконані не так професіонально і не так технично, відрізняються щирістю і близькістю до глядача. Таким чином, теза про те, що телебачення будь-якої країни сильно передусім регіональним телебаченням, підтверджується.

Але існує ряд причин, гальмуючих розвиток і процвітання регіонального телебачення, і не тільки економічного плану. Серед тих, хто сьогодні працює на регіональних каналах, дуже мало професіоналів зі спеціальною вищою освітою; на регіональних телеканалах майже повністю відсутня система навчання кадрів в «майстрові-класах», що проводяться столичними телевізійними журналістами; не існує практики підвищення кваліфікації журналістів на центральних каналах.

У цей час телебачення виконує інакші функції, ніж декілька років тому. У період, який отримав назву застійного, помітно знизився інтерес людей до особистої участі в управлінні. Сьогодні телебачення стає для багатьох самоучителем демократії. Велика роль в цьому процесі відводиться регіональним телеканалам, оскільки саме в їх передачах звучить голос місцевого керівництва і тих, ким воно управляє, дається оцінка влади і стану життя населення регіону. Регіональне телебачення є активним учасником всіх подій місцевого масштабу, воно інформує свого глядача про те, що виходить за рамки можливостей і інтересів федеральних каналів. Крім того, воно активно залучає аудиторію до проблем управління регіоном, областю.

Однак разом з популярністю, зростають і вимоги глядачів до якості роботи місцевого телебачення, до його програмної політики, змістовній і естетичній сторін його діяльності.

БІБЛІОГРАФІЯ

Монографії

Адамьянц Т. З. До діалогічної телекомунікації: від впливу до взаємодії. - М., 1999.

Андрунас Е. Ч. Інформационная еліта: корпорації і ринок новин. - М., 1991.

Багиров Е. Г. Место телебачення в системі засобів масової інформації і пропаганди. - М., 1976.

Багиров Е. Г. Основи телевізійної журналістики. - М., 1987.

Багиров Е. Г. Очерки теорії телебачення. - М., 1978.

Багиров Е. Г., Кацев И. К. Тельовіденіє - ХХ повік. - М., 1968.

Беляев И. К. Особенності національного телебачення - М., 2000.

Березин В. М. Теорія масових комунікацій. - М., 1997.

Беспалова А. Г., Корнілов Е. А., Короченський А. П., Станько А. И. і інш. Історія світової журналістики. - Ростов н/Д, 2000.

Борецкий Р. А. Журналістська інформація і соціальне управління. - М., 1971.

Борецкий Р. А. Тельовіденіє на роздоріжжі. Статті 1989-1998. - М., 1998.

Борецкий Р. А. Тельовізіонная програма. - М., 1976.

Вачнадзе Г. Н. Всемірноє телебачення. - М., 1989.

Вильчак В. М. Под знайомий ТВ. - М., 1987.

Гаспарян В. В. Тележурналістіка: учора, сьогодні, завтра. - М., 1995.

Голядкин Н. А. Краткий нарис становлення і розвитку вітчизняного і зарубіжного телебачення. - М., 1996.

Голядкин Н. А. ТВ інформація в США. - М., 1994.

Грабельников А. А. Средства масової інформації пострадянській Росії. - М., 1996.

Деннис Е., Мерріл Д. Беседи про мас-медіа. - М., 1998.

Дмитра Л. А. Тельовізіонние жанри. - М., 1991.

Дугин Е. Я. Местноє телебачення: типологія, чинники і умови формування програм. - М., 1982.

Дугин Е. Я. Местние телерадиокоммуникації: стан і прогноз. - М., 1997.

Егоров В. В. Особенності національної системи підготовки кадрів для телебачення Росії. - М., 1999.

Егоров В. В. ТВ між минулим і майбутнім. М., 1999.

Егоров В. В. Тельовіденіє і влада. - М., 1997.

Егоров В. В. Тельовіденіє. Теорія і практика радянського телебачення. - М., 1982.

Засурский И. И. Масс-медіа другої республіки. - М., 1999.

Качкаева А. Г. Российськиє засобу масової інформації, влада і капітал: до питання про концентрацію і прозорість ЗМІ в Росії. - М., 1999.

Корнилов Е. А. Журналістіка на рубежі тисячоліть. - Ростов н/Д, 1999.

Корнилова Е. Е. Тельовізіонная реклама. - СПб., 2002.

Ковалів Г. В. ТВ-журналіст. - М., 1980.

Лазутина Г. В. Основи творчої діяльності журналіста. - М., 2000.

Ламбет Едмунд Б. Пріверженность журналістському боргу. Про етичний підхід до журналістської професії. - М.. 1998.

Мелюхин И. С. Інформационноє суспільство: джерела, проблеми, тенденції. - М., 1999.

Михалкович В. И. Про суть телебачення. - М., 1998.

Михалкович В. И. Очерк історії телебачення. - М., 1996.

Муратов С. А. Виносится на обговорення. - М., 1985.

Муратов С. А. Діалог: телевізійне спілкування в кадрі і за кадром. - М., 1983.

Муратов С. А. Сколько телебачення в телебаченні? - М., 2000.

Новоженов Л. Ю. Про «Времечке» і про себе. - М., 1998.

Овсепян Р. П. Історія новітньої вітчизняної журналістики. - М., 1999.

Оганов Г. С. ТВ по-американському. - М., 1985.

Парфенов Л. Г., Чекалов44 Е. Л. Нам повертають наш портрет: нотатки про телебачення. - М., 1990.

Почепцов Е. П. Коммуникатівние технології двадцятого віку. - М., 1999.

Рохлин А. М. Так народжувалося телебачення. - М., 2000.

Реддик Р., Кинг Е. Журналістіка в стилі он-лайн. - М., 1999.

Самарцев О. Р. Тельовіденіє, особистість, освіта. - М., 1998.

Саппак В. Тельовіденіє і ми. Чотири бесіди. - М., 1963.

Сапунов Б. М. Філософськиє проблеми масової інформації і телерадиокоммуникації. - М., 1998.

Світіч Л. Г. Феномен журнализма. - М., 2000.

Федотова Л. Н. Аналіз змісту місцевих преси, радіо і телебачень. - М., 1969.

Федотова Л. Н. Аналіз змісту - соціологічний метод вивчення коштів масової комунікації. - М., 2001.

Федотова Л. Н. Контент-аналітичні дослідження ЗМІ і пропаганди. - М., 1988.

Федотова Л. Н. Массовая інформація: стратегія виробництва і тактика споживання. - М., 1996.

Цвік В. Л. Тельовіденіє: системні характеристики. - М., 1998.

Юровский А. Я. Тельовіденіє - пошуки і рішення. - М., 1983.

Отрут В. А. Социологичеськоє дослідження: методологія, програма, методи. - М., 1987.

Збірники

Актуальні проблеми правового регулювання телекомунікацій / Під ред. Г. В. Вінокурова, А. Г. Ріхтера, В. В. Чернишова. - М., 1998.

Журналіст і журналістика російських провінцій. - М., 1995.

Методологічні проблеми вивчення телебачення і радіомовлення. - М., 1987.

Правові аспекти ліцензування телерадиовещания і телекомунікацій / Під ред. Г. В. Вінокурова, А. Г. Ріхтера, В. В. Чернишова. - М., 1999.

Проблеми місцевого друку, радіо і телебачень. - Томск, 1989.

Сучасна радянська журналістика. - М., 1983.

Сорок думок про телебачення (зарубіжні діячі культури про телебачення). - М.. 1978.

Соціологія журналістики. - М., 1981.

Телевізійна журналістика / Під ред. Г. В. Кузнецова. - М., 1994.

Три етапи новітньої історії телевізійної журналістики (1985-1998 рр.). - М., 2000.

Статті

Агапеєва Н. Н. Протівостояніє регіонального і столичного телебачення на медиа-ринку Росії // Комунікація в сучасному світі. Матеріали науково-практичної конференції, жовтень-листопад 2001. - Воронеж, 2001.

Адабашьян А. Телесеріал - це видовище полегшеного типу // Мистецтво. кино.-1996 -№1.

Антипов О. Н., Волів А. М. Організация місцевого ТВ - справа прибуткова // Техніка кіно і. телевидения.-1995 -№3.

Арутюнова В. Міхаїл Швидкой: не ми одні говоримо правду //. Коммерсант'-1998 -30 серпня.

Бабаева М. Холодний будинок, важкі часи і великі надії //. Телерадіоефір.-1991 -№ 12.

Белокопитов С. Моськовська експансія в ефірі: методики //. Среда.-1998 -№1.

Богомольців Ю. Как в дзеркалі: нові герої і нові глядачі. постперестроечного ТВ // Знамя.-1997 -№ 6.

Борецкий Р. Гостелерадіо - 2: все наше телебачення - частнокапиталистическое // Нове. время.-1998 -№ 21.

Борецкий Р. Зелений кулька, куди ти котишся? // Нове. время.-1997 -№ 14.

Борецкий Р. Персональний лейбл проти культурного тягаря // Нове. время.-1997 -№ 47.

Борецкий Р. А. Перспектіви ТВ. Досвід соціально-історичної оцінки // Телебачення учора, сьогодні,. завтра.-1984 -Вип.4.

Борецкий Р. А. Тельовіденіє з космосу //. Журналіст.-1988 -№5.

Вартанов А. «А че? Піпл хавает!» //. Журналіст.-1997 -№ 7.

Вартанов А. Без камуфляжу //. Журналіст.-1997 -№ 12.

Чи Вартанов А. Будет шостий раунд? //. Журналіст.-1997 -№ 3.

Вартанов А. Дороже зіркового блиску. Нотатки про місцеву телепрограммах //. Журналіст.-1998 -№ 2.

Вартанов А. Новості мінус // Московські. новости.-1994 -10 березня.

Вартанов А. Прямой ефір: чернетка або неприкрашена правда? //. Журналіст.-1998 -№ 2.

Верин В. Окаянние дні в Останкине // Літературна. Россия.-1992 -20 березня (№ 12).

Голованова М. Пока є держава, повинне бути і державне ТВ! // Техніка кіно і. телевидения.-1996 -№ 12.

Голованова М. Тельовіденіє повинне бути порядним // Техніка кіно і. телевидения.-1995 -№ 4.

Горбачев И. Необходім ідеал! // Телебачення.. Радіовещаніє.-1986 -№8.

Губанов А. Медіа-комітет - спроба № 3 //. Среда.-2001 -№ 5.

Губанов А. Тельовіденіє: роки 1990-2000 //. Среда.-2000 -№ 6-7.

Дадамян Г. «Времечко» як дзеркало буденного життя // Мистецтво. кино.-1997 -№ 2.

Дзялошинский И. Наше телебачення таке, яке є, і іншим бути не може // Техніка кіно і. телевидения.-2000 -№ 2.

Дмитра Л. Зеркало абсурду // Нове. время.-1995 -№ 4.

Донец Л. Тельовіденіє - наше «все» // Мистецтво. кино.-1996 -№ 1.

Дубовенко О. Нестолічний ефір // Незалежна. газета.-1998 -№ 4.

Дугин Е. Я. Функциональная структура програм місцевого телебачення // Вісник Московського університету. Серія 10.. Журналістіка.-1976 -№ 5.

Евтушенко Е. С ким ви, майстри масскультури? // Книжкове. обозрение.-1995 -№ 8.

Еременко О. А. Феномен регіонального телебачення // Засобу масової інформації в сучасному світі. - СПб., 2000.

Ершов Ю. М. Імідж ведучого теленовостей // Засобу масової інформації в сучасному світі. - СПб., 2000.

Ефимова Л. Государственноє телебачення і свобода слова // Незалежна. газета.-1998 -26 березня.

Ефимова Л. О конституционности правового регулювання віщання // Техніка кіно і. телевидения.-2001 -№ 1.

Ефимова Л. Тельовіденіє і свобода слова. Як позбутися президентського диктату // Незалежна. газета.-1997 -14 жовтня.

Жайворонків П. Фабріка новин //. Среда.-1999 -№ 11.

Засорина Т. Н. Ісследованіє переваг аудиторії регіональному ЗМІ // Філологічний. вестник.-1999 -№ 2.

Засурский Я. Н. Журналістіка в перехідний період // Вісник Московського університету. Серія. 10.. Журналістіка.-1997 -№ 5.

Захаров Д., Троїцкий А. Я сам // Мистецтво. кино.-1996 -№ 1.

Земцов А., Плотникова Т., Ципін В. «Альфа СВ» або «Прем'єр ТВ» // Російський. телеграф.-1998 -21 травня.

Игнатьев К. Что показало телебачення-96 //. Культура.-1997 -8 березня (№ 9).

Калашников С. Какоє телебачення ми хочемо дивитися //. Век.-1996 -№ 45.

Кантор Ю. Тельовіденіє - нічого зайвого //. Смена.-1992 -3 березня.

Кара-Мурза С. Операция на відкритій свідомості: чи ті звістки приносить гонець? // Наш. современник.-1995 -№ 3.

Качкаева А. Российськиє імперії ЗМІ //. Журналіст.-1998 -№6.

Качкаева А. Укрощеніє «джинси»: коротка фінансова історія першого телеканалу //. Журналіст.-1997 -№ 10.

Киселев Е. Компактная, мобільна, ефективна // Незалежна. газета.-1998 -10 жовтня.

Кисунько В. Пленной думки роздратування // Мистецтво. кино.-1996 -№1.

Конева Е. Цена рейтингу //. Среда.-1998 -№ 4-5.

Ковзанів В. Доренко не пошли // Мир. новостей.-1998 -№21.

Корнилов Е. А. Классифікация социокультурних моделей журналістики // Вісник Московського університету. Серія 10.. Журналістіка.-1999 -№ 1.

Корнилов Е. А. Проблеми застосування системного підходу до дослідження журналістики // Методи дослідження журналістики. Ростов н/Д, 1984.

Корнилова Е. Е. Конкуріровать можна, але складне //. Среда.-1999 -№ 6-7.

Крюкова А. «Час» прийшов. Ксения Пономарева покидає ОРТ // Незалежна. газета.-1998 -5 вересня.

Ковалів Г. В. А хто ти такої? //. Журналіст.-1999 -№ 7-8.

Ковалів Г. В. Конец ХХ віку: в Росії. телереволюция // Журналист.-1999 -№11.

Ковалів Г. В. Струму-шоу: невідомий жанр? //. Журналіст.-1998 -№ 1.

Любимов А. Самая велика телекомпанія СНД // Міжнародна. жизнь.-1993 -№ 10.

Мирзяева Е. Технічеський інформаційний канал готів приступити до віщання. Грандіозний проект Управління справами Президента РФ являє собою гібрид Інтернету і супутникового телебачення // Незалежна. газета.-1998 -4 вересня.

Муратов С. Конец імперії «острівного» віщання //. Журналіст.-1994 -№ 1.

Муратов С. Ми більше не будемо будувати ТВ в окремо взятій країні // Московські. новости.-1991 -29 вересня (№ 39).

Муратов С. Смена епох // Мистецтво. кино.-1996 -№ 1.

Мучник В. Местние новини. Центр Росії //. Среда.-2001 -№ 4 - 5.

Назарова Я. В. Конкуренция на російському ринку телевізійних новин // Вісник Московського університету. Серія. 10.. Журналістіка.-2000 -№ 2.

Наринская А. Тельовіденіє на мило: медиа-імперії вступили в битву за регіонального телеглядача //. Експерт.-1998 -№ 15.

Новиков А. Тельовізіонная революція в регіонах //. Журналіст.-1996 -№ 1.

Омельченко Л. Каким бути регіональному телецентр // Техніка кіно і. телевидения.-2001 -№ 5.

Падейський В. НТВ: аналіз репертуарной політики // Техніка кіно і. телевидения.-2001 -№ 5.

Падейский В. Сколько стоїть ОРТ? // Техніка кіно і. телевидения.-2001 -№ 2.

Петровський Ю. ВГТРК: телесеть «з багатостороннім рухом» // Техніка кіно і. телевидения.-2000 -№ 4.

Познер В. За що боролися, на те і напоролися // Дружба. народов.-1997 -№ 7.

Полуектова Л. Общественноє функціонування телебачення // Мир. Россиї.-1997 -Т.6.-№ 1.

Польська Л. Струму-шоу: про користь зайвого при необхідному // Мистецтво. кино.-1996 -№ 1.

Померанц Г. Кровь з блакитного екрана // Мистецтво. кино.-1996 -№ 1.

Померанц Г. Злая фея // Нове. время.-1995 -№ 38.

Поппер К. Протів зловживання телебаченням // Мистецтво. кино.-1996 -№ 1.

Разлогов К. Вперед в минуле // Мистецтво. кино.-1997 -№ 3.

Разлогов К. Прішествіє телебачення // Мистецтво. кино.-1997 -№ 2.

Рукавишников Л. А. Періодізация історії телебачення // Засобу масової інформації в сучасному світі. - СПб., 1997.

Рибак С. Руководітелі телесети ТНТ йдуть по життю разом //. Капітал.-1998 -3-9 червня.

Сагалаев Е. Едуард Сагалаєв бореться за державне телебачення // Незалежна. газета.-1997 -1 лютого.

Салов Е. Грези про федеративний телеканал // Незалежна. газета.-1997 -21 червня.

Силантьев П. Прожект «вишиковування». ТВ // Среда.-2001 -№ 3.

Силин А. Тельовіденіє без берегів? // Новий. мир.-1996 -№ 1.

Симонов А. Государственний телеканал - це нонсенс! //. Ізвестія.-1993 -15 січня.

Скворцов С. «Міст» по периферії: Твоє Нове Телебачення //. Среда.-1998 -№ 1-2.

Соколів М. Тельовізіонние склярі // Російський. телеграф.-1998 -21 травня.

Соколова С. Россия в прямому ефірі // Інтерфакс -. АїФ.-1998 -№ 38.

Солнцев М. Інформационноє віщання в провінції: суміш ерничества, підлабузництва і крові //. Среда.-2000 -№ 6-7.

Солнцев М. Інформационноє віщання ГТРК: скучно і непрофесійно //. Среда.-2000 -№ 4.

Топаз М. Із Москви і глибинка новини бачаться по-різному // Професія. журналист.-2000 -№ 11.

Туровский В. На півдороги до успіху //. Століца.-1992 -№ 19.

Туровский В. Русськоє поле Чудес //. Століца.-1992 -№ 6.

Федотова Л. К питанню про рейтинг телепередач // Вісник Московського університету. Серія.10.. Журналістіка.-1991 -№ 6..

Харченко Д. Секрети телепрограммирования // Утро.-2000 -№ 59 (130).

Хлебников В. Альтернатіва без перспективи // Радіомовлення і. телевидение.-1990 -№ 9.

Цвик В. Л. Новая геополітична обстановка і проблеми реформування телекомунікаційної системи // Актуальні проблеми журналістики. - М., 1997.

Цвик В. Л. Особенності реформування вітчизняної системи телебачення в умовах інформаційного ринку (два «переділи» телевізійної власності) / Вісник Московського університету. Серія. 10.. Журналістіка.-1998 -№ 3.

Чеботарев Н. О сепаратизмі, партійних традиціях і вакханалії в ефірі //. Журналіст.-1993 -№ 1.

Чекалова Е. Кто і навіщо купує ефір // Московські. новости.-1993 -31 грудня.

Черняев Н. Експансия «ТВ-Центра» //. Експерт.-1997 -№ 37.

Кульок А. Отечественноє телебачення: кульмінація кризи //. Культура.-1998 -10 грудня (460).

Шевелев Г. Будущеє галузі. Прогнози на першу декаду нового віку //. Среда.-2001 -№ 1.

Шеркович Д. Не тільки інформація // 7. дней.-1996 -№3.

Шинкарецкий В. Ми робимо новини, щоб розширити свободу // Професія. журналист.-2000 -№ 7-8.

Шинкарецкий В. Телекомпанії Підмосков'я: доходи і проблеми // Професія. журналист.-2000 -№ 10.

Шипова Е. В. Проблема ведучого на телеканалі регіонального ТВ // Засобу масової інформації в сучасному світі. - СПб., 2000.

Шкондина М. Трансформация типологічної структури російського ЗМІ // Вісник Московського університету. Серія.10.. Журналістіка.-2000 -№ 1.

Шредер Г.-Д. Тенденції в розвитку правового регулювання виробництва і придбання тілі- і радиопрограмм // Право радіо і телебачення в Росії. На шляху до нової організації електронної преси / Під ред. В. Хоффманн. - Рим, В. Монахова - Баден-Баден - Гамбург - СПб., 1994.

Ель-Муалля В. Как робити «Тему»: етюди і спостереження //. Журналіст.-1995 -№ 3.

Югин В. Пятий канал: кому він потрібен? //. Калейдоськоп.-1997 -№27.

Яковлев С. ОРТ послали в провінцію //. Інтерфакс-1998 -№ 27-28.

Довідники, словники

Бусленко Н. И. Правовие основи журналістики. Словник-довідник. - Ростов н/Д, 1998.

Надель-Червинская М. А., Червінський П. П. Большой тлумачний словник іноземних слів. У 3 т. - Ростов н/Д, 1995. Т.3.

Ожегов С. И. Словарь російської мови. - М., 1989.

Словник іноземних слів. 15-е изд., испр. - М., 1998.

Телебачення і радіо Росії. Офіційний довідник. - М., 1998.

Законодавчі акти і офіційні постанови

Закон «Про засоби масової інформації» // Законодавство РФ про засоби масової інформації. - М., 1999.

Про державне регулювання діяльності телекомпанія НТВ і інакших недержавних тілі- і радіокомпаній // Російська. газета.-1998 -9 січня.

Постанова Уряду РФ № 844 від 27 липня 1998 року «Про формування єдиного виробниче-технічного комплексу державних електронних засобів масової інформації» // Російська. газета.-1998 -26 липня.

Указ Президента Російської Федерації № 511 від 8 травня 1998 року «Про вдосконалення роботи державних електронних засобів масової інформації» // Російська. газета.-1998 -7 травня.

ДОДАТОК

Терміном «контент-аналіз» (або «аналіз змісту») означається методика виявлення частоти появи в газетних текстах, передачах радіо і телебачення, в рекламних повідомленнях певних характеристик. Вона дозволяє досліднику робити деякі висновки відносно намірів творців цих текстів, передач, повідомлень або можливих реакцій адресата. Застосування «процедури вимірювання при аналізі текстів робить можливим отримувати точні об'єктивні дані про характер всіх видів спілкування за їх змістом... У процесі комунікації зміст поміщається центральну. Це і реалізація намірів автора-коммуникатора, і можливі реакції одержувача повідомлення» [137].

Методика даного аналізу змісту направлена на об'єктивне вивчення телепередач з метою дослідження представлених в них соціальних процесів (об'єктів, явищ). Використання методу аналізу вмісту в справжній роботі зумовлене необхідністю найбільш глибокого і об'єктивного дослідження телевізійних сюжетів.

Всі етапи проведеного дослідження представлені в програмі контент-аналізу.

У практиці досліджень текстів тілі- і радиопрограмм, рекламних повідомлень методом аналізу вмісту «деяким аналогом проблеми в конкретному дослідженні є категорія аналізу» [138]. Справжнє дослідження має наступні категорії аналізу: тематична спрямованість, форма подачі матеріалу, герой матеріалу, характер матеріалу, оперативність. Звертаючись до конкретних текстів газет, радіо і ТВ, дослідник оперує робочою одиницею аналізу.

У дослідженні одиницею аналізу (або одиницею спостереження) є окремий сюжет. Оперуючи окремим сюжетом як одиницею аналізу, ми підрахуємо, яка кількість сюжетів доводиться на той або інакший тип, маючи на увазі, що чим більше слів присвячено якому-небудь типу, тим більше уваги коммуникатор приділяє саме йому. При цьому ми ігноруємо різницю в хронометражі (тривалість) сюжету, розглядаємо їх рівноправно, оскільки кожний з них виражає закінчену думку.

Вибірка сюжетів, що вивчаються нами повинна бути настільки мінімальною, щоб по можливості максимальним був період, на який ми розповсюджуємо свої висновки. Вибірка надає можливість найбільш економічно зробити дослідження, яке часто дає більш вірну інформацію, ніж суцільне обстеження. Л. Н. Федотова пропонує використати два типи вибірок:

- репрезентативние вибірки (т. е. такі, які претендують на те, щоб бути представницькими для більш широкої сукупності). Цей клас вибірок можна розділити на дві групи за способом відбору одиниць вже для конкретного дослідження: квотние вибірки і ймовірностний, або випадкові, вибірки;

- типологічні вибірки. Вибірка в ході дослідження говорить, що явище, що спостерігається нами в суспільстві є, воно при цьому має визначені, зафіксовані в ході нашого дослідження характеристики (хоч може цими характеристиками і не вичерпуватися) [139].

У контент-аналітичних дослідженнях застосуємо тільки один підвид репрезентативних вибірок - ймовірностний, або випадкова, вибірка.

Тимчасові межі справжнього дослідження - 6 місяців - з березня по серпень 2001 року. У нашому разі дослідження змісту телевізійних сюжетів ми маємо справу з об'єктом, протяжним у часі. Таким чином, генеральна сукупність - загальна кількість випусків інформаційних програм за 6 місяців (158). Щоб відобразити у вибірці тижневу циклічність, так характерну для діяльності СМК, ми використали метод «конструювання тижня» (автори цього методу - Роберт Джоунс і Рій Картер) [140] з наступним механізмом побудови вибірки: наприклад, в перший місяць був взятий один суцільний тиждень для кожної програми - з 1 по 8 березня; у другий місяць - з 8 квітня по 15 квітня і т. д. Таким чином, крок вибірки в нашому дослідженні рівний 4.

У контент-аналізі ми полічили важливим вказувати номери сюжетів, т. е. їх черговість виходу в ефір, оскільки важливість інформації тісно пов'язана з її місцем в програмі. З 1-м - 4-м сюжетом автоматично асоціюються такі характеристики інформації, як цінність, актуальність, оперативність.

Як одиниця вимірювання була вибрана секунда, оскільки предметом дослідження виступали малі інформаційні форми - окремі сюжети, що вийшли в ефір. Кожний випуск новин, що попав в нашу вибірку, фіксувався на видеопленке для його подальшого аналізу.

Всі повідомлення, що вийшли в ефір розглядалися з точки зору того, яку по «тональності» інформацію вони несуть своїй аудиторії. Передбачалися сім можливостей для кожного сюжету:

- бути віднесеним до позитивної інформації;

- фактографической;

- проблемної;

- негативної;

- позитивної з елементами критики;

- змішаної (збалансованої);

- іншої (не відповідної ні під одне вищепоказане визначення).

Тематична спрямованість і категорія «герой матеріалу» повідомлень була вибрана з точки зору що найчастіше зустрічаються в інформаційних випусках тим сюжетів. Набір характеристик в першому випадку рівний 29, у другому - 28.

Ще одна категорія контент-аналізу - оперативність. Ми описали її, використовуючи різні випадки оперативності. Замість однорідного поняття оперативності ми використали угруповання, класифікацію різних її видів. У дослідженні представлені наступні види оперативності:

- подія, про яку вийшов в ефір сюжет, сталася на цьому тижні;

- учора;

- сьогодні;

- завтра;

- зараз;

- інше (в минулому році, місяці і т. п.);

- повідомлення торкається вневременних проблем (не визначається).

Форма подачі повідомлення (матеріалу) характеризується нами по 4 ознаках:

- усне повідомлення (диктор в кадрі);

- прямий телефонний зв'язок в студії (при відсутності видеоряда);

- відеоматеріал (репортаж, інтерв'ю і т. д.);

- змішана форма (наприклад, усне повідомлення, після якого слідує телерепортаж);

- інше (не передбачені нами форми подачі повідомлень).

Категорія «локальність» включає наступні ознаки:

- мир загалом;

- Російська Федерація загалом;

- округу Російської Федерації;

- місто Російської Федерації;

- Ростовская область;

- місто Ростов-на-Дону;

- інше;

- не визначається.

1. Об'єкт дослідження- інформаційна програма «Час».

Канал віщання - ОРТ (Суспільне Російське Телебачення).

Об'єм віщання - 37 хвилин.

Час виходу в ефір - 21.00 за московським часом.

Періодичність - щодня (крім воскресіння).

Територія віщання - Російська Федерація, країни ближнього і дальнього зарубіжжя.

2. Предмет дослідження- матеріали, що вийшли в ефір (крім рекламних матеріалів, метеорологічних прогнозів і спортивних новин).

3. Метод дослідження- контент-аналіз.

4. Мету дослідження- встановити міра освещаемости життя областей, країв і республік Російської Федерації.

5. Задачі дослідження- вивчити і проаналізувати матеріали, освітлюючі проблеми суб'єктів РФ і присвячені місцевій тематиці.

6. Гіпотеза- в інформаційній програмі «Час» недостатньо освітлюються проблеми регіонів.

7. Одиниця спостереження- окремий сюжет.

8. Генеральна сукупність, вибіркова сукупність, розмір (крок) вибірки:

R = N: n; R = 158: 36 = 4 (розмір вибірки);

N - загальна кількість випусків за 6 місяців;

n - кількість проаналізованих випусків.

9. Програма контент-аналізу:

1) Номер сюжету в програмі:

1 - перший сюжет

2 - другий сюжет

3 - третій сюжет

4 - четвертий сюжет

5 - п'ятий сюжет

6 - шостий сюжет

7 - сьомий сюжет

8 - восьмий сюжет

9 - дев'ятий сюжет

10 - десятий сюжет

11 -15

2) Тематична спрямованість:

16 - діяльність Президента РФ

17 - діяльність Державної Думи

18 - діяльність Поради Федерації

19 - політичні вибори

20 - діяльність місцевих адміністрацій

21 - діяльність Законодавчих Зборів

22 - діяльність Міської Думи

23 - зовнішня політика

24 - діяльність правоохоронних органів

25 - політичні організації

26 - економіка і фінанси

27 - соціальні проблеми

28 - промисловість

29 - сільське господарство

30 - кримінал

31 - екологія

32 - мистецтво і культура

33 - охорона здоров'я, медицина

34 - катастрофи, надзвичайні випадки

35 - тероризм

36 - історичні дати

37 - освіта

38 - житлово-комунальна сфера

39 - страхування

40 - туризм

41 - будівництво

42 - національні відносини

43 - Чечня

44 - інше

45-50

3) Одиниця вимірювання - секунда (1 сік)

4) Характер матеріалу:

51 - позитивний

52 - фактографический

53 - проблемний

54 - негативний

55 - позитивний з елементами критики

56 - змішаний (збалансований)

57 - інше

58-60

5) Форма подачі матеріалу:

61 - усне повідомлення

62 - відеоматеріал

63 - змішана

64 - інше

65-70

6) Локальність матеріалу:

71 - мир в цілому

72 - дальнє зарубіжжя

73 - Російська Федерація в цілому

74 - округу Російської Федерації

75 - місто Російської Федерації

76 - Ростовська область

77 - місто Ростов-на-Дону

78 - інше

79 - не визначається

80-85

7) Герой матеріалу:

86 - Президент Російської Федерації

87 - Глава держави

88 - міністр

89 - політичний діяч

90 - депутат Державної Думи РФ

91 - чиновник

92 - бізнесмен

93 - глава адміністрації області, краю, республіки РФ

94 - політична партія

95 - діяч культури

96 - спортсмен

97 - журналіст

98 - фінансист

99 - військовий

100 - робочий

101 - фермер

102 - представник інтелігенції

103 - пенсіонер

104 - студент

105 - школяр

106 - дитина дошкільного віку

107 - безробітний

108 - злочинець/укладаючий

109 - міліціонер

110 - терорист

111 - священослужитель

112 - все населення регіону (області, краю)

113 - інше

114-115

8) Оперативність:

116 - на цьому тижні

117 - учора

118 - сьогодні

119 - завтра

120 - зараз

121 - інше

122 - не визначається (поза часом)

123-125

Дослідження проводилося з березня 2001 р. по серпень 2001 р. включно.

БЕРЕЗЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету, сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

7

17

145

53

63

74

91

118

3

24

150

52

63

74

99

118

6

45

160

54

63

74

113

118

2

43

213

54

62

74

113

118

3

42

95

52

62

74

112

118

9

30

64

56

63

75

108

118

2

43

87

56

63

74

112

118

4

34

110

56

63

75

113

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 2-3-м номером в програмі; повідомляли про події в Чечні; носили змішаний характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася округом Російської Федерації; герой не визначається; події сталися «сьогодні».

КВІТЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету, сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

4

43

85

51

63

74

113

118

7

44

120

54

62

78

112

118

1

35

120

56

63

75

112

118

5

19

540

57

64

74

89

121

1

44

57

54

63

74

114

118

4

28

265

56

63

75

89

122

9

33

121

51

62

74

113

122

4

34

223

56

63

78

112

121

5

31

136

56

63

75

112

122

9

42

158

56

62

74

112

122

12

43

523

52

64

74

113

123

3

34

222

56

63

74

112

118

5

31

193

56

63

74

113

117

6

24

123

52

63

75

108

118

4

23

198

56

63

74

112

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 4-5-м номером в програмі; повідомляли про катастрофи і надзвичайні ситуації; носили змішаний характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася округом Російської Федерації; герой не визначається; події сталися «сьогодні».

ТРАВЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету, сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

1

43

30

56

63

74

93

118

2

24

127

54

63

74

113

117

5

34

158

54

63

75

112

120

6

16

149

56

62

75

86

118

8

42

123

54

62

75

112

122

9

34

120

54

62

74

113

122

13

43

82

56

63

74

113

121

15

34

173

56

64

75

112

118

13

38

110

54

63

75

113

116

14

24

113

54

62

75

108

118

15

19

146

56

63

74

93

116

3

43

263

52

62

74

113

118

4

34

135

54

63

75

112

118

5

34

102

56

63

75

113

120

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 13-15-м номером в програмі; повідомляли про події в Чечні; носили змішаний характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой не визначається; події сталися «сьогодні».

ЧЕРВЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету, сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

2

43

170

53

63

74

99

118

5

24

80

53

63

75

99

118

6

30

120

52

63

74

112

118

4

43

80

52

62

74

112

118

5

43

50

53

63

74

112

118

6

34

20

53

62

75

113

118

9

34

45

53

63

75

113

118

2

34

75

53

63

75

112

118

3

26

100

52

63

75

112

118

4

43

30

52

63

74

112

118

5

29

80

52

63

74

112

118

2

19

200

53

63

74

93

118

3

19

95

56

63

74

112

118

6

29

125

55

62

74

101

122

1

43

70

52

63

74

112

118

2

34

163

53

63

74

112

118

6

34

70

52

63

74

113

118

9

19

70

53

63

74

113

118

9

19

70

53

63

74

113

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 6-9-м номером в програмі; повідомляли про катастрофи і надзвичайні випадки; носили змішаний характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася округом Російської Федерації; герой не визначається; події сталися «сьогодні».

ЛИПЕНЬ 2001

Номер

сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету,

сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

5

44

150

53

63

75

113

122

8

43

270

54

63

74

112

122

2

34

124

52

63

74

113

118

7

44

68

53

62

75

88

118

8

32

50

51

63

75

95

119

9

44

60

52

63

75

113

118

4

44

135

52

63

74

94

118

7

43

204

53

62

75

89

122

2

44

282

52

62

74

113

118

3

34

30

52

61

75

113

122

4

34

95

52

63

75

112

118

5

44

170

51

63

75

112

118

2

16

65

52

61

78

86

118

4

30

128

53

64

74

112

119

5

27

94

52

63

75

113

120

3

43

50

53

64

75

110

117

4

42

113

51

62

74

112

121

7

37

80

56

63

75

92

122

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 5-м номером в програмі; повідомляли про катастрофи і надзвичайні випадки; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

СЕРПЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична направ-лен-ность

Тривалість сюжету,

сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

5

26

58

53

64

79

113

116

6

43

152

54

52

75

112

122

2

44

63

52

63

78

90

118

3

30

167

54

62

75

108

118

6

43

38

53

63

74

112

119

4

34

205

55

64

74

91

122

5

29

52

53

63

75

112

118

8

32

96

52

62

75

95

119

6

44

104

52

63

74

112

118

2

34

62

53

64

75

99

118

3

43

122

52

62

75

112

117

4

44

173

53

63

74

112

117

8

33

32

52

63

78

113

118

5

38

60

54

63

74

93

119

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 6-м номером в програмі; повідомляли про події в Чечні; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

1. Об'єкт дослідження - інформаційна програма «Звістки»

Канал віщання - РТР (Російська Телерадіокомпанія).

Об'єм віщання - 40 хвилин.

Час виходу в ефір - 20.00 за московським часом.

Періодичність - щодня (крім воскресіння).

Територія віщання - Російська Федерація, країни ближнього і дальнього зарубіжжя.

2. Предмет дослідження - матеріали, що вийшли в ефір (крім рекламних матеріалів, метеорологічних прогнозів і спортивних новин).

3. Метод дослідження - контент-аналіз.

4. Мету дослідження- встановити міра освещаемости життя областей, країв і республік Російської Федерації.

5. Задачі дослідження- вивчити і проаналізувати матеріали, освітлюючі проблеми суб'єктів РФ і присвячені місцевій тематиці.

6. Гіпотеза- в інформаційній програмі «Звістці» недостатньо освітлюються проблеми регіонів.

7. Одиниця спостереження- окремий сюжет.

8. Генеральна сукупність, вибіркова сукупність, розмір (крок) вибірки:

R = N: n; R = 158: 36 = 4 (розмір вибірки);

N - загальна кількість випусків за 6 місяців;

n - кількість проаналізованих випусків.

9. Програма контент-аналізу:

9) Номер сюжету в програмі:

1 - перший сюжет

2 - другий сюжет

3 - третій сюжет

4 - четвертий сюжет

5 - п'ятий сюжет

6 - шостий сюжет

7 - сьомий сюжет

8 - восьмий сюжет

9 - дев'ятий сюжет

10 - десятий сюжет

11 -15

10) Тематична спрямованість:

16 - діяльність Президента РФ

17 - діяльність Державної Думи

18 - діяльність Поради Федерації

19 - політичні вибори

20 - діяльність місцевих адміністрацій

21 - діяльність Законодавчих Зборів

22 - діяльність Міської Думи

23 - зовнішня політика

24 - діяльність правоохоронних органів

25 - політичні організації

26 - економіка і фінанси

27 - соціальні проблеми

28 - промисловість

29 - сільське господарство

30 - кримінал

31 - екологія

32 - мистецтво і культура

33 - охорона здоров'я, медицина

34 - катастрофи, надзвичайні випадки

35 - тероризм

36 - історичні дати

37 - освіта

38 - житлово-комунальна сфера

39 - страхування

40 - туризм

41 - будівництво

42 - національні відносини

43 - Чечня

44 - інше

45-50

11) Одиниця вимірювання - секунда (1 сік)

12) Характер матеріалу:

51 - позитивний

52 - фактографический

53 - проблемний

54 - негативний

55 - позитивний з елементами критики

56 - змішаний (збалансований)

57 - інше

58-60

13) Форма подачі матеріалу:

61 - усне повідомлення

62 - відеоматеріал

63 - змішана

64 - інше

65-70

14) Локальність матеріалу:

71 - мир в цілому

72 - дальнє зарубіжжя

73 - Російська Федерація в цілому

74 - округу Російської Федерації

75 - місто Російської Федерації

76 - Ростовська область

77 - місто Ростов-на-Дону

78 - інше

79 - не визначається

80-85

15) Герой матеріалу:

86 - Президент Російської Федерації

87 - Глава держави

88 - міністр

89 - політичний діяч

90 - депутат Державної Думи РФ

91 - чиновник

92 - бізнесмен

93 - глава адміністрації області, краю, республіки РФ

94 - політична партія

95 - діяч культури

96 - спортсмен

97 - журналіст

98 - фінансист

99 - військовий

100 - робочий

101 - фермер

102 - представник інтелігенції

103 - пенсіонер

104 - студент

105 - школяр

106 - дитина дошкільного віку

107 - безробітний

108 - злочинець/укладаючий

109 - міліціонер

110 - терорист

111 - священослужитель

112 - все населення регіону (області, краю)

113 - інше

114-115

16) Оперативність:

116 - на цьому тижні

117 - учора

118 - сьогодні

119 - завтра

120 - зараз

121 - інше

122 - не визначається (поза часом)

123-125

Дослідження проводилося з березня 2001 р. по серпень 2001 р. включно.

БЕРЕЗЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету, сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

3

43

117

56

63

74

86

118

4

43

160

52

61

74

113

118

6

16

154

52

63

79

86

118

3

19

120

52

61

74

88

118

5

30

95

52

64

75

92

118

2

26

158

53

63

74

89

118

3

43

230

52

63

75

112

117

7

44

60

51

63

74

112

118

5

22

116

52

64

78

94

118

9

34

82

53

63

75

92

119

3

24

236

54

63

75

108

119

4

30

75

54

63

78

112

118

2

44

280

53

63

75

89

118

3

27

290

53

64

74

113

117

4

44

120

54

63

78

108

119

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 5-м номером в програмі; повідомляли про події, що не війшли в програму аналізу; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

КВІТЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету, сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

2

43

138

52

63

74

112

118

3

35

180

52

63

74

113

118

5

24

120

52

63

74

113

118

1

35

356

56

63

72

113

118

2

16

500

56

63

75

86

118

2

34

300

53

63

74

112

121

4

17

305

54

63

73

113

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 2-м номером в програмі; повідомляли про події в Чечні; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

ТРАВЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету, сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

5

35

145

54

63

74

110

118

3

22

33

52

63

76

93

118

7

44

214

52

63

72

113

118

6

44

20

52

62

74

113

118

3

24

35

52

63

75

112

118

8

44

327

51

63

75

113

118

2

43

61

53

63

74

112

118

3

34

56

56

63

74

112

118

4

20

90

52

63

74

112

118

9

30

29

52

62

75

108

122

1

43

129

56

63

74

113

118

2

34

90

56

61

74

113

118

5

42

104

56

63

74

112

118

6

20

78

52

62

77

93

122

2

17

151

52

63

73

113

118

7

27

94

56

63

74

112

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 2-м номером в програмі; повідомляли про події в Чечні; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой не увійшов в програму аналізу; події сталися «сьогодні».

ЧЕРВЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету, сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

1

19

40

52

62

75

89

118

4

26

129

53

63

74

112

118

5

28

205

55

63

74

113

118

6

19

100

56

63

74

112

117

1

20

84

56

63

75

113

118

7

22

115

52

62

75

94

118

8

24

208

52

63

75

113

118

3

31

124

53

62

74

112

118

7

43

95

53

63

74

113

118

9

43

10

52

61

74

113

120

2

43

163

53

63

74

112

118

5

34

98

56

63

75

112

118

6

42

160

53

63

74

112

118

5

32

54

51

64

75

102

122

3

43

160

56

63

74

113

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 5-м номером в програмі; повідомляли про події в Чечні; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

ЛИПЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету,

сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

1

43

206

53

62

74

113

118

2

16

175

52

63

75

86

118

7

30

172

56

63

77

108

118

3

25

65

56

63

75

94

118

1

43

165

56

63

74

112

118

2

34

70

52

62

75

113

118

5

27

124

53

63

75

112

118

1

43

120

56

63

74

113

118

3

34

30

53

62

74

113

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 1-м номером в програмі; повідомляли про події в Чечні і катастрофах; носили змішаний характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

СЕРПЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету, сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

2

43

117

53

63

74

113

118

3

31

50

52

62

74

113

122

5

26

72

56

63

75

112

122

6

34

80

52

63

75

113

118

3

42

113

53

63

74

112

122

7

43

46

56

63

75

113

122

2

33

94

55

62

75

102

118

9

20

37

56

63

77

93

118

10

34

59

56

63

74

113

118

1

43

112

56

63

74

112

118

2

16

70

52

63

73

113

118

5

28

32

56

63

74

112

122

4

30

61

53

63

75

108

118

1

43

84

52

62

74

112

118

2

34

106

56

63

74

113

118

4

31

53

53

62

74

112

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 6-м номером в програмі; повідомляли про події в Чечні і катастрофах; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

1. Об'єкт дослідження- інформаційна програма «Сьогодні».

Канал віщання - НТВ (Незалежне Телебачення).

Об'єм віщання - 40 хвилин.

Час виходу в ефір - 22.00 за московським часом.

Періодичність - щодня (крім воскресіння).

Територія віщання - Російська Федерація, країни ближнього і дальнього зарубіжжя.

2. Предмет дослідження- матеріали, що вийшли в ефір (крім рекламних матеріалів, метеорологічних прогнозів і спортивних новин).

3. Метод дослідження- контент-аналіз.

4. Мету дослідження- встановити міра освещаемости життя областей, країв і республік Російської Федерації.

5. Задачі дослідження- вивчити і проаналізувати матеріали, освітлюючі проблеми суб'єктів РФ і присвячені місцевій тематиці.

6. Гіпотеза- в інформаційній програмі «Час» недостатньо освітлюються проблеми регіонів.

7. Одиниця спостереження- окремий сюжет.

8. Генеральна сукупність, вибіркова сукупність, розмір (крок) вибірки:

R = N: n; R = 158: 36 = 4 (розмір вибірки);

N - загальна кількість випусків за 6 місяців;

n - кількість проаналізованих випусків.

9. Програма контент-аналізу:

17) Номер сюжету в програмі:

1 - перший сюжет

2 - другий сюжет

3 - третій сюжет

4 - четвертий сюжет

5 - п'ятий сюжет

6 - шостий сюжет

7 - сьомий сюжет

8 - восьмий сюжет

9 - дев'ятий сюжет

10 - десятий сюжет

11 -15

18) Тематична спрямованість:

16 - діяльність Президента РФ

17 - діяльність Державної Думи

18 - діяльність Поради Федерації

19 - політичні вибори

20 - діяльність місцевих адміністрацій

21 - діяльність Законодавчих Зборів

22 - діяльність Міської Думи

23 - зовнішня політика

24 - діяльність правоохоронних органів

25 - політичні організації

26 - економіка і фінанси

27 - соціальні проблеми

28 - промисловість

29 - сільське господарство

30 - кримінал

31 - екологія

32 - мистецтво і культура

33 - охорона здоров'я, медицина

34 - катастрофи, надзвичайні випадки

35 - тероризм

36 - історичні дати

37 - освіта

38 - житлово-комунальна сфера

39 - страхування

40 - туризм

41 - будівництво

42 - національні відносини

43 - Чечня

44 - інше

45-50

19) Одиниця вимірювання - секунда (1 сік)

20) Характер матеріалу:

51 - позитивний

52 - фактографический

53 - проблемний

54 - негативний

55 - позитивний з елементами критики

56 - змішаний (збалансований)

57 - інше

58-60

21) Форма подачі матеріалу:

61 - усне повідомлення

62 - відеоматеріал

63 - змішана

64 - інше

65-70

22) Локальність матеріалу:

71 - мир в цілому

72 - дальнє зарубіжжя

73 - Російська Федерація в цілому

74 - округу Російської Федерації

75 - місто Російської Федерації

76 - Ростовська область

77 - місто Ростов-на-Дону

78 - інше

79 - не визначається

80-85

23) Герой матеріалу:

86 - Президент Російської Федерації

87 - Глава держави

88 - міністр

89 - політичний діяч

90 - депутат Державної Думи РФ

91 - чиновник

92 - бізнесмен

93 - глава адміністрації області, краю, республіки РФ

94 - політична партія

95 - діяч культури

96 - спортсмен

97 - журналіст

98 - фінансист

99 - військовий

100 - робочий

101 - фермер

102 - представник інтелігенції

103 - пенсіонер

104 - студент

105 - школяр

106 - дитина дошкільного віку

107 - безробітний

108 - злочинець/укладаючий

109 - міліціонер

110 - терорист

111 - священослужитель

112 - все населення регіону (області, краю)

113 - інше

114-115

24) Оперативність:

116 - на цьому тижні

117 - учора

118 - сьогодні

119 - завтра

120 - зараз

121 - інше

122 - не визначається (поза часом)

123-125

Дослідження проводилося з березня 2001 р. по серпень 2001 р. включно.

БЕРЕЗЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету, сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

3

43

180

56

63

74

91

118

4

43

106

56

64

78

114

122

6

34

87

56

63

78

113

118

7

19

182

56

63

75

89

118

3

16

116

52

63

74

86

118

4

23

121

56

63

74

112

118

5

35

14

52

61

74

112

118

4

43

45

52

61

74

112

118

5

43

150

52

63

74

86

118

4

16

45

52

61

74

86

118

5

34

115

52

63

75

89

118

6

19

180

56

63

74

94

118

7

34

149

56

63

74

113

118

8

43

34

52

61

74

113

118

9

43

225

56

63

74

113

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 4-м номером в програмі; повідомляли про події в Чечні і катастрофах; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася округом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

КВІТЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету,

сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

1

26

198

56

63

74

89

118

2

43

54

53

61

74

113

118

3

43

57

53

63

74

112

118

3

43

57

53

63

74

113

118

5

24

189

53

63

76

99

118

6

16

210

53

63

74

86

118

1

16

210

56

63

74

86

118

3

25

55

56

61

74

94

118

8

19

50

56

63

74

89

118

5

45

157

56

63

74

112

118

4

44

162

53

63

77

99

118

5

25

55

56

63

73

94

118

9

44

69

56

63

74

112

118

1

35

265

53

63

74

112

118

5

31

166

53

63

74

113

118

2

43

50

53

63

74

113

118

7

35

127

53

63

74

113

118

4

19

72

56

63

74

112

118

5

19

72

56

63

74

112

118

6

35

90

56

63

74

113

118

7

43

51

56

63

74

113

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 5-м номером в програмі; повідомляли про події в Чечні і тероризмі; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

ТРАВЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету,

сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

1

34

73

56

63

74

112

121

2

34

105

53

63

74

113

118

3

30

75

53

63

79

97

121

4

43

37

56

63

74

113

118

9

19

151

56

63

75

93

118

1

34

62

53

63

74

112

118

2

34

62

53

63

74

112

118

3

34

62

53

63

74

113

118

7

43

269

56

63

74

113

118

8

34

287

53

63

74

113

118

1

34

287

53

63

74

113

118

6

35

111

53

63

74

112

118

1

34

365

53

63

74

112

118

2

34

65

53

61

74

112

118

3

20

135

53

63

74

108

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 2-м номером в програмі; повідомляли про катастрофи; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

ЧЕРВЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету,

сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

1

43

167

53

63

74

99

118

5

24

165

53

63

75

99

118

6

34

220

52

63

75

96

118

7

30

215

53

63

74

112

118

1

19

204

53

63

74

91

118

2

43

205

53

63

74

113

118

3

19

191

54

63

74

91

118

5

27

111

53

63

75

100

118

6

27

168

51

63

75

88

118

11

32

58

51

62

75

89

118

1

43

192

53

64

74

113

118

1

43

300

54

64

74

99

118

5

19

185

53

63

74

91

118

3

43

135

53

63

74

99

118

4

19

105

54

63

74

89

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 1-м і 5-м номером в програмі; повідомляли про події в Чечні і; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

ЛИПЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету,

сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

1

43

231

53

63

74

99

118

3

44

105

52

64

75

113

118

4

19

303

52

63

74

89

118

1

34

410

53

63

75

99

118

3

34

414

56

63

79

113

118

3

36

123

53

63

79

99

118

4

34

67

53

63

75

99

118

5

43

337

53

63

74

112

118

8

29

143

55

63

74

88

118

2

34

163

53

64

75

99

118

4

36

203

56

63

74

112

118

6

35

62

54

63

74

112

118

7

30

306

56

63

75

99

118

9

32

76

51

63

75

95

118

4

34

122

53

64

74

113

118

5

34

63

53

63

75

113

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 3-4-м номером в програмі; повідомляли про катастрофи; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

СЕРПЕНЬ 2001

Номер сюжету в програмі

Тематична спрямованість

Тривалість сюжету,

сік.

Характер матеріалу

Форма подачі матеріалу

Локальність матеріалу

Герой матеріалу

Оперативність

1

43

242

53

63

74

99

118

3

30

96

54

63

75

99

118

5

44

205

53

63

74

113

118

1

35

215

53

63

74

99

118

3

43

127

53

63

74

99

118

4

30

203

54

63

74

99

118

5

44

93

56

63

75

113

118

2

43

240

53

63

74

99

118

3

31

115

54

63

75

93

118

5

20

210

53

63

75

93

118

2

34

195

53

63

75

99

118

4

43

123

52

63

74

99

118

5

30

206

53

63

73

108

118

7

32

103

53

63

75

95

118

9

29

93

53

63

74

88

118

3

36

192

53

63

79

99

118

5

43

135

53

63

74

112

118

8

30

122

56

63

75

99

118

Таким чином, в цей період часу сюжети, що вивчаються нами частіше за все вийшли 2-м і 5-м номером в програмі; повідомляли про катастрофи; носили фактографический характер; мали змішану форму повідомлення; їх локальність визначалася містом Російської Федерації; герой - все населення регіону; події сталися «сьогодні».

[1] Корнилов Е. А. Журналістіка на рубежі тисячоліть. - Ростов н/Д, 1999. - С.177.

[2] Про подальший розвиток радянського телебачення: Постанова ЦК КПРС від 29 січня 1960 р. // Радянський друк в документах. - М., 1961. - С. 136.

[3] Корнилова Е. Е. Тельовізіонная реклама. - СПб., 2002. - С.13.

[4] Засурский Я. Н. Система засобів масової інформації. - М., 2001. - С.3.

[5] Бусленко Н. И., Корнілов Е. А. Региональноє телебачення: соціологічний портрет // Філологічний вісник. РГУ.-1998 -№1. - С.49.

[6] Корнилов Е. А. Журналістіка на рубежі тисячоліть. - Ростов н/Д, 1999. - С. 65.

[7] См.: Багиров Е. Г. Основи телевізійної журналістики. - М., 1987; Борецкий Р. А. Тельовіденіє на роздоріжжі. Статті 1989-1998. - М., 1998; Вартанов А. Без камуфляжу // Журналіст. 1997. №3; Дорожче зіркового блиску. Нотатки про місцеву телепрограммах // Журналіст. 1998. №2; Вачнадзе Г. Н. Всемірноє телебачення. - М., 1989; Дугин Е. Я. Местноє телебачення: типологія, чинники і умови формування програм. - М., 1982; Егоров В. В. Тельовіденіє між минулим і майбутнім. - М., 1999; Засурский И. И. Масс-Медиа другої республіки. - М., 1999; Засурский Я. Н. Система засобів масової інформації. - М., 2001; Корнилов Е. А. Журналістіка на рубежі тисячоліть. - Ростов н/Д, 1999; Ковалів Г. В. Конец ХХ віку: в Росії телереволюция // Журналист.1999. №11; Петров Г. Н. Аудіовізуальная журналістика в художній культурі ХХ віку (еволюція комунікаційних процесів, розвиток журналістських технологій, зміна мови і стилістики). Автореф. дис. ... докт. филол. наук. - СПб., 2001; Юровский А. Я. Тельовіденіє - пошуки і рішення. - М., 1983.

[8] См.: Багиров Е. Г. Основи телевізійної журналістики. - М., 1987.

[9] См.: Засурский Я. Н. Журналістіка в перехідний період // Вісник Московського університету.. Серія.10.-1997 -№5.

[10] См.: Егоров В. В. Тельовіденіє між минулим і майбутнім. - М., 1999.

[11] Егоров В. В. Тельовіденіє: теорія і практика. - М., 1992. - С. 198.

[12] См.: Ефимова Л. А. Государственноє телебачення і свобода слова // Незалежна. газета.-1998 -26 березня; Телебачення і свобода слова. Як позбутися президентського диктату // Незалежна. газета.-1998 -14 жовтня.

[13] См.: Голованова М. Пока є держава, повинне бути і державне телебачення! // Техніка кіно і. телевидения.-1996 -№12; Телебачення повинне бути порядним // Техніка кіно і. телевидения.-1995 -№4.

[14] См.: Корнилов Е. А. Журналістіка на рубежі тисячоліть. - Ростов н/Д, 1999. - С. 177 - 190.

[15] Дугин Е. Я. Местноє телебачення: типологія, чинники і умови формування програм. - М., 1982. - С.13.

[16] Дослідження здійснене в рамках наукової програми Міжнародного інституту журналістики і філології при факультеті філології і журналістики РГУ. Дослідницька група: Е. А. Корнілов (керівник), Н. І. Бусленко (керівник теми), Л. П. Аполлонова, А. Г. Беспалова, О. В. Коновалова, Ф. В. Лавріков, М. В. Недогарко.

[17] Сагалаев Е. Едуард Сагалаєв бореться за державне телебачення // Незалежна. газета.-1997 -1 лютого. - С.4.

[18] Борецкий Р. А. Зелений кулька, куди котишся? // Нове. время.-1997 -№ 14. - С. 3; Вибір ілюзії // Нове. время.-1995 -№ 50. - С.3.

[19] См.: Ковалів Г. В. Тельовізіонная журналістика. - М., 1994; ТВ-журналіст. - М., 1980.

[20] Ковалів Г. В. Струму-шоу: невідомий жанр? //. Журналіст.-1998 -№11. - С.59.

[21] См.: Вартанов А. А че? Піпл хавает! //. Журналіст.-1997 -№6..

[22] См.: Вартанов А. Без камуфляжу //. Журналіст.-1997 -№3; Дорожче зіркового блиску //. Журналіст.-1998 -№4.

[23] См.: Борецкий Р. А. Тельовіденіє на роздоріжжі. Статті 1989-1998. - М., 1998; Егоров В. В. Тельовіденіє між минулим і майбутнім. - М., 1999; Засурский И. И. Масс-Медиа другої республіки. - М., 1999; Корнилов Е. А. Журналістіка на рубежі тисячоліть. - Ростов н/Д, 1999; Овсепян Р. П. Історія новітньої вітчизняної журналістики. - М., 1999; Рукавишников Л. А. Періодізация історії телебачення // Засобу масової інформації в сучасному світі. - СПб., 1997.

[24] Засоби масової інформації Росії. 1997 рік: Аналіз. Тенденції. Прогноз. - М., 1998. - С.178.

[25] Корнилова Е. Е. Тельовізіонная реклама. - СПб., 2002. - С. 16.

[26] Цвик В. Л. Особенності реформування вітчизняної системи телебачення в умовах інформаційного ринку (два «переділи» телевізійної власності) // Вісник Московського університету. Серія 10.. Журналістіка.-1998 -№ 3. - С. 4.

[27] Корнилова Е. Е. Тельовізіонная реклама. - СПб., 2002. - С. 17.

[28] Цвик В. Л. Особенності реформування вітчизняної системи телебачення в умовах інформаційного ринку (два «переділи» телевізійної власності) // Вісник Московського університету. Серія 10.. Журналістіка.-1998 -№ 3. - С. 5.

[29] Засурский И. Масс-Медиа другої республіки. - М., 1999. - С.159.

[30] Борецкий Р. Тельовіденіє на роздоріжжі. Статті 1989-1998. - М., 1998. - С. 104.

[31] Сагалаев Е. Едуард Сагалаєв бореться за державне телебачення // Незалежна. газета.-1997 -1 лютого. - С.4.

[32] Разлогов К. Прішествіє телебачення // Мистецтво. кино.-1997 -№ 2. - С. 57.

[33] Поппер К. Протів зловживання телебаченням // Мистецтво. кино.-1996 -№ 1. - С. 137.

[34] Ефимова Л. Тельовіденіє і свобода слова. Як позбутися президентського диктату // Незалежна. газета.-1997 -14 жовтня. - С. 2.

[35] Там же. - С. 2.

[36] Борецкий Р. Тельовіденіє на роздоріжжі. Статті 1989-1998. - М., 1998. - С. 35.

[37] Там же. - С.35.

[38] Борецкий Р. А. Осторожно, телебачення! - М., 2002. - С.43.

[39] Ефимова Л. Тельовіденіє і свобода слова. Як позбутися президентського диктату // Незалежна. газета.-1997 -14 жовтня. - С.2.

[40] Захаров Д., Троїцкий А. Я сам // Мистецтво. кино.-1996 -№ 1. - С. 91.

[41] Силин А. Тельовіденіє без берегів? // Новий. мир.-1996 -№ 1. - С. 229.

[42] Борецкий Р. Зелений кулька, куди котишся? // Нове. время.-1997 -№ 14. - С.18

[43] Там же.

[44] Донец Л. Тельовіденіє - наше «все» // Мистецтво. кино.-1996 -№ 1. - С. 1

[45] Силін А. Тельовіденіє без берегів // Новий. мир.-1996 -№ 1. - С. 227.

[46] Цвик В. Л. Особенності реформування вітчизняної системи телебачення в умовах інформаційного ринку (два «переділи» телевізійної власності) // Вісник Московського університету. Серія 10.. Журналістіка.-1998 -№ 3. - С. 4.

[47] Прохоров Е. П. Введеніє в журналістику. - М., 1988. - С. 109.

[48] Там же. - С. 117.

[49] Грушин Б. А. Массовая інформація в радянському промисловому місті. - М., 1980. - С. 85-87.

[50] Фомичева И. Д. Печать, телебачення і радіо в житті радянської людини. - М., 1987. - С.70.

[51] Ковалів Г. В. Тельовізіонная журналістика. - М., 1994.

[52] Fink Conrad C. Introduction to Professional Newswriting reporting for the modern media. -New York,

1992. - Р. 409.

[53] Борецкий Р. Тельовіденіє на роздоріжжі. Статті 1989-1998. - М., 1998. - С.13.

[54] См.: Борецкий Р. Гостелерадіо - 2: Все наше телебачення - частнокапиталистическое // Нове. время.-1997 -№ 21; Зелена кулька, куди ти котишся? // Нове. время.-1997 -№14; Персональний лейбл проти культурного тягаря // Нове. время.-1997 -№ 47.

[55] Надель-Червинская М. А., Червінський П. П. Большой тлумачний словник іноземних слів. У 3 т. - Ростов н/Д, 1995. Т.3. - С.404.

[56] Словник іноземних слів. 15-е изд., испр. - М., 1998. - С.575.

[57] Ожегов С. И. Словарь російської мови. - М., 1989. - С.905.

[58] Засоби масової інформації Росії. 1997 рік (Аналіз, тенденції, прогноз). - М., 1998. - С.37.

[59] Засоби масової інформації Росії. 1997 року (аналіз, тенденції, прогноз). - М., 1998. - С. 37.

[60] Шредер Г.-Д. Тенденції в розвитку правового регулювання виробництва і придбання тілі- і радиопрограмм // Право радіо і телебачення в Росії. На шляху до нової організації електронної преси / Під ред. В. Хоффманн-Рим, В. Монахова. - Баден-Баден - Гамбург - СПб., 1994. - С.269.

[61] Уразова С. Навстречу III фестивалю російських регіональних телекомпанія // Огляд ТЕФИ,-1998. -№ 3. - С. 38.

[62] Польська Л. Струму-шоу: про користь зайвого при необхідному // Мистецтво. кино.-1996 -№ 1. - С. 31.

[63] Ель-Муалля В. Как робити «тему»: етюди і спостереження //. Журналіст.-1995 -№ 3. - С. 18.

[64] Ковалів Г. Струму-шоу: невідомий жанр? //. Журналіст.-1998 -№ 11. - С.59.

[65] Ковалів Г. Струму-шоу: невідомий жанр? //. Журналіст.-1998 -№ 11. - С.59.

[66] Муратов С. Конец імперії «острівного» віщання //. Журналіст.-1994 -№1. - С.45.

[67] Борецкий Р. Зелений кулька, куди котишся? // Нове. время.-1997 -№ 14. - С. 80.

[68] Вартанов А. А че? Піпл хавает! //. Журналіст.-1997 -№6. - С. 33.

[69] Там же. - С. 33.

[70] Адабашьян А. Телесеріал - це видовище полегшеного типу // Мистецтво. кино.-1996 -№ 1. - С. 70.

[71] Дридзе Т., Адамьянц Т. А телеглядача забули //. Журналіст.-1998 -№ 3. - С. 53.

[72] Дридзе Т., Адамьянц Т. А телеглядача забули //. Журналіст.-1998 -№ 3. - С. 53.

[73] Познер В. За що боролися, на те і напоролися // Дружба. народов.-1997 -№ 7. - С. 176.

[74] Дмитра Л. Зеркало абсурду // Нове. время.-1995 -№ 24. - С. 35.

[75] Дмитра Л. Зеркало абсурду // Нове. время.-1995 -№ 24. - С. 35.

[76] Калашников С. Какоє ТВ ми хочемо дивитися //. Век.-1996 -№ 45. - С. 10.

[77] Познер В. Обращеніє президента Академії Російського Телебачення до тележурналистам регіону // ТЕФИ. Вип. 1 (4). 1998. - С.14.

[78] Иванов А. Областноє телебачення. У пошуках своєї особи //. Телерадіовещаніє.-1989 -№4. - С.12.

[79] Цвик В. Парадокси розвитку місцевого віщання // Телебачення учора, сьогодні, завтра. 1989. - С.64.

[80] Вартанов А. Неформали від політики //. Журналіст.-1995 -№5. - С.9.

[81] Петровская И. Мильная опера «Прем'єр. СВ» // Журналист.-1998 -№5. - С.13.

[82] Огляд російського телебачення // www. Internews. ru.

[83] Корнилов Е. А. Классифікация социокультурних моделей журналістики // Вісник Московського університету. Серія 10.-1999. -№1. - С.3.

[84] Еременко О. А. Феномен регіонального телебачення // Засобу масової інформації в сучасному світі. - СПб., 2000. - С. 234.

[85] Засоби масової інформації Росії. 1997 рік (Аналіз, тенденції, прогноз). - М., 1998. - С. 41.

[86] Новиков А. Тельовізіонная революція в регіонах //. Журналіст.-1996 -№1. - С.17.

[87] Про сепаратизм, партійні традиції і вакханалію в ефірі (інтерв'ю з генеральним директором ТРК Дон-ТР Н. Чеботаревим). Записав. О. Купрін // Журналист.-1993 -№11. - С.14-16.

[88] Про сепаратизм, партійні традиції і вакханалію в ефірі (інтерв'ю з генеральним директором ТРК «Дон-ТР» Н. Чеботаревим). Записав. О. Купрін // Журналист.-1993 -№11. - С.14-16.

[89] Вартанов А. Без камуфляжу //. Журналіст.-1997 -№3.

[90] Колбовский А. Суб'ектівно про об'єктивне. ТЕФИ Огляд. 1998. Вип. 1(4). - С.23.

[91] Вартанов А. Дороже зіркового блиску //. Журналіст.-1998 -№4. - С. 34-35.

[92] Апарина Е. О чим говорять регіони //. Журналіст.-1998 -№ 1. - С. 11.

[93] Дугин Е. Я. Местноє телебачення: типологія, чинники і умови формування програм. - М., 1982. - С.4.

[94] Засоби масової інформації Росії. 1997 рік (Аналіз, тенденції, прогноз). - М., 1998. - С.41.

[95] Наринская А. Тельовіденіє на мило //. Експерт.-1998 -№15. - С.88.

[96] Огляд російського телебачення // www. internews. ru.

[97] Черняев И. Експансия «ТВ-Центра» //. Експерт.-1997 -№34. - С.54.

[98] Скворцов С. «Міст» по периферії: Твоє нове телебачення (записала В. Козлова) // Среда.-1998. -

№ 2-3. - С. 14.

[99] Дугин Е. Я. Местноє телебачення: типологія, чинники і умови формування програм. - М., 1982. - С.101.

[100] Борецкий Р. А. Тельовіденіє на роздоріжжі. Статті 1989-1998. - М., 1998. - С.21.

[101] Егоров В. В. Тельовіденіє: теорія і практика. - М., 1992. - С. 198.

[102] Егоров Е. Е. Тельовіденіє: теорія і практика. - М., 1993. - С.200.

[103] Борецкий Р. А. Тельовіденіє на роздоріжжі. Статті 1989-1998 рр. - М., 1998. - С.83.

[104] Борецкий Р. А. Тельовіденіє на роздоріжжі. Статті 1989-1998 рр. - М., 1998. - С.7-8.

[105] Пояснення до заповнення бланка «програмна концепція віщання» // Сайт Міністерства Російської Федерації у справах друку, телерадиовещания і засобам масової інформації. 2000.

[106] Дугин Е. Я. Местноє телебачення: типологія, чинники і умови формування програм. - М., 1982. - С. 86-89.

[107] Огляд російського телебачення // www. internews. ru. вooks.

[108] Огляд російського телебачення // www. internews. ru. books.

[109] Огляд російського телебачення // www. internews. ru. books.

[110] Огляд російського телебачення // www. internews. ru. books.

[111] Огляд російського телебачення // www. internews. ru.

[112] Корнилов Е. А. Журналістіка на рубежі тисячоліть. - Ростов н/Д, 1999. - С.159.

[113] Корнилов Е. А. Журналістіка на рубежі тисячоліть. - Ростов н/Д, 1999. - С.159.

[114] Антипов О. Н., Волів А. М. Організация місцевого ТВ - справа прибуткова // Техніка кіно і. телевидения.-1995 -№3. - С. 55.

[115] Чеботарев Н. Вперед, до одноликому телебачення! ТЕФИ Огляд. 1998. Вип. 2(5). - С.13.

[116] Збронжко И. Проблеми регіональних телекомпанія. Пошук рішення // ТЕФИ Огляд. 1998. Вип. 4-5. - С.60.

[117] Чеботарев Н. Вперед, до одноликому телебачення! ТЕФИ Огляд. 1998. Вип. 2(5). - С.13.

[118] Пояснення до заповнення бланка «Програмна концепція віщання». - М., 2000.

[119] Проблеми місцевого друку, радіо і телебачень. - М., 1986. - С.20.

[120] Номінації «ТЕФИ-98» // ТЕФИ Огляд. - М., 1998. - С.9.

[121] Персоніфікація - уособлення, наділення предметів, явищ природи і відвернених понять людськими властивостями // Словник іноземних слів. - М., 1983. - С. 214.

[122] Продюсер - власник кинофирми, розділ кинокомпанії, организующий постановку кінофільму або спектакля, виконуючи функції директора-розпорядника // Словник іноземних слів. - М., 1983. - С.219.

[123] Борецкий Р. А. Как створюється телевізійний репортаж. - М., 1979. - С.62.

[124] Вильчек В. Іськусство в телепередачі // Режисер телебачення. - М., 1978. - С. 5.

[125] Багиров Е., Борецкий Р., Юровський А. Основи телевізійної журналістики. - М., 1987. - С. 220.

[126] Огляд російського телебачення// www. Internews. ru/ books. 2002.

[127] Дайвід Моулд. Як поліпшити телевипуски в країнах СНД // www. internews. ru. books.

[128] Огляд російського телебачення // www. internews. ru/books. 2001.

[129] Там же.

[130] Моніторинг інформаційних програм незалежних регіональних телекомпанія. Фонд громадська думка. - М., 1999. - С.5.

[131] Там же.

[132] Моніторинг інформаційних програм незалежних регіональних телекомпанія. Фонд громадська думка. - М., 1999. - С.5.

[133] Вартанов А. Дороже зіркового блиску // Журналіст.-№4.-1998. - С.32.

[134] Там же.

[135] Корнилов Е. А. Журналістіка на рубежі тисячоліть. - Ростов н/Д, 1999. - С.189.

[136] Творчий телевізійний менеджмент. www. Internews. ru/books.

[137] Федотова Л. Н. Аналіз змісту - соціологічний метод вивчення коштів масової комунікації. - М., 2001. - С. 5.

[138] Там же. - С. 88.

[139] Федотова Л. Н. Аналіз змісту - соціологічний метод вивчення коштів масової комунікації. - М., 2001. - С. 112.

[140] Федотова Л. Н. Аналіз змісту - соціологічний метод вивчення коштів масової комунікації. - М., 2001. - С. 83.

загрузка...