Реферати

Реферат: Страхування життя і здоров'я військовослужбовців і прирівняних до них

Тамбов у роки Великої Вітчизняної війни. Короткий нарис основних етапів розвитку воєнних дій у часи Великої Вітчизняної війни, особливості прояву даної національної трагедії на території Тамбовської області. Мобілізаційні запаси даного регіону й оцінювання їхньої активності.

Необхідна оборона й умови її правомірності. Відмінність необхідної оборони від крайньої необхідності, а також від заподіяння шкоди при затримці обличчя, що зробило злочин. Перевищення меж необхідної оборони. Специфіка мнимої оборони і відповідальність за заподіяння шкоди при мнимій обороні.

Ефективність спеціалізації і кооперування виробництва. Розкриття сутності і змісту спеціалізації і кооперування виробництва при визначенні економічної ефективності від їхнього впровадження на підприємстві. Аналіз основних показників економічної ефективності спеціалізації і кооперації виробництва.

Предмет економіки праці. Становлення і розвиток науки про працю. Формування наукових основ економіки праці. Активний процес зміни загальнотеоретичного базису економічної науки. А. Файоль і його принципи керування персоналом: винагорода, справедливість, постійність. Методика С. Струмиліна за рівнем доходів.

Левидов Йосип Ионович. Розлад голосової функції веде до істотних порушень процесу мовної комунікації, тому що голос є одним з основних засобів виразності, чутності, емоційного і значеннєвого значення мови.

На основі Федерального закону від 28 березня 1998 року №52-ФЗ "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, покликаних на військові збори, облич рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Російської Федерації, Державної протипожежної служби, органів по контролю за оборотом наркотичних коштів і психотропних речовин, співробітників установ і органів карно-виконавчої системи і співробітників федеральних органів податкової поліції" (далі Федеральний закон від 28 березня 1998 року №52-ФЗ), здійснюється обов'язкове державне страхування життя і здоров'я осіб, перерахованого в цьому законі.

Страхувальниками по обов'язковому державному страхуванню можуть бути страхові організації, що мають ліцензії на здійснення обов'язкового державного страхування і договори обов'язкового державного страхування, що уклали зі страхувальниками. Причому до діяльності по обов'язковому державному страхуванню допускаються страхові організації, статутний капітал яких сформований без участі іноземних інвестицій, маючий практичний досвід роботи в області особистого страхування не менше за один рік і показники фінансової надійності, що гарантують фінансову забезпеченість взятих на відповідальність страхових зобов'язань. Страхувальники вибираються на конкурсній основі.

Страхувальниками є федеральні органи виконавчої влади, в яких законодавством Російської Федерації передбачені військова служба, служба, військові збори.

Згідно з статтею 1 Федерального закону від 28 березня 1998 року №52-ФЗ об'єктами обов'язкового державного страхування є життя і здоров'я військовослужбовців і прирівняних до них в обов'язковому страхуванні осіб. Страхування цих осіб здійснюється від дня початку військової служби, служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації, Державній протипожежній службі, служби в установах і органах карно - виконавчої системи, військових зборів по день закінчення військової служби, служби, військових зборів.

Якщо життя і здоров'я військовослужбовців і прирівняних до них в обов'язковому державному страхуванні осіб, за винятком основ, передбачених Федеральним законом від 28 березня 1998 року №52-ФЗ, підлягають обов'язковому державному страхуванню також відповідно до інакших федеральних законів і нормативних правових актів Російської Федерації, то вказаним військовослужбовцем і прирівняним до них в обов'язковому державному страхуванні особам або членам їх сімей страхові суми виплачуються по їх вибору тільки по одній основі.

Договір обов'язкового державного страхування укладається між страхувальником і страхувальником на користь третьої особи - застрахованої особи (вигодоприобретателя) в письмовій формі на один календарний рік. При укладенні договору обмовляється можливість його пролонгації.

Вигодоприобретателями по обов'язковому державному страхуванню, крім застрахованих осіб, у разі загибелі (смерті) застрахованої особи є:

чоловік (дружина), що перебуває (що перебуває) на день загибелі (смерті) застрахованої особи в зареєстрованому браку з ним;

батьки (усиновлювачі) застрахованої особи;

дідусь і бабуся застрахованої особи - при умові відсутності у нього батьків, якщо вони виховували або містили його не менш трьох років;

вітчим і мачуха застрахованої особи - при умові, якщо вони виховували або містили його не менш п'яти років;

діти, що не досягли 18 років або старше за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, а також учні в освітніх установах незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, до закінчення навчання або до досягнення ними 23 років;

підопічні застрахованої особи.

Страховими випадками при здійсненні обов'язкового державного страхування є:

загибель (смерть) застрахованої особи в період проходження військової служби, служби, військових зборів або до витікання одного року після звільнення з військової служби, зі служби, після закінчення військових зборів внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманого в період проходження військової служби, служби, військових зборів;

встановлення застрахованому обличчю інвалідності в період проходження військової служби, служби, військових зборів або до витікання одного року після звільнення з військової служби, зі служби, після закінчення військових зборів внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманого в період проходження військової служби, служби, військових зборів;

отримання застрахованою особою в період проходження військової служби, служби, військових зборів важкого або легкого каліцтва (поранення, травми, контузії);

дострокове звільнення військовослужбовця, що проходить військову службу по заклику, громадянина, покликаного на військові збори на вояцьку посаду, для якої штатом вояцької частини передбачене вояцьке звання до старшини (головного корабельного старшини) включно, з військової служби, визнаних військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або не придатними до військової служби внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманого в період проходження військової служби.

Якщо смерть або інвалідність наступила внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, що мало місце в період проходження служби, то військовослужбовці і прирівняні до них в обов'язковому державному страхуванні особи вважаються застрахованими протягом одного року після закінчення служби.

Визначення міри тягаря каліцтв (поранень, травм, контузій) застрахованих осіб здійснюється відповідними медичними органами федеральних органів виконавчої влади, в яких законодавством Російської Федерації передбачені військова служба, служба, військові збори.

Перелік каліцтв (поранень, травм, контузій), що відносяться до важких або легких, визначається Урядом Російської Федерації.

Розміри страхових сум на основі статті 5 Федерального закону від 28 березня 1998 року №52-ФЗ визначаються виходячи з окладів місячного грошового змісту цих військовослужбовців і прирівняних до них осіб, що включають в себе місячні оклади по посаді і місячні оклади по вояцькому (спеціальному) званню.

При цьому військовослужбовці, що проходить військову службу по заклику, розміри страхових сум визначаються виходячи з мінімального місячного окладу по посаді і місячного окладу по вояцькому званню, встановленого для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом.

При численні страхових сум враховуються оклади місячного грошового змісту (далі - оклади), встановлені на день виплати страхових сум.

Виплата страхових сум при настанні страхових випадків виготовляється в наступних розмірах:

у разі загибелі (смерті) застрахованої особи в період проходження військової служби, служби, військових зборів або до витікання одного року після звільнення з військової служби, зі служби, після закінчення військових зборів внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманого в період проходження військової служби, служби, військових зборів, - 25 окладів кожному вигодоприобретателю;

у разі встановлення застрахованому обличчю інвалідності в період проходження військової служби, служби, військових зборів або до витікання одного року після звільнення з військової служби, зі служби, після закінчення військових зборів внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманого в період проходження військової служби, служби, військових зборів:

інваліду I групи - 75 окладів;

інваліду II групи - 50 окладів;

інваліду III групи - 25 окладів.

Якщо в період проходження військової служби, служби, військових зборів або до витікання одного року після звільнення з військової служби, зі служби, після закінчення військових зборів застрахованій особі при повторному огляді буде підвищена група інвалідності, розмір страхової суми збільшується на суму, що становить різницю між кількістю окладів, належних по знову встановленій групі інвалідності, і кількістю окладів, належних по колишній групі інвалідності;

у разі отримання застрахованою особою в період проходження військової служби, служби, військових зборів важкого каліцтва (поранення, травми, контузії) - 10 окладів, легкого каліцтва (поранення, травми, контузії) - 5 окладів;

у разі дострокового звільнення з військової служби військовослужбовця, що проходить військову службу по заклику, громадянина, покликаного на військові збори на вояцьку посаду, для якої штатом вояцької частини передбачене вояцьке звання до старшини (головного корабельного старшини) включно, визнаних військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або не придатними до військової служби внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманого в період проходження військової служби, - 5 окладів.

Якщо страхувальник не здійснив страхування або уклав договір з умовами, погіршуючими положення застрахованої особи, то при настанні страхового випадку страхова сума виплачується на тих же умовах, що і при належному страхуванні.

Передбачені випадки, при яких страхувальник звільняється від виплати страхової суми:

якщо страховий випадок наступив внаслідок умисних дій застрахованого або суспільно-небезпечного діяння, визнаних такими судом;

якщо застрахований знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, то страхувальник звільняється від виплати страхової суми.

Страхувальник не звільняється від виплати страхової суми у разі смерті застрахованої особи, якщо смерть застрахованого наступила внаслідок самогубства і до цього часу це обличчя знаходилося на військовій службі, службі не менш шести місяців або якщо його смерть є результатом доведеного судом доведення до самогубства, незалежно від терміну знаходження застрахованої особи на військовій службі, службі.

Вмотивоване рішення про відмову повідомляється застрахованому або вигодоприобретателю в письмовій формі в термін, встановлений для виплати страхової суми.

Виплата страхових сум проводиться страхувальником на основі документів, підтверджуючих настання страхового випадку і необхідних для прийняття рішення про виплату страхової суми. Перелік необхідних документів затверджений Постановою Уряду Російської Федерації від 29 липня 1998 року №855 "Про заходи по реалізації Федерального закону "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, покликаних на військові збори, облич рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Російської Федерації, Державної протипожежної служби, органів по контролю за оборотом наркотичних коштів і психотропних речовин, співробітників установ і органів карно-виконавчої системи і співробітників федеральних органів податкової поліції".

Виплата виробляється застрахованим особам, а у разі їх загибелі вигодоприобретателям на території Російській Федерації шляхом перерахування страхової суми в рублях способом, визначеним договором страхування, в 15-дневний термін від дня отримання документів, необхідних для прийняття рішення про вказану виплату. У разі затримки виплати страхової суми страхувальник з власних коштів виплачує застрахованому або вигодоприобретателю штраф в розмірі 1% від страхової суми за кожний день прострочення.

Страхування співробітників міліції

Страхування в системі МВС Росії, передбачене Федеральним законом від 28 березня 1998 року №52-ФЗ, здійснюється відповідно до Інструкції про порядок проведення обов'язкового державного страхування життя і здоров'я співробітників органів внутрішніх справ, військовослужбовцях, громадян, покликаних на військові збори, в системі МВС Росії, затвердженій Наказом МВС Російської Федерації від 16 грудня 1998 року №825 "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я в системі МВС Росії".

Згідно з статтею 29 Закону Російської Федерації від 18 квітня 1991 року №1026-1 "Про міліцію" всі співробітники міліції підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню. Страхування здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також коштів, що поступають в спеціальні фонди на основі договорів від організацій.

У разі загибелі співробітника міліції або його смерті до витікання одного року після звільнення зі служби внаслідок поранення (контузії), захворювання, отриманого в період проходження служби, сім'ї загиблого (вмерлого) і його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового змісту загиблого (вмерлого) з коштів відповідного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних лиць.

При отриманні співробітником міліції тілесних пошкоджень, що виключають можливість подальшого проходження служби, йому виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічного грошового змісту з коштів відповідного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних лиць.

У разі спричинення каліцтва або інакшого пошкодження здоров'я співробітнику міліції грошова компенсація в розмірі, що перевищує суму призначеної пенсії, виплачується за рахунок коштів відповідного бюджету або коштів організацій, що уклали з міліцією договори.

Збиток, заподіяний майну співробітника міліції або його близьким, відшкодовується в повному об'ємі з коштів відповідного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних лиць.

Звертаємо увагу на те, що виплата одноразових посібників і відшкодування збитку здійснюються тільки в тому випадку, якщо загибель співробітника міліції, його смерть, отримання ним каліцтв або інакшого пошкодження здоров'я, а також збиток, заподіяний майну, наступили в зв'язку зі службовою діяльністю співробітника міліції.

При одночасному виникненні відповідно до законодавства Російської Федерації основ для виплат одноразових посібників у всіх вищеперелічених випадках, виплата здійснюється по одній основі по вибору одержувача.

Страхування співробітників, військовослужбовців і працівників державної протипожежної служби

Співробітники і працівники Державної протипожежної служби згідно з статтею 9 Федерального закону від 21 грудня 1994 року №69-ФЗ "Про пожежну безпеку" підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Основи, умови, порядок обов'язкового державного особистого страхування вказаних співробітників, військовослужбовців і працівників встановлюються федеральними законами, законодавчими актами суб'єктів Російської Федерації і інакшими нормативними правовими актами Російської Федерації.

У разі загибелі (смерті) співробітників і працівників федеральної протипожежної служби, що наступила при виконанні ними службових обов'язків, або їх смерті, що наступила внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманих ними при виконанні службових обов'язків до витікання одного року від дня звільнення з Державної протипожежної служби, виплачується одноразова допомога в розмірі 120 окладів грошового змісту, встановлених на день виплати посібника, членам сімей загиблих (вмерлих) з подальшим стягненням цієї суми з винних лиць.

Членами сім'ї, що мають право на отримання одноразового посібника, вважаються:

дружина (чоловік), що перебуває (що перебуває) на день загибелі (смерті) в зареєстрованому браку з співробітником, військовослужбовцем, працівником федеральної протипожежної служби;

батьки співробітника, військовослужбовця, працівника;

діти, що не досягли віку 18 років, або старше за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними віку 18 років, а також діти, учні в освітніх установах за очною формою навчання, - до закінчення навчання, але не більш ніж до досягнення ними віку 23 років.

При достроковому звільненні співробітників і працівників федеральної протипожежної служби зі служби, в зв'язку з визнанням їх непридатними до служби внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманого ними при виконанні службових обов'язків, їм виплачується одноразова допомога в розмірі 60 окладів грошового змісту, встановлених на день виплати посібника, з подальшим стягненням цієї суми з винних лиць.

Збитки, заподіяні співробітникам, військовослужбовцям і працівникам Державної протипожежної служби, що знаходяться при виконанні ними службових обов'язків, відшкодовуються за рахунок коштів відповідних бюджетів у встановленому порядку.

Страхування співробітників установ і органів карно-виконавчої системи

Порядок оформлення документів і виплати страхових сум по обов'язковому державному страхуванню життя і здоров'я співробітників установ і органів карно-виконавчої системи згідно з Федеральним законом від 28 березня 1998 року №52-ФЗ встановлений Інструкцією про порядок проведення обов'язкового державного страхування життя і здоров'я співробітників установ і органів карно-виконавчої системи Міністерства юстиції Російській Федерації, затвердженою Наказом Міністерства юстиції Російській Федерації від 30 серпня 1999 року №254 "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я співробітників установ і органів карно-виконавчої системи Міністерства юстиції Російській Федерації".

Страхування військовослужбовців

До військовослужбовців згідно з статтею 2 Федерального закону від 27 травня 1998 року №76-ФЗ "Про статус військовослужбовців" (далі Федеральний закон №76-ФЗ) відносяться:

офіцери, прапорщики і мічмани, курсанти військових освітніх установ професійної освіти, сержанти і старшини, солдати і матроси, що проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці, що проходять військову службу за контрактом);

офіцери, призвані на військову службу відповідно до указу Президента Російської Федерації;

сержанти, старшини, солдати і матроси, що проходять військову службу по заклику, курсанти військових освітніх установ професійної освіти до висновку з ними контракту (далі - військовослужбовці, що проходять військову службу по заклику).

Офіцери, призвані на військову службу відповідно до указу Президента Російської Федерації, по своєму правовому положенню прирівнюються до офіцерів, що проходять військову службу за контрактом, якщо інакше не передбачене федеральними законами і інакшими нормативними правовими актами Російської Федерації.

Умови контракту про проходження військової служби визначаються федеральними конституційними законами, федеральними законами і інакшими нормативними правовими актами Російської Федерації.

На військовослужбовцях у відповідності зі статтею 1 Федерального закону №76-ФЗ покладаються обов'язки по підготовці до озброєного захисту і озброєний захист Російської Федерації, які пов'язані з необхідністю беззаперечно виконання поставлених задач в будь-яких умовах, в тому числі з ризиком для життя. У зв'язку з особливим характером покладених на військовослужбовцях обов'язків, їм надаються пільги, гарантії і компенсації.

Військовослужбовці і громадяни, покликані на військові збори (далі - застраховані особи), згідно з статтею 18 Федерального закону №76-ФЗ підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів федерального бюджету.

У разі загибелі (смерті) застрахованих осіб, що наступила при виконанні ними обов'язків військової служби (на військових зборах), або їх смерті, що наступила внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманих ними при виконанні обов'язків військової служби до витікання одного року від дня звільнення з військової служби (військових зборів), виплачується в рівних частках одноразова допомога в розмірі:

членам сімей загиблих (вмерлих) військовослужбовців, що проходили військову службу за контрактом, в тому числі офіцерів, призваних на військову службу відповідно до указу Президента Російської Федерації, громадян, покликаних на військові збори як офіцери, прапорщиків і мічманів, - 120 окладів грошового змісту, встановлених на день виплати посібника;

членам сімей загиблих (вмерлих) військовослужбовців, що проходили військову службу по заклику, громадян, покликаних на військові збори в якості солдат, матросів, сержантів і старшин, - 120 мінімальних місячних окладів по вояцькій посаді по першому тарифному розряду, передбаченому для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом на посадах, належних комплектуванню солдатами, матросами, сержантами і старшинами, встановлених на день виплати посібника, або в інакшому розмірі, визначеному федеральним законом.

Членами сім'ї, що мають право на отримання одноразового посібника за загиблого (вмерлого) військовослужбовця (громадянина, покликаного на військові збори), вважаються:

дружина (чоловік), що перебуває (що перебуває) на день загибелі (смерті) в зареєстрованому браку із застрахованим;

батьки військовослужбовця;

діти, що не досягли віку 18 років, або старше за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними віку 18 років, а також діти, учні в освітніх установах за очною формою навчання, - до закінчення навчання, але не більш ніж до досягнення ними віку 23 років.

При достроковому звільненні застрахованих з військової служби (військових зборів), в зв'язку з визнанням їх непридатними до військової служби внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії), або захворювань, отриманих ними при виконанні обов'язків військової служби, їм виплачується одноразова допомога в розмірі:

військовослужбовцем, що проходить військову службу за контрактом, - 60 окладів грошового змісту, встановлених на день виплати посібника;

військовослужбовцем, що проходить військову службу по заклику, громадянам, покликаному на військові збори, - 60 мінімальних місячних окладів по вояцькій посаді по першому тарифному розряду, передбаченому для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом на посадах, належних комплектуванню солдатами, матросами, сержантами і старшинами, встановлених на день виплати посібника, або в інакшому розмірі, визначеному федеральним законом.

Відшкодування шкоди і гарантії правового і соціального захисту військовослужбовців і громадян, звільненої з військової служби, пострадавших внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, внаслідок випробувань ядерної зброї, експлуатації ядерних установок і ліквідацій аварій на них, а також порядку проходження військової служби на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, визначаються федеральними законами і інакшими нормативними правовими актами Російської Федерації.