Реферати

Реферат: Логіка - популярний посібник із задачами

Виготовлення ковбасних виробів. Ковбасні вироби на продовольчому ринку Російської Федерації. Добір проб для бактеріологічних, органолептичних і хімічних іспитів. Упакування і маркірування, транспортування і збереження ковбас. Критерії вибору і місця покупки ковбасних виробів.

Особливості кольорового прояву, оцінка якості апаратури і програмного забезпечення. Сутність кольорової фотографії, історія її появи і розвитку, специфіка кольорового прояву. Особливості якості БРЕА класу Hi-End (високого класу апаратного і програмного забезпечення). Опис методів оцінювання якості параметрів апаратури.

"Розуміюча" соціологія М. Вебера. Макс Вебер як німецький соціолог, короткий нарис його життя і професійної діяльності. Сутність і зміст "розуміючої" соціології, її відмінні риси. Ідейно-теоретичні передумови становлення веберовской интерпретивной парадигми.

Інтерпретаційний потенціал номінативної моделі. Формування концептуальної області номінативного континуума, що відповідає мовній картині світу, обумовлено необхідністю використовувати визначену інформацію в комунікативному акті.

Фондова біржа і її значення на ринку цінних паперів. Поняття, значення і функції фондової біржі. Характеристика членів фондової біржі й органів її керування. Оцінка діяльності Московської міжбанківської валютної біржі на ринку цінних паперів. Вплив світової фінансової кризи на діяльність біржі.

ЗМІСТ

Уведення. Предмет логіки і її значення... . 3

Глава I. Поняття,.,...-6

§ 1. Загальна характеристикапонятия 6

§ 2. Види понятті , 9

§ 3. Відносини між поняттями 13

§ 4. Определениепонятий 18

§ 5. Розподіл понятті 23

Глава II. Судження...,..29

§ 1. Громад характеристика судження 29

§ 2 Прості судженні , 32

§ 3. Складні судження ., 38

§ 4. Модальність суджень 44

Глава III. Умовивід48

§ 1. Загальна характеристика умовиводу 48

§ 2. Безпосередні умовиводи 50

§ 3. Умовиводу із суджень з відносинами 53

§ 4. Категоричний силогізм 55

§ 5. Умовиводу зі складних суджень 60

§ 6. Індуктивні умовиводи 66

§ 7. Індуктивні методи дослідженні причинних зв'язків 71

§ 8. Умовивід але аналогії 74

Глава IV. Основні закони логіки 78

§ 1. Загальна характеристика логічних законів ,.78

§ 2. Закон тотожності 79

§ 3. Закон протиріччя 83

§ 4. Закон виключеного третього , 86

§ 5. Закон достатньої підстави 89

Глава V. Основи теорії аргументації - * - 93

§ 1. Доказ 93

§ 2. Види доказательстваVH^.w,98

§ 3. Об проведення - д ; 101

Глава VI. Цікава логіка * 104

УВЕДЕННЯ. Предмет логіки і її значення

Логіка вивчає пізнавальну діяльність людини. OG цьому говорить сам термін "логіка", що відбуває від грецького слова "логос", що означає слово, поняття, міркування, розум. Однак питанням про те, як людина познаетокружающиймир, займаються й інші дисципліни: філософія і психологія, фізіологія вищої нервової діяльності і мовознавство, семіотика й евристика. Для того, щоб усвідомити суть логічного підходу до пізнання, необходимохотя б коротенько описати, у чому специфіка філософського, психологическою і проч. підходу до цієї ж проблеми.

Філософія розглядає пізнання як діалектичний процес відображення дійсності у свідомості людей. Він здійснюється в двох основних формах: у формі почуттєвого пізнання й у формі абстрактного мислення, Почуттєве пізнання дозволяє нам відбивати окремі предмети і їхні властивості у виді відчуттів, сприйнять і представлень. Наприклад, купуючи який-небудь товар, ми оцінюємо його смакові і нюхові якості, прикидаємо, чи радує він наше око і Т.и.логическое пізнання, що існує у формі понять, суджень і умовиводів, дозволяє нам проникати в глибинні структури речей і явищ. З його допомогою ми даємо назву товару, що купується, судимо про ціну і доцільність покупки. Якщо філософія дає нам загальне представлення про ступіні, етапи пізнання, то логіка займається переважно логічною ступінню. У центрі її уваги поняття, судження й умовиводи як найважливіші інструменти розумової діяльності людей. Якщо філософія оде-нивает результативність пізнання за допомогою поняття істина, то логіка розглядає вищезгадані форми кпк способи одержання щирого знання. Якщо філософія цікавиться найбільш загальними законами природи, суспільства і мислення, то предметом логіки є ті закони

мислення, що фіксують визначену повторюваність у структурі всіх людських міркувань і умовиводів.

Зіставлення фізіології вищої нервової діяльності з логікою показує, що перша наука прагне зрозуміти матеріальний субстрат (основу) думки, логіка ж зайнята ідеальною стороною мислення. Порівняння з психологією переконує нас у тім, що психологічну науку цікавить походження мислення, особливості протікання розумових процесів у різних типів особистості, зв'язок мислення з предметною діяльністю і, зрозуміло, різноманіття почуттєвих граней відображення світу, а логіка приділяє увагу відносно незмінним нормам розумового процесу, незалежно від того, як він протікає в дитини, дорослого чи старого.

Таким чином, логіку можна визначити як павуку про загальнозначущі форми і засоби думки, необхідних для раціонального пізнання в будь-якій області знання. Ще простіше: логіка є наука про форми і закони правильного мислення.

Зародивши в структурі загальфілософського знання, логіка давно стала самостійною наукою, що має свої підрозділи: металогіка, діалектична логіка і формальна, котру прийнято поділяти на традиційну і математичну. Металогікою можна назвати своєрідну "філософію логіки", тобто науку, що вивчає будівлю і властивості логічних теорій. Діалектичною логікою іменують той розділ логіки, що розглядає основні форми мислення в нескінченній зміні, розвитку, запереченні і т.п. Формальнаялогика, що ми приділимо переважну увагу, розглядає відносно стійкі форми мислення і закони їхньої побудови. Першою ступінню формальної логіки є традиційна логіка, що вивчає загальнолюдські закони правильної побудови думок. Другою ступінню формальної логіки є математична логіка, що використовує математичні методи і спеціальний апарат символів.

Представлення про предмет логіки може бути розширене за рахунок знайомства з основними проблемами, досліджуваними у відповідних розділах логічного знання. Так, наприклад, традиційна логіка містить у собі навчання про поняття, судження й умовивід, про основні закони мислення, теорію аргументації і спростування,

роздягнув, посвященнийлогическим помилкам, індуктивну логіку, деонтическую, дій, відносин і ін. Математична логіка приділяє увагу логіці числень, граничної, багатозначної, тимчасовий, модальної, конструктивної, комбінаторної, мажоритарної й ін.

Використання логічних прийомів здійснюється більшістю людей стихійно, як би неусвідомлено. Подібно персонажеві Мольера, що був здивований, знайшовши, що говорить прозою, багато хто з нас, познайомивши з логікою, приходять до "відкриття" понять, суджень і умовиводів. Однак куди краще, якщо ми пізнаємо основні інструменти розумової діяльності заздалегідь, перш ніж сядемо за написання чи твору доповіді, чи опануємо мистецтвом полеміки до ведення чи переговорів виступу в судовому засіданні. І якщо, як сказав Т. Едисон, найважливіша задача цивілізації - навчити людини мислити, те кращого засобу для розвитку культури мислення окремої особистості і всього роду людського відшукати не можна... Звичайно, логіка - це абетка мислення, начатки інтелектуальної культури людини. Але без її абсолютно неможливе сходження до захоплюючих вершин людського духу. Свідоме використання законів логіки дисциплінує мислення, робить нашу мову більш аргументованої, допомагає нам домагатися своїх життєвих цілей із завзятістю і послідовністю людини, що знає, чого він хоче.

ГЛАВАІ. ПОНЯТТЯ

§ 1, Загальна характеристика понятті

Поняття, поряд із судженням і умовиводом, є формою мислення. І притім такий характерний для пізнавальної діяльності людини, що її норою визначають як понятійне відображення дійсності. Ми пізнаємо світ, тобто відбиваємо його ще і за допомогою органів почуттів, за допомогою почуттєвого пізнання, що дозволяє нам осягати колір, запах, смак того чи іншого предмета, наприклад, яблука, апельсина, вишень, виставлених на продаж у чи магазині на ринку. Однак істотні ознаки яблук, апельсинів і вишень, представлення про те, що таке плід і чому той чи інший предмет є товаром, а іншої виступає як чи гроші їх еквівалентом, можна одержати лише за допомогою абстрактного мислення. А останнє немислимо без поняття. Більш того, поняття є опорою суджень і умовиводів. Виходячи з деяких початкових понять, людина приходить до наступним, більш складним, будує теорії, висуває гіпотези - простіше говорячи, мислить. Уміння оперувати поняттями є показником культури мислення й інтелектуального розвитку особистості.

У логіку під поняттям мається на увазі цілісна сукупність суджень, тобто думок, у яких що-небудь затверджується про відмітні ознаки досліджуваного об'єкта, ядром якої є судження про найбільш загальних і в той же час істотних ознаках цього об'єкта. Важливо зрозуміти, що ознаки бувають істотні і несуттєві. Наприклад, визначаючи поняття "людин", ми відволікаємося від безлічі несуттєвих ознак, характерних для людей /колір шкіри, око, форма голови, носа і т.п./, і фіксуємо увагу на тім, що істотно для усіх нас: суспільна природа, свідомість, здатність мислити, володіти членороздільною мовою і проч. Аналогічно варто пам'ятати про розподіл ознак на відмітні і невідмітні ознаки. Прямоходіння, наприклад, один з ознак, але якому ми відрізняємо людини від всіх інших живих істот, але більш істотним, дуже відмітною ознакою варто вважати здатність людини виготовляти знаряддя праці і користатися ними. Відмітною ознакою планети Мірку-

рий є те, що її орбіта найменш вилучена від сонця. А істотними і відмітними ознаками поняття "маркетинг", відповідно до визначення, є комплекс заходів в області досліджень торговельно-збутової діяльності підприємства але вивченню усіх факторів, що роблять вплив на процес виробництва і просування товарів і послуг від виробника до споживача. Порівняй з поняттям "менеджмент", під яким мається на увазі діяльність, спрямована на досягнення визначеного кінцевого результату за допомогою прийнятих управлінських рішень. Природно, що набір істотних, відмітних ознак у кожнім понятті свій.

Поняття нерозривне зв'язано з мовою й існує лише в мовній формі. Носієм понять є чи слова словосполучення /групи слів/: "книга", "ліс", "демократичне правління", "акціонерне товариство", "валютно-финансоние операції". Слово, що позначає строго визначене поняття якої-небудь області науки, техніки й іншої діяльності людей, називається терміном: "електрон", "спадковість", "маклер", "карданний вал", "ніша" "ринку". Разом з тим поняття не тотожне слову. Існують слова-омоніми, що мають різне значення, але однаково звучні/зіставте, приміром, "ножиці" і "ножиці цін", "голод" і "товарний голод"/, і слова-синоніми, що мають однакове значення, але по-різному звучні /"око" - "очей", "хворість" - "хвороба", "інфляція" - "знецінювання"/. Відносна незалежність слова від поняття видна з того факту, що в різних мовах ті самі поняття реєструються в різних словах. Для іноземного терміна "менеджер" можна знайти російський еквівалент - "керуючий", "директор", "керівник" і т.п. А "відділ маркетингу" з відомими застереженнями можна назвати "відділом постачань і реалізації".

У кожнім понятті мається зміст і обсяг. Змістом поняття називається сукупність основних істотних ознак чи предмета класу однотипних предметів, що позначаються цим поняттям. Наприклад, змістом поняття "ромб" можна вважати властивості визначеної геометричної фігури бути паралелограмом і мати рівні сторони. Змістом поняття "ніша" ринку" буде представлення про вузьку область, місце, ще не зайнятому чи недостатньо використовуваному конкурентами.

Обсяг поняття є відображене в нашій свідомості

безліч предметів, кожний з який має ознаки, зафіксовані в досліджуваному понятті. У залежності від числа предметів /елементів/, що входять у безлічі, останні поділяються на кінцеві і нескінченні. Наприклад, безліч планет Сонячної системи, число бірж у Росії і т.п. є кінцевим, а безліч натуральних чисел, число зірок у Вселеної і т.п. - нескінченним. Су-ществуют поняття, обсяг яких складається з одиничного предмета: "геніальний росіянин поет Олександр Пушкін", "Євгеній Онєгін", "Пятигорск".

Співвідношення між обсягом і змістом поняття визначається законом зворотного відношення між змістом і обсягом поняття, відповідно до якого зі збільшенням змісту зменшується обсяг поняття, і навпаки, чим ширше обсяг поняття, тим уже його зміст. Наприклад, в обсяг поняття "мистецтво" входять усі види мистецтва: література, живопис, музика, архітектура й ін. Змістом його є ознаки, загальні для усіх видів мистецтва, що не включають, зрозуміло, характерних рис кожного виду мистецтва. Розкриваючи поняття "архітектура", звужуємо обсяг, але робимо більш багатим, широкої зміст, тому що повинні говорити не тільки про мистецтво взагалі, але і трактувати багато роблем, зв'язані з зодчеством: його образотворчі засоби, методи, стилі, види, жанри архітектури і проч. Закон зворотного відношення між обсягом і змістом поняття констатує: чим менше інформація про предмети, укладений у понятті, тим ширше клас предметів, що позначаються їм, і навпаки, чим більше інформації в понятті, тим уже коло предметів, відбиваних поняттям.

Даний закон ставить перед нами проблему можливості чи розширити, навпроти, звузити обсяг поняття і його зміст. Перша операція називається узагальненням поняття, тобто переходом від понять з меншим обсягом, але великим змістом до поняття з великим обсягом, але меншим змістом. Суть операції полягає в тім, що для поняття знаходиться більш широке по обсязі поняття, в обсяг якого входить досліджуване. Наприклад, узагальнюючи поняття "зірка", ми включаємо його в поняття "небесне тіло". При цьому змушені відкинути ознаки вихідного поняття. Узагальнюючи поняття "менеджер", приходимо до поняття "людин". Узагальнюючи поняття "людин", приходимо до поняття "тварина" і т.п. Межею узагальнення висту-

пают категорії - гранично широкі філософські поняття. Операція, зворотна узагальненню, називається обмеженням понять. Суть її в переході від родових, більш широких понять, до видових, більш вузьким шляхом збільшення числа ознак, що перелічуються в понятті. Наприклад, обмежуючи поняття "зірка", приходимо до поняття "перемінна зірка", тобто додаємо до ознак вихідного поняття додаткові. Обмежуючи поняття "менеджер", можна прийти до понять "менеджер у промисловості", "менеджер малого підприємства", "менеджер Іванов". Межею обмеження, як ми пидим, є одиничне поняття.

/7_/ ВПРАВИ:

Nfr-1. Узагальните поняття.

"Тгрека. 2. Журнал. 3. Геометрична фігура. 4. Теорія держави і права. 5. Місто в Криму. 6. Осінь.1. Студент МГУ. 8. Антарктида. 9. Електрон. 10. Федерація. 11. Ректор. 12. Міністр. 13. Нотаріус.

N"JJ" Обмежте поняття.

*17 Мораль. 2. Періодичне видання. 3. Європеєць. 4. Право. 5. Злочин. 6. Закон.7. Покарання. 8. Форма мислення. 9. Культура. 10. Політична партія. 11. Форма політичного правління.12. Підручник. 13. Сузір'я. 14. Студентська група.

JJfe3. Перевірте правильність узагальнення понять.

1. Злочин - правопорушення. 2. Староста групи - студент. 3. Літо - найбільш теплий час року. 4. Аксіома - постулат. 5. Договір

- угода. 6. Товарне виробництво - капитачизм.1. Спортсмен - физ

культурник. 8. Рід - плем'я. 9. Клас - соціальна структура суспільства.

10. Калій - метал. 11. Москва - столиця Росії. 12. Районний суд -

обласний суд.

№4. Перевірте правильність обмеження понять.

1. Будівля - кімната. 2. Держава - республіка. 3. Будівля - альтанка-. 4. Справедлива війна - Велика Вітчизняна війна 1941- 1945 р. 5. Населений пункт - столиця. 6. Організм - жива клітка.1'. Оркестр - віолончель. 8. Злочин - наклеп. 9. Старший офіцер

- майор. 10. Циферблат- цифра. 11. Олігархія - монархія. 12. Рес

публіка - Федерація. 13. Релігія - буддизм. 14. Політична органи

зация суспільства - політична партія.

§ 2. Види понять

Класифікація понять може бути дана на підставі різноманітних ознак, який вони розташовують: обсяг, зміст, приналежність до чи виду роду обоз-

начаемих ними предметів і ін. Приміром, у залежності від кількості відображених у понятті предметів /його обсяг/ вони поділяються на одиничні поняття і загальні поняття; у залежності від того, що відбивається в понятті, сам чи предмет властивість, абстрагована, "відвернене" від предмета, їхній можна розділити на конкретні й абстрактні поняття; у залежності від відображення чи виду роду предметів поняття поділяються на видові і родові і т. п.

Якщо спробувати дати узагальнену схему класифікації понять, то вона буде виглядати в такий спосіб:

Одиничні

Родоние

Конкретні

Загальні

Впдоиие

Абстрактні

t ос I п їв ьни е

Позитивні

Збірні

Співвідносні

Негативні

Песобпрательние

Родовим поняттям називається поняття, що виражає істотні ознаки класу предметів, що є родом яких-небудь видів. Рід - клас предметів, до складу якого входять інші класи, що є видами цього роду. Наприклад, поняття "трикутник" позначає рід, тобто клас предметів, до складу якого входять види цього роду: "гострокутний трикутник", "прямокутний трикутник", "тупокутний трикутник". Поняття "товар" буде родом для видових понять: "хліб", "молоко", "вугілля", "метал" і т.п., оскільки вони є товарами. Видовим поняттям називається поняття, що відображає істотні ознаки класу предметів, що є видом якого-небудь роду. Вид - клас предметів, що входить в обсяг більш широкого класу, іменованого родом. Поняття "тупокутні трикутники" і "прямокутні трикутники" є видовими але відношенню до родового поняття "трикутник", а "хліб", "вугілля" і т.п. виступають як видові поняття стосовно родового "товар". Очевидно, що родове поняття є підпорядковуючим поняттям, до складу якого входять менші по

10

обсягу видові. Утім, те саме поняття може бути як видовим, так і родовим одночасно, у залежності від відносин, що складаються між поняттями. Так, наприклад, "трикутник" може розглядатися і як видове поняття, якщо в якості родового взяти поняття "геометрична фігура", а поняття "товар" буде видовим але відношенню до поняття "продукт праці". У свою чергу, для поняття "хліб", якщо його розглядати як родове, видовими будуть: "житній хліб", "пшеничний хліб" і т.п. Родових понять нс існує лише для гранично широких понять: "матерія", "природа", "свідомість" і т.д. Усім предметам, відображеним у видовому понятті, присущи ознаки родового і видові, що відрізняють їхній від предметів інших видів, вхідних у дане родове поняття. Співвіднесіть, приміром, у цьому відношенні поняття "молоко" і "метал", про які ми вели мову як про товари.

Одиничне поняття - це поняття, у якому відображаються ознаки одного одиничного чи предмета явища: "столиця Росії", "Місяць", "Кавказькі Мінеральні Води", "біржа Аліса" і т.п. Його обсяг представлений безліччю з одного елемента. Загальне поняття є поняття, у якому виражаються ознаки цілого класу однорідних предметів, що носять те саме найменування: "лампа", "держава", "зошит", "ціна", "менеджер" і т.п. Його обсяг може чи бути класом з кінцевим числом предметів ("галогени", "ріки Сибіру", "мінеральні джерела міста Желсзноводска", "продукція Пятигорского лікеро-горілчаного заводу"/, чи класом з необмеженим числом предметів /"тварина", "молекула", "дуб", "зірка", "товари повсякденного попиту"/. В особливу групу виділяються так називані порожні поняття, з нульовим обсягом, тому що за ними немає реальних предметів: "вічний двигун", "теплород", "людина, що прожила триста років", "чоботи-скороходи" і т.п.

Конкретним поняттям можна назвати поняття, у якому відображений даний чи предмет клас предметів: "яблуко", "гроші", "готель "Машук" і ін. Абстрактним поняттям називається таке поняття, у якому відображене яка-небудь властивість предметів, відвернена думкою від самих предметів: "білизна", "спілість", "інфляція", "чесність", "комфорт" і

Позитивне поняття - це поняття, що відображає наявність, присутність у предметі того чи іншого ка-

11

О. Ј^..,,

чесна: "красивий", "високий", "дешевий", "дорогою", "ділений". Негативне поняття відображає відсутність у предметі тієї чи іншої якості: "некрасивий", "невисокий", "неподільний", "божевільний", "безглуздий". Варто пам'ятати, що частка "не" чи "без" /"біс"/ органічно злилася з кореневим словом /"негода", "ненависть", "нечупара"/, те такі поняття відносяться до позитивного.

Відносне поняття є поняття, що відображає ознаки предметів, існування яких нерозривно зв'язано з існуванням інших, родинних їм предметів: "базис" - "надбудова", "батьки" - "діти", "керуючі" - "керовані", "північ" - "південь" і т.п. Безвідносні поняття, відображають ознаки якого-небудь предмета поза зв'язком його з іншими предметами: "мінерал", "дерево", "скеля", "акція". Зрозуміло, варто пам'ятати про відносну грань, що існує між ними, тому що будь-яке поняття так чи інакше спонукує нас співвідносити його з іншими.

Збірне поняття - це таке поняття, у якому відображені ознаки сукупності, групи однорідних предметів /"полк", "сузір'я", "оркестр"/. Те, що затверджується в збірному понятті, відноситься до всіх зборів предметів, але не може бути застосовне до окремого предмета. Наприклад, "збори акціонерів фірми проходило дуже галасливо". Тут поняття "акціонер" уживається так, що загальну характеристику зборів не можна віднести до окремої особистості, що позначається цим поняттям. Таким чином, у збірному понятті фіксуються істотні ознаки ряду однорідних предметів, що не утратили своєї індивідуальності. Зміст же незбірного поняття можна віднести до кожного предмета даного класу: "ручка", "ріка", "іграшка" і т.п.

Варто пам'ятати про те, що те саме поняття може бути віднесене до різних видів - у залежності від ознаки, по якому ми про нього судимо. Дати повну логічну характеристику поняттю - значить визначити, до якому з перерахованих видів воно відноситься. Наприклад, поняття "юрист" може бути названо і загальним, і конкретним, і позитивним, і безвідносним. Уміння класифікувати поняття, давати їм повну логічну характеристику допомагає виробляти навички більш точного вживання понять у процесі мислення і міркування.

12

ВПРАВИ:

№1. Вкажіть одиничні і загальні поняття.

1, Юридична особа. 2. Злочинне діяння. 3. Депутат. 4. Делегат III Усеросійського з'їзду РКСМ. 5. Шахтарська бригада И. П. Іванова. 6. Робітничий клас. 7. Організація Об'єднаних Націй. 8. Статут малого підприємства. 9. Студент Московського державного університету.

10. Менеджер Степанов.

№2. Укажіть конкретні й абстрактні поняття.

1. Злочинність. 2. Стратегія. 3. Лукавство. 4. Тверезість. 5. Адвокат. 6. Рівність. 7. Зазнайство. 8. Аукціон. 9. Взаємодія. 10. Патріот.

11. Самовідданість. 12. Підприємець. 13. Безкорисливість. 14.

Банк.

№3. Укажіть позитивні і негативні поняття.

1. Законний. 2. Незаконний. 3. Вірність. 4. Безвільність. 5. Гуманізм. 6. Контрзаходу. 7. Безладдя. 8. Контроль. 9. Антиквар. 10. Антифашист. 11. Анархія. 12. Компетентність. 13. Невагомість. 14. Неявка. 15. Надра.

№4. З'ясуєте, чи є дані поняття безотносительнимиили співвідносними.

1. Народний суд. 2. Початок. 3. Причина. 4. Робітник. 5. Верх. 6. Політика. 7. Позивач. 8. Копія. 9. Небезпека. 10. Хабародавець. 1 1. Форма. 12. Право. 13. Племінник. 14. Практика. 15. Статут. 16. Захисник.

№5. Даті повну логічну характеристику поняттям.

1. Південний полюс. 2. . Ефективність. 3. Якість. 4. К. Е. Ціолковський. 5. Ринок. 6. Неввічливість. 7. Олимпнада-80.8. Держава. 9. Невинність. 10. Учитель. 11. Законність. 12. Крадіжка. 13. Соціальна справедливість. 14. Судимість. 15. Випадковість. 16. Конкуренція.

. Відносини між поняттями

Причина, чому виникають відносини між поняттями, полягає, по-перше, у тім, що предмети і явища матеріального світу зв'язані один з одним, взаємодіють між собою, і, по-друге, у силу того, що мисленню людському властиво аналізувати, зіставляти поняття, знаходити між ними щось загальне чи, навпроти, підкреслювати несумісність одного з іншим.

Якщо зв'язку між поняттями немає чи вона дуже проблематична, їх можна назвати непорівнянними. Це - поняття, що не мають загальних ознак /"хоробрість" і "квадрат", "ризик" і "нитка", "кругляк" і "ода"/. Ще можна сказати, що непорівнянні поняття не мають найближчого

13

загального родового поняття. Даний вид понять, природно, не породжує логічних відносин.

У центрі нашої уваги, зрозуміло, будуть порівнянні поняття, під якими маються на увазі поняття, у змісті яких, незважаючи на наявність різних ознак, маються деякі загальні, на підставі яких можливе порівняння понять /"феодалізм" і "капіталізм", "іслам" і "християнство", "підприємництво" і "власність"/.

Порівнянні поняття поділяються по обсязі на сумісні і несумісні. Сумісні поняття - це поняття, обсяги яких збігаються чи цілком частково, т.с.при порівнянні їхній між собою ми зауважуємо, що немає ознак, що виключали б можливість такого збігу, Наприклад, "книги" і "навчальні посібники", "грошова одиниця" і "долар", "магазин" і "продавець". До несумісних понять відносяться такі поняття, обсяги яких не збігаються, тобто не мають загальних елементів. У цих поняттях при порівнянні на передній план виступають ознаки, що виключають можливість збігу обсягів: "фашист" і "антифашист", "віруючий" і "атеїст", "бідність"

і "багатство".

Переходячи до аналізу сумісних понять, помітимо, що існує три види відносин сумісності: 1/ рівнозначність, 2/ перетинання /перехрещування/ і 3/ підпорядкування /субординація/. Для наочності і кращого розуміння відносини між поняттями в логіку зображуються за допомогою кругових схем /кіл Ейлера/, де кожне коло позначає обсяг поняття. Одиничне поняття також зображується навкруги.

"менеджер",

"керівник

концерну"

Рівнозначними чи тотожними називаються поняття, що мають однаковий обсяг, тобто відображають той самий об'єкт, а розрізняються лише по своєму змісті. Наприклад: "Л. Н. Толстой" і "автор роману "Війна і світ", "менеджер" і "керівник концерну", "Волга" і "сама довга ріка в Європі". Обсяги рівнозначних, тотожних понять зображуються колами, що цілком збігаються.

Поняття, обсяги яких частково збігаються, незважаючи на те, що зміст їхній може бути по-різному, знаходяться у відношенні перехрещування, перетинання: "студент" і "спортсмен", "бізнесмен" і "мільйонер". Вони зображуються пересічними колами. Заштрихована частина кіл показує ступінь збігу обсягів різних по змісту понять.

Відносини підпорядкування /субординації/ характерні для тих понять, обсяги яких входять /включаються/ цілком в обсяг іншого поняття. Це відношення виду і роду, точніше кажучи, видового і родового понять /"синус" і "тригонометрична функція", "кішка" і "ссавець"/. При цьому поняття, обсяг якого входить як частина в обсяг іншого, називається підлеглим, а поняття, обсяг якого містить у собі обсяг іншого як свою частину, називається підпорядковуючим. Наприклад, поняття "живопис", "література", "архітектура" і ін. виступають підлеглими але відношенню до підпорядковуючого поняттю "вид мистецтва". Якщо підпорядковуюче поняття позначимо символом А. а підлегле символом У, то відношення між ними можна зобразити за допомогою кругових схем у такий спосіб:

Говорячи про несумісні поняття, виділяємо три види відносин несумісності: 1/ супідрядність /координація/, 2/ протилежність /контрарноегь/ і 3/ нротшю-

14

М. Плткгрск, пл Леніна, 3 ,;

"r^xfr; Ј

"" """*" ' " * j

речие /контрадикторность/.

Супідрядність /координація/ - це відношення між обсягами двох чи декількох понять, що виключають один одного, але підлеглих більш загальному родовому поняттю. Наприклад, поняття "продовольчі товари" і "непродовольчі товари" належать обсягу поняття "товари". Їх можна зобразити окремими неперехресними колами /А и В/ усередині більш великого кола /З/. Це співвідношення видів і загального роду:

Відношення протилежності /контрарпости/ характерно для обсягів таких двох понять, що є видами того самого роду, причому одне констатує наявність якихось ознак, а інше - їхня відсутність і навіть заміна що виключають, протилежними ознаками. Найчастіше в ролі цих понять виступають антоніми: "хоробрість" - "боягузтво", "дешевина" - "дорожнеча". Обсяги цих двох понять розділені обсягом деякого третіх: "стійкість" для першої пари понять, "стерпні ціни" - для другої. Зобразимо їх у виді кругової схеми:

Відношення протиріччя /контрадикторне/ властиво таким двом поняттям, що, будучи видами одного и'того ж роду, з одного боку, указують на деякі ознаки, а з іншого боку - заперечують, виключають, не заміняючи ніякими іншими: "високий будинок" /А/ - "невисокий будинок" /У/, "чесний підприємець" /А/ - "нечесний підприємець" /У/. Коло Ейлера, що виражає обсяг

16

таких понять, поділяється на двох частин, без допущення третьої, проміжної:

Дамо узагальнену схему відносин між поняття-

мі:

ПОРІВНЯННІ ПОНЯТТЯ

СУМІСНІ

Равнознач- Перс-

н'ие /тож- крещи-

дествен- вающн-

ние/ еся

НЕСУМІСНІ

Під чи-

Сопод-

Про ти-

Про ти

н я ющ не

лагоджений-

вополож-

вореча-

і подчи-

ние

ние

щие

ненние

ВПРАВИ:

№1. Визначите вид відносини між сумісними поняттями иизобразите його за допомогою кругових схем.

1. Злочин, карне правопорушення. 2. Вищий навчальний заклад, університет. 3. Покарання, посилання. 4. Орган державного керування, міністерство. 5. Письменник, автор роману "Тихий Дон". 6. Республіка, форма правління. 7. Президент, президент Росії, глава держави. 8. Живописець, художник. 9. Менеджер, бізнесмен. 10. Вартість, прибавочна вартість.

№2. Підберіть поняття, рівнозначні даним.

1. Квадрат. 2. Конституція. 3. Автор поеми "Євгенії Онєгін". 4. Статуя. 5. Маклер. 6. Брокер. 7. Декрет. 8. Арешт. 9. Перший космонавт. 10. Полудень. 11. Рука. 12. Феодалізм. 13. Чотирикутник.

№3. Підберіть поняття, що знаходяться у відношенні перетинання/перехрещування/ до даних.

Q 1. Студент. 2. Військовослужбовець. 3. Першопрохідник. 4. Суддя. 5. Рекор-

№4. До даних понять подберпонятия.

1. Фронт. 2. Підручник. 3. Комедія. 4.6. Озеро. 7. Прокурор. 8. Доказ. 9. II щ Консульство. 13. Поняття. 14. Бізнес.

про"

^ дсмен. 6. Закон. 7. Браконьєр. 8. Апеляція. 9. Інженер. 10. Кіноактор. г\ 11. Акція. 12. Нормативний акт. 13. Академія. 14. Викладач.

№5. Визначите вид відносини між несумісними понятиямії представте його у виді кругових схем.

1. Обвинувальний вирок, виправдувальний вирок. 2. Печатка, телебачення, засіб масової інформації. 3. Залежність, незалежність. 4. Злочин, посадовий злочин, господарський злочин. 5. Залежність, незалежність. 6. Гуманітарна наука, етика, естетика. 7. Популярність, невідомість. 8. Честь, безчестя. 9. Пряма лінія, крива лінія. 10. Юрист, прокурор, слідчий, адвокат. II. Істина, омана. 12. Правда, неправда.

№6. Підберіть поняття, супідрядні даним.

1. Навчальне звання. 2. Злочин. 3. Статут. 4. Покарання. 5. Розкрадання. 6. Демократія. 7. Художня література. 8. Міський транспорт. 9. Смичковий інструмент. 10. Вищий навчальний заклад. 1.1 Комп'ютер. 12. Угода. 13. Спортивна гра. 14. Акціонерних товариств/

№7. Підберіть поняття, протилежні і суперечні довжини м.

1. Великий. 2. Правда. 3. Науковий. 4. Холодний клімат. 5. Домьгои товар. 6. Друг. 7. Низька ціна. S. Легка робота. 9. Глибокий. 10. Вернгость. 11. Сміливий. 12. Законний. 13. Гармонічний. 14. Красива" жінок/і

№Я. Визначите вид отношениямеждупонятиями, ншораш"е його з

допомогою кругових схем./

1. Пожежа, причина пожежі, зривши атомної бомби, підпал. 2'. Надання допомоги хвор, ненадання допомоги хвор. 3. Кам'яний будинок, триповерховий будинок, одноповерховий будинок, недобудований будинок. 4. Супутник планети, природний супутник, супутник Землі, *Союз-4", що спускається апарат "Венера-14", Юпітер, супутник Юпітера. 5. Повага до старшого, неповага до старшого. (й'героизм, боягузтво. 7. Мати, дочка, бабуся, унучка, сестра. 8. Населений пункт, місто, місто на Дніпрові, столиця України. 9. Розвідка, контррозвідка. 10. Університет, вищий навчальний заклад, академія. 11. Віруючий, атеїст. 12. Щотижневик, періодичне видання. 1.3. Угода, торгова операція. 14. Товарно-сировинна біржа, брокерська контора.

§ 4. Визначення понять

Логічна операція, що розкриває зміст поняття або встановлює значення якого-небудь терміна, називається визначенням /дефініцією/. Визначити поняття - значить указати, що воно означає, виявити ознаки, що входять у його зміст, тобто розкрити сутність обумовленого об'єкта. Разом з тим одна з задач визначення - відрізнити і відмежувати обумовлений предмет від всіх інших. При "їдемо приклади деяких визначень: "Трапеція - чотирикутник, у якого дві сторони рівнобіжні, а дві інші - не рівнобіжні"; "Естес-

18

тлінний добір - процес виживання найбільш пристосованих особей"; "Людина є тварина, що робить знаряддя"; "Менеджером є людина, що організує конкретну роботу".

Поняття, зміст якого розкривається, називається обумовленим поняттям /дефиниендумом/, а те поняття, за допомогою якого воно визначається, називається визначальним /дефиниенсом/.

Приймання-визначення понять такі:

Визначення через найближчий рід і видову відмінність. Суть його полягає в тім, що відшукується найближчий рід для обумовленого поняття і указуються відмітні ознаки, що маються тільки в даного виду предметів і відсутні у всіх інших видів, що входять у цей найближчий рід. Цим способом дані вище приведені визначення понять "трапеція", "природний добір", "людина", "менеджер". Загальна схема визначень через рід і видову відмінність: "А є В и С". Тут А - обумовлене поняття /"менеджер"/, У - поняття, більш загальне /"людина..."/ стосовно А /рід/, З - такі ознаки /"... організуючий конкретну роботу"/, що виділяють предмети, що позначаються А, серед усіх предметів, що позначаються В /видову відмінність/. Цей вид визначення найчастіше зустрічається в підручниках, словниках і т.п.

Генетичне визначення фіксує спосіб, яким утвориться тільки даний предмет і ніякий іншої /це його видова відмінність/. Приклади: "Окружність - є крива, що утвориться рухом на площині крапки, равноудаленной від центра", "Куля - це геометричне тіло, утворена обертанням півкола /чи кола/ навколо свого діаметра". Для генетичного визначення зберігаються правила визначення через рід і видову відмінність, оскільки воно є різновидом останнього.

З попереднім подібно операциональное визначення поняття, суть якого в описі об'єктів через перерахування спеціальних для них операцій. Наприклад: "Кислота - це речовина, що офарблює лакмус у червоний колір". Даний вид визначення застосовується при чи вивченні описі властивостей яких-небудь предметів. Їм можна користатися при чи рекламі продажі яких-небудь товарів.

Якщо визначається предмет, то визначення буде реальним: "Дуб - листяне дерево з міцною деревиною і жолудями". "Маргарин - штучна олія з яловичого

19

чи рослинних олій". Якщо визначається термін, що позначає предмет, то визначення буде номінальним: "Термін "філософія" походить від грецьких слів "фи-лео" - люблю і "софія" - мудрість; "термін "маркетинг" походить від англійського слова, що позначає "ринок" і т.д. Пугем номінальних визначень вводяться і знаки, що заміняють терміни: "З - швидкість світла", "СНД - скорочення, застосовуване для позначення Співдружності Незалежних Держав".

Розрізняють явні і неявні визначення. До явного відносяться такі, при яких між обумовленим і визначальним поняттями установлюються відносини рівності, збігу, еквівалентності: "Молекула є дрібна частка речовини, що зберігає всі хімічні властивості цієї речовини"; "Пролегомени - це введення", "Під абракадаброю мається на увазі нісенітниця". Загальна схема явних визначень: "А є по визначенню/ У". Названі вище визначення через рід і видову відмінність, генетичне, операциональное відносяться до явного.

Неявні визначення не мають форми рівності двох понять. До них відносяться остенсивние, аксіоматичні, контекстуальні і деякі інші визначення. Остен-сивное визначення - це визначення пугем показу. Нас просять пояснити, що являє собою музичний синтезатор. Утрудняючись зробити це, ми вказуємо на предмет: "Це і є музичний синтезатор". Контекстуальне визначення дозволяє з'ясувати зміст незнайомого поняття через контекст, у якому воно вживається. Аксіоматичне визначення є визначення понять за допомогою аксіом: "Сила дорівнює масі, помноженої на прискорення"; "сила дії дорівнює силі протидії".

Крім названих прийомів визначення понять, що відносяться до основних, застосовуються ще і прийоми, подібні з визначенням понять. До них прибігають, коли неможливо дати вичерпного чи визначення коли в цьому немає необхідності. Назвемо деякі з них. Опис - прийом, використовуваний при ознайомленні з предметом, у якого не можна визначити видову відмінність. Наприклад, опис товару, виставленого на продаж. Характеристика дає перерахування лише деяких внутрішніх, істотних властивостей, а не його /предмета, обличчя/ зовнішнього вигляду. Наприклад: "Лінощі - це відраза людини від зусиль" /К. Д. Ушинский/. Порівняння - це нри-

20

їм, що дозволяє установити загальні властивості предметів і явищ: "Тіло медузи студенистое, схоже на парасольку". Розрізнення є прийом, що дозволяє установити відмінність даного предмета від подібних cjihm предметів. До цього прийому можна прибігати при зіставленні по яких-небудь параметрах продукції своєї фірми і товарів, вироблених конкурентами. Указівка - прийом, використовувана, коли неможливо дати визначення чи предмета в цьому немає потреби. Ми до нього охоче прибігаємо, коли намагаємося порозумітися з ким-небудь іноземною мовою. Визначення підкоряється наступним правилам:

Визначення повинне бути розмірним, тобто необхо

димо, щоб обсяги обумовленого поняття і визначаю

щего збігалися, були соответственни. Порушення цього

правила веде до наступного логічним помилкам. Слиш

кому широке визначення, при якому обсяг визначаю

щего поняття виявляється більше обсягу обумовленого

поняття: "Менеджер - це людин, що відає філософією

і соціальними пріоритетами компанії". Занадто вузьке

визначення, при якому обсяг визначального поняття

виявляється вже, менше обсягу обумовленого поняття:

"Менеджер - це людин, відповідальний за дисципліну сво

їхніх підлеглих".

Визначення не повинне укладати в собі кола, тобто

обумовлене поняття не повинне визначатися посредст

вом такого поняття, що стає ясним тільки пос

редством обумовленого: "Ідеаліст - послідовник идеа

листических навчань", х"Менеджер - людин, що займає

ся менеджментом". Приведені приклади є тав

тологией - тут визначальне поняття представляє

просте повторення того, що міститься в обумовленому.

Визначення повинне бути ясним, чітким, тобто не з

тримати незрозумілих чи термінів двозначностей. На

рушение цього правила веде до логічної помилки, що

називається визначенням невідомого через невідоме:

"Доктринер - це схоласт"; "Дактилоскопія - метод, при

змінюваний у кримінології".

Визначення позитивних понять не повинне бути

негативним: "Льви - це тварини, що не зустрічаються

у лісах холодного пояса"; "Високоякісний товар не

є товар низької якості".

21

УП РАЖНЕНИЯ:

№1. З п'яти слів, укладених у дужки, підкресліть два, коториенаходятся в найбільшому зв'язку з узагальнюючим словом, що коштує передскобкой.

1. Сад /рослини, садівник, собака, забір, земля/. 2. Ріка /беріг, риба, рибалка, твань, вода/. 3. Місто /автомобіль, будинок, юрба, вулиця, велосипед/. 4. Сарай /сінник, кінь, дах, худоба, стіни/. 5. Куб /кути, креслення, сторона, камінь, дерево/. 6. Розподіл /клас, ділене, олівець, дільник, папір/. 7. Кільце /діаметр, ачмаз, проба, круглость, печатка/. 8. Читання /глава, книга, печатка, картина, слово/. 9. Газета /правда, додатки, телеграми, папір, редактор/. 10. Гра /карта, гравці, штрафи, покарання, правила/.

№2. Укажіть вид визначення, що визначає й определяемое поняття; у визначальному понятті вкажіть родове поняття і видову відмінність.

1. Кібернетика - наука про загальні закономірності процесів керування і передачі інформації в складних машинах, живих організмах иобществе. 2. Слово, ужите в переносному значенні, називаетсяметафорой. 3. Етика - філософська наука, що вивчає мораль як форму суспільної свідомості. 4. Суспільні відносини, урегульовані нормами адміністративного права, називаються адміністративними правовідносинами. 5. Циліндр - геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо однієї сторони. 6. Концерн

форма монополістичного об'єднання з дуже високим рівнем

концентрації і централізації капіталу і виробництва. 7. Суд - орган

держави, що розглядає цивільні і кримінальні справи в соответ

ствії з установленими процесуальними правилами. 8. Нормативний

акт - це правовий акт держави, у якому містяться розпорядження

норми права, що регулюють суспільні відносини визначеного

виду. 9. Гіпофіз розташований у поглибленні основної кісти, схожої на

турецьке сідло. 10. Менеджмент - специфічний орган функциониру

ющего комерційного підприємства, тобто його керівництво, представляю

щее підприємство в суспільстві.

№3. Установите правильність наступних визначенні. У неправильних визначеннях укажіть, яке правило порушене; дайте правильне, з вашого погляду, визначення.

1. Студент - це учень. 2. Дентин - особлива речовина, що покриває зуби. 3. Адвокат - це юрист, що захищає інтереси громадян і організацій у суді, що робить їм допомога по правових питаннях. 4. Регенерація - процес відновлення втрачених чи поврежденнихчастей тіла. 5. Упертість є порок слабкого розуму. 6. Світогляд ділової людини - система його поглядів на навколишній світ. 7. Інтелігенція - суспільний шар людей, що володіють спеціальними знаннями в області науки, культури і професійно занимающихсясложним розумовою працею. 8. Дріб, чисельник якого менше знаменника, називається правильної. 9. Нація - стійка историческаяобщность людей. 10. Рука - орган і продукт праці. 11. Крадіжка - таємне

vioxiiiiieiuie суспільного й особистого майна. 12. Футуризмом називають один з декадентських художніх плинів XX пеку. 13. Шахрай - людина, що займається шахрайством. 14. Касація - чи оскарження опротестування вироку суду. 15. Кібернетика - не мистецтво.

№4. Дат,! п'ять слів, з числа яких чотири поєднуються загальним родовим поняттям, а п'яте не відноситься до нього. Підкресліть /чи випишіть/ липшее слово.

1. Василь, Федір, Семен, Іванов, Петро. 2. Старезний, маленький, старий, зношений, старий. 3. Незабаром, швидко, поступово, квапливо, поспішно. 4. Лист, ґрунт, кора, луска, сук. 5. Ненавидіти, нехтувати, обурюватися, обурюватися, розуміти. 6. Темний, світлий, блакитний, яскравий, тьмяний; 7. Гніздо, нора, курятник, сторожка, барліг. 8. Невдача, хвилювання, поразка, провал, крах. 9. Успіх, невдача, удача, виграш, спокій. 10. Грабіж, крадіжка, землетрус, підпал, напад. 11. Молоко, сир, сметана, сило, кисляк. 12. Глибокий, низький, світлий, високий, гіркий. 13. Хата, піч, дим, хлів, будка. 14. Береза, сосна, дуб, бузок, ялина. 15. Секунда, час. рік, вечір, тиждень.

§ 5. Розподіл попиши

Логічна операція, що полягає в тім, що предмети, відображені у вихідному понятті /роді/, поділяються на види, називається розподілом обсягу поняття. Наприклад, поняття "речовина" можна розділити на поняття "складна речовина" і "проста речовина", поняття "покупець" - на "випадковий покупець" і "постійний покупець" і т.д.

Необхідність звертання до цієї операції обумовлена тим, що при визначенні понять нам приходиться розкривати не тільки зміст поняття, істотні ознаки предметів і явищ, але і встановлювати його обсяг, тобто окреслювати коло предметів, відображених у понятті. Хіба можна, приміром, обійтися без цього прийому при аналізі поняття "товарно-матеріальні цінності даного підприємства"? Розподіл, таким чином, є логічна дія, за допомогою якого обсяг діленого поняття /реальна чи уявна безліч/ розподіляється, класифікується на ряд підгруп /підмножин/ за допомогою обраної підстави розподілу. Простіше говорячи, розподіл - це розподіл на групи тих предметів, що мисляться у вихідному понятті.

Ознака, але якому виробляється розподіл, називається підставою розподілу. Одержувані в результаті розподілу групи називаються членами розподілу. Діленим, природно, називається поняття, над яким виробляється даний-

23

паю операція. Розбиваючи, приміром, поняття "відчуття", ділене на "зорові відчуття", "слуховие відчуття", "дотикальні відчуття" і т.п. /члени розподілу/, ми як підставу використовуємо характер відчуття, його специфічні особливості. Аналогічно при розподілі електростанцій на ГЕС, гелиоелектростанції, геотермальні і вітрові ТЕС як підставу розподілу виступає характеристика джерела енергії.

У підсумку логічного розподілу члени розподілу /видові поняття/ повинні не втратити ознак діленого /родового/, тобто усе, що мислиться про ціле, повинне бути застосовно і до частини даного цілого. З цієї причини рекомендуємо не змішувати операцію розподілу з довільним логічним розчленовуванням предмета, краще сказати, поняття на складові частини. Якщо ми поділяємо усі дерева на хвойні і листяні, це - логічний розподіл. Коли затверджуємо, що дерево поділяється на крону, стовбур і корені, ми прибігаємо до другої операції. Тут члени розподілу не здобувають властивостей вихідного поняття - скоріше, позбавляються їх.

Ефективність розподілу визначається дотриманням наступних чи правил вимог до розподілу понять.

Розподіл повинний вироблятися тільки по одному ос

нованию. Це означає, що ознака, але якому ведеться

розподіл, не слід підмінювати іншими чи ознаками

не можна брати дві чи більш ознаки, по яких би ве

лась ця операція. Правильно поділяти клімат на холодний,

помірний, жаркий, невірний розподіл його на холодний, розумі

ренний, жаркий, морський і континентальний. Не можна де

лити взуття на чоловічої, жіночої і гумову, речовини -

на рідкі, тверді, газоподібні і метали, а транспорт

- на водяний, наземний, повітряний, транспорт загального

користування і транспорт особистого користування. Порушення

першого правила приводить до перехрещування обсягів по

нятий, що виникають у результаті розподілу, а вони повинні

бути незалежними, не співпадаючими в жодному елі

менте.

Розподіл повинний бути розмірним чи вичерпую

щим: обсяг діленого поняття повинний бути дорівнює сумі

обсягів членів розподілу. Наприклад, електричний струм де

лится на постійний і перемінний. Якщо членів розподілу

дуже багато, для дотримання цього правила можна упот

реблять слова: "і інші", "і так далі". Наприклад, продук

ция фірми містить у собі електротехнічні, радіо-

24

електронні, вимірювальні й інші види товарів. Порушення цього правила приводить до наступного помилкам. Неповний розподіл - перелічуються не усі види даного родового поняття: "Енергія поділяється на механічну і хімічну", "Працівники нашого підприємства /інституту/ поділяються на професорів і доцентів". Розподіл із зайвими членами, що не входять в обсяг діленого поняття: "Хімічні елементи поділяються на метали, неметали і сплави", "Науки поділяються на природні, суспільні і математичні". Уведення зайвих членів порушує правило, що наказує поділяти по одній підставі і не підмінювати його в процесі розподілу.

Члени розподілу повинні взаємно виключати друг дру

га. Кожен окремий предмет повинний знаходитися тільки в

обсязі одного видового поняття і не входити в обсяги

інших видових понять. Не можна, приміром, трикутники

розбивати на тупокутні, різнобічні, равнобедрен

ние і прямокутні, а війни поділяти на справедливі,

несправедливе, визвольне, загарбницькі і миро

вие. У цих прикладах члени розподілу не виключають друг

друга. Причина помилки - відступ від принципу справі

ния тільки але одній підставі.

Розподіл повинний бути безупинним. Не можна допус

кать стрибків у розподілі. Варто переходити від вихідного

поняття спершу до видів, потім підвидам і т.д. Приміром,

добрива поділяємо спочатку на органічні і мінеральні,

а потім уже мінеральні можна розділити на азотні,

фосфорні і калійні. Той, хто розділив би добрива

відразу на органічні, азотні, фосфорні і калійні,

допустив би названу помилку - стрибок у розподілі.

Розрізняють наступні види розподілу: по видообразую-щему ознаці і дихотомічний розподіл.

При розподілі по видообразующему ознаці підставою розподілу виступає та ознака, по якому утворяться видові поняття, тобто члени розподілу. Наприклад, коли поділяємо ядерні вибухи на повітряні, наземні, підземні і підвідні, як підставу розподілу беремо вид середовища, де відбувається вибух. Якщо поділяємо товари на дорогі, дешеві і порівняно доступні, підстава розподілу - вид ціни.

Дихотомічний розподіл /буквально: поділ надвоє, навпіл/ має на увазі чи присутність ознаки в предмета, чи його відсутність, що, власне кажучи, і яв-

25

ляется підставою розподілу. З одного боку, предмети, що володіють ознакою, з іншого боку - позбавлені його. Приміром, розподіл речовин на органічної і неорганічні, радіоактивності - на природного і штучну, товарів - на групи виробничого і невиробничого призначення і т.д. У свою чергу, кожний з отриманих членів розподілу знову можна піддати дихотомічному розподілу. Наприклад, товари непродуктивного призначення поділяємо на товари повсякденного попиту і тривалого користування і Т.и.удобство дихотомічного розподілу в тім, що воно завжди відповідно до, члени розподілу виключають один одного, розподіл проводиться тільки по одній підставі. Обмеженість дихотомії в зайвій твердості і ригористичности. Воно відтинає одну половину діленого класу, залишаючи її без конкретної характеристики. Якби ми здумали дихотомически поділяти людей, то далі таких класів, як "-чоловіка" і "нечоловіка", "діти" і "недіти*, "холерики" і "нсаолсоики", ми б, на жаль, не пішли.

Різноманітні прийоми і види розподілу підводять нас до поняття, яким широко користаємося в життєвих і наукових цілях. Це - класифікація, під якою мається на увазі розподіл предметів якого-небудь роду на класи відповідно до найбільше істотних ознак, властивим предметам даного роду і, що відрізняє їх від предметів інших пологів. У результаті класифікації деяка безліч об'єктів розпадається на підмножини таким чином, що кожен об'єкт попадає у визначену рубрику системи. Приклади: класифікація елементарних часток. Періодична система елементів Д. И. Менделєєва, класифікація тварин і рослин, класифікація частин мови, геохронологическая таблиця, класифікація суспільно-економічних формацій, типологія керівників /менеджерів/ але стилю керівництва й ін.

Існує класифікація по видозміні ознаки /дзеркала класифікуємо на плоскі і сферичні, у свою чергу, сферичні - на увігнуті й опуклі/ і дихотомічна /плоди можна расклассифицировать на соковиті і сухі, у свою чергу, сухі - на що розкриваються і нерозкриваються і т.п./.

Класифікація може вироблятися по істотних ознаках, і тоді ми маємо справу з природною класифікацією, - і але несуттєвим ознакам - вспомо-

26

гательная, штучна класифікація. Прикладами природної класифікації можуть бути названі вище класифікаційні системи з різних галузей знань. Їхня цінність у тім, що вони ґрунтуються на істотних, науково обґрунтованих ознаках предметів і явищ. Штучна ж класифікація використовує для побудови яких-небудь систем несуттєві, поверхневі ознаки предметів, аж до посилання на початкові букви, порядкові номери, кольори, запахи об'єктів і т.п. Вона застосовується для легкого відшукання чи предмета зручного користування ім. Наприклад, товари, продавані в магазині, можна расклассифицировать по секціях, по полицях, по призначенню, за ціною, по упакуванню. Допоміжна класифікація допомагає складати предметні чи предметно-іменні покажчики, довідники, каталоги, алфавітні списки і проч.

/^&, Ј&&Ј-ВПРАВИ:

№1. Дати характеристику розподілів понять: вид розподілу, делимоепонятие, члени розподілу, підстава розподілу.

Викрадення особистого майна громадян класифікується як

чи крадіжка грабіж.

Кодекс закону про працю передбачає наступні дисциплинар

ние стягнення: зауваження, догана, сувора догана, переклад на нижче-

оплачнваемую чи роботу зсув на нижчу посаду.

Політичні режими бувають демократичними і недемократи

ческими.

Періодичні видання підрозділяються на газети, журнали, бюл

летени і періодичні збірники.

Судження по якості поділяються на стверджувальні й отрицатель

ние.

Відносини між людьми бувають доброзичливими і недоб

рожелательними.

По державному устрої держави поділяються на унитар

ние, федеративні і конфедеративні.

Хімічні речовини поділяються на кристалічні й аморфні.

Залози поділяють на залози зовнішньої секреції і залози внутрішньої

секреції.

Насінні рослини поділяються на голосемянние і покритосемян

ние.

В еволюції органічного світу розрізняють два види добору: ес

тественний і штучний.

№2. Перевірте правильність розподілу понять і класифікацій. Укажіть на помилки, якщо вони маються, і визначите, які правила порушені.

1. Іграшки поділяються на образної, технічні, іграшки-забави, мас-

27

карадно-елочпие, спортивно-моторні, музичні й озвучені, театральні, дидактичні, будівельний матеріал, іграшки-саморобки.

Держава може бути рабовласницьким і капіталістичної.

Злочини поділяються на навмисні, необережні і хозяйст

венні.

Основними властивостями товару є споживча стои

мость і вартість.

Видами мистецтва є художня література, музика,

скульптура, архітектура і портретний живопис.

Республіки розділяються на президентські, парламентські й уни

тарні.

Угоди бувають двосторонніми, багатобічними і по довірений

ности.

Робота може бути виконана сумлінно і несумлінно.

9. У формальній логіці иошпия поділяються на загальні й одиничні,

конкретні й абстрактні, співвідносні і безвідносні.

10. Основними структурними елементами ділової гри є:

ігровий задум, сюжет чи гри її зміст, ігрові дії,

ролі, правила.

Мови поділяються на природні, штучні і народні.

Годинник поділяються на наручні, настінні, настільні і баштові.

Мова буває усної, письмової, плутаної і заумний.

14. Існує кілька видів теплових двигунів: парова ма

шина, двигун внутрішнього згоряння, парова турбіна, газова турбіна,

реактивний двигун.

15. Вироки бувають обвинувальними, виправдувальними і несп

раведливими.

28

ГЛАВАІІ. СУЖДЕНИЕ§ 1. Загальна характеристика судження

Аналіз поняття показав нам, що воно, як форма думки, не існує саме по собі, изолированно від інших понять і відповідних думок про предмети і явища. Обмеження й узагальнення, визначення, розподіл, класифікація понять - ці й інші операції переконали нас у тім, що будь-які поняття мають сенс і право на існування лише остільки, оскільки вони знаходяться у визначеному зв'язку, координації між собою, тобто спираються на інші форми мислення, до яких відносяться, крім понять, судження й умовиводи. Без них, строго говорячи, неможливо зробити ні однієї операції з поняттям.

Судженням називається форма думки, у якій чи затверджується заперечується що-небудь щодо предметів і явищ, їхніх властивостей, зв'язків і відносин і яка має властивість виражати або істину, або неправда. Приклади суджень: "Залізо є елемент", "Альпіністи зробили сходження на Еверест", "Усі книги корисні", "Пушкін - сучасник Ломоносова", "Рівень цін впливає на обсяги чинених клієнтом закупівель". Одні з них щирі, інші /наприклад, про Пушкіна - сучаснику Ломоносова/ - помилкові. Але це з позицій двозначної, повсякденної логіки, що має на увазі з двох значень істинності тільки одне: або істину, або неправда. У тризначній логіці можливий третій - невизначений - варіант, зв'язаний з непередбачуваністю за якимись причинами подій і фактів: "На Марсі є життя", "Ринкова економіка обіцяє народам нашої країни процвітання". Говорити про чи істинність хибності даних суджень не можна, вони явно невизначені.

Незалежно від чи істинності хибності, усі судження володіють однієї і тією же формою побудови. У будь-якім судженні є суб'єкт, предикат, зв'язування і кванторное сло-

29

в. Розглянемо ці поняття.

Суб'єкт судження - це та частина судження, у якій говориться про предмет думки, про об'єкт, що виступає як предмет наших міркувань /"залізо", "альпіністи", "книги", "Пушкін", "рівень цін"/. Позначається суб'єкт буквою S. Предикатом судження називається та частина судження, що відображає те, що затверджується /чи заперечується/ про предмет думки, про чи ознаку властивості даного предмета /"елемент", "зробили сходження на Еверест", "корисні" і т.п./. Зв'язуванням називається термін, що виражає відношення між суб'єктом і предикатом /позначається буквою Р/. Найбільш розповсюдженою формою зв'язування є слова "є", "суть", "є", у випадку їхньої відсутності - вони припускаються. Квантор /кванторное слово/ - термін, що коштує перед суб'єктом /чи мається на увазі/ і вказує, чи відноситься судження до всього обсягу поняття, що виражає суб'єкт, чи до його частини. Наприклад, у судженні "Усі книги корисні" квантором є слово "усі". Судження можна зобразити символічно у виді формули.

S є /не є/ Р, де S - суб'єкт, а Р - предикат, є /не є/ - зв'язування, квантор - отсутствует /мається на увазі/.

Правда, у такий спосіб позначаються далеко не всі судження, а лише прості, атрибутивні, тобто судження властивостей. Судження, у яких виражаються відносини між предметами /"5 більше 3", "Ковбаса дорожче хліба", "Іван брат Петра"/, мають іншу формулу:

aRc.

Якщо поняття виражається чи словом групою слів, то судження існують у виді пропозицій, найчастіше - оповідальних, де група підмета збігається із суб'єктом, а група присудка - із предикатом. Односкладні безособові пропозиції /"Пекуче", "Знобить"/, називние пропозиції /"Полудень", "Зима"/ є судженнями лише в контексті, коли чи суб'єкт предикат легко припускаються. Питальні пропозиції /"Скільки коштує ваш товар?", "Де ви збираєтеся провести свою відпустку?"/ до суджень не відносяться, тому що в них немає ні твердження, ні заперечення і говорити про їхню чи істинність хибності не можна. Якщо ж у пропозиції виражений риторичне питання, що припускає твердження, впевненість у чому-небудь, то воно виступає як судження

30

/"Яка людина не дорожить волею?" - мається на увазі, що всі ми дорожимо волею; "Кому не по душі достаток товарів але доступних цін?" - мається на увазі, що кожному по вдачі достаток дешевих товарів/. Спонукальні пропозиції /"Погасите світло!", "Візьми вилку!", "Закрій вікно!"/ не містять судження, хоча в них щось чи затверджується заперечується /"Не продавай дачу!", "Возлюби ближнього свого!"/. Разом з тим пропозиції, у яких сформульовані інструкції, службові та інші розпорядження, військові команди, чи накази гасла, виражають судження, називані модальними: "Помнете, що реклама повинна бути адресована визначеної категорії покупців", "Усі робітники та службовці підлягають обов'язковому страхуванню", "Користайтеся послугами носіїв!", "Ставок декоративний - купатися заборонено!".

ВПРАВИ.

№1. Знайдіть пропозиції, що виражають судження. Укажіть терми

ни судження /суоъекипред|у$ат, зв'язування, кван гірське слово/./і^j/.-

/ 1. Острейша$м! гйого1ема, що коштує перед нашим народом. - е|сутгроб-

1tx.Z/ztt.-'*^'- < а_ " .

' лема перехо^ргк умовам ринкових відносинах.

2. Розвертайтеся в марші! /Маяковський/. я3. Товарно-грошові відносини існують багато тисяч років. ". Нехай сильніше гримне бура! З" ""*' '-'"-**' "*' '

'_ 5. Довгострокова ціна - це ціна на товари масового попиту. ' jj. Задачею керування /менеджменту/ є задоволення потреб клієнтів за допомогою виробництва товарів пли надання послуг.

, 7. Усі види мистецтва служать культивуванню прекрасного в різноманітних художніх творах.

8. Керівництво їсти здатність направляти ентузіазм підлеглих на досягнення поставлених цілей. г9. Одні підроблені квіти дощу бояться /Крилов/.

10. Авторитет менеджера - це комбінація переконання, примуса і приклада. г11. Так здраствує сонце, так сховається пітьма! /Пушкін/.

Д2. Жоден підроблений документ не є доказом.

13. На основі знання законів суспільного розвитку можливо

- / предвидениес°ниали"ьи rrpoiu^^^^^^.-?

14. Хлопці! Не^йосква ль зггнеин? /Лермонтов/.

I15. Усі судь! р&шзро, тся на засадах виборності суддів і засідателів.

16. Який р^кжйне, любй^Ш"1^^ > ('пезди? /Гоголь/. ~17. Поспішати не поспішай, а квапся.

18. Приватна ініціатива - рушійна сила розвитку виробництва.

19. Є чи що-небудь чудовищнее невдячної людини? /

Шекспір/

20. Держава - основний инсттут політичної системи загальз

тва.

31

Хто над морем не філософствував? /Маяковський/.

Усі шедеври світової культури створений винятково талант

ливими людьми.

Деякі підприємці в главу своїх інтересів ставлять

лише розуміння вигоди свого підприємства.

Ціль керуючого повинна збігатися з метою компанії.

Прощай, вільна стихія! /Пушкін/.

§ 2. Прості судження

Простим судженням називається судження, що складається з одного суб'єкта й одного предиката; у ньому затверджується /чи заперечується/ приналежність якої-небудь ознаки предмету; простим судженням можна назвати судження, що виражає зв'язок двох понять: "Будинок є будинок", "Робоча сила - це товар", "Вода не є мінерал", "Концепція маркетингу - це визначена філософія підприємництва"" Складним судженням називається судження, що складається з декількох суб'єктів і предикатів: "Васильєв і Орлів - співвласники магазина товарів побутової хімії", "Даний чи кут гострий, чи прямої, чи тупий" /у першому судженні два суб'єкти й один ^предикат, у другому - один суб'єкт і три предикати/. До складного судження можна віднести сукупність декількох простих суджень, з'єднаних між собою логічними союзами "чи", "і", "якщо... те":."Ставрополь є крайовим центром і його можна вважати самим великим населеним пунктом краю", "Ринкова економіка в більшості країн починається з лібералізації чи цін із приватизації державних підприємств", "Фермер підвищить врожайність зернових, якщо буде застосовувати мінеральні добрива".

Основними видами простих суджень є наступні:

Судження властивості /атрибутивні, категоричні/,

у який чи затверджується заперечується приналежність

предмету визначених властивостей, станів, видів діяч

ности: "У троянди приємний запах", "Золото - шляхетний

метал", "Усякий бізнесмен - підприємець", "Порцеляна

неелектропроводен", "Карбованець не є конвертованої

валютою". Формула цього виду судження: S є Р чи S не

є Р.

Судження з відносинами, що фіксують відносини

між предметами по якій-небудь ознаці: "Усякий бла

городний метал дорожче заліза", "Ельбрус вище Бештау",

32

"Гоголь народився пізніше Грибоєдова", "Москва знаходиться між Ленінградом і Баку". Формула цього судження: aRc.

3. Судження існування /екзистенціальні/, у яких чи затверджується заперечується існування предме-то": "Сонце існує", "У мене в Сибіру є сестра", "У Пятигорске є підприємство "Умілець", "На Кавмишюдах є гора Залізна". У цих судженнях слово "є" виражає не зв'язування, а предикат і позначає "існує". Суб'єктами відповідно є: "сонце", "сестра", "підприємство "Умілець", "гора Залізна".

Далі варто сказати про класифікацію суджень першого виду, суджень властивостей /атрибутивних, категоричних/ по якості і кількості. Якість суджень є відображення приналежності /неприналежності/ властивості досліджуваному предмету. Стверджувальним судженням можна назвати судження, у якому відображається зв'язок предмета і його ознаки, тобто наявність ознаки. "Усі метали мають характерний блиск", "Деякі фахівці з маркетингу є керівниками". Негативне судження відображає той факт, що даному предмету не присуще визначена властивість. "Деякі птахи не можуть літати", "Деякі менеджери не мають мистецтво керування колективами".

Кількісна характеристика суджень зв'язана з обсягом понять, про які мова йде, тобто про суб'єктний. Одиничні судження - це такі судження, у яких що-небудь заперечується про окремий предмет /класі, агрегаті/: "Тюменська товарно-фондова біржа - ваш надійний партнер", "Едисон не є винахідником друкарства". Приватні судження - це такі судження, у яких що-небудь чи затверджується заперечується про частину предметів: "Деякі підприємці не витримують натиску конкурентів на ринку", "Частина кооперативів Ставрополья процвітає". Загальні судження - це такі судження, у яких що-небудь чи затверджується заперечується про кожен предмет якого-небудь класу предметів: "Вага громадяни Росії мають право на посібник по безробіттю", "Жодна людина не буде обділений увагою служби соціального захисту населення". Формула суджень по кількості:

Одиничні: S суть /не суть/ Р.

Частки: Деякі S суть /не суть/ Р.

Загальні: Усі S суть /не суть/ Р; Жодне S не є Р.

Наявність у кожнім судженні якісної і количест-

33

венної характеристик дає нам підстава для об'єднан-ний класифікації суджень властивостей /атрибутивних, категоричних/ по якості і кількості. Одиничні судження при цьому в розрахунок не беруться, у силу того, що вони по своєму тину не вступають у відносини з іншими. Частки дають два варіанти: частноутвердительное і частноотрица-телиюе. Загальні - теж два: загальстверджувальне й общсот-рицательное. У підсумку одержуємо наступну класифікацію:

А - загальстверджувальне судження, що одночасно є загальним і стверджувальної. /"Усі громадяни Росії - прихильники демократії"/. Його формула: Усі S суть Р.

I - частноутвердительное судження, що одночасно є приватним і стверджувальної. /"Деякі навчальні заклади стають платними"/. Його формула: Деякі S суть Р. Як умовні позначення для стверджувальних суджень узяті два перші голосні букви латинського слова affirmo - затверджую.

Е - загальнегативне судження, що одночасно є загальним і негативної /"Жодна кислота не є хімічним елементом"/. Його формула: Ніяке S не є Р.

О - частноотрицательное судження, що одночасно є приватним і негативної /"деякі колгоспи не є збитковими"/. Його формула: Деякі S не суть Р.

Умовні позначки для негативних суджень узяті від слова nego - заперечую.

Характеристика обсягів суб'єкта і предиката, з яких складене судження, дається за допомогою поняття расп-ределенность термінів у судженні. Суб'єкт і предикат у судженні розподілені, якщо вони узяті в повному обсязі і не розподілені, якщо узяті в частині обсягу. Так, у судженні "Всі учні нашого класу надійшли в інститут" суб'єкт /"всі учні нашого класу"/ розподілений, тому що в судженні говориться про всіх учнів нашого класу; предикат же /"надійшли в інститут"/ не розподілений, тому що в число що надійшли варто віднести й учаться багатьох інших класів. Термін вважається розподіленим, якщо його обсяг цілком входить в обсяг іншого чи терміна цілком виключається з нього /"Жоден з учнів нашого класу не надійшов в інститут"/. Термін не розподілений,

34

1\

якщо його обсяг лише частково входить в обсяг іншого чи терміна частково виключається з обсягу іншого терміна /деякі випускники нашого інституту відправилися працювати на село"/.

У загальстверджувальному судженні суб'єкт розподілений, а предикат може бути розподіленим і нерозподіленої. У першому випадку предикат береться в повному обсязі, а в другому - не в повному обсязі. "Тільки квадрати є рівносторонніми прямокутниками" - приклад першого роду. Графічно його можна зобразити у виді двох співпадаючих кіл. "Усі менеджери є керівники" - приклад другого роду. Графічно його можна зобразити у виді кола /"менеджери"/, що входить в інше коло /"керівники"/.

У загальнегативному судженні обсяг суб'єкта цілком виключається з обсягу предиката і навпаки. Пое-

35

У частоутвердительних судженнях, у яких предикат підлеглий суб'єкту, перший розподілений, а другий ні, тому що суб'єкт цілком входить в обсяг предиката: "Деякі письменники - драматурги". "Частина бізнесменів входить у клуб мільйонерів". Графічно - коло /"драматург", "мільйонер"/ входить в інше коло /"письменник", "бізнесмен"/. Якщо ж суб'єкт і предикат частноутвердительного судження розподілений не цілком, а частково, співвідношення їхніх обсягів може бути представлене у виді перехресних кіл: "Деякі піонери - філателісти", "Деякі викладачі - ділові люди".

тому і суб'єкт, і предикат тут розподілені: "Жоден лев не є травоїдна тварина", "Жоден німий не здатна стати оратором".

У частноотрицателиюм судженні /"Деякі товари не є товарами повсякденного попиту"/ суб'єкт не розподілений, а предикат розподілений. Тому обсяги цих понять частково перехрещуються.

Отже, суб'єкт розподілений у загальних судженнях і не розподілений у частках; предикат завжди розподілений у негативних судженнях; у стверджувальних же він розподілений тоді, коли по обсязі предикат чи менше дорівнює суб'єкту.

Раснределенность термінів у судженнях може бути представлена наступною таблицею:

Терміни

Вид судження

А

Е

1

0

S

+

+

-

-

р

- -

+

-

+

ВПРАВИ:

№1. Визначите "ид судження. Приведіть схеми атрибутивних суджень і суджень з відношенням. Судження з відношенням і суждениясуществования виразите у формі атрибутивних суджень.

36

- I

Перехід на рейки ринкової економіки - головний фактор пови

шения ефективності виробництва.C&p&f^

Мора'іb виникла раніш релігії. Сй&СЬ***'*ff-n^Ј^!C^c^

При кожнім залізничному вокзалі існує кімната маті

ри і дитини. е~ръфе

Олександр старше Михайла.

Законність - неодмінна частина демократії.

Лібералізація цін у Росії почалася раніш приватизації.

Приватна власність - власність окремого чи обличчя його

родини.

Цар-дзвін установлен на схід дзвіниці Івана Великого.

Мислення без мови не існує.

10. Існує велика література з питань політики ценооб

разования.

№2. У даних атрибутивним /категоричних/ судженнях найдитесубъект, предикат і зв'язування. Визначите кількість і якість суджень. УкажитЈкванторное слово.

Веелицатзанимающиеся підприємництвом, платять податки. /^

Обличчя злочин, що зробив, підлягає карної ответст

венности.^

Велика частина дій директора має позитивний характер.J~

Деякі країни не мають багатопартійної системи.

Багато поетів писали про героїзм солдата на війні.

6. Жоден нетверезий водій не повинний сідати за кермо.Ј~

1. Інваліди війни мають право на пільги.

№3. Дайте об'єднану класифікацію суджень. Приведіть ихбуквенние позначення і формули.

Жодна нормальна людина не желаетзладругому.

Деякі робітники заводу мають високий тарифний розряд.

Деякі засуджені є рецидивістами.

Незаконна угода є недійсної.

Жоден літак не вийде в рейс без технічного огляду.

Усі дрібні підприємства торгівлі були приватизовані.

Маршал Жуків - видатний полководець нашого часу.

№4. Дайте об'єднану класифікацію суджень. Изобразитеотношения між термінами за допомогою кругових схем. Установите рас-пределенность суб'єкта і предиката.

Іноді люди спізнюються на роботу.Ј

Деякі спортсмени не є майстрами спорту.

Наші письменники є прихильниками світу.

Жодна людина не повинна страждати за правду.

"Деякі ліки небезпечніше самих хвороб" /Сенека/.

Новодівочий цвинтар - пантеон діячів російської культури.

Тільки талановитий оратор не говорить заученими словами.

Усі свідки /і тільки свідки/ є в суд по повістці.

"Ніяка причина не вибачає неввічливість" /Шевченко/.

Курчати по осені вважають.

Деякі люди не вивчають логіку.

37

§ 3. Складні судження

Загальна характеристика складних суджень була дана в попередньому параграфі, коли мова йшла про прості судження. Тут ми розглянемо основні види складних суджень, керуючись принципом логічного зв'язку, що існує між складовими частинами таких суджень.

. Сполучним /конъюнктивним/ судженням називається судження, у якому чи затверджується заперечується приналежність предмету декількох сумісних ознак. Наприклад: "Місто Ставрополь коштує на височині і є крайовим центром",."Керівник підприємства не справляється зі своїми прямими обов'язками і не виявляє турботи про повсякденні нестатки підлеглих".

. По кількості сполучні судження можуть бути одиничними /"Доповідь був цікавим і змістовної"/, частками /"деякі нятигорчане успішно працюють і ховаюся виховують своїх дітей"/ і загальними /"Усі студенти-вечерники трудяться на виробництві й одночасно учаться у вузі"/.

Формула сполучного /конъюнктивного/ судження: А\У, де А, У - члени висловлення, а знаклобозначает союз "і".

. Під конъюнкцией, чи логічним множенням, розуміється операція математичної логіки, що з'єднує два чи більш висловлення за допомогою союзу "і" у нове, складне висловлення. Його істинність залежить від істинності вихідних висловлень. Складне конъюнктивное висловлення щире тоді і тільки тоді, коли кожне з вихідних висловлень істинно, і ложно, коли принаймні одне з вихідних висловлень ложно.|нан-ример, торговий агент, що досліджує попит на ринку, направляє керівництву фірми доповідь, що складається з ряду висловлень. Істинність його інформації, природно, буде залежати від істинності вихідних висловлень /про ціни, попит, пропозицію і т.п./. Якщо хоч одне з вихідних суджень виявиться помилковим, весь доповідь ставиться під сумнів. .

Відношення між вихідними висловленнями і складним конъюнктивним судженням але істинності і хибності можна зобразити у виді наступної таблиці, де "і" означає істинність, а "л" - хибність.

А

У

А'\ У

І

і

і

н

л

л

л

11

л

.'I

л

л

Цю таблицю можна пояснити наступним прикладом. Або твердження "Наша фірма кредитоспроможна /А/ і конкурентноздатна /У/" буде щирим у тім і тільки в тому випадку, якщо судження А /Про кредитоспроможність/ і В /про конкурентноздатність/ обоє щирі. Це відбито в першому рядку. Якщо ж А ложно чи В ложно, або й А, і В помилкові, то усе твердження звертається в неправду, тобто фірма не виправдує такої характеристики.

- Розділовим /диз'юнктивним/ судженням називається судження, у якому виражається знання того, що даному предмету присущ /не присущ/ тільки одна ознака з числа вказуються в судженні. Приклад: "Даний конічний чи перетин коло, чи елипс, чи парабола, чи гіпербола", "Підприємство чи розорилося внаслідок поганої організації виробництва, чи через серйозні фінансові утруднення". Диз'юнкцією називається операція математичної логіки, що складає в з'єднанні двох чи більш висловлень за допомогою логічного союзу "чи" у нове складне судження. Союз "чи" може мати двоякий сенс: "чи" як протиставлення одного іншому в такому ступені, що одне виключає інше /"Ця електричка піде в чи Желєзноводськ відправиться в тупик, тобто буде стояти"/; "чи" як допущення й одного, і іншого,-навіть як частковий збіг першого і другого /."Улучний стрілець має гострий чи зір твердою рукою"/. У залежності від цих двох значень союзу "чи" одержуємо два види диз'юнкції, відповідно, два види складних диз'юнктивних суджень.

Стругаючи диз'юнкція - таке розділове судження, у якому вхідні в нього судження зв'язані логічним союзом "чи", що має виняткове, ^южно сказати, дихотомічне^значення: "Цей чи предмет білий, чи небілий", 4

39

Таблиця істинності:

А

У

Aw

і

і

л

і

л

11

л

II

і

л

л

л

Можна пояснити прикладом. "Директор відправиться на південь на потязі /А/ чи полетить на літаку /У/". Він не може одночасно скористатися двома видами транспорту* Стругаючи диз'юнкція щира тоді, коли істинно лише одне з двох простих суджень. Коли ж А и В одночасно щирі чи одночасно помилкові, тоді складне висловлення є помилковим.

Нестрога диз'юнкція - таке розділове судження, у якому вхідні в нього судження зв'язані логічним союзом "чи", що має невиняткове значення /"чи А, чи В, чи те й інше разом"/. Тут істинність одного висловлення не заперечує істинності іншого. Приклади: "Студенти домагаються гарних показників у чи навчанні старанністю, чи систематичним повторенням пройденого",""Бізнесмен домагався фінансового чи успіху економією грошей, чи вигідним приміщенням їх у банки".-Таку диз'юнкцію називають з'єднально-розділової. Її формула: A v В. -

Таблиця істинності нестрогої диз'юнкції:

складне логічним союзом "якщо... те", ми маємо справу з умовним судженням. Умовним судженням називається судження, у якому відображається залежність явища від визначених умов і в який підстава і наслідок з'єднуються за допомогою логічного союзу "якщо... те". Приклади:"Якщо тіло піддати тертю, то тіло почне нагріватися",."Якщо регульовані ціни відпустити, вони будуть залежати від попиту та пропозиції"" Формула умовного судження: "Якщо А є В, те З є Д". Підстава /антецедент/ судження - це його частина від частки "якщо" до частки "те". Наслідок /консеквент/ судження - це його частина після частки "те". Зв'язування /"якщо... те"/ свідчать про наявність відносини між підставою і наслідком.

Логічну операцію зв'язку підстави і наслідки за допомогою союзу "якщо... те" називають імплікацією: "Якщо А, те В". Символічно неї зображують у такий спосіб: А -*- У, де А - антецедент, У - консеквент, а знак -*- свідчить про відношення імплікації між А и В.'

Таблиця істинності імплікації:

А

У

А ~ > У

і

і

і

11

л

л

л

і

і

л

л

і

А

У

Av

і

і

і

і

л

і

л

11

і

л

л

л

Як приклад візьмемо судження: "Збільшення рентабельності досягається шляхом підвищення продуктивності праці /А/ чи шляхом зниження собівартості продукції /У/". Дане висловлення щире у випадку істинності хоча б одного з двох суджень /дивися перші три рядки таблиці/ і звертається в неправду, коли обоє судження помилкові /останній рядок/.

. У тому випадку, коли вихідні судження поєднуються в

Її можна пояснити прикладом: "Якщо обмежити випуск грошової маси в звертання, інфляція скоротиться". - Імплікація,Јкак видно з таблиці,] щира завжди, крім випадку, коли перше судження щире, а друге ложно.. Дійсно, не може бути, щоб випуск грошової маси в звертання був обмежений /А/, тобто судження щире, а інфляція не скоротилася, тобто судження /У/ було помилковим.

*У тому випадку, коли вихідні висловлення з'єднуються між собою логічним союзом "якщо і тільки якщо... те", ми маємо справу із судженнями еквівалентності. Приклади: "Якщо і тільки якщо трикутник рівносторонній, то він і рівнокутний", "Фірма купить товар тоді і тільки тоді, коли буде знижена ціна цього товару на 15%". Формула еквівалентних суджень: Якщо А, те В, і якщо В, те А.

40

Символічний запис: A< ^-W.

Судження еквівалентності на відміну від имнликатив-них можна "обернутьй, тобто поміняти місцями. Наприклад: "Якщо число поділяється на два, то воно парне" і "Якщо число парне, то воно поділяється на два"; "Якщо сьогодні четвер, те завтра п'ятниця" і "Якщо завтра п'ятниця, те сьогодні четвер". Від зміни позицій антецедента і консеквента істинність судження не зміниться.. Таблиця істинності така:

А

13

А^У

1!

і

н

11

л

л

Л

11

л

Л

л

і

. Підводячи підсумок розгляду видів /фостих нескладних суджень, можна дати узагальнену схему:

ПРОСТІ СУДЖЕННЯ -

стверджувальні а/ - общеутвер-

(дительние

б/ - частноут-вердительние

1 - атрибутивні /категори-ч е с к и е властивості/

одиничні

негативні

шстние

загальні

у/ - загальнегативні г/ - частноотри-цательние

- судження з відносинами

- судження існування /екзистенциональние/

СКЛАДНІ СУДЖЕННЯ

- сполучні /конъюнктивние/

- розділові

/диз'юнктивні/ ,- - стругаючи диз'юнкція

3 - умовні

42

нестрога диз'юнкція

имнликативние

еквівалентні

У П РАЖІ ЕН И Я

№1. Установите вид складного судження. Укажіть його складові частини. Запишіть судження за допомогою символів.

1. Розпорядження міської адміністрації видаються за підписом голови адміністрації пли одного з його заступників.

2 Образа може бути нанесене або випадково, або навмисно.

Ьудда. Христос, Магомет- осноионоложникн світових религий.

Якщо між сторонами досягнуто згоди, то договір счита

ется ув'язненим.

Комбінат установлює двері за заявкою замовника або з вітража

мі, або без них.

Якщо громадянин досяг 18-літнього віку, він стає совер

шеннолетним.

7. Прокурор або підтримує обвинувачення, або відмовляється від

його.

Якщо обличчя зловживає службовим становищем, то воно привле

кається до кримінальної відповідальності.

Якщо підприємства концерну підвищать продуктивність праці на

2% і знизять собівартість продукції на 0,3'л, концерн одержить при

минуле до мільйон доларів.

10. Дії підслідного можна класифікувати або як

продумані, або імпульсивні, або зроблені в стані

афекту.

№2. Знайдіть сполучні і розділові судження. У розділових судженнях укажіть вид диз'юнкції, позначте її за допомогою символів.

Висвітлення приміщень виробляється лампами або денного све

та, або накалювання, або настільними.

Ягоди, собираемиеклесу, бипают або отрутні, або неядови

тие.

.3. Діяльність підприємства можна охарактеризувати або як рентабельну, або як нерентабельну.

Кожний з нас у відповіді за країну перед нащадками, перед исто

рией.

Породілля родить або хлопчика, або дівчинку.

По карному праву помилка може бути або фактичної, або

юридичної.

У випадку захворювання до лікаря чи звертаються за місцем роботи,

пли але місцеві проживання.

Власність на средства виробництва існує або у формі

приватної, або кооперативної, або державної.

№3. Вкажіть антецедент і консеквент умовних суджень. Дайте ихсимволическую "апись.

Семенов залучається до кримінальної відповідальності, якщо він з

вершив посадову підробку.

Якщо влада в країні здійснюється обраними органами, то

форма правління називається республікою.

Проспіваний у приміщенні гасне, якщо запобіжник перегорів.

Потяг не пройшов би на великій швидкості поворот, якби в нього

були несправні гальма.

Учений буде дуже здивований, якщо його здогад не підтвердиться.

Якщо студент одержить "п'ятірки" по більшості предметів, йому

4.3

буде вручений "червоний" диплом.

Засвоєння лекційного матеріалу тим легше, ніж простіше викладає

його викладач.

Якщо твій батько є інвалідом війни, то на нього распростра

няются відповідні пільги.

Якщо отсутствует склад злочину, то кримінальна справа не віз

буждается.

Якщо бажаючих виступити ні, суперечки припиняємо.

У випадку відхилення чи батька матері від виконання батьківських

обов'язків, аліменти на зміст дітей стягуються в судовому

порядку.

Якщо громадянин займається чи бродяжництвом попрошайни

чеством, те він може бути покараний в адміністративному чи карному

порядку.

§ 4. Модальність суджень

Дотепер об'єктом нашого аналізу були судження, у яких чи затверджувалося заперечувалася наявність визначених властивостей предметів і чи явищ констатувалася відношення між предметами і явищами. Їхньої формули: "S є Р чи S не є Р" і "a R з". У логіку їх називають ассерторическими чи судженнями судженнями дійсності. Вони вживаються в тому випадку, коли ще невідомо, чи є не є ознака, що вказується в судженні, необхідною ознакою, а відзначається тільки те, що він чи належить не належить предмету судження. Наприклад: "Гарний керівник - гарний менеджер", "Товар добротний і дешевий", "Ми бажаємо відкрити свою справу" і т.п. Відносини між суб'єктом і предикатом у цих судженнях информационно "нейтральні".

Додаткову інформаційну і логічну насиченість додає судженням модальність, під якою розуміється характеристика судження в залежності від ступеня встановлюваної їм вірогідності, необхідності, істотності ознак, про які мова йде. Вона виражається за допомогою слів "необхідно", "можливо", "передбачається, що...", "обов'язково" і ін. И тоді з вищенаведених ассерторических суджень можна, приміром, утворити наступні модальні: "Безсумнівно, що гарний керівник - гарний менеджер", "Можливо, що товар добротний і дешевий", "Передбачається, що ми бажаємо відкрити свою справу". У такий спосіб у судженні з'являється оцінний момент, інформація одержує додаткове фарбування. Структура простих модальних сужде-

44

ний така: М /S є Р/ чи М /S не естьр/, де М позначає модальний оператор /терміни: "необхідно", "обов'язково", "безсумнівно" і ін./. Модальними можуть бути і складні судження. Наприклад: "Доведено, що якщо збільшити тривалість робочого дня, прибуток підприємця зросте", "Безсумнівно, що загострення конкурентної боротьби може привести до тимчасового чи постійного зниження цін на товари".

До основних видів модальності відносяться: алетическая, еиистемическая і деонтическая модальності. Розходження між ними обумовлено розходженням між модальними операторами, точніше кажучи, типом модальності, що виражається за допомогою термінів. Алетическая модальність - характеристика судження, що включає такі модальні оператори, як "необхідно", "можливо", "випадково". Назва цього тину модальності походить від грецького слова "необхідність". Приклади: "Можливо, наше підприємство доможеться успіху на ринку", "Необхідно, що при температурі 100° С вода закипає". Еиистемическая /від гречок.- "безсумнівно", "вірогідно"/ модальність - характеристика судження, що включає такі модальні оператори, як "доказово", "спростовно", "проблематично". Приклади: "Доказово, що капітал - не річ, а відношення між людьми", "Спростовно, що суспільна власність перевершує приватну з погляду ефективності ведення господарства". Деонтическая / від гречок.- "обов'язок"/ модальність - характеристика судження, що включає такі модальні оператори, як "обов'язково", "дозволено", "байдуже", "заборонено". Наприклад: "Заборонено займатися виготовленням зброї малим підприємствам", "Засновник біржі зобов'язаний знати законодавство, що регулює відносини між акціонерами".

Варто пам'ятати про те, що те саме судження може мати різний тип модальності - у залежності від характеристики інформації, що у ньому міститься. Модальна характеристика судження може виражатися неявно, без допомоги модальних операторів. Вони маються на увазі у відповідному контексті. Наприклад, наукові ті-" орії викладаються найчастіше як судження необхідності / елегійні/, хоча модальний оператор безпосередньо не фігурує. Викладаючи зміст яких-небудь гіпотез, зовсім не обов'язково постачати кожне положення операто-

45

ром "можливо", "проблематично" і т.д. Характер модальності варто визначати з повного контексту.

У ПРАЖИ ЕН ИЯ :

№1. Визначите елегійну модальність суджень, т е. установите, чи є судження необхідним чи випадковим, можливим чи не-можливої.

Може бути, через рік-два наступить стабілізація грошового про

рощення.

Помилково приписувати комп'ютерним системам здатність

свідомості.

Наприкінці грудня 1991 року президент Горбачов М. С. пішов в отс

тавку.

Розладу сну можуть виникати від нервових стресів.

Монополізм - одне з породжень тоталітарного суспільства.

Обвинувачуваний може бути засуджений.

Матерія без руху так само немислима, як рух без маті

рії.

№2. Визначите епистемическую модальність суджень.

Невірно, що для пожвавлення підприємницької діяльності

досить одних лише гарних законів.

Під кінець року, імовірно, буде припинений спад виробництва.

Закони економічного розвитку є об'єктивними закону

мі.

Правосуддя, відповідно до конституції, здійснюється на засадах ра

венства громадян перед законом.

Стан ринку, очевидно, буде хитливе.

Алібі Сергія Орлова абсолютно доведене.

Можна припускати, що Іван не був співучасником преступле

ния.

1. "Ніколи не турбуй іншого тим, що ти можеш сам зробити" /Л.

Н. Толстой/.

2. Громадяни, що мають потребу в поліпшенні житлових умов,

вправі вступити в кооператив.

Неможливо сконструювати вічний двигун.

Продукція вашого підприємства повинна бути поставлена в ассор

тименте, передбаченому нашим договором.

І дітям, і дорослим необхідно дотримувати правила поведінки в

громадських місцях.

Імовірно, золото було одним з перших еквівалентів грошей.

Заповідач може в заповіті позбавити права спадкування одне

го чи всіх спадкоємців за законом.

№3. Визначите демитическую модальність суджень і виразитеих за допомогою відповідних операторів.

Громадяни пасажири, просимо утриматися від паління!

Працювати з компаньйоном краще на засадах повного взаємних до

верия.

Обов'язково дзвоните але телефону 02 у випадку пограбування,

Помнете: бензин вогненебезпечний, роботу з ним треба проводити на отк

ритому повітрі.

Вибухонебезпечні речовини радимо зберігати в спецначьних поме

щениях.

При прийомі на роботу забороняється жадати від трудящих доці

менти, крім передбачених законом.

7. Усі робітники та службовці підлягають обов'язковому соціальний

страхуванню.

№4. Визначите вид модальності в наступних судженнях.

46

47

ГЛАВА III. УМОВИВІД

§ 1. Загальна характеристика умовиводу

Подібно тому, як операції на^ поняттями підвели нас до суджень, без яких неможлива ні практична, ні теоретична діяльність людей. Побачивши знайомого в розкішному автомобілі, ми робимо висновок, що він розбагатів. Помітивши, що дитина кашляє і чхає, ми припускаємо, що він занедужав. Часом нам досить, не прибігаючи до практики, зіставити в розумі кілька посилок, щоб прийти до нового знання: наприклад, про вигідне приміщення капіталу, користаючись лише даними про курс карбованця, кредитних ставках і т.зв. Таким чином, умовивід настільки ж природний для нашого мислення, як поняття і судження.

Логічна операція, за допомогою якої з деякої кількості вихідних суджень виходить нове судження, певним чином зв'язане з вихідними, називається умовиводом. Наприклад:

Усі товари володіють потребительной і міновий

вартістю.

Нафта - товар."

Нафта володіє потребительной і міновою вартістю.

Це одна з розповсюджених форм умовиводу. Його структура містить у собі посилки /два перших судження/, висновок /третє судження/ і логічний зв'язок між посилками і висновком /вона мається на увазі/. Риса під вихідними судженнями, посилками заміняє слова: "отже", "значить", "звідси випливає, що..." і т.д. Достоїнства умовиводів у тім, що вони дозволяють одержувати нові знання, не прибігаючи всякий раз до досвіду. Однак за умови, що вихідні судження щирі і способи побудови умовиводів, якими користаємося, відповідають правилам логіки. Навряд чи, приміром, можна одержати який-небудь висновок із суджень, між якими немає логічного зв'язку: "Усі метали електропро-

48

водни" і "Жодна планета не світить власним світлом*, "У городі бузина" і "У Києві дядько".

Розподіл умовиводів на визначені види обумовлено формою їхньої побудови, т.с.типом одержання повою, вивідного знання. Індуктивний умовивід, наприклад, дозволяє робити висновок від частки, одиничного знання до загального; від посилок, що виражають знання меншого ступеня спільності, до висновку зі знанням більшого ступеня спільності. Знаючи, що успіхи підприємства № 1 зв'язані зі збільшенням продуктивності праці, підйом підприємства № 2 - з тим же, процвітання підприємства № 3 - з тим же і т.д., ми робимо висновок, що збільшення продуктивності праці - головна умова успішного розвитку ділової активності підприємств. Дедуктивний умовивід, навпроти, дозволяє укласти від загального знання до частки, тобто від посилок, що виражають знання більшого ступеня спільності, до висновку зі знанням меншого ступеня спільності. Допустимо, ми знаємо, що всякий, хто довго жив в Англії, говорить англійською мовою, а наш приятель Іванов довго жив в Англії. Звідси логічно укласти, що Іванов говорить англійською мовою.

Кожний з названих видів умовиводів у свою чергу поділяється на підвиди. У наступному їм буде дана характеристика. А тут лише обмежимося схемою основних видів умовиводів:

перетворення Безпосередні^- звертання

протиставлення предикату й інші

I ДЕДУКТИВНІ

категоричний силогізм

Опосередковані

умовиводу із суджень з відносинами

^

умозаклюме-ния зі складних суджень

II ІНДУКТИВНІ

49

§ 2. Безпосередні умовиводи

У попередньому параграфі як приклади фігурували умовиводу, одержувані з двох і більш посилок. Однак логіка допускає можливість зробити визначений висновок навіть з однієї посилки, з одного простого атрибутивного судження. У ньому, як відомо, зафіксований зв'язок двох понять, іменованих суб'єктом і предикатом. У силу цього в простому судженні є інформація явна, лежача, як говориться, на поверхні, і неявна, котру можна витягти із судження, піддавши його деяким перетворенням. Саме ця операція називається безпосереднім умовиводом, тобто дедуктивним висновком, що робиться з однієї посилки.

Допустимо, вихідним судженням є: "Усі менеджери - підприємці". Інформація, що міститься в ньому, така, що можна зробити висновок: "Жоден менеджер не є не підприємцем". Якщо істинно перше судження, то щирим, треба думати, буде і друге. Суть цієї операції в перетворенні одного судження в інше. Перетворення судження - така логічна операція, коли з даного судження виходить рівнозначне йому, але протилежне по якості. Вихідне судження було стверджувальним, отримане в результаті перетворення стало 'негативним. Щоб перетворити судження, потрібно змінити зв'язування на протилежну, а предикат - на суперечне поняття. Різноманітні види суджень мають узагальнену схему їхніх перетворень:

А / Усі S суть Р/ -* Е / Жодне S не є не - Р/. Приклад: "Усі дороги ведуть у Рим" - > "Жодна дорога не веде мимо Рима".

Е /Жодне S не є Р/-* A /Bee S суть не - Р/. Приклад: "Жоден студент нашої групи не є невстигаючим" - "Усі студенти нашої групи є встигаючими".

I /Деякі S суть P/-v() /Деякі S не суть не - Р/. Приклад: "Деякі бізнесмени є мільйонери" -* "Деякі бізнесмени не є немільйонерами".

ПРО /Деякі S не суть Р/ - > I /Деякі S суть не - Р/. Приклад: "Деякі члени акціонерного товариства не є його засновниками" -*- "Деякі члени акціонерного товариства є не засновниками".

Звертанням судження називається така логічна

50

операція, при якій з даного судження утвориться нове, у якому суб'єктом стає предикат вихідного судження, а предикатом - суб'єкт вихідного судження. Простіше говорячи, при звертанні відбувається зміна місць суб'єкта і предиката при збереженні якості судження. Наприклад, судження "Тільки квадрати є рівносторонніми прямокутниками" можна перетворити в судження "Усі рівносторонні прямокутники є квадратами". У приведеному прикладі ми спостерігаємо простої, чисте звертання, тобто зміну місць суб'єкта і предиката без зміни їхнього обсягу. Просте звертання можливе тільки в тому випадку, якщо обидва терміни в судженні розподілені чи не розподілені. Його можна робити з усіма судженнями, що є визначеннями понять, тому що обсяги обумовленого і визначального понять, як відомо, повинні бути рівними. Якщо ж суб'єкт і предикат мають неоднаковий обсяг, у таких випадках звертання відбувається з обмеженням, тобто з ретельним уточненням обсягу понять, про які мова йде. Без обмеження звертаються загальнегативні /Е/ і частноутвер-дительние /I/ судження. З обмеженням - общсутвсрди-тельние судження /А/. Частноотрицательние судження не звертаються. Сподіваємося, це буде зрозуміло зі схеми звертань суджень:

А /Усі S суть Р/ -*-1 /Деякі Р суть S/. Приклад: "Усі менеджери - керівники" - > "Деякі керівники - менеджери" /звертання з обмеженням/.

Е /Жодне S не є Р/ - > Е /Жодне Р не є S/. Приклад: "Жодна трапеція не є рівносторонньою фігурою" - * "Жодна рівностороння фігура не є трапецією" /звертання без обмеження/.

I /Деякі S суть Р/ -" I /Деякі Р суть S/. Приклад: "Деякі студенти юридичного інституту - міліціонери" -V "Деякі міліціонери - студенти юридичного інституту" /звертання без обмеження/.

Судження, що виділяються, тобто такі, у яких затверджується, що ознака присущ тільки даному предмету і не належить іншим, звертаються по схемах:

A /Bce,S і тільки S суть Р/-'-А /Усі Р суть S/. Приклад: "Усі люди, і тільки люди; здатні створювати знаряддя праці" - т- "Усіх, хто здатний створювати знаряддя праці, можна назвати людьми".

I /Деякі S і тільки S суть Р/~*А /Усі Р суть S/.

51

Приклад: "Деякі енергійні люди, і тільки вони, здатні домогтися успіху" *^ "Усі, хто здатний домогтися успіху, енергійні люди".

Протиставлення предикату - безпосередній умовивід, у ході якого судження спочатку перетворюється, а потім звертається. Беремо в якості вихідного: "Жоден ледар не заслуговує поваги". Перетворюємо в судження: "Усі ледарі не заслуговують поваги". Перетворюємо в підсумкове судження: "Деякі люди, що не заслуговують поваги, суть ледарі". У результаті цієї операції суб'єктом стає поняття, що суперечить предикату, а предикатом - суб'єкт вихідного судження. Схеми протиставлення предикату:

А /Усі S суть Р/ ~" Е /Жодне не - Р не є S/. Приклад: "Усяке мале підприємство реєструється""^"Жодне незареєстрованне підприємство не відноситься до малого підприємства".

Е /Жодне S не є Р/ ~* I /Деякі не - Р суть S/. Приклад: "Жоден збитковий колгосп не є рентабельним" - > "Деякі нерентабельні господарства є збитковими колгоспами".

ПРО /Деякі S не суть Р/-М /Деякі не - Р сугь S/. Приклад: "Деякі підприємці не є фахівцями в області маркетингу" -^-"Деякі, не знаючих основ маркетингу, є підприємцями".

ВПРАВИ:

№1. Зробіть висновок шляхом припинення.

Кожним иоин повинний розуміти проспівай маневр.

Деякі угоди не є однобічними.

Вирок у справі Аримжанова є справедливим.

Жодне філософське навчання не є нерозумним.

Деякі показання свідків не є достовірними.

Щасливі годин не спостерігають.

Кожен солдат носить у своєму ранці маршальський жезл.

Не усі твердження захисника були переконливими.

Держава існувала не завжди.

10. Ніхто не обійме неосяжного.

№2. Зробіть висновок шляхом звертання.

Деякі європейські країни - федерації.

Обличчя, що займаються контрабандою, залучаються до карного від

ветственности.

Усі матеріалісти /і тільки вони/ визнають первинність матерії.

Жоден невинний не повинний бути притягнутий до карного від-

52

ветственности.

Ряд учених /і тільки вчених/ є академіками.

Деякі кооператори домоглися права створити частки предп

риятия.

Усяке правопорушення- протиправне діяння.

Усі шедеври є художніми творами.

Деякі студенти здали залік по філософії.

10. Багато країн Африки знайшли політичну й економічну

незалежність.

№3. Зробіть висновок шляхом протиставлення предикату.

Жодна загарбницька війна не є справедливої.

Усі філії нашого підприємства є прибутковими.

Деякі художники Росії належали до передвижників.

Деякі угоди вашої фірми не є законними.

Обличчя, що займаються викраденням автомобілів, підлягають залученню

до кримінальної відповідальності.

Деякі держави колишнього Союзу РСР не є факти

чески самостійними.

7. Громадяни Росії мають право займатися приватним візництвом.

8.11н од: ш студент-філолог не вивчає фізику.

9. Деякі лікарі - терапевти.

10. Усі слідчі по утворенню юристи.

№4. Зробіть висновок з наступних суджень спершу шляхом перетворення, потім шляхом звертання і, нарешті, шляхом протниопоставленияпредика!)1.

Усі менеджери мають у проспіваємо підпорядкуванні визначене число

працівників.

Деякі льотчики є космонавтами.

Жоден магазин нашого міста не піддадуть приватизації.

Усі метали електронроводни.

Деякі грошові суми населення зберігаються в сберегатель

них касах.

Ряд понять відбиває неіснуючі об'єкти.

§ 3. Умовиводу із суджень з відносинами

До них відносяться такі умовиводи, посилки і висновки яких є судженнями відносини. Нагадуємо формулу суджень з відносинами: a R с. Приклади: "Ставрополь розташований південніше Москви", "Людмила - дочка Клари", "Олія дорожче молока".

Найважливіші типи властивостей відносин породжують відповідний тип умовиводів.

Відношення називається симетричним, якщо воно має місце як між предметами а і з, так і між предметами с и а. Схематично: a R з -^jс R а. Правило: з посилки, име-

53

ющей структуру a R з, з необхідністю випливає висновок, що має структуру з R а. Якщо, приміром, стаття вашого співробітника поміщена в одному номері журналу зі статтею відомого автора, то звідси можна укласти, що стаття відомого автора поміщена в одному номері журналу зі статтею вашого співробітника. Якщо, інший приклад, Валентина сестра Ирини, з цього випливає, що Ирина сестра Валентини. Відношення симетричності виражається термінами "бути рівним", "бути родичем", "служити в одного полку с...", "зіграти внічию с...".

Відношення називається рефлексивним, якщо кожен член відносини знаходиться в такім же відношенні до самого себе. Наприклад, якщо А = У, з цього випливає, що А = А и В = В. Формула рефлексивности: a R з - > - a R а ' з R с.

Відношення називається транзитивним, якщо відношення між а і х має місце, коли має місце відношення між а і з і між цих. Приклад: "Тамбов /а/ південніше /R/ Рязані /з/. Рязан /з/ південніше Москви /х/. Отже, Тамбов /а/ південніше Москви /х/. У виді формули: / a R*-з R х/ - - > a R х. Тут умовивід ступеня, тому що всі посилки і висновок є судженнями про відношення ступеня, що виражається словами "більше", "менше", "правее", "левее", "пізніше", "раніш" і т.п.

ВПРАВИ:

№1. Укажіть властивості відношенні, на підставі яких сделанвивод.

А подібно В. У подібно С. Виходить, А подібно С.

А подібно В, отже, А подібно А и В подібно В.

А подібно В, отже, У подібно А.

Населення Ставрополя менше населення Ростову-па-Дону, а на

селище останнього менше чисельності населення Москви. Следова

тельно, чисельність населення Ставрополя менше населення Москви.

Роман знаходився на місці події одночасно з Леони

будинок, а Леонід- одночасно з Михайлом. Отже, Роман нахо

дился на місці події одночасно з Михайлом.

Сімферополь на захід від Астрахані, Одеса - на захід Симферо

полючи. Отже, Одеса на захід від Астрахані.

Казбек вище Бештау. Ельбрус тихіше Казбеку. Виходить, Ельбрус

вище Бештау.

№2. Зробіть висновок, використовуючи властивості відносин. Укажіть вид відносини і приведіть його формулу.

Матвєєв - земляк Миколаєва.

Антонов - ровесник Павлова.

Пушкін - сучасник Дельвига.

7 + 3 = 10.

Семен був на місці злочину пізніше Дмитра, Дмитрові иоз-

днее Квгсния.

Тетяна - сестра Ольги.

Дагестанським університет заснований пізніше Казанського. Казанський -

пізніше Московського.

S. Пилип захистив дисертацію одночасно з Никанором.

9. Золото дорожче міді. Плагина дорожче золота.

10. Акції автомобільному компанії дорожче акції страхового про

щества. Акції компанії по виробництву холодильників дорожче акції

страхового суспільства.

§ 4. Категоричний силогізм

Даний вид умовиводу відноситься до опосередкованого, тобто до такого умовиводу, у якому нове знання виводиться з декількох посилок. Наприклад, якщо ми знаємо, що її прості числа поділяються тільки на самих себе і на одиницю, а 7 - простої число, можна зробити висновок: 7 поділяється тільки на самого себе і на одиницю.

Категоричним силогізмом називається вид дедуктивного умовиводу, у якому з двох щирих-категоричних суджень, зв'язаних середнім терміном, при дотриманні логічних правил випливає щирий висновок. Структуру категоричного силогізму утворять дві посилки і висновок. Приклад:

Менеджером /М/ є людина, що організує роботу фірми /Р/.

Іванов/S/- менеджер /М/

Іванов /S/ організує роботу фірми /Р/.

№ 1

№ 3

До складу силогізму входять три терміни: Р - більший термін, що є предикатом першої посилки і висновку, S - менший термін, що є суб'єктом другої посилки і висновку, М - середній термін, що є суб'єктом першої і предикатом другої посилки, однак його немає у висновку. У залежності від найменування терміна розрізняють велику посилку, у якій міститься більший термін, і меншу посилку, у якій міститься менший термін. Відносини між термінами можна представити у виді кругових схем:

.54

55

№ 1 - графічна схема першої посилки /клас менеджерів вюночается в клас людей, що організують роботу фірми/. № 2 - графічна схема другої посилки /Іванов включається в клас менеджерів/. № 3 - графічна схема висновку /будучи складеним елементом класу менеджерів, Іванов не може не бути організатором роботи фірми/.

Категоричний силогізм, таким чином, зводиться до операції по встановленню співвідношень між поняттями, що входять у нього. Силогізмом можна назвати висновок, у висновку якого встановлюється зв'язок між двома поняттями /крайніми термінами S і Р/ на підставі визначеного в посилках їхні відносини до третього поняття /середньому терміну М/. В основі висновку лежить аксіома силогізму, відповідно до якої, усе, що затверджується про клас /роді/, необхідно властиво члену даного класу/виду/.

У залежності від положення середнього терміна розрізняються чотири фігури силогізму:

I

II

III

IV

Приклади:

1

/М/ Усі люди смертні /Р//S/Кай - людина /М//S/ Кай смертна /Р/

II

/Р/ Усі товари продаються і купуються /М//S/Изделиех. не продається... /М//S/ Виріб X. не є товаром /Р/

III

/М/ Усі телевізори - радіотовари /Р/

/М/ Усі телевізори дорого коштують/S/

/S/ Деякі радіотовари коштують дорого /Р/

56

IV

/Р/ Усі кити - ссавці /М/

/М/ Жодне ссавець не є риба/S/

/S/ Жодна риба не є кит /Р/

Оперуючи цими фігурами, треба пам'ятати про наступні правилах.

У першій фігурі велика посилка повинна бути загальним судженням, менша - стверджувальним. В другій фігурі велика посилка повинна бути загальним судженням, вдобавок одна з посилок, а також висновок - негативним судженням. У третій фігурі менша посилка повинна бути стверджувальним судженням, а висновок - часткою. Четверта фігура не дозволяє виводити общеутвср-дительних висновків. У тому випадку, коли велика посилка стверджувальна, менша повинна бути загальним судженням. Якщо одна з посилок негативна, то велика посилка повинна бути загальної.

Щоб одержати достовірний висновок, необхідно дотримувати не тільки особливі правила фігур, але і загальні правила простого категоричного силогізму:

1. У силогізмі повинне бути тільки три терміни. Появ

ление зайвого приводить до помилки, називаної "учетвере-

ние термінів". Приклади:

Усі метали - елементи; Бронза - металлбронза - елемент

Суть помилки в двозначному тлумаченні поняття "метал".

2. Середній термін повинний бути розподілений але крайньої

мері в одній з посилок. Приклад порушення цього прави

ла:

Деякі робітники заводу купили його акції. Сидоров - робітник заводу. Сидоров купив акції заводу.

Висновок був би правильним, якби перша посилка була побудована так: "Усі робітники...

3. Терміни, не розподілені в посилках, не можуть

виявитися розподіленими в умовиводі. Наприклад,

з посилок "Усі юристи повинні бути утвореними

людьми" і "Федоров - не є юристом" не можна сде

лать висновку про те, що Федорову не слід бути утворений

ним людиною. Поняття "утворені люди" виявилося

57

не розподіленим, тобто узятим не в повному обсязі.

З двох негативних посилок не можна одержати ні

якого висновку. Наприклад, з посилок "Робітники нашого за

вода не страйкують" і "Монтажники бригади не є ра

бочими нашого заводу" не можна зробити висновок про те, що

монтажники бригади не страйкують.

Якщо одна з посилок є негативним суж

дением, те і висновок виходить негативним.

Усі види індивідуальної трудової діяльності обкладаються податками. Домашня праця не обкладається податками. Домашня праця /по збиранню квартири і т.п./ не є індивідуальною трудовою діяльністю.

6. З двох приватних посилок не можна одержати ніякого

висновку:

Деякі городяни обзавелися дачами. Деякі мої знайомі - городяни. Деякі мої знайомі обзавелися дачами. Висновок вийшов помилкове.

7. Якщо одна з посилок приватна, то висновок буде

часткою:

Усі гроші знецінюються.

Деякі засоби платежу суть гроші.

Деякі засоби платежу знецінюються. Якщо в силогізмі пропускається одна з чи посилок висновок, такий силогізм називається скороченим категоричної, чи ентимемой. Останній термін у перекладі з грецького означає "у розумі", "у думках". Він має на увазі здатність людського мислення скорочувати висновки, пропускаючи ті чи інші ланки нашої логіки. Зміст ентимеми - лаконизация тексту, економія розумової енергії. До судження "Громадяни Росії мають право на власність, я маю право на власність" варто додати пропущену велику посилку - лише тоді ми одержимо повний силогізм:

Громадяни Росії мають право на власність.

Я - громадянин Росії.

Я маю право на власність.

В умовиводі "Право автора охороняється державою, отже, право цієї людини охороняється державою" пропущена менша посилка:

Право автора охороняється державою.

Право цієї людини - право автора.

58

Право цієї людини охороняється державою. В умовиводі "Усі власники телефонів платять абонентну плату, а ти - власник телефону" пропущено, висновок: "Ти платиш абонентну плату".

У П РАЖН ЕНИЯ:

№1. Зробіть повний розбір силогізму /укажіть посилки, терміни і Т.и.изобразите в кругових схемах відношення між термінами.

Часників має право на утворення, тому що він громадянин

Росії, а всі громадяни Росії мають право на утворення.

Кожен учасник загальної часткової власності має право на

відчуження своєї частки іншому обличчю. Романов не є учасником

загальної часткової власності, тому що він не має права на відчуження

своєї частки іншому обличчю.

Позитрон має позитивний заряд. Позитрон - елементарна

частка. Отже, деякі елементарні частки мають поло

жительний заряд.

I IcRiiHOBiibiii не повинний бути засуджений. Отже, Пономарів

не може бути засуджений, тому що він не винний.

N"2. Зробіть висновок з посилок і перевірте його за допомогою кругових схем.

1. Вимагання - посадовий злочин, а посадові

злочини карні...

Громадяни, що мають патент на право займатися індивіду

альной трудовою діяльністю, звільняються від сплати прибуткового

податку. Ковальов має патент.

Всі обвинувачувані мають право на захист. Лаврів обвинувачуваний.

Підбурювання до розбою - карний злочин, а уголов

ние злочини карні.

№3. Зробіть висновок з посилок і визначите фігуру силогізму.

Все'студенти філософських факультетів вивчають логіку. Соболєв

не студент філософського факультету.

Деякі купці - меценати. Морозов - меценат.

Усі підприємства краю переходять у власність членів коллекти

ва. Підприємство "Таурас" не є підприємством краю.

Деякі лікарі - дантисти. Усі працівники нашого відділення -

дантисти.

№4. Відновите пропущену частину силогізму.

Трудовий договір між адміністрацією і колективом не був

укладений у писемній формі, отже, він був укладений в усної

формі.

Автору належить право на створене їм добуток, а Лебе

дівши - автор.

Благодійне суспільство має право на звільнення від на

лігвищ, а "Надія" - благодійне суспільство.

59

4. Суддя вправі задавати питання учасникам процесу, а суддя.

§ 5. Умовиводу зі складних суджень

Дотепер ми розглядали прості судження, складовими частинами яких виступають суб'єкт і предикат, що виступають у якості основних значеннєвих одиниць умовиводів. Тепер нам має бути піддати аналізу складні умовиводи, складовими частинами яких будуть прості судження, що виступають у якості елементарних значеннєвих одиниць. Внугренняя структура останніх при цьому в увагу не береться. Існують різні види умовиводів, утворених на основі різних видів складних суджень.

До числа умовних умовиводів відносяться такі опосередковані умовиводи, у яких обидві посилки і висновок є умовними судженнями. Формула чисто умовного умовиводу:

/А - > У/ /. /В - З/

А - ч- З

Приведемо приклад:

Якщо ціни на сировину піднімуться /А/, вартість продукції зросте /У/.

Якщо вартість продукції зросте /У/, ціни на това-

ри прийдеться підняти /З/.

Якщо ціни на сировину піднімуться /А/, то ціни на товари

прийдеться підняти /З/.

Принцип чисто умовного умовиводу: наслідок наслідку є наслідок підстави. Він дозволяє з'єднувати в складні цінуй безліч умовних суджень. По формулі:

/а- > в/ув-.- с/ . вус > р/.../q > dj

А - D1

Умовно-категоричним умовиводом називається такий дедуктивний умовивід, у якому одна з посилок є умовним судженням, а інша - простим категоричним судженням. Воно існує в двох варіантах - модусах. У модусі, що затверджується, категорична посилка затверджує істинність підстави, висновок затверджує істинність наслідку. Його формула:

60

A ~VB,АВ

Приведемо приклад:

Якщо збільшити витрати на рекламу /А/, попит на продукцію зросте /У/. Витрати на рекламу збільшений /А/Попит на продукцію зріс /У/

У заперечливому модусі категоричне судження заперечує істинність наслідку, висновок заперечує істинність підстави. Його формула:

А -" В. У

А , де значок"-"над символом означає його заперечення. Приведемо приклад:

Якщо в квартиру залізуть грабіжники /А/, вона буде спустошена /У/.

Квартира не спустошена /У/Грабіжники не влазили в квартиру /А/ Існують ще два модуси умовно-категоричних умовиводів, однак вони дають не щире, а ймовірне знання. Наприклад, умовивід від твердження істинності наслідку до твердження істинності підстави:

А - *- В. У

А

Якщо X. учинив злочин /А/, те він був на місці злочину /У/. X. був на місці злочину /У/. Не виключено /ймовірно/, що X. учинив злочин /А/.

Розділово-категоричний умовивід - є висновок, в. якому одна з посилок - розділове, а інша посилка і висновок - категоричні судження. Прості судження, з яких складається розділове / диз'юнктивне/, називаються альтернативами. Маються два модуси розділово-категоричних умовиводів. Перший - модус, що утверждающе-отрицает: менша посилка /категоричне судження/ затверджує одну з альтернатив, висновок заперечує іншу альтернативу. Його формула:

Aw.A

У

Приведемо приклад:

Стиль керівництва може бути або автократичним /

А/, або попустительским /У/. Стиль керівництва - ав-

61

тократический /А/.

нансовое стан /У/.

Стиль керівництва негюпустительский /У/.

Другий модус заперечливого - стверджуючий: менша посилка заперечує одну з альтернатив, висновок затверджує іншу альтернативу. Його_формула:

A vв. АВ

Приведемо приклад:

Мінеральні добрива чи бувають азотними, чи

фосфорними, чи калійними.

Дане мінеральне добриво не є ні азотним,

пі фосфорним.

Дане мінеральне добриво є калійним.

Висновок достовірний, якщо в більшій посилці перераховані всі можливі альтернативи. У першому прикладі нами не названий демократичний стиль керівництва, що привело до спрощених альтернатив і занадто очевидному висновку.

Умовно-розділовим називається умовивід, у якому одна посилка умовна, а інша є розділовим судженням. У залежності від числа членів у розділовій посилці цей умовивід може бути дилемою /два члени в розділовій посилці/, трилем-мой /три члени/ і полілемою.

Розглянемо дилему. Вона може бути конструктивної і деструктивний. Кожна форма у свою чергу поділяється на просту і складну. Звідси виходить чотири варіанти дилеми.

Проста конструктивна дилема складається з двох посилок. Перша затверджує, що з двох різних основ випливає те саме наслідок. Друга /диз'юнктивне судження/ затверджує, що одне чи інша підстава щира. Висновок дає наслідок. Формула:/А "-З/УВ - > З/. А^ВР

Приведемо приклад:

Якщо положення фірми на ринку погіршується /А/, треба

шукати нові ринки збуту /З/.

Якщо фінансовий стан фірми погіршується /У/,

треба шукати нові ринки збуту /З/.

Погіршується і положення фірми на ринку /А/, і її фи-

62

Варто шукати нові ринки збуту /З/.

- J Складна конструктивна дилема також складається з

f двох посилок. У першої - дві підстави, з яких вите-

'tкают відповідно два наслідки. Друга посилка /дизъ-

юнктивное судження/ затверджує істинність одного чи іншої підстави. Висновок затверджує одне чи інший наслідок. Формула:

/А~*У/УС~-'Р/.Av

Bv

Приведемо приклад:

Якщо ціни лібералізувати /А/, вони можуть зрости /У/. Якщо з зарплати зняти обмеження /З/, вона може збільшитися /D/.

Для стабілізації економіки треба вибирати між чи

берализацией цін /А/ і зняттям обмежень із запла-

ти/З/.

У такому випадку треба вибирати між зростанням цін

/У/ і збільшенням розміру зарплати /D/.

Ситуація, описувана даним видом дилеми, приводить до необхідності з двох зол вибрати найменше, чи, як говорили древні: "Посадити на роги дилеми".

У простій деструктивній дилемі перша /умовна/ посилка затверджує, що з того самого підстави випливають два різних наслідки. Друга посилка - диз'юнкція заперечень обох цих наслідків. Висновок заперечує підстава. Формула:

/А-"У/./А-CAB vс

А

Приведемо приклад:

Якщо підприємство йде до банкрутства /А/, то происхо

дит спад виробництва /У/ і погіршується його фінансове

положення /З/. _

Однак ми не спостерігаємо ні спаду виробництва /У/, ні погіршення фінансового положення /З/.

Ознак банкрутства в даного підприємства немає /А/.

Складна деструктивна дилема містить одну посилку, що складається з двох умовних суджень з різними підставами і різними наслідками. Друга посилка - диз'юнкція заперечень обох наслідків. Висновок проводить

63

Av

надійний партнер /А/, те він

до диз'юнкції заперечень обох основ. Формула:/А - У/ /С-рлвуд

Приведемо приклад:

Якщо мій компаньйон

мене не підведе /У/,

Якщо мій компаньйон енергійна людина /З/, то мій

замовлення виконає в термін /D/. _

Однак виявилося, що_він мене і підвів /У/, і не виконав замовлення в термін /D/.

На жаль, партнером компаньйон виявився ненадійним /А/ і неенергійним /З/.

Трилсмми, подібно дилемам, поділяються на конструктивні і деструктивні, прості і складні. Не вдаючись у розгляд цього питання, приведемо приклад простий конструктивний трилемми:

Якщо технологічні показники заводу погіршуються, треба проконсультуватися у фахівців-керівників по даному питанню; якщо виробнича дисципліна на заводі погіршується, варто запитати з фахівців-керівників; якщо соціально-психологічний клімат ненормальний, відповідь можуть дати фахівці-керівники.

На даному чи заводі погіршилися технологічні показники, чи "кульгає" дисципліна, чи ненормальний соціально-психологічний клімат.

Положення справ на заводі повинне стати предметом аналізу фахівців-керівників.

УПРЛЖН НДІ Я:

№1. Дані чисти умовні умовиводи. Знайдіть підставу иследствиекусловних посилках, зробіть висновок, приведіть його формулу.

Якщо конкурент є ділком у гіршому змісті цього слова, то

він не зацікавлений у дотриманні норм ринкових відносин. Якщо він

не зацікавлений у дотриманні норм, го наші відносини з ним важко

прогнозиронать.

Якщо лобова кора головного мозку ушкоджена, то взаємодія

особистості з зовнішнім середовищем порушується. У цьому випадку людин утрачива

ет реальне сприйняття дійсності, а виходить, перетворюється в раба

ситуації.

Якщо засобу виробництва знаходяться в руках окремих облич, то

власність здобуває приватний характер. У цьому випадку підриває

ся монополія держави на виробництво товарів і послуг. З підривом

монополії з'являється приватний інтерес до розвитку виробництва.

64

Обмін житловими приміщеннями може бути судом визнаний недейст

вительним, якщо він зроблений з порушенням житлового кодексу. У

випадку визнання обміну недійсним, сторони підлягають пересу

лению в раніше займані приміщення.

Шлюб розривається, якщо судом буде встановлено, що подальша

спільне життя чоловіків і збереження родини стали неможливими.

Якщо шлюб розривається, то суд виносить рішення про розірвання шлюбу.

Якщо суд прийняв таке рішення, то він уживає заходів до захисту интере

сов дітей.

№2. Дано умовно-категоричний умовивід. Знайдіть у немпосилки і висновок, визначите модус, дайте формулу.

Якщо концерн по виробництву продовольства займався випус

кому недоброякісної продукції, то він може бути ліквідований.

Концерн випускав недоброякісну продукцію. Отже, він

може бути ліквідований.

Якщо туман не розсіється, виліт буде затриманий. Виліт не задер

жан, виходить, туман розсіявся.

Якщо змінюються економічні відносини, змінюються предс

тавления людей про право і мораль. Економічні відносини зміни

лисій, отже, з'явилися зміни в поглядах людей на право і

мораль.

Обмін житлового приміщення не допускається, якщо він носить корист

ний чи фіктивний характер. Даний обмін носить фіктивний харак

тер. Виходить, він не допускається.

Суддя не може брати участь у розгляді справи, якщо він є

потерпілим. Суддя Леонидов є потерпілим, тому він не

може брати участь у розгляді даної справи.

№3. Дано розділово-категоричний умовивід. Сделайтевивод з посилки по одному з модусів. Дайте його формулу.

Злочин звичайний кваліфікується як навмисне чи не

обережне. Поївши вчинив навмисний злочин.

Загальна власність може чи бути з визначенням часткою /до

ліва власність/, пли без визначення часткою (спільна собствен

ность). Майно кооперативу належить його членам на правах сов

місцевої власності.

Покупець, якому продана річ поганої якості, вправі піт

ребовать або заміни речі річчю належної якості, або умень

шения покупної ціни, або розірвання договору, або безоплатного

усунення недоліків пещи продавцем. Покупець не зажадав ні.

заміни речі, ні зменшення покупної ціни, ні розірвання договору.

Трудові договори полягають: на невизначений термін; па оп

ределенний термін не болеетрехлет; на час виконання визначеної

роботи. З Денисовим укладений договір на невизначений термін.

Провини бувають цивільними, адміністративними і дисцип

линарними. Провина, що зробив громадянин Михайлов, не яв

ляется ні цивільним, ні дисциплінарним.

№4. Дано умовно-розділовий умовивід у виді дилеми. Визначите вид дилеми. Дайте його формулу. Зробіть висновок.

1. Якщо в хворого хворіє зуб, то рекомендується прийняти анальгін;

65

якщо хворіє голова, то також рекомендується прийняти анальгін. У даному випадку в хворого хворіє чи зуб голова.

Якщо злочин зроблений унаслідок стікання важких лич

них чи сімейних обставин, те ці обставини визнаються

зм'якшуючими відповідальність виновною. Якщо злочин соверше

але під впливом сильного душенного хвилювання, викликаного неправомер

ним дією потерпілого, та ця обставина також визнається

зм'якшуючим відповідальність. Злочин зроблений унаслідок тя

желих особистих чи сімейних чи обставин під впливом сильного

щиросердечного хвилювання, викликаного неправомірними діями потер

що пели.

Якщо філософ визнає первинність матерії і вторинність соз

нания, виходить, його можна віднести до табору матеріалістів. Якщо ж він

вважає первинним свідомість, а матерію - вторинним, те його звичайно

зараховують до ідеалістів. Але філософ може визнавати первинним

чи матерію, чи свідомість.

Якщо розширити відділ реклами нашої фірми, прийдеться прибег

нуть до позики. Якщо реконструювати відділ капітального будівництва,

без позики теж не обійтися. Нам необхідно розширити відділ реклами

і реконструювати відділ капітального будівництва.

Якщо Носів зробив крадіжку особистого майна, то він наказива

ется позбавленням волі на термін до двох років чи виправними рабо

тами на той же термін. Однак Носів на підставі матеріалів наслідку

не може бути покараний позбавленням волі чи виправним" рабо

тами на зазначений термін.

§ 6. Индуктивниеумозаключения

Індукція, у широкому змісті слова, є метод мислення, за допомогою якого думка приходить до загального правила, що присуще всім одиничним предметам якого-небудь класу. Якщо ж її розглядати як логічну операцію, протилежну дедукції, то суть індуктивного умовиводу полягає в тому, що в його результаті на підставі знання про окремі предмети даного класу виходить загальний висновок про всі предмети даного класу. У процесі індукції від знання меншого ступеня спільності приходимо до нового знання більшого ступеня спільності. В індукції, скажемо ще простіше, загальний висновок виводиться з менш загальних посилок. Наприклад, досліджуючи інертні гази, ми відзначаємо, що гелій, неон і аргон мають валентність, рівну нулю; це дозволяє нам зробити висновок про тім, всі інертні гази, включаючи криптон і ксенон, мають цю же валентність. Кинувши погляд на політичну карту Латинської Америки, констатуємо, що Венесуела є республікою, Еквадор - республікою, Бразилія - республікою, Аргентина - республікою і т.д.; і приходимо до задо-

лючению: держави Латинської Америки є республіками. Піддавши економічному аналізу положення справ на підприємствах № 1, № 2, № 3 і т.п., можна зробити індуктивний умовивід про те, що стан економіки на більшості /рядів/ підприємств визначеної галузі поліпшується /погіршується/.

Прийнято поділяти індукцію на повну і неповну. Повною індукцією називається вид, індуктивного умовиводу, у процесі якого робиться загальний висновок про весь клас яких-небудь предметів на підставі знання про усіх без винятку предметах цього класу. Тут загальний висновок виходить з ряду суджень, сума яких цілком вичерпує усі випадки /варіанти/ даного класу. У підсумку те, що затверджується в кожнім судженні про кожен окремий предмет даного класу, у висновку відноситься до всіх предметів класу.

Приведемо приклад повної індукції: У понеділок на минулому тижні попит на акції нашого підприємства був високий

В вівторок теж

У середовище теж

У четвер теж

У п'ятницю теж

У суботу теж

У неділю теж

В и в о д: попит на акції нашого підприємства на прош

лой тижню був високий, тобто всі дні тижня спрою > иа

акції був високий. > ^

Формула повної індукції: >

51 є Р > -

52є Р v

53є Р Ј

Але SJ(S2, S3вичерпують весь клас

Висновок: Усі S є Р.

Повну індукцію Аристотель назвав "силогізмом по індукції". Підставою для висновку по повній індукції можуть бути не тільки одиничні, але і загальні судження. До цього ж типу можна віднести доказ по випадках, що у юридичній практиці іменуються прецендента-ми. Достоїнство повної індукції в тім, що вона дає достовірний висновок. Це вимагає виконання наступних умов. Необхідно, по-перше, точно знати число нред-

66

67

метов чи явищ, що ми досліджуємо. По-друге, варто переконатися, що властивість належить кожному предмету групи /класу/. Кількість предметів досліджуваної групи - третя умова - повинна бути обмежена.

Недолік повної індукції в тім, що вона не застосовна в тих випадках, коли досліджуємо групи чи предметів явищ, число елементів яких дуже велико, і неможливо дати достовірного висновку про кожен елемент. Допустимо, ваше підприємство одержало кілька вагонів будівельного чи лісу велику партію яблук, упакованих у шухляди. Чи можливо й у першому, і в другому випадках методом повної індукції дати висновок про якість буквально кожної дошки і кожного яблука? Імовірно, немає. Тому для одержання визначеного висновку прийдеться удатися до іншого виду індукції - неповної.

Неповною індукцією називається вид індуктивного умовиводу, у процесі якого виходить висновок про весь клас предметів на підставі дослідження лише деяких однорідних предметів даного класу. Наприклад, аналізуючи випадки дорожньо-транспортних випадків, працівники ДАІ констатують і в одному, і в іншому, і в третьому випадках зв'язок аварії з уживанням водієм спиртних напоїв. Це дає їм підставу робити висновок про те, що вживання спиртних напоїв у більшості випадків є причиною, що породжує події на дорогах. Спостерігаючи, як під впливом попиту коливаються ціни на ринку, біржовик робить висновок про те, що ціна производна від попиту.

Формула неповної індукції:

Sj є Р

S2є Р

Snесть Р

Але S,, S2,..., Snпринадлежит до класу

В и в о д: очевидно, кожен елемент /S/ класу є

Р.

Неповну індукцію часом називають що розширюється, тому що вона у висновку дає більше інформації, чим та, котру ми почерпнули з посилок. Цінність її саме в тім і полягає: від деякої кількості фактів ми дійдемо висновку, що поширюється і на інші факти. Таким чином, немає необхідності здійснювати перебір усіх чи предметів явищ.

68

Неповна індукція поділяється на популярну і наукову.

Популярна /енумеративная/ індукція заснована на повторюваності того самого ознаки в ряду однорідних предметів і відсутності суперечного випадку, що дає підставу зробити висновок: усі предмети класу мають визначену ознаку. У логіку цей вид індукції називається ще індукцією через просте перерахування. Торговому агенту, приміром, який займається закупівлею сировини для фірми, досить перевірити якість сировини в першої, у другій і третій партіях, щоб укласти: усі сировина належної якості. Однак це не виключає, що в п'ятій чи сьомій партіях сировина може не відповідати стандартам. Популярна індукція лежить в основі численних прийме, акумульованих у народному досвіді. Користаючись неповною популярною індукцією, варто пам'ятати про помилку "поспішного узагальнення", що виникає тоді, коли у висновку не враховуються усі варіанти. Даний вид індукції завжди під погрозою, що може виявитися предмет, що спростовує загальний висновок.

Наукова /елиминативная/індукція заснована на знанні необхідних ознак і причинних зв'язків предметів і явищ. Дослідження тут ведуться планомірно, звертається увага на глибинні фактори, що породжують явища. Особливі методики, розроблені вченими, дозволяють зробити дуже достовірні висновки про якість корисних копалин, врожайності сільськогосподарських культур, придатності продукції харчової промисловості до вживання і т.п. Наукова індукція лежить в основі численних законів природи і суспільства /Архімеда, Кеплера, Ньютона, закономірностей соціальних відносин, у тому числі ринкової економіки/. Для того щоб висновок але наукової індукції був достовірним, треба дотримувати ряд вимог. По-перше, кількість досліджуваних екземплярів групи /класу/ повинне бути великим. Випливають, по-друге, досліджувані елементи класу відбирати планомірно і досить різноманітно. Досліджувана ознака, по-третє, повинний бути досить типовим для всіх елементів і істотним. Перевіряючи, наприклад, якість товару, рекомендується брати пробу з партій, що надійшли в різний чи час з різних місць; роблячи загальний висновок про ступінь схоронності овочів на складах бази, брати пробу з різних складів, з різних полиць і т.п. Можна для повели-

69

чения ступеня вірогідності висновку користатися методами математичної статистики. Наприклад, при перевірці на схоронність великої партії консервів і інших видів штучних товарів.

ВПРАВИ:

№1. Визначите вид індуктивного умовиводу. Укажіть посилки і висновок. Установите заможність висновку.

Свідками в справі Белкина є громадяни Максимов, Але

виков, Поляків, Лисин і Кирилов. Спершу слідчий викликав і допро

сил Полякова, Максимова і Лисина, а після обіду були допитані ос

тальние свідки. Отже, у справі Белкина допитані усі сви

детели.

Для виступу в суперечках записалися: Алексєєв, Борисов, Коло

лое, Морозов, Константинов і Новиков. Алексєєву, Борисову і Новикову

слово було надано до перерви, Морозову і Константинову - до

припинення суперечок. Таким чином, усі що записалися виступили в

суперечках.

Відомо, що робітники 1, 5 і 8 бригади цеху зборки з'явилися на ра

боту без запізненні. Виходить, усі робочі цехи зборки не допустили опоз

даний.

У 1581 р. Єрмак почав освоєння Сибіру. У 1639 р. Москвитин дос

тиг Охотскою моря. У 1648 р. Семен Дежнев відкрив протоку між Азією

і Америкою. Усе це говорить про те, що наші співвітчизники ще в

XVI-XV11 вв. освоювали далекі простори Росії.

5. Установлено, що Соловйов не робив злочини, предусмот

ренного ст. 144 /крадіжка особистого майна/. Він не. займався ні грабі

гніт, ні шахрайством, ні вимаганням. Йому не може бути

пред'явлено обвинувачення по статтях 150 і 151. Приходиться робити висновок,

що Соловйов не зробив злочини проти особистої власності

громадян.

N° 2. Чи можна одержати дані висновки за допомогою повної

індукції?

Весь тиждень стояли морози.

Курс карбованця в другій половині року продовжував падати.

Усі футболісти збірної Росії вийшли на Олімпійські ігри в

відмінній формі.

Усі менеджери нашого концерну володіють високої квалифика

цией.

Жоден робітник нашого заводу не є прогульником.

На всяке тіло, занурене в рідину, діє виштовхую

щая сила, спрямована нагору і рівна ваги витиснутої їм рідини.

Усі службовці нашого підприємства задоволені адміністрацією.

8. Усякий механічний рух здатний за допомогою тертя

перетворюватися в теплоту.

9. Усі громадяни Росії мають право на посібник по безробіттю,

10. Усі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця.

70

Усі підприємці в главу своїх інтересів ставлять інтереси

справи.

Усяка справа з кінцем добре /прислів'я/.

§ 7. Індуктивні методи дослідження причинних зв'язків

Усі види індукції, даючи визначені зведення про зв'язки між висновком і фактами, так чи інакше підводять нас до міркувань про причини появи яких-небудь фактів, про методи пошуку цих причин. Достоїнство наукової індукції ми бачили, між іншим, і в тім, що вона базується на допущенні, що між предметами і їх властивостями существует. стійка, повторювана; - причинний зв'язок. Методи дослідження причинних зв'язків були розроблені англійськими мислителями Ф. Беконом і Дж. Ст. Миллем.

Метод подібностей. Якщо два чи більш випадки досліджуваного явища мають загальним тільки одну обставину, то ця обставина і є причина даного явища. Інші обставини при цьому, зрозуміло, різні. Формула методу подібності:

1/ ABC викликає Ј*З_

2/MFB викликає^-

3/ М В С викликає ^tf

Очевидно, У є причинойс/v

Допустимо, ми міркуємо про причину комерційного успіху трьох конкуруючих з нами компаній. Перша домагається свого успіху дешевиною товарів /А/, збільшенням фінансування реклами /У/ і зниженням управлінських витрат /З/. Друга - застосуванням новітніх технологій /М/, витратами на упакування /F/ і збільшенням фінансування реклами /У/. Третя - застосуванням новітніх технологій /М/, збільшенням фінансування реклами /У/ і зниженням управлінських витрат /З/. Загальним, повторюваним фактором виявилося збільшення фінансування реклами /У/, що дозволяє нам припустити, що В и є причина комерційного успіху всіх компаній-конкурентів.

Метод подібності зв'язаний зі спостереженням, і в цьому його обмеженість: він не припускає експериментального втручання в досліджувані явища. Крім того, варто пам'ятати, що ступінь вірогідності висновку по даному

71

методу залежить від числа розглянутих випадків /очевидно, їхній повинно бути досить багато/ і від точності обліку всіх попередніх обставин. Бути може, крім побачених нами обставин, є сховане, але досить сильне, щоб саме йому і бути причиною. Наприклад, фірми, про які йшла мова вище, закупили за рубежем імпортне устаткування, що дозволило їм різко збільшити продуктивність праці.

Метод розходження. Якщо випадки, при яких досліджуване явище виникає, розрізняються тільки в одній попереднім обставині, а всі інші обставини тотожні, то ця обставина і є причина. Формула методу розходження:

1/ABCDEM викликає^~-

2/ А В С D Е не викликаєте^

Очевидно, М є причиною Якщо, наприклад, з відходом я відпустка керівника відділу техніки безпеки зростає число нещасливих випадків на виробництві, а з його поверненням положення знову нормалізується, досить достовірним буде припущення про те, що саме в цьому керівнику причина оптимальної діяльності служби техніки безпеки. Інший приклад. Люди, що страждають алергійними захворюваннями, зауважують, що їхнє загострення зв'язане з появою визначених факторів, а зникнення останніх приводить до поліпшення чи стану до повного видужання.

Метод розходження може дати досить достовірне знання, тому що з'являється можливість експериментально вводити /чи усувати/ фактор, передбачуваний як причину. Труднощі в застосуванні методу зв'язана зі складністю шуканої причини і з точністю опису розходження в двох ситуаціях.

Синтез /об'єднання/ перших двох методів дає нам третій - з'єднаний метод подібності і розходження. Якщо два випадки, у яких явище настає, мають загальним тільки одну обставину, тоді як два випадки, у яких то ж явище не настає, не мають між собою нічого загального, крім відсутності цієї обставини,- тоді та обставина, у якому тільки і розрізняються два випадки, складає причину. Формула з'єднаного методу подібності і розходження:

72

1/А В С викликає *6

2/ М Г В викликає ; м„ -. с

3/ М В С викликає , х'

4/ А З не викликає ^-xl

5/ М Г не викликає

6/М З не викликає ,'7

Очевидно, У є причиною .

Наприклад, якби при' аналізі успіхів згаданих вище трьох фірм-конкурентів нам удалося установити, що зниження витрат на рекламу у всіх трьох випадках приводило до погіршення показників, ступінь вірогідності нашого висновку про вплив фактора В істотно возрасла б.

Метод супровідних змін. Якщо зміна однієї визначеної обставини завжди приводить до зміни іншого, то перша обставина може бути названо причиною другого. Його формула:

1/ А В С1викликає/

2/ А В С2викликає iVA

3/ А В С" викликає ^у"

Очевидно, З є причинойv

Наприклад, якщо знизити енергетичні витрати на одиницю продукції вдвічі, вартість одиниці продукції, констатуємо, знижується, а при збільшенні енергетичних витрат, навпроти, збільшується. Отже, зміна енергетичних витрат одна з причин зміни вартості продукції. Аналогічно, якщо вдвічі збільшуємо опір і відзначаємо, що сила струму зменшується вдвічі, а при зменшенні опору - вона зростає,- причиною зміни сили струму став опір.

Метод залишків. Якщо причиною аналізованого явища не є інші, зв'язані з ним обставини, крім одного, то це одна обставина може бути названо причиною явища. Формула методу залишків:

1/ А В С викликає х у z

2/ А викликає х

3/ У викликає в

Очевидно, З є причиною z.

Наприклад, ви задумуєтеся над причиною краху вашого підприємства. Поява конкурентів /А/ не привело до зниження цін на нашу продукцію /х/. Новітнє оборудо-

73

ванис /У/, на якому ви се робили, не знизило продуктивності праці /у/. Виходить, залишається єдина причина /З/, обанкротившая вас. Нею виявилося різке зниження купівельної способности'населения/З/, що привело до різкого спаду обсягу продажів //./.

Класичний зразок використання цього методу - відкриття планети Нептун, що відбулося в результаті аналізу причин відхилення планети Уран від розрахункової орбіти. Послідовно віднімаючи сили тяжіння відомих уже планет, що впливають на поводження Урана на орбіті, учені знайшли ще одну силу, за якої, припустили вони, "ховається" невідома їм планета. Відбулося відкриття Нептуна!

ВПРАВИ:

Визначите, який метол дослідження причиннихс"u:іеі'іприменяетсяіtследующих міркуваннях. Запишіть їх у киде формул.

1. Пограбовано базу. Частина викраденого майна виявлена в

громадян Решетником, Носова і Жирикова. Винність пссх трьох у ході

наслідку доведена. Однак у приміщення бази злочинці могли про

никнути тільки через вузький проріз між ґратами і стінкою. Тим часом

ні перший, ні другий, ні третій не могли по своєму росту і розмірам

тіла проникнути в базу. Слідч довелося допустити, що в ограбле

нії беру участь ще одне обличчя. Їм виявився Гаків.

Чим більше повітря попадає в горн, тим жарче в ньому розпалюється

вогонь. Якщо ж доступ повітря в гори зовсім припинити, то вогонь згас

немає. Значить повітря є необхідною умовою горіння.

Усякий раз, коли потиличні частки півкуль головного мозку

тварини віддалялися, тварини втрачали зоровий рефлекс. Можна ут

верждать, що потиличні частки півкуль головного мозку є

необхідною умовою зорового рефлексу.

Досліджуючи походження квітів веселки, Р. Неком установив, що

вони з'являються при пропущенні світла крізь шестигранні кристали.

Те ж явище, помітив Р. Бекон, має місце п при проходженні проспівана

через інші прозорі середовища: у краплях роси, і нили водоспаду, у бриз

гах від ударів веслами по воді. Причиною появи квітів веселки, задо

лючил мислитель, є проходження світла через прозорі середовища

сферичної пли призматичної форми.

Усякий раз, коли хворої приймав спиртне, у нього починаюся

загострення хвороби; з відмовленням від аткоголя - хворобливі симптоми

пропадали.

§ 8. Умовивід але аналогії

Термін "аналогія" /від гречок.- відповідність, подібність, подоба/ означає визначена тотожність різних предметів у яких-небудь властивостях, ознаках і відносинах. Купуючи, приміром, яку-небудь річ замість вишедшей з ладу, ми допускаємо, що новий виріб буде слу-

74

жити нам як старе, тобто допускаємо аналогію. Зустрівши на вулиці знайомого в жалобному одязі, ми по відомій аналогії припускаємо, що він утратив близької людини. Умовивід але аналогії - це логічна операція, у процесі якої досягається знання про ознаки одного предмета на підставі того, що цей предмет має подібність з іншими предметами.

Користаючись умовиводом за аналогією, вчені і дослідники прийшли до численних відкриттів. Н. Вінер, основоположник кібернетики, по його власних словах, був уражений подібністю між принципами дії нервової системи і цифрових обчислювальних машин. Геологи, що відкрили поклади алмазів у Якутії, виходили з подібності в будівлі шарів гірських порід на території Якутії і Південної Африки, що здавна славилася своїми алмазними родовищами. Вивчаючи дію нових лік спершу па тварин, а потім уже на людському організмі, фармакологи припускають визначену подобу організмів людини і тварини і т.п.

Аналогія - це перенос інформації з одного предмета на іншій, в основі якого лежить подібність в істотних ознаках. Формула аналогії така:

А має ознаки а, Ь, з, х

Б має ознаки а, Ь, з

Імовірно, Б має ознака х.

По характері інформації, стерпної з предмета на предмет, розрізняють два види аналогії: аналогію властивостей і аналогію відносин.

Аналогія властивостей - це такий вид аналогії, при якому стерпними ознаками є властивості предметів. Наприклад, по подібних ознаках /симптомам/ протікання хвороби в різних людей лікарі укладають, що вони страждають тим самим недугою. У випадку їхнього видужання симптоми повернення до пацієнтів життєвих сил, треба думати, теж будуть подібними. Помітивши, що визначений товар з набором гарних споживчих властивостей користається на ринку підвищеним попитом, бізнесмен прагне організувати виробництво такого ж роду товарів, з тим же образом потребительних властивостей, міркуючи за аналогією, що і його виріб буде користатися попитом. Знайшовши, що злочину, зроблені в різних місцях, носять однаковий характер, "почерк", слідчий укладає за аналогією властивостей, що їхній могло осу-

75

ществить те саме обличчя.

Аналогія відносин - це такий вид аналогії, при якому інформація, стерпна з предмета на предмет характеризує не стільки властивості предметів, скільки відносини між ними. Резерфорд, наприклад, припустив по цій аналогії, що модель атома подібна моделі сонячної системи. Кекуле в основу формули бензолу, точніше кажучи, валентних зв'язків у молекулі поклав аналогію з мавпами, що, зчепивши хвостами і лапами, утворили в клітці зоопарку єдину фігуру. Гутенберг прийшов до ідеї пересувного шрифту за аналогією з карбуванням монет. Створюючи своє підприємство, будь-яка ділова людина припускає, що йому доведеться вступити в такі форми зв'язків і відносин із владою, товаровиробниками і покупцями, що уже "випробувані" його попередниками. Готуючись до чергового судового процесу, прокурор виходить з того, що відношення до нього підсудних, адвоката і судді буде приблизно тим же, з яким він зіштовхувався на попередніх процесах.

По ступені вірогідності знання, одержуваного в результаті аналогії, останню поділяють на три форми: 1/ стругаючи аналогія - дає дуже достовірні висновки; 2/ нестрога аналогія - дає приблизний, ймовірний висновок; 3/ помилкова аналогія - її результатом є помилковий висновок.

Стругаючи аналогія заснована на знанні того, що ознаки предметів, що ми порівнюємо, знаходяться в строгій причинній залежності. Хід умовиводу йде від подібності двох предметів в одній ознаці до подібності їхній в іншому, що залежить від першого. Наприклад, підприємець А, володіючи чималим вихідним капіталом і будучи дуже заповзятливою людиною, і чсуспел на торговому поприщі. Зв'язок між ознаками /вихідний капітал і заповзятливість/ настільки велика, що ми можемо змело затверджувати, що підприємець Б, володіючи солідним вихідним капіталом і прагненням до успіху, здатний його домогтися. Формула строгої аналогії:

А має ознаки а, у, з, д, е

Б має ознаки а, у, з, д

Із сукупності ознак а, у, з, д необхідно сліду-

ет е.

Висновок. Предмет Б неодмінно має ознаку е.

76

Нестрога аналогія - вид аналогії, у результаті якої виходить висновок від подібності двох предметів у відомих ознаках до подібності їх у такій новій ознаці, про яке невідомо, чи знаходиться він у залежності від перших чи ні. Цю залежність можна взяти під сумнів. Наприклад, модельєр рекламує за допомогою манекенниць нові модні віяння в одязі, переконуючи замовників у тім, що пропоновані їм фасони будуть настільки ж красиві й елегантні на потенційних клієнтах, як на фігурах манекенниць. Його аналогія навряд чи може бути названа строгої. Точно так само іспит моделі корабля в басейні не може дати достовірного висновку про те, що дійсний корабель буде мати ті ж властивості. Ступінь імовірності висновків по нестрогій аналогії підвищується, якщо, по-перше, число загальних ознак зростає, по-друге, ознаки виявляються максимально істотними і, по-третє, приймаються в увагу досить різнорідні ознаки.

Помилкова аналогія заснована на ігноруванні правил, що ми розглянули вище. Це умовиводи, що уподібнюють предмети по їх зовнішніх, несуттєвих ознаках. Найчастіше до них прибігають гадальщики, віщуни, укладачі гороскопів і так називані фахівці в різних областях знання, що не мають достатніх даних для своїх висновків: алхіміки, астрологи, хіроманти, парапсихологи і т.п. Імовірність висновку по помилковій аналогії найчастіше дорівнює нулю.

77

ГЛАВА IV. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ § 1. Загальна характеристика логічних законів

Розглянуті вище оснонние форми логічного пізнанні - поняття, судження й умовиводи - є інструментами мислення. Вони дадуть нам необхідний результат, достовірне знання лише в тому випадку, якщо ми будемо користатися ними в строгій відповідності з деякими вихідними принципами, на які спирається логічна наука. Вже аналіз самих по собі понять, суджень і умовиводів показав, як важливо дотримувати при оперированії ними норми і розпорядження - простіше говорячи, правила, що дозволяють одержувати не помилкові, а щирі висновки. Тим самим ми пізнали деякі закономірності, що лежать в основі утворення понять, суджень і умовиводів. Однак, крім цих приватних розпоряджень, що стосуються окремих розділів логічної науки, існують норми, закони мислення, дотримання яких обов'язково при оперированії будь-якої форми мислення.

Під законом узагалі мається на увазі істотний і стійкий зв'язок явищ, що, повторюючи багаторазово, відбивається у свідомості людей у виді формулювань, що описують різноманітної грані реальності /закони фізики, хімії, астрономії, біології, соціології, психології, мистецтвознавства і т.и./. Закони мислення мають справа з інтелектуальними операціями, що виникають у свідомості багатьох людей. Зміст їхніх думок, природно, по-різному. Однак форма, у якій люди відбивають зовнішній світ і своє внутрішнє самопочуття, однакова, тотожна навіть у представників вилучених друг від друга цивілізацій і історичних періодів. Саме ця спільність, стійкість, повторюваність сформованих у процесі людської еволюції форм мислення і є фундамент загальних логічних законів.

78

Закони логіки є загальна схема, канва, своєрідний трафарет правильного мислення. Вони складають той невидимий, але прийнятий усіма нормальними людьми залізний каркас, на якому тримається всяке щире міркування. Тому міркувати логічно - значить міркувати відповідно до законів логіки. Важливо при цьому підкреслити загальнолюдський характер логічних законів. Вони чи вільно мимоволі приймаються як щирі представниками різних рас, націй, класів, станів, порожніх-вікових груп і т.п. Щонайменше несерйозними можна назвати міркування про "расовий", "національної", "класової", "жіночої" і "дитячої" логіку.

Правильність логічних законів залежить в остаточному підсумку від співвідношення наших знань з об'єктивним світом, що відбивається в наших знаннях. Практика є критерієм істини, критерієм вірності законів. Вона ж, тобто практична діяльність людей, багаторазово повторюючи і багаторазово відбиваючи в мисленні людини 1! виді логічних фігур, і привела до появи законів логіки.

Однак не можна затверджувати, що закони логіки є законами об'єктивного світу. Логічні закони діють у сфері мислення і разом з ним вторинні, ироизвод-ни від природи, матерії, буття. Об'єктивність їх у тім, що вони незалежні від волі людей, скасувати їх ніхто не вправі. Суб'єктивність їх у тім, що вони функціонують у сфері свідомості і мислення і носять нормативний характер, тобто наказують правильні алгоритми мислення, відкидаючи свідомо помилкові.

До основних законів логіки звичайно відносять чотири закони: тотожності, протиріччя /деякі автори називають його законом неиротиворечия/, виключеного третьої і достатньої підстави. Формулювання перших трьох законів дані Аристотелем, автором четвертого є Лейбниц.

§ 2. Закон тотожності

Даний закон може бути названий законом сталості думки. Зміст його в тім, що кожна думка, який ми користаємося в логічних операціях, при повторенні повинна мати те саме визначений, стійкий зміст. Якщо, приміром, ми як вихідні поняття взя-

79

чи "ринок", "товар", "гроші", те в процесі наступних міркувань не можна підмінювати їх зовсім іншими, нехай навіть подібними але змісту термінами: "базар", "виріб", "золото" і т.п. Формула закону тотожності:

А є А А = А

Здавалося б, це закон суперечить одному з найважливіших принципів діалектики - становлення, зміни, розвитку всього сущих. Однак у будь-якому розвитку завжди маються моменти стабільності, відносної стійкості, коли предмет, незважаючи на процеси зміни, що відбуваються в ньому, зберігає своє "обличчя", залишається самим собою. Цей стан називається тотожністю чи предмета явища. Наприклад, як би ні мінялася та чи інша людина протягом усього його життя, ми відрізняємо його від інших, завдяки тому, що кожний з нас має унікальний набір ознак - своєю індивідуальністю. У які би відносини між собою не вступали грошові одиниці різних країн, долар залишається доларом, а марка - маркою. Закон тотожності фіксує цю відносну стабільність, незмінність речей, відбиваючи її в стабільних, порівняно незмінних поняттях, судженнях і умовиводах.

Дотримання тотожності понять протягом усієї логічної операції - неодмінна умова правильного ходу міркувань. Аристотель говорив, що неможливо нічого мислити, "якщо не мислиш (щораз) що-небудь одне...". У цьому, власне кажучи, і складається нормативність закону тотожності, що застерігає нас від різноманітного роду помилок. Одна з них - двозначність, коли омоніми, тобто слова однакові по звучанню, але різні за змістом, видаються за тотожні поняття. Наприклад: "Ноздрев був у деякім відношенні історична людина. На жодному зборах, де він був, не обходилося без історії", - пише Н. В. Гоголь, і ми бачимо, що комічний ефект досягається тут за рахунок багатозначного тлумачення слів "історія", "історичний", поставлених як би ненароком поруч. Інший приклад - хрестоматійний софізм:

2 і 3 є парне і непарне 2 і 3 є п'ять

5 є парне і непарне.

80

Помилка - у побудові категоричного силогізму, з яким ми вже познайомилися ("учетверение термінів"), ґрунтується на двоякому вживанні знака "і": В одному випадку він уживається як предикатне зв'язування "є", в іншому як плюс, операція додавання. В умовиводі "Кожен метал є хімічним елементом; латунь - метал: виходить, латунь - хімічний елемент; латуні / сплаву/ помилково приписуються властивості елемента за рахунок двоякого змісту вживання поняття "метал".

Порушення закону тотожності відбувається і тоді, коли, взявшись чи обґрунтовувати спростовувати яка-небудь теза, чи доповідач автор статті непомітно підмінює його іншою тезою. Неприпустимо, коли в діловій чи бесіді полемічній суперечці оноиенту нав'язуються ті думки, яких він не викладав. Тут ми стосуємося комунікативного аспекту закону тотожності, тобто з застосуванням його в людському спілкуванні. "Безсумнівно, що ті, хто має намір брати участь один з одним у розмові, - зауважував Аристотель, - повинні скільки-небудь розуміти один одного. Якщо цього не відбувається, яке буде можливо в них один з одним участь у розмові? Тому кожне з імен повинне бути зрозуміло і говорити про що-небудь, при цьому - не про декілька речей, але тільки про одній; якщо ж у нього кілька значень, то треба роз'яснити, що з них /у нашому випадку/ мається на увазі".

Зрозуміло, цей закон не може накласти вето на розвиток і зміну понять. Вони настільки ж непостійні і минущі, як об'єктивний світ. Порушення тотожності предмета - його розвиток - і перехід в іншу якість / капітал може перетворитися в гроші, а останні знову стати капіталом і т.п./неодмінно повинне супроводжуватися зміною понять, у які ми будемо вкладати новий зміст і по-новому тлумачити його обсяг. Однак з позицій закону тотожності ми всякий раз повинні мислити виразно, і новому чи предмету явищу повинне відповідати настільки ж строго обкреслене поняття, як і старому. Закон тотожності забороняє лише одне: довільно змінювати зміст і обсяг поняття.

Сфери застосування цього закону дуже різноманітні. У юридичній практиці приходиться пізнавати предмети, людей, займатися звіренням почерків, документів, підписів, відбитків пальців - усякий раз треба прибігати до операції ототожнення, ідентифікації. Предпринима-

81

тель і товаровиробник, створюючи новий вид товару, визначаючи його властивості в інструкціях і паспортах, рекламуючи по радіо і телебаченню, повинні дуже точно і досить строго користатися термінами в ім'я того, щоб товар був замічений покупцем. При веденні якого-небудь форуму головуючий повинний стежити потім, щоб доповідачі і просто оратори не збивалися з порядку денного на другорядні питання і т.п.

ВПРАВИ:

№1. Які поняття виражені даними словами?

1) процес; 2) визначення; 3) світ; 4) наслідок; 5) нота; 6) посилання: 7) середовище; 8) аудиторія; 9) дисципліна; 10) розвід; 11) блок; 12) дача; 13) апарат; 14) курс; 15) платформа; 16) ізолятор; 17) шлюб: 18) захисник; 19) роман; 20) підлога.

№2. Поясните, чому дані судження є невизначеними?

Після генеральної репетиції п'єса пішла в багатьох театрах.

При зйомці потрібна велика витримка.

Магазин виявився порожнім.

Попов дуже пишався цією операцією.

На інший день усі одержали нові убрання.

Ямщик погнав коней під гору в кар'єр.

Іван Іванович не звернув уваги па зміна обстановки.

Міліціонер своїм корпусом перепинив дорогу злочинцям.

Над колонами розвівалися різнобарвні прапори.

Учні прослухали роз'яснення вчителя.

Через неуважність шахіст не раз на турнірі втрачав окуляри.

№3. Чи збережуть тотожність судження, якщо виділене в даному судженні поняття замінити поняттям, укладеним у дужках?

Литва стала незалежним /самостійним, суверенним/ госу

дарством.

У своїй мові на суді захисник привів переконливі аргументи /

підстави, доводи/.

Винність иодсуднмо! про установлена, що містилися в справі доку

зательствами /підставами, доводами, аргументами/.

Наша держава /країна, держава/ проводить миролюбну по

литику у відносинах з іншими державами /країнами, державами/.

Держава /країна, держава/ виникло в результаті розколу про

щества на класи.

Обличчя, що зробили злочин /правопорушення, провина/,

підлягають карної відповіді [Цінності.

Оратор /ритор, трибун/ виголосив полум'яну промову.

82

§ 3. Закон протиріччя

У "го формулювання вперше дане Аристотелем: "... Невоз-но, щоб суперечні твердження були разом щирими..."?' Зрозуміло, що суперечать він вважав твердження про одне й те саме явищі, висловлені в те саме час і в тому самому відношенні. "Неможливо, - писав він, - щоб те саме разом було і не було присуще тому самому й у тому самому смис-

JIC*J|

У сучасній інтерпретації закон протиріччя формулюється в такий спосіб: не можуть бути одночасно щирими дві протилежні думки про один й той самий предмет, узятому в те саме час і в тому самому відношенні. Ще простіше: два протилежних судження не можуть бути щирими в те саме час і в тому самому відношенні. Одна їх самих лаконічних трактувань даного закону говорить: неправда, що разом щирі деяке судження і його заперечення. У символічній формі закон записується так:

невірно, що А и не - А.

Зміст формули в тім, що думка, ужита в міркуванні /А/, у процесі логічних побудов не повинна перетворюватися у свою протилежність /не - А/.

Не можуть бути одночасно щирими, наприклад, що випливають нари думок: "Цей товар дорогою" і "Цей т-нар дешевий"; "Менеджер Степанов добре знає свою справу" і "Менеджер Степанов погано знає свою справу"; "Підсудний Дьомін учинила злочин" і "Підсудний Дьомін не робив злочини".

Нормативний характер цього закону в тім, що він фіксує одну з найважливіших особливостей нормального мислення - його несуперечність. Він забороняє мислити суперечливо, думаючи, що протиріччя несумісне з логічним мисленням. Може бути, саме тому ряд авторів називає його законом нспротиворечия чи виключеного протиріччя.

Одержавши вище деяке представлення про судження, можемо сказати, що не можуть бути разом щирими два судження, що мають суб'єкт і предикат, якщо:

1/ одне з них загальстверджувальне, а друге частноот-рицателиюс; "Усі S є Р" і "Деякі S не є Р" /Усі товари зросли в ціні" і "Деякі товари не подорожчали"/;

83

2/ одне їх їх загальстверджувальне, а друге частноот-рицательное; "Усі S є Р" і "Жодне S не є Р" /Усі магазини приватизуються" і "Жоден магазин не приватизується";

3/ одне з них частноутвердителиюе, а друге общеот-рицателиюе; "Деякі S є Р" і "Жодне S не є Р" / "Деякі біржі мають засоби комп'ютерного зв'язку" і "Жодна біржа не оснащена засобами комп'ютерного зв'язку";

4/ одне з них одиничне стверджувальне, а друге одиничне негативне; "Дане S є Р"і "Дане S не є Р" /"Цей товар дорогою" і "Цей товар дешевий" і інші приведені вище приклади/.

Суперечливість висловлень може бути результатом недомислу, незнання логіки, слабких пізнань у тім чи іншім питанні. До цього можуть бути присовокуплени соціальний і психологічний фактори. Досить згадати численні суперечки і суперечливі судження але такі поняття, як "бог", "воля", "ринок", "соціалізм", "демократія", "капіталізм", "власність" і

Разом з тим даний закон зовсім не заперечує діалектичних протиріч, що випливають з тієї обставини, що розвиток предметів і явищ приводить до появи нових станів і властивостей у колишніх предметів. І тоді те, що здавалося несумісним з вихідним висловленням, стає щирим, а колишнє висловлення - помилковим. Таким чином, діалектика вимагає не заперечення протиріч, а їхнього визнання в єдності і боротьбі однієї протилежності з інший, тим більше, коли мова йде про предмети і явища, що можуть братися в інших обставинах, під іншою точкою зору, чим колись. І тоді товар, що ми вважали дорогим, в іншім місці, в інший час, при інших обставинах може вважатися дешевим, а керівник, що добре знає свою справу, може виявитися поганим організатором виробництва в нових, що змінилися чи умовах у порівнянні з іншими, більш талановитими знавцями своєї справи.

Формальна логіка не може виключити численних парадоксів, що по суті справи є сполученням несумісного, тобто об'єднанням в одній формулі протилежних висловлень. До парадоксів прибігають вчені і письменники, представники засобів масової ин-

84

формації і фахівці з реклами: "У дитинстві в мене не було дитинства" /А. П. Чехов/; "Древня новизна"; "Необхідна випадковість", і т.п. Логіка забороняє не усякі взагалі протилежні угверждения, а тільки взаємовиключні думки про один й той самий предмет, сформульовані одночасно й у тому самому змісті.

ВПРАВИ:

Виходячи з закону протиріччя, визначите: чи можуть бути одночасно випитими обидві пари суджень?

Вага підприємства нашого міста готуються до роботи в умовах ри

нічний jкоі'оміікіі. - Жодне з підприємств нашого міста не гото

вится до р. и'ютс і умовах ринкової економіки.

Ike студенти 10-й групи підготувалися до екзамену з логіки.

Деякі студенти 10-й групи до екзамену з логіки не подготови

лисій.

Усі держави колишнього Союзу РСР прийняли президентську фор

му правління. - Деякі з держав колишнього СРСР не прийняли

президентської форми правління.

Деякі органи державної влади мають право видавати

закони. - Деякі органи державної влади мають право изда

вать накази й інструкції.

Організатором пограбування каси був Родин Никифоров. - Орга

низатором пограбування каси був Ахмед Султанів.

Не кожен орган держави має повноваження на видання нір

мативних актів. Всі органи держави мають повноваження на видання

нормативних актів.

Для деяких країн Європи характерні перехідні форми

виробничих відносин. - Для всіх країн Європи характерні

перехідні форми виробничих відносин.

Злочинці не могли проникнути в магазин через димар.

- Злочинці проникнули в магазин через димар.

Велика частина машин вийшла на лінію. - На лінію не вийшла ні

одна машина.

Увечері 15 січня Романов знаходився будинку, на місці происшес

твия. Увечері 15 січня Романов знаходився в друга, у п'ятьох кілометрах

від свого будинку.

Положення справ у всіх фермерських господарствах краю залишає

бажати кращого. - Положення справ у багатьох фермерських господарствах

краю залишає бажати кращого.

Не всякі дані можуть бути судовими доказами. -

Деякі дані можуть бути судовими доказами.

Климова викрала засобу малого підприємства. - Климова не

викрадала засобів малого підприємства.

Усі пайовики нашого акціонерного товариства мають право на

прибуток. Деякі пайовики нашого акціонерного товариства не мають

права на одержання прибутку.

85

§ 4. Закон виключеного третього

\У_своїй "Метафізиці" Аристотель виклав зміст цього закону в такий спосіб: "... Не може бути нічого посередині між двома суперечними /один одному/ судженнями, але про одному /суб'єкті/ всякий окремий предикат необхідно або затверджувати, або заперечувати". Сучасні автори дають такі визначення закону виняткового третіх: із двох суперечних висловлень у те саме час і в тому самому відношенні одне неодмінно істинно; із двох суперечних суджень одне істинно, інше ложно, а третього не дано; якщо два судження побудовані так, що одне з них є логічним запереченням другого, те одне з них виражає істину. У виді формули закон можна зобразити так: Л є або В, або не В.t\f

Основа - зтого закону "об'єктивному світі: предмет або існує, либи немає; у предмета є якась властивість або його немає. Ну а наші думки, відбиваючи реальність, природно, повинні фіксувати або наявність явища, або його відсутність; чи приналежність властивості предмету, чи неприналежність. Нормативність закону виключеного третіх у тім, що всякий раз, коли між твердженням і запереченням того чи іншого поняття немає проміжного, середнього, треба ліквідувати невизначеність і виявити, яке із суджень є істина, а яке - неправда.

Такі судження, побудовані по типі альтернативної конструкції /"або"/, . називаються заперечливими один одного. До них відносяться наступні пари суджень:

1. Одиничні судження: стверджувальні й отрицатель

ние. "Це S є Р" і "Це не є Р". Приклад: "Волга впадає

у Каспійськ море" і "Волга не впадає в Каспійське

море"; "Єльцин - перший президент Росії" і "Єльцин не

є першим президентом Росії", "Ми вступаємо з

вами в угоду" і "Ми не вступаємо з вами в угоду".

2. Загальстверджувальні /А/ і частноотрицател'ьние

/ПРО/. "Усі S є Р" і "Деякі S не є Р". Приклад: "Усі

менеджери відповідно до визначення, керують людьми і

організують конкретну роботу" і "Деякі менеджери

не керують людьми і не організують конкретну роботу";

"Усьому засуджені але вироку судна - винні" і "Некото

рие засуджені по вироку суду - невинні".

3. Загальнегативні /Е/ і частноутвердительние /1/.

86

"Жодне S ні є Р" і "Деякі S є Р". Приклад: "Жоден колгосп не є біржею" і "Деякі колгоспи є біржами"; "Жоден підсудний не міститься під стражів без пред'явлених йому обвинувачень" і "Деякі підсудні містяться під стражів без пред'явлених їм обвинувачень".

Керуючись законом виключеного третього, ми з хибності одного з висловлень укладаємо про істинність суперечного висловлення, і, навпаки, з істинності даного висловлення робимо висновок про те, що суперечне йому висловлення помилкове, і третього в цьому випадку немає.

Але якщо є третє, тобто між двома відомими нам положеннями поставити проміжне, невизначене, що підриває зміст двох альтернатив, то, звичайно, застосовувати даний закон не можна. Це случається, коли пізнаваний об'єкт настільки складне природне чи соціальне утворення, що зробити висновок про нього за принципом "так" чи "ні" /бінарної логіки/ немає ніякої можливості. Наприклад, судження про минуле, такому далекому, що перевірити істинність суджень практично неможливо: "Посланці інших цивілізацій відвідували нашу планету" і "Посланці інших цивілізацій не відвідували нашу планету". Ясно, що ні перше, ні друге судження не можуть бути названі ні щирими, ні помилковими. Точно так само судження про передбачуване майбутнє^Щпде Аристотель відзначав, що висловлення "завтра необхідно буде морський бій" і "завтра необхідний не буде морського бою" сьогодні не щирі і не помилкові, але обоє невизначені. Тому пророкування погоди, стихійних лих, нещасливих випадків, коливань курсу цінних паперів на біржах і т.п. лежать за межами закону виключеного третіх. У силу складності соціально-психологічних факторів при складанні відповідей на анкети приймаються в увагу і невизначені судження: "не знаю", "важко відповісти", і ін. У процесі голосування, крім суджень "за" і "проти", допускається невизначеність - "утримався". Поки йде наслідок, навряд чи буде доречним порушувати питання про чи винність невинності підозрюваного. У випадку серйозного захворювання навіть кваліфікований лікар утрудниться відповісти: чи виживе чи пацієнт помре? У цих і багатьох інших ситуаціях класична, формальна логіка, заснована на двох значеннях істинності, уступає

87

місце тризначній логіці: істина, неправда і невизначеність.

Таким чином, закон виключеного третіх діє там, де пізнання має у своєму розпорядженні таку повноту інформації, що дає нам чіткий вибір між істиною і неправдою. Про нього не може бути і мови, коли маємо справа з надзвичайно складними, суперечливими, перехідного типу об'єктами і явищами. Неповнота інформації повинна застерегти нас від твердих альтернатив мислення, заснованого на законі виключеного третіх. Отже, питання про його застосовність у кожнім випадку зважується і предметно, і конкретно.

У П "Л Ж ПІН И Я:

Исходяіnзакона виключеного третього, визначите, чи можуть бути одночасно помилковими обоє судження.

Усі правові відносини зв'язані з речами. - Не псу правові

відносини связанисвещами.

На біржі президент компанії зустрівся з двома брокерами. -

На біржі президент компанії ні з ким не зустрічався.

У всякої науки є свій предмет дослідження. - Жодна наука

свого предмета дослідження не має.

Кожна торгова угода має свої особливості. - Деякі

торгові угоди ніяких особливостей не мають.

Деякі підприємці достроково повернули кредити в банки.

- Жоден підприємець не повернув кредиту в банк достроково.

6. Кожна кримінальна справа має свої особливості. - Деякі уго

ловние справи ніяких особливостей не мають.

Усяке правопорушення є суспільно небезпечним. - Ні

одне правопорушення не є суспільно небезпечним.

Наслідок у справі облич, що зробили державний переворот,

закінчено. - Наслідок у справі облич, що зробили державний

переворот, не закінчений.

Успіхи нашого підприємства зв'язані з діяльністю директора

- Успіхи нашого підприємства з діяльністю директора не зв'язані.

10. Обвинувачуваний вправі в будь-який момент виробництва в справі отка

заться від захисника. - Деякі обвинувачувані не вправі відмовитися від

захисника.

Учора ввечері глава фірми прибув літаком у Мінеральні

Води... - Повідомлення про те, що учора ввечері глава фірми прибув са

молетом у Мінеральні Води, не підтвердилося.

Через півроку після лібералізації цін почнеться стабілізація

економіки країни. - Через півроку після лібералізації цін не почне

ся стабілізація економіки країни.

Кожна область суспільних відносинах регулюється законом.

- Деякі області суспільних відносин законом не регулиру

ются.

88

§ 5. Закон достатньої підстави

Його перше формулювання приписують Лейбницу, що говорив:"... жодне явище не може виявитися щирим чи дійсної, жодне твердження справедливим, - без достатньої підстави, чому саме справа обстоїть так, а не інакше". У сучасній інтерпретації: усяка щира думка повинна бути обґрунтована іншими думками, істина яких доведена; усяка щира думка повинна бути досить обґрунтованої; якщо яке-небудь судження визначаємо як щире, помилкове, ймовірне, те таке визначення повинне бути досить обґрунтованим.

Символічно цей закон виражається наступною формулою:

Якщо є В, тобто як його підстава - А.

У законі достатньої підстави відбивається причинний зв'язок, що існує між предметами і явищами, про яку писали багато мислителів минулого: "Жодна річ не виникає безпричинно, але усі виникає на якій-небудь підставі й у силу необхідності" /Демокрит/; "Нічого не відбувається без достатньої підстави" /Ломоносов/. Мислення наше, щоб бути щирим, повинне, зрозуміло, фіксувати зв'язок між причиною і наслідком, між яким-небудь явищем і його підставою. Крім того, закон достатньої підстави вимагає, щоб наші поняття, судження й умовиводи були внутрішньо зв'язані один з одним, виступали в ході логічних операцій як такі одиниці думки, що мають иод собою солідні доводи.

Усі способи обґрунтування прийняті поділяти на емпіричні і теоретичні. Емпіричні засновані переважно на досвіді, практиці. Теоретичні як свої передумови беруть міркування.

Серед емпіричних способів обґрунтування насамперед виділимо пряме підтвердження, тобто безпосереднє спостереження предметів і явищ, про які говориться в судженнях. Якщо, приміром, Леверье пророчив існування Нептуна, то пряме підтвердження здійснив астроном Галлі, що знайшов раніше невідому планету за допомогою телескопа. Сумніву в існуванні планети розсіялися... Якщо продавець нав'язує вам явно бракований виріб, то ви навряд чи станете прибігати до складних

89

умопостроениям, щоб викрити його несумлінність, - досить указати на недоліки виробу, щоб вони стали очевидні. Посилання на факти - серйозне обґрунтування, однак варто пам'ятати, що вона доречна, коли мова йде про одиничні чи предмети коли факти розглядаються в контексті з теоретичними положеннями.

Непоганим способом обґрунтування є виведення з положення, що висунуто, логічних наслідків і їх наступна досвідчена перевірка. Якщо, приміром, хто-небудь переконує вас у тім, що перехід до нових форм організації праці здатний змінити відношення працівників до праці і збільшити кількість виробів, що випускаються, ви можете переконатися в правильності даного судження, погодившись на зміни в організації праці, з аналізом витекающих з цього наслідків.

Разом у тим варто пам'ятати про те, що багато загальних і теоретичних положень не можуть бути зведені до безпосереднього чи досвіду дати відразу ті практичні наслідки, що можуть чи підтвердити спростувати що-небудь. У цій області часом досить теоретичних способів обґрунтування, до яких відносяться аксіоми, визначення, засвідчені судження і вивідні судження, вже обґрунтовані за допомогою доказів. Наприклад, якщо ви переконуєте кого-небудь у тім, що йому необхідно приватизувати своє підприємство, чи в тій чи іншій формі вступити на шлях приватного підприємництва, як аксіоматичні положення повинні виступати поняття "приватна власність", "особистий інтерес" і т.п. У досить підготовленому середовищі загальновідомі положення можуть не формулюватися явно. Варто пам'ятати з цього приводу слова Аристотеля: "Це невежественностьнезнать для чого варто шукати доказу і для чого - не випливає". Так само, хід міркувань, що веде від основ до обґрунтованого судження, може здійснюватися в скороченому виді, т.с.с пропуском логічних "ходів", що при необхідності легко можуть бути відновлені.

Обґрунтовані твердження повинні у визначеній мері відповідати вже наявним у даній області законам, принципам, теоріям і навіть життєвим установкам людей. Якщо, приміром, постачальник пропонує підприємцю принципово новий вид чи матеріалів сировини, останнього, зрозуміло, буде цікавити, якою мірою

нові ресурси оудут відповідати сформованому технологічному циклу, у якій взаємодії вони будуть знаходитися з традиційними матеріалами і видами сировини. Рекомендується, таким чином, пам'ятати про сумісність нових обґрунтованих концепцій зі старими. Особливо це стосується таких педантичних сфер людської діяльності, де зачіпаються їх майнові і соціальні інтереси.

Обґрунтування може бути дане шляхом пояснення яких-небудь положень широкої аудиторії, що, може бути, тільки наслишана про яку-небудь новацію, але суті її не розуміє. Кваліфіковане і популярне пояснення стає обґрунтованим. У якості останнього можуть виступати пророкування і передбачення, що знайшли потім своє емпіричне підтвердження.

До суб'єктивних прийомів обґрунтування, що звернені більше не до мислення, не до логіки, а до внутрішнього світу особистості, відносяться звертання до інтуїції, вірі, авторитету, традиції і т.п. Їхній називають нераціональними чи недемонстративними способами доказу. Думка авторитетної людини, приміром, рятує нас від необхідності нескінченно умозаключать по якому-небудь питанню. Інтуїція і віра здатні самі, без підказки розуму, дати нам опору в практичних справах. І, нарешті, варто пам'ятати про те, що закон достатньої підстави зовсім не виключає того, що світ невичерпний у своїх таємницях і пізнання його нескінченне.

У П РАЖН ЕН И Я:

Укажіть міркування, у яких порушені вимоги чаконадостаточногооснования.

Студенту Полянскому варто поставити залік, тому що він їде в

відрядження.

Лосєв вивчає політологію, тому що він студент, а всі студенти изу

сподіваються политологию.

Рукавичку втратити - до нещастя. Дзеркало розбити - до худу.

Денисенко не займався спекуляцією, тому він не може бути

притягнутий до кримінальної відповідальності.

Дане складне судження можна назвати розділовим, тому

що до умовних його віднести не можна.

6. Якщо Ремінців займався шахрайством, то він повинний бути

притягнутий до кримінальної відповідальності. Установлено, що Ремінців

шахрайством не займався. Виходить, до кримінальної відповідальності він

не залучався.

7. Оттого віз запік, що давно дето не їла.

90

91

Михайлов зобов'язаний з'явитися в суд і дати правдиві показання, так

як він викликаний як свідка.

Сонце встає, так і ранок настає.

"Перерахованих товаришів ми знаємо дуже погано, тому що вони в

нашому колективі недавно. А тому я виражаю думку, що їх потрібно

судити по всій строгості закону" /з виступу на зборах/.

Положення про те, що приватна власність обіцяє нашому наро

ду процвітання, суперечить працям класиків наукового комунізму -

і тому не може бути визнано щирим.

Провина підсудного випливає хоча б з тієї обставини, що

його батьки були двічі суджені.

Глава. ОСНОВИ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦИИ§ 1. Доказ

Теорія аргументації - завершальний розділ традиційної /формальної/ логіки, у якому досліджується система прийомів доказу і спростування яких-небудь думок. Тут поняття, судження, умовиводи і закони, розглянуті нами вище, повинні знайти своє цільове призначення, тобто перетворитися в мистецтво переконання, викладу поглядів і уміння протиставити аргументам протилежної сторони свою логіку, широту ерудиції і блиск розуму. У дружній бесіді і на офіційних переговорах, у судових засіданнях і на лекції, у шкільних творах і при написанні дисертації - буквально скрізь нам приходиться чи доводити спростовувати що-небудь.

Доказом називається логічна дія, у процесі якого істинність якої-небудь думки улаштовується за допомогою інших думок. Разом з тим це не тільки визначена логічна операція, але і сукупність логічних прийомів обґрунтування істинності суджень. Високо оцінюючи роль доказу, Аристотель говорив, що люди тоді усього більш у чому-небудь переконуються, коли їм представляється що-небудь доведене. "... Не може не бути ганебним безсилля допомогти собі словом, тому що користування словом більш властиво людській природі, чим користування тілом."

Думки, що приходиться викладати, доводити, популяризувати і т.п., дуже різноманітні. Вони залежать від інтересів особистості, який приходиться прибігати до доказу. Ясно, що логіка не може передбачити всього багатства розумової діяльності людей різних професій: економістів і адвокатів, фізиків і біологів, викладачів і організаторів виробництв. А от форму доказу, його структуру, основні прийоми і т.д. усі

93

ми можемо і повинні почерпнути з логіки. Вона, відволікаючи від змісту думок, узагальнила в теорії аргументації багатий досвід людства.

Будівля доказу - це його структура. Незалежно від того, що ми збираємося щораз обґрунтовувати, у будь-якому доказі знаходимо три елементи: теза, аргументи /підстави/ і демонстрацію.

Тезою називається чи думка положення, істинність яких необхідно довести. Аргументом / чидоводом підставою/ називається думка, істинність якого доведена і котра тому може бути приведена в обґрунтування чи істинності хибності іншого положення, тобто використана при доказі тези. Демонстрацією можна назвати спосіб логічного зв'язку між тезою й аргументами; у процесі демонстрації улаштовується чи істинність хибність тези.

Якщо, приміром, адвокат доводить невинність підсудного, то це буде тезою. Свидетельские та інші показання, на які він при цьому посилається, є аргументи. Спосіб, за допомогою якого він має намір здійснити свій захист, тобто обґрунтувати невинність людини визначеними доводами, є демонстрацією.

Для того щоб доказ був надійним, кожен із трьох його елементів повинний відповідати визначеним вимогам. Теза, з якого ми почнемо, повинний відрізнятися головною якістю - бути щирим. Якщо він помилковий, то ніякий доказ не зуміє його обґрунтувати. Теза повинна бути логічно визначеним, ясним і точної. Протягом усього доказу теза повинна залишатися тотожним, тобто тим самим. Він не може містити в собі логічного протиріччя. Його варто обґрунтувати надійними фактами й аргументами. Тезою не повинне бути самоочевидне судження, тобто не потребуючих доказів. І, нарешті, теза повинна визначити собою весь хід доказу.

Невиконання цих вимог може привести до ряду логічних помилок, зв'язаних з тезою. Підміна тези - почавши доводити одну тезу, чи навмисне мимоволі підмінюють іншим і цією новою тезою починають чи доводити спростовувати. Наприклад, наш адвокат замість того, щоб доводити невинність підсудного, став би приводити аргументи на користь того, що підсудний непитуща людина. Чи, говорячи про ефективність риноч-

ний економіки, журналіст у своїй статті, як часто це буває, доводив би неефективність планової, державно-регульованої економіки. Інша помилка - надмірне чи недостатнє /"вузьке"/ доказ, коли доводиться занадто чи багато занадто мало. Хто занадто багато доводить, говорять з цього приводу логіки, той нічого не доводить. Хто занадто мало доводить, той теж нічого не доводить. Надмірним доказом грішили пропагандисти, що заперечували ефективність ринкової економіки розуміннями про те, що вона породжує конкуренцію, анархію виробництва, безробіття та інші соціальні виразки. До занадто вузького доказу прибігають ті, хто цю саму ефективність обґрунтовує куцими аргументами про те, що безробітні в тій чи іншій країні одержують солідний посібник. І в першому, і в другому випадках частковості вірні по суті, але не можуть сховати відступу від основної тези. Помилкою можна вважати і підміну доказу тези посиланнями на особисті якості того, хто висунув тезу /"довід до людини"/. Наприклад, замість того, щоб говорити на конференції про достоїнства того чи іншого проекту реформ у нашому суспільстві, станемо апелювати до особистих якостей авторів цих проектів. Обвинувачуючи кого-небудь у судовому засіданні, прокурор обличает моральні якості підсудного і його захисника і т.п.

Вимоги, пропоновані до аргументів, що випливають. Доводи, що ми використовуємо як аргументи, повинні бути щирими і доведеними. Вони повинні улаштовуватися незалежно від тези. Аргументи не повинні суперечити один одному. І, нарешті, вони повинні бути достатніми для даної тези.

Найбільш розповсюджені помилки, зв'язані з аргументами. "Основна омана" /хибність основ/ - як аргументи використовуються не щирі, а помилкові судження, що намагаються представити в якості щирих. Тут порушується закон достатньої підстави. Класичним прикладом цієї помилки є геоцентрична система Птолемея, заснована на помилковому постулаті, що Сонце обертається навколо Землі. По цьому ж заряді йде аргументація тих, хто затверджує, що перехід дрібних підприємств у приватну власність неможливий у силу того, що народ наш позбавлений навичок володіння приватною власністю. Те^-навичк-те знаходяться із самої

94

95

власністю, що колись необхідно узаконити. "Передбачення підстави" - помилка, чинена тоді, коли аргументи не доводять теза, а тільки передбачають його. Гелсоцентризм Бруно і Коперника церква засуджувала на тім підставі, що дана система, на думку ідеологів християнства, була єретичною. Погляду Бухарина і Рикова засуджувалися Сталіним і його послідовниками на підставі того, що називалися правоошюрту-иистическими. "Коло в доказі" - помилка, чинений тоді, коли теза улаштовується аргументами, а вони виводяться з цієї тези". ... Коли доводити, - наводив приклад один з перших російських логіків Я. Козельский, - шануй людин є розумна тварина, тим, що він міркувати може, і що він міркувати може - тим, що він є розумна тварина, те це буде коло в доказі". Інший приклад, що приводиться Марксом, спроби вартість товару визначити вартістю праці, а вартість праці визначити вартістю товарів.

Основна вимога, пропонована до демонстрації, полягає в тім, що вона повинна будуватися за правилами відповідного виду умовиводів і бути досить повної. Якщо, приміром, доказ будується у виді дедуктивних умовиводів, варто дотримувати правила побудови дедукції - безпосередньої й опосередкований, про що йшла мова вище. Якщо користаємося індуктивними висновками, треба уникати таких помилок, як "поспішне узагальнення" і "після цього - значить через цього". Поспішне узагальнення допускається тоді, коли в посилках не враховані всі предмети, що стали основою для висновку. Наприклад, якщо торговий представник фірми усупереч фактам затверджує, що всі товари, вироблені фир-. мій, вищого якості, він допускає цю помилку. Джерело другої помилки - змішання причинного зв'язку з простою послідовністю в часі. Затверджувати, що ніч є причиною дня /на підставі того, що день випливає за ніччю/, що кішка, що перебігла нам дорогу, є причиною наших нещасть /на підставі того, що вони відбулися після зустрічі зі злощасною кішкою/, що причиною всіх лих нашої батьківщини стала перебудова /на підставі того, що вони з'явилися у всій своїй непривабливості в перебудовані роки/ - значить неправомірно затверджувати, що більш раннє явище завжди є причиною більш пізнього явища.

96

Інші помилки, що виникають у зв'язку з демонстрацією. "Мниме проходження" - коли теза не випливає з приводяться в його підтвердження аргументів, хоча допускающий цю помилку може з'єднувати доводи з тезою словами: "отже", "у підсумку маємо", "отже" і т.п. Цю помилку допускають ті, хто, показавши тіньові сторони визначеної грані історичного розвитку Росії, за допомогою легковагого "звідси випливає, що..." перекреслює цілі періоди в житті нашої батьківщини. Чи, навпроти, відштовхуючи від позитивних сторін життя предків, робить висновок, що "у підсумку маємо" безхмарну картину нашого минулого.

"Від сказаного з умовою до сказаного безумовно" - дану помилку роблять тоді, коли аргумент, щирий тільки з урахуванням визначених обставин, приводять у якості вірного абсолютно у всіх випадках. Наприклад, з того, що чарка спиртного може запобігти настанню серцевого приступу, не можна робити висновку про користь алкоголю взагалі. Багато акцій східно-європейських держав, що роблять перехід до ринкової економіки / приватизація, лібералізація, грошова реформа й ін./, навряд чи можуть використовуватися в Росії без обліку її економічного, соціального і політичного положення.

Помилками стосовно демонстрації будуть також аргументи до сили, до неуцтва, до вигоди, до здорового глузду, до жалості, тобто апеляції до чого завгодно, але тільки не до суті справи.

ВПРАВИ:

№1. До даних тез підберіть аргументи. Продемонструйте ихсвязь з тезою, використовуючи дедуктивну форму обґрунтування.

Громадянин Корольов має право займатися часткою предприни

мательством.

Трудовий колектив магазина "Схід" може приватизувати

своє підприємство.

Робітник Греков має право на індексацію доходів.

Студент Андрєєв вивчає логіку.

Росія - федеративна держава.

Угода, зроблена представником нашої фірми, є од

носторонней.

Свідок Максимов зобов'язаний давати правдиві показання.

Судження "Усі студенти юридичних вузів" вивчають цивільне

право" є загальним.

Правові науки відносяться до сфери гуманітарного знання.

Монголія не є індустріально розвитий країною світу.

Гегель - об'єктивний ідеаліст, що видається представник не

мецкой класичної філософії.

97

Деякі форми суспільної свідомості не можна назвати на

учними.

Франція - країна древньої культури.

№2. До даних тез підберіть аргументи. Продемонструйте ихсвязь з тезою, використовуючи індуктивну форму обґрунтування.

Лібералізація цін - різновид "шокової терапії" для еко

номики країни, що вступила на шлях ринкових перетворень.

Відповідно до карного кодексу, деякі види посадових през

туплений караються позбавленням волі.

Приватний інтерес - рушійна сила розвитку виробництва.

Російська філософія - самобутній етап розвитку світовий фило

софії.

Порушення нормального співвідношення між товарною і денеж

ний масою - причина інфляції.

Партія устаткування, поставлена нашим заводом суміжникам,

виконана на рівні світових стандартів.

Багато видатні юристів Росії кінця XIX- початаі XX століття

були талановитими ораторами.

У багатьох країнах, що колись йшли по шляху соціалізму, нині

відбуваються радикальні перетворення.

Любою вид індукції ґрунтується на повторенні ознаки в яв

лений визначеного класу.

Росія дала світу багатьох видатних учених, письменників і кому

позиторов.

Менеджери нашої фірми непогано знають основи социатьно-

психологічної теорії.

Пожвавлення національної самосвідомості в європейських і азиатс

ких країнах наприкінці XX в. приводить до спалахів націоналізму.

§ 2. Види доказу

По способі обґрунтування тези розрізняють два види доказу: пряме і непряме /непряме/.

Прямим називається доказ, у якому істинність тези встановлюється шляхом його безпосереднього виведення з аргументів. Їм користаються в полеміці і при веденні переговорів, у судових засіданнях і при викладі матеріалу в аудиторії і т.п. Загальна схема прямого доказу: з даних аргументів необхідно випливають щирі судження, а з останніх виводимо доказувана теза. Приклад, нам треба довести, що народні маси є вирішальною силою суспільного розвитку. Проробляємо наступні операції:

1/. Записуємо тезу про те, що народні маси є вирішальною силою суспільного розвитку /Т/;

2/. Підбираємо аргументи. Народ - головний творець економічного життя суспільства, творець матеріальних

98

благ, що є основою соціальних і духовних процесів /а1/. Народ - сама основна сила революційного перетворення суспільних відносин, його участю відзначені найвидатніші зміни в житті європейських і інших держав /а2/. Народ вносить чималий вклад у розвиток духовної культури суспільства, зберігаючи мову, підказуючи художникам теми для своїх добутків і, нарешті, даючи щиру оцінку утворам людського духу /а3/.

3/. Зв'язуємо аргументи з тезою в демонстрації. Записуємо підсумкову схему:

ai > а2 > аз """"

Непряме /непряме/ доказ - такий доказ, у якому істинність тези улаштовується за допомогою спростування істинності суперечного положення, тобто шляхом доказу хибності антитезису. З цього на підставі закону виключеного третіх виводять істинність заданої тези.

Існує два види побічного доказу: апагогическое /чи доказ "від противного"/ і розділове /методом виключення/.

Апагогическое доказ /від греч. що веде, що відводить/ - непряме, непряме, як би спрямоване убік доказ. Тут замість аргументів, що підтверджують істинність судження, тимчасово допускається істинність суперечного судження, з якого виводяться наслідки, що обертаються протиріччями. З останнього робимо висновок, що суперечне судження / антитезис/ ложно, і, отже, істинно доказуване.

Цим способом, тобто доказом "від противного" улаштовуються багато положень математики, наприклад: "Два перпендикуляри до одній і тій же прямій не можуть перетнутися: як би їх ні продовжували". Однак ми дамо ілюстрацію на колишньому прикладі, тобто спробуємо довести, що народні маси є вирішальною силою суспільного розвитку непрямим апагогическим шляхом.

1/. Записуємо тезу.../Т/;

2/. Висуваємо антитезис: Невірно, що народні маси є вирішальною силою суспільного прогресу /Д/.

3/. Виводимо з допущення наслідку: Народні маси не створюють матеріальних благ/CJ, не беруть участь у соціальних потрясіннях /З2/, не впливають на духовний розвиток

99

суспільства /З3/.

4/. Зіставляємо виведені наслідки з положеннями, істинність яких установлена, і дійдемо висновку, що наслідки помилкові.

5/. З хибності наслідків виводимо хибність антитезису.

6/. З хибності антитезиза робимо висновок про істинність тези.

Розділовий побічний доказ застосовується в тих випадках, коли відомо, що доказувана теза входить у число альтернатив, що вичерпують усі можливості даного класу чи предметів явищ. Наприклад:

Злочин могли зробити тільки або А, або В, або С.

Доведено, що не робили злочину ні А, ні В.

Висновок: злочин зробив С.

Істинність висновку /тези/ доводиться шляхом послідовного доказу хибності всіх членів судження /А, У/, крім одного /З/.

Схема розділового побічного доказу:

1/. Виявляються члени диз'юнкції /А, У, З/.

2/. За допомогою аргументів улаштовується хибність усіх членів диз'юнкції /А и В/, крім одного /З/.

3/. На підставі хибності членів диз'юнкції А и В робиться висновок про істинність С.

Міркування протікає у формі отрицающе-утверждаю-щего модусу розділово-категоричного силогізму, з яким ми знайомилися вище.

ВПРАВИ:

Побудуйте прямий і побічний доказ тези.

Ринкові перетворення - справа всіх народів Росії.

Усі культурні цінності народу повинні бути захищені від ри

нічної кон'юнктури.

Версія злочину, запропонована слідчим Степановим, на

суді не підтвердилася.

Простий категоричний силогізм складається з трьох термінів:

великого, меншого і середнього.

На нюрнберзькому процесі кілька нацистських злочинців

були присуджені до страти.

Суддя Петров не може брати участь у кримінальній справі Анто

нова і підлягає відводу.

Більшість пісень Софії Ротару подобається слухачам,

Велика частина сучасної молоді захоплюється рок-музикою.

Багато відомих філософів є авторами художніх

добутків.

100

10. Іванов успішно здав весняну сесію.

§ 3. Спростування

Спростувати яке-небудь положення - значить показати його хибність. Спростуванням називається логічна операція, спрямована на руйнування доказу шляхом установлення чи хибності необґрунтованості якої-небудь тези. Ця процедура протилежна доказу, але за формою виглядає аналогічної йому. Спростувати судження "Вічний двигун існує", "Земля - є центр Уселеної" - значить довести істинність суджень "Вічного двигуна ні", "Земля не є центром Уселеної".

Судження, яке треба спростувати, називається тезою спростування. Судження, за допомогою яких спростовується теза, називаються аргументами спростування.

Спростування може бути виконано трьома способами: 1/ критикою тези; 2/ критикою аргументів; 3/ критикою демонстрації.

Спростування /критика/ тези - операція, ціль якої полягає в тім, щоб показати неспроможність / чи хибність помилковість/ тези. Спростування здійснюється за допомогою трьох способів.

1/. Спростування фактами, тобто звертання до реальних подій, статистичним даної, результатам експериментів, показанням приладів, що суперечать спростовуваній тезі.

2/. Установлення хибності наслідків, що випливають з тези /"зведення до абсурду"/, за наступною схемою:

А/. Умовно допускається істинність тези /Т/. Наприклад: "Усі філії підприємства працюють із прибутком".

Б/. З тези /Т/ виводяться наслідки:

Філія № 1 працює з прибутком/CJ', Філія № 2 працює з прибутком /З2/, Філія № 3 працює з прибутком /З3/, У/. Наслідки зіставляються з фактами, установлюється їхня хибність: філія № 1 приніс збитки підприємству, філія № 2 закритий на ремонт і т.д.

Г/. З хибності наслідків випливає хибність тези. 3/. Спростування тези на основі доказу істинності антитезису. За наступною схемою:

А/. Висувається антитезис /А/, що суперечить ис- ,

101

ходному тезі /Т/. Наприклад, за вихідний беремо попередню тезу /"Усі філії підприємства працюють із прибутком"/. Висуваємо антитезис: "Деякі філії підприємства працюють збитково" /А/.

Б/ Обґрунтовуємо істинність антитезису:

Філія №1 приніс збитки підприємству /ах/ Філія № 2 закритий на ремонт /а2/

У/ З істинності антитезису випливає хибність тези.

Спростування /критика/ аргументів полягає у встановленні хибності основ /аргументів/ доказу. Аргументи спростовуються тими ж трьома способами, якими спростовується теза. У випадку встановлення хибності аргументів теза вважається недоведеним. Однак називати його помилковим не можна, тому що в опонента можуть бути більш солідні аргументи. Тому варто йти далі: від спростування аргументів - до спростування тези.

Спростування /критика/ демонстрації полягає в тому, щоб показати відсутність логічного зв'язку між аргументами і тезою, тобто знайти помилку у формі доказу. Однак варто пам'ятати, що спростування демонстрації не відкидає саму тезу, що може бути щирим.

ВПРАВИ:

№1. Побудуйте пряме і непряме спростування тези.

Усі студенти 1-й групи одержали "червоний диплом".

Росія - унітарна держава.

Усі злочини є навмисними.

Судження "Ігор Стравінський - видатний композитор наше

го часу" загальне.

Усі види господарських злочинів відповідно до карного до

дексу караються позбавленням волі.

Людвіг Фейєрбах - представник ідеалістичної філософії.

Держава не втручається в справи приватних підприємців.

Логіка вивчає три основних закони мислення - тотожності, дос

таточного підстави і протиріччя.

Усі літературні твори, створені членами Союзу писа

телей, відзначені державними преміями.

10. Обвинувачуваний Дроздів не має ааиби.

№2. Установите неспроможність аргументів.

Вашого знайомого можна назвати щирим інтелігентом. Він

закінчив інститут, а кожна людина, що має вище утворення, -

інтелігент.

Пьер Леже - весела, дотепна людина, тому що він француз, а

усі французи веселі і дотепні.

102

Якщо війни - результат агресивних похилостей людини, то

очинеизбежни, тому що людина по своїй природі ai-рессивен.

Кури літають, тому що кури - птаха, а усі птаха літають.

У фармацевтичному інституті вивчається хімія, тому що у всіх

пузах Росії вивчається хімія, а Пятигорский фармацевтичний инсти

отут- російський вуз.

№3. Установите неспроможність демонстрації.

Безсумнівно, що епоха Відродження в Європі дала світу багатьох

". идающихся вчених-філософів. Свідченням тому є насле

дие Джордано Бруно.

Для мене очевидно, що Бондарев не може любити музики. Я ис-

> : про; ку in те, що всі люди поділяються на "гуманітаріїв" і "технарей". Бон-

Cipu же, як відомо, працює в проектному інституті.

Усі фільми, створені п нашій країні в 70-х рр., зроблені на ви-

- jriKOM професійному рівні. Досить назвати стрічки В. Шукши-

,.;і - < Калина червона.,, "Грубки-крамнички" і ін.

Наслідком установлено, що пограбування каси могли зробити

iiv-тров, Іванов пли Сидоров. Алібі Сидорова доведено. З цього факту

л.! гскает, що злочин зроблений Петров і Іванов.

Якщо людина має хитливу нервову систему, то він схильний

!-: уживанню наркотиків. З того факту, що в Андрєєва на квартирі

виявлено наркотичні речовини, випливає, що він має неустойчи-

") to нервову систему.

Мирзоев і Османів працюють у ресторані, непогано справляються з

обов'язками офіціантів, захоплюються рок-музикою. Османів - хоро

ший спортсмен. Без сумніву, Мирзоев також займається спортом.

Біля двадцяти господарств нашого району стали фермерськими. Цей

факт переконливо говорить про те, що більшість господарств наш рай

вона встали на шлях фермерства.

8. Пастухів - чорноока людина, тому з усієї визначений

ностью можна сказати, що він уродженець Кавказу, тому що більшість

жителів Кавказу відрізняються темним кольором очей.

9. Під час відпустки мій друг міг поїхати й у Москву, і в Ленінград.

Ч не сумніваюся, що він не був у Ленінграді, тому що майже два тижні

ч провів у Москві.

103

ГлаваVі. ЦІКАВА ЛОГІКА/задачі і вправи підвищеної складності/

Прочитайте уривок з "Фауста" і спробуйте датьответ: у чому користь логіки, на думку Мефистофеля і гдеграници її застосування?

Уживайте з користю час.

Учитися треба по системі.

Спершу хочу вам у борг поставити

На курси логіки ходити.

Ваш розум, недоторканий донині,

На них привчать до дисципліни,

Щоб узяв він направленья вісь,

Не розбрідаючись криво і навскіс.

Що ви звикли робити будинку

Єдиним махом, навмання,

Як люди чи п'ють їдять,

Вам розчленують на три прийоми

І на субъекч і предикат.

У мозках, як на мануфактурі,

Є ниточки і вузлики.

Посилка не по тій фігурі

Грозить заплутати човники.

За пітьму питань, що залишилися

Візьметься слідом за тим філософ

І пояснить, непогрішний,

Як личить докам тертим,

Що було першим і другим

І стало третім і четвертої.

Але, навіть генезис довідавшись

Таємничого мирозданья

І речовини живий склад,

Живий не створите тканини.

В усьому підслухати життя прагнучи,

Поспішають явленья обездушити,

Забувши, що якщо в них порушити

Зв'язок, що одушевляє,

Те більше чогось і слухати...

104

Познайомтеся з вимогами, що представляютзападние фірми до своїх працівників. Подумайте, у якому ступені врахована в цих вимогах логічна культура особистості?

Рівень інтелекту

Рівень інтелекту, необхідний для ефективного ведення торгівлі у визначених її областях, може бути встановлений шляхом аналізу так званих інтелектуальних якостей. До них відносяться грамотність, уміння вважати, здатність до дедукції й індукції, технічна грамотність, системне мислення і просторова уява від здатності представити схему нафтопереробного заводу в зв'язку з продажем одного верстата до додатка концепції збуту до планування супермаркету.

Якість і рівень знань

Вони знаходять висвітлення у вимозі формального рівня утворення для конкретних професій і повинні бути розглянуті в цілому, а потім по деталях з погляду наукових знань, математичної освіченості, швидкості вибору і точності вживання усних і письмових виражень поряд з інтелектом, здатністю оцінювати і засвоювати нові знання. Необхідно установити як максимальні, так і мінімальні рівні інтелекту, тому що службовці з більш високим інтелектом... надалі можуть бути висунуті на посаді керуючих; у деяких випадках це допоможе уникнути високої плинності кадрів і втрат засобів, вкладених у навчання персоналу*.

/Див.: Г. Дж. Болт. Практичний посібник з керування збутом. Переклад з англійського. М., "Економіка", 1991, с. 71-72/.

Познайомтеся з класифікацією цін на нові продукти /товари/. Укажіть вид розподілу понять, ділене поняття, члени розподілу, підстава розподілу.

"У сучасних умовах керівництво підприємства може використовувати шістьох основних видів цін для успішного просування на ринку нових виробів і послуг:

I/ "зняття вершків" на ринку, тобто встановлення із самого

10.5

5.3 ас т е н ч и в и і.

Ставити нескладні питання, зміцнити його впевненість у своїх силах.

6. Н е гат верб ист. '

Визнати, оцінити його знання і досвід.

7. Н е проявляющий інтересу.

Запитати його про роботу. Привести приклади з його сфери інтересів.

8. "К р у п н а я ш и ш к а".

Уникати прямої критики, застосовувати техніку "так, але".

9. Р а с с н р а ш и в а ю щ и і.

Адресувати його питання групі.

/Див.: Л. Зайверт. Ваш час - у ваших руках. Ради керівникам; як ефективно використовувати робочий час. М., "Економіка", 1991, неї. 189-190/.

Західні підприємці користаються индикаторамиеффективности збуту і маркетингових заходів. Спробуйте виразити їх у виді логічно зв'язаних суджень і умовиводів.

початку просування на ринку нового чи удосконаленого продукту високої ціни на нього в розрахунку на споживачів, готових купити продукт за такою ціною;

2/ ціна за впровадження продукт на ринок, тобто встановлення значне більш низької ціни, чим мається на ринку на аналогічні товари;

3/ "психологічна" ціна, що встановлюється трохи нижче якої-небудь круглої суми /наприклад, 99 коп., 199 руб./ і створює в споживача чисто психологічне враження більш низької ціни;

4/ ціна лідера на чи ринку в галузі, що вуста^-навливается відповідно до ціни, пропонованої головним конкурентом на ринку - звичайно ведучою фірмою галузі;

5/ ціна з відшкодуванням издер/кек виробництва, тобто визначення цін на свою продукцію з урахуванням фактичних витрат її виробництва і середньої норми прибутку на чи ринку в галузі;

6/ престижна ціна, тобто ціна на вироби дуже високої якості, що володіють якимись особливими, неперевершеними властивостями".

/Див.: Сучасний маркетинг. За редакцією В. Е. Тендітного, М., "Фінанси і статистика", 1991, с. 129/.

Помізкуєте над пропонованої автором класифікацією типів учасників наради: на чому вона, по вашемумнению, ґрунтується? Чи можна її поліпшити?

"При проведенні наради варто виходити з того, що найчастіше приходиться мати справа з тими самими характерними типами учасників обговорення. Нижче випливають ради щодо того, як з ними чи обходитися як їх нейтралізувати.

1. Суперечка щ и к.

Зберігати незворушність і діловитість. Надати групі спростовувати нею твердження.

2. Позитивіст.

Запропонувати йому підведення підсумків, свідомо втягти в дискусію.

3. В с е з н а и к а.

Призвати групу зайняти визначену позицію стосовно його тверджень.

4. Балакучий.

Тактовно переривати. Нагадувати про регламент.

106

отримані замовлення оборот

кількість /вартість/ отриманих замовлень

число клієнтів оборот наявні замовлення

оборот

число співробітників

оборот

число продавців

сума знижок

оборот нетто

отримані замовлення наявні замовлення

загальна вартість отриманих замовлень

число клієнтів оборот-готові товари на складі

оборот-

число клієнтів \

оборот

\ число рекламацій\

сума рекламних витрат

ч _,

оборот

107

сума рекламних витрат чистий прибуток

/Див.: В. Хойер. Як робити бізнес у Європі. М., 1991, с. 145/.

Користаючись умовиводами із судженні з відносинами, вирішите наступні логічні задачі:

Друзі

На одному заводі працювали три друзі: слюсар, токар і зварник. Їхнього прізвища Борисов, Іванов і Семенов. У слюсаря немає ні братів, на сестер. Він - самий молодший із друзів. Семенов, одружений на сестрі Борисова, старше токаря. Назвіть прізвища слюсаря, токаря і зварника.

Родина Семенов

У родині Семенов п'ять чоловік: чоловік, дружина, їхній син, сестра чоловіка і батько дружини. Усі вони працюють. Один - інженер, іншої - юрист, третій - слюсар, четвертий - економіст, п'ятий - учитель. От що ще відомо про їх. Юрист і вчитель не кревні родичі. Слюсар - гарний спортсмен. Він пішов по стопах економіста і грає у футбол за збірну заводу. Інженер старше дружини свого брата, але моложе, ніж учитель. Економіст старше, ніж слюсар. Назвіть професії кожного члена родини Семенов.

Забракована відповідь

Інспектор групи по вивченню попиту населення представив у трест їдалень така відповідь: Число опитаних - 100 чоловік, З них: п'ють кава - 78 чоловік,

п'ють чай - 71 чоловік,

п'ють кава і чай - 48 чоловік. Звіт забракували. Чому?

Чотири "якщо"

Левин, Митерев і Сполохів працюють у банку як бухгалтер, касира і рахівника.

108

Якщо Сполохів - касир, то Митерев - рахівник. ' Якщо Сполохів - рахівник, те Митерев - бухгалтер. Якщо Митерев - не касир, то Левин - не рахівник. Якщо Левин - бухгалтер, то Сполохів - рахівник. Хто яку посаду займає в банку?

Спробуйте вирішити ряд однотипних логічних задач. Вихідними судженнями в них будуть відносини предметовпо кількісній величині. Потрібно зробити умовивід і визначити відношення /менше /двох величин, винесених у знаменник/.

П р и м е р: А більше Б в 9 разів Б менше В в 4 рази

Отже, А = 9 і більше В = 4

1. А більше Б в 9 разів Б менше В в 4 рази

У

А

2. А менше Б в 3 рази

Б більше В в 4 рази

В А

3. А менше Б в 2 рази

Б більше В в 8 разів

А В

4. А більше Б в 4 рази

Б менше В в 3 рази

В А

5. А менше Б в 3 рази

Б більше В в 7 разів

А В

Вирішите наступні задачі. Визначите, якими умозак-

109

гостріннями при цьому користаєтеся, дедуктивними? індуктивними? але аналогії?

1/ Заповните пропуски в цих числових рядах

2730

_

_

39

42

45

48

51

54

4743

39

35

-

-

23

19

15

11

2724

23

20

-

-

15

12

11

8

4 7

9

10

13

15

16

19

-

-

3 5

9

15

23

33

-

-

75

93

6 5

9

5

12

5

15

5

-

-

1715

16

14

15

13

14

12

-

-

7236

40

20

-

-

16

8

12

6

9896

92

86

-

-

56

42

26

8

3 6

7

14

-

-

31

62

63

126

2/ Уставте слово, що служило би закінченням першого слова і початком другого.

О Б И / ... / ДО А

3/ Знайдіть закономірність, який підкоряються числа в перших двох колах, і укажіть відсутн число в третім колі.

1 II III

4/ Уставте пропущене слово.

БАГОР / РОСА / ТЕСАК ГАРАЖ / ... / ТЮТЮН

Визначите, яким типом умовиводів - дедуктивних чи індуктивних - радить керуватися Д. Карнегі при побудові плану публічного виступу.

",.. Ми приведемо кілька планів виступів, що можуть бути застосовані в деяких випадках. Покійний доктор Рассел X. Конуелл, автор знаменитої книги "Акри алмазів", сказав мені один раз, що він будував багато хто зі своїх незліченних публічних виступів по наступному принципі:

Виклад фактів.

Висловлення розумінь, що випливають з них.

Заклик до дій.

110

Багато хто вважають дуже доцільним і надихаючої такий план:

J. Продемонструвати щось погане.

Показати, як виправити це зло.

Просити про співробітництво.

Пли можна представити це інакше:

От положення, яке потрібно виправити.

Нам варто зробити для цього те-те і те-те.

Ви повинні допомогти по так-те причинам.

Можна запропонувати й інший план мови:

Домогтися інтересу й уваги.

Завоювати довіра.

Викласти ваші факти, роз'яснити слухачам дос

тоинства вашої пропозиції.

Привести переконливі мотиви, що спонукують лю

дей діяти.

/Д. Карнегн. Кик виробити впевненість у собі і клиять на людей, надходячи привселюдно, гл. 3/.

Якого роду доказу і спростування маються на увазі в наступних рядках Пушкіна?

РУХ

Дниженья net, сказав мудрець брадитип.1Іншому2змовчав і став перед ним ходити. Сильніше б не міг він заперечити; Хвалили вагу відповідь мудрий. ! 1о. добродії, забавний випадок цей Інший приклад на пам'ять мені приводить: Адже щодня перед нами сонце ходить, Однак ж іран упертий Галилей.

Примітка:' Грецький філософ Зенон.

2Диоген.

Якими аргументами спростовували Галилея його опоненти?

"На тебе, Галилей, син покійного Винченцо Галилея з Флоренції, 70 років, було в 1615 р. донесене сему священному судилищу, що ти за щире почитаєш помилкове навчання від багатьох преподане, а саме, що сонце знаходиться в Центрі світу і нерухомо, а земля рухається і до того ж шуточно обертається...

Положення, начебто сонце знаходиться в центрі світу і

lit

руху в просторі не має, безглуздо, ложно але філософії і формально еретично, тому що прямо огидно священному писанню.

Положення, що земля не центр світу, не нерухома, але рухається, маючи разом і добове звертання, також безглузде, ложно по філософії, і розглянуте богословски, представляє собою, але меншій мері, вірі противна омана".

/Див.: П. С. Кудрявцев. Історія фізики, т. I. М., Учпедгиз. 1956, с. 130/.

У приведених фрагментах визначите спосіб доказу, теза й аргументи, за допомогою яких авторвоздает належне ораторській майстерності Демосфена і Цицерона.

"Однієї з видатних особливостей красномовства Демосфена варто визнати надзвичайну ясність і виразність думки і фрази. Визнаючи як ту, так і іншу за необхідні і нерозривні елементи того самого органічного цілого, він, на противагу більшості ораторів древнього і нового часу, ніколи не вимовляв порожніх, нічого не говорять слів, ніколи не напускав на слухачів невизначеного, хоча б і приємного тумана, і ніколи не приводив їх у той стан, при якому маються відчуття, але не уловлюються ніякі визначені ідеї. Він виражався просто і стисло, уникаючи звичайних ораторських прийомів, і в кожній його фразі, у кожнім його слові була присутня думка, чітка і тонка, як візерунок на знову викарбуваній монеті. Це, звичайно, не виходить, щоб він був зовсім далекий загальноприйнятих фігур мови, начебто риторичних питань і відповідей, яскравих метафор і вживань, поетичних образів і картин; навпроти, він заходив іноді в цьому напрямку далі, ніж насмілювалися інші; він уособлював неживі предмети, говорив діалогами і вживав народні вираження, що своєю грубою силою приводили слухачів у заціпеніння; але він ніколи не зловживав такими прийомами, жертвуючи для них чи змістом аргументом, і форма в нього завжди залишалася строга і навіть скупа. При всіх його удаваних відхиленнях основна тема ніколи не упускалася з виду; кожне зауваження має відношення до питання, кожна ілюстрація йде до справи, і найменший крок, що він робить, незмінно і неухильно веде до онреде-

112

ленному висновку. Його ефекти тому менш всего йшли на шкоду думки, його прикраси ніколи не заслоняли, а тем менш заміняли аргументації, і усе своє багатство фарб і тонів він черпав у самій побудові мови, у самому способі фразування..."

... Цицерон вирішив дати Катилине генеральний бій... Як тільки заколотник, як би не підозрюючи що має розігратися комедії, ввійшов у сенат, поважні чоловіки ради демонстративно залишили лаву, на яку він сіл, і залишили його одного. Піднявся Цицерон і, тремтячи від патріотичних обурень, вимовив свою знамениту мову - "першу проти Катилини". До яких пір Катилииа-намерен зловживати їхнім терпінням? Загримів він до найбільшого замилування своїх колег. Хіба він не знає, що всі його наміри і плани відомі сенату і консулам так, ніби вони були присутні на таємних нарадах його і його спільників? Хіба він не знає, що слух про готовящемся підпал міста і побиття іменитих сенаторів ходить по вустам, викликаючи обурення в усіх, у кому живі ще добрі вдачі, заповідані великими предками? Хіба Варгунтей і Корнелій не приходили до нього, Цицерону, сьогодні ж поутру з метою убити його? Хіба в нього немає війська в Етрурії, набраного з гнуснейших покидьків суспільства? Чого ж він бариться? Навіщо він залишається в місті? Чи він хоче дочекатися долі, яка осягла Гракхов і Сатурнина, - участи, що утім він заслужив уже давно?.. Пускай же він краще убирається з Рима подобру-поздорову, поки шкіра ціла. Він радить йому це зробити негайно ж, він вимагає цього в ім'я республіки і сенату, він благає його заради щастя і благоденства римкого народу..."

/Див.: Демосфен і Цицерон. Їхнє життя і діяльність. Біографічні очеркие. Орлова. Репринтное відтворення. М., 1991. с. 52-53, 78-79/.

У приведених фрагментах знайдіть у фактах логічні помилки. Спробуйте точно вказати: які закони формальної логіки і правила аргументації порушуються персонажами?

"На наступній планеті жив п'яниця. Маленький принц пробув у нього зовсім недовго, але стало йому після цього дуже невесело.

Коли він з'явився на цю планету, п'яниця мовчачи сидів і дивився на армії пляшок, що вишикувалися перед ним -

з

порожніх і повних.

Що це ти робиш? - запитав Маленький принц.

П'ю, - похмуро відповів п'яниця.

- Навіщо?

Щоб забути.

Про що забути? - запитав Маленький принц; йому ста

ло жальиьяницу.

Хочу забути, що мені совісно, - зізнався п'яниця

і повісив голову.

- Отчого ж тобі совісно? - запитав Маленький

принц; йому дуже хотілося допомогти бідолахо.

- Совісно пити! - пояснив п'яниця, і більше від нього

не можна було домогтися ні слова.

І Маленький принц відправився далі, розгублений і здивований...

Четверта планета належала діловій людині...

П'ятсот мільйонів зірок? І що ж ти з ними справи

їли?

П'ятсот один мільйон шістсот двадцять дві тисячі

сімсот тридцять одна. Я людина серйозний, я люблю точ

ность.

Так що ж ти робиш із усіма цими зірками?

Що роблю?

- Так.

Нічого не роблю. Я ними володію.

Володієш зірками?

- Так...

А для чого тобі володіти зірками?

Щоб бути багатим.

А для чого бути багатим?

- Щоб купувати ще нові зірки, якщо їх кто-ни

будь відкриє.

"Він міркує майже як той п'яниця", - подумав Маленький принц".

/Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц/.

"С г а и а р е л ь. Ми, великі медики, з першого погляду визначаємо захворювання... я негайно проникнув у сугь речей і заявляю вам: ваша дочка німа.

Ж е р о н т. Так-те воно так, але я б хотів почути, отчого це случилося?

С г а н а р е л ь. Зробіть послугу. Оттого, що вона ут-

J14

ратила дарунок мови.

Ж е р о н т. Добре, але скажіть мені, будь ласка, причину, по якій вона його угратила.

. С г а н а р е л ь. Найвидатніші учені скажуть вам те ж саме: оттого, що в неї мова не перевертається.

Ж е р о н т. А в чому ж ви вбачаєте причину того, що він не перевертається?

Сганарель. Аристотель сказав з цього приводу... багато гарного.

Ж е р о н т. Охоче вірю.

С г а н а р е л ь. ПРО, це був великий муж!

Ж е р о н т. Не сумніваюся.

Сганарель. Справді великий!.."

/Мольер. Лікар поневоле/.

Піддайте аналізу і спробуйте спростувати наступні софизми і парадокси:

Сидячий неталь. Хто встав, той коштує. Отже, що сидить коштує.

Ліки, прийняте хворим, є добро. Чим більше робити добра, тим краще. Виходить, ліки потрібно приймати, якнайбільше.

Хто учить кого-небудь, той хоче, щоб учень його став мудрим і перестав бути невеждою. Він, виходить, хоче, щоб учень його став тим, що він не є, і перестав бути тим, що є тепер. Отже, він хоче його привести з буття в небуття, тобто знищити.

Чи знаєш ти, про що я тебе хочу запитати? Немає. Чи знаєш ти, що чеснота є добро? Знаю. Про це я і хотів тебе запитати.

Цей собака має дітей, значить вона - батько. Але це твій собака. Значить вона - твій батько. Ти її б'єш, значить - ти б'єш свого батька.

Чи знаєш ти цього закритої людини? Немає. Це твій батько. Отже, ti > і не знаєш свого батька.

Тварина є те, що має душу. Моє те, чим я можу

115

розпоряджатися по своїй сваволі. Отже, своїм животним я можу розпоряджатися але своїй сваволі. Мої боги дісталися мені в спадщину від батька і складають мою власність. Боги мають душу, отже, вони суть тварини. Зі своїми богами я можу надходити як мені завгодно.

Правильне граматично краще неправильного. Світ є краще з усього. Отже, світ є щось правильне граматично.

Ця статуя - художній твір. Але вона твоя. Значить вона є твій художній твір.

Якщо стіна не дихає, тому що вона не є тварина, то вона дихала б, якби була твариною. Але багато тварин, наприклад, комахи, не дихають. Отже, стіна не тому не дихає, що вона не тварина. Отже, стіна є тварина, хоча вона і не дихає.

Злодій не бажає придбати нічого дурного. Придбання гарного є справа гарне. Отже, злодій бажає гарного.

Критянин Епименид сказав: "Усі критяне брехуни". Епи-менид сам критянин. Отже, він брехун. Але якщо Епименид - брехун, те його переконання, що "усі критяне - брехуни" - ложно. Виходить, критяне не брехуни. Але Епименид, як ми знаємо, сам критянин. Отже, він не брехун і його твердження: "усі критяне брехуни" - правильно.

Крокодил викрав у матері, що стирала білизну на березі ріки, дитя. Нещаслива стала благати крокодила, щоб він віддав їй викраденої дитини.

- Добре, - сказав крокодил, - у тебе є можливість

одержати його назад. Але при одній неодмінній умові.

Ти повинна угадати: віддам я його тобі чи ні. Відповіси пра

вільно - поверну дитини. Помиляєшся - він мій!

Ти не повернеш мені дитя, - подумавши, відповіла мати.

- Виходить, я не зобов'язаний віддавати його тобі, - уклав

крокодил. - Адже ти сказала або правду, або неправду.

Якщо ти сказала правду, то я не повинний, але твоїм же сло

вам, повертати його тобі: інакше ти б сказала неправду.

116

Якщо ж ти сказала неправду, то я також не доджей возвоа-щать тобі дитя, тому що в такому випадку, тобто сказавши неправду, ти не виконала умови нашого договору.

- Але адже якщо я сказала правду, - заперечила мати, те

ти зобов'язаний віддати мені дитини, як ми і домовилися. Якщо ж не угадала, що ти не віддаси дитину, то ти повинний мені його віддати, інакше усе, що я сказала, не буде неправдою.

Хтось Еватл, що навчався вдачі, брав уроки в Протаго-ра з тією умовою, що гонорар /плату за навчання/ він поверне лише в тому випадку, якщо по закінченні навчання виграє свій перший судовий процес. Однак, пройшовши в Протаго-ра необхідну підготовку, учень не квапився брати участь у судових процесах і тому вважав себе вільним від плати за навчання. Тоді Протагору не залишилося нічого іншого, як пригрозити Еватлу судом.

У будь-якому випадку, - розсудив учитель, - тобі прийдеться

заплатити. Адже чи судді присудять тебе до сплати боргу,

чи не присудять. І в обох випадках ти зобов'язаний будеш упла

тить. У першому випадку - у силу вироку судді, ти проиг

риваешь, і рішення суду буде в мою користь. В другому

випадку - у силу нашого договору, адже ти, виходить, ви

грав свій перший судовий процес.

Ні в першому, ні в другому випадку плати від мене не

дочекаєшся, - відповів Еватл, непогано, видимо, поднаторев

ший у софістиці. - Якщо суд вирішить, що я повинний платити,

виходить, я програв свій перший судовий процес - і не

заплачу тобі в силу нашого ж договору; якщо суд вирішить, що

я не зобов'язаний платити, виходить, я не заплачу тобі в силу приго

злодія суду.

Канібали захопили місіонера - саме до обіду! Бідолахо надане єдине право: вибрати, у якому виді його з'їдять. Нехай, мол, вимовить яке-небудь висловлення на цей рахунок з умовою: якщо це висловлення виявиться щирим, вони його зварять, якщо воно виявиться помилковим, вони його зажарять. Яке судження повинне висловити місіонер, щоб залишитися в живих?

Усе, що ти не втратив, ти маєш. Ти не втратив рогів. Тиимеешь рога. Ти - рогатий.

Відомо, що кожен солдат може сам себе чи голити

117

голитися в іншого солдата. Старшина наказав виділити одного спеціального солдата-брадобрея, у якого голилися б тільки ті солдати, що себе не голять. У кого повинний голитися сам солдат-брадобрей? Якщо він бажає сам себе голити, то він не може цього зробити, тому що він може голити тільки тих солдатів, що себе не голять. Якщо ж він не буде себе голити, то, як і всі солдати, що не голять себе, він повинний голитися тільки в солдата-брадобрея, отже, у себе. Виходить, він не має права ні голити себе, ні не голити себе, тобто ходити неголеним, що, зрозуміло, суперечить статуту.

У мера будь-якого міста їсти можливість чи жити у своєму місті, чи поза ним. Губернатор штату видав наказ про створення спеціального міста, де б жили тільки ті мери, що не живуть у своєму місті. Звичайно ж, для цього спеціального міста передбачена посада мера. Але де варто жити йому? Якщо в нею їсти бажання жити у своєму місті, то він не може його здійснити, тому що там живуть тільки мери, що не проживають у своєму місті. Якщо ж у нього немає потреби жити у своєму місті, то, як і всі мери, що не живуть у своїх містах, він зобов'язаний жити в спеціально створеному місті, тобто у своєму. Виходить, що він не може жити ні у своєму місті, ні поза ним.

Бібліотекарю дане доручення скласти каталог усіх нормативних каталогів. Чи випливає йому при виконанні цього завдання згадати і складений їм? Якщо він називає його, то складений їм каталог виявляється ненормальним - він не має права згадувати його. Якщо ж бібліотекар обійде його увагою, то один з нормальних, тобто складених їм, виявиться неназваним, хоча запропоновано було згадати всі нормальні каталоги. Бібліотекар у безвихідній ситуації: він не може ні згадати, ні не згадати каталог, над яким сам працював.

Відомо, що, втративши одну волосинку з голови, людина ще не стає лисим. З втратою інший, третьої і т.п. він продовжує мати свою шевелюру. Коли ж з'являється лисина?

Одне зерно, відомо кожному, купи не складає. Додавши ще одне зерно, купи не одержиш. Як же одержати купу, додаючи щораз по одному зерну, з яких

118

жодне не складає купи?

Доберіть зміст слів Гегеля, сказаних із приводу деяких софизмов і парадоксів:

"Говорять, наприклад, витратити гріш, один талер не має ніякого значення; але це "не має ніякого значення", робить гаманець порожнім, і це складає важливе якісне розходження. Чи якщо ми будемо усе більше і більше нагрівати воду, то вона при 80° Реомюра переходить раптово в пару. Цього діалектичного переходу друг у друга кількості і якості не визнає наш розум. Він коштує на тім, що якісне не є кількісне, а кількісне не є якісне. Але у вищенаведених прикладах, що виглядають як жарту, полягає, таким чином, осно-вательное розгляд важливих визначень думки".

Помізкуєте над міркуваннями Герцена про філософію і логіка древне1реческих софістів. Укажіть тезу иар|ументи.

"Коли думка людська досягла до цього ступеня свідомості і сили, коли вона зміцніла в ній: довідалася свою незламну міць, - відкрилося в грецькому світі видовище блискуче, захоплююче, торжество юнацького захвата і науці. Я говорю про оклеветанних і незрозумілий софис-тах. усофиста_-^ш > 1Н1ш > ц;,^^- гречсйсого духу - виразили собою період юнацької самовпевненості і молодецтва; ви в них бачите людини, тільки"що освободившегося з-під опіки і не одержало ще визначеного призначення; він віддається всім серцем почуттю своєї волі, свого повноліття... Він зрозумів хиткість і неспроможність усього навколишніх; він спирається на одне - на свою думку; це його спис, його щит - такі софіст-що за розкіш у їхньому діалектику! що за нещадність! що за розв'язність! яка симпатія з усім человечественним! /

Що за майстер^Гтее володіння мислию і формальної ло-1і який! Їхні нескінченні суперечки - це безкровні турніри, 'Де стільки ж грації, скільки сили, - були молодечес-ким гарцеваиьем на строгій арені філософії; це удалая юність науки, її травневий ранок...

У них була страшна відвертість і страшна мно-юсторонность; вони популярні, ринути в життя, не далекі1! сех питань площі і науки; вони оратори, политичес-

1 19

кие люди, народні учители, метафізики; їхній розум був гнучкий і спритний, їхня мова безстрашна і зухвалий".

Які логічні помилки допущені в наступних опусах, відзначених честі потрапити в "Крокодил", у розділ"Навмисно не придумаєш"?

"Між жінками склалися добрі відносини, що незабаром переросли у взаємну прихильність і любов. Незабаром в Ольги Степанівни народився син".

"Як показують факти, у ряді господарств комбайновий парк використовується не цілком. Так, у радгоспі "Пам'ять Ілліча" з п'яти комбайнів працюють тільки п'ять".

"Будучи в нетверезому стані, я, підписаний нижче И. С. Єлисєєв, виїхав 26 серпня для перевезення гравію на бортовій автомашині "ГАЗ-51". По шляху проходження проїхав між двома близько коштують самоскидами, після чого знайшов відсутність кузова. Провину за зникнення цілком покладаю на водіїв самоскидів. Алкоголь до справи прошу не залучати".

"Грали в доміно і почали жартувати з застосуванням си-

лови. ч прийомів, у результаті чого в одного з них була сло

мана нога". ,

"Іванов наніс йому кілька сильних ударів по голові й обличчю тупим предметом - папкою з протоколами засідань профкому".

"Наш колектив, товариші, це золотий колектив, це навіть алмаз, що ще довго треба шліфувати, щоб він перетворився в смарагд".

"Не наставивши пістолет - талони не подавати!

"100000 центнерів юних егорлмчан - яскраве свідчення того, що на Дону росте гідна зміна хліборобам старшого покоління".

"У виді сімейних обставин, тобто хвороби поросяти, я мала невихід на роботу 4 дні".

"Посилаю анонімку на продавця, тому що не знаю її прізвища".