Реферати

Реферат: Договір постачання

Якість продукції ТОВ "У" очима покупця. Проблема якості продукції. Оцінка відносини споживачів побутової хімії до продукції ТОВ "У". Визначення бюджету маркетингового дослідження. Проектування анкети по проблемі опитування. Вибір і обґрунтування методу вибірки, проектування фокуса-групи.

Від Манилова до Плюшкина. Деякі розуміння про послідовність "поміщицьких" глав першого тому поеми Н. В. Гоголя "Мертві душі"

Про сучасний стан типології. Типологія є одним з найстародавніших і разом з тим найменше розроблених розділів мовознавства.

Організаційно-економічне обґрунтування схеми енергопостачання споживача. Вибір оптимальної схеми енергопостачання промислового району. Порівняння схем енергопостачання - комбінованої і роздільний. Особливості техніко-економічного вибору турбін і котлоагрегатів для різних схем енергопостачання. Експлуатаційні витрати.

Інвестиційний проект по виробництву і реалізації програмного забезпечення фірми "Квестор плюс". Організаційно-правова форма ТОВ "Квестор плюс", оцінка товароруу і продажів. Порівняльний аналіз прикладного програмного забезпечення по автоматизації бухгалтерського обліку. Розрахунок крапки беззбитковості проекту, план введення інвестицій і обсяги доходів.

ДОГОВІР Про ПОСТАЧАННЯ № 1258

м. Киров

7 квітня 1998 р.

"АООТ Гулькевичський комбінат хлебопродуктов", що іменується надалі Постачальник, в особі директора Петрова Віктора Леонідовича, діючого на підставі Статуту, з одного боку і ТОВ "Діоланд", що іменується надалі Покупець, в особі директора Тімошенко Валерія Олексійовича., діючого на підставі Статуту, з іншого боку уклали цей договір:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти і сплатити товар згідно з специфікаціями. Специфікація є невід'ємною частиною договору при підписанні її обома сторонами. У специфікації вказується кількість, ціна, термін постачання товару. Умови специфікації, після її підписання обома сторонами, не змінюються.

1.2 Всі додатки і зміни до даного договору є невід'ємною частиною договору і дійсні в тому випадку, якщо виконані в письмовій формі і підписані обома сторонами.

1.3 продукція, що Поставляється за своєю якістю повинна відповідати вимогам діючих російських ГОСТ 18221-72, ТІЙ-6095047-02-89 концентрат кормової із змінами №1 і №2. Відбір зразків виготовляється у відповідності з ГОСТ 134960-80.

1.4 Постачальник засвідчує якість і комплектність продукції, що поставляється посвідченнями якості і сертифікатами відповідності, ветеринарними свідченнями в узгодженій кількості. У разі відсутності сертифікатів витрати по експертизі несе Постачальник. Термін оплати збільшується на час експертизи.

1.5 У разі невідповідності якості отриманого товару Продавець виплачує Покупцю штраф в розмірі 10% від вартості неякісного товару. По узгодженню сторін можливе зниження ціни на неякісний товар.

1.6 Постачання здійснюється залізничним транспортом за рахунок Покупця на умовах "франко-вагон станція відправлення".

1.7 Тара і упаковка повинні відповідати транспортним ГОСТам і забезпечувати збереження якості продукції.

1.8 Приймання здійснюється відповідно до інструкцій П-6, П-7.

1.9 Відвантаження товару виготовляється в течії 3-х днів з моменту отримання грошей на розрахунковий рахунок Постачальника.

1.10 Покупець робить Постачальнику передоплату в розмірі 100% від суми продукції, що поставляється, 100% передоплату залізничного тарифу по рахунку Постачальника.

1.11 Перерахування грошей здійснюється безготівковим шляхом з використанням платіжного доручення.

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1 За порушення термінів постачання вказаних в заявці Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 1 % вартості товару за кожний день прострочення.

3. ПОРЯДОК ДОЗВОЛУ СУПЕРЕЧОК

3.1 Сторони домовилися вживати всіх заходів до дозволу розбіжностей між ними шляхом двосторонніх переговорів. При недосягненні злагод спори передаються в арбітражний суд по підвідомчості.

4. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

4.1 Сторона, для якої створилися форс-мажорні обставини, зобов'язана негайно в письмовій формі сповістити про це іншу сторону. У разі несповіщення винна сторона відшкодовує заподіяні збитки.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1 Договір діє до 31 грудня 1998 року.

5.2 Договір вважається пролонгованим необмежене число разів на рік, якщо жодна з сторін не виразила свого наміру припинити дії договору.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Договір складений в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

6.2 Передача права і зобов'язань за даним договором третій стороні без письмової згоди партнера не допускається.

6.3 У всьому, що не передбачено даним договором сторони керуються чинним законодавством.

6.4 При виникненні необхідності всю інформацію по виконанню даного договору з боку Покупця зобов'язаний давати менеджер по хлебопродуктам (т. 8332-24-58-69), з боку Постачальника - начальник відділу продажу (т. 8956-1-58-6).

6.5 Переддоговірна робота і її результати після підписання цього договору втрачає силу.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

"АООТ Гулькевичеський комбінат хлебопродуктов"

352150, м. Гулькевичи, вул. Піонерська, 104 а, р/р 000467148 в коммбанке "Джерело" м. Гулькевичи, МФО 141152, до/з 700161418, код підприємства 4968, ж/д код 529605 ст. Гулькевичи СКЖД.

Директор _ В. Л. Петров

Фірма "Діоланд"

610001, м. Киров вул. Азина, 19, ст. Долгушино Горьковської ж/д, код ст. 271309, код підприємства 1099, Першотравнева філія АКБ "Вятка-банк" м. Киров, р/р 1467073, МФО 3304712, до/с700161412

Директор _ В. А. Тімошенко

СПЕЦИФІКАЦІЯ До ДОГОВОРУ № 1258 від 7 квітня 1998 р.

Відповідно до договору ТОВ "Діоланд" згідно прийняти і сплатити комбікорм типу ПК-1. Фракція - крихта. Одержувач - сиктивкарский філія "Коміпродторг".

Умови постачання:

- Постачання за умовами договору.

- Постачання здійснюється навалом у вагонах типу "хопр".

- Дата відвантаження Покупцю окремих партій визначаються часом надходження грошей на розрахунковий рахунок Постачальника, але не рідше ніж раз в місяць.

Відвантажувальні реквізити:

Станція призначення

залізниця

Код станції

Одержувач

Код одержувача

Тип

ком-рма

К-ть вагонів

Сиктивкар

Північна

283908

Коміпродторг

01702690

ПК- 1

3

Койти

Північна

284101

Коміпродторг

01702690

ПК- 1

1

Язель

Північна

284205

Коміпродторг

01702690

ПК- 1

2

Ціна комбікорму 1 рубель 05 копійок з обліком ПДВ на умовах франко-вагон станція відправлення.

Покупатель_ В. А. Тімошенко Продавец_ В. Л. Петров