Реферати

Реферат: Аналіз рентабельності організацій

Дев'ятнадцяте століття в історії Великобританії. Внутрішня політика. Підйом середнього класу. Уельс, ірландія і шотландія. Соціальні й економічні поліпшення.

Інтелект у психіці. Концепції здібностей інтелекту. Зміни в IQ. Види інтелектуальних здібностей. Кінетичний і потенційний інтелект. Системи теоретизування Гарднера і Штернберга. Види інтелекту по Гарднеру. Інтелект у структурі індивідуальних властивостей.

Родина як найважливіший соціальний інститут. Родина і її суспільна роль. Ретроспективний погляд на родину і шлюб. Класифікація родини. Соціальні функції родини. Який тип особистості найбільше підходить для сімейного життя?

База дані готелі. Поняття бази даних. Реляционная модель даних. Таблиці, запити, полючи, тип даних. Керування базами дані готелі. Програмний додаток "Адміністратор готелю" для автоматизації робочого місця адміністратора і бухгалтера готельного комплексу.

Роль музики у творчості Бориса Пастернаку. Дослідження ранньої творчості Бориса Пастернаку і музичної естетики символізму. Характеристика концепції синтезу мистецтв Скрябіна і її впливів на творче самовизначення поета. Аналіз образів музичних інструментів у лірику Б. Пастернаку.

ВВЕДЕННЯ.

У економічному аналізі результати діяльності підприємств можуть бути оцінені такими показниками, як обсяг випуску продукції, об'єм продажу, прибуток. Однак значень перерахованих показників недостатньо для того, щоб сформувати думку про ефективність діяльності того або інакшого підприємства. Це пов'язано з тим, що дані показники є абсолютними характеристиками діяльності підприємства, і їх правильна інтерпретація за оцінкою результативності може бути здійснена лише у взаємозв'язку з іншими показниками, що відображають вкладені в підприємство кошти. Тому для характеристики ефективності роботи підприємства загалом, прибутковість різних напрямів діяльності (господарської, фінансової, підприємницької) в економічному аналізі розраховує показники рентабельності (або прибутковість).

Необхідно відмітити, що показники рентабельності є важливими елементами, що відображають факторную середу формування прибутку підприємств. Тому вони обов'язкові при проведенні порівняльного аналізу і оцінці фінансового становища підприємства.

Крім того, показники рентабельності застосовуються при аналізі ефективності управління підприємством, при визначенні довгострокового благополуччя організації, використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.

Метою написання даної роботи є вивчення методики розрахунку показників рентабельності і застосування її на практиці, використовуючи фінансову звітність ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання і інструментів».

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступне коло задач:

- дати визначення поняття рентабельності, розкрити його значення для фінансового аналізу і охарактеризувати основні області його застосування;

- розглянути систему показників рентабельності відповідно до їх класифікації на показники рентабельності господарської діяльності, фінансової рентабельності і показники рентабельності продукції;

- провести аналіз рівня і динаміки прибутковості господарської діяльності ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання і інструментів завод»;

- дати оцінку рівня і динаміки рентабельності фінансової діяльності підприємства, що аналізується;

- охарактеризувати ефективність основної діяльності підприємства по виробництву і реалізації товарів, робіт, послуг;

- зробити необхідні висновки по показниках рентабельності ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання і інструментів».

Як вже було відмічено, аналіз показників рентабельності буде проводитися на основі фінансової звітності, а саме «Бухгалтерського балансу», «Звіту про прибутки і збитки» і «Додатки до бухгалтерського балансу» ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання і інструментів».

ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання і інструментів» здійснює свою виробничу діяльність з 1962 року. На сьогоднішній день завод входить в число ведучих найбільших підприємств медичної промисловості. Асортимент продукції, що випускається ним включає медичне обладнання і інструменти однократного застосування, медичні меблі, запасні частини до медичних виробів, пакувальні багатошарові плівки, товари господарського і побутового призначення. Крім того, завод здійснює послуги по монтажу, наладці і сервісному обслуговуванню виробів, що випускаються.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ РІВНЯ І ДИНАМІКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

1.1. Поняття рентабельності.

Загальновідомо, що результати діяльності підприємств можуть бути оцінені різними показниками, такими, як обсяг випуску продукції, об'єм продажу, прибуток. Характеризуючи фінансовий або виробничий результат, перераховані показники не здатні оцінити ефективність діяльності підприємств. Це пов'язано з тим, що дані показники є абсолютними характеристиками діяльності підприємства, і їх правильна інтерпретація за оцінкою результативності може бути здійснена у взаємозв'язку з іншими показниками, що характеризують вкладені в підприємство кошти.

Показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємств, є показники рентабельності (або прибутковість).

У економічній літературі дається декілька понять рентабельності. Так, одне з його визначень звучить таким чином: рентабельність (від ньому. rentabel - прибутковий, прибутковий) являє собою показник економічної ефективності виробництва на підприємствах, який комплексно відображає використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів.

На думку інших авторів, рентабельність - показник, що являє собою відношення прибутку до суми витрат на виробництво, грошових вкладень в організацію комерційних операцій або суми майна фірми що використовується для організації своєї діяльності.

Так чи інакше, рентабельність являє собою співвідношення доходу і капіталу, вкладеного в створення цього доходу. Пов'язуючи прибуток з вкладеним капіталом, рентабельність дозволяє порівняти рівень прибутковості підприємства з альтернативним використанням капіталу або прибутковістю, отриманої підприємством при схожих умовах ризику. Більш ризиковані інвестиції вимагають більш високого прибутку, щоб вони стали вигідними. Оскільки капітал завжди приносить прибуток, для вимірювання рівня прибутковості прибуток, як винагорода за ризик, зіставляється з розміром капіталу, який був необхідний для утворення цього прибутку. Рентабельність є показником, що комплексно характеризує ефективність діяльності підприємства.

При його допомозі можна оцінити ефективність управління підприємством, оскільки отримання високого прибутку і достатнього рівня прибутковості багато в чому залежить від правильності і раціональності управлінських рішень, що приймаються. Тому рентабельність можна розглядати як один з критеріїв якості управління.

По значенню рівня рентабельності можна оцінити довгострокове благополуччя підприємства, т. е. здатність підприємства отримувати достатній прибуток на інвестиції. Для довгострокових кредиторів інвесторів, що вкладають гроші у власний капітал підприємства, даний показник є більш надійним індикатором, ніж показники фінансової стійкості і ліквідності, що визначаються на основі співвідношення окремих статей балансу.

Встановлюючи зв'язок між сумою прибутку і величиною вкладеного капіталу, показник рентабельності можна використати в процесі прогнозування прибутку. У процесі прогнозування з фактичними і очікуваними інвестиціями зіставляється прибуток, який передбачається отримати на ці інвестиції. Оцінка передбачуваного прибутку базується на рівні прибутковості за попередні періоди з урахуванням змін, що прогнозуються.

Крім того, велике значення рентабельність має для прийняття рішень в області інвестування, планування, при складанні кошторисів, координуванні, оцінці і контролі діяльності підприємства і її результатів.

Таким чином, можна зробити висновок, що показники рентабельності характеризують фінансові результати і ефективність діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій і систематизуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу.

1.2. Система показників рентабельності.

У економічній літературі різні автори по-різному класифікують показники рентабельності. Однією з таких класифікацій є підрозділ на:

- показники рентабельності господарської діяльності;

- показники фінансової рентабельності;

- показники рентабельності продукції.

1.2.1. Аналіз рентабельності господарської діяльності.

Рентабельність господарської діяльності (R) характеризує норму відшкодування (винагороди) на всю сукупність джерел, що використовуються підприємством, т. е. є відношенням суми доходів вкладників і кредиторів (П) до суми інвестованого ними капіталу (ИК):.

(1)

Як інвестований капітал при оцінці ефективності господарської діяльності необхідно використати суму всіх активів, оскільки їх загальна величина враховує всі борги підприємства, в тому числі і по експлуатації.

Деякі економісти пропонують із загальної величини активів виключати недіючі і надлишкові основні виробничі кошти, обладнання до установки, грошові кошти, нематеріальні активи, т. е. кошти, які не сприяють отриманню прибутку. Однак такий підхід є недостатньо виправданим, а показник не широко використовується на практиці. Це пов'язано з тим, що керівництво підприємства повинне не тільки ефективно використати активи в своїй діяльності, але і стежити за складом активів, не створюючи зайвих запасів обладнання, матеріалів і т. д.

При розрахунках рентабельності необхідно мати на увазі, що величина капіталу, що інвестується в підприємство міняється протягом періоду отримання доходу, тому вона повинна визначатися як його середнє значення. При цьому найбільш правильним є розрахунок середньої хронологічної величини інвестованого капіталу.

Необхідно відмітити, що при розрахунках коефіцієнтів рентабельності можуть використовуватися різні показники доходу підприємства: валовий прибуток, чистий прибуток, прибуток від реалізації. Найбільш виправданим підходом при оцінці ефективності господарської діяльності є використання суми чистого прибутку і відсотків, сплаченого за користування кредитом. З урахуванням цього основний показник рентабельності господарської діяльності може бути визначений таким чином:,

(2)

де - рентабельність активів; ЧП - чистий прибуток; - відсотки, сплачені за користування кредитами; - ставка податку на прибуток в коефіцієнті.

Однак визначення рівня рентабельності по даній формулі утруднене тим, що відсотки за користування кредитами включені в собівартість продукції, а не відшкодовуються з прибутку. При проведенні внутрішнього аналізу рентабельності такі розрахунки стають можливими. У умовах відсутності інформації зовнішні суб'єкти аналізу можуть використати тільки показник чистого прибутку. Але і чистий прибуток неможливо точно підрахувати за даними поточної звітності, оскільки в ній не виділяються платежі до бюджету за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Чистий прибуток можна визначити приблизно, віднімаючи податок на прибуток з прибутку звітного періоду. Отриманий результат має завищене значення, яке може бути уточнене тільки в ході проведення внутрішнього аналізу.

Для характеристики норми відшкодування вартості робочого капіталу як інвестований капітал використовується оборотний (), т. е.:.

(3)

Крім того, для характеристики ефективності виробничої діяльності розраховується показник рентабельності виробництва. При його розрахунку як інвестований капітал використовується вартість виробничих фондів як сума основних виробничих фондів (ОФ) і матеріальних оборотних коштів (МС):.

(4)

Якщо в розрахунку використати як додаткова величина обсяг реалізованої продукції, то формулу рентабельності виробничої діяльності можна представити в наступному вигляді:,

(5)

де - рентабельність виробничої діяльності; РП - обсяг реалізованої продукції; - середньорічна вартість основних виробничих фондів; - середньорічна вартість матеріальних оборотних коштів; П - валовий прибуток.

З приведеної формули слідує, що рентабельність виробничої діяльності залежить від зміни двох чинників:

- реалізації на рубель виробничих фондів;

- прибутки на рубель реалізації.

Перший чинник характеризує ефективність використання виробничих фондів, т. е. їх фондоотдачу, виражену через обсяг реалізованої продукції. Другий чинник характеризує рівень рентабельності реалізованої продукції. Визначити вплив перерахованих чинників можна методом ланцюгових підстановок.

Зміна рентабельності за рахунок впливу фондоотдачи з одного рубля виробничих фондів рівна:.

(6)

Зміна рентабельності виробничої діяльності за рахунок впливу рівня рентабельності реалізованої продукції рівна:.

(7)

Необхідно відмітити, що кожний з розглянутих чинників є складним, що залежить в свою чергу від ряду інших чинників другого порядку. Так, наприклад, реалізація, що доводиться на один рубель виробничих фондів, залежить від ефективності використання основних фондів і матеріальних оборотних коштів. Зміна рівня прибутку, що доводиться на один рубель реалізації, залежить від рівня собівартості і структури асортименту реалізованої продукції, від зміни якості продукції і цін на неї, від результатів іншої операційної і внереализационной діяльності підприємства.

Щоб визначити роздільний вплив фондоотдачи основних виробничих фондів і оборотності матеріальних оборотних коштів на рентабельність виробництва, використовується спосіб пайової участі. Згідно з цим способом відхилення рентабельності звітного періоду від базисної за рахунок зміни реалізації на один рубель фондів розподіляється між фондоотдачей основних виробничих фондів і оборотністю матеріальних оборотних коштів пропорціонально зміні їх величини з урахуванням зміни обсягу реалізованої продукції.

Зміна другого укрупненого чинника (прибутку, що доводиться на один рубель реалізації) також залежить від дії чинників другого порядку. До їх числа відносяться всі чинники, що впливають на зміну валового прибутку, крім зміни обсягу реалізованої продукції. Прибуток, отриманий за рахунок зростання об'єму реалізації, не впливає на розмір прибутку, що доводиться на один рубель реалізації, оскільки із збільшенням об'єму пропорціонально міняється і валовий прибуток (чисельник розрахункової формули) і реалізація продукції (знаменник формули).

Вплив чинників другого порядку на рентабельність виробництва також визначається способом пайової участі. Вплив на рентабельність розподіляється між чинниками пропорціонально їх впливу на валовий прибуток.

2.1.2. Аналіз фінансової рентабельності.

Фінансова рентабельність характеризує ефективність інвестицій власників підприємства, які представляють підприємству ресурси або залишають в його розпорядженні всю або частка належного їм прибутку. Система показників фінансової рентабельності формується як відношення прибутку до різних показників авансованих коштів, з яких найбільш важливими є: всі активи підприємства; інвестиційний капітал (власні кошти + довгострокові зобов'язання); акціонерний (власний) капітал. Причому,

(8)

де - чистий прибуток; - середньорічна вартість всіх активів; - середньорічна вартість інвестованого капіталу; - середньорічна вартість власного капіталу.

Неспівпадання рівнів рентабельності по цих показниках буде характеризувати міру використання підприємством фінансових важелів для підвищення прибутковості: довгострокових кредитів і інших позикових коштів.

У економічній літературі найчастіше зустрічається наступна формула розрахунку фінансової рентабельності (RФ):,

(9)

де ЧП - чистий прибуток; - середньорічна вартість власного капіталу.

Необхідно відмітити, що при розрахунках рентабельності вартість власного капіталу повинна розраховуватися саме як середня за період величина, оскільки протягом року власний капітал може бути збільшений за рахунок додаткових грошових внесків або за рахунок використання що утворюється в звітному році прибутки.

Ставку прибутковості (чистий прибуток на власний капітал, або на рентабельність власного капіталу) можна представити розширеним образом з використанням показника виручки від реалізації таким чином:,

(10)

де - чистий прибуток; - середньорічна вартість власного капіталу; - виручка від реалізації.

Приведена схема показує, що ставка прибутковості є твором прибутковості реалізації продукції для власників і оборотності власного капіталу. Цей взаємозв'язок не досить повно характеризує чинники, що впливають на рентабельність власного капіталу.

Для збільшення числа врахованих чинників і визначення їх впливу, рівень рентабельності власного капіталу вивчають у взаємозв'язку з наступними чинниками:

- зміною експлуатаційної прибутковості;

- зміною оборотності активів;

- зміною ставки оподаткування;

- зміною частки чистого прибутку, що отримується власниками;

- зміною фінансової структури капіталу.

У взаємозв'язку з перерахованими чинниками ставку прибутковості власного капіталу можна представити таким чином:,

(11)

де - чистий прибуток; - власний капітал; - вартість активів; - виручка від реалізації; - прибуток до оподаткування; - прибуток після оподаткування,

або, (12)

де - ставка прибутковості власного капіталу; - фінансова структура капіталу;- коефіцієнт оборотності активів; - норма експлуатаційної прибутковості до податку за результатами; - ставка оподаткування; - частка чистого прибутку в поточному прибутку.

Визначення впливу зміни чинників на узагальнюючий показник можна виробляти методами елиминирования по наступній схемі:

- вплив зміни фінансової структури капіталу:

(13)

- вплив зміни оборотності активів:

(14)

- вплив зміни норми експлуатаційного прибутку:

(15)

- вплив зміни ставки оподаткування:

(16)

- вплив зміни частки чистого прибутку в поточному прибутку:

(17)

З схеми взаємозв'язку ставки прибутковості на власний капітал з чинниками видно, що твір коефіцієнта оборотності активів, норми експлуатаційного прибутку і ставку оподаткування являє собою ставку експлуатаційної прибутковості після сплати податку (RИК), т. е.:.

(18)

Частка чистого прибутку в поточному прибутку і фінансова структура капіталу дозволяють виявити вплив заборгованості, що є у підприємства на рентабельність власного капіталу. У зв'язку цим в часто в аналізі досліджують вплив на рентабельність власного капіталу тільки зміна ставки прибутковості інвестованого капіталу і вплив зміни рівня заборгованості, т. е.:.

(19)

Подібний аналіз корисніше при дослідженні рентабельності власного капіталу підприємства в порівнянні з іншими підприємствами або конкурентами, оскільки різні підприємства можуть домагатися однакового рівня прибутковості власного капіталу шляхом впливу на неї різних чинників розглянутого взаємозв'язку.

1.2.3. Аналіз рентабельності продукції.

Ефективність основної діяльності підприємства по виробництву і реалізації товарів, робіт і послуг характеризується показником рентабельності продукції. Він визначається відношенням прибутку до повної собівартості продукції. Цей показник може бути широко використаний в аналітичних цілях, оскільки дозволяє виробляти розрахунки, співвідносячи різні показники прибутку з різними показниками витрат на продукцію. Наприклад:.

(20)

Крім того, на основі показників рентабельності продукції можна провести внутрішньозаводські і міжзаводські порівняння як по загальному обсягу продукції, так і по окремих їх видах.

Для характеристики рентабельності реалізованої продукції (RРП) прибуток від реалізації (ПРП) ділять на повну собівартість реалізованої продукції (СРП):.

(21)

Даний показник характеризує реальний розмір прибутку, який приносить підприємству кожний рубель зроблених витрат по її випуску і реалізації. Іноді при розрахунках даного показника в чисельнику використовують чистий прибуток підприємства. Але на показник рентабельності продукції, розрахований на основі чистого прибутку, впливають чинники, пов'язані з постачальницько-збутовою і іншими видами діяльності підприємства. Крім цього, на показник впливає і оподаткування.

Для здійснення контролю не тільки за собівартістю реалізованої продукції, але і за змінами в політиці ціноутворення розраховують показник рентабельності продажу (RРП). Він визначається відношенням чистого прибутку (ЧП) або прибутку від реалізації (ПРП) до суми виручки від реалізації (ВРП):.

(22)

По динаміці даного показника підприємство може приймати рішення по зміні цінової політики або посиленню контролю за собівартістю продукції. Показник можна визначати загалом по продукції або по окремих її видах.

Виходячи з приведеної формули розрахунку рентабельності продукції, можна визначити вплив на її зміну в порівнянні з базисним періодом зміни цін на продукцію і зміни рівня собівартості. Якщо представити прибуток від реалізації як різницю між виручкою від реалізації без ПДВ (ВРП) і повною собівартістю реалізованої продукції (СРП), то формула розрахунку рентабельності продажу буде виглядати таким чином:.

(23)

Зміна рентабельності продажу за рахунок зміни відпускних цін на реалізовану продукцію визначається по формулі:

(24)

Вплив чинника зміни собівартості на рентабельність продажу складе:

(25)

Загальна зміна рентабельності продажу в порівнянні з базисним періодом повинна бути така, що дорівнює сумі впливу перерахованих двох чинників, т. е.:

(26)

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ І ДИНАМІКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВАТ «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І ІНСТРУМЕНТІВ».

ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання і інструментів» (ВАТ «ТЗМОИ») здійснює виробничу діяльність з 1962 року.

ВАТ «ТЗМОИ» є юридичною особою, діє на підставі Статуту і законодавства РФ, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки, фірмове найменування і круглий друк. Згідно із законодавством РФ, ВАТ для досягнення цілей своєї діяльності має право від свого імені здійснювати операції, придбавати майнові права і виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. При цьому ВАТІ відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, а його акціонери несуть ризики за зобов'язаннями суспільства тільки в межах вартості належних їм акцій.

На сьогоднішній день ВАТ «ТЗМОИ» має філіали в Самаре, Костроме, Казані, Москві.

За даними журналу «Експерт» завод входить в число ведучих найбільших підприємств медичної промисловості і пропонує своїм споживачам більше за 200 найменувань виробів. Асортимент продукції, що випускається включає медичне обладнання і інструменти однократного застосування, медичні меблі, запасні частини до медичних виробів, пакувальні багатошарові плівки, товари господарського і побутового призначення. Крім того, завод здійснює послуги по монтажу, наладці і сервісному обслуговуванню виробів, що випускаються.

Завод постачає органам охорони здоров'я протягом одного року більше за 800 мільйонів ін'єкційних голок і більше за 360 мільйонів шприців однократного застосування. Крім цього, фахівці заводу безперервно ведуть роботу по вдосконаленню вироблюваних виробів. Так, за останні роки освоєно багато новинок, вдосконалені багато які вироби, що випускаються, зокрема, введені у виробництво стерилізатори з микропроцессорним управлінням, а в розробці знаходяться нові проекти.

"ВАТ ТЗМОИ" бере участь у виставках в різних регіонах Росії. Щорічно завод є експонентом виставок "Охорона здоров'я Сибіру" (м. Новосибірськ), "Охорона здоров'я" (м. Москва). З 1996 року "ВАТ ТЗМОИ" - постійний учасник престижної всесвітньо відомої медичної виставки "Медика" в Німеччині (м. Дюссельдорф).

За станом на 1 січня 2002 року статутний капітал ВАТ «ТЗМОИ» становив 78 тис. рублів (Додаток 1). При цьому об'єм власних коштів виріс на 133,37% в порівнянні з 2000 роком, а об'єм позикових коштів збільшився на 138,96%. Завдяки зростанню джерел утворення коштів підприємства за останні два роки спостерігається зростання внеоборотних і оборотних активів на 117,49% і 139,79% відповідно.

Все це свідчить про розширення виробничої діяльності ВАТ «ТЗМОИ» і говорить про те, що його продукція знаходить визнання не тільки серед вітчизняних, але і зарубіжних споживачів.

2.1. Аналіз рентабельності господарської діяльності

ВАТ «ТЗМОИ».

Як було відмічено вище, рентабельність господарської діяльності характеризує норму відшкодування, або винагороди, на всю сукупність джерел, що використовуються підприємством. Тому аналіз господарської діяльності ВАТ «ТЗМОИ» станемо здійснювати з розрахунку рівнів і динаміки рентабельності активів, оборотного капіталу і виробничої діяльності на основі показників фінансової звітності підприємства за 2000-2001 роки (Додатки 1-6). Для цього ми скористаємося формулами (2), (3) і (4). Однак для того, щоб зробити розрахунки показників рентабельності, що пропонуються, нам необхідно обчислити деякі показники, а саме:

середньорічну вартість активів:

тис. крб.

тис. крб.

середньорічну вартість оборотного капіталу:

тис. крб.

тис. руб

середньорічну вартість основних виробничих фондів (тут необхідно помітити, що середньорічна вартість основних фондів береться в первинній оцінці по даним ф.№5 «Додаток до бухгалтерського балансу»; однак в зв'язку з відсутністю даних по первинній вартості основних виробничих фондів за 2000 рік, розрахунок середньорічної вартості зробимо за даними залишкової вартості):

тис. крб.

тис. крб.

середньорічну вартість матеріальних оборотних коштів:

тис. крб.

тис. крб.

Таким чином, виконавши необхідні розрахунки, ми можемо підрахувати показники рентабельності господарської діяльності:

Таблиця 1.

Аналіз показників рентабельності господарської діяльності

ВАТ «ТЗМОИ».

Показники

За попередній рік

За звітний рік

Відхилення

Темп зростання, %

А

1

2

3

4

1. Чистий прибуток, тис. крб.

326214

152567

- 173647

46,77

2. Середньорічна вартість активів, тис. крб.

533948,5

779281

245332,5

145,95

3. Середньорічна вартість оборотного капіталу, тис. крб.

343848,5

491959,5

148111

143,07

4. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. крб.

98278

150559

52281

153,20

5. Середньорічна вартість матеріальних оборотних коштів, тис. крб.

188886,5

290896

102009,5

154,01

6. Середньорічна вартість виробничих фондів, тис. крб.

287164,5

441455

154290,5

153,73

7. Рентабельність активів, %

61,09

19,58

- 41,52

32,05

8. Рентабельність оборотного капіталу, %

94,87

31,01

- 63,86

32,69

9. Рентабельність виробничої діяльності, %

113,60

34,56

- 79,04

30,42

Приведені дані таблиця показують, що рентабельність активів, т. е. прибутковість вкладений коштів в майно підприємства, в порівнянні з попереднім роком знизилася на 41,52% (при цьому його темпи зростання по відношенню до минулого року становлять лише 32,05%) і склала в звітному році 19,58%. У той же час спостерігається зменшення рівнів рентабельності оборотного капіталу і виробничої діяльності відповідно на 63,86% і 79,04%. Темпи їх зростання також досить низькі в порівнянні з 2000 роком і становлять 32,69% і 30,42% відповідно.

Зміни в рівнях рентабельності за різні періоди часу відбуваються під дією різних чинників, що впливають як на чисельник, так і на знаменник розрахункової формули. Проведемо факторний аналіз господарської діяльності ВАТ «ТЗМОИ» на основі формули рентабельності виробничої діяльності (5).

Таблиця 2.

Розрахунок впливу чинників на рентабельність господарської діяльності ВАТ «ТЗМОИ».

Показники

За попередній рік

За звітний рік

Відхилення

Темп зростання, %

А

1

2

3

4

1. Валовий прибуток, тис. крб.

340765

163018

- 177747

47,84

2. Середньорічна вартість виробничих фондів, тис. крб.

287164,5

441455

154290,5

153,73

3. Рентабельність виробничої діяльності, %

118,67

36,93

- 81,74

31,12

4. Обсяг реалізованої продукції, тис. крб.

962269

782605

- 179664

81,33

5. Реалізація на 1 крб. виробничих фондів

3,3509

1,7728

- 1,5781

52,91

6. Прибуток на 1 крб. реалізації

0,3541

0,2083

- 0,1458

58,83

Приведені дані таблиці свідчать про те, що рівень рентабельності, обчислений за допомогою валового прибутку, в звітному році в порівнянні з минулим також впав на 68,88% (100%-31,12%), що в абсолютному вираженні становило 81,74%. На це зниження вплинули зміни реалізації на 1 крб. виробничих фондів і прибутку на 1 крб. реалізації, які були розраховані виходячи з формул (6) і (7), т. е.:

- зміна рентабельності за рахунок впливу фондоотдачи з одного рубля виробничих фондів рівна:

крб. або -55,88%

- зміна рентабельності виробничої діяльності за рахунок впливу рівня рентабельності реалізованої продукції рівна:

крб. або -25,86%.

При цьому на рівень рентабельності виробничої діяльності ВАТ «ТЗМОИ» впливають чинники другого порядку. Так, наприклад, реалізація, що доводиться на один рубель виробничих фондів, залежить від ефективності використання основних фондів і матеріальних оборотних коштів. Щоб визначити роздільний вплив фондоотдачи основних виробничих фондів і оборотності матеріальних оборотних коштів на рентабельність виробництва, використовуємо спосіб пайової участі.

Таблиця 3.

Розрахунок впливу на рентабельність виробництва ВАТ «ТЗМОИ»

фондоотдачи і оборотності.

Показники

Базисний період

З урахуванням реалізації звітного періоду

Звітний період

Відхилення від перерахованого базису

Вплив на рентабельність виробництва, %

А

1

2

3

4

5

1. Основні виробничі фонди, тис. крб.

98278

66386,79

150559

84172,21

- 19,01

2. Матеріальні оборотні кошти, тис. крб.

188886,5

127592,83

290896

163303,17

- 36,87

3. Разом виробничі фонди, %

287164,50

193979,62

441455,00

247475,38

- 55,88

де крб. або -19,01%

крб. або -36,87%.

У нашому прикладі ефективність використання виробничих фондів знизилася в більшій мірі за рахунок зниження оборотності матеріальних оборотних коштів. Це і з'явилося основною причиною зниження реалізації на рубель виробничих фондів і, як наслідок, зниження рівня рентабельності. Для того, щоб виявити причини зниження ефективності використання фондів і матеріальних оборотних коштів, необхідно вивчити показники, що характеризують склад і структуру виробничих фондів, використання фондів за часом, по потужності, по числу одиниць, показники використання матеріалів у виробництві, наявність зайвих сировини і матеріалів і інш. Таке дослідження чинників стає можливим тільки в ході проведення внутрішнього, управлінського аналізу з використанням всієї системи інформації про діяльність підприємства.

Зміна другого укрупненого чинника (прибутку, що доводиться на один рубель реалізації) також залежить від дії чинників другого порядку. До їх числа відносяться всі чинники, що впливають на зміну валового прибутку, крім зміни обсягу реалізованої продукції. Однак для того, щоб знайти вплив цих чинників, необхідно, передусім, знайти вплив таких чинників як об'єм реалізації, структури асортименту, виробнича собівартість, сума комерційних витрат і цін на реалізовану продукцію, на зміну прибутку від продажу. При цьому нам зажадається перерахувати фактичну продукцію на ціни і собівартість минулого року. Для цього обсяг реалізованої продукції звітного періоду розділимо на індекс цін (за даними державної статистики він склав в 2001 році 1,204).

Таблиця 4.

Розрахунок впливу чинників на зміну прибутку про продажу ВАТ «ТЗМОИ».

Показники

Базисний період

З урахуванням реалізації звітного періоду

Звітний період

А

1

2

3

1. Виробнича собівартість, тис. крб.

599249

404792,7

592408

2. Комерційні витрати, тис. крб.

16010

10814,8

20958

3. Разом повна собівартість, тис. крб.

615259

415607,5

613366

4. Виручка від продажу, тис. крб.

962269

650004,2

782605

5. Прибуток від продажу, тис. крб.

347010

234396,75

169239

Таким чином, на основі отриманих даних ми зможемо визначити вплив вищеперелічених чинників на зміну прибутку від продажу, а саме:

- вплив зміни об'єму реалізації:

тис. крб.,

де - відсоток зниження об'єму реалізації;

- вплив зміни структури асортименту:

тис. крб.;

- вплив зміни виробничої собівартості:

тис. крб.;

- вплив зміни комерційних витрат:

тис. крб.;

- вплив зміни цін на реалізовану продукцію:

тис. крб.

Таким чином, розглянувши причини зміни чинників другого порядку, можна розрахувати вплив чинників на прибуток, реалізації, що доводиться на один руль, який, в свою чергу, впливає на рівень рентабельності виробництва. Цей вплив також визначається способом пайової участі.

Таблиця 5.

Розрахунок впливу чинників, пов'язаних із зміною валового прибутку, на показник рентабельності виробництва ВАТ «ТЗМОИ».

Чинники, що обумовили відхилення суми валового прибутку від рівня базисного періоду

Вплив на валову прибуток

Вплив на рентабельність, %

А

1

2

1. Зміна об'єму реалізації, тис. крб.

- 112605

Х

2. Зміна структури асортименту, тис. крб.

- 9

- 0,004

3. Зміна виробничої собівартості, тис. крб.

- 187615

- 74,479

4. Зміна комерційних витрат, тис. крб.

- 10143

- 4,027

5. Зміна цін на реалізовану продукцію, тис. крб.

132601

52,640

6. Відсотки до отримання, тис. крб.

- 515

- 0,204

7. Доходи від участі в інших організаціях, тис. крб.

- 11774

- 4,674

8. Зміна результату від іншої реалізації, тис. крб.

10748

4,267

9. Зміна внереализационних результатів, тис. крб.

1565

0,621

10. Разом прибуток, тис. крб.

- 177747

Х

в т. ч. вплив об'єму

- 112605

Х

інших чинників

- 65142

- 25,86

За отриманими результатами можна зробити висновок про те, що на прибуток, реалізації, що доводиться на один рубель, а, отже, і на рентабельність виробництва ВАТ «ТЗМОИ» найбільший вплив надав підвищення виробничої собівартості, що знизило рентабельність на 74,479% і збільшення цін на реалізовану продукцію, завдяки чому рентабельність виробництва виросла на 52,640%. Для того, щоб виявити причини зміни чинників, що обумовили відхилення суми валового прибутку від рівня базисного періоду, необхідно мати дані внутрішнього оперативного бухгалтерського обліку, що неможливо при вивченні фінансового становища підприємства зовнішніми користувачами.

2.2 Аналіз фінансової рентабельності ВАТ «ТЗМОИ».

Як було відмічено вище, фінансова рентабельність характеризує ефективність інвестицій власників підприємства, які представляють підприємству ресурси або залишають в його розпорядженні всю або частка належного їм прибутку.

Дослідження фінансової рентабельності ВАТ «ТЗМОИ» почнемо з аналізу співвідношення чистого прибутку до різних показників авансованих коштів, т. е. з використання формули (8). При цьому необхідно відмітити, що інвестований капітал в цьому випадку буде рівний власному, т. до. довгострокових зобов'язань протягом останніх двох років у підприємства не виникало. Тому формула буде виглядати таким чином:

Показник, що характеризує прибутковість всього майна підприємства () був розрахований нами раніше, а для розрахунку показника, що відображає прибутковість власного капіталу () необхідно, передусім, зробити розрахунок середньорічної вартості капіталу:

тис. крб.

тис. крб.

Отримавши необхідні дані, можна проаналізувати рівні рентабельності по цих показниках за минулий і звітний роки відповідно:

або.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що прибутковість власного капіталу вище за прибутковість всіх активів підприємства, т. е. підприємство, що аналізується ефективно використовує свої фінансові важелі для підвищення рентабельності.

Другим показником, що найбільш повно характеризує фінансову діяльність ВАТ «ТЗМОИ», є показник рентабельності власного капіталу, який був розглянутий нами вище. Однак, для більш зручного представлення даних, що беруть участь в розрахунку рентабельності власного капіталу, занесемо їх в таблицю.

Таблиця 6.

Аналіз фінансової рентабельності.

Показники

За попередній рік

За звітний рік

Відхилення

Темп зростання, %

А

1

2

3

4

1. Чистий прибуток, тис. крб.

326214

152567

- 173647

46,77

2. Середньорічна вартість власного капіталу, тис. крб.

500612,5

727764,5

227152

145,37

3. Рентабельність власного капіталу, %

65,16

20,96

- 44,20

32,17

Дані таблиці показують, що фінансова рентабельність підприємства знизилася в звітному році на 44,20% в порівнянні з попереднім періодом. На зміну рівня рентабельності проти минулого року вплинули зміни суми чистого прибутку, отриманої підприємством, і суми власного капіталу, вкладеного в підприємство.

Вплив зміни чистого прибутку на рентабельність власного капіталу склав:

крб. або 34,68%.

Вплив зміни величини власного капіталу на фінансову рентабельність склав:

крб. або 9,52%.

Таким чином, скорочення чистого прибутку в звітному періоді на 173647 тис. крб., або на 53,23% (100%-46,77%), викликало скорочення прибутку на 1 крб. власного капіталу на 34,68 коп. При цьому зростання середньорічної вартості власного капіталу на 227152 тис. крб., або 45,37%, також негативно вплинув на рентабельність власного капіталу і становив 9,52 коп. прибутки на 1 крб. власного капіталу.

Крім того, як було відмічено вище, ставку прибутковості (рентабельність власного капіталу) можна представити розширеним образом, використовуючи формули (11) і (12). Однак для цього, згідно з розрахунком, нам необхідні деякі показники, розрахунок яких приведені нижче в таблиці.

Таблиця 7.

Аналіз рентабельності власного капіталу.

Показники

За попередній рік

За звітний рік

Відхилення

Темп зростання, %

А

1

2

3

4

1. Фінансова структура капіталу (ФС ДО ), крб.

1,0666

1,0708

0,0042

100,39

2. Коефіцієнт оборотності активів (ДО ОА ), крб.

1,8022

1,0043

- 0,7979

55,73

3. Норма експлуатаційної прибутковості до податку за результатами (Н ЕП ), крб.

0,3541

0,2083

- 0,1458

58,83

4. Ставка оподаткування (СН), крб.

0,9573

0,9359

- 0,0214

97,76

5. Частка чистого прибутку в поточному прибутку (ДЧП), крб.

1

1

0

100,00

6. Рентабельність власного капіталу (R СК ), %

65,16

20,96

- 44,20

32,17

Як показують дані таблиці, рентабельність власного капіталу впала в звітному періоді на 44,20%. Причому ця зміна була викликана під дією зміни ряду таких чинників, як зміна фінансової структури капіталу, коефіцієнта оборотності активів, норми експлуатаційної прибутковості, ставки оподаткування. Визначимо вплив зміни названих чинників на узагальнюючий показник, застосовуючи формули (13), (14), (15), (16), (17):

- вплив зміни фінансової структури капіталу:

крб., або 0,29%

- вплив зміни оборотності активів:

крб., або -28,96%

- вплив зміни норми експлуатаційного прибутку:

крб., або -15,01%

- вплив зміни ставки оподаткування:

крб., або -0,48%

- вплив зміни частки чистого прибутку в поточному прибутку:

крб., або 0,00%.

Дані розрахунки дозволяють зробити висновок про те, що лише завдяки поліпшенню фінансової структури на 0,42% прибутковість власного капіталу ВАТ «ТЗМОИ» виросла (хоч і трохи) і становила 29 коп. на один рубель вкладених коштів у власний капітал. Інші чинники негативно вплинули на рентабельність власного капіталу, причому найбільший вплив надала оборотність активів: уповільнення оборотності на 44,27% (100%-55,73%) в порівнянні з минулим роком спричинило зниження прибутковості власного капіталу на 28,96%. Також необхідно відмітити, що внаслідок відсутності за період надзвичайних витрат, що аналізується і доходів у підприємства, частка чистого прибутку підприємства в поточному прибутку не змінилася і не вплинула на рентабельність власного капіталу.

2.2. Аналіз рентабельності продукції ВАТ «ТЗМОИ».

Показники рентабельності продукції характеризують, наскільки ефективно підприємство здійснювало свою основну діяльність по виробництву і реалізації товарів, робіт і послуг. Вивчення основної діяльності ВАТ «ТЗМОИ» почнемо з розрахунку рівнів рентабельності по показниках прибутку, що відображаються в звітності підприємства. Використовуючи формулу (20), отримуємо результати за 2000 і 2001 відповідно:

або.

Отримані дані свідчать про вірність нерівності і говорять про те, що рівень рентабельності, розрахований на основі показника прибутку від реалізації, буде вище за рівень рентабельності, розрахований з використанням налогооблагаемой прибутку, внаслідок тих, що мали місце в періоді відсотків, що аналізується до отримання, доходів від участі в інших організаціях, а також операційних і внереализационних доходів і витрат. У свою чергу, останній показник також перевищить рівень рентабельності, обчислений виходячи з чистого прибутку, т. до. різницю в чисельниках формули складе податок на прибуток і інакші аналогічні обов'язкові платежі.

Для характеристики рентабельності реалізованої продукції ВАТ «ТЗМОИ» застосуємо формулу (21), а розрахунок зробимо в таблиці.

Таблиця 8.

Аналіз рентабельності реалізованої продукції ВАТ «ТЗМОИ».

Показники

За базисний період

По базису на фактично реалізовану продукцію

Фактична собівартість при базисних цінах

За звітний період

А

1

2

3

4

1. Виручка від реалізації, тис. крб.

962269

650004

650004

782605

2. Повна собівартість реалізованої продукції, тис. крб.

615259

415607,5

613366

613366

3. Прибуток від реалізації, тис. крб.

347010

234396,5

36638

169239

4. Рентабельність реалізованої продукції, %

56,40

56,40

5,97

27,59

З таблиці видно, що реальний розмір прибутку, який приносить підприємству кожний рубель зроблених витрат по її випуску і реалізації, знизився в 2001 році в порівнянні з попереднім роком на 28,81% (27,59%-56,40%). Причому на це зниження надало вплив ряду чинників, а саме: вплив зміни собівартості продукції, що випускається знизив рівень рентабельність реалізованої продукції на 50,43% (5,97%-56,40%); вплив зміни оптових цін на реалізовану продукцію підвищив рівень рентабельності на 21,62% (27,59%-5,97%). При цьому необхідно відмітити, що структура асортименту продукції, що випускається на підприємстві практично не змінилася і не вплинула істотним образом на рівень рентабельності реалізованої продукції і становила 0% (56,40%-56,40%).

Крім того, для здійснення контролю за собівартістю реалізованої продукції, а також за змінами в політиці ціноутворення на досліджуваному підприємстві, зробимо розрахунок рентабельності продажу в таблиці на основі формули (22).

Таблиця 9.

Аналіз рентабельності продажу ВАТ «ТЗМОИ».

Показники

За попередній рік

За звітний рік

Відхилення

Темп зростання, %

А

1

2

3

4

1. Виручка від реалізації, тис. крб.

962269

782605

- 179664

81,33

2. Повна собівартість реалізованої продукції, тис. крб.

615259

613366

- 1893

99,69

3. Прибуток від реалізації, тис. крб.

347010

169239

- 177771

48,77

4. Рентабельність продажу, %

36,06

21,63

- 14,44

59,97

Як показують дані приведеної таблиці, рентабельність продажу за звітний рік знизилася в порівнянні з попереднім роком на 40,03% (100%-59,97%), що в абсолютному вираженні становило 14,44%. Причому на це зниження вплинуло зміни відпускних цін і собівартості на реалізовану продукцію.

Вплив зміни оптових цін на рентабельність продажу розраховується по формулі (24):

або 14,68%.

Вплив зміни собівартості на рентабельність реалізованої продукції визначається по формулі (25):

або 0,25%.

Таким чином, з представлених розрахунків видно, що зниження оптових цін на реалізовану продукцію на 179664 тис. крб. (або на 18,67%) в звітному періоді викликало зменшення прибутку на кожний рубель реалізованої продукції на 14,68 коп. У той же час невелике скорочення повної собівартості на 1893 тис. крб. (або на 0,31%) спричинило незначне збільшення рівня рентабельності продажу на 0,25%. Виявлення причин, що обумовили зміну як оптових цін на реалізовану продукцію, так і її собівартості, можливе лише при наявності доступу до внутрішньої інформації про діяльність підприємства.

ВИСНОВОК.

Рентабельність характеризує результативність діяльності організації. Показники рентабельності дозволяють оцінити, який прибуток має фірма з кожного рубля коштів, вкладених в активи підприємства. Існують різні угруповання системи показників рентабельності. Ми розглянули одну з таких класифікацій з підрозділом показників рентабельності на показники рентабельності господарської діяльності, показники рентабельності, що характеризують фінансову діяльність організації і показники рентабельності продукції.

Як ми з'ясували в ході проведення аналізу, рентабельність господарської діяльності відображає норму відшкодування (винагороди) на всю сукупність джерел, які використовуються підприємством для здійснення своєї діяльності.

Фінансова рентабельність характеризує ефективність інвестицій власників підприємства, які надають йому ресурси або залишають в його розпорядженні всю або частка належного їм прибутку з метою отримання максимального доходу в майбутньому.

І, нарешті, показники рентабельності продукції можуть відповісти на питання, що стосуються визначення ефективності основної діяльності підприємства по виробництву і реалізації товарів, робіт, послуг.

Аналіз рівня і динаміки показників рентабельності проводився нами на прикладі бухгалтерської фінансової звітності ВАТ «Тюменський завод медичного обладнання і інструментів» за 2000-2001 роки.

Як показують результати проведеного дослідження, загалом по підприємству спостерігається скорочення рентабельності господарської діяльності. Так, наприклад, прибутковість вкладених коштів власників підприємства в майно, впала в порівнянні з минулим 2000 роком на 67,95%; рентабельність оборотного, або робітника, капіталу також знизилася на 67,31%; рентабельність основної, виробничої діяльності - на 69,58% (при численні рентабельності з використанням чистого прибутку) і на 68,88% (з використанням валового прибутку як дохід).

Основною причиною такого зниження послужило досить різке зниження валового прибутку від здійснення основної діяльності ВАТ «ТЗМОИ» на 177747 тис. крб. Причому великий вплив на це надав зміну виробничої собівартості в звітному році, що привело до зниження рентабельність виробничої діяльності на 74,48%. У той же час зміна оптових цін на реалізовану продукцію збільшила рівень рентабельності на 52,64%. Інші чинники не вплинули істотного чином.

Іншим, не менш важливим чинником, що вплинув на рентабельність господарської діяльності стало уповільнення оборотності матеріальних оборотних коштів внаслідок їх питомого зростання по відношенню до всього майна підприємства на 54,01%. Цей вплив позначився на зменшенні рентабельності виробничої діяльності на 36,87%. Крім того, збільшення частки основних виробничих фондів в про загальну вартість майна підприємства на 52 281 тис. крб. також знизило рентабельність на 19,01%.

Основним показником, що дає оцінку ефективності інвестицій власників ВАТ «ТЗМОИ», є показник рентабельності (прибутковість) власного капіталу. Він, як і показники рентабельності господарської діяльності, впав в звітному році на 44,20%. Причому найбільший вплив надав уповільнення оборотності активів на 44,27%, що викликало спад рівня прибутковості власного капіталу на 28,96%.

Що стосується показників рентабельності продукції, то вони також знизилися в 2001 році. Так, показник рентабельності реалізованої продукції склав в звітному році 27,59%, що на 28,81% нижче попереднього. Рентабельність продажу ВАТ «ТЗМОИ» також впав на 14,44% в порівнянні з попереднім роком, а його темп зростання скоротився практично вдвоє і становив лише 59,97%.

Таким чином, на основі отриманих даних внаслідок проведення аналізу рівня і динаміки рентабельності ВАТ «ТЗМОИ» можна зробити висновок про те, що підприємство володіє надмірними виробничими запасами для здійснення своєї діяльності. Більш того воно придбаває в звітному році невиправдану кількість основних виробничих фондів і матеріалів для виробництва товарів, робіт, послуг, в той час як обсяг реалізованої продукції знаходяться в стані спаду.

Даному підприємству можна порекомендувати знижувати собівартість продукції, що випускається, вводити в експлуатацію більш технологічне обладнання, що забезпечує менші витрати часу і труда, провести стимулюючі роботи по реалізації продукції і т. п., т. е. використати резерви підвищення рентабельності, що є.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, що ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ.

1. Бабо А. Прібиль. Пер. з фр./ Общ. ред. і коммент. В. І. Кузнецова. - М.: А/Про Видавнича група «Прогрес», «Універс». 1993.

2. Журавкова И. В. Фінансово-інвестиційний аналіз: Учбова допомога. - Тюмень: Изд-у Тюменського державного університету, 2000.

3. Калашников С. С. Как підвищити рентабельність. - М.: Политиздат, 1986.

4. Прибуток і рентабельність // Експерт, 2001, №35 (295).

5. Савицкая Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-е изд., перераб. і доп. - Мн.: ИП «Екоперспектіва», 1998.

6. Фінансовий бізнес-план: Навчань. допомога / Під ред. действ. члена Акад. інвестицій РФ, д-ра ек. наук, проф. В. М. Попова. - М.: Фінанси і статистика, 2000.

7. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методіка фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 2000.

8. Шеремет А. Д., Сайфуллін Р. С. Фінанси підприємств. - М.: ИНФРА-М, 1998.

9. Економіка і статистика фірм: Підручник / В. Е. Адамов, С. Д. Ільенкова, Т. П. Сиротіна, С. А. Смірнов; Під ред. д-ра ек. наук, проф. С. Д. Ільенкової. - 3-е изд., перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2000.

10. Яцюк Н. А., Хальовінська Е. Д. Оценка фінансових результатів діяльності підприємства // Аудит і фінансовий аналіз, 2002, №1.

11. www.odl.sstu.samara.ru/stat

12. www.webcenter.ru/'tzmoi/