Реферати

Реферат: Контрольна робота

Двадцяте століття в історії Великобританії. Перша світова війна. Відділення ірландії. Занепад і депресія. Друга світова війна. Кінець імперії. Популярна монархія.

Нормативна база контрактів купівлі-продажу. Положення для російських комерсантів при веденні внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Загальні умови постачань товарів у країни Ради економічної взаємодопомоги в 60-80 роках. Розробка міжнародних багатобічних конвенцій. Базисні умови постачань.

Банківський контроль і нагляд. Поняття, сутність, мети, значення нагляду і контролю Банку Росії, його форми і види. Механізм здійснення й адміністративно-правові основи контрольно-наглядової діяльності Центрального банку Російської Федерації. Проблеми підвищення її ефективності.

Конструювання биосенсора для реєстрації P. aeruginosa АТСС 27853. Конструювання биосенсоров для реєстрації P.AERUGINOSA, їх селективность і виборочность. Автоматичний вимірювальний^-обчислювально-вимірювальний комп'ютеризований комплекс для дослідження биоелектрохимических межфазних границь. Очищення і підготовка розчинів.

Готівка підприємства. Керування готівкою як визначення мінімальне необхідної потреби в грошових активах для поточної діяльності: сутність і методичні основи. Поняття бюджету готівки, мети, задачі і принципи його складання, роль у діяльності підприємства.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

КОМІ РЕСПУБЛІКАНСЬКА АКАДЕМІЯ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ І УПРАВЛІННЯ

ПРИ ГЛАВІ РЕСПУБЛІКИ КОМІ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

По предмету «Статистик»

Шипілова Дмитра Олександровича

студента 3 курсу відділення підготовки персоналу

державної служби і управління на базі вищого утворення

факультету державного і муніципального управління

Спеціальність: 06100 «Державне і муніципальне управління»

Спеціалізація: «Державне регулювання економіки»

Викладач: доцент Мікушева Т. Ю.

Сиктивкар

2002

ВАРІАНТ 3.

Задача 1.

Є наступні дані про стаж роботи і середньомісячну заробітну плату робітників-відрядників.

Робітник, № п\п

Стаж, число років

Місячна заробітна плата (тис. крб.)

1

1

750

2

6,5

762

3

9,2

795

4

4,5

764

5

6,0

770

6

2,5

752

7

2,7

762

8

16,8

818

9

14,0

810

10

11,0

811

11

12,0

796

12

10,5

788

13

9,0

787

14

5,0

782

15

10,2

790

16

5,0

778

17

5,4

775

18

7,5

785

19

8,0

790

20

8,5

798

Для виявлення залежності між стажем роботи і місячною заробітною платою згрупуйте робітників-відрядників по стажу, утворивши групи з рівними інтервалами.

По кожній групі і загалом по сукупності робітників підрахуйте:

1) число робітників;

2) середній стаж роботи;

3) середньомісячну заробітну плату.

Результати представте в таблиці. Дайте аналіз показників таблиці і зробіть висновки.

РІШЕННЯ.

Розрахуємо величину інтервалу.

років

група

Стаж, років

З\плата, тис. крб.

1-4,2

1 2, 5 2,7

750 752 762

4,2-7,4

6,5 4,5 6,0 5,0 5,0 5,4

762 764 770 782 778 775

7,4-10,6

9,2 10,5 9,0 10,2 7,5 8,0 8,5

795 788 787 790 785 790 798

10,6-13,8

11 12

811 796

13,8-17

16,8 14

818 810

Угруповання робітників по стажу роботи і заробітній платі

Групи, х

Число робочих, f

Середній стаж, років

Фонд з\плати, тис. крб.

Середньомісячна з\плата, крб.

1-4,2

3

2,6

2262

754(2262:3=754)

4,2-7,4

6

5,8

4631

772

7,4-10,6

7

9,0

5533

790

10,6-13,8

2

12,2

1607

804

13,8-17

2

15,4

1628

814

Разом:

20

7,9

15661

783 (15661:20=783)

- середня арифметична зважена.

Середній стаж робітників-відрядників становив 7,9 років. Рівень середньої заробітної плати становив 783 тис. крб.

Висновок: За даними таблиці можна спостерігати залежність-з збільшенням стажу збільшується заробітна плата робітників-відрядників.

Задача 2.

Є наступні дані по трьох фабриках, що випускають однойменну продукцію:

Фабрика

Фактичний випуск продукції (млн. крб.)

Виконання плану (%)

1

340,0

95

2

510,0

110

3

630,0

114

Обчислите по трьох фабриках:

1) середній відсоток виконання плану по випуску продукції;

2) абсолютний приріст вартості фактичної продукції в порівнянні з планом.

РІШЕННЯ:

1) Середній відсоток виконання плану по випуску продукції знаходимо по формулі середній гармонічній зваженій, т. до. не відома планова величина

В середньому по трьох фабриках план перевиконаний на 7,6%.

2) Абсолютний приріст вартості фактичної продукції в порівнянні з планом

Абсолютний приріст становив 105 млн. крб. до плану.

Задача 3.

Для вивчення якості електроламп проведене вибіркове обстеження. У випадковому порядку з партії в 10000 ламп відібране 100 штук. Отриманий наступний розподіл за часом горіння цих ламп.

Час горіння (година.)

Число ламп (шт.)

До 3000

1

3000-3500

2

3500-4000

8

4000-4500

42

4500-5000

30

5000-5500

12

5500-6000

5

РАЗОМ: 100

На основі приведених даних обчислити:

1) застосовуючи спосіб «моментів»:

а) середній час горіння електроламп;

б) дисперсію і середнє квадратическое відхилення;

2) коефіцієнт варіації;

3) модальне і медіанне значення часу горіння електроламп.

РІШЕННЯ.

Час горіння (година.)

Число ламп, шт.

Середина інтервалу

Накопичена частота,

(2500)

до 3000

1

2750

2750

3132900

3132900

1

3000-3500

2

3250

6500

1612900

3225800

3(2+1)

3500-4000

8

3750

30000

592900

4743200

11(8+3)

4000-4500

42

4250

178500

72900

3061800

53 (11+42)

4500-5000

30

4750

142500

52900

1587000

83(53+30)

5000-5500

12

5250

63000

532900

6394800

95(83 +12)

5500-6000

5

5750

28750

1512900

7564500

100

Разом:

100

452000

29710000

1) а) - середній час горіння лампи;

б) - дисперсія;

- квадрат середнього квадратического відхилення від середньої;

- середнє квадратическое відхилення від середньої;

2) Коефіцієнт варіації

Варіація часу горіння лампи в сукупності не значна- 12%.

3) Мода- ознака, яка зустрічається в сукупності частіше за все.

- нижня межа модального інтервалу,

fМо- частота в модальному інтервалі

fМо-1- частота в інтервалі, попередньому модальному

fМо+1- частота в інтервалі, наступному за модальним

i - величина інтервалу

Модальний інтервал (4000-4500) - визначаємо по найбільшій частоті: число ламп -42.

Час горіння 4370 годин зустрічався в сукупності частіше за все.

Медіана- ознака що ділить сукупність на дві рівні частини.

накопичена частота медіанного інтервалу;

накопичена частота в інтервалі перед медіанним;

Медіанний інтервал визначаємо по накопичувальній частоті, 50-е значення знаходиться в інтервалі 4000-4500

Значення 4368 годин знаходиться в середині сукупності.

Задача 4.

Об'єм реалізації платних послуг на одного жителя Республіки Комі характеризується наступними даними:

Роки

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Всього (крб.)

208,1

223,5

237,5

274,6

285,5

323,9

Для аналізу динаміки платних послуг обчислити:

1) абсолютні прирости, темпи зростання і темпи приросту по роках і до 1985 р., абсолютний зміст одного відсотка приросту; отримані показники представте в таблиці.

2) середній рівень ряду, середній абсолютний приріст, середній темп зростання і приросту.

Зобразити динаміку реалізації платних послуг на одного жителя графічно.

РІШЕННЯ.

1)

роки

Платні послуги (крб.)

Абсолютний приріст, крб.

Темп зростання,%

Темп приросту,%

Абсолютний зміст

Ціп

ний

Базис

Ний

Цеп

ний

Базис

ний

Цеп

ний

Базис

ний

1985

208,1

-

-

100

100

-

-

-

1986

223,5

15,4

15,4

107,4

107,4

7,4

7,4

2,08

1987

237,5

14,0

29,4

106,3

114,1

6,3

14,1

2,235

1988

274,6

37,1

66,5

115,6

132,00

15,6

32.0

2.375

1989

285,5

10,9

77,4

104,0

137,2

4,0

37,2

2,746

1990

323,9

38,4

115,8

113,5

155,6

13,5

55,6

2,855

Разом:

1553,1

115,8

2) Середній рівень ряду

В середньому в рік з 1985 по 1990 р. м. надано платних послуг з розрахунку на одного жителя на суму 258, 85 крб.

Середній абсолютний приріст

В середньому в рік додатково виявлялося платних послуг на суму 23,2 крб.

Середній темп зростання

Щорічне зростання платних послуг 1,4%.

Середній темп приросту

Щорічний приріст послуг 1,4%.

Динаміка реалізації платних послуг з розрахунку на 1 жителя Республіки Комі.

Задача 5.

Виробництво продукції на підприємстві за 1987-1991 м. м. характеризується наступними даними (млн. крб.)

Квартали

Роки

1987

1988

1989

1990

1991

1

2,0

2,1

2,2

2,0

2,3

2

1,0

1,2

1,5

1,4

1,6

3

2,0

2,3

1,7

1,8

2,0

4

3,3

2,9

3,5

4,0

3,85

Досліджуйте основну тенденцію розвитку за період 1987-1991 м. м. методом аналітичного вирівнювання.

РІШЕННЯ.

Рік

Квартал

Виробництво продукції, млн. крб. (у)

t

yt

t 2

1987

1

2,0

- 19

- 38

361

4,1+0,02х (-19)=3,72

2

1,0

- 17

- 17

289

4,1+0,02х (-17)=3,76

3

2,0

- 15

- 30

225

4.1+0,02 х(-15)=3,80

4

3,3

- 13

- 42,9

169

4,1=0,02х(-13)=3,84

1988

1

2,1

- 11

- 23,1

121

3,88

2

1,2

- 9

- 10,8

81

3,92

3

2,3

- 7

- 4,7

49

3,96

4

2,9

- 5

- 14,5

25

4,00

1989

1

2,2

- 3

- 6,6

9

4,04

2

1,5

- 1

- 1,5

1

4,08

3

1,7

1

1,7

1

4,12

4

3,5

3

10,5

9

4,16

1990

1

2,0

5

10,0

25

4,20

2

1,4

7

9,8

49

4,24

3

1,8

9

16,2

81

4,28

4

4,0

11

44,0

121

4,32

1991

1

2,3

13

29,9

169

4,36

2

1,6

15

24,0

225

4,40

3

2,0

17

34,0

289

4,44

4

3,85

19

73,15

361

4,48

Разом:

65,35

0

62,45

2660

Графік основної тенденції розвитку

(млн. руб)

Відбувалося збільшення зростання виробництва продукції.

Задача 6.

Є дані по двох взуттєвих фабриках про виробництво і собівартість жіночого взуття:

Найменування виробів

Базисний період

Звітний період

Зроблено

Тис. пара

Собівартість пари

Тис. крб.

Зроблене

Тис. пара

Собівартість пари

Тис. крб.

Фабрика 1

чоботи

100

220

120

180

Туфлі літні

50

70

70

60

Туфлі літні

150

150

180

130

Фабрика 2

чоботи

250

200

300

270

Визначити:

1) індивідуальні індекси собівартості і фізичного об'єму;

2) по фабриці 1:

а) агрегатні індекси витрат на виробництво продукції, собівартості і фізичного об'єму;

б) середній арифметичний індекс фізичного об'єму і середній гармонічний індекс собівартості;

3) по двох фабриках разом по чоботях обчислити:

а) індекс собівартості змінного складу;

б) індекс собівартості постійного складу;

в) індекс структурних зсувів.

РІШЕННЯ.

Індивідуальні індекси собівартості і фізичного обсягу продукції:;

Базисний період

Звітний період

Індивід індекс

Витрати на випуск всієї продукції

Умовний об'єм

Проїзв.

Тис. пар

З/стояти. пари,

Тис. крб.

Фабрика 1

Чоботи

100

220

120

180

81,8

120

22000

21600

26400

Туфлі літні

50

70

70

60

85,7

140

3500

4200

4900

Туфлі літні

150

150

180

130

86,7

120

22500

23400

27000

Разом

48000

49200

58300

Фабрика 2

Чоботи

250

200

300

270

135

120

50000

81000

60000

Сталося зниження собівартості продукції по фабриці № 1 по всіх видах і одночасно збільшення випуску (див. таблицю).

По фабриці № 2 сталося зростання собівартості і зростання випуску чобіт.

По фабриці №1.

2)

а)

Витрати на випуск продукції виросли на 2,5% (102,5-100%).

Внаслідок зниження собівартості витрати знизилися на 15,6% (84,4-100%)

Внаслідок зростання обсягу продукції витрати виросли на 21,5% (121,5-100%).

б) середній арифметичний індекс фізичного об'єму

середній гармонічний індекс собівартості

3) По двох фабриках

а) індекс собівартості

Середня собівартість чобіт по двох фабриках виросла на 18,4% (118,4-100%)

б) Індекс собівартості постійного складу

в) Індекс структурних зсувів

Таким чином середня собівартість виросла за рахунок зміни собівартості на фабриках. Структура на індекс середньої собівартості не вплинула, оскільки індекс структури рівний 100% або залишився незмінним.

Задача 7.

За даними задачі 1 для вивчення тісноти зв'язку між стажем роботи (факторний ознака - Х) і розміром заробітної плати (результативний признак) обчислите емпіричне кореляційне відношення і поясните його економічне значення.

РІШЕННЯ.

х

у

х 2

xy

у 2

1

750

1

750

562500

1089

749+4=753

900

6,5

762

42,25

4953

580644

441

749+4х6,5=775

64

9,2

795

84,64

7314

632025

144

786

9

4,5

764

20,25

3438

583696

361

767

256

6,0

770

36,0

4620

592900

169

775

100

2,5

752

6,25

1880

565504

961

759

576

2,7

762

7,29

2057,4

580644

441

760

529

16,8

818

282,24

13742,4

669124

1225

816

1089

14,0

810

196,0

11340,0

656100

729

805

484

11,0

811

121,0

8921,0

657721

784

793

100

12,0

796

144,0

9552,0

633616

169

797

196

10,5

788

110,25

8274,0

620944

25

791

64

9,0

787

81,0

7083,0

619369

16

785

4

5,0

782

25,0

3910,0

611524

1

769

196

10,2

790

104,04

8058,0

624100

49

790

49

5,0

778

25,0

3890,0

605284

25

769

196

5,4

775

29,16

4185,0

600625

64

770

169

7,5

785

56,25

5887,5

616225

4

779

16

8,0

790

64,0

6320,0

624100

49

781

4

8,5

798

72.25

6783,0

636804

225

783

0

155,3

15663

1507,87

122958,3

12273449

6971

15601

5001

Емпіричне кореляційне відношення:

= = = 0,847 або 84,7%

Оплата труда на 84,7% залежить від стажу роботи.

Рівняння регресії:

Вирішуючи систему рівнянь МНК визначимо параметри а і в: