Реферати

Реферат: Курсова по статистиці

Прийоми проведення бухгалтерського обліку. Поняття бухгалтерського обліку, об'єкти і прийоми проведення. Особливості документування, первинні облікові документи: форми й умови їхнього оформлення. Що таке облікові регістри. Способи виправлення помилок. Параметри оцінки активів, принципи інвентаризації.

Захист прав інвесторів на ринку цінних паперів. Внутрішнє і зовнішнє регулювання ринку цінних паперів. Права і законні інтереси інвесторів на ринку цінних паперів, напрямки і методи захисту їхніх прав. Способи захисту прав інвестора на фондовому ринку. Особливості захисту прав миноритарних акціонерів.

Взаємозв'язок рівня самооцінки й особистісної тривожності в продавців-консультантів. Поняття самооцінки і її види. Тривожність: основні види і форми. Розуміння тривоги в теорії Спилбергера. Психічні функції тривоги. Метод коефіцієнта рангів Спирмена. Методика діагностики самооцінки емоційних станів Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина.

Дубление овчинної і пушно-хутряної сировини. Процес обробки шкір за допомогою спеціальних дубителів. Вплив кількості дубильних речовин на температуру зварювання коллагена. Дубление овчинної сировини і приклади обробок шкір. Особливості дубления пушно-хутряної сировини. Відходи процесу дубления.

Соціально-психологічні характеристики співробітників кримінально-виправної системи. Діяльність у пенітенціарних установах як фактор професійної деформації особистості. Організація емпіричного дослідження конфликтности, товариськості, агресивності як соціально-психологічних особливостей працівників пенітенціарних установ.

ПЛАН:

1. ВСТУП... 2

2. ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИКИ...2

3. СУТЬ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ...3

4. ВИДИ І СПОСОБИ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ...3

5. ОСНОВНІ ОРГАНІЗОВАНІ ФОРМИ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ...4

6. ВИСНОВОК...6

7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...8

ВВЕДЕННЯ

З незапам'ятних часів людство здійснювало облік багатьох супутніх його життєдіяльності явищ і предметів і пов'язані з ним обчислення. Люди отримували різносторонні, хоч і що розрізнюються повнотою на різних етапах суспільного розвитку. Дані, що враховувалися повсякденно в процесі прийняття господарських рішень, а в узагальненому вигляді і на державному рівні при визначенні русла економічної і соціальної політики і характеру зовнішньополітичної діяльності.

Керуючись міркуваннями залежності добробуту нації від величини корисного продукту, що створюється, інтересів стратегічної безпеки держав і народів- від чисельності дорослого чоловічого населення, доходів скарбниці- від розміру налогооблагаемих ресурсів і т. д., здавна виразно усвідомлювалася і реалізовувалася в формі різних облікових акцій.

З урахуванням досягнень економічної науки став можливий розрахунок показників, що обобщенно характеризують результати відтворювального процесу на рівні суспільства: сукупного суспільного продукту, національного доходу, валового національного продукту.

Всю перераховану інформацію в постійно зростаючих об'ємах надає суспільству статистик, що є необхідно приналежністю державного апарату. Статистичні дані, таким чином, здатні сказати мовою статистичних показників про багато що у вельми яскравій і переконливій формі.

Предмет статистики.

Статистика- це самостійна суспільна наука, яка вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів, досліджує закономірності суспільного розвитку в конкретних умовах, місця і часу. Статистика вивчає статистичні закономірності, які на відміну від динамічних виявляються тільки в масових процесах.

Суть статистичного спостереження.

Початковим етапом всякого статистичного дослідження служить планомірний, науково організований збір даних про явища і процеси суспільного життя, званий статистичним спостереженням. Значення цього етапу дослідження визначається тим, що використання лише цілком об'єктивною і досить повною, отриманою внаслідок статистичного спостереження, на подальших етапах спроможний забезпечити науково обгрунтовані висновки про характер і закономірності розвитку об'єкта, що вивчається.

Статистичне спостереження здійснюється шляхом оцінки і реєстрації ознак одиниць сукупності, що вивчається у відповідних облікових документах. Отриманим таким чином дані являють собою факти, так або інакше характеризуючі явища суспільною життя. Використання аргументації, заснованої на фактах, не суперечить застосуванню теоретичного аналізу, оскільки всяка теорія, зрештою, засновується на фактичному матеріалі. Доказова здатність фактів ще більше зростає внаслідок статистичної обробки, що забезпечує їх систематизацію, уявлення в стислому вигляді.

Статистичне спостереження потрібно відрізняти від інших форм спостережень, здійснюваних в повсякденному житті, заснованих на почуттєвому сприйнятті. Статистичним можна назвати лише таке спостереження, яке забезпечує реєстрацію фактів, що встановлюються в облікових документах для подальшого їх узагальнення.

Систематичне спостереження, осуществляемоенепреривнои обов'язкове по мірі виникнення ознак явища, називаетсятекущим. Текущеенаблюдение проводиться на основі первинних документів, вмісних інформацію, необхідну для досить повної характеристики явища, що вивчається.

Види статистичного спостереження диференціюються з урахуванням відмінності інформації по ознаці повноти обхвату сукупності. У зв'язку з цим розрізнюють суцільне і не суцільне спостереження. Сплошнимназивают спостереження, що враховує всі без виключення одиниці сукупності, що вивчається.

Спеціально організоване статистичне спостереження. Спеціально організоване спостереження проводиться з метою отримання відомостей, відсутніх в звітності, або для перевірки її даних. Прикладом спеціально організованого статистичного спостереження може бути зростання заробітної плати на підприємстві. Розглянемо зарплату прибиральниця драбинних кліток і слюсаря сантехника і побачимо різницю між двома категоріями робітників.

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛЕС. САНТЕХНИК

МІСЯЦЬ РУБ. РУБ.

Січень 532,56 1.257,41

Лютий 475,98 1.028,66

Березень 472,71 1.442,35

Квітень 591,86 1.336,26

Травень 846,28 1.396,69

Червень 658,60 1.442,80

Липень 643,68 1.368,02

Серпень 556,31 1.537,66

Вересень 575,99 1.251,48

Жовтень 874,92 1.699,83

Листопад 744,00 1.883,12

Грудень 956,71 1.910,82

РАЗОМ: 7.929,60 17.555,10

Документальний способнаблюдения заснований на використанні як джерело статистичної інформації різного роду документів, як правило, облікового характеру. При належному контролі за постановкою первинного обліку і правильному заповненні статистичних формулярів документальний спосіб дає найбільш точні результати.

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Нарахований.

сума

536,6

475,0

472,7

591,9

846,28

658,6

643,7

556,3

576,0

874,9

744,0

956,7

ВИСНОВОК.

Федеральна програма «Реформування статистики в 1997-2000 роках» розглядає реформування системи статистичного спостереження як один з основних програмних напрямів. Ставиться задача: «... перебудувати методи збору інформації, реалізовувавши комбінований підхід, відповідно до яких великі і середні підприємства всіх форм власності будуть обстежені з використанням суцільного методу обліку, малі підприємства - вибірковим способом.

Статистичне спостереження забезпечує отримання необхідних даних про кількісні значення тих або інакших показників і, природно, повинні змінюватися відповідно до вимог системи статистичних спостережень.

У перших, як це передбачається в федеральній програмі реформування статистики, необхідне створення системи регістрів, субрегистров і банків даних, що дозволяють накопичувати, актуализировать і відповідним образом трансформувати базову інформацію, необхідну для застосування методично складних методів спостереження. На жаль, незважаючи на зусилля, що робляться, Єдиний державний регістр підприємств і організацій продовжує залишатися малопридатним для цих цілей.

У других треба вирішувати проблему якості первинної статистичної інформації. Вплив помилок на кінцевий результат спостереження незмірно зростає, тому на вивіряння первинних даних затрачуються великі кошти. Незважаючи на всю психологічну складність, необхідно розглянути питання про супровід публікацій статистичних даних, посиланнями на їх точність. Повинно прийти розуміння: без посилань на точність - немає статистичних даних.

Програмний підхід дозволить провести цільовий комплекс заходів щодо вдосконалення системи статистичного спостереження: передусім формування на базі системи статистичних показників соціально-економічного розвитку переліку найважливіших заходів за ходом і виконанням реалізації економічних реформ в системі народногосподарського управління, методика найважливіших показників, що враховуються при проведенні переписів, одноразових, вибіркових і монографічних обстежень.

Показники повинні бути максимально орієнтовані на методологію, вживану для міжнародних статистичних зіставлень, а також вільними від кон'юнктурного нашарування періоду застою.

Пропонується розробити і впровадити в практика статистичної системи цензов ряд звітних показників, що регулярно надаються.

Ценз містить в собі ряд ознак (звичайно в кількісному вираженні), наявність яких при проведенні статистичних робіт (перепису, вибіркові обстеження і т. п.) служить основою для віднесення об'єкта до досліджуваної сукупності.

Систему цензов можна застосувати також і для проведення одноразових учетов і обстежень, охоплюючи ними лише підприємства або організації, переважаючі в сукупності, що вивчається.

Виходячи з програми вдосконалення системи статистичного спостереження, пропонується наступна послідовність етапів її розробки і реалізації:

1. Визначення переліку статистичних показників, що характеризують найважливіші економічні процеси, для суцільного спостереження, а також переліку показників і об'єктів статистичного спостереження, інформація по яких може бути отримана за допомогою переписів, вибіркового спостереження і одноразових учетов;

2. Розробка і впровадження форм звітності для суцільного спостереження, а також форм і програм вибіркового спостереження і необхідного математичного апарату для поширення даних вибіркового спостереження на всю сукупність об'єктів;

3. Розробка системи цензової звітності і необхідного математичного апарату для поширення цензової звітності на всю сукупність об'єктів;

4. Навчання економістів методам вибіркових, монографічних обстежень і цензовій звітності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Теорія статистики. Під редакцією професора Шмойлової: М. Фінанси і статистика.1998.

2. Соціальна статистика. І. І. Елісеєва М: фінанси і статистика.1997.

3. Математичні методи в економіці. Замків О. О., Толстопятенко А. В., Черемних Ю. Н.. М: изд. ДІС.1998 м.

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НОВГОРОДСКИЙ ФІЛІЯ

КУРСОВА РОБОТА

ПО СОЦІАЛЬНІЙ СТАТИСТИЦІ.

ВИКОНАЛА: КАЧАНОВА ОКСАНА

ВІКТОРІВНА

ГРУПА: 3-98 ЧДВ

ВИКЛАДАЧ: ГОЛИК Ф. В.

Г. НОВГОРОД

2000 РІК