Реферати

Реферат: Складання митної декларації

Фактори, що визначають вибір системи іпотечного кредитування. Іпотека - ринковий інструмент обороту майнових прав на об'єкти нерухомості. Забезпечення мобілізації засобів на фінансування житлових кредитів. Способи досягнення повноцінної задействованности іпотечного кредиту і платоспроможного попиту на нього.

Застільний період у роботі над спектаклем. Основні етапи в режисерській роботі над п'єсою. Суть застільного періоду і його значення для акторів і режисера. Застільний період, як частина роботи над спектаклем, необхідність його інтелектуального аналізу. Приклад розбору п'єси, постановка репетицій.

Податки і наловое тягар. Поняття і призначення податків, їхньої функції і значення в наповненні бюджету держави. Принципи формування податкової системи на сучасному етапі. Hалоговое тягар і визначення його надмірності. Hалоговое тягар у Росії і шляху рішення даної проблеми.

Формування доходів бюджетів різних рівнів. Бюджетна класифікація і збалансованість бюджету. Доходи регіональних і місцевих бюджетів. Аналіз динаміки податкових і неподаткових надходжень у федеральний бюджет. Основні напрямки бюджетної реформи в сфері доходів на сучасному етапі.

Особливості ринку землі. Розгляд поняття, функцій і суб'єктів вільного земельного ринку, його основні економічні категорії: попит, пропозиція, рента, ціноутворення. Дослідження сучасного стану, проблем і перспектив ринку земельних ресурсів у Росії.

Міністерство освіти України

Таврійський Національний Університет ім. Вернадского

Юридичний факультет

Реферат

по курсу: Митне право

на тему:«Складання митної декларації»

Виконав: студент V курсу

гр. 501-Г

Крівіцкий М. В.

Сімферополь, 1999 р.

Перш ніж приступити безпосередньо до самої роботи спочатку потрібно уясняти значення термінів, що зустрічаються в йому, а саме:

- «товари»- будь-які, переміщувані через митну межу України продукція, в тому числі продукція, на яку розповсюджуються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, які є об'єктом купівлі-продажу або обміну;

- «майно»- будь-яке, переміщуване через митну межу України предмети, продукція, в тому числі продукція, на яку розповсюджуються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, належні суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності і не призначені для купівлі-продажу і обміну (оплатної (відшкодувальної) передачі);

- «декларант»- юридична або фізична особа, що здійснює декларування митним установам товарів або інакших предметів;

- «уповноважене обличчя декларанта»- особа, якому декларантом дані повноваження на здійснення декларування;

- «партія»- товари або майно, що направляються на адресу одного одержувача по одному транспортному документу (накладної, коносаменту і т. д.) відповідно до транспортних правил, а також що пересилаються по одній поштовій накладній або переміщувані в ручній поклажі і багажі однієї особи, наступної через межу України;

- «ордерне постачання»- постачання товарів, призначене для продажу або обміну, але відносно яких, на момент перетину митної межі України, ще не укладений договір купівлі-продажу або обміну;

- «митні процедури»- здійснення контролю за спостереженням порядку переміщення товарів, речей, майна і інакших предметів, огляд предметів, оформлення митних документів, накладення митних обеспечений, перевірка правильності заповнення вантажної митної декларації, нарахування належних оплаті сум, передача статистичних відомостей до органів Державної статистики України і інших дій, що здійснюються митними органами України з метою виконання законодавства України в області митної справи;

- «транспортні засоби»- транспортні засоби, що тимчасово прибувають на митну територію України, або що убувають з цієї території і що використовуються для міжнародних перевезень вантажів, пасажира і багажу;

- «предмети»- будь-які предмети, переміщувані через митну межу України;

- «товарна група»- група однорідних товарів за Гармонізованою системою опису і кодування товарів (ТН ВЕД);

- «комплектний об'єкт»- промислове або інакше підприємство загалом, окремий цех, установка або агрегат, що являє собою закінчений технологічний комплекс або його самостійну частину, споруда яких передбачає виконання певних інженерно-технічних робіт;

- «зовнішньоекономічний договір (контракт)»- матеріально оформлена угода двох або більше за об'єкти зовнішньоекономічної діяльності і їх іноземних контрагентів, направлене на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав і зобов'язань у зовнішньоекономічній діяльності;

- «квота експортна»- обмежений об'єм певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України протягом встановленого терміну і який визначається в натуральних або вартісних одиницях;

- «ліцензія експортна»- належним образом оформлене право на експорт протягом встановленого терміну певних товарів або валютних коштів з метою інвестиції і кредитування;

- «ввезення в Україну і вивіз з України»- фактичне переміщення через митну межу України товарів або інакших предметів;

- «транзит через територію України»- переміщення товарів або інакших предметів під митним контролем через територію України між двома або в межах одного пункту на митній межі України;

- «переміщення через митну межу України»- ввезення на митну територію України, вивіз з цієї території або транзит через територію України товарів і інакших предметів будь-яким способом, включаючи використання з цією метою трубопровідного транспорту і ліній електропередач;

- «пропуск через митну межу України»- дозвіл митниці на використання товарів і інакших предметів на митної території України і за межами цієї території в цілях, заявлених митниці;

- «тимчасове ввезення на митну територію України і тимчасовий вивіз за межі цієї території»- ввезення на митну територію України з умовою зворотного вивозу за її межі і вивіз з митної території України з умовою зворотного ввезення на цю територію;

- «митниця, митний орган України»- митний орган України будь-якого рангу;

- «митне оформлення»- сукупність дій, пов'язаних з пропуском в Україну або за її межі (в тому числі при умові тимчасового вивозу або тимчасового ввезення) товарів, майна і інакших предметів, переміщуваних через митну межу України;

- «суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності»- будь-які фізичні і юридичні особи, їх об'єднання або структурні одиниці, спільні підприємства і інакші суб'єкти господарської діяльності, зареєстровані як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

- «підприємство»- українські підприємства, установи і інші організації, спільні підприємства, а також будь-які іноземні суб'єкти господарської діяльності.

Декларування товарів, майно, транспортних засобів і інакших предметів, переміщуваних через митну межу України, здійснюється шляхом представлення в митні установи вантажної митної декларації (ГТД).

Вантажна митна декларація (Додаток № 1) складається з чотирьох сброшюрованних листів і заповнюється на кожну партію товарів, майно, послуг і інакших предметів при умові, що відносно їх встановлений один і той же митний режим.

При наявності в партії товарів або майно декількох найменувань використовуються додаткові листи (Додаток № 2), кожний з яких дає можливість декларувати товари або майно ще трьох найменувань. Додаткові листи можуть використовуватися тільки в тому випадку, якщо митний режим, відносно вказаних в них товарів або майна, співпадає з митним режимом товарів або майна, вказаних в декларації.

Додаткові листи заповнюються в чотирьох примірниках і представляються разом з декларацією.

Правила заповнення граф додаткових листів аналогічні правилам заповнення відповідних граф декларації.

У декларації і додаткових листах не повинно бути підчисток і помарок. Всі виправлення повинні бути зроблені викреслюванням помилкових відомостей і додаванням, якщо це необхідне, шляхом надпечативания або надписування належних відомостей. Кожне таке виправлення завіряється декларантом.

Декларації і додаткові листи заповнюються на пишучій машинці або на друкуючому пристрої комп'ютера.

Якщо текстові дані якої-небудь графи декларації повторюють текстові дані графи, раніше заповненої, то в цій графі може даватися тільки посилання на раніше заповнену графу у вигляді «див. графу № _».

Відносно цифрових даних і кодів такі посилання недопустимі.

У разі відсутності в якій-небудь графі декларації або додаткового листа місця, необхідної для вказівки необхідних відомостей (номер вагона, контейнера і т. д.), допускається їх вказівка на оборотній стороні декларації або додаткового листа. Такий запис завіряється декларантом, а у відповідних графах робиться відмітка «див. на обороті».

При декларуванні майна, що тимчасово увозиться в Україну, що тимчасово вивозиться з України для українських установ за межею, допускається використання замість додаткових листів специфікацій, пакувальних листів або списків або майна, що вивозиться, що увозиться.

У цьому випадку у вантажній митній декларації конкретні найменування майна не вказуються, а робиться посилання на специфікацію, пакувальний лист або список. Вказується, також, загальна вартість такого майна.

При використанні замість додаткових листів, специфікацій, пакувальних листів або списків товарів, або майна, в них повинні бути вказані найменування і шифр кожного товару за Гармонізованою системою опису і кодування товарів (ТН ВЕД), їх якість і вартість.

На майно, що стало згодом об'єктом зовнішньоторгівельного купівлі-продажу або міни, представляється у відповідну митну установу нова вантажна митна декларація.

Декларації не заповнюються на товари і майно загальною вартістю до 100 доларів США, на іноземні товари, переміщувані через територію України транзитом, при умові, що пункти їх пропуску в Україну і випуску співпадають, а також, якщо перевезення іноземних товарів через територію України оформлене відповідно до вимог Системи міжнародного митного транзиту, учасницею якого є Україна.

Декларування таких товарів і майна здійснюється шляхом заяви відомостей про них грузосопроводительних і інакші документи, а також в усній формі при переміщенні товарів і майна в ручній поклажі і багажі осіб, наступній через митну межу України.

За достовірність відомостей, що указуються в декларації декларант несе відповідальність відповідно до законодавства України.

Правила заповнення декларації при вивозі

товарів з України.

Декларантом заповнюються наступні графи декларації: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, В, 54. Інші графи не заповнюються.

Порядок заповнення граф:

Графа 1. «Тип декларації».

У першому розділі вказуються:

1 - якщо експортером вивозиться вироблювана ним продукція

0 - якщо експортером вивозиться продукція, їм не вироблювана.

Графа 2. «Відправник/експортер»

В графі вказуються найменування і поштова адреса підприємства, об'єднання, організації (далі - підприємство), що експортує товари за межу.

Під експортером розуміється підприємство, що уклало контракт (договір) на експорт товарів, що декларуються.

У верхній частині графи після знака «№» вказується 8-значний код цього підприємства відповідно до «Класифікатора підприємств і організацій».

У нижній частині графи вказується реєстраційний номер підприємства, отриманий в МВС України, і дата видачі свідчення про реєстрацію.

Графа 3. «Додаткові листи».

Заповнюється, якщо використовуються додаткові листи. У першому підрозділі графи вказується порядковий номер листа, у другому - загальна кількість листів декларації, що представляються, включаючи додаткові. Наприклад, якщо є одна декларація з двома додатковими листами, в самій декларації потрібно указати - 1/3, в першому додатковому листі - 2/3, у другому - 3/3.

Графа 5. «Усього найменувань товарів».

У графі вказується загальна кількість (цифрами) найменувань товарів, вказаних в графах «Опис товару» (графа 31) декларації і додаткових листів.

Будь-які невикористані графи «Опис товару» на додаткових листах перекреслюються.

Графа 6. «Кількість місць».

У графі вказується (цифрами) загальна кількість місць в партії товарів, що декларується. При переміщенні через межу насипних, наливних вантажів, електроенергії, газу або нафти по трубопроводах в графі вказується - «0».

Графа 8. «Одержувач/імпортер».

У графі вказуються назва і поштова адреса іноземного підприємства, якій призначені товари.

Графа 11. «Торгуюча країна».

У графі вказується цифровий код країни контракту (договору) відповідно до «Класифікатора країн світу і територій».

Країною контракту потрібно вважати країну, на території якої знаходиться іноземне підприємство, незалежно від його національної приналежності, з яким розташоване на території України підприємство підписало контракт (договір).

Графа 14. «Декларант/представник».

Вказуються найменування і поштова адреса підприємства, що декларує товари.

У верхній частині графи, після знака «№», вказується 8-значний код цього підприємства відповідно до «Класифікатора підприємств і організацій».

У нижній частині графи, у випадку якщо дане підприємство є митним брокером, вказуються номер і дата видачі цьому підприємству ліцензії на здійснення митної брокерської діяльності, що видається Державним митним комітетом України.

Графа 17. «Країна призначення».

У графі вказується коротка назва країни призначення відповідно до «Класифікатора країн світу і територій».

Якщо в момент виконання контракту (договору) країна призначення експортного товару невідома, то в цій графі вказується країна контракту.

Графа 17а. «Код країни призначення».

У графі вказується цифровий код країни призначення відповідно до «Класифікатора країн світу і територій».

Графа 18. «Транспортний засіб при відправленні».

Графа заповнюється, якщо товар декларується внутрішньому митному установ. Якщо товар декларується прикордонній митній установі, дана графа не заповнюється.

У лівій підрозділі графи вказуються зведення про транспортний засіб, на який проводиться вантаження товарів для перевезення їх в пункт пропуску на державній межу України (назва морського або річкового судна, номер рейса і бортовий номер повітряного судна, номер дорожнього транспортного засобу і тому подібні відомості. Якщо в момент заповнення декларації ці відомості невідомі, допускається вказувати тільки найменування транспортного засобу).

У правому підрозділі вказується цифровий код країни, якою належить транспортний засіб. Код вказується відповідно до «Класифікатора країн світу і територій».

Графа 19. «Контейнер».

У графі вказується:

- якщо товари слідують в контейнері - «1»;

- якщо товари слідують не в контейнері - «0».

Графа 21. «Транспортний засіб на межі».

Графа заповнюється, якщо товар декларується прикордонній митній установі.

Якщо товар декларується внутрішній митній установі, дана графа заповнюється, якщо є відомості про транспортний засіб на межі.

У лівому підрозділі графи вказуються відомості про транспортний засіб, на якому товари будуть вивезені з України (аналогічно заповненню графи 18). Якщо в момент заповнення декларації ці відомості невідомі, допускається вказувати тільки найменування транспортного засобу.

У правому підрозділі графи вказується цифровий код країни, якою належить транспортний засіб. Код вказується відповідно до «Класифікатора країн світу і територій».

Графа 22. «Валюта і загальна фактурная вартість товарів».

У лівому підрозділі вказується цифровий код валюти рахунку згідно «з Класифікатором валют».

У правому підрозділі вказується цифрами загальна вартість партії товарів, що декларується.

Загальна вартість партії товарів, що декларується складається з вартостей товарів, що указуються в графах 42 декларації і додаткових листів.

Розділ 24.«Характер операції».

У графі вказується код характеру операції згідно з класифікатором «Характер операції».

Розділ 25. «Вигляд транспорту на межі».

Розділ 26. «Вигляд транспорту всередині країни».

У графах вказується код згідно «з Класифікатором видів транспорту».

Графа 28. «Фінанси і банківські відомості».

У графі вказуються номери розрахункових рахунків у Українській і іноземній валюті, найменування і поштові адреси банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки декларанта.

Графа 29. «Митниця на межі».

У графі вказується назва митної установи, через яку товари будуть вивозитися з України, а також у верхньому правому кутку його код згідно «з Класифікатором митних установ».

Графа 31. «Вантажні місця і опис товару».

«Маркіровка і кількість - номери контейнерів - опис товару».

На початку вказуються: найменування товару відповідно до «Міжнародної Гармонізованої системи опису і кодування товарів» (ТН ВЕД), вигляд і кількість вантажних місць, дане про їх маркіровку.

Потім дається опис товару, достатній для його однозначного визначення.

Для товару, що перевозиться в контейнері, в правій частині графи вказується номер контейнера.

Якщо товар, що декларується в цій графі, поміщається не всю вантажну або не весь контейнер, в графі вказується «частина ящика», «частина контейнера» і т. д.

У правому нижньому кутку графи, в спеціально виділеному полі, вказується кількість товару з вказівкою короткого найменування одиниці його вимірювання по ТН ВЕД.

Якщо в ТН ВЕД, по даної товарної субпозиції, дані дві одиниці вимірювання, то у виділеному полі графи 31 ГТД вказуються дві кількості товару через дріб і короткі одиниці їх вимірювання.

У лівому нижньому кутку графи, в спеціально виділеному полі, вказується 8-значний код підприємства-виготівника товару, що декларується відповідно до «Класифікатора підприємств і організацій».

Якщо виготівниками даного товару є декілька підприємств, то вказується код підприємства, яке експортує даний товар.

Графа 32. «Товар №»

Якщо декларуються товари двох або більше за найменування, в графі вказується порядковий номер товару, описаного в графі 31. Наприклад, на декларації номер товару буде «!», на додатковому листі «2», «3», «4», на другому додатковому листі «5», «6», «7» і т. д.

Кількість товарів, що декларуються в декларації і додаткових листах, не повинна перевищувати 99. При перевищенні цієї кількості оформляється нова декларація.

Якщо декларуються товари одного найменування, в графі ставиться «1».

Графа 33. «Код товару».

У першому підрозділі вказується 9-значний код товару по ТН ВЕД.

Графа 35. «Вага брутто» (кг).

У графі вказується вага брутто (в кілограмах) товару, описаного в графі 31 (вага брутто - це загальна вага товару, включаючи вагу упаковки, округленої до цілих величин за правилами округлення).

Графа 37. «Процедура».

У графі вказується код митного режиму відповідно до «Класифікатора митних режимів».

Графа 38. «Вага нетто» (кг)

В графі вказується вага нетто (в кілограмах) товару, описаного в графі 31 (вага нетто - це чиста вага товару без упаковки, округлена до цілих величин за правилами округлення).

Графа 39. «Квота».

У графі вказується залишок квоти, згідно з отриманої ліцензії, без урахування партії товару, що декларується. Якщо товар не ліцензується, то графа не заповнюється.

Графа 40. «Загальна декларація/попередній документ».

Заповнюється у випадку, якщо раніше вивезене з України майно стало об'єктом зовнішньоторгівельного купівлі-продажу або міни, а також у разі вивозу з України товарів по ордерному постачанні, або у разі постачання комплектного об'єкта.

У графі вказуються номер декларації, представленої при вивозі цього майна з України, номер попередньої декларації при ордерному постачанні або загальній декларації при вивозі з України комплектного об'єкта (вказані номери проставляються митними установами в графі 7 декларації).

Графа 41. «Додаткові одиниці вимірювання».

У графі вказується код одиниці вимірювання товару у відповідності з ТН ВЕД, де кожному найменуванню товару відповідає певна одиниця вимірювання.

При наявності двох одиниць вимірювання вказуються два коди одиниць вимірювання через дріб, які послідовно відповідають найменуванню одиниць вимірювання, вказаних в нижньому правому кутку графи 31 ГТД. Допускається укрупнення одиниць вимірювання. Для цього перед двома цифрами кодів одиниць вимірювання проставляється для збільшення в тисячу разів - 1, в мільйон - 2, в мільярд - 3.

Наприклад, 095 - листів, 195 - тисяч листів, 295 - мільйонів листів, 395 - мільярдів листів.

Це ж правило діє для всіх одиниць вимірювання.

Графа 42. «Фактурная вартість товару».

У графі вказується цифрами вартість товару, що декларується в графі 31, обчислена в цінах ФОБ або франко-межа України, в гривнах.

Якщо товар проданий на інакших умовах, то перерахунок відповідної ціни в ціну ФОБ або франко-межа України, а також перерахунок вартості, вираженої у іноземній валюті, в гривни виготовляється у відповідності з графою 46.

Графа 44. «Додаткова інформація».

У графі вказується (починаючи з реквізитів з нового рядка і проставляючи перед кожним з них порядковий номер):

1 - номер і дата видачі ліцензії, а також термін її дії;

2 - номер транспортного документа;

3 - номер щорічного протоколу про товарооборот і платежі, номер позиції, або номер і дата угоди про економічне і технічне співробітництво і найменування об'єкта;

4 - номер і дата контракту, доповнення до контракту;

5 - номер і дата протоколу/договору про прямі зв'язки;

6 - номери і дати дозволів інакших державних органів (з вказівкою їх найменувань) у випадку, якщо товар підлягає контролю цих органів;

7 - номери і дати інших дозволів, в тому числі на здійснення товарообмінних (бартерних) і посередницьких операцій (з вказівкою найменувань органів, що видали такі дозволи).

Графа 46. «Статистична вартість».

Вказується вартість товару, обчислена по реализационним цінах ФОБ або франко-межа України, в цілих гривнах.

Якщо товар проданий на умовах франко-межа країни-покупця, то ціна контракту перераховується на ціну франко-межа України, шляхом виключення з ціни товару фактичних витрат у іноземній валюті по транспортуванню товару по території інших країн.

Товар, проданий на умовах СИФ або КАФ-порт країни-покупця, враховується по ціні ФОБ. У цьому випадку ціна контракті перераховується на ціну ФОБ шляхом виключення з ціни СИФ витрат по фрахту і страхуванню, а з ціни КАФ - витрат по фрахту.

Перерахунок вартості, вираженої у іноземній валюті, в гривни проводиться по курсу Національного Банку України на дату представлення декларації в митну установу.

При вартості товару до 500 гривень в графі проставляється «0», понад 500 гривень - округляється до цілих тисяч гривень.

Графа 47. «Числення митних зборів і зборів».

У першій колонці графи «Вигляд» вказується шифр платежу відповідно до «Класифікатора митних платежів».

У другій колонці графи «Основа нарахування» вказується вартість, вказана в графі 42. Якщо платіж обчислюється не у відсотках, то колонка не заповнюється.

У третій колонці графи «Ставка» вказується встановлений розмір ставки.

У четвертій колонці графи «Сума» вказується:

«бн» - безготівковий розрахунок через банк;

«кт» - внесення плати готівкою в касу митниці;

«гп» - платіж ще не зроблений, але представлений гарантійний лист.

Вказівка відомостей про платежі за проведення митних процедур по додаткових листах проводиться один раз в лівому нижньому кутку нижньої графи 47 кожного додаткового листа.

Графа В. «Подробиці підрахунку»

В графі вказується шифр платежу відповідно до «Класифікатора митних платежів», загальна сума платежів по даному шифру, що складається з платежів по декларації і кожному додатковому листу, а також платіжні реквізити.

Графа 54. «Місце і дата».

У графі вказуються місце і дата заповнення декларації; прізвище і ініціали особи, уповноваженої на декларування товарів підприємством, вказаним в графі 14; ним посада; його особистий підпис; друк, номер телефону і телекса підприємства - декларанта.

Правила заповнення декларації

при ввезенні товарів в Україну.

Декларантом заповнюються наступні графи декларації: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, В, 54.

Графи 3, 5, 6, 11, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 54 заповнюються в тому ж порядку, як при вивозі товарів. Інші графи при ввезенні товарів не заповнюються.

Порядок заповнення граф:

Графа 1. «Тип декларації».

У першому підрозділі вказується назва операції: імпорт - НИМ, у другому - 2.

У третьому підрозділі вказуються:

1 - якщо імпортером ввозиться продукція, призначена для власних потреб;

0 - якщо імпортером ввозиться продукція, не призначена для власних потреб.

Графа 2. «Відправник/експортер»

В графі вказуються найменування і поштова адреса іноземного підприємства, яке відправляє товари.

Графа 8. «Одержувач/імпортер».

У графі вказуються найменування і поштова адреса підприємства, яке імпортує товари.

Під імпортером розуміється підприємство, що уклало контракт (договір) на імпорт товарів, що декларуються.

У верхній частині графи після знака «№» вноситься 8-значний код цього підприємства по «Класифікатору підприємств і організацій».

У нижній частині графи вказуються реєстраційний номер підприємства, отриманий в МВС України, і дата видачі свідчення про реєстрацію.

Графа 15.«Країна відправлення».

У графі вказується коротка назва країни, з якої товари були відправлені в Україну відповідно до «Класифікатора країн світу і територій».

Графа 15а. «Код країни відправлення».

У графі вказується цифровий код країни, з якої товари були відправлені в Україну. Код вказується відповідно до «Класифікатора країн світу і територій».

Графа 16. «Країна походження».

У графі вказується коротка назва країни походження товару відповідно до «Класифікатора країн світу і територій».

Якщо в момент виконання контракту країна походження товару невідома, то в графі вказується «невідома».

Якщо товари відбуваються з різних країн, то в графі вказується «різні».

Графа 18. «Транспортний засіб при відправленні».

Графа 21. «Транспортний засіб на межі».

Порядок заповнення граф співпадає з порядком заповнення відповідних граф при вивозі товарів, але применительно до транспортних засобів, на яких товари ввозяться в Україну (гр. 21) і доставляються у внутрішні митні установи (гр. 18).

Графа 22. «Валюта і загальна фактурная вартість товарів».

У лівому підрозділі вказується цифровий код валюти рахунку згідно «з Класифікатором валют».

У правому підрозділі вказується цифрами загальна вартість партії товарів, що декларується.

Загальна вартість партії товарів, що декларується складається з вартостей товарів, що указуються в графах 42 декларації і додаткових листів.

Графа 29. «Митниця на межі».

У графі вказується назва митної установи, через яку товари ввозяться в Україну, а також його код згідно «з Класифікатором митних установ».

Графа 31. «Вантажні місця і опис товарів».

«Маркіровка і кількість - номери контейнерів - опис товару».

Порядок заповнення графи співпадає з порядком її заповнення при вивозі товарів.

У лівому нижньому кутку у виділеному полі вказується 8-значний код підприємства-споживача товару, що декларується відповідно до «Класифікатора підприємств і організацій».

Якщо споживачів декілька, то вказується код підприємства, яке імпортує даний товар.

Графа 34. «Код країни походження».

У графі вказується цифровий код країни походження товару відповідно до «Класифікатора країн світу і територій».

Якщо країна походження невідома, то в графі вказується «000».

Графа 36. «Преференції».

У графі вказується код звільнення від оплати митним збором відповідно до «Класифікатора звільнень від оплати митним збором».

Якщо товар, що увозиться не звільнений від оплати митним збором, в графі вказується «00».

Графа 40. «Загальна декларація/попередній документ».

Заповнюється у випадку, якщо раніше увезене майно стало об'єктом зовнішньоторгівельного купівлі-продажу або міни, а також при ввезенні в Україну комплектного об'єкта.

У графі вказується номер декларації, представленої при ввезенні в Україну цього майна або комплектного об'єкта (вказані номери проставляються митними установами в графі 7 декларації).

Графа 42. «Фактурная вартість товару».

У графі вказується цифрами вартість товару, що декларується в графі 31, розрахована в цінах СИФ-порт або франко-межа України в гривнях.

Якщо товар куплений на умовах ФОВ або франко-межа продавця, то ціна контракту перераховується на ціну СИФ-порту або франко-межа України шляхом додавання до ціни товару фактичних витрат у іноземній валюті по страхуванню, транспортуванню товару і інших подібних невключених товарів, необхідних для купівлі і підвезення товару до межі України.

Якщо товар куплений на умовах КАФ-порт України, то ціна контракту перераховується на ціну СИФ-порт України шляхом додавання до ціни товару фактичних витрат у іноземній валюті по страхуванню і інших подібних невключених витрат, необхідного для купівлі і підвезення товару до межі України.

Перерахунок вартості, виражений у іноземній валюті, в гривни переводиться відповідно до графи 46.

Графа 46. «Статистична вартість».

Вказується вартість товару, обчислена по купованій ціні ФОБ або франко-межа продавця в цілих тисячах гривень.

Якщо товар куплений на умовах франко-межа України, то ціна контракту перераховується на ціну франко-межа країни продавця шляхом виключення з ціни товару фактичних витрат у іноземній валюті по транспортуванню товару по території інших країн.

Товар, куплений на умовах СИФ або КАФ-порт України, враховується по ціні ФОБ. У цьому випадку ціна контракту перераховується на ціну ФОБ шляхом виключення з ціни СИФ витрат по фрахту і страхуванню, а з ціни КАФ витрат по фрахту.

Перерахунок вартості товару до 500 гривень в графі вказується «0», понад 500 гривень - округляється до цілих тисяч гривень.

Графа 47. «Числення митних зборів і зборів».

Спочатку вказуються відомості про платежі за проведення митних процедур в тому ж порядку, як при вивозі товарів.

Потім вказуються відомості про митний збір або замінюючі її платежах таким чином:

У першій колонці графи «Вигляд» вказується шифр платежу відповідно до «Класифікатора митних платежів».

У другій колонці графи «Основа нарахування» вказується вартість, вказана в графі 42. Якщо платіж обчислюється не у відсотках, то колонка не заповнюється.

У третій колонці графи «Ставка» вказується ставка мита або коефіцієнт замінюючого її платежу.

У четвертій колонці графи «Сума» вказується належна сума платежу.

У п'ятій колонці графи «СП» (спосіб платежу) вказується:

«бн» - безготівковий розрахунок через банк;

«кт» - внесення плати готівкою через касу митниці;

«гп» - платіж ще зроблений, але представлений гарантійний лист;

«00» - платіж проводитися не повинен.

Графа В. «Подробиці підрахунку».

Спочатку вказуються відомості про платежі за проведення митних процедур в тому ж порядку, як при вивозі товарів.

Потім вказуються відомості про митний збір або замінюючі її платежі таким чином:

- шифр платежу відповідно до «Класифікатора митних платежів»;

- загальна сума платежів по даному шифру, що складається з платежів по декларації і кожному додатковому листу;

- платіжні реквізити.

Правила заповнення декларації при транзиті

іноземних товарів.

Декларантом заповнюються наступні графи декларації: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 44, 47, В, 54.

Графи 2, 3, 5, 8, 14, 17, 17а, 19, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 37, 38, 54 заповнюються в тому ж порядку, як при вивозі товарів.

Графи 15, 15а, 16, 21, 34 заповнюються в тому ж порядку, як при ввезенні товарів. Інші графи при транзиті не заповнюються.

Порядок заповнення граф:

Графа 1. «Тип декларації».

У першому підрозділі вказується назва операції: транзит - «ТР», у другому - 8. Третій підрозділ не заповнюється.

Графа 2. «Відправник/експортер.

У графі вказуються найменування і адреса іноземного підприємства, що уклало з українською організацією договір на транзит іноземних товарів через територію України.

Графа 31. «Вантажні місця і опис товару».

«Маркіровка і кількість - номери контейнерів - опис товару».

Заповнюється відповідно до порядку заповнення цієї графи при вивозі товару з України за винятком вимог, вказаних в двох останніх абзацах.

Графа 44. «Додаткова інформація».

У графі вказується організація, що видала дозвіл на транзит, дата і номер дозволу. Дозвіл представляється разом з декларацією. При відсутності оригіналу дозволяється представляти його копію, при цьому причини відсутності оригіналу дозволу вказуються в цій же графі.

Якщо іноземні товари переміщаються по території України на транспортному засобі, відмінному від вказаного в графі 21, то вказується вигляд транспорту, пізнавальний знак і національна приналежність цього транспортного засобу.

Графа 47. «Нарахування митних зборів і зборів».

Графа заповнюється в тому ж порядку, як при вивозі товарів, але застосовно до транзиту іноземних товарів.

Правила заповнення декларації при вивозі

майна з України.

Декларантом заповнюються наступні графи декларації 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 17, 17а, 22, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47, В, 54.

Графи 3, 5, 6, 8, 14, 17, 17а, 28, 32, 33, 35, 37, 38, В, 54 заповнюються в тому ж порядку, як при вивозі товарів, але застосовно до майна.

Порядок заповнення граф:

Графа 1. «Тип декларації».

У першому підрозділі вказується найменування операції: вивіз майна - «ЕИ». У другому підрозділі вказується - 1. Третій підрозділ графи не заповнюється.

Графа 2. «Відправник/експортер».

У графі вказуються найменування і поштова адреса підприємства, що відправляє майно за межу.

У верхній частині графи після знака «№» вноситься 8-значний код цього підприємства відповідно до «Класифікатора підприємств і організацій».

Графа 22. «Валюта і загальна фактурная вартість товарів».

У лівому підрозділі вказується цифровий код валюти оцінки майна відповідно до «Класифікатора валют».

У правому підрозділі вказується цифрами загальна сума оцінки партії майна, що декларується. Загальна сума оцінки партії майна, що декларується складається з сум, вказаних в графах 42 декларації і додаткових листів.

Графа 31. «Вантажні місця і опис товарів».

Заповнюється відповідно до порядку заповнення цієї графи при вивозі товарів з України за винятком вимог, вказаних в двох останніх абзацах.

Графа 40. «Загальна декларація/попередній документ».

Заповнюється при вивозі з України раніше тимчасово увезеного в Україну майна, а також у разах остаточного залишення за межею тимчасово вивезеного з України майна.

У графі вказується номер декларації, представленої при ввезенні тимчасово майна, що увозиться в Україну, або при вивозі майна, що вивозиться за межу.

Графа 42. «Фактурная вартість товару».

У графі вказується цифрами оцінка майна, що декларується в графі 31, обчислена в цінах ФОБ або франко-межа України в гривнах.

Якщо майно оцінене в інакших цінах, перерахунок в ціни ФОБ або франко-межа України виготовляється у відповідності з порядком заповнення графи 42 при вивозі товарів.

Перерахунок суми оцінки у іноземній валюті в гривни виготовляється в тому ж порядку.

Сума оцінки повинна відповідати ціні, яка була б сплачена у випадку, якби це майно було товаром.

Графа 44. «Додаткова інформація».

У графі вказуються:

- номер транспортного документа;

- номери і дати дозволів інших державних органів, якщо майно підлягає контролю цих органів;

- наступний текст при тимчасовому вивозі майна з України: «Зобов'язуюся увезти зворотно майно до «_» _ 199_ р.».

Графа 47. «Числення митних зборів і зборів».

Заповнюється в тому ж порядку, як при вивозі товарів, але застосовно до майна. У випадку, якщо платіж проводитися не повинен, то в колонці «СП» вказується «00».

Правила заповнення декларації при ввезенні

майна в Україну.

Декларантом заповнюються наступні графи декларації: 1, 2. 3, 5, 6, 8, 14, 15, 15а, 16, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 47, В, 54.

Графи 3, 5, 6, 14, 15, 15а, 16, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, В, 54 заповнюються в тому ж порядку, як при вивозі товарів. Порядок заповнення граф:

Графа 1. «Тип декларації».

У першому підрозділі вказується назва операції: ввезення майна - «ИИ». У другому підрозділі вказується - 2. Третій підрозділ графи не заповнюється.

Графа 2. «Відправник/експортер».

У графі вказуються найменування і поштова адреса підприємства, що відправляє майно в Україну.

Графа 8. «Одержувач/імпортер».

У графі вказуються найменування і поштова адреса підприємства, розташованого на території України, якому призначається майно.

У верхній частині графи, після знака «№», вказується 8-значний код цього підприємства відповідно до «Класифікатора підприємств і організацій».

Графа 22. «Валюта і загальна фактурная вартість товарів».

У лівому підрозділі вказується цифровий код валюти оцінки майна відповідно до «Класифікатора валют».

У правому підрозділі вказується цифрами загальна сума оцінки партії майна, що декларується, яка складається з сум, що указуються в графах 42 декларації і додаткових листів.

Графа 31. «Вантажні місця і опис товарів».

Заповнюється відповідно до порядку заповнення цій графі при вивозі товарів з України за винятком вимог, вказаних в двох останніх абзацах.

Графа 40. «Загальна декларація/попередній документ».

Заповнюється при ввезенні в Україну раніше тимчасово вивезеного з України майна, а також при остаточному залишенні в Україні тимчасово увезеного майна.

У графі вказується номер декларації, представленої при вивозі з України тимчасового майна, що вивозиться або при ввезенні в Україну майна, що тимчасово увозиться.

Графа 42. «Фактурная вартість товару».

У графі вказується цифрами сума оцінки майна, що декларується в графі 31, обчислена в цінах СИФ-порт або франко-межа України, виготовляється у відповідності з порядком заповнення графи 42 при ввезенні товарів.

Перерахунок суми оцінки у іноземній валюті в гривни виготовляється в тому ж порядку.

Сума оцінки повинна відповідати ціні, яка була б сплачена у випадку, якби це майно було товаром.

Графа 44. «Додаткова інформація».

У графі вказуються:

- номер транспортного документа;

- номери і дати дозволів інакших державних органів, якщо майно підлягає контролю цих органів;

- наступний текст при тимчасовому ввезенні майна в Україну: «Зобов'язуюся вивезти зворотно майно до «_» _ 199_ р.».

Правила заповнення попередньої декларації

при ордерному постачанні.

На товари, що вивозяться з України по ордерному постачанні, представляється попередня вантажна митна декларація.

Декларантом заповнюються наступні графи декларації: 1, 2, 3, 5, 6, 14, 21, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 44, 54.

Графи 3, 14, 21, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 54 заповнюються в тому ж порядку, як при вивозі товарів.

Порядок заповнення граф:

Графа 1. «Тип декларації».

У першому підрозділі вказується назва операції: ордерне постачання - «ОП». У другому підрозділі вказується цифра 1. Третій підрозділ не заповнюється.

Графа 2. «Відправник/експортер».

У графі вказуються найменування і поштова адреса підприємства, що вивозить товари з України.

У верхній частині графи, після знака «№», вноситься 8-значний код цього підприємства відповідно до «Класифікатора підприємств і організацій».

У нижній частині графи вказується реєстраційний номер цього підприємства, отриманий в МВС України, і дата видачі свідчення про реєстрацію.

Графа 44. «Додаткова інформація».

Декларантом дається зобов'язання про те, що він представить вантажну митну декларацію, заповнену в порядку, передбаченому для товарів, що вивозяться з України, після укладення договору зовнішньоторгівельного купівлі-продажу або міни, але не пізніше за один місяць з моменту висновку контракту.

Правила заповнення загальної декларації при вивозі

з України і при ввезенні в Україну комплектного об'єкта.

Декларантом при вивозі комплектного об'єкта з України заповнюються наступні графи загальної декларації: 1, 2, 8, 11, 14, 17, 17а, 22, 24, 28, 31, 33, 37, 44, 54.

Графи 2, 3, 8, 11, 14, 17, 17а, 24, 28, 37, 44, 54 заповняться в тому ж порядку, як при вивозі товарів з України.

При ввезенні комплектного об'єкта в Україну декларантом заповнюються наступні графи загальної декларації: 1, 2, 8, 11,. 14, 15, 15а, 22, 24, 28, 31, 33, 44, 54.

Графи 2, 8, 11, 14, 15, 15а, 24. 28, 44, 54 заповнюються в тому ж порядку, як при ввезенні товарів в Україну.

Порядок заповнення граф:

Графа 1. «Тип декларації».

У першому підрозділі вказується назва операції: комплектний об'єкт - «ДО».

При вивозі комплектного об'єкта з України у другому підрозділі вказується - 1, в третьому підрозділі вказується - «ЕК».

При ввезенні комплектного об'єкта в Україну у другому підрозділі вказується - 2, в третьому підрозділі вказується - «НИМ».

Графа 22. «Валюта і загальна фактурная вартість товарів».

У лівому підрозділі вказується цифровий код валюти рахунку згідно «з Класифікатором валют».

У правому підрозділі вказується цифрами вартість всієї операції, розрахована в цінах чи ФОБ франко-межа України - при вивозі комплектного об'єкта з України і СИФ-порт або франко-межа України - при ввезенні комплектного об'єкта в Україну.

Перерахунок інакших цін в ціни ФОБ, СИФ-порт або франко-межа України аналогічний порядку заповнення графи 42 відповідно при вивозі товарів з України або ввезенні товарів в Україну.

Заповненим таким чином декларація представляється митній установі, в зоні діяльності якого знаходиться підприємство, що уклали контракт на постачання такого об'єкта.

Загальна декларація повинна представлятися до початку постачання.

На кожну конкретну партію обладнання, що поставляється в рамках такого контракту, декларація заповнюється в порядку, передбаченому для ввезення в Україну або вивозу з України товарів. Декларування і пред'явлення таких партій до митного контролю здійснюється в загальному порядку.

Правила заповнення ГТД при декларуванні

транспортних послуг.

Декларантом заповнюються наступні графи декларації: 1, 2, 8, 11, 14, 17, 17а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 42, 44, 46, 47, В, 54.

Інші графи не заповнюються.

Порядок заповнення граф:

Графа 1. «Тип декларації».

У першому підрозділі вказується назва операції: експорт - ЕК, у другому - 1 (У) (послуги).

Графа 2. «Відправник/експортер».

У графі вказуються найменування і поштова адреса підприємства, яке надає транспортні послуги по переміщенню вантажів, багажу і пасажирів через митну межу України на орендованому або власному транспортному засобі. У верхній частині графи, після знака «№», вказується 8-значний код цієї організації відповідно до «Класифікатора підприємств і організацій». У нижній частині графи вказується реєстраційний номер підприємства, отриманий в МВС України і дата видачі свідчення про реєстрацію.

Графа 21. «Транспортний засіб на межі».

Вказується транспортний засіб, за допомогою якого надаються послуги по переміщенню вантажу, багажу і пасажирів через митну межу України.

Графа 22. «Валюта і загальна фактурная вартість товарів».

Вказується цифровий код валюти рахунку згідно «з Класифікатором валют». У правому підрозділі вказується загальна вартість послуг, що декларуються.

Графа 31. «Вантажні місця і опис товару».

Вказується найменування товару і вигляд транспорту (наприклад: «Транспортні послуги по переміщенню пасажирів в кількості 40 чоловік автомобільним транспортом»).

Графа 33. «Код товару».

Вказується код послуги згідно «з Тимчасовим класифікатором послуг у зовнішньоекономічній діяльності».

Графа 42. «Фактурная вартість товару».

Вказується контрактна вартість транспортних послуг в гривнах, перерахована по курсу Національного банку України на дату представлення декларації митній установі. У грае вказується вартість послуг, що декларуються в графі 31, обчислених в цінах ФОБ або франко-межа України в гривнах. Якщо послуги надаються на інакших умовах, то проводитися перерахунок відповідної ціни в ціни ФОБ або франко-межа України.

Графа 44. «Додаткова інформація/представляючий документи».

Крім відомостей, передбачених «Інструкцією про порядок заповнення ГТД», зокрема, номери і дати контракту про надання транспортних послуг, в цій графі вказуються номер і дата контракту (договору) на оренду транспортного засобу, якщо він не належить підприємству, що надає транспортні послуги і поштову адресу власника транспортного засобу.

Графа 46. «Статистична вартість».

Вказується загальна вартість транспортних послуг, що надаються в цілих тисячах гривень.

Графа 47. «Числення митних зборів і зборів».

Числення митних платежів здійснюється виходячи з суми, вказаної в графі 22.

Порядок стягування митних платежів.

1. Суми, належні стягненню митних платежів у іноземній валюті або у валюті, діючій на території України, перераховуються через банківські установи на рахунки митних органів, що здійснюють митне оформлення товарів або майна, або вносяться готівкою в касу митниці

2. Документом, що є основою для внесення плати за проведення митних процедур служить ГТД або її копія.

3. Випуск товарів або майна здійснюється митними органами після внесення всіх митних платежів.

4. Суми зборів за митне оформлення товарів або майна визначаються «Ставками митних зборів», встановленими Постановою Кабінету Міністрів України № 504 від 26.08.92 м.