Реферати

Реферат: Аналіз зовнішньої середи організації

загрузка...

Особливості розслідування злочинів у сфері обороту контрафактной продукції. Поняття обороту контрафактних аудіовізуальних добутків і фонограм; злочину, зв'язані з ними: криміногенні детермінанти, кримінально-правова характеристика; проблематика розслідування; міри протидії злочинам, їхнє удосконалювання.

Вплив складу розчинника на микроволновий синтез нанопорошка CuInSe2. Розробки по одержанню наночастиц CIS найбільш зручним і вигідним способом. Застосування мікрохвильового нагрівання в полиольном синтезі. Визначення оптимального об'ємного складу розчинника для мікрохвильового синтезу нанопорошка селеноиндата міді.

Зовнішній державний борг Російської Федерації. Що таке фінанси? Поняття "фінанси". Державний кредит. Класифікація державного кредиту. Державні позики. Зовнішній державний кредит. Міжнародні кредитно-фінансові організації.

Формування культури спілкування в дітей старшого дошкільного віку в проектній діяльності. Аналіз проблеми морального розвитку дошкільників: сутність дисциплінованості і культури поводження, методичні основи її вивчення. Культура спілкування; причини не удосконалювання мовного етикету, методи і прийоми його розвитку; експеримент у ДОУ.

Аналіз організації діловодства в дошкільній установі (на прикладі муніципальної дошкільної освітньої установи дитячого саду 19 - центра розвитку дитини м. Россоши Россошанского муніципального району Воронезької області). Історія створення, загальна характеристика, напрямки й організаційно-правовий статус МДОУ №19. Основні управлінські документи установи, організація оперативного й архівного збереження документів. Розробка посадової інструкції діловода.

загрузка...

КУРСОВА РОБОТА

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ СЕРЕДИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Реферат.

Дана курсова робота містить 58 сторінок, 5 таблиць, 1 додаток, 7 малюнків, 22 джерела.

Перелік ключових слів: зовнішня середа, микроокружение, макроокружение, взаимосвязанность, складність, рухливість, невизначеність зовнішньої середи

Об'єкт дослідження: підприємство ВАТ «Теплоїзоляция»

Мета роботи: дати аналіз мікро- і макроокружения ОАО «Теплоїзоляция» і впливи зовнішньої середи на організацію роботи підприємства.

Методи дослідження: порівняння, зіставлення, аналізу оцінки і узагальнення, нормативний і позитивний аналіз.

Отримані результати: на основі проведеного аналізу вироблені шляхи і методи здійснення комплексного аналізу зовнішньої середи організації ВАТ «Теплоїзоляция».

Міра впровадження: Часткова.

Область застосування: в практиці роботи економіста, в учбовому курсі «Мікроекономіка», як допомога для вдосконалення здійснення аналізу зовнішньої середи організації.

Зміст:

Вступ. 5

1. Суть і значення аналізу зовнішньої середи для організації. 7

1.1. Зміст і необхідність проведення аналізу зовнішньої середи.. 7

1.2. Аналіз макроокружения.. 12

1.3. Аналіз микроокружения.. 19

2. Аналіз зовнішньої середи ВАТ «Теплоїзоляция». 29

2.1. Загальні відомості про організацію.. 29

2.2. Аналіз макроокружения ОАО «Теплоїзоляция».. 30

2.3. Аналіз микроокружения ОАО «Теплоїзоляция».. 41

3. Шляхи підвищення ефективності аналізу зовнішньої середи на ВАТ «Теплоїзоляция». 48

Висновок. 55

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 56

Додаток. 58

Введення.

Актуальність теми зумовлена тим, що сучасна зовнішня середа підприємств характеризується надзвичайно високою мірою складності, динамизма і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін у зовнішній середі - основна умова в бізнесі і інших сферах життєдіяльності. Більш того у все зростаючому числі випадків - це умова виживання і розвитку. Організації повинні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін в навколишньому середовищі і ефективно на них реагувати. З іншого боку, необхідно мати на увазі, що самі організації генерують зміни у зовнішній середі, випускаючи нові, наприклад, види товарів і послуг, використовуючи нові види сировини, матеріалів, енергії, обладнання, технологій.

Будь-яка організація знаходиться і функціонує в середовищі. Кожна дія всіх без виключення організацій можлива тільки в тому випадку, якщо середа допускає його здійснення. Внутрішня середа організації є джерелом її життєвої сили, а зовнішня середа - джерело, живильне організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні.

Динамізм і висока міра невизначеності чинників зовнішньої середи значно ускладняють процедури розробки і прийняття управлінських рішень. Тому керівники як зарубіжних, так і вітчизняних підприємств гостро відчувають потребу в систематичній, оперативній і всебічній інформації про стан і можливі зміни, що відбувається у зовнішній середі. Разом з тим в реальній практиці більшість російських підприємств не приділяє належної уваги чинникам зовнішньої середи, що в значній мірі зумовлено недостатньою опрацьованістю теоретичних і методологічних основ організації її дослідження з урахуванням національної, регіональної і галузевої специфіки.

Необхідно відмітити, що значна кількість розробок в області дослідження зовнішньої середи організації приділяє основну увагу вивченню лише окремих її чинників. У місці з тим, сучасна ринкова ситуація вимагає комплексного дослідження зовнішньої середи на основі інтеграції різноманітних економічних, соціально-політичних, правових і технологічних аспектів.

Для того щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю стратегію в життя, керівництво повинно мати поглиблене уявлення про зовнішню середу, тенденції її розвитку і місце, займане в ній організацією. При цьому зовнішнє оточення, нарівні з внутрішньою середою, вивчається стратегічним управлінням насамперед для того, щоб розкрити ті загрози і можливості, які організація повинна враховувати при визначенні своїх цілей і задач, при їх досягненні, а також для більш ефективного використання свого потенціалу.

1. Суть і значення аналізу зовнішньої середи для організації.

1.1. Зміст і необхідність проведення аналізу зовнішньої середи.

Для почала необхідно визначитися з самим поняттям терміну «зовнішня середа», під яким розуміється сукупність суб'єктів і сил, що знаходяться за межами організації, і що впливають який-небудь чином на її діяльність. У науковій літературі існує досить багато точок зору з приводу структури зовнішньої середи. Але найбільш широко поширений підхід, згідно з яким у зовнішній середі будь-яких організацій виділяють два рівні: мікро- і макросреду.

Проблема взаємовідношення організації і середи в науці стала розглядатися уперше в роботах А. Богданова і Л. фон Берталанфі в першій половині ХХ віку. Однак в менеджменті значення зовнішньої середи для організацій було усвідомлене тільки в 60-е роки в умовах посилення динамизма її чинників і наростання кризових явищ в економіці. Це послужило відправною точкою для інтенсивного використання системного підходу в теорії і практиці управління, з позицій якого будь-яка організація стала розглядатися як відкрита система, взаємодіюча із зовнішньою середою. Подальший розвиток даної концепції привів до виникнення ситуационного підходу, згідно з ним вибір методу управління залежить від конкретної ситуації, що характеризується в значній мірі певними зовнішніми змінними.

Первинна зовнішня середа організації розглядалася як задані умови діяльності, непідконтрольні керівництву. У цей час пріоритетною є точка зору про те, що для того, щоб вижити і розвиватися в сучасних умовах будь-яка організація повинна не тільки пристосовуватися до зовнішньої середи шляхом адаптації своєї внутрішньої структури і поведінки на ринку, але і активно формувати зовнішні умови своєї діяльності, постійно виявляючи у зовнішній середі загрози і потенційні можливості. Це положення лягло в основу стратегічного управління, що використовується передовими фірмами в умовах високої невизначеності зовнішньої середи. Первинним етапом і інформаційною основою стратегічного управління є дослідження зовнішньої середи фірми, тобто системний збір і аналіз інформації про неї.

Аналіз зовнішньої середи звичайно вважається початковим процесом стратегічного управління, оскільки забезпечує базу для визначення як місії і цілей фірми, так і для виробітку стратегій поведінки, що дозволяють фірмі виконати місію і досягнути своїх цілей. Він являє собою процес, за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до організації чинники, щоб визначити можливі загрози для фірми.

Аналіз зовнішнього оточення допомагає отримати важливі результати. Він дає організації час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок непередбачених обставин, час для розробки системи раннього попередження на випадок можливих загроз і час на розробку стратегій, які можуть перетворити колишні загрози в різного роду вигідні можливості.

З точки зору оцінки цих загроз і можливостей роль аналізу зовнішньої середи в процесі стратегічного планування укладається по суті у відповіді на три конкретних питання:

1. Де зараз знаходиться організація.

2. Де, на думку вищого керівництва, повинна знаходитися організація в майбутньому.

3. Що повинно зробити керівництво, щоб організація перемістилася з того положення, в якому вона знаходиться зараз, в те положення, де її хоче бачити керівництво надалі.

Для того щоб оцінити необхідність проведення ретельного аналізу зовнішнього оточення організації необхідно також розглянути характеристики зовнішньої середи, які надають безпосередній вплив на складність його здійснення. По-перше, до числа даних характеристик відноситься взаимосвязанность чинників зовнішньої середи. Під нею розуміється рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на інші чинники. Факт взаимосвязанности є значущим вже не тільки для ринків країни або регіону, але і для світового ринку. Дана взаємозалежність перетворила середу сучасних організацій в ту, що бурхливо змінюється. Керівники більше не можуть розглядати зовнішні чинники окремо, ізольовано один від одного. Фахівці навіть не так давно ввели поняття «хаотичних змін» для опису зовнішньої середи, яка характеризується ще більш швидкими темпами змін і більш сильною взаимосвязанностью.

По-друге, можна відмітити таку характеристику як складність зовнішньої середи. Це число чинників, на які організація зобов'язана реагувати, а також рівень вариантности кожного чинника. Якщо говорити про число зовнішніх чинників, на які підприємство реагує, то якщо на неї давлять державні постанови, часте переукладення договорів з профспілками, декілька зацікавлених груп впливу, численні конкуренти і прискорені технологічні зміни, можна затверджувати, що ця організація знаходиться в більш складному оточенні, ніж, покладемо, організація, стурбована діями усього трохи постачальників, трохи конкурентів, при відсутності профспілок і уповільненій зміні технології. Організації, працюючі в нескладному середовищі, володіють однією перевагою: їм доводиться мати справу всього лише з декількома категоріями даних, необхідних для прийняття управлінських рішень. Внаслідок цього в менш складному оточенні потрібна і менш складна організаційна структура, але оскільки різні організації функціонують в різних середовищах, ситуационний підхід визначає, що не існує і найкращої організаційної структури.

По-третє, треба виділити рухливість середи. Під нею розуміється швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні організації. Багато які дослідники відмічають таку тенденцію, що оточення сучасних організацій змінюється з наростаючим весь час швидкістю. Однак притому, що ця динаміка є загальною, є організації, навколо яких зовнішня середа особливо жвава. Наприклад, внаслідок досліджень виявилося, що швидкість зміни технології і параметрів конкурентної боротьби в фармацевтичній, хімічній і електронній промисловості вище, ніж в інших галузях. Швидкі зміни відбуваються в авіаційно-космічній промисловості, виробництві комп'ютерів, біотехнології і сфері телекомунікацій. Менш помітні відносні зміни зачіпають будівельну, харчову промисловість, виробництво тари і пакувальних матеріалів.

Крім того, рухливість зовнішнього оточення може бути вище для одних підрозділів організації і нижче для інших. Наприклад, в багатьох фірмах відділ досліджень і розробок стикається з високою рухливістю зовнішньої середи, оскільки він повинен відстежувати всі технологічні нововведення. З іншого боку, виробничий відділ може бути занурений у відносно середу, що повільно змінюється, що характеризується стабільним рухом матеріалів і трудових ресурсів. У той же час, якщо виробничі потужності розкидані по різних країнах світу або ж регіонах країни або початкові ресурси поступають з-за кордону, то виробничий процес може виявитися в умовах високоподвижной зовнішньої середи. Враховуючи складність функціонування в умовах високоподвижного зовнішнього оточення, організація або її підрозділи повинні спиратися на більш різноманітну інформацію, щоб приймати ефективні управлінські рішення відносно своїх внутрішніх змінних. Це робить прийняття рішень більш важким процесом.

В-четвертих, існує ще така характеристика зовнішньої середи як невизначеність. Вона є функцією кількості інформації, якою має в своєму розпорядженні організація (або особа) з приводу конкретного чинника, а також функцією упевненості в цій інформації. Якщо інформації мало або є сумніви в її точності, середа стає більш невизначеною, ніж в ситуації, коли є адекватна інформація і є основи вважати її високонадежной. Оскільки бізнес все більш стає глобальним заняттям, потрібно більше і більше інформації, але упевненість в її точності помітно знижується. Залежність від думок іноземних експертів або аналітичних матеріалів, викладених на іноземній мові, посилює невизначеність. Чим неопределеннее зовнішнє оточення, тим важче приймати ефективні рішення в області управління.

Всі ці характеристики зовнішньої середи організації говорять про високу динаміку і варіантний характер змін, що відбуваються в ній, що накладає на керівництво задачі як можна більш точного прогнозування, оцінки і аналізу чого склався зовнішнього оточення фірми з тим, щоб зазделегідь встановити характер і силу можливих загроз, що дозволить виробляти і адекватне ситуації коректувати вибрану стратегію. У результаті еволюції менеджменту змінювалися і удосконалювалися методи стратегічного планування і управління. У сучасних умовах найбільш дійовим вважається необхідність здійснювати превентивне реагування на зміни, що прогнозуються у зовнішній середі, оскільки тільки за допомогою цього можна не тільки вижити, пристосуватися, але і максимально ефективно використати резерви, що є у організації, а також можливості, виникаючі внаслідок змін, що відбуваються. Все це створює передумови для подальшого розвитку.

Такого роду управління передбачає раннє виявлення «слабих сигналів» яких-небудь змін як всередині, так і поза підприємством і швидке реагування на них. При цьому, повинне бути налагоджене постійне спостереження (моніторинг) за будь-якими подіями і явищами, що відбуваються у зовнішній середі підприємства.

Основними принципами, які необхідно враховувати при організації дослідження зовнішньої середи є принципи об'єктивності, системності, розвитку, регулярності, гнучкості і релевантности. Методи, які можна використати при даному аналізі можна об'єднати в дві основні групи: методи збору даних про зовнішню середу і методи аналізу і прогнозування її чинників. Останні включають в себе методи екстраполяції, структурно-аналітичні і експертні методи.

1.2. Аналіз макроокружения.

Макроокружение створює загальні умови середи знаходження організації. У більшості випадків макроокружение не носить специфічного характеру по відношенню до окремо взятої організації. Однак міра впливу стану макроокружения на різні організації різна. Це пов'язано як з відмінностями в сферах діяльності організацій, так і з відмінностями у внутрішньому потенціалі організацій. До складу компонентів макроокружения входять: економічна, політична, правова, соціальна, технологічна, природно-географічна (мал. 1.1.).

Рис. 1.1. Компоненти макроокружения організації.

Вивчення економічною компоненти макроокружения дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. Воно передбачає аналіз таких характеристик як величину валового національного продукту, темп інфляції, рівень безробіття, процентну ставку, продуктивність труда, норми оподаткування, платіжний баланс, норма накопичення і т. п. При вивченні економічною компоненти важливо звертати увагу на такі чинники як загальний рівень економічного розвитку, природні ресурси, що добуваються, клімат, тип і рівень развитости конкурентних відносин, структуру населення, рівень образованности робочої сили і величину заробітної плати.

Керівництво повинне також уміти оцінювати, як позначаться на операціях організації загальні зміни стану економіки. Стан цієї компоненти впливає на вартість всіх ресурсів, що вводяться і здатність споживачів купувати певні товари і послуги. Якщо, наприклад, прогнозується інфляція, керівництво може вважати бажаним збільшення запасів ресурсів, що поставляються організації і провести з робітниками переговори про фіксовану оплату труда з тим, щоб стримати зростання витрат в швидкому майбутньому. Воно може також вирішити зробити позику, оскільки при настанні термінів платежів гроші будуть коштувати дешевше і тим самим будуть частково компенсовані втрати від виплати відсотків. Якщо ж прогнозується економічний спад, організація може віддати перевагу шляху зменшення запасів готової продукції, оскільки можуть з'явитися труднощі її збуту, скоротити частину працівників або відкласти плани розширення виробництва.

Стан економіки може сильно вплинути на можливості отримання організацією капіталу для своїх потреб. Це, в основному, зумовлене тим, що федеральний уряд часто намагається згладити наслідки погіршення економічної обстановки, регулюючи податки, грошову масу і облікову ставку, що встановлюється ЦБ. Цей банк змінює умови отримання кредиту і підвищує (знижує) ставки відсотка, а також частку обов'язкових резервів для комерційних банків. Подібним образом, зниження податків збільшує масу грошей, які люди можуть витратити на меті не першої необхідності і, тим самим, сприяти стимулюванню бізнесу.

Поточний і стан економіки, що прогнозується може мати драматичний вплив на цілі організації. Вищепоказані чинники в економічному навколишньому середовищі повинні постійно діагностуватися і оцінюватися. Що для однієї організації представляється економічною загрозою, інша сприймає як можливість.

Аналіз правового регулювання, що передбачає вивчення законів і інших нормативних актів, що встановлюють правові норми і рамки відносин дає організації можливість визначити для себе допустимі межі дій у взаємовідносинах з іншими суб'єктами права і прийнятні методи відстоювання своїх інтересів. Вивчення правового регулювання не повинне зводитися тільки до вивчення змісту правових актів. Важливо звертати увагу на такі аспекти правової середи, як діяльність правової системи, що склався традиції в цій області і процесуальна сторона практичної реалізації законодавства.

Політична становляча макроокружения повинна вивчатися насамперед для того, щоб мати ясне уявлення про наміри органів державної влади відносно розвитку суспільства і про кошти, за допомогою яких держава збирається провести в життя свою політику. Вивчення політичною компоненти повинно концентруватися на з'ясуванні того, які програми намагаються провести в життя різні партійні структури, які групи лоббирования існують в органах державної влади, яке відношення у уряду існує по відношенню до різних галузей економіки і регіонів країни, які зміни в законодавстві і правовому регулюванні можливі внаслідок прийняття нових законів і нових норм, регулюючих економічні процеси. При цьому важливо уясняти такі базові характеристики політичної підсистеми, як те: яка політична ідеологія визначає політику уряду, наскільки стабільний уряд, наскільки воно спроможний провести політику, яка міра суспільного невдоволення і наскільки сильні опозиційні політичні структури, щоб, використовуючи це невдоволення, захопити владу в свої руки.

Деякі аспекти політичної обстановки представляють для організацій особливе значення. Один з них - настрій місцевої адміністрації, законодавчих органів всіх рівнів і судів відносно бізнесу. Тісно пов'язані з социокультурними тенденціями, в суспільстві ці настрої впливають на такі дії уряду, як оподаткування доходів фірм, встановлення податкових пільг або пільгового торгового мита, законодавство по захисту прав споживачів, стандарти на безпеку, стандарти на чистоту навколишнього середовища, контроль цін і заробітної плати і т. п.

Велике значення для компаній, ведучих операції або маючі ринки збуту в інших країнах, має чинник політичної стабільності. У країні-господарі для іноземного інвестора або для експорту продукції політичні зміни можуть привести до обмеження прав власності для іноземців (навіть до націоналізації іноземної власності) або встановлення спеціального мита на імпорт. Баланс платежів або проблеми з обслуговуванням зовнішнього боргу можуть утруднити отримання валюти, що вивозиться як прибуток. З іншого боку, політика може змінитися і в сторону, сприятливу для інвесторів, коли виникає потреба в притоці капіталу через рубіж.

Також необхідно помітити, що вплив цієї компоненти макроокружения не носить суворо однонаправлений характер, тобто вплив політики на організацію. Відбувається і взаємодія з державою. Воно може бути ефективному тільки в тому випадку, якщо буде перетин їх інтересів і цілей. З точки зору керівника державу повинно створювати умови, в яких можна ефективно досягати своїх цілей: умови інвестування, правова визначеність і т. д. А з точки зору політики керівник організації покликаний забезпечити реалізацію цілей і інтересів більш високого порядку, тобто забезпечення економічного зростання, зниження безробіття і інших великих суспільно-значущих проблем. Взаємодія ж організації з регіональними і муніципальними органами влади відбувається під час реєстрації фірми, сертифікації, реєстрації товарних знаків, стандартизації, екологічного контролю.

Вивчення соціальною компоненти макроокружения направлено на те, щоб уясняти вплив на бізнес таких соціальних явищ і процесів, як: відношення людей до роботи і якості життя; існуючі в суспільстві звичаї і вірування; цінності, що розділяються людьми; демографічні структури суспільства, зростання населення, рівень освіти, мобільність людей або готовність до зміни місця проживання і т. п. Значення соціальною компоненти дуже важливо, оскільки вона є всепроникающей, що впливає як на інші компоненти макроокружения, так і на внутрішню середу організації. Соціальні процеси змінюються відносно повільно. Однак якщо відбуваються певні соціальні зміни, то вони приводять до багатьох дуже істотних змін в оточенні організації. Тому організація повинна серйозно відстежувати можливі соціальні зміни. Соціальна компонента представляє соціальні процеси і тенденції, що відбуваються в суспільстві і впливаючі на діяльність організації. Ця складова впливає на рівень попиту, споживчі переваги, вибір ринку збуту продукції і т. д. Також вона визначає параметри регіонального ринку труда, від якого залежить месторасположение підприємства.

Аналіз технологічної компоненти дозволяє своєчасно побачити ті можливості, які розвиток науки і техніки відкриває для виробництва нової продукції, для удосконалення вироблюваної продукції і для модернізації технології виготовлення і збуту продукції. Прогрес науки і техніки несе в собі величезні можливості і не менш величезні загрози для фірм. Багато які організації не спроможний побачити нові перспективи, що відкриваються, оскільки технічні можливості для здійснення корінних змін переважно створюються за межами галузі, в якій вони функціонують. Спізнившись з модернізацією, вони втрачають частку свого ринку, що може привести до надто негативних наслідків для них.

Технологія є одночасно внутрішньою змінною і зовнішнім чинником великого значення. Технологічні нововведення впливають на швидкість застарення продукту, на те, як можна збирати, зберігати і розподіляти інформацію, а також на те, якого роду послуги і нові продукти чекають споживачі від організації. Очевидно, що організації, що мають справу безпосередньо з технологією високого рівня, наукоемкие підприємства повинні бути в стані швидко реагувати на нові розробки і самі пропонувати нововведення. Однак сьогодні, щоб зберегти конкурентоздатність, всі організації вимушені йти в ногу, принаймні, з тими розробками, від яких залежить ефективність їх діяльності. Аналіз технологічної зовнішньої середи може, щонайменше, враховувати зміни в технології виробництва, застосування комп'ютерів в проектуванні і наданні товарів і послуг або успіхи в технології коштів зв'язку. Не всі організації зазнають впливу швидкого науково-технічного прогресу, однак, керівництво обов'язкове повинно визначити, які чинники в технологічному зовнішньому середовищі можуть привести до створення «футурошока» (руйнівний процес, виникаючий через вплив дуже великих змін за дуже короткий час), який може привести до руйнування організацію.

Також виділяються в особливу групу природно-географічні чинники, пов'язані з кліматичними умовами, запасами природних ресурсів і енергетичною обстановкою.

Проводячи вивчення різних компонент макроокружения, дуже важливо мати на увазі два наступних моменти.

По-перше, це те, що всі компоненти макроокружения знаходяться в стані сильного взаємовпливу. Зміна в одній з компонент обов'язково приводить до того, що відбуваються зміни і в інших компонентах макроокружения. Тому їх вивчення і аналіз повинні вестися не окремо, а системно з відстеженням не тільки власне змін в окремій компоненті, але і із з'ясуванням того, як ці зміни позначаться на інших становлячих макроокружения.

По-друге, це те, що міра впливу окремих компонент макроокружения на різні організації різна. Зокрема, міра впливу виявляється по-різному в залежності від розміру організації, її галузевої приналежності, територіального розташування і т. п. Наприклад, вважається, що великі організації випробовують велику залежність від макроокружения, чим дрібні. Щоб враховувати це при вивченні макроокружения, організація повинна визначити для себе, які із зовнішніх чинників, що відносяться до кожної з компонент макроокружения, впливають значний чином на її діяльність. Крім того, організація повинна скласти список тих зовнішніх чинників, які є потенційними носіями загроз для організації. Також необхідно мати список тих зовнішніх чинників, зміни в яких можуть відкрити додаткові можливості для організації.

Для того щоб організація могла результативно вивчати стан компонент макроокружения, повинна бути створена спеціальна система відстеження зовнішньої середи. Дана система повинна здійснювати як проведення спеціальних спостережень, пов'язаних з якимись особливими подіями, так і проведення регулярних (звичайно один раз в рік) спостережень за станом важливих для організації зовнішніх чинників. Проведення спостережень може здійснюватися безліччю різних способів. Найбільш поширеними способами спостереження є:

- Аналіз матеріалів, опублікованих в книгах, журналах і інших інформаційних виданнях;

- Участь в професійних конференціях;

- Аналіз досвіду діяльності організації;

- Вивчення думки співробітників організації;

- Проведення внутриорганизационних зборів і обговорень.

Вивчення компонент макроокружения не повинне закінчуватися тільки констатацією того, в якому стані вони перебували раніше або ж в якому стані вони знаходяться на даний момент часу. Необхідно також розкрити ті тенденції, які характерні для зміни стану окремих важливих фактів і спробувати передбачити напрям розвитку цих чинників з тим, щоб передбачувати те, які загрози можуть чекати організацію і які можливості можуть відкритися перед нею в майбутньому.

Система аналізу макроокружения дає необхідний ефект тільки в тому випадку, якщо вона підтримується вищим керівництвом і дає йому необхідну інформацію, якщо вона тісно пов'язана з системою планування в організації і, нарешті, якщо робота аналітиків, працюючих в цій системі, поєднується з роботою фахівців з стратегічних питань, які спроможний прослідити зв'язок між даними про стан макроокружения і стратегічними задачами організації і оцінювати цю інформацію з точки зору загроз і додаткових можливостей реалізації стратегії організації.

1.3. Аналіз микроокружения.

Вивчення безпосереднього оточення організації направлене на аналіз стану тих складових зовнішньої середи, з якими організація знаходиться в безпосередній взаємодії. При цьому важливо підкреслити, що організація може впливати істотний чином на характер і зміст цієї взаємодії, тим самим вона може активно брати участь в формуванні додаткових можливостей і в запобіганні появі загроз її подальшому існуванню. До числа елементів микроокружения відносять: постачальників, споживачів, конкурентів, ринок робочої сили, інфраструктура (мал. 1.2.).

Саме виживання і існування організації залежить від її здатності знаходити споживачів результатів її діяльності і задовольняти її запити. Споживачі можуть сильно розрізнюватися за своєю природою і місцю, яке вони займають в ланцюжку просування товару. Споживачами можуть бути: фізичні і юридичні особи як в межах країни, так і за рубежем, громадські і державні організації. Виходячи з цього можна виділити п'ять клієнтурних ринків: споживчий, ринок виробників, ринок проміжних продавців, державних установ і міжнародний.

Аналіз покупців, як компоненти безпосереднього оточення організації, насамперед має своєю задачею складання профілю тих, хто купує продукт, що реалізовується організацією. Вивчення покупців дозволяє організації краще уясняти те, який продукт в найбільшій мірі буде прийматися покупцями, на який об'єм продажу може розраховувати організація, в якій мірі покупці привержени продукту саме даної організації, наскільки можна розширити коло потенційних покупців, що чекає продукт в майбутньому і багато що інше. Все це дозволить фірмі максимально ефективно використати свій виробничий потенціал.

Рис. 1.2. Склад микроокружения організації

Профіль покупця може бути складений за наступними характеристиками:

- Географічне месторасположение покупця;

- Демографічні характеристики покупця, такі, як вік, освіта, сфера діяльності і т. п.;

- Соціально-психологічні характеристики покупця, що відображають його положення в суспільстві, стиль поведінки, смаки, звички і т. п.;

- Відношення покупця до продукту, що відображає те, чому він купує даний продукт, чи є він сам користувачем продукту, як оцінює продукт і т. п.

Вивчаючи покупця, фірма також уясняти для себе, наскільки сильні його позиції по відношенню до неї в процесі торгу. Якщо, наприклад, покупець має обмежену можливість у виборі продавця потрібного йому товару, то його сила торгуватися істотно ослаблена. Якщо ж навпаки, то продавець повинен шукати заміну даному покупцю іншим, який мав би менше можливостей у виборі продавця. Торгова сила покупця залежить, наприклад, також від того, наскільки істотно для нього якість купованої продукції. Існує цілий ряд чинників, що визначають торгову силу покупця, які обов'язково повинні бути розкриті і вивчені в процесі аналізу покупця. До числа таких чинників відносяться наступні:

- Співвідношення міри залежності покупця від продавця зі мірою залежності продавця від покупця;

- Об'єм закупівель, здійснюваних покупцем;

- Рівень інформованості покупця;

- Наявність заміняючих продуктів;

- Вартість для покупця переходу до іншого продавця такого ж продукту;

- Чутливість покупця до ціни, що залежить від загальної вартості здійснюваних ним закупівель, його орієнтації на певну марку, наявність певних вимог до якості товару, його прибутку, системи стимулювання і відповідальності осіб, що приймає рішення про купівлю.

Організація може збільшити свою прибутковість і ринкову стійкість шляхом пошуку таких споживачів, які найбільш чуйні з точки зору ціни, якості і сервісу. Для цього необхідне проведення маркетингових досліджень. Головне їх питання полягає в тому, як протікає процес прийняття рішення про купівлю. На це можуть вплинути дуже сильний чином культурно-психологічні чинники.

Аналіз постачальників направлений на виявлення тих аспектів в діяльності суб'єктів, постачаючих організацію різними видами сировини, напівфабрикатами, енергетичними і інформаційними ресурсами, фінансами і т. п., від яких залежать ефективність роботи організації, собівартість і якість вироблюваного організацією продукту.

Постачальники матеріалів і комлектуючий виробів, якщо вони володіють великою силою, можуть поставити організацію в дуже сильну залежність від себе. Тому при виборі постачальників дуже важливо глибоко і всебічно вивчити їх діяльність і їх потенціал з тим, щоб зуміти побудувати такі відносини з ними, які забезпечували б організації максимум сили у взаємодії з постачальниками. Конкурентну силу постачальника визначають наступні чинники:

- Рівень специализированности постачальника;

- Величина вартості перемикання постачальника на інших клієнтів;

- Міра специализированности покупця в придбанні певних ресурсів;

- Концентрированность постачальника на роботі з конкретними клієнтами;

- Важливість для постачальника об'єму продажу.

При вивченні постачальників матеріалів і комлектуючий насамперед потрібно звертати увагу на наступні характеристики їх діяльності:

- Вартість товару, що поставляється;

- Гарантія якості товару, що поставляється;

- Тимчасової графік постачання товарів;

- Пунктуальність, обов'язковість виконання умов постачання товару.

Вивчення конкурентів, тобто тих, з ким організації доводиться боротися за ресурси, які вона прагне отримати із зовнішньої середи, щоб забезпечити своє існування, поміщається особливу і дуже важливу в стратегічному управлінні. Дане вивчення направлене на те, щоб виявити слабі і сильні сторони конкурентів і на базі цього будувати свою стратегію конкурентної боротьби.

Конкурентна середа формується не тільки внутрішньогалузевими конкурентами, виробляючими аналогічну продукцію і реалізуючий її на одному і тому ж ринку. Суб'єктами конкурентної середи є також і ті фірми, які проводять заміняючий продукт. Крім них на конкурентну середу організації впливають помітний чином її покупці і постачальники, які, володіючи силою до торгу, можуть помітно ослабити позицію організації на полі конкуренції. Все це може характеризувати модель п'яти сил конкуренції Портера (мал. 1.3.).

Рис. 1.3. Модель 5 сил конкуренції Портера.

Конкурентна ситуація постійно розвивається, але завжди існує важлива на даний період часу рушійна сила конкуренції; важливо виявляти слабі і сильні сторони конкурентів і на цій базі будувати свою стратегію конкурентної боротьби. П'ять сил визначають умови, в яких функціонують конкретні організації, стан кожної з сил, а також їх спільний вплив визначає можливості окремо взятої організації в конкурентній боротьбі.

Багато які фірми не приділяють належної уваги можливій загрозі з боку «пришельців» і тому програють в конкурентній боротьбі що саме знову прийшли на їх ринок. Про це дуже важливо пам'ятати і зазделегідь створювати бар'єри на шляху входження потенційних «пришельців». Такими бар'єрами можуть бути поглиблена спеціалізація у виробництві продукту, низькі витрати за рахунок економії від більшого обсягу виробництва, контроль над каналами розподілу, використання локальних особливостей, що дають перевагу в конкуренції, переваг і відданості покупців, необхідного капіталу, ефекту життєвого циклу продукції. Загроза з боку можливої появи на ринку нових конкурентів залежить не тільки від бар'єрів для входу, але і від очікуваної реакції організації на знову вхідних в даний момент в сегмент ринку. Однак будь-яка з цих заходів надає дію тільки тоді, коли вона є реальним бар'єром для «пришельця». Тому дуже важливо добре знати те, які бар'єри можуть зупинити або перешкодити потенційному «пришельцю» вийти на ринок, і споруджувати саме ці бар'єри.

Дуже великою конкурентною силою володіють виробники заміняючої продукції. Особливість трансформації ринку у випадку з появою заміняючого продукту складається в тому, що якщо їм був «зруйнований» ринок старого продукту, то він вже звичайно не піддається відновленню. Тому для того, щоб зуміти гідно зустріти виклик з боку фірм, виробляючих заміняючий продукт, організація повинна мати в собі достатній потенціал, щоб перейти до створення продукту нового типу. Перешкодою на шляху товарів-замінників може встати проведення цінової конкуренції, підвищення якості при продажу і обслуговуванні товару, виробництво нових більш привабливих видів продукції, посилення рекламної діяльності.

Вивчаючи стан конкурентної середи організація повинна контролювати не тільки структуру і динаміку поведінки конкурентних сил, але і поведінка своїх основних конкурентів. Підхід до аналізу конкурентів може бути наступним (мал. 1.4.).

Рис. 1.4. Модель аналізу безпосередніх конкурентів фірми.

Конкуренція є ефективним методом взаємної координації індивідуальних дій суб'єктів ринку без централізованого втручання в їх діяльність. Кожна конкурентна організація прагне формувати свою ринкову стратегію, яка при її реалізації забезпечує перевагу над конкурентами. Успішність такої стратегії повинна залежати від стратегій, прийнятими конкурентами. Тому неминучою є непряма взаємодія конкурентів, яка полягає в наступному: організація, виробляючи свою стратегію обов'язково орієнтується на конкретні дії конкурентів і намагається спрогнозувати їх. Параметрами такої взаємодії можуть бути: ціна, нові або поліпшені товари або ж послуги, технічні новини, сервіс, гарантії, економія витрат. Суперництво між організаціями повністю не виключає і співпраця між ними (різного роду альянси).

Аналіз ринку робочої сили направлений на те, щоб виявити його потенційні можливості в забезпеченні організації необхідними для рішення нею своїх задач кадрами. Організація повинна вивчити ринок робочої сили як з точки зору наявності на ньому кадрів необхідної спеціальності і кваліфікації, необхідного рівня утворення, необхідного віку, підлоги і т. п., так і з точки зору вартості робочої сили. Важливим напрямом вивчення ринку робочої сили є аналіз політики профспілок, що мають вплив на цьому ринку, оскільки в ряді випадків вони можуть сильно обмежувати доступ до необхідної для організації робочої сили.

Нормальне функціонування будь-якої організації забезпечується наявністю інфраструктури. Тим часом інфраструктура - це обов'язковий компонент будь-якої цілісної економічної системи. Діловий мир складається не тільки з тих, хто робить свій підприємницький, споживчий, трудовий або державний бізнес. Взаємні відносини між підприємцями, найманими працівниками, споживачами обумовлюються величезною безліччю проміжних форм, що встановлюють ці відносини і тим самим що допомагають названим суб'єктам реалізувати свої ділові інтереси. Тому також необхідно провести аналіз і цієї компоненти микроокружения організації. Елементами інфраструктури фірми є:

- кредитна система і комерційні банки;

- організаційне оформлене посередництво на товарних, сировинних, фондових і валютних біржах;

- аукціони, ярмарки і інші форми організаційного небіржового посередництва;

- система регулювання зайнятості населення і центри (державні і недержавні) сприяння зайнятості (біржі праці);

- інформаційні технології і кошти ділової комунікації;

- податкова система і податкова інспекція;

- система страхування комерційного, господарського ризику і страхові (державні і недержавні) компанії;

- спеціальні рекламні і інформаційні агентства, і ЗМІ;

- торгові палати, інші суспільні і добровільні державно-суспільні об'єднання ділових кіл;

- митна система;

- професійні союзи працюючих по найму;

- комерційно-виставочні комплекси;

- система вищої і середньої економічної освіти;

- консультаційні (консалтинговие) компанії;

- аудиторські компанії;

- суспільні і державно-суспільні фонди, призначені для стимулювання ділової активності;

- спеціальні зони вільного підприємництва.

Інфраструктура сучасного підприємства - невід'ємний компонент ділових відносин. Завдяки наявності названих елементів інфраструктури бізнес є цивілізованою формою відносин між людьми. Особливо важливе те, що елементи інфраструктури не були нав'язані організаціям ззовні, вони є породженням самих ділових відносин. Інфраструктура сформувалася внаслідок тривалої еволюції ділових відносин. У цей час вона виконує ряд істотно важливих функцій:

- організаційне оформлення ділових відносин між організаціями;

- полегшення фірмам реалізації своїх інтересів;

- спеціалізація різних суб'єктів економіки, підвищення оперативності і ефективності їх роботи на основі диференціації ринкових ніш, що заповнюються ними;

- полегшення форм юридичного і економічного контролю, державного і суспільного регулювання ділової практики фірм.

Все це говорить про важливість даного елемента безпосереднього оточення фірми, тому при аналізі зовнішньої середи не можна недооцінювати, і тим більше ігнорувати цю компоненту.

2. Аналіз зовнішньої середи ВАТ «Теплоїзоляция».

2.1. Загальні відомості про організацію.

ВАТ «Теплоїзоляция» відноситься до будівельної промисловості, випускаючи в основному різного роду виробу (таблиця 2.1.), вживані для теплової ізоляції промислових, цивільних споруд і трубопроводів, і знаходиться в м. Саранське. Чисельність персоналу на жовтень 2000 року становила 257 чоловік, середньомісячна зарплата 1580 рублів, з початок року обсяг продукції, що випускається становив 29441,0 тис. рублів.

Таблиця 2.1.

Продукція, що Випускається.

Найменування продукції

Застосування

Габаритні розміри, мм.

Одиниця вимірювання

Відпускна ціна, крб. (з ПДВ)

Передоплата

Бартер

Вата мінеральна рулонированная папером ГОСТ 4640-93

Екологічно чиста, застосовується для теплової ізоляції промислових, цивільних споруд і трубопроводів.

2000*

1000*

70

М 3

452.4

565.5

Мати прошивние будівельні ГОСТ 21880-94

Екологічно чиста, застосовується для теплової ізоляції промислових, цивільних споруд і трубопроводів.

2000*

1000*

70

М 3

530.4

663.0

Мінпліта ППЖ-200 ГОСТ 22950-95

Плита підвищеної жорсткості застосовується для теплової ізоляції промислових і цивільних споруд під м'яку покрівлю.

1000*

500*

60

М 3

1200.0

1500

Совелитовая плита ТУ 36-1622.65-92

Застосовується для обмуровки парових казанів ТЕЦ, ГРЕС, АЕС, підприємствах металургійної і коксохімічної промисловості, а також труб великих діаметрів.

500*

170*

50-60

М 3

2971.2

3714

Совелитовий порошок ТУ 21-125-88

Застосовується як складова частина совелитовой плити, а також при закладенні швів совелитових плит при обмуровке парових казанів ТЕЦ, ГРЕС, АЕС, підприємствах металургійної і коксохімічної промисловості, а також труб великих діаметрів.

-

М 3

2131.2

2664

Вапно товарне ГОСТ 9179-77

Застосовується для приготування розчинів і бетонів, терпких матеріалів і виробництва будівельних виробів. У присадибних господарствах - для добавки в кислі грунти, білення дерев, обробки приміщень, для нейтралізації кислот промислових стічних вод.

-

Тонна

768.0

960.0

Камені бетонні стеновие

Для кладіння стін.

-

Шт.

3,48

4,00

2.2. Аналіз макроокружения ОАО «Теплоїзоляция».

Для оцінки економічної компоненти макроокружения організації необхідно розглянути основні показники, що характеризують економічне становище Республіки Мордовія в цей час, оскільки загалом, тенденції, що намітилися в регіоні співпадають з общероссийскими, відрізняючись лише темпами.

Так, аналізуючи ситуацію в промисловості за січень-вересень 2000 року загалом по республіці з урахуванням оцінки обсягів виробництва малих і спільних підприємств, а також промислових підрозділів при непромислових організаціях зроблено продукції (робіт, послуг) в діючих цінах на суму 10750 млн. рублів. Більше за 90% загальних обсяги промислової продукції республіки зроблено великими і середніми підприємствами. За цей період часу найбільше зростання обсягів випуску промислової продукції по великих і середніх підприємствах відмічене в машинобудуванні і металообробці (на 47,6%), легкій промисловості (на 28,8%), медичній (на 49,3%). Але одночасно спостерігалося скорочення виробництва на підприємствах електроенергетики - на 12,6%, харчової - на 4,9%. Все це говорить про ще збереження загалом кризової ситуації в економіці, незважаючи на стабілізацію, що намітилася останнім часом і позитивну динаміку у виробництві.

Тому, щоб оцінити вплив економічних процесів, що відбуваються на ВАТ «Теплоїзоляцию», треба розглянути що склався положення справ в тій галузі, до якої відноситься ця організація. У будівництві за три квартали 2000 року підприємствами і організаціями республіки, включаючи суб'єкти малого підприємництва, за договорами будівельного підряду виконано робіт на суму 975,0 млн. рублів, що в порівнянних цінах на 0,8% більше, ніж в січні-вересні 1999 року. Будівельними організаціями Республіки Мордовія (без суб'єктів малого підприємництва) виконано робіт, послуг на 921,1 млн. рублів, з них 82,9% (763,1 млн. рублів) - роботи за договорами будівельного підряду. У січні-вересні 2000 року підприємствами і організаціями всіх форм власності, а також індивідуальними забудовниками на території республіки побудоване 1053 квартири загальною площею 96,2 тис. м2, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У сільській місцевості введення житла становило 27,8 тис. м3(98,0% до рівня 1999 року). Населенням за свій рахунок і із залученням кредитів побудоване 577 будинків загальною площею 64,9 тис. м2. Частка індивідуального будівництва в загальному введенні житла становила 67,4%. У м. Саранске за дев'ять місяців 2000 року побудовано 46,8 тис. м2жилья (48,6% від загального введення житла по республіці). За цей період часу в РМ введене 421,3 км газових мереж, що на 10% більше, ніж за той же період минулого року, побудовано автомобільних доріг 22,4 км (тільки 53,1% від минулого року).

Необхідно також відмітити, що в економіці зберігаються інфляційні процеси. Так ціни на продовольчі товари за січень-вересень 2000 року (до грудня 1999) збільшилися на 19,6%. З непродовольчих товарів більш усього за 9 місяців 2000 року виросли ціни на бензин - 18,2% і, що важливо для ВАТ «Теплоїзоляция» на будівельні матеріал - 21,2%. Розрахункова вартість будівництва 1 м2общей площі житлових будинків в першому кварталі 2000 року в середньому по Росії становила 4819 рублів, що на 8,8% вище, ніж в 4 кварталі 1999 року, по Республіці Мордовія дані показники складають: 3339 рублів в 4 кварталі 1999 і 3597 рублів - в 1 кварталі 2000. У 3 кварталі 2000 року ціни на м2поднялись по Росії на 5,4%. А по РМ ціни за період з квітня по вересень зросли з 3597 рублів до 3927 рублів за 1 м2.

При аналізі економічної компоненти макроокружения треба розглянути фінансову діяльність організацій. За оперативними даними, за 8 місяців 2000 року великими і середніми підприємствами республіки (без сільського господарства) отримано 735,1 млн. рублів, що в 2,5 рази більше, ніж за відповідний період 1999 року. Але, незважаючи на цю позитивну динаміку, як і раніше для багатьох підприємств гостро стоїть проблема, пов'язана з фінансовою діяльністю. Так, із збитками завершили 8 місяців 48,1% підприємств, сума збитку становила 271,1 млн. рублів. За станом на 1 вересня 2000 року прострочена кредиторська заборгованість обстежених підприємств становила 7155,2 млн. рублів і поменшала за місяць на 1,8%. Прострочена заборгованість по платежах до бюджету збільшилася за місяць на 3,7% і склалася в сумі 1202,9 млн. рублів. З зобов'язаннями перед бюджетом не справилося 61,2% від загального числа обстежених підприємств. Прострочена дебіторська заборгованість за місяць поменшала на 1,1% і становила 3096,5 млн. рублів.

Необхідно також розглянути ситуацію з виконанням бюджету по РМ за 9 місяців 2000 року. У бюджетну систему республіки за цей час було мобілізовано 1 млрд. 670,5 млн. рублів власних доходів, що перевиконало прогнозне завдання майже на 116 тис. рублів, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи зросли в 1,6 рази. Набагато краще, на відміну від минулих років поступають власні доходи в грошовій формі, частка таких надходжень протягом вже 9 місяців більше за 85%, і в порівнянні з січнем-вереснем 1999 року збільшилася в 3,2 рази. Істотно погіршилися показники по виконанню бюджетних зобов'язань в частині доходів у вересні місяці. Якщо в серпні прогноз власних доходів виконали всі райони і міста республіки, то у вересні не справилися з прогнозним призначенням місяця 9 районів. Незважаючи на виконання прогнозу власних доходів, у районів і міст залишаються величезні резерви для додаткового залучення коштів. Абсолютно не ведеться робота з проблемними підприємствами, в результаті недоплата до місцевих бюджетів зросла з початку року на 144,5 млн. рублів і становила 247,3 млн. рублів. Тут же треба відмітити загалом позитивну тенденцію по виплатах з республіканського бюджету дотацій, в тому числі на будівництво.

Виходячи з вищенаведених даних, що характеризують економічну компоненту макроокружения ОАО «Теплоїзоляция» можна зробити висновок, що на даному етапі часу існуючі тенденції впливають сприятливий чином на організацію загалом. У зв'язку з стабілізацією, що намітилася і незначним економічним зростанням відбувається пожвавлення будівництва, як в регіоні, так і загалом по країні, збільшуються об'єми ремонтних робіт. У результаті на ВАТ «Теплоїзоляция» уперше за період з 1990 року намітилися процеси стабілізації і, внаслідок збільшення попиту на їх продукцію зростання обсягів виробництва і реалізації. До цього ж року підприємство знаходилося в дуже скрутному становищі, коли економічна кон'юнктура склалася таким чином, що нормальне функціонування будівельної галузі в більшості регіонів країни було зведене до мінімуму, мало уваги приділялося капітальному ремонту. Тому було дуже складно знайти споживача, і тим більше здійснювати розрахунки з ними в грошовій формі, внаслідок цього переважали бартерні відносини, які і дозволяли вижити підприємству в чому склався в країні економічній ситуації. Зараз, внаслідок специфіки продукції, що випускається, попит зростає не тільки на території республіки, але і за її межами, що, при умові збереження існуючої динаміки, дозволяє вважати наявність на найближчий час непоганих перспектив розвитку для ВАТ «Теплоїзоляция».

Політичну компоненту макроокружения організації на даний етап часу загалом по країні можна охарактеризувати як відносно стабільну. Це результат приходу до влади на президентських виборах В. В. Путіна, в особі якого як більшість росіян, так і світова громадськість бачать свого роду гаранта політичної стабілізації в РФ. Цьому передувала довга череда частих змін Урядів в країні, що не могло не відбитися негативним образом на економічну політику, що проводиться ними, зокрема на виникаючі кризи в фінансовій сфері, зухвалі за собою погіршення стану економіки загалом. Тому стабілізація ситуації в політичній сфері в цьому році привела до загального поліпшення ситуації і в інших сферах, в тому числі і економічної, а, отже, з'явилися можливості для більш ефективного використання свого потенціалу всіма суб'єктами господарювання.

На політичну компоненту Республіки Мордовія визначальний вплив надає ситуація, що склався в країні загалом, але не можна не враховувати при аналізі політичну обстановку в регіоні. Вона ж є малорухомим чинником вже 5 років, це слідство того, що за цей час не змінюється керівництво республіки.

Правова становляча ВАТ «Теплоїзоляция» включає в себе Конституцію РФ і Конституцію РМ, закони і підзаконні актами як федерального, так і республіканського значення, які регулюють діяльність юридичних і фізичних осіб, а також їх об'єднань на всій території країни. Так, внаслідок чого склався політичної ситуації Державними Зборами РМ від 31 жовтня 2000 року з метою приведення законодавства РМ у відповідність з федеральним законодавством був прийнятий ряд змін і доповнень як в Конституцію РМ, так і в законодавчі акти.

Також 7 сесія Госсобранія РМ ухвалила рішення направити на розгляд в Уряд РМ і комітети ГС РМ по економічній політиці, по бюджету, фінансам і податкам питання об розробки економічної політики Республіки Мордовія. Звісно, це не означає, що в даний момент економічної політики в республіці немає, природно вона існує і реалізовується в значній мірі через Закон про бюджет, через програми розвитку РМ, через різні галузеві програми, нормативні акти і т. д. Правда, іноді може складатися враження про розрізненість їх дій, коли як вони повинні координувати економічний розвиток в регіоні. Нормативні акти, що Приймаються іноді є як би реакцію у відповідь на факти, що вже здійснилися. Частково це можна пояснити двома причинами. По-перше, всі основоположні закони і постанови, в тому числі економічні, приймаються на федеральному рівні. По-друге, до останнього часу керівництво республіки старалося не забувати всі напрями соціально-економічного розвитку; явних пріоритетів, за винятком переробки сільськогосподарської продукції, практично не було. Соціально-політична ситуація не дозволяла поступати по-іншому. Але міняється ситуація, і непогано було б визначити які заходи необхідно здійснювати для підвищення життєвого рівня населення республіки. Коли приймається бюджет, то на користь кожного рядка витрат є вельми серйозні доводи, ясно і інше: задовольнити всі запити неможливо. Тому в умовах обмеженості ресурсів і виникає резонне питання про те, яким напрямам необхідно зараз віддавати пріоритетне значення. Фактом є те, що сьогодні немає документа, в якому формалізовано були б розставлені акценти в республіканському економічному розвитку.

Все це говорить про те, що правова компонента макроокружения недостатньо розроблена і в повній мірі не відповідає нормальному функціонуванню організацій в сучасних умовах, що є чинником, який вповільнює темпи економічного розвитку.

Соціальна становляча ВАТ «Теплоїзоляция» характеризується наступними тенденціями. Середня номінальна заробітна плата, нарахована в січні-серпні 2000 року, у великих, середніх і малих організаціях составила1016,1 рубля і збільшилася в порівнянні з відповідним періодом минулого року в 1,5 рази. Реальна заробітна плата, розрахована з урахуванням індексу споживчих цін, за цей період склала до рівня 1999 року 107,7%. Середня заробітна плата в січні-серпні 2000 року забезпечувала 1,1 прожиткових мінімуми працездатного населення. Збереглася значна міжгалузева диференціація заробітної плати, так у працівників транспорту, державного управління, кредитування і страхування вона перевищує среднереспубликанский рівень в 2,0 - 2,3 рази.

Середньомісячний дохід одного працюючого склав за січень-серпень 2000 року 1047,2 рубля. Незначна надбавка до заробітної плати у вигляді виплат соціального характеру на одного працівника в середньому в місяць 22 рублів не могла, навіть трохи, поліпшити матеріального положення працюючих. Середньомісячна заробітна плата на ВАТ «Теплоїзоляция» в жовтні 2000 року становила 1580 рублів. Однією з найважливіших причин серйозного погіршення рівня життя населення і посилення соціальної напруженості є заборгованість по виплаті заробітної плати. За станом на 1 жовтня 2000 року на 1591 підприємстві і організації республіки відмічалося наявність заборгованості по заробітній платі, з них 16,6% підприємств і організацій мали заборгованість в розмірі 5 і більш місячних фонду оплати труда. Сума загальної простроченої заборгованості по заробітній платі склало на початок жовтня 2000 року 233,5 млн. рублів, з неї 48,8 млн. рублів складає заборгованість, викликана недофинансированием з бюджетів всіх рівнів. Самими великими боржниками як і раніше залишаються підприємства і організації сільського господарства, будівництва, науки і наукового обслуговування, де сумарна заборгованість перевищила серпневий фонд заробітної плати, відповідно, в 3,9; 2,7 і 5,6 рази.

Також необхідно розглянути проблему зайнятості в регіоні. У економіці республіки в січні-серпні 2000 року було зайнято 398,2 тис. чоловік. Переважаюча частина зайнятого населення зосереджена на великих і середніх підприємствах, на них працювало 305,3 тис. чоловік. Крім того, для роботи на великих і середніх підприємствах притягувалося на умовах сумісництва і за договорами цивільно-правового характеру 9,9 тис. чоловік.

До кінця вересня 2000 року в органах державної служби зайнятості перебувало на обліку 10,0 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, з них 8,9 тис. людина мали статус безробітного. З загального їх числа 77% - жінки, 37% - молодь у віці 16-29 років. При цьому найбільша частка безробітних (24,0%) займається пошуком роботи більше за рік. Процес збільшення попиту на робочу силу з боку підприємств і організацій, що почався на початку поточного року, при зниженні чисельності громадян, що шукають роботу, викликав зменшення коефіцієнта напруженості на ринку труда, що реєструється, який склав на 1 жовтня 2000 року 1,6 людини проти 4,2 людини на 1 жовтня 1999 року.

При аналізі соціальної компоненти, треба відмітити і демографічну ситуацію в республіки. На початок 2000 року в регіоні проживало 929 тис. чоловік постійного населення, в тому числі 553,2 тис. (59,5%) - в міській і 375,8 тис. (40,5%) - в сільській місцевості. У місті Саранське проживало 315,2 тис. чоловік, або третину всього населення Мордовії. У січні-вересні поточного року в республіці зареєстроване 5267 новонароджених і 11211 вмерлих. Проти відповідного періоду минулого року число що народилися поменшало на 1,3%, а число вмерлих зросло на 8,9%. Ці зміни негативно позначилися на величині природного спаду, яка збільшилася за 9 місяців на 20%. Міграція в поточному році не сприяла поповненню чисельності населення. Продовжується стік жителів з республіки. У обміні населенням з країнами СНД число прибулих в Мордовію перевищує число вибулих в ці держави. Однак за рахунок стоку населення в інші регіони Росії загалом по республіці складається міграційний спад.

Загалом ситуація, та, що складається в соціальній сфері (71-е місце по РФ) впливає незначний чином на ВАТ «Теплоїзоляция», оскільки переважний обсяг продукції організації споживається не населенням, чий рівень доходів в більшості випадків не дозволяє здійснювати будівництво, а підприємствами і організаціями, де економічні тенденції дозволяють вкладати кошти в будівництво і капітальний ремонт будівель і споруд, забезпечуючи стійко підвищений попит на продукцію підприємства.

Наступної становлячої макроокружения є технологічна компонента. Її вплив позначається і через розвиток виробничого потенціалу РМ, який визначається станом основних фондів підприємств, для яких на сучасному етапі характерно переважання вибуття над оновленням. Коефіцієнти оновлення і вибуття залишаються низькими, що означає старіння і зношування обладнання. Коефіцієнт вибуття на підприємствах м. Саранска » 1,4%, зате коефіцієнт зносу - 52,7%, в тому числі в будівництві - 40,5%. По галузях промисловості спостерігається висока міра зносу основних фондів (у виробництві будматеріалів 50,4%). Якщо врахувати, що частина обладнання, термін зносу якого ще не наступив, застаріла морально, тобто, не відповідає сучасним виробничим вимогам, то ще більш посилює що склався ситуацію. Сучасний процес відтворювання основних фондів не відповідає тенденціям розвитку виробництва і вимогам НТП. При високому загальному коефіцієнті зносу основних фондів коефіцієнт їх оновлення лише на трохи підприємствах перевищує 3%, що є недостатнім і не сприяє виведенню з кризи, а лише фіксує положення на грані деградації промислового потенціалу.

Ситуація з кінця минулого року дещо змінилася в кращу сторону. Так за цей період було зафіксоване загальне зростання об'ємів освоєння капіталовкладень і будівельно-монтажних робіт в будівельному комплексі РМ. Є приклади активного оновлення виробничої бази і впровадження нових технологій в деяких будівельних організаціях. Нові підходи випробувані і успішно застосовуються в будівництві житла АТ «Саранськстройзаказчик», АТ «Домострой», до даної роботи підключилася муніципальна установа «Госькапстройзаказчик». За рахунок їх активної роботи в м. Саранске за останнім часом збільшилися об'єми будівництва житла. Але на ВАТ «Теплоїзоляция» ситуація з проблемою оновлення виробничої бази стоїть дуже гостро.

Прибуткова робота, значний прогрес в розвитку економіки республіки може бути досягнутий тільки на основі реалізації наукоемких проектів, орієнтованих на випуск конкурентоздатної продукції. Треба відмітити той факт, що останнім часом в РМ помітно активізувалася ця робота. Встановлені більш тісні зв'язки з Міністерством науки і технології РФ, з Російським науковим фондом фундаментальних досліджень і Російським гуманітарним науковим фондом. Проведений перший республіканський конкурс і реалізовуються проекти НИОКР у пріоритетних для республіки напрямах. Наприклад, вченими-будівниками спільно з ВАТ «ЖБК-1» ведуться роботи по створенню нової конструкції трехслойной захищаючої панелі. НА ВАТ «Залізобетон» завершуються роботи по створенню нових збірно-монолітних перекриттів, на ВАТ «Біохимік» завершується монтаж лінії по виробництву пенообразователей для комірчастих бетонів. Але вся ця діяльність утруднена гостро стоячим питанням фінансування наукових досліджень і експериментальних розробок. По підсумках конкурсу НИОКР в минулому році галузеві міністерства уклали з виконавцями договори з поетапною оплатою, по яких не виплачені значні суми. Уряд, розуміючи, що в чому склався ситуації у підприємств немає коштів для ведіння НИОКР намагається вирішити цю проблеми на основі республіканського бюджету, що при збереженні тенденції виконання надходжень до бюджетів всіх рівнів в 2000 році дозволяє говорити про можливість більш успішного здійснення цих робіт. Але при цьому не можна чекати фінансування всіх проектів, оскільки треба віддавати перевагу найбільш перспективним.

Розглянута компонента макроокружения сильно впливає на діяльність, здійснювану ВАТ «Теплоїзоляция» внаслідок того, що через застарілу виробничу базу зростають витрати, сильно збільшуючи собівартість вироблюваної продукції і, тим самим, знижуючи конкурентоздатність продукції. На підприємстві за поточний рік сталося вибуття основних коштів на 4819 тис. рублів, а виправити ситуацію можна лише розраховуючи на власні кошти (через високу облікову ставку за останні 2 року не було взято жодного кредиту), оскільки чистий прибуток за 3 квартали цього року зріс на 2285 тис. рублів і становив 4047 тис. рублів. Внаслідок цих же причин ВАТ «Теплоїзоляция» не може здійснити розроблений проект, пов'язаний з виробництвом нетрадиційних полегшених матеріалів (легка цегла марки 75-100 кг/см2из диатомитового сировини; потужність виробництва 20 млн. штук в рік) вартістю в 4,7 млн. доларів США і терміном окупності в 6,5 років.

Остання становляча макроокружения ОАО «Теплоїзоляция» - природно-географічна. По ресурсній-сировинній і паливно-сировинній складовій інноваційного потенціалу республіка знаходиться відповідно на 40-м і 89-м (останнім по РФ) місці. Природно-сировинні ресурси нашого регіону слабо розвинені, а по ряду з них (корисні копалини) - обмежені, внаслідок чого він залежить від постачання сировини, матеріалів для промисловості і палива зі сторони, що прямо відбивається на ВАТ «Теплоїзоляция», оскільки доводиться завозити сировину з інших регіонів. Наприклад, незважаючи на те, що на території РМ є родовища азбесту і доломіту все ж доводиться закуповувати цю сировину через те, що наше менш якісне. Єдина, що полегшує здійснювати перевезення, ця наявність на території республіки добре розвиненої транспортної мережі. Тут перетинаються важливі залізничні магістралі Захід - Схід (Москва - Урал - Сибір і Донбас - Нижній Новгород - Киров, а також автомобільні дороги: Москва - Самара - Челябінськ, Москва - Рязань - Саранськ - Ульяновськ, Нижній Новгород - Саранськ - Пенза - Саратов з виходом в інші регіони, з якими Республіка Мордовія пов'язана історично чим склався господарськими відносинами).

Всі ці компоненти макроокружения в сукупності також прямо пов'язані з інвестиційними ризиками, які позначаються на об'ємі інвестицій. Міра інвестиційного ризику залежить від політичної, економічної і соціальної ситуації в регіоні. Найважливішою складовою інвестиційного ризику є місцеве законодавство. Воно впливає сильний чином на міру інвестиційного ризику, а також регулює можливості інвестування в ті або інакші об'єкти, визначає порядок використання окремих чинників виробництва - складових інвестиційного потенціалу.

У світових рейтингах інвестиційного клімату і привабливості Росія займає одне з останніх місць в світі. За усередненими оцінками таких рейтингів РФ знаходиться на початку другої сотні, що говорить про те, що це проблема не тільки нашого регіону зокрема, але і всієї держави загалом. Республіка Мордовія в рейтингу суб'єктів Федерації по інвестиційному ризику поміщається 66-е. Три вигляду інвестиційного ризику - економічний, політичний і соціальний є що визначають і можуть розглядатися у взаємозв'язку. По цих показниках республіка займає відповідно 71, 53 і 60-е місце, тобто відноситься до більшості найменше сприятливих регіонів за даними що становлять рейтингу.

2.3. Аналіз микроокружения ОАО «Теплоїзоляция».

При проведенні аналізу безпосереднього оточення ВАТ «Теплоїзоляция» насамперед необхідно розглянути споживачів даної організації, які впливають дуже сильний чином на неї. Специфіка вироблюваного асортименту продукції така, що ВАТ «Теплоїзоляция» не є виробником товарів народного споживання, тому переважне число споживачів - це юридичні особи різних організаційно-правових форм, що займаються будівельними і ремонтними роботами. На частку ж фізичних осіб, що придбавають продукцію ВАТ «Теплоїзоляция» не доводиться і 2% від загального обсягу продукції, що випускається, оскільки вони є споживачами такої продукції, як камені бетонні стеновие, які не відносяться до основних виробів, що випускаються, і їх обсяг виробництва в загальному валовому об'ємі займає менше за 5%. Внаслідок цього залишається незадіяною мережа роздрібної і оптової торгівлі, оскільки реалізація продукції здійснюється на основі договорів купівлі-продажу між ВАТ «Теплоїзоляция» і організаціями-споживачами, а також продукцію відпускають безпосередньо з підприємства за готівковий і безготівковий розрахунок. У Республіці Мордовія великими споживачами організації є АТ «Саранськстройзаказчик», АТ «Домострой», муніципальні унітарні підприємства «Теплові мережі» м. Саранска і м. Рузаевка, муніципальне підприємство «Госькапстройзаказчик», державне підприємство «Мордовкоммуненерго» і МУП житлово-комунального господарства РМ, Будівельне управління саранской ТЕЦ-2.

Необхідно при аналізі споживачів враховувати і той факт, що більше за половину продукції реалізовується не на регіональному, а на федеральному ринку (за 3 квартали цього року 46% виробів було реалізовано в Республіці Мордовія і 54% за її межами). Аналіз міжрегіонального постачання продукції ВАТ «Теплоїзоляция» представлений таблицею 2.2.

Таблиця 2.2.

Постачання продукції по міжрегіональних угодах.

(тис. рублів)

Регіони

1998 рік

1999 рік

2000 рік

2001 рік

Фактично

Фактично

1 півріччя

Оцінка

Прогноз

В % до 2000 р. в сопост. Цінах

1

2

3

4

5

6

7

Архангельська область

-

-

258

258

-

-

Башкортостан

165

598

504

580

600

103,4

Кировская область

133

1062

201

201

200

99,5

Москва

156

1333

939

1400

1500

107,0

Ніжегородська область

2686

2486

939

2700

2800

103,7

Новосибірська область

-

-

98

98

-

-

Омская область

441

-

-

-

-

-

Оренбургская область

45

-

77

77

-

-

Пензенская область

49

417

78

200

200

100,0

Пермська область

61

788

-

300

-

-

Республіка Комі

84

-

-

-

-

-

Республіка Чувашия

221

464

258

500

550

110,0

Санкт-Петербург

-

166

74

200

300

150

Саратовська область

1371

767

417

800

900

112,5

Свердловська область

198

570

739

739

500

67,7

Томська область

-

134

141

141

-

-

Тюменская область

603

1311

1824

1824

800

43,9

Обсяг поставленої продукції відповідно до укладених договорів - ВСЬОГО

19399

25617

15805

26800

28200

105,2

Розглядаючи вищенаведені дані можна констатувати той факт, що з 1998 року спостерігається стійке зростання споживання продукції ВАТ «Теплоїзоляция» за межами нашої республіки. Причому змінюється і географія споживачів, відмічається тенденція скорочення регіонів, куди здійснюється постачання. Але це не можна вважати негативним чинником, оскільки припиняється взаємодія з регіонами РФ, значно видаленими від РМ. У умовах, коли ВАТ «Теплоїзоляция» випробовували проблеми зі збутом своєї продукції договору укладалися з будь-якими організаціями незалежно від їх месторасположения, причому з багатьма з них були бартерні відносини. Тепер же внаслідок кон'юнктурних змін, коли попит на їх продукцію помітно зріс, ВАТ «Теплоїзоляция» може саме визначатися відносно тих регіонів, куди продовжувати постачання. Природно, тепер перевага віддається сусіднім і сусіднім регіонам-споживачам. Виключенням з цього є лише Тюменська область (причина цього полягає в тому, що там знаходиться ряд постачальників організації), з якою вже в першому півріччі цього року був перевищений обсяг постачання 1999 року, але і тут на наступний рік планується більш ніж двійчасте зниження об'ємів реалізації продукції.

Найбільшими споживачами продукції ВАТ «Теплоїзоляция» є Ніжегородська, Тюменська, Саратовська області і м. Москва, які споживають більше за 20% продукції, що вивозиться за межі РМ. Найбільше зростання постачання на 2001 рік прогнозується по Санкт-Петербургу (збільшення на 50% від 2000 року), Саратовської області (на 12,5%), Республіки Чувашия (на 10%) і м. Москва (на 7%). Загальне ж зростання прогнозується на 5,2%.

Далі необхідно проаналізувати основних постачальників ВАТ «Теплоїзоляция» (таблиця 2.3.).

Таблиця 2.3.

Постачальники ВАТ «Теплоїзоляция».

Найменування

Сировини

Найменування

Постачальника

Закупівельна ціна

Без ПДВ, крб./тонна

1

2

3

1

2

3

Доломіт

Ковровськоє карьероуправление

114

Азбест

ВАТ «Ураласбест» м. Азбест

2300

Кокс

«Губахинський коксохімічний завод» м. Губаха

2253

Смола

«Уралхимпласт» м. Нижній Тагил

4135

Шлак

ВАТ «Мечел» м. Челябинск

112

Дана таблиця показує, що всі найбільш важливі джерела сировини для виробництва основних видів продукції (теплоизоляционние матеріали) на ВАТ «Теплоїзоляция» доводиться закуповувати за межами регіону, що приводить до підвищення цін на них через високі транспортні витрати. Виключенням є вапно, що поставляється з Атемара по ціні 640 рублів за тонну. За останнім часом організація змінила двох стратегічно важливих постачальників видів сировини, що найбільш дорого коштують. Постачання смоли до цього року здійснювало АТ «Комфі» м. Нижній Тагил, але після витікання терміну договору через більш низьку ціну при аналогічній якості було вирішено віддати перевагу іншої організації з того ж міста; також змінився і постачальник коксу, раніше постачання цієї сировини на ВАТ «Теплоїзоляция» проводив «Коксогазовий завод» м. Видне (Московська область), що пов'язано з деяким невиконанням термінів постачання.

Інші менш значущі види сировини закуповуються на території РМ, в тому числі для виготовлення каменів бетонних стенових використовується чамзинский цемент (марки М400 Д20 по ціні 518 крб. за тонну) і гравій керамзитовий ВАТ «Промислове підприємство крупнопанельного домобудівництва» (по ціні 215 рублів за м.3). Також для здійснення технологічного процесу по виробництву теплоизоляционних матеріалів застосовується пара, що поступає від ТЕЦ-2.

При аналізі микроокружения ОАО «Теплоїзоляция» також потрібно вивчити конкурентів. У Республіці Мордовія конкурентів у підприємства немає, оскільки жодна з місцевих організацій не займається виробництвом даних видів продукції. Безпосередніми конкурентами є «Виксинський завод мінеральних виробів», Арзамасський завод «Мінвата», «Кстовський завод мінеральних виробів» і Ульяновський завод. Розглянемо цінову конкуренцію між цими організаціями (таблиця. 2.4.)

Таблиця 2.4.

Порівняння цін по товарній номенклатурі між конкурентами.

Назва

Підприємства

Плита совелитовая

(ціна за м 3 ), крб.

Плита мінеральна (ціна за м 3 ), крб.

Вата мінеральна (ціна за м 3 ), крб.

ВАТ «Теплоїзоляция»

2409 [1]

929

377

«Виксинский завод мінеральних виробів»

-

931

355

Арзамасский завод «Мінвата»

2300

936

359

«Кстовський завод мінеральних виробів»

2420

920

373

Ульяновський завод

2229

892

344

Виходячи з вищенаведеної таблиці видно, що ВАТ «Теплоїзоляция» не є лідером по рівню цін, і багато які конкуренти встановлюють ціни нижче їх рівня, що, природно, не може не позначатися на рівні попиту. Це результат зумовлений високою собівартістю продукції в порівнянні з конкурентами, оскільки доводиться привозити сировину з інших видалених регіонів, високими тарифами на енергоносії в РМ, а також вже тривалий час незмінною технологією і обладнанням, що повільно оновляється. Ситуація по ціновій конкуренції дозволяє організації трохи відставати, а по деяких виробах в порівнянні з конкурентами і перевершувати їх за рахунок того, що в регіоні значно дешевше робоча сила і зарплата на підприємстві не перевищує за 9 місяців 2000 року 1580 рублів, тоді як у інших заводів, виробляючих аналогічну продукцію витрати на оплату труда вище в 2 і більше за раз, що дозволяє ВАТ «Теплоїзоляция» підтримувати ціни на конкурентному рівні. Але високий рівень попиту на продукцію нівелює цінові переваги, а товарна номенклатура на ВАТ «Теплоїзоляция» вище, ніж у конкурентів (особливо важлива наявність матів прошивних будівельних для теплоизоляції трубопроводів). Обсяги виробництва перевищують в 1,6 і 2 рази відповідно «Виксинський завод мінеральних виробів» і Арзамасський завод «Мінвата». Тому ці організації не забезпечують потреби свого регіону (Нижегородской області) і ВАТА «Теплоїзоляция» успішно діє на цій території, постачаючи до 10% продукції, що випускається. Кон'юнктура ринку, що Сприятливо складається дозволяє здійснювати і заміну обладнання і його збільшення (в середньому за останні 2 року основні фонди збільшилися на 4 млн. рублів, і склали суму в 42,0 млн. рублів), що при збереженні стійко підвищеного попиту може знизити собівартість продукції і за рахунок цього.

Також треба оцінити ситуацію і з продукцією, замінюючою вироби ВАТ «Теплоїзоляция». Нею є теплоизоляционние матеріали з пенополиуретана по ціні 21,36 рубля за метр, плити з пенополистирола по ціні 700 рублів за м3. Даний вид продукції виробляється підприємствами хімічної промисловості, і на території РМ не проводиться.

Далі при аналізі микроокружения потрібно дослідити ринок робочої сили РМ. Але ця компонента надає малий вплив на ВАТ «Теплоїзоляция», оскільки на найближчі 3 року планується збільшити персонал тільки на 3 людину. А притому, що рівень безробіття (офіційно зареєстрований) складає біля 10 тис. чоловік і в регіоні низький рівень середньої зарплати, то труднощів з пошуком кандидатів на вакансії не передбачається.

При оцінці інфраструктури потрібно відмітити той факт, що в регіоні відносно високими оцінками в інвестиційному рейтингу виявилася інфраструктурна (27 місце) складова. Це не випадкове, оскільки територія республіки характеризується високою господарською і транспортною мережею. З становлячих інфраструктуру елементів ВАТ «Теплоїзоляция» найбільш взаємодіє з Акціонерним комерційним «Кредитно-страховим банком», в якому є розрахункові рахунки організації і через який відбуваються всі фінансові операції, а також Мордовським відділенням соціального страхування в Жовтневому районі м. Саранська.

А в завершення аналізу визначимо, який вплив (сприятливе чи ж ні) надає що склався ситуація у зовнішній середі на діяльність ВАТ «Теплоїзоляция». Здійснимо це, застосувавши метод складання профілю середи (таблиця 2.5).

Таблиця 2.5.

Ранжирование середи ВАТ «Теплоїзоляция».

Чинник середи

Важливість для галузі (від 1 до 3)

Вплив на організацію (від 0 до 3)

Напрям впливу (+1 або -1)

Міра важливості (D=А*В*З)

А

В

З

D

Стан економіки

3

3

+

9

Політика

2

2

+

4

Правова середа

1

1

_

- 1

Соц. компонента

1

0

_

0

Технологія

1

1

_

- 1

Природно-географич.

1

1

_

- 1

Споживачі

3

3

+

9

Постачальники

2

3

_

- 6

Конкуренти

3

1

_

- 3

Інфраструктура

1

1

+

1

Ринок робочої сили

1

0

+

0

Загальна сума балів становить +11, що говорить про загальний сприятливий вплив зовнішньої середи (цей показник носить суб'єктивний характер і дає тільки поверхневу оцінку), але все ж цей показник невеликий і результати функціонування ВАТ «Теплоїзоляция» в більшій мірі залежать від правильно прийнятих стратегічних рішень, а це можна зробити тільки проаналізувавши зовнішню середу.

3. Шляхи підвищення ефективності аналізу зовнішньої середи на ВАТ «Теплоїзоляция».

Для того щоб пропонувати які-небудь нововведення для підвищення ефективності проведення аналізу зовнішньої середи на ВАТ «Теплоїзоляция» необхідно розглянути те, як даний аналіз проводиться зараз. Необхідно відмітити той факт, що тепер ні на одному з підприємств, успішно діючому на ринку, не ігнорується вплив впливу зовнішньої середи, і, отже, здійснюється даного роду аналіз. Про це говорить те, що результати опиту керівників різних рангів показали, що загалом сьогодні керівництво усвідомлює важливе значення зовнішньої середи і великий вплив її чинників на економічний і соціальний розвиток їх підприємств. При цьому основна увага звертається на чинники микросреди організацій, що надають прямий безпосередній вплив. У той же час чинникам микросреди, за винятком економічних умов в країні, дістають досить низьку оцінку, хоч вони можуть мати саме вирішальне значення для підприємства (додаток). У зв'язку з цим можна зробити висновок, що ще не всі керівники досить чітко представляють значення для підприємств ряду чинників зовнішньої середи.

Загалом можна відмітити, що на ВАТ «Теплоїзоляция» керівники підприємства і структурних підрозділів знаходяться в курсі подій і змін, що відбуваються у зовнішній середі, оскільки постійно в звий повсякденній діяльності відчувають її вплив і отримують інформацію про неї з різних джерел. Так, наприклад, основною зв'язуючою ланкою між організацією і зовнішньою середою (переважно компонентами микроокружения) є відділ збуту і частково відділ постачання, які вивчають споживачів, посередників, конкурентів, транспортні організації, постачальників, а також знаходяться в курсі змін економічних умов в країні (мал. 3.1.).

Однак аналіз зовнішньої середи не є домінуючою задачею цих структурних підрозділів (аналогічно йде справа і з іншими службами), тому інформація про чинники зовнішньої середи у керівників є в недостатньому об'ємі, вона не завжди достовірна або поступає до них несвоєчасно. Крім того, на ВАТ «Теплоїзоляция» існує ще один недолік, оскільки збір, аналіз і передача даного роду інформації в значній мірі здійснюється нецілеспрямовано, спонтанно і випадково (за винятком хіба що відділу маркетингу, але і він функціонує не так ефективно як треба). Тому на сьогоднішній момент часу інформація про зовнішню середу на ВАТ «Теплоїзоляция» значною мірою розрізнена і не дає про неї цілісного уявлення, внаслідок чого можна укласти, що багато які керівники представляють майбутній характер зовнішньої середи, покладаючись на інтуїцію, а деякі взагалі практично не мають про неї належного уявлення.

Рис. 3.1. Чинники зовнішньої середи ВАТ «Теплоїзоляция», що вивчаються

деякими неспеціалізованими для цього підрозділами.

Однієї з головних причин подібного положення справ на ВАТ «Теплоїзоляция» є відсутність чітких методичних рекомендацій по комплексному дослідженню зовнішньої середи. Крім того, це зумовлене незадовільним інформаційним і іншими видами взаємодії між різними підрозділами, недоліком кваліфікованих кадрів і, передусім, фахівців з маркетингу, а також відсутністю або недостачею необхідних фінансових ресурсів.

По вищевикладених причинах для підвищення ефективності аналізу зовнішньої середи на ВАТ «Теплоїзоляция» необхідно використати наступну методику комплексного дослідження даної проблеми, використовуючу логічну послідовність етапів і процедур, представлених на мал. 3.2.

Рис. 3.2. Процес аналізу зовнішньої середи ВАТ «Теплоїзоляция».

На першому етапі необхідно встановити стратегічну мету аналізу, як яка повинне бути регулярне і своєчасне надання керівникам підприємства і структурних підрозділів різноманітної інформації про зовнішню середу для усунення або зниження рівня ризиків при прийнятті управлінських рішень, а також при розробці стратегії подальшого розвитку організації. Також конкретні цілі можуть бути визначені і скорректировани вищим керівництвом, для розв'язання якої-небудь невідкладної проблеми, не забуваючи про пріоритет стратегічної мети і не віддаючи перевагу одному з об'єктів аналізу.

Потім повинна бути розроблена програма дослідження, в якій визначається необхідна інформація, джерела і методи її збору і аналізу, методи прогнозування чинників зовнішньої середи, а також конкретні виконавці досліджень, календарний план і терміни надання отриманих результатів. При реально чому склався ситуації на ВАТ «Теплоїзоляция» даного роду аналіз повинен бути покладений на співробітників відділу маркетингу, який, на мою думку, має ще значні внутрішні резерви для здійснення цієї задачі, внаслідок недоиспользования свого потенціалу. При цьому створення нової спеціалізованої структурної одиниці для такого підприємства є зайвою, і могла бути виправдана тільки на дуже великих організаціях, до яким ВАТОМ «Теплоїзоляция» не відноситься.

Наступним етапом повинен бути пошук і збір інформації про зовнішню середу для розробки і прийняття стратегічних рішень. При цьому необхідно використати як можна більша кількість джерел інформації, як внутрішніх, так і зовнішніх, з метою отримання більше за повну і достовірну картину про зовнішню середу (мал. 3.3.). Збір інформації про компоненти макро- і микроокружения з внутрішніх джерел потрібно провести, як вивчаючи різні документи і матеріали підрозділів підприємства, що мають які-небудь контакти із зовнішньою середою, так і проводячи експертні опити їх співробітників. При зборі зовнішньої «повторної» інформації необхідно використати різні газети, журнали, офіційні видання, довідники, збірники, каталоги, іншу друкарську рекламу, довідково-правові системи, електронну мережу Internet.

Для отримання вичерпної інформації про споживачів, конкурентів і інших суб'єктів ринку, що відносяться до микросреде підприємства, потрібно також збирати «первинну» інформацію за допомогою методів спостереження, опитів і експериментів. Паралельно зі збором інформації про зовнішню середу для рішення стратегічних задач повинен здійснюватися моніторинг зовнішньої середи. Він необхідний для надання керівництву оперативної інформації для своєчасного прийняття управлінських рішень вже при появі «слабих сигналів» яких-небудь змін у зовнішній середі.

- напрям що акумулюється у відділі маркетингу інформації;

- напрям надання зібраної, обробленої інформації.

Рис. 3.3. Схема збору і подальшої передачі інформації про

зовнішню середу на ВАТ «Теплоїзоляция».

Після збору інформації її необхідно відповідним образом обробити: спочатку перевірити на достовірність і несуперечність, потім систематизувати по окремих чинниках зовнішньої середи так, щоб її було зручно аналізувати і зберігати.

На етапі аналізу зібраної інформації за допомогою методів екстраполяції, структурно-аналітичних і експертних методів потрібно визначити стан зовнішньої середи і виявити можливості, що відкриваються для підприємства і загрози.

Вся зібрана, оброблена і проаналізована інформація повинна зберігатися в базах даних по споживачах, постачальниках, конкурентах і макросреде загалом. Їх потрібно побудувати таким чином, щоб можна було надати інформацію про зовнішню середу різним користувачам з необхідним для них рівнем деталізування. Всі бази даних повинні бути взаємопов'язані один з одним і повинні оновлюватися по мірі надходження нової інформації, в тому числі в ході моніторинга.

Для розробки стратегічних планів підприємства і їх щорічному коректуванню необхідно провести прогнозування зовнішньої середи. При цьому також можуть бути використані методу екстраполяції, структурно-аналітичні і експертні методи. Заключним етапом аналізу зовнішньої середи є підготовка і надання звіту керівництву підприємства і його підрозділам (мал. 3.3.). Вони повинні містити основні висновки і результати досліджень, а також рекомендації по використанню нових можливостей у зовнішній середі або усуненню (мінімізації) загроз для підприємства.

Для ефективного приведення в дію даної схеми аналізу на ВАТ «Теплоїзоляция» необхідно створити і відповідні організаційно-економічні передумови. Для цього спочатку потрібно визначити організаційну форму проведення аналізу зовнішньої середи. При дослідженні окремих напрямів зовнішньої середи підприємство може звертатися до спеціалізованих дослідницьких організацій, таких як консалтинговие і інформаційні фірми, науково-дослідні інститути, вищі учбові заклади і т. п. Разом з тим, ВАТ «Теплоїзоляция» повинне самостійно провести комплексне дослідження зовнішньої середи, а саме відділ маркетингу. При створенні цього напряму роботи доцільно об'єднати зусилля відділу маркетингу з іншими підрозділами, що займаються вивченням окремих аспектів зовнішньої середи. Тому необхідно розділити між цими підрозділами повноваження і відповідальність в системі дослідження зовнішньої середи підприємства, а також налагодити інформаційну взаємодію таким чином, щоб не відбувалося дублювання робіт і, в той же час, не виникали інформаційні пропуски у яких-небудь напрямах. Це, передусім, торкається взаємодії спеціалізованого підрозділу з юридичним і фінансово-економічним відділами. Зі постачальницькими і збутовими підрозділами повинен бути налагоджений вільний обмін інформацією. А відділ маркетингу повинен не тільки збирати інформацію від підрозділів, але і координувати і направляти їх зусилля на більш активний збір інформації про зовнішню середу. Для цього необхідно розробити і надати методичні рекомендації працівникам підприємства про те, яку, де і від кого потрібно збирати інформацію. Діяльність по дослідженню зовнішньої середи повинна здійснюватися при активній підтримці вищого керівництва. Воно повинно надавати відділу маркетингу відкритий доступ до інформаційних ресурсів підприємства, в тому числі конфіденційним, а також самим забезпечувати його інформацією, отриманою по своїх каналах.

Для рішення разових, нетипових задач по збору і аналізу інформації про зовнішню середу (в тому числі при первинній організації досліджень і для формування бази даних), а також при розробці прогнозів крім постійно діючих фахівців відділу маркетингу ним можуть надати велику допомогу спеціально створені тимчасові проблемні групи. Вони повинні працювати в тісному контакті з відділом маркетингу, від якого повинні отримувати необхідну методичну допомогу і інформацію.

Організація дослідження зовнішньої середи на комплексній і регулярній основі вимагає також відповідного фінансового забезпечення. При цьому всі витрати на проведення аналізу потрібно розглядати як інвестиції в інформацію, сприяючу виробітку оптимальних стратегічних рішень, а також своєчасному усуненню небезпек і використанню можливостей, вигоди від яких можуть мати довготривалий характер. Тому необгрунтоване скорочення фінансових ресурсів на цей вид діяльності може негативно позначитися на якості стратегічних і оперативних управлінських рішень.

Висновок.

У завершенні вишерассмотренной теми хочеться відмітити наступні визначальні моменти, які визначають високу міру значущості цієї проблеми. На сьогоднішній день зовнішня середа має важливе значення для всіх без виключення організацій. З метою виживання і розвитку в умовах надзвичайно динамічної і невизначеної зовнішньої середи (а це є загальними характеристиками сучасного оточення вітчизняних промислових підприємств) організаціям необхідно пристосовуватися до змін, а також самим активно формувати своє майбутнє. Тому визначальне значення в ринкових умовах грає стратегічне управління, інформаційною основою якого є аналіз макро- і микроокружения організації.

Сьогодні практично всі основні функціональні підрозділи промислових підприємств мають певне уявлення про зовнішню середу. Однак процедури збору, аналізу і передачі інформації про неї здійснюється в більшості випадків нецілеспрямовано, спонтанно і випадково, тому вона не дає цілісного уявлення про зовнішню середу і її вплив на результати діяльності підприємства.

Внаслідок вищесказаного можна зробити висновок, що єдино правильним варіантом поведінки сучасного підприємства для досягнення ефективного довгострокового функціонування і успішного розвитку є приділення підвищеного увага здійсненню аналізу весняної середи. А для цього необхідна розробка і здійснення комплексного аналізу з урахуванням індивідуальних особливостей підприємства при відповідним кадровому, фінансовим і технічному забезпеченні. Тільки при цій умові можна розраховувати на ефективність стратегічних і оперативних управлінських рішень, що приймаються.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ансофф И. Стратегичеськоє управління: Пер. з англ. - М.: Економіка, 1989. - 519 з.

2. Барнетт Д., Уїлстед У. Формулірованіє стратегії // Проблеми теорії і практики управління. - 1992. - №1 - С. 118-127.

3. Веснин В. Р. Основи менеджменту. - М.: Інститут міжнародного права і економіки. Изд-у Тріада, Лтд, 1996. - 384 з.

4. Вісник управління ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві. - М.: Випуски I і II за 2000 р. - 654 з.

5. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес. - М.: Фірма Гардаріка, 1996. - 416 з.

6. Герчикова И. Н. Менеджмент: Підручник, 2-е изд. - М.: Банки і біржі. ЮНИТИ, 1995. - 472 з.

7. Голубков Е. П. Маркетінг: стратегії, плани, структури. - М.: Справа, 1995-192 з.

8. Жих Е. М., Панкрухин А. П., Солов'їв В. А. Маркетінг: як завоювати ринок?. - Л.: Лениздат, 1992. - 139 з.

9. Забелин П. В., Аніськин Ю. П. Стратегичеський маркетинг як основа програми подолання кризової ситуації на фірмі // Маркетинг. - 1997. - №6 - С. 56-63.

10. Каретников Т. М., Каретников М. В. Конкурентоспособность фірм. - Челябинск, ЧГТУ, - 1996. - 436 з.

11. Каштанів О. Економічеська політика РМ. - «Вісті Мордовії» №189 від 21.11.00. - 8 з.

12. Котлер Ф. Основи маркетингу: Пер. з англ. / Общ. ред. і вступ. ст. Паньковой Е. М. - М.: Прогрес, 1990. - 736 з.

13. Ладану І. Д. Практічеський менеджмент: У 3-х частинах ч. 2. - М.: КПФ Ніка, 1992. - 190 з.

14. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. - М.: Справа, 1994. - 702 з.

15. Послання розділу РМ ГС. - Саранськ: «Червоний Жовтень», 2000. - 49 з.

16. Збірник середніх цін на будівельні матеріали, вироби і конструкції на IV квартал 2000 року. - «Стройинформ» №45 від 10.11.00. - 4 з.

17. Соціально-економічні показники районів РМ за 9 місяців 2000 р. - «Вісті Мордовії» від 20.10.00. - 8 з.

18. Соціально-економічне становище РМ в III кварталі 2000 року. - «Вісті Мордовії» від 26.10.00. - 8 з.

19. Стратегічне планування в промислових корпораціях: Науч. - аналитич. огляд. - М.: ИНИОН, 1986. - 79 з.

20. Стратегія розвитку промислових підприємств: Сб. науч. трудів / під ред. Кириной Л. В., Коробкової З. В. - Новосибірськ, 1990. - 160 з.

21. Фатхутдинов Р. А. Стратегичеський менеджмент. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа «Інтел-Синтез», 1999. - 416 з.

22. Юданов А. Д. Конкуренция: теорія і практика. - М.: Акалис, 1996. - 347 з.

Додаток.

[1] Ціни приведені за перше півріччя 2000 року.

загрузка...