Реферати

Реферат: Іншомовні вкраплення в прозі В. Пельовіна

Раса як соціальний і біологічний феномен. Поняття і загальні принципи сучасної класифікації рас. Характерні риси й основні ознаки рас як соціально-біологічного феномена: негроїдна, монголоїдна, європейська. Механізм формування тих чи інших рас у процесі історичного розвитку.

Система мотивації персоналу в готелі "Forest Inn". Мотивація праці: задачі й інструменти. Короткий огляд класичних теорій мотивації персоналу. Характеристика готелю "Forest Inn", аналіз кадрового напрямку її роботи. Рекомендації з удосконалювання системи стимулювання працівників підприємства.

Програма "Я сам ладу своє життя". Опис методики проведення психологічної діагностики, корекції й аналізу отриманих результатів по темі: "Зміна самооцінки підлітка в умовах гурткової роботи". Зміст програми профілактичних занять з дітьми "Я сам ладу своє життя".

У чому складність і суперечність характеру Онегина?. Зразковий текст твору.

Сучасна концепція охорони природного середовища. Охорона навколишньої природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова стійкого економічного і соціального розвитку України.

Зміст:

1. Вступ: постановка проблеми, мети, задач дослідження, визначення методів. з. 2-4

2. Основна частина: а) вкраплення в споконвічній графіці з. 4-17

б) вкраплення в російській графіці з. 17-22

3. Висновок. Висновки. з. 22-23

4. Список використаної літератури с.24

5. Додаток: матеріали анкетування по вкрапленнях с.24-27

В одному з своїх телеінтерв'ю 1999 письменник Віктор Астафьев, говорячи про тематику сучасних творів, помітив: "Мова завжди крутиться навколо хворого зуба". Ми вважаємо, що його фразу можна віднести і до власне мові літературних творів, яка ніколи не є незалежним від сучасної твору язикової ситуації в суспільстві. Зокрема, присутність иносистемних язикових явищ в тексті художнього твору, як правило, зумовлена присутністю їх в повсякденній мові, досить пригадати велику кількість німецьких вкраплень в літературі 19 віку, сторінки французького тексту в "Війні і мирі" Л. Н. Толстого, полиязиковой текст Набокова або безліч американізмів і інших іншомовних вкраплень в текстах творів В. Пельовіна. Останнє і з'явилося темою для нашого дослідження.

Пелевин з'явився в російській літературі порівняно недавно і досі цікавив в основному літературознавців, яких сам письменник порівнював з "єгипетськими плакальщицами, чиї сльози оплачені" [16]. Мова його творів з точки зору присутності иносистемних елементів до сьогоднішнього дня не була темою окремого дослідження. Нам таке дослідження представляється актуальним, т. до. на наш погляд мова саме творів В. Пельовіна найбільш точно відображає сьогоднішню язикову ситуацію, знаходить відгук у читача, доказом чого є величезна популярність цього автора серед всіх шарів суспільства. Але популярність Пельовіна зумовлена аж ніяк не легкістю сприйняття його текстів. Мабуть, читача в інтелектуальній прозі цього автора залучає швидше можливість оцінити свій розумовий потенціал, часто не читаючи, а розгадуючи тексти творів. Зрозуміло, процес "розгадування" не може не заважати сприйняттю основного тексту, його сюжету, відволікає думка того, що читає, тому прозу Пельовіна прийнято називати переобтяженою. Дозволимо собі, засновуючись на особистому досвіді прочитання, погодитися із загальноприйнятою думкою про складність сприйняття текстів творів В. Пельовіна внаслідок культурної і естетичної багатошаровості тексту. Можливу причину цього ми бачимо не тільки в ідейному наповненні, але в самому слові, що використовується письменником. З такої позиції логічно передбачити, що утрудняють розуміння тексту ті язикові явища, які невластиві системі російської мови (основної для В. Пельовіна), т. е. власне язикові вкраплення.

Мета нашого дослідження:

Визначити міру складності сприйняття текстів В. Пельовіна з позиції присутності в них іншомовних вкраплень.

Задачі нашого дослідження:

Визначити місце іншомовних вкраплень: а) в споконвічній графіці

б) в російській графіці

в прозі В. Пельовіна, міра їх зрозумілості для читача, пояснити роль вкраплень в тексті, оцінити співвідношення представлених мов і співвіднести його з язиковою ситуацією в суспільстві.

- Оцінити стан суспільства з точки зору мови (билингвизм, реакція на коріння мертвих мов (латинського), близкородственних мов (українського), мов неродинних груп по матеріалах текстів В. Пельовіна [1].

Матеріалом для нашого исследованияпослужили тексти творів В. Пельовіна: "Життя комах", "Жовта стріла", "Самітник і Шестипалий", "Принц Держплан", "Проблема верволка в Середній смузі" і інші, вхідні в збірники, вказані в списку використаної літератури.

Безпосереднім предметом исследованияявились:

- іншомовні вкраплення в споконвічній графіці - 71 одиниця (одиницею ми вважаємо слово, словосполучення, фразу, монолог, діалог, створюючий в тексті єдине неподільне ціле, об'єднуючи все вхідні в уривок вкраплення по їх смисловій і функціональній єдності. Наприклад: it'sbeenmydreamforages, - прошептала Наташа з оптимістичною інтонацією лингафонного курсу, - tolearnAmericanbedwhispers...[15, 161]. Уривок російського тексту, що становить закінчене смислове ціле, в якому одне і те ж поняття замінюється одним і тим же іншомовним вкрапленням декілька разів або вкраплення повторюється, ми також вважаємо одиницею. Наприклад: Сережа викопав металеве табло з словом, що горить "work", схвильовано глитнув слину і взявся за справу. Нова робота виявилася дуже схожою на стару, тільки кульман був іншою, і товариші по службі говорили по-англійському. З енергійною усмішкою прокопавши від обіду до табло зі словами "Don'twork"... він зрозумів, що робочий день кінчений[3, 194])

- іншомовні вкраплення в російській графіці - 57 одиниць (принцип відбору одиниць такий же, як і для іншомовних вкраплень в споконвічній графіці.).

Методи нашого дослідження: статистичний, семантико-стилістичний, анкетування.

Ми полічили необхідним, виходячи з мети нашої роботи, провести анкетування [2], що виявляє розуміння потенційними читачами творів В. Пельовіна різних іншомовних вкраплень, присутніх в текстах цього письменника. Опитуваним були запропоновані уривки з творів В. Пельовіна, вмісні вкраплення різних мов. Задачею анкетируемих було визначити міру зрозумілості їм самого вкраплення (таким чином ми планували з'ясувати володіння опитаними різними мовами, т. е. вирішити другу з поставлених нами в даній роботі задач) і міра ускладнення сприйняття усього приведеного уривка присутнім в ньому вкрапленням (це необхідне нам для рішення першої задачі і в кінцевому результаті для досягнення поставленої мети) В анкетуванні взяли участь 40 чоловік, з них 10 - учні 11 класів середньої школи № 47 р. Мурманськ, інші - студенти мурманских вузів 2-5 курсів, учні як на гуманітарних, так і на технічних факультетах. Відмітних особливостей у відповідях школярів і студентів, а також студентів гуманітарних і технічних факультетів не виявлено, тому ми об'єднали опитаних в одну групу.

Іншомовне вкраплення - термін, що з'явився в лінгвістичній літературі порівняно недавно. Паралельно з цим терміном в спеціальній літературі зустрічаються інші: окказиональное слово іншомовного походження, нетранслитерованное слово, беспереводное іншомовне вкраплення, неасимільована іншомовна лексика, екзотизм-вкраплення і інш. [4, 10]. На думку Лістрової Ю. Т., з якою ми згодні, найбільш вдалим з всіх перерахованих назв є термін "іншомовне вкраплення", введений А. А. Леонтьевим, т. до. він не отягощен іншими асоціаціями і, крім того, допомагає розкрити суть лінгвістичного явища, що означається ним: слово "вкраплення" освічено від дієслова "украпити", перен. - вмістити, вставити куди-небудь окремими шматками, частинами [4, 10-11]. Незважаючи на видиму ясність терміну "іншомовне вкраплення", в науці існують розходження відносно об'єму поняття, що означається цим терміном. Так, автор книги для школярів "Іншомовна лексика" Д. Мікитіч дає разюче розпливчате, на наш погляд, визначення: ізольовані іншомовні вкраплення - це слова, не освоєні російською мовою [5, 64], об'єднуючи, таким чином, в одну категорію слова, неосвоєні семантично, граматично, фонетично, графічно, т. е. по суті затверджуючи, що російській людині однаково чужі слова "пальта" і "coat". Автори більш серйозних досліджень, наприклад, Лістрова Ю. В. до іншомовних вкраплень відносять відрізки тексту, окремі слова, фонетичні, граматичні і семантичні елементи... інших (не російського - Тарасова Е.) мов [4, 3], але категорично виключає з їх числа інтернаціональні елементи по ознаці регулярного вживання останніх в мові російських монолингвов [4, 19]. Крисин Л. П. розуміє іншомовне вкраплення ширше, вважаючи, що саме інтернаціональні слова і словосполучення поміщаються основну серед іншомовних вкраплень, які можуть бути вжиті в текстах будь-якої культурної мови [3, 47]. Оскільки термін "інтернаціоналізм" фігурує фактично в будь-якому науковому визначенні іншомовного вкраплення, ми вважаємо потрібним уточнити це поняття. Вюстер Е. вважав інтернаціональними ті язикові явища, які "зрозумілі і за межами даної язикової області" [2, 25]. Крисин Л. П. до інтернаціоналізму відносить слова, що не мають явних ознак походження з якої-небудь живої мови, в основному слова-терміни греко-латинського походження і особливо новоутворення на базі грецьких і латинських основ [3, 105]. Акуленко В. В. гранично розширює об'єм поняття інтернаціоналізм, вважаючи, що слова в яких-небудь значення можуть бути визнані інтернаціоналізмом, якщо вони семантично відповідають один одному і, будучи ототожнені билингвами, допомагають зрозуміти текст на чужій мові [2, 112], т. е. фактично називає інтернаціональним будь-яке слово, що називає реалію, існуючу і у носіїв інакшої мови і що має інакшу назву в рамках іншої язикової системи. По Ю. Т. Лістрової (див. вище), інтернаціональним (для носіїв російської мови) є іншомовне вкраплення, регулярно уживане в мові російських монолингвов. Авилова Н. С. вважає за необхідним навіть говорити про слова інтернаціонального походження в російській мові [1]. Ми не вважаємо потрібним в рамках нашої курсової роботи детально зупинятися на проблемі інтернаціоналізму і конкретизувати її. Надалі для полегшення класифікації вкраплень в прозі В. Пельовіна ми приймемо точку зору Л. П. Крисина (інтернаціональне слово входить в коло язикових явищ, що означаються терміном "іншомовне вкраплення", під яким, в свою чергу, ми будемо розуміти будь-який відрізок тексту на іноземній мові, переданий в споконвічній або російській графіці).

У текстах творів В. Пельовіна ми виділяємо два основних вигляду вкраплень: вкраплення в споконвічній графіці (т. е. передані коштами мови-джерела) і вкраплення в російській графіці (т. е. іншомовне слово, передане коштами російського алфавіта). Таке ділення представляється нам найбільш виправданим внаслідок його простоти і легкості розмежування вже при першому, візуальному сприйнятті тексту. З двох досліджуваних нами видів вкраплень в тексті (вкраплення, передані в споконвічній графіці і вкраплення, передані в російській графіці) більш чужими системі російської мови представляються іншомовні вкраплення в споконвічній графіці, оскільки вони виділяються в тексті як чужі елементи навіть візуально, без читання і усвідомлення їх значення. Згідно з класифікацією Ю. Т. Лістрової [4, 57], будемо вважати такі вкраплення повними (крім повних, Ю. Т, Лістрова виділяє часткові (ми віддаємо перевагу назві "вкраплення в російській графіці", що більш ясно відображає роль такого типу вкраплень в тексті творів В. Пельовіна) і нульові вкраплення До нульових вкраплень вона відносить "звичайний російський текст, що є перекладом німецького (в нашому випадку - будь-якого іншомовного - Тарасова Е.) тексту" [4, 57]. Хоч у В. Пельовіна, поза сумнівами, є фрагменти тексту, які можна віднести по Лістрової Ю. Т. до нульових вкраплень (наприклад, розповідь "Музика зі стовпа", в якому сільський мужик Матвій стає німцем Гиммлером і попадає в Німеччину, передбачає німецьку мову в передачі розмов Гитлера з Гиммлером і іншими з оточення фюрера, але В. Пельовін використовує для передачі німецької мови російську мову, що нам представляється логічним - в іншому випадку розповідь була б недоступна, згідно з результатами нашого анкетування, 100% опитаних; та ж ситуація спостерігається в творі "Прозріння Крегера" і інших), ми не вважаємо потрібним виділяти їх як вкраплення, т. до. формально вони не виділяються в тексті, об'єктивно повністю належать системі російської мови і їх инородность визначається тільки згідно з розвитком сюжету твору і не відображає особливостей чужої мови. До часткових іншомовних вкраплень Лістрова Ю. Т. вставки іншомовного тексту або окремі лексеми, в якій-небудь мірі риси чужої мови, що втратили і що уподібнилися явищам російської мови (т. е. варваризми в їх традиційному розумінні) і вставки російського тексту або окремі російські лексеми, вжиті з іншомовною семантикою, граматичним або фонетичним оформленням (інтерференція іноземної мови в російській мові) або з порушенням російського звукового або фонетичного оформлення (що вводяться автором в цілях "остранения") [4, 57]. Ми не згодні з формулюванням "варваризм - різновид вкраплень" і виключаємо їх з числа вкраплень хоч би по тій ознаці, по якому Лістрова Ю. Т. в своїй роботі не погоджується з входженням інтернаціональних слів в число вкраплень - регулярність вживання одиниці, що розглядається в мові російських монолингвов (див. с.5 наших роботи). Також в нашому дослідженні ми не будемо торкатися питань інтерференції іноземних мов в російській мові, т. до. прикладів інтерференції в нашому матеріалі не виявлено). З 71 виділених нами одиниць такого типу:

58 є англійськими вкрапленнями (наприклад: weshowyouEurope". Щодо We було ясно - це фірма, якою належав автобус. А ось хто цей you [13, 218]; Петро Петрович відірвав руку від стіни і наостаннє декілька разів клацнув пальцями в такт відчайдушним англійським словам: Andyou'll neverseemyfaceorhearthesoundofmyfeetwhileth [14, 431] і інш.)

- 5 - німецькими (1. Через хвилину він помітив, що, думаючи про Гоголе, думає насправді про півня, і швидко зрозумів причину - звідкись виповзло німецьке слово Gockel, яке він, виявляється, знав [13, 259];2.Nein, Herr General, - сказалаона, - das hat mit Ihnen gar nicht zu tun. Ich bin hier wegen ganz anderer Angelegenheit. [14, 271];3.Heute ist schon zu spat, Herr General. Verzeihung, ich hab es sehr eilig, - раздражительнобросилаона [14, 272];4.Wozu? - презирливо крикнула Тийми [14, 272];5.Donnerwetter!- пробурмотіла жінка[14, 156])

- 3 - латинськими (1. Він не відповів нічого, затягся димом з своєї кривої трубки (sic!), сплюнув на траву... [15, 164];2. На тильній стороні кисті була татуїровка, що зображала три схематичних корони і лежача між ними розкрита книга, на сторінках якої синішали великі слова'Dominusilluminatiamea". Між Dominus і illuminatia під шкірою швидко пульсувала синювата жилка. [14, 240];3.Sic!-сказав Максим...[14, 384])

- 2 - французькими (1. Марина валилася з ніг, але все ж у неї хватити сил відшукати шматок картонного сигаретного ящика з намальованою парасолькою і червоним написом "Parisienne" [15, 51];2. зате недавно він прочитав в якомусь журналі, що це почуття називається "dejavu", з чого зробив висновок, що те ж саме відбувається з людьми і у Франції [14, 110])

- 2 - українськими (1. в меню блюдо називалося "бiточкi посiлянскi з цiбулей" [15, 72];2... червоний напис "Донорськiй пункт" [15, 118])

- 1 - італійським (1. Вовкодав з сумнівом подивився на Максимову червону пілотку з жовтим пензликом і жирним кульковим написом "Viva Duce Mussolini"...[15, 133])

З позиції рівня складності іншомовного тексту (під рівнем складності ми маємо на увазі передусім об'єм вкраплення і рівень знань читача, необхідний для його розуміння. Ми вважаємо за необхідним засновувати нашу класифікацію саме на критеріях суб'єктивного характеру, що впливають на розуміння читачем тексту, а не на об'єктивних, як, наприклад, способи введення автором вкраплення в текст, т. до., на наш погляд і згідно з результатами анкетування, читач, не знаючий англійської мови, на вкраплення одного порядку з точки зору введення їх автором в текст реагує по-різному в зв'язку з їх об'ємом і необхідним для їх розуміння рівнем знань (наприклад, вкраплення, що коментуються автором в тексті: "Господі! - прошептав він. - Тобто ohGod! Так як я забути-то міг?" [14, 406] і "вона стала на дотик вважати зелені п'ятірки, викликаючи в пам'яті благородну особу Лінкольна і напис зі словами "Legaltender", які вона переводила як "легальна ніжність" [13, 220]. Приведені вкраплення ідентичні за способом введення їх в текст автором, але для розуміння їх читачем (що фактично відображає мету нашої роботи) в першому випадку необхідне знання тільки правил читання і лексичного значення слова god, тоді як у другому треба знати, крім перерахованого, ще способи зв'язку слів в англійській мові і бути знайомим з полісемією англійських слів, або орієнтуватися в реаліях американського життя. За результатами анкети перше зрозуміло 100% опитаних, друге - 72,5%, т. е. очевидно, що причину затрудненности тексту В. Пельовіна потрібно шукати саме в реакції на нього читача, а не в авторові. Крім формального знання тих або інакших правил, розуміння тексту пов'язане ще і з функцією конкретного вкраплення в російській мові: передусім ми маємо на увазі комп'ютерну лексику, яку виділяємо в окрему групу по тематичній приналежності, т. до. для її розуміння потрібно більше навик роботи з комп'ютером, чим знання іноземної мови і деякі з слів і словосполучень, що є в тексті онимами, т. до. для розуміння тексту їх переклад не потрібно) ми виділили наступні рівні:

1. Вкраплення, що вимагають перекладу для адекватного розуміння тексту:

а) пропозиція (для розуміння необхідне знання правил читання, граматики і лексичного значення вхідних в нього слів, в деяких випадках знання стійких конструкцій) - відмічене 12 одиниць, з них8 одиниць англомовних вкраплень (1. Петро Петрович відірвав руку від стіни і наостаннє декілька разів клацнув пальцями в такт відчайдушним англійським словам: Andyou'll neverseemyfaceorhearthesoundofmyfeetwhileth [14, с.431];2.Have а nice DOS! [14, 144] (співвідноситься з стійким вираженням, що відображає побажання хорошого дня і інш.: haveaniceday!);3.Howareyou? - спитала Наташа, старанно вимовляючи слова. - I'mNatasha. Andwhatisyourname? [15, 73];4.Oh yeah, honey, - пробормоталСем. - I can feel it...[3, 161];5.It's been my dream for ages, - прошепталаНаташасоптимистическойинтонациейл, - to learn American bed whispers... [15, 161];6.Eat me, - прошепталаНаташа... - Oh, - шепталаона, - it's getting so big... So big and hard...-Yeah, baby, - нечленораздельноотвечалСем. - You smell good. And you taste good [15, 163-164];7. Це, як сказав би Поль Саймон, songs, thatvoicesnevershare [14, 29].8... в червоній закордонній майці, на якій Віра прочитала: whatIreallyneedislessshitfromyoupeople [14, 321]);2 одиниці німецьких вкраплень (1.Nein, Herr General, - сказалаона, - das hat mit Ihnen gar nicht zu tun. Ich bin hier wegen ganz anderer Angelegenheit. [14, 271];2..Heute ist schon zu spat, Herr General. Verzeihung, ich hab es sehr eilig, - роздратовано кинула вона [14, 272]);1 одиниця латинських вкраплень (1. На тильній стороні кисті була татуїровка, що зображала три схематичних корони і лежача між ними розкрита книга, на сторінках якої синішали великі слова'Dominusilluminatiamea". Між Dominus і illuminatia під шкірою швидко пульсувала синювата жилка. [14, 240]);1 одиниця італійських вкраплень (1. Вовкодав з сумнівом подивився на Максимову червону пілотку з жовтим пензликом і жирним кульковим написом "Viva Duce Mussolini"...[15, 133]).

би) слова і словосполучення (менший об'єм вимагає знання в основному тільки лексичного значення слова, граматичні зв'язки можуть бути виведені з перекладу кожного слова, вхідного в словосполучення) - відмічена 14 одиниць, з яких 10 имеютавторский переводв тексті (правильний переклад- отмечено6 випадків англомовних вкраплень:1.-Господі! - прошептав він. - Тобто ohGod! Так як я забути-то міг?[15, 406];2.16-На ньому, як звичайно, був чорний тренувальний костюм з написом "AngelsofCalifornia", який завжди викликав у Андрія легкі сумніви з приводу калифорнийских ангелів. [14, 16];3. Сережа взяв зі стойки блідо зелений сірниковий коробок з написом " Paradise " і побачив ті ж пальми, що були на вивісці... Крім пальм, на коробці були телефони, адреса і запевнення, що це "hottestplaceonisland". "Господи, - подумав Сережа, - так хіба hottestplace - це рай? А не навпаки?"[15, 198];4. Сережа викопав металеве табло з словом, що горить "work", схвильовано глитнув слину і взявся за справу. Нова робота виявилася дуже схожою на стару, тільки кульман був іншою, і товариші по службі говорили по-англійському. З енергійною усмішкою прокопавши від обіду до табло зі словами "Don'twork"... він зрозумів, що робочий день кінчений [15, 194];5. муха була зовсім юною, і Сем подумав, що її англійська назва - "greenbottlefly" - дуже точне [15, 73];6. І звичайна дівоча, цнотлива в своїй безнадійності мрія про загорілого і людяного американця оволоділа Люсиной душею, і так раптом захотілося повірити співаючому іноземцю, що у нас не буде жалів, і ми ще відлетимо звідси в машині часу, хоч давно трясемося в поїзді, що йде в нікуди. " А train to nowhere... А train to nowhere" [13, 225];1единица німецьких вкраплень:1. Через хвилину він помітив, що, думаючи про Гоголе, думає насправді про півня, і швидко зрозумів причину - звідкись виповзло німецьке слово Gockel, яке він, виявляється, знав [13, 259]. Неправильний переклад- отмечен1 випадок англомовних вкраплень:1... вона стала на дотик вважати зелені п'ятірки, викликаючи в пам'яті благородну особу Лінкольна і напис зі словами "Legaltender", які вона переводила як "легальна ніжність" [13, 220]. Авторська интерпретацияслова - отмечено2 випадки англомовних вкраплень (1. Щось досі було затиснуте у нього в руці - він підніс до особи і побачив на долоні... коробок з чорними пальмами і несподівано зрозумів, що англійське слово " Paradise " означає місце, куди попадають після смерті. [15, 200];2. "We show you Europe". Щодо We було ясно - це фірма, якою належав автобус. А ось хто цей you? [13, 218]) 4 одиниці представляють собойотдельние слова і словосполучення, не переведені і не пояснені в тексті (отмечено4 випадку англомовних вкраплень:1... прогрес - це ми? - Sure, - відповіла Неллі [13, 233];2.Americanboy, поїду з тобою [70, Життя н];3. Сем вийняв маленький коричневий блокнот із золотим написом "Memoexecutive" [15, 72];4... декілька предметів, з яких слідувало, що він вже на вулиці, - це були сидячий на табуреті немолодий кореєць... і табличка з написом "29 EastSt."[15, 197]);2 одиниці німецьких вкраплень (1.Wozu? - презирливо крикнула Тийми [14, 272];2.Donnerwetter!- пробурмотіла жінка [14, 156]); отмечено2 словоупотребления латинських вкраплення "sic"(1. Він не відповів нічого, затягся димом з своєї кривої трубки (sic!), сплюнув на траву... [15, 164];2.Sic!-сказав Максим...[14, 384]);1 одиниця французького вкраплення (зате недавно він прочитав в якомусь журналі, що це почуття називається "dejavu", з чого зробив висновок, що те ж саме відбувається з людьми і у Франції [14, 110]);2 одиниці українських вкраплень (1. в меню блюдо називалося "бiточкi посiлянскi з цiбулей" [15, 72];2... червоний напис "Донорськiй пункт" [15, 118]))

Відмітимо ще раз, що ми вважаємо за необхідним при описі групи 1Б звертатися не тільки до формальних ознак одиниці, що розглядається, але і до авторської позиції по відношенню до неї, т. до. авторський коментар впливає на розуміння тексту, знімаючи частково ускладнення в розумінні тексту твору.

2. Вкраплення, що не вимагають перекладу в тексті:

а) оними- відмічене 8 одиниць (оними без вартого рядом родового поняття на російській мові- відмічене 4 випадки (1. Ника була... байдужа і до цієї групи, і до долі взагалі - єдине, що на моїй пам'яті викликало у неї інтерес, - це те місце на "Animals", де... [14, 366];2. На краях плити була реклама - "Rolex", "Pepsi-cola"... [14, 52];3. Відкопавши вивіску з намальованим пальмовим гаєм і великим словом "Paradise"...[15, 198];4.22-В ресторані грала музика, та сама вічна касета, де в кінці був записаний той, що обривається на середині "Bridgeoftroubledwaters" [14, 22]). Оними з попереднім або наступним за ними родовим поняттям на російській мові- відмічене 4 випадки англомовних вкраплень (1. Саму собаку він ніколи не розкопував, але одного разу, за порадою журналу "HealthWeek", відвів її до ветеринара-психоаналітик [15, 196];2.. .. група "FleetwoodMac" [4, 11];3... група "DepecheMode" [14, 366];4. Десь в далекому вікні піратським басом заспівав Стінг... Це була "MoonoverBourbonstreet" - пісня, яку Петро Петрович пам'ятав і любив з часів своєї молодості [14, 430]), 1 випадок французьких вкраплень (Марина валилася з ніг, але все ж у неї хватити сил відшукати шматок картонного сигаретного ящика з намальованою парасолькою і червоним написом "Parisienne" [15, 51]))

би) слова, що тематично відносяться до комп'ютерної гри і програмування- відмічено 22 одиниці, з них 13 словоупотреблений - слово level, 18 словоупотреблений - назви комп'ютерних клавіш (reset - 3 словоупотребления; shift - 3 словоупотребления; control, right, down, escape - по 2 словоупотребления; up, left, break, PgUp, return - по 1 словоупотреблению), 2 словоупотребления, пов'язаних з ходом будь-якої комп'ютерної гри (loading, game paused), одним слововживанням, пов'язаним з ходом конкретної комп'ютерної гри (gunlocked), назва файла - 1 слововживання (autoexec.but), назва операційної системи - 1 слововживання (DOS). Всі вкраплення цього типу виявлені в повісті "Принц Держплан" [14, з. 96 - 144], крім 1 словоупотребления reset, знайденого в романові "Життя комах" [15, з. 195]

3. Вкраплення, що вимагають знання тільки правил читання (імена власні, записані латиницей) - відмічений 1 випадок англомовного і 1 випадок німецького вкраплення:1. Мова в цьому випадку йде про вирази "Sigmundfreud" і "ericbern" [15, 206] (тут поєднання "ericbern" потрібно читати за правилами англійської мови, "Sigmundfreud" - за правилами читання німецької мови для розуміння ідеї автора, що мало на увазі фундатора психоаналізу Зігмунда Фрейд і психоаналітик Еріка Берна)

З точки зору відповідності співвідношення мов в прозі В. Пельовіна общеязиковой ситуації потрібно відмітити, що за результатами анкетування, проведеного нами (матеріали анкетування див. в додатку до курсової роботи) англійською мовою на рівні розуміння окремих фраз і слів володіють біля 75-76% опитаних, на рівні читання (ericbern) 62, 5%, на рівні розуміння термінології комп'ютерної гри і програмування більше за 90 %. Таким чином, за результатами анкетування, англомовні вкраплення найбільш зрозумілі більшості опитаних в порівнянні з іншими вкрапленнями, т. е. можна зробити висновок про виправдане вживання В. Пельовіним переважно англомовних вкраплень. Німецькі і латинські повні вкраплення виявилися незрозумілі абсолютній більшості що брали участь в анкеті на будь-якому з представлених рівнів складності, причому якщо одиничне "wozy" і "donnerwetter" ( "навіщо" і вираження, семантично близьке до російського "рис візьми" відповідно) виявилися зрозумілі відповідно 20 % і 12, 5% опитаних, незнайомих з німецькою мовою настільки, щоб зрозуміти цілу фразу, запропоновану в анкеті ( "Nein, HerrGeneral, - сказала вона, - dashatmitIhnengarnichtzutun. IchbinhierwegenganzandererAngelegenheit" [271, ЖС]), те значення латинського вкраплення аналогічного рівня "sic" зрозуміли як ті з опитаних, які знайомі з латинською мовою настільки, щоб зрозуміти вислів "Dominusilluminatiamea" [240, ЖС] (7,5%), що так і володіють англійською мовою, в якій слово "sic" набуло поширення (усього значення слова не утруднило 45% опитаних). Абсолютною більшістю опитаних німецькі (крім вкраплення Sigmundfreud) і латинські вкраплення визнані чинником, що утрудняє сприйняття тексту твору (незрозумілі на рівні пропозицій відповідно 100% опитаних і 92,5% опитаних). Несподіваним для нас результатом виявилося нерозуміння вкраплень "ericbern" і "Sigmundfreud" тими з опитаних, які знайомі з англійською мовою досить для розуміння майже 100%: запропонованих англомовних вкраплень (утруднилися визначити значення даного типу вкраплень 37, 5% учасників анкетування). Ймовірно, розуміння такого роду вкраплень пов'язане не тільки з внутрішньомовний, але і з екстралингвистическими причинами. Українські вкраплення виявилися зрозумілі 100% опитаних, що, ймовірно, пов'язано з язиковою і політичною близькістю української і російської націй. Італійське "VivaDuceMussolini" і французьке " déjàvu" зрозумілі і не утрудняють сприйняття тексту відповідно 92,5% і 90% опитаних відсоткам опитаних. Такий великий відсоток розуміння даних видів вкраплень пов'язаний, думається, з міжнародним поширенням цих язикових одиниць (déjàvu розповсюдився як термін, вказуючий певне психічне явище; поширення VivaDuceMussolini пов'язане з світовим історичним процесом). Вкраплення, так чи інакше пояснені в самому тексті твори, у більшості опитаних не викликали ускладнень при сприйнятті всього уривка, але невеликий відсоток (біля 12%) опитаних виділив одиниці цього типу як що утрудняють сприйняття уривка, що, на наш погляд, свідчить про язикове чуття або про мінімальний рівень билингвизма. Формально себе як билингва визначили 90% з числа опитаних, відповівши ствердно на питання анкети про знання ними основ іноземної мови. Але при цьому 26% з їх числа утруднилися визначити значення частини представлених в анкеті повних вкраплень (англомовних вкраплень, т. до. саме ця мова вивчає більшість опитаних), отже, ми повинні відмітити, що більшість опитаних є носіями часткового змішаного билингвизма ( "змішаний билингвизм" виділяв в своїй класифікації Л. В. Щерба [7, 6-7]), т. е. друга мова "вивчається з постійною оглядкой на першу, точніше, другу мову засвоюється через перший". При змішаній двомовності мова, що знову засвоюється завжди зазнає впливу першої мови і сприймається в тій або інакшій мірі в рамках рідного; часткова двомовність (двомовність і билингвизм - синонимичние терміни)) згадує в своїй роботі Ю. Т. Лістрова, визначаючи його як ситуацію, коли говорячий володіє другою мовою гірше, чим першим, і не у всіх його формах [4, 12]). Відмітимо, що при появі в тексті пояснених або переведених іншомовних одиниць виникає можливість двоякого прочитання тексту: по-перше, читач може обмежитися даним в тексті перекладом - таке сприйняття буде більш вузьким, але що не заважає розумінню всього тексту, - або, при умові розуміння значення вкраплення, - глибше зрозуміти думку автора і можливу гру значень. Наприклад: муха була зовсім юною, і Сем подумав, що її англійська назва - "greenbottlefly" - дуже точне [15, 73]: якщо ми не розуміємо значення кожного англомовного кореня, вхідного в дане повне вкраплення, то ми в будь-якому випадку усвідомлюємо, що мова йде про муху, і вкраплення не утрудняє розуміння всього уривка (20% опитаних); якщо наш рівень знання англійської мови дозволяє нам зрозуміти, що англійське "green" співвідноситься з російським "зелений" і в переносному значенні означає "молодість, сила"[8, 386], "bottle" рівнозначно значенню російського слова "пляшка"[8, 108], корінь fly (від дієслова tofly - літати) може вживатися окремо в значенні "муха" [8, 340] і зустрічається в англійських назвах багатьох літаючих комах (а butterfly- бабочка [8, 123], adragonfly - бабка [8, 270]), то ми отримаємо не просто формальне поняття про предмет оповідання (муха), але і яскравий образ, що з'являється в свідомості внаслідок присутності в значенні слова "пляшка" потенційної семи "скло", а у значення слова "скло", в свою чергу, периферійної семи "блиск при умові попадання світла на поверхню", яка в поєднанні з кольором, заданим словом "green" і можливістю пересування по повітрю дозволяє читачу відтворити в свідомості не просто "муху", а саме "юну муху", яку В. Пельовін назвав Наташей [15]. Якщо ж ми знаємо, что'greenbottle" не просто авторський епітет до речі "fly" (муха), але разом ці два слова складають фразеологічне утворення з низькою мірою слитности елементів, то ми розкриємо ще один пласт значення: "greenbottlefly" означає реалію, в російській мові позначену фразеологічним вираженням "гнойова муха". Оскільки В. Пельовін пише свої тексти на російській мові і для російськомовного читача, ми вважаємо, що, означаючи свою героїню як "greenbottlefly", він мав на увазі і негативній коннотацию, властивій російському еквіваленту англійського "greenbottlefly" ( "гнойова муха"). Якщо пригадати, що в романові "Життя комах" цілий розділ присвячена гнойовим жукам [15, 25-40, гл.2 "Ініціація"], те можна провести стійкі паралелі крізь тканину всього твору, але ми не вважаємо потрібним включати цю задачу в наше дослідження, вважаючи проблему зв'язків в системі образів предметом окремого вивчення.

Повні вкраплення зі стоячим рядом родовим поняттям не викликали ускладнень при сприйнятті цілого уривка у 82,5% опитаних, так само, як і оними з формально відсутнім родовим поняттям, що відновлюється по контексту.

Комп'ютерна лексика виявилася зрозумілою ряду опитаних, які утруднилися при визначенні значення інших англомовних вкраплень, з чого можна зробити висновок про те, що первинне значення англійського слова, вжитого для позначення назви комп'ютерної клавіші, втрачається і підміняється новим, що визначає функцію цієї клавіші, тим самим наближаючи саму лексичну одиницю - назва клавіші - до терміну (слово або словосполучення - назва певного поняття какой-н. спеціальної області науки, техніки, мистецтва [10, с.784]). Так, наприклад, якщо англійські слова "Shift", "Escape", "Reset", "Control", "Break" мають значення відповідно "зміна", "порятунок", "перенабор", "контроль (управління)", "перерва (ламати)", то в тексті В. Пельовіна і в мові не тільки російських монолингвов, але і билингвов вони придбавають нові значення по функції відповідної клавіші в кожному конкретному випадку: так, наприклад, якщо общеязиковое англійське значення майже співпадає з окказиональним авторським (по відношенню до первинному общеязиковому англійському) у разі типу "якщо натиснути клавішу "up", вона < фігурка > підплигне вгору... Якщо натиснути "down'она сяде і постарається щось підняти із землі під ногами. Якщо натиснути "right", вона побіжить вправо. Якщо натиснути "left" - вліво" [14, 96], зберігаючи архисему "напрям" і придбаваючи додаткову цьому "якість руху" (up - підплигне вгору, down - сяде (в дієслові є сема "вниз") і постарається щось підняти, right, left - побіжить в потрібному напрямі), то у разах типу "... фігурка може битися, якщо натиснути клавішу "shift"[14, 96,] окказиональное значення не вмотивовується общеязиковим англійським, а у разі типу "коли Саша вбіг, Борис Григорійович стояв на столі і відбивався мечем від крихітного китайця з дитячою особою, з швидкістю швейної машинки що тикав в нього списом. Саша все відразу зрозумів, кинувся до клавіатури і з розмаху тикнув пальцем в клавішу "Escape" [14, 106] відбувається накладення значень, ситуація, в якій реалізовуються відразу два значення слова - общеязиковое англійський "порятунок" і спеціальне (комп'ютерне) - "вихід з програми".

Але, як писав В. В. Вінокур, при вивченні мови письменника потрібно розмежовувати мову - те, що відбирає письменник з язикового матеріалу для свого твору (розглянуто нами вище), і стиль - той, як використовує письменник відібрані ним одиниці [4, 5]. Пояснимо функціональну роль описаних вище іншомовних вкраплень. Повне вкраплення в прозі В. Пельовіна може характеризувати:

1. географічне місце дії: так, наприклад, Крим, в якому розвертається дія романа "Життя комах", ненав'язливо нагадує про свою приналежність Україні записом в ресторанному меню (бiточкi посiлянскi з цiбулей [15, 72]) і червоним написом над пунктом здачі крові, який був би російськомовною (як вже було відмічено вище, українські вкраплення не викликали ускладнення ні у одного учасника нашого анкетування, що пояснюється історичною близькістю російського і українського народів, і, думається, в "пелевинском бiточкi" чутна іронія з приводу сучасної політичної ситуації, коли Україна стає "закордоном" і заперечує все російське, включаючи мову, як чужеродное явище. Але в рамках нашого дослідження ми не вважаємо потрібним торкатися цієї проблеми, вважаючи її темою для окремого літературознвський дослідження), якби не "i" у флексії (... червоний напис "Донорськiй пункт" [15, 118]). Америка, в яку попав один з персонажів "Життя комах" - тарган Сережа, заявляє про себе вивісками на вулицях (бар "Paradise", табличка з написом "29 East St." [15, 182 - 200, гл. Paradise]), покажчиками на роботі (Пройшло декілька років, заповнених мерехтінням покажчиків "work" - "Don'twork" [15, 195]), назвами журналів (Саму собаку він ніколи не розкопував, але одного разу, за порадою журналу "HealthWeek", відвів її до ветеринара-психоаналітик [15, 196]).

2. Переміщення героя в просторі і часі: в нашому випадку це всі німецькі повні вкраплення, крім "Sigmundfreud". Шаманка Тийми, викликаючи з минулого німецького офіцера, розмовляє з ним на чистій німецькій мові, хоч в звичайному житті не володіє їм (Nein, HerrGeneral, - сказала вона, - dashatmitIhnengarnichtzutun. Ich bin hier wegen ganz anderer Angelegenheit. [14, 271]; Heute ist schon zu spat, Herr General. Verzeihung, ich hab es sehr eilig, - раздражительнобросилаона [14, 272];. Wozu? - презирливо крикнула Тийми [14, 272]). Мужик Матвій з російського села через німецьке слово "Gockel" трансформується в Гиммлера, людини з найближчого оточення Гитлера і виявляється в машині, що їде в Берлін (Через хвилину він < Матвій > помітив, що, думаючи про Гоголе, думає насправді про півня, і швидко зрозумів причину - звідкись виповзло німецьке слово Gockel, яке він, виявляється, знав. Потім він глянув на небо... і поправив на носу очки. Їх тонка золота дужка відображала сонце, і на борту подрагивала вузька зігнена змейка. Потім сонце пішло і стало зовсім чогось робити - хоч в кишені кітеля і лежав томик Гете, витягувати його зараз було б необачне, тому що фюрер, що сидів на відкидній лавці навпаки, терпіти не міг, коли хто-небудь з навколишніх відволікався на яку-небудь дрібну особисту справу. Гиммлер посміхнувся, зітхнув і подивився на години - до Берліна залишалося зовсім трохи, можна було і потерпіти[13, 259]).

національність героя твору, його соціальну і професійну приналежність: так, Дарвін, як людина, що закінчила Кембрідж, має специфічну татуїровку на руці (На тильній стороні кисті була татуїровка, що зображала три схематичний корони і лежачу між ними розкриту книгу, на сторінках якої синішали великі слова'Dominusilluminatiamea". Між Dominus і illuminatia під шкірою швидко пульсувала синювата жилка. [14, 240]); американець Сем говорить по-англійському (Yeah, baby,- нечленороздільно відповідав Сем. - Yousmellgood. Andyoutastegood [15, 164]); тарган Сережа, російський за походженням, але що переїхав і тривалий час що жив в Америці, - билингв (особистість, що володіє двома мовами, причому тут двомовність змішана, (ми вважаємо потрібним відмітити тип двомовності в цьому випадку, оскільки, по-перше, це необхідне нам для правильного сприйняття часткових вкраплень (по класифікації Ю. Т. Лістрової [4, 57]), по-друге, це - показник типу двомовності більшості пелевинских героев-билингвов (крім героїв-носіїв ненормативного билингвизма, коли говорячий володіє обома мовами на рівні просторіччя, професіонально-жаргонної мови [4, 12], як, наприклад, Люся і Неллі в розповіді "Міттельшпіль" (... прогрес - це ми? - Sure, - відповіла Неллі [13, 233]) або герої "Принца Держплан" [14, 96-144], вставляючі в свою мову комп'ютерні терміни), і саме цієї двомовності вимагають тексти В. Пельовіна від читача), мислячий на двох мовах (Сережа взяв зі стойки блідо зелений сірниковий коробок з написом " Paradise " і побачив ті ж пальми, що були на вивісці... Крім пальм, на коробці були телефони, адреса і запевнення, що це "hottestplaceonisland". "Господи, - подумав Сережа, - так хіба hottestplace - це рай? А не навпаки?" [15, 198]).

4. Створювати ефект остранения: записані латиницей імена відомих психоаналітик дозволяють автору інтерпретувати їх з нової точки зору (Для обурення вже не залишається сил, - писав невідомий автор, - залишається тільки здивовуватися безсоромності масонів з сумно славнозвісної ложі "П-4" ( "психоаналіз - чотири"), вже багато десятиріч измивающихся над міжнародною громадськістю і простерших своє бузувірське нахабство до того, що в центрі світової наукової полеміки, завдяки їх зусиллям виявилися два самих мерзотних лайки древнекоптского мови, якою масони користуються для паплюження чужих національних святинь. Мова в цьому випадку йде про вирази "Sigmundfreud" і "ericbern", в перекладі що означають, відповідно, "смердючий козел" і "еректированний вовчий пеніс"...[15, 206]); автор отримує можливість по-своєму інтерпретувати іншомовний текст ( "WeshowyouEurope". Щодо We було ясно - це фірма, якою належав автобус [13, 218] А ось хто цей you?) і грати словами ("... вона стала на дотик вважати зелені п'ятірки, викликаючи в пам'яті благородну особу Лінкольна і напис зі словами "Legaltender", які вона переводила як "легальна ніжність" [13, 220] - на доларі цей напис має значення "законне (офіційне) ходіння"); англійське слово "Paradise", вжите замість російського "рай", дає письменнику можливість конкретизувати значення багатозначного російського слова (1. Місце, де душі праведників перебувають у вічному блаженстві; 2. перен. Легкі і радуючі умови, обстановка [10, 645]), примушуючи читача після останньої фрази однойменного розділу: "Щось досі було затиснуте у нього в руці - він підніс до особи і побачив на долоні... коробок з чорними пальмами і несподівано зрозумів, що англійське слово " Paradise " означає місце, куди попадають після смерті" [15, 200] - повернутися до її початку і перечитати текст вже на якісно новому філософському рівні (нагадаємо, що " Paradise" в однойменному розділі "Життю комах" - назва бара) осмислення тексту.

Створювати об'ємний текст, що зображає пізнавану реальність (під об'ємним текстом ми розуміємо текст, в якому присутній динамічний звук, наприклад, пісня, колір, наприклад, світлова реклама і т. п.): тут потрібно пригадати рекламні щити, що з'являються в прозі В. Пельовіна (На краях плити була реклама - "Rolex", "Pepsi-cola"... [14, 52]), різні предмети повсякденного побуту (На ньому, як звичайно, був чорний тренувальний костюм з написом "AngelsofCalifornia", який завжди викликав у Андрія легкі сумніви з приводу калифорнийских ангелів[14, 16]; невдовзі його пальці наштрикалися на предмет, на дотик що показався звичайним міліцейським чоботом. Розчистивши землю, Сережа побачив слово "REEBOK", почав рити вгору і скоро відкопав всміхнену особу Гріши[15, 191]; Сем вийняв маленький коричневий блокнот із золотим написом "Memoexecutive" [15, 72]); назви відомих музичних груп, композицій, імена виконавців (Десь в далекому вікні піратським басом заспівав Стінг... Це була "MoonoverBourbonstreet" - пісня, яку Петро Петрович пам'ятав і любив з часів своєї молодості [14, 430]; група "DepecheMode" [14, 366]; Ника була... байдужа і до цієї групи, і до долі взагалі - єдине, що на моїй пам'яті викликало у неї інтерес, - це те місце на "Animals", де...[14, 366]; У ресторані грала музика, та сама вічна касета, де в кінці був записаний той, що обривається на середині "Bridgeoftroubledwaters"[14, 22]; група "FleetwoodMac" [14, 11]); тексти пісень (відмітимо, що текст пісні дозволяє не тільки створити ефект пізнавання, але і коментує основний текст - див. з. 11-12 про рівні розуміння тексту, розглянуті на прикладі вкраплення "greenbottlefly") і інш. (Americanboy, поїду з тобою [15, 70]; І звичайна дівоча, цнотлива в своїй безнадійності мрія про загорілого і людяного американця оволоділа Люсиной душею, і так раптом захотілося повірити співаючому іноземцю, що у нас не буде жалів, і ми ще відлетимо звідси в машині часу, хоч давно трясемося в поїзді, що йде в нікуди. " А train to nowhere... А train to nowhere" [14, 255]; ПетрПетровичоторвалрукуотстениїнапоследокне: And you'll never see my face or hear the sound of my feet while there's а moon over Bourbon street [14, 431]).

Ми навмисно не приводимо статистику реалізації в тексті тієї або інакшої функції повного вкраплення, оскільки вважаємо нашу класифікацію, приведену вище, багато в чому суб'єктивної внаслідок суб'єктивності сприйняття тексту (дозволимо собі погодитися з твердженням Б. Б. Гребенщикова, який часто з'являється так чи інакше на сторінках творів В. Пельовіна: кожний бачить лише те, що в ньому вже є [ "Лилит", 1998 ]). Мета створення нашої класифікації повних вкраплень по функціях, що виконуються ними в тексті - намітити загальні шляхи розгляду вкраплень з цієї позиції.

Крім вкраплень в споконвічній графіці, в даній роботі нас цікавлять вкраплення в російській графіці, т. до., незважаючи на русифіковану графіку (і, отже, російську вимову і систему звукотипов), їх значення часто залишається неясною не тільки не володіючою представленою у вкрапленні мовою, але і читателю-билингву внаслідок не споконвічної для вкраплення графіки. З виявлених нами в текстах В. Пельовіна вкраплень такого типу:

- 20 є вкрапленнями англійської мови (з них 17 одиниць і два окремих словоупотребления в прикладі, приведеному нижче з пометой "[14, 30-31]")

- 12 - німецької мови (з них одне окреме слововживання в прикладі на с.4 і 10 одиниць; 3 використання "шпрехен зи дойч" [273-274, ЖС], 3 використання "хайль Гитлер", інші - неповторяющиеся)

- 2 - французької мови (з них 2 - окремі словоупотребления, вхідні в одиниці нарівні з іншими вкрапленнями:1. з прикладу про стукіт коліс в різних країнах, приведеного нижче;2... на килимі, між розкиданих журналів (переважно "Вог", але була і пара "Ньюсвіков") їжилися недопалками декілька попільничок [13, 231])

- 2 - латинської мови (1. Їдемо під стукіт коліс, вийдемо пост скриптум дверей [14, 53]

Вдивляючись в ці рівні строчки, Андрій... раптом помітив в самому низу листа постскриптум, коротку приписку дрібним почерком, якої він раніше не помітив [14, 54])

- 26 - мова вкраплення ми не можемо визначити точно внаслідок нашого повного неволодіння представленими мовами і відсутністю в нашому розпорядженні словників східних і деяких інших мов (в цю групу ми включили і наступний приклад: самим довгим виявилося вираження, що використовується пігмеями з плато Канабіс в Центральній Африці, - воно звучить так: "у-ку-ле-ле-у-ку-ла-ла-про-бе-про-бе-про-ба-про-ба".

Самим коротким звукоподражанием є вибухове "п", яким користуються жителі верховьев Амазонки.

А ось як стукотять колеса в різних країнах світу:

У Америці - "джинджерел - джинджерел ".

У країнах Прибалтики - "па-дуба-дам".

У Бенгалії - "чуг-чунг".

У Тібеті - "дзог-чен".

У Франції - "клико-клико".

У тюркоязичних республіках Середньої Азії - "бир-торб", "бир-сом" і "бир-манат".

У Ірані - "авдаль-халлаж".

У Іраку - "джалал-идди".

У Монголіїї - "улан-далай". (Цікаво, що у Внутрішній Монголії колеса стукотять зовсім інакше - "ун-гер-хан-хан").

У Афганістані - "накшбанди-накшбанди".

У Персії - "карнак-зебуб".

У Японії - "додеска-дзен".

У тубільців Австралії - "кожух".

У горских народів Кавказу і, що характерно, у басків - "дарлан-бичесин".

У Північній Кореї - "улду-чу-чхе". У Південній Кореї - "дулду-кван-розум".

У Мексіці (особливо у індіанців уичотль) - "тональ-нагваль".

У Якутії - "тидин-тигидин".

У Північному Китаї - "цао-цао-тан-тиен".

У Південному Китаї - "де-и-чань-чань".

У Індії - "бхай-гхош".

У Грузії - "коба-цап".

У Ізраїлі - "таки-бац-бубер-бум".

У Англії - "клік-про-клік" (в Шотландії - "глюк-про-жмут").

У Ірландії - "бла-бла-бла"[14, 30-31], -

незважаючи на формальне позначення язикової приналежності кожного включеного в уривок вкраплення в самому тексті).

По мірі складності вкраплення всіх представлених мов являють собою в основному окремі словосполучення і слова, виключаючи 6 зв'язних фраз на мові (див. нижче)

Відмітимо, що положення вкраплень в російській графіці в тексті інакше, чому положення вкраплень в споконвічній графіці, і необхідність перекладу неможливо співвіднести зі структурою так само точно, як і у разі повних вкраплень. Тому ми вважаємо раціональним класифікувати вкраплення в російській графіці по структурі, пояснюючи необхідність перекладу окремо в кожному конкретному випадку. Отже, по структурі і функції в тексті ми виділили:

1. Фрази на мові- відмічено 6 випадків (1. Либера мі домини де морте аетерна, - тихенько підспівувала Віра [14, 322];2. Шпрехен зи дойч? - хрипко промовила Таня. Фігура мовчки рушила до вогню. - Шпрехен зи дойч? - задкуючи, повторила Таня [14, 73];3. Нилти доглонг, - загрозливо сказала Тийми, - нилти джамай![14, 271];4.Wozu? - презирливо крикнула Тийми, зірвала з плеча георгиевскую стрічку з двома іржавими цвяхами і розкрутила її над головою. - Нілті джамай! Бляй будулан! [14, 272];5. Представляєш, Сем, - тихо заговорила Наташа, - а адже я, як дурка, перед дзеркалом тренувалася. Плиз чиз і пепперони. Думала, поїду з тобою...[15, 236];6... а з третього поверху долітала інша музика - ресторанна, бекаюча: "воу-оу, ю-ин-зи-ами-нау"[13, 219]). Фактично 1ое, 3е, 4ое і 5ое не вимагають перекладу для розуміння тексту, оскільки в першому випадку читач розуміє, що Віра підспівує, і по суті переклад не важливий. У третьому і четвертому випадках текст супроводить камланию Тийми, і його звукове оформлення створює необхідні ефект екзотики шаманства. У п'ятому випадку з сюжету "Життя комах" ясно, що Наташа хотіла поїхати в Америку з Семом і для цього вчила англійську мову, але перед смертю (дану фразу вона вимовляє вже на липучці) зрозуміла безглуздя своєї мети і, іронізуючи, навмисне говорить по-англійському з російським акцентом, вираженим в тексті російською графікою (цю ж функцію - нарочито російської вимови - виконує російська графіка і в передачі першого виділеного нами типу - онимов). Що стосується німецького вкраплення (2), то його переклад представляється нам необхідним для розуміння сюжету і дії в розповіді "Бубон верхнього світу". 6ая фраза, відмічена нами - це випадок оголення різних пластів значення, описаний нами вище: якщо "воу-оу, ю-ин-зи-ами-нау" залишається для читача ресторанною, бекаючою музикою, то відмічений уривок - нічого деталь, що не означає для сюжету, але якщо ми ототожнимо заспівану російською, ймовірно, співачкою (судячи по графіці) англомовну фразу з "youinthearmynow", то подальші вставлені в текст пропозиції, на перший погляд що не відносяться до сюжету (армія-це танець...; Безладдя-це рабство. Армія - це дисципліна [13, 220 і 238 відповідно] і інш.) в зв'язці з піснею, що з'явилася на початку розповіді, дадуть нам якісно новий рівень сприйняття тексту з виходом на порівняння життя в Росії і в армії.

2. окремі слова і словосполучення на мові:

а) вигуки- відмічено 4 випадки (1. Банзай! - крикнула простоволоса жінка в халаті, з'являючись услід за собакою. - Банзай! Банзай! - радісно крикнув Максим у відповідь...[15, 133];2. сталося це через день після того, як він взнав друге головне американське слово "у-упс" (перше, "бла-бла-бла"), йому сказав по секрету ще Гріша [15, 194];3. Дійсно, пишуть, що там якийсь тунель і світло в кінці, але по-моєму, все це чисте бла-бла-бла [15, 197];4. Ти на вигляд типовий американський кокроуч, - сказала вона. - У-упс, - відповів Сережа. Він був щасливий, що йому вдалося натуралізуватися на новому місці). Значення першого вказаного вкраплення-вигуку зрозуміло 100% опитаних, на, що, видимо, орієнтувався автор при написанні: "банзай" - бойовий клич японських самураїв, в даному В. Пельовіним контексті створює явно комічний ефект, розуміння якого неможливе без представлення значення слова "банзай". Значення другого і третього значень фактично ідентичні і в мові-джерелі (англійському) означають приблизно те ж, що в російському виражається просторечними вигуками типу: оп (а), ля-ля-ля, нани-нани, (в словнику С. І Ожегова ці лексичні одиниці не відмічені, але ми вважаємо їх такими, що мають право на фіксацію в словнику судячи по регулярному вживанню в мові, з пометой просторіччя) - і в конкретній мовній ситуації можуть приймати практично будь-яке лексичної значення (так, у виділених одиницях 3 і 4 "бла-бла-бла" і "у-упс" мають значення, відповідно "нісенітниця" і емоційно забарвленого "так", що в контексті акцентується поясненням до прямої мови Сережі: він був щасливий...), підміняючи собою різні одиниці літературної мови і служачи зв'язкою між словами, фразами, т. е. по суті є словами-"паразитом". Розуміння "головних американських слів" по Пельовіну не викликало ускладнень ні у одного з тих, що брали участь в нашій анкеті, оскільки їх междометийная суть, на наш погляд, легко відновлюється по контексту і допомагає зрозуміти комічний ефект, вкладений автором у визначення вигуків як головних слів мови.

б) окремі слова і словосполучення, пояснені або переведені в тексті- відмічено 8 одиниць, з них 4 - буквальний переклад, відносно 5ого приведеного нами в цій групі прикладу "мардонг" ми утрудняємося визначити міру точності авторського перекладу, але відмітимо, що для розуміння конкретного тексту (розповідь "Мардонг") ніякий інакший переклад, крім авторського, не потрібно (1. Як ім'я пишеться? Як "птах"... "Фогель"[13, 269];2Вглядиваясь в ці рівні строчки, Андрій... раптом помітив в самому низу листа постскриптум, коротку приписку дрібним почерком, якої він раніше не помітив [14, 54];3. Саша прислухався до їх розмови і зрозумів, що обидва вони з гри "Пайпс", або, по-російському, труби [14, 100]);4.211-Ви, ймовірно, не раз натикалися на слово "вервольф", вказуюче людину, яка здатна звертатися у вовка [14, 211];5. слово мардонг тибетское і означає цілий комплекс понять... (усього в розповіді "мардонг" зустрічається 10 разів) [14, 259]). Слова цієї групи не представляють труднощів в сприйнятті тексту, т. до російська графіка не утрудняє сприйняття фонетичного вигляду слова, а переклад або авторське пояснення полегшують розуміння значення вкраплення. Три випадки в групі 3Б (окремі слова і словосполучення, пояснені або переведені в тексті) являють собою авторську інтерпретацію иносистемного знака (6. але зате після скандалу з низеньким скарабеєм, що називав його лендлордом, став відноситися до квартири як до живої істоти, тим більше що її назва- "Ван Бедрум" - завжди здавалося йому ім'ям голландського живописця [15, 196].7. Ти на вигляд типовий американський кокроуч, - сказала вона. - У-упс, - відповів Сережа. Він був щасливий, що йому вдалося натуралізуватися на новому місці, а слово "кокроуч" він зрозумів як щось на зразок "кокни", тільки на нью-йоркский лад, - але все ж в його душі після цих слів поселилося не зовсім приємне почуття [15, 197];8. уривок про стукіт коліс, приведений вище).

У 6ом відміченому випадку переклад вкраплення представляється нам необхідним для розуміння авторської гри слів "Onebedroom" і характерною частинкою деяких європейських прізвищ (В. Пельовін відмічає голландські) "ван". З числа опитаних ця одиниця виявилася зрозуміла більшості (70%) учасників анкети (що ще раз підтверджує наше припущення об билингвизме сьогоднішнього суспільства). Переклад слова "кокроуч" (англ. cockroach - тарган) також необхідний для правильного сприйняття тексту (тарган Сережа по сюжету не хотів бути тарганом, для цього поїхав в Америку, але це нічого, крім назви, не змінило: з таргана він став "кокроучем", що означає ту ж реалію, що і російське слово), але це слово викликало ускладнення в розумінні тексту у 55% опитаних внаслідок, видимо, його рідкого вживання (на відміну від тих, що носять інтернаціональний характер "god", "банзай", "шпрехен зи дойч") в російськомовних друкарських джерелах і мові; окремо потрібно розглядати уривок про стукіт коліс (див. вище), т. до. формально автор заявляє приведені в цьому уривку вкраплення як звукоподражания, але насправді відрізок тексту включає в себе як звукоподражания (в Якутії - "тидин-тигидин"; в Англії -" клік-про-клік" (відмітимо, що click в пер. з англійського - клацати, від нього освічене "clickuty-click" - позначення стукоту коліс поїзда), на Україні - "трiх-тарарух"), так і слова, вмісні в собі значення, смисловий вміст (В Монголії - "улан-далай" < в пер. - червоний океан, словосполучення, що відноситься до часів радянської влади в Монголії >. Цікаво, що у Внутрішній Монголії колеса стукотять зовсім інакше - "ун-гер-хан-хан" < ціна, юрта, головний хан, т. е. Чингисхан відповідно - поняття, що характеризують основні особливості монголів: любов до торгівлі, кочове життя, гордість історією і зокрема Чингисханом (коли монголам було запропоновано вибрати собі прізвища, яких у них не було до Радянської влади, фактично 100% населення назвалися Чингисханамі, зводячи свій рід до відомої історичної фігури) >; в Грузії - "коба-цап" < відомо, що Коба - кличка Сталіна, що відбувається родом з Грузії, "цап" - корінь, вказуючий у 2ом значенні "швидко і грубо вистачати" [10, 859], що відображає загальнонародне уявлення про політику Сталіна > ), поштовх до пошуку якого міститься в тексті: "але, звісно, красивіше, задушевніше і ніжніше всього колеса звучать в Росії - "тамтам". Так і здається, що їх стукіт вказує в якусь світлу зоревую даль - там вона, там, ненаглядна" [14, 31]. Всі значення в даному уривку дозволяють трохи розширити горизонт розуміння тексту, але, на наш погляд, розуміння кожного вкраплення, вхідного в уривок, необов'язково, т. до. в будь-якому випадку читач, орієнтуючись на російське "тамтам", пояснене в тексті, приблизно зрозуміє загальне значення одиниці - короткий опис національних особливостей через "звуконаслідування".

в) оними- відмічене 25 словоупотреблений, що включають назви газет і журналів (Або, наприклад, кіножурнал "Дойче Руденштау" показував...[14, 302]; Ти б "Файненшнл таймс" порідше читав [14, 23]); Тесемки абсолютно нічого не тримали і були, як Сем пам'ятав з статті в "Нешнл джиографик", просто наївним пристосуванням для зав'язнення знайомств [15, 84], духи (... тут восени Люся зняла німця на триста марок і два флакони "Пуассона"[13, 219]), спиртних напоїв (Аббас підійшов до скрині і вийняв пляшку віскі "Уайт Хорс" [14, 129]), музичних груп (Люся раптом помітила, що в автобусі також грає музика... Це були "Бед бойз блю" [13, 225]), комп'ютерної гри (навколо... тягнулися безрадісні піски "Старглайдера" [14, 104]; ... Кудасов, що давно вже дійшов в грі "Троаткаттер" до восьмого рівня...[14, 107]; Саша подумав, що якби він грав в "Спай", то з двох Дартов Вейдеров став би вербувати правого[14, 113]), зброї (... на зразок це штурмовик "хейнкель" [14, 269]; ... прочитавши напис, Максим зрозумів, що попав в бомбардувальника "Би-52 Стратофортресс" з підвішеною ракетою "Хаунд дог"[15, 135]) і інші. Як правило, онимам супроводять родові поняття на російській мові, що допомагають читачу зрозуміти значення тексту або родові поняття відновлюються по контексту. Так, наприклад, на нашій думку, переклад назви віскі "уайт хорс" (білий кінь) не розширить смислового горизонту тексту. До онимам по наявності родових понять примикають: ... кімоно з узорчатої тканини синобу [14, 98]. З опитаних нами дуже малий відсоток (14% опитаних) визнав оними чинником, що утрудняє розуміння тексту. Функціонально присутність даного типу часткових вкраплень в тексті служить, на наш погляд, створенню ефекту пізнавання. В. Пельовін відображає реальність Росії з її модою, що заполонила на іноземне, як дзеркало, не спотворюючи жодній деталі.

Таким чином, з двох типів часткових вкраплень, виділених нами, згідно з результатами анкетування практично не викликає ускладнень в розумінні тексту слова типу, позначеного нами як оними, слова з буквальним перекладом, але ускладнення виникають при зіткненні з авторською інтерпретацією часткового вкраплення, оскільки в цьому випадку, по-перше, необхідно зробити ідентифікацію слова в тексті з оригінальним іншомовним словом, для чого необхідне володіння фонетикою і графікою чужої мови плюс знанням особливостей російської вимови іншомовних звуків, а по-друге, володіння лексикою мови на рівні змішаного билингвизма для ототожнення текстової одиниці і споконвічної лексеми з єдиним образом, лежачим в її основі.

Розглянувши іншомовні вкраплення в текстах В. Пельовіна, ми зробили наступні висновки:

Вкраплення, як в російській, так і в споконвічній графіці, становлять приблизно однаковий відсоток в текстах В. Пельовіна (70 і 57 одиниць відповідно в нашому матеріалі), що становить приблизно 5,7 одиниці вкраплення на сторінку тексту (732 сторінки тексту ми розділили на загальне число вкраплень 127). На наш погляд, таке велике число вкраплень на сторінку відчутно утрудняє сприйняття тексту непідготовленим читачем.

По ролі, яку вкраплення грають в тексті, ми виділили: характеристики географічного місця дії, соціального і іншого положення героя, його національності і мір володіння іноземною мовою, засобу створення ефекту пізнавання, комічного ефекту і ефекту "остранения" [3].

У співвідношенні мов максимальний об'єм англійських вкраплень, як часткових, так і повних, що відповідає язиковій ситуації в суспільстві (більшість що брали участь в анкеті сприймали саме англійські вкраплення), за ним слідує по числу всіх вкраплень німецька мова, яка була до недавнього минулого таким, що другими і останніми вивчаються в більшості шкіл іноземною мовою (крім англійського), але, незважаючи на це, незрозумілий більшості опитаних; відмінності в кількості вкраплень інших мов (крім англійського і німецького) в прозі В. Пельовіна неістотні.

За результатами нашого анкетування абсолютна більшість опитаних є носіями змішаного неповного билингвизма, причому другою мовою є англійський. По реакції на українські вкраплення всіх учасників анкетування можна назвати носіями билингвизма (змішаного неповного) відносно української мови. По реакції на поширені в міжнародній язиковій практиці одиниці потрібно відмітити, що не утруднили більшість опитаних значення вкраплень, що розповсюдилися в зв'язку з історичним процесом (Хайль Гитлер, VivaDuceMussolini, Шпрехен зи дойч), але у більшості опитаних викликало проблеми розуміння значень вкраплень мертвої латинської мови.

Таким чином, вкраплення значно утрудняють сприйняття текстів творів В. Пельовіна, якщо вони не є найпростішими і американізмами (3, 155), що, вкрапленнями близкородственного мови або якщо вони не мають коментаря в тексті. Прокоментовані вкраплення, як правило, не утрудняють сприйняття тексту, але при умові їх розуміння відкривають новий рівень сюжетно-образних зв'язків.

Зрозуміло, наше дослідження є тільки частиною необхідного глобального дослідження чужорідних елементів в прозі В. Пельовіна. Так, наприклад, в процесі нашої роботи ми звернули увагу на факт значного ускладнення сприйняття тексту при зіткненні з термінами іншомовного походження типу "перинатальная матриця", "каріатиди" і іншими. Для перевірки нашої ідеї ми включили деякі з понад 100 виявлених нами спеціальних термінів в анкету і з'ясували, що саме терміни викликають значні ускладнення в сприйнятті тексту у абсолютної більшості опитаних, незалежно від володіння другою мовою. Ми передбачаємо, що ускладнення викликані походженням більшості термінів з мертвих мов, незнайомих (судячи за результатами анкети) більшості опитаних, але для доказу нашого припущення необхідне окреме дослідження, яким ми маємо намір зайнятися надалі.

Список використаної літератури:

1. Авилова Н. С. Слова інтернаціонального походження в російській літературній мові нового часу. М., 1967

2. Акуленко В. В. Вопроси інтернаціоналізації словникового складу мови. Харків, 1972

3. Крисин Л. П. Іноязичние слова в СРЯ. М., 1968

4. Листрова Ю. Т. Іносистемние язикові явища в російській художній літературі 19 віку: на матеріалі німецьких вкраплень. Воронеж, 1979

5. Микитич Л. Д. Іноязичная лексика. Ленинград, 1967

6. Щерба Л. В. Про поняття змішення мов//в кн. Вибрані роботи по язикознанию і фонетиці, т.I. Л., 1958 (с.40-53)

7. Щерба Л. В. Очередние проблеми язиковедения//в кн. Вибрані роботи по язикознанию і фонетиці, т.I. Л., 1958 (с.6-7)

8. Англо-російський словник (сост. В. Д. Аракин і інш.), М., 1963

9. Немецко-російський і російсько-німецький словник для школярів. М., 1997

10. Ожегов С. І, Шведова Н. Ю. Толковий словник російської мови. М., 1995

11. Російсько-монгольський і монголо-російський словник. Улан-Батор, 1957

12. Словник іноземних слів (під ред. Ф. Н. Петрова). М., 1984

13. В. Пельовін. Синій ліхтар. М., 1991

14. В. Пельовін. Жовта стріла. М., 1998

15. В. Пельовін. Життя комах. М., 2000

16. Віртуальна конференція з Віктором Пельовіним: Віктор Пельовін в Киберпространстве//Zhurnal.Ru

Анкетування:

У анкетуванні взяли участь 40 чоловік, з них 10 - учні 11 класів середньої школи № 47 р. Мурманськ, інші - студенти мурманских вузів 2-5 курсів, учні як на гуманітарних, так і на технічних факультетах. Відмітних особливостей у відповідях школярів і студентів, а також студентів гуманітарних і технічних факультетів не виявлено.

Учасникам анкетування були запропоновані наступні правила заповнення анкети:

Ваша задача - поставити в одній клітці навпроти фрази 2 знака з 4х можливих:

а) якщо Ви розумієте значення виділених слів в уривку, Ви ставите'с+"в клітці навпроти даного уривка

б) якщо Ви не розумієте значення виділених слів в уривку, Ви ставите'с-"в клітці навпроти даного уривка

в) якщо Вам зрозуміле значення всього уривка цілком (незалежно від міри зрозумілості виділених слів), ви ставитеXв відповідній клітці

г) якщо незрозумілі Вами виділені слова утрудняють розуміння уривка, Ви ставите0в тій же клітці

ПРИКЛАД

Вона йшла і наспівувала: "then I find myself in time of troubles'СХ

Кидаючи беглийретроспективнийвзгляд в минуле, миСможем

помітити определеннуюпрофанациюсюжета0

Х

- Ой лав ю, - сказав він шепотомС+

Пояснення:

Ви не зрозуміли англійської фрази "thenIfindmyselfintimeoftroubles", але загальне значення уривка Вам ясне: героїня уривка співала іншомовну пісню.

Ви не зрозуміли значення виділених слів, тому значення уривка залишилося для Вас неясним.

Ви зрозуміли значення виділених слів, значення відрізка тесту Вам зрозуміле

Список питань анкети і результати анкетування:

З+XC-XC- 0.

Мова в цьому випадку йде про вирази

"Sigmundfreud" і "ericbern", в перекладі 25 8 7

що означають, відповідно, "смердючий козел" і

"еректированний вовчий пеніс"...

Господі! - прошептав він. - Те естьohGod!

Так як я забути-то міг? 40 0 0

321-... в червоній закордонній майці, на якій Віра

прочитала: what I really need is less shit from you people 24 7 9.

.. вона стала на дотик вважати зелені п'ятірки,

викликаючи в пам'яті благородну особу Лінкольна і напис 29 6 5

зі словами "Legaltender", які вона переводила

як "легальна ніжність"

муха була зовсім юною, і Сем подумав, що її 30 8 2

англійська назва - "greenbottlefly"- дуже точне

Сережа взяв зі стойки блідо зелений сірниковий

коробок з написом "Paradise" і побачив ті ж пальми,

що були на вивісці... Крім пальм, на коробці були 26 3 11

телефони, адреса і запевнення, що це "hottestplaceon

island". "Господи, - подумав Сережа, - так развеhottest

place- це рай? А не навпаки?"

Howareyou? - спитала Наташа, старанно 40 0 0

вимовляючи слова. -I'mNatasha.And what is your name?

Oh yeah, honey, - пробурмотів Сем. -I can feel it.40 0 0

It's been my dream for ages, - прошептала Наташа

з оптимістичною інтонацією лингафонного курсу, - 23 4 13

to learn American bed whispers...

- Oh, - шепотіла вона, -it's getting so big... So big and

hard...-Yeah, baby,-нечленороздільно відповідав Сем. - 30 0 10

You smell good. And you taste good

Петро Петрович відірвав руку від стіни і наостаннє

декілька разів клацнув пальцями в такт відчайдушним 29 4 7

англійським словам:And you'll never see my face or

hear the sound of my feet while there's а moon over

Bourbon street

Have а nice DOS! 27 0 13.

.. червоний напис "Донорськiй пункт" 40 0 0

в меню блюдо називалося "бiточкi посiлянскi з40 0 0

цiбулей"

Viva Duce Mussolini! 37 0 3

зате недавно він прочитав в якомусь журналі, що

це почуття називається "dejavu", з чого зробив висновок, 36 3 1

що те ж саме відбувається з людьми і у Франції.

loading... 29 0 11

Level1 33 0 7

Якщо натиснути клавішу "up", вона < фігурка >

підплигне вгору... Якщо натиснути "down'она сяде 40 0 0

і і постарається щось підняти із землі під ногами.

Якщо натиснути "right", вона побіжить вправо. Якщо натиснути

"left" - вліво.

Саша побачив на екрані прицілу той, що поєднався з

вершиною гори квадратик і напис, що вискочив 32 0 7

"gun locked"

Game paused40 0 0

Donnerwetter!- пробурмотіла жінка. 5 3 32

Він не відповів нічого, затягся димом з своєї 18 17 5

кривої трубки (sic!), сплюнув на траву...

На тильній стороні кисті була татуїровка,

що зображала три схематичних корони і лежача

між ними розкрита книга, на сторінках якої 3 20 17

синішали великі слова "Dominusilluminatiamea". Між

Dominusиilluminatiaпод шкірою швидко пульсувала

синювата жилка.

Nein, HerrGeneral, - сказала вона, -dashatmit

Ihnen gar nicht zu tun. Ich bin hier wegen ganz anderer0 0 40

Angelegenheit.

Wozu? - презирливо крикнула Тийми, зірвала з

плеча георгиевскую стрічку з двома іржавими цвяхами 8 13 19

і розкрутила її над головою.

а з третього поверху долітала інша музика - 34 6 0

ресторанна, бекаюча: "воу-оу, ю-ин-зи-ами-нау"

Зіг хайль! 32 0 8

Хайль Гитлер! 40 0 0

Банзай! - крикнула простоволоса жінка в халаті,

з'являючись услід за собакою. - Банзай! Банзай! - радісно 40 0 0

крикнув Максим у відповідь...

Я тоді був художник-концептуалист, а це був 30 4 7

хеппенинг.

.. але зате після скандалу з низеньким скарабеєм,

що називав його лендлордом, став відноситися до

квартири як до живої істоти, тим більше що її 28 6 6

навание - "Ван Бедрум" - завжди здавалося йому ім'ям

голландського живописця.

Ти на вигляд типовий американскийкокроуч, - сказала 12 8 22

вона.

Представляєш, Сем, - тихо заговорила Наташа, -

а адже я, як дурка, перед дзеркалом тренувалася. Пліз30 7 3

чиз і пепперони. Думала, поїду з тобою...

Їдемо під стукіт коліс, виходимпост скриптумдвери 36 2 2

А-ха-ха... На листі? Попьюлос? Навіть не чув. 13 20 7

Зробимо... < розмова по телефону >

Це була, здається, гра "Крейзі берд" - дуже

мила, із забавною придуркуватою музикою, але несподівано 25 13 2

тупим і жорстоким кінцем.

Саша помітив величезне синє око, що проплило

прямо над ним, і здогадався, сто це "Тауер", третя або 31 4 5

четверта вежа.

Шпрехен зи дойч? - хрипко промовила Таня.

Фігура мовчки рушила до вогню. - Шпрехен зи дойч? - 40 0 0

задкуючи, повторила Таня

Наприклад, "Фолькишербеобахтер" друкувала в рубриці 8 22 10

"Ти иФатерлянд" матеріал про якогось вченого...

Либера мі домини де морте аетерна, - тихенько 3 26 13 підспівувала Віра...

сталося це через день після того, як він взнав 40 0 0

друге головне американське слово "у-упс" (ервое,

"бла-бла-бла"), йому сказав по секрету ще Гріша.

Чи Володієте Ви основами ин. мови? Так Немає

36человек 4 людини

[1] Ми вважаємо за необхідним включити цю задачу в наше дослідження, т. до. саме язикова ситуація в суспільстві (реакція на різні мови) буде визначати міру складності текстів В. Пельовіна для сприйняття.

[2] Всі матеріали анкетування див. в додатку до курсової роботи.

[3] Зрозуміло, при більш обширному матеріалі дослідження в тексті можливі і інші функції вкраплень