Реферати

Реферат: Використання Інтернету-ресурсів на уроках англійської мови

Роль трудової концепції в антропосоциогенезе. Як на землі з'явилися люди? Відповідь на це питання дають науково обґрунтовані теорії. Одна з них - це теорія Чарльза Дарвіна. Що ж саме послужило причиною виділення людини з тваринного світу. Дослідження ролі трудової концепції в антропосоциогенезе.

Особистість Петра I. Характеристика особистості Петра Першого сучасниками й істориками.

Психологічний тренінг сімейного співробітництва. Соціальний статус родини і її функції. Сучасна модель родини і її особливості. Діагностика взаємодії батьків з дітьми. Психологічний тренінг сімейного співробітництва як форма групові форми роботи з родителями і дітьми. Тести для батьків.

Законодавство, зв'язане зі звільненням від кримінальної відповідальності. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності. Форми діяльного каяття. Явка з винною, сприяння розкриттю злочину. Звільнення від кримінальної відповідальності в зв'язку з примиренням з потерпілим і унаслідок витікання термінів давнини.

Оцінка рівня підготовленості спортсменів у єдиноборствах. Запропоновано структурну схему підготовки спортсменів по модульному принципі, що дозволяє оцінювати динаміку рівня їхньої підготовленості за результатами вхідного, оперативного, поточного, проміжного і підсумкового контролю.

МІНІСТЕРСТВО ЗАГАЛЬНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Московський Педагогічний Університет

КАФЕДРА

методики викладання іноземної мови

Хрістюк Антон Миколайович

студент 4 курсу лінгвістичного факультету

КОМП'ЮТЕРНЕ НАВЧАННЯ -

«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»:

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ-РЕСУРСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Курсова робота

Науковий керівник:

- 2001 -

ЗМІСТ:

1. Вступ...3

2. Основна частина:

2.1. Нові інформаційні технології в навчанні англійській мові...5

2.2. Навчання аудированию, читанню, листу за допомогою Інтернету...8

2.3. Інтернет, як засіб коммуникативности...19

2.4. Сайти, що розвивають знання англійської мови...25

3. Практична частина...28

4. Висновок...40

5. Список літератури...42

1. Вступ

У останні роки все частіше підіймається питання про застосування нових інформаційних технологій в середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземним мовам є формування і розвиток коммуникативной культури школярів, навчання практичному оволодінню іноземною мовою.

Задача вчителя складається в тому, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учню виявити свою активність, свою творчість. Задача вчителя - активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід в навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня обученности, схильностей і т. д.

Форми роботи з комп'ютерними повчальними програмами на уроках іноземної мови включають:

- вивчення лексики;

- відробляння вимови;

- навчання діалогічної і монологічної мови;

- навчання листу;

- відробляння граматичних явищ.

Можливості використання Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якою необхідною учнем і вчителям інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі: страноведческий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів, необхідну літературу і т. д.

У справжній роботі поставлена мета: привести методику викладання англійської мови в школі у відповідність з розвитком сучасних інформаційних технологій. На уроках англійської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати цілий ряд дидактичних задач: формувати навики і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; вдосконалити уміння письмової мови школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати у школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови. Крім того, курсова робота направлена на вивчення можливостей Інтернету-технологій для розширення кругозору школярів, налагоджувати і підтримувати ділові зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах.

Учні можуть брати участь в тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, переписуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях і т. д. Учні можуть отримувати інформацію з проблеми, над якою працюють в даний момент в рамках проекту. Це може бути спільна робота російських школярів і їх зарубіжних однолітків з однієї або декількох країн.

2. Основна частина

2.1. Нові інформаційні технології в навчанні англійській мові

Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиріччя, яке значно вплинуло на освітній процес у всьому світі, стало створення всесвітньої комп'ютерної мережі, що отримала назву Інтернет, що буквально означає "міжнародна мережа" (англ. international net). Використання кібернетичного простору (syberspace) в учбових цілях є абсолютно новим напрямом загальної дидактики і приватної методики, ті, що оскільки відбуваються зміни зачіпають всі сторони учбового процесу, починаючи від вибору прийомів і стилю роботи, кінчаючи зміною вимог до академічного рівня учнів.

Змістовна основа масової комп'ютеризації освіти, безумовно, пов'язана з тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумового труда взагалі, в будь-якому його вияві. Р. Вільямс і К. Маклі в своїй статті "Комп'ютери в школі" пишуть: "Є одна особливість комп'ютера, яка розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може "дружелюбно" спілкуватися з користувачем і в якісь моменти "підтримувати" його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало скучно. У цьому значенні застосування комп'ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації певних аспектів викладання".

Основна мета вивчення іноземної мови в середній школі - формування коммуникативной компетенції, всі інші цілі (освітня, виховальна, що розвиває) реалізовуються в процесі здійснення цієї головної мети. Коммуникативний підхід має на увазі навчання спілкуванню і формування здібності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має значення - це міжнародне багатонаціональне, крос-культурне суспільство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей у всьому світі, говорячих одночасно - самий гігантський по розмірах і кількості учасників розмова, яка коли-або відбувалася. Включаючись в нього на уроці іноземної мови ми створюємо модель реального спілкування.

Спілкуючись в істинному язиковому середовищі, забезпеченому інтернет, учні виявляються в справжніх життєвих ситуаціях. Залучені в рішення широкого кола значущих, реалістичних, цікавлячих і досяжних задач, школярі навчаються спонтанно і адекватно на них реагувати, що стимулює створення оригінального висловлювання, а не шаблонну маніпуляцію язиковими формулами.

Першорядне значення додається розумінню, передачі змісту і вираженню значення, що вмотивовує вивчення структури і словника іноземної мови, які служать цій меті. Таким чином, увага учнів концентрується на використанні форм, ніж на них самих, і навчання граматиці здійснюється непрямим образом, в безпосередньому спілкуванні, виключаючи чисте вивчення граматичних правил.

Комп'ютер лояльний до різноманітності учнівських відповідей: він не супроводить роботу учнів хвалебними або порицательними коментарями, що розвиває їх самостійність і створює сприятливу соціально-психологічну атмосферу на уроці, додаючи їм упевненість в собі, що є важливим чинником для розвитку їх індивідуальності.

Розвиток освіти в наші дні органічно пов'язаний з підвищенням рівня його інформаційного потенціалу. Ця характерна риса багато в чому визначає як напрям еволюції самої освіти, так і майбутнє всього суспільства. Для найбільш успішного орієнтування в світовому інформаційному просторі необхідне оволодіння учнями інформаційною культурою, а також комп'ютерно-екранною культурою, оскільки пріоритет в пошуку інформації все більше і більше віддається Інтернет.

Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може включати в себе:

- електронну пошту (e-mail);

- телеконференції (usenet);

- відеоконференції;

- можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої сторіночки (homepage) і розміщення її на Web-сервері;

- доступ до інформаційних ресурсів:

- справочниекаталоги (Yahoo!)(, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);

- поисковиесистеми (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite);

- розмова в мережі (Chat).

Ці ресурси можуть бути активно використані на уроці.

Оволодіння коммуникативной і міжкультурною компетенцією неможливе без практики спілкування, і використання ресурсів Інтернет на уроці іноземної мови в цьому значенні просто незамінно: віртуальна середа Інтернет дозволяє вийти за тимчасові і просторові рамки, надаючи її користувачам можливість аутентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми. Однак не можна забувати про те, що Інтернет - лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в процес уроку.

2.2. Навчання аудированию, читанню, листу за допомогою Інтернету

Навчання аудированию

Сайт компанії LucentTechnologies, її підрозділ BellLabs дозволяє почути, як звучить будь-яка фраза на іноземній мові.

Тут розроблений синтезатор мови, який перетворює друкарський текст в звук. На сайтеhttp://www.bellndex.htmlможно вибрати одну з семи мов - англійський, німецький, французький, італійський, іспанський (мал. 1). Потім треба вписати у віконце що-небудь на вибраній мові. Через декілька секунд написане буде вимовлене нехай і декілька механічним, але все ж голосом. Тобто озвучити можна будь-яку фразу з підручника або будь-якого іншого посібника, і особливо підійдуть онлайновие посібника, звідки можна запросто копіювати шматки тексту, не утрудняючи себе передрукуванням. Все вимовлене можна не просто прослухати, але і зберегти у себе на диску, щоб при необхідності повернутися до прослуховування, не заходячи в Інтернет.

Малюнок 1- сайтhttp://www.belldex.html

Bell Labs Text-to-Speech Synthesis

Початок форми

Select а voice:

Man

Woman

Child

Gnat

Coffee Drinker

Big Man

Raspy

Ridiculous

Text:

Audio format:

If you plan to enter text which our system might consider to be obscene, check here to certify that you are old enough to hear the resulting output.

Конецформи

Copyright й 1997 Lucent Technologies

All Rights Reserved.

For non-commercial use only

Навчання читанню

Інтернет - чудовий засіб для отримання інформації про останні події в світі. Таким чином, можна з допомогою Інтернет перетворити класну кімнату в агентство новин, а своїх учнів - в першокласних репортерів. Такий вид діяльності підійде для старших класів, оскільки включає в себе об'ємне читання і мистецтво інтерпретації, збіглу мову.

Практично всі значущі газети в світі мають свої web-сторінки. Для того, щоб взнати, де і які існують газети, можна запропонувати учнем відвідати страничкуMEDIA LINKS ( < http://www.mediainfo.com/emedia/ > ), що пропонує посилання до безлічі видань.

Media сайти на англійській мові:

The Washington Post ( < http://www.washingtonpost.com/ > )

Все, про що можна прочитати в газеті, видно на першій сторінці - вона являє собою комбінацію рекламної афіші і змісту. Тут представлені назви найбільш важливих статей з витримками з них, які, на думку авторів, повинні привернути увагу читачів, і основними положеннями в них що обговорюються. Як будь-яке видання періодичної преси, web-газети розділені на рубрики і подрубрики, т. е., мають дружній до користувача інтерфейс, дозволяючим натисненням кнопки миші перейти безпосередньо до потрібного розділу і цікавлячої статті. The Washington Post має 5 основних рубрик: новини (news), стиль життя (style), спорт (sports), рекламні оголошення (classifieds) і новини ринку (marketplace).

У плані оволодіння міжкультурною компетенцією онлайновая газета є незамінним помічником. Вона дозволить учнем поринути в гущавину світових подій, що відбуваються практично в теперішній момент, побачити те, що відбувається з різних точок зору. Особливо цінними для класної роботи є посилання - send us feedback, що здійснює интеракцию читача з видавництвом. Висловити свою думку відносно прочитаного і особисто поговорити з автором певної статті можна завдяки розділу "сьогоднішні журналісти" ( "Today's Columnists"), де вибір певного прізвища зв'яже вас з ним безпосередньо. Іноді може з'являтися екстра-зв'язок з головною дійовою особою статті.

CNN World News ( < http://cnn.com/world > ),

ABC News ( < http://www.abcnews.go.com/index.html > ),

BBC World Service ( < http://www.bbc.co.uk/worldservice > ),

The Washington Times ( < http://www.washtimes.com/ > )

The New York Times ( < http://www.nytimes.com/ > ) - всі ці і інші новостние агентства мають схожу зручну для користувача структуру дерева посилань. Назва і кількість рубрик може варіюватися від видавництва до видавництва, однак всі вони охоплюють основні сфери життєдіяльності людини.

BBCWorldService (http://www.bbc.co.uk/worldservice) надають можливість не тільки прочитати, але і прослухати новини, на багатьох мовах, причому можна навіть вибрати для себе відповідний рівень володіння англійським і прослухати новини в режимі LEARNING ENGLISH. Цікавої може показатися двійчаста класифікація статей - по темах і по континентах. Зворотний зв'язок з видавництвом здійснюється за допомогою посилання CONTACT US.

ABC News (http://www.abcnews.go.com/index.html) супроводить свої публікації крім звукового ще і відео супроводом. Можлива так само бесіда на запропоновану тему серед читачів в розділах CHAT.

CNN World News (http://cnn.com/WORLD) також надають інформацію на декількох мовах і двійчасту класифікацію статей. Можливо викликати аудіо і відео супровід. Интеракция читачів з редакцією і між собою можлива в рамках рубрики DISCUSSION (дискусія), де є своя дошка оголошень (MESSAGE BOARDS), кімната для бесіди (CHAT) і зв'язок з редколегією (FEEDBACK).The New York Timesпомимо вищепереліченого пропонує своїм читачам учбову версію газети з готовими поурочними розробками.

Можна запропонувати учням працювати по двоє або по троє, дослідити статті, що охоплюють всі сторони життя: передовиці, спорт, погоду, культуру... Перевага такої роботи полягає в повній вовлеченности всього класу в поєднанні з диференціацією завдань: сильні учні можуть зайнятися дослідженням більш важких статей, в той час як більш слабим можна доручити звіт про погодні умови або що-небудь з області культури.

У доповнення до роботи над навиками читання і говоріння, можна поповнювати словниковий запас. Для цього треба запропонувати учнем скласти словникові статті, спираючись на прочитану інформацію. Можливе придбання нових граматичних навиків, приклади яких зустрілися в статтях.

Результатом такої роботи може стати створення своєї сторіночки, присвяченої одній конкретній події, де необхідно спробувати дати нейтральне бачення проблеми, засновуючись на аналізі інформації різних новостних агентств. Тут же необхідно указати гиперссилки на джерела. Для розвитку міжкультурної компетенції дослідження статей на певну тему лише одного з новостних агентств протягом тривалого проміжку часу має також свої переваги: досконально вивчивши проблему, учні будуть спроможний не тільки визначити позицію даної країни до проблеми, що вивчається, але і виявити основи для такої точки зору, і, відповідно, зможуть прогнозувати розвиток подій. Після проробленої роботи необхідна дискусія або телеконференція, де робота кожного учня або групи буде бути окремим сектором загальної проблеми. Т. о., поділившись результатами своєї роботи і склавши їх в єдине ціле, учні отримають багатогранну картину події, яка дозволить їм зрозуміти причини що відбувається і, цілком ймовірно, націлить їх на пошук оптимального рішення - адже розуміння, встановлення причинно-слідчих зв'язків - це єдино правильна основа для виходу з конфлікту.

Основною перевагою такої роботи є те, що учні отримують доступ до інформації з перших рук, а не до тижневої або того більше за давність друкарським виданням, і виявляються залученими в гущавину світових подій, самолично надаючи на нього вплив.

Інтернет може і повинен використовуватися не тільки пасивно, але і активно. Учні можуть спробувати себе в ролі не споживачів, а постачальників інформації. Сайт THE YOUNG VOICES OF THE WORLD ( < http://www1.fukui-med.ac.jp/kuzuryu/ > ) - відкритий форум, що являє собою деяке видавництво, де бажаючі можуть опублікувати свої роботи, зробивши їх надбанням багатомільйонної аудиторії і висловивши на обговорення свою думку. Всі роботи супроводяться електронною адресою їх творця, що дозволяє здійснення зворотного зв'язку і зав'язненню дискусій.

Автори статті Language Learning Activities for the World Wide Web відмічають величезні можливості WWW по використанню і створенню дву-язикових сторіночок, забезпечуючи оптимальні результати інтеграції Інтернет в процес уроку для обох сторін, що беруть участь (клас, що вивчає англійський в Росії і клас, що вивчає російський в США або Англії). Ось лише деякі з тих, що можливих обговорюються тим: огляд книг, казок, газетних статей, телепередач, цитати і приказки, висловлювання, анекдоти і загадки, місцеві рецепти, меню, кошти народної медицини, фольклор, спорт, школа і її проблеми і т. д. Учням повинен показатися захоплюючим і значущим процес створення своєї сторіночки.

Навчання листу

Спілкування у віртуальній реальності здійснюється за допомогою електронної пошти, яка для оволодіння міжкультурною компетенцією може використовуватися таким чином:

1. Встановлення дружньої переписки.

Міжнародний обмін листами можна здійснювати в будь-якому класі і на будь-якому рівні володіння мовою. Крім цілеспрямованого використання мови, що вивчається, встановлення дружніх контактів і вивчаючи таким чином культуру, електронна переписка має свої переваги в порівнянні з паперовою: вона швидше, зручніше і дешевше.

Знайти партнерів по переписці для своїх учнів можна таким чином:

1. звернутися з відповідним запитом в TESL-L (computer-assistedlanguagelearningsub-branchlistserv@cunyvm.cuny.edu/listserv@cunyvm.bitnet) або TESLK-12 (listserv@cunyvm.cuny.edu);

2. звернутися до листа-сервера для міжкультурних зв'язків (Intercultural E-Mail Classroom Connections < http://www.iecc.org >, < http://www.stolaf.edu/network/iecc/ > ), що пропонує встановлення переписки з різними цілями:)( для виконання спільних проектів, обговорення насущних проблем, ведіння дискусій між цілими класами;)(

3.)( відвідати домашню сторіночку E-mail for ESL/LINC Students ( < http://edvista.com/claire/linc.html > ). Вона пропонує допомога і інструкції по використанню e-mail, вільний доступ до електронної пошти, допомагає знайти друзів по переписці, пропонує участь в парних і групових проектах, і, крім цього, пропонує посилання до всіляких корисних ресурсів.

Для отримання оптимальних результатів такого виду діяльності необхідно зупинитися на деяких проблемах, які можуть виникнути в ході роботи.

Вчителя, e-mail, що інтегрували в учбовий процес, відмічають недостатню глибину змісту переписки. Початкова зацікавленість швидко проходить і учні виявляються в скрутному положенні, не знаючи про ніж писати. Щоб уникнути розчарування необхідно обов'язково співвіднести даний вигляд роботи із загальним учбовим планом і не можна пускати його на самоплив. Наприклад, можна запропонувати учнем розпитати своїх друзів по переписці по тій або інакшій темі і на базі отриманих результатів зробити доповідь в класі.

Не на всі листи приходять відповіді, що спричиняє за собою найглибше розчарування. Щоб цього не трапилося, можна запропонувати учням спілкуватися відразу з декількома партнерами (в тій же групі або в паралельній, в іншому місті і навіть країні).

Проаналізувавши досвід використання електронної пошти в процесі навчання іноземним мовам, Марк Варшауер і інші викладачі дійшли наступних висновків:

1. Перевага віддається роботі в невеликих групах, без жорсткого контролю з боку викладача. Найкращі результати досягаються за рахунок можливості учнів самим вибрати тему для обговорення, а не беззаперечність слідувати вказівкам вчителя і більшості групи (в такому випадку просто утвориться нова група).

2. Електронна комунікація - прекрасна практика мови, де здійснюється перехід від форми до змісту - у бік істинного спілкування і вільного польоту думок. Присутність реальної публіки забезпечує підвищення якості листа - мова школярів стає більш виразною, до звичайних оповідного і описового жанрів додалася аргументація.

3. Змінюється процес листа - більше уваги приділятися редагуванню робіт і виправленню помилок, причому навіть для складання монологів учні нерідко звертаються за думкою або радою до своїх партнерів - така робота являє собою втілення принципу интерактивности.

4. Використання e-mail підвищує інтерес до самого процесу вивчення мови.

Крім формального язикового досвіду, придбаного за допомогою телекомунікацій, не можна заперечувати і розвиток міжкультурної компетенції. Більш того можна сміливо затверджувати, що на сьогоднішній день використання ресурсів інтернет, в т. ч. e-mail - найбільш ефективний і доступний спосіб оволодіння кросом-культурною письменністю в умовах реального спілкування.

Як вже відмічалося вище, для підвищення ефективності використання e-mail повинне бути цілеспрямованим. Набір завдань може бути наступним:

- вмістіть оголошення про пошук друзів на різних сайтах по переписці;

- напишіть інформацію про себе;

- вишліть декілька повідомлень, наприклад, 2-3 в тиждень;

- для того щоб отримати відповідь, задайте в кінці повідомлення цікавлячі вас питання;

- прийміть не менше трьох відповідей на свої повідомлення;

- надайте повний звіт про пророблену роботу: що ви зробили, що з цього вийшло, що нового ви взнали, як ви оцінюєте завдання. Включіть в звіт свої листи і відповіді на них.

2. Створення спільних учбових проектів.

Учні не просто діляться інформацією з партнерами з різних кінців земної кулі, а спільно працюють над яким-небудь проектом: вибирається тема, розробляються методи дослідження, створюється свій стенд, куди і вміщуються отримані результати. Тему проекту можна вибрати з вже запропонованих кимсь на листі-сервері або вмістити туди свою і чекати контакти у відповідь. Сторіночка Email Project Home Page ( < http://www.otan.dni.us/webfarm/emailproject/email.htm > ) пропонує до дослідження наступні проблеми: наркотики, стрес, живлення, влада, вплив рекламних оголошень на людину, здоров'я, порівняння цін на товари в різних регіонах, народна медицина і багато які інші.

Зараз розробляються наступні проекти:

Email Project (project@hila.hut.fi < mailto:><project@hila.hut.fi > ) - учні з різних країн сформували багатонаціональні команди, яким було запропоновано взяти участь в одному з трьох проектів: змагання за рішенням проблем навколишнього середовища, міський проект і змагання по створенню інтернаціонального робота. У ході дослідження команди складали численні документи: ввідні статті, технічні звіти, твори. Одним з результатів даного проекту стало створення домашньої сторіночки International Writing Exchange (http://www.hut.fi/~rvilmi/Project/IW/).

K-12 Projects (iearn@igc.apc.org < mailto:><iearn@igc.apc.org > ), Global School Net Foundation (fred@acme.fred.org < mailto:><fred@acme.fred.org > ) - проекти для молодших школярів, що включають в себе публікацію робіт учнів, обмін - від листівок до думок, порівняльні дослідження.

Project Icons (jw53@umail.umd.edu < mailto:><jw53@umail.umd.edu > ) - по своїй структурі проект нагадує ООН. Учні з різних країн утворять переговорні групи, що представляють окрему країну по заданій темі (демографічний контроль або глобальне потеплення). Групи обмінюються інформацією і за допомогою електронної пошти ведуть міжнаціональні переговори, які закінчуються дебатами в системі реального часу.

Міжнародні розмови в системі реального часу - можливі через IRC (Internet Relay Chat) і schMOOze University ( < http://arthur.rutgers.edu:8888 > ). Інформація, що Друкується відразу ж з'являється на екранах всіх учасників, імітуючи живе інтернаціональне спілкування. При цьому можна перейти з кімнати в кімнату (по інтересах), вигадати собі образ, грати в гру. Необхідно, однак, вивчити ряд команд для того, щоб забезпечити успішне спілкування:

- telnet - для приєднання до MOO;

- connect guest - для входу в діалогову квартиру;

- @who - пропонує список присутніх в ній;

- @join xxx - для входу в кімнату ххх;

- @go xxx - для пересування по кімнатах;

- look - вигляд кімнати;

- say xxx - для передачі повідомлення;

-: xxx - для передачі дій і емоцій;

- @quit - для виходу з MOO;

- help - допомога по MOO.

Сайт SchMOOze University ставить звий метою вивчення мови безпосередньо в спілкуванні, з обміном досвідом і ідеями між учнями. У Інтернет він надає доступ до всілякої лінгвістичної гри, онлайновим словникам, вихід на різні пошукові системи і глобальні каталоги. Велика увага приділяється міжкультурному обміну. Для більш докладного ознайомлення з можливостями, що пропонуються schMOOze University, можна відвідати їх домашню сторіночку за адресою: < http://schmooze.hunter.cuny.edu:8888/ >.

2.3. Інтернет, як засіб коммуникативности

В цей час пріоритет віддається коммуникативности, интерактивности, автентичності спілкування, вивченню мови в культурному контексті, автономності і гуманизації навчання. Дані принципи роблять можливими розвиток міжкультурної компетенції як компонента коммуникативной здатності. У даній роботі зроблена спроба виявити шляхи і способи оптимізації учбового процесу за допомогою технологій Інтернет.

Кінцевою метою навчання іноземним мовам є навчання вільному орієнтуванню в іншомовному середовищі і умінню адекватно реагувати в різних ситуаціях, тобто спілкуванню. Нові погляди на результат навчання сприяли появі нових технологій і відмові від застарілих. Сьогодні нові методики з використанням Інтернету-ресурсів протиставляються традиційному навчанню іноземним мовам. Поняття традиційний асоціюється насамперед із завченням правил і виконанням язикових вправ, тобто "з розмовами Про мову замість спілкування НА мові". Багато які вчителя досі переконані, що «словниковий запас + необхідні структури = мова», і це лежить в основі процесу навчання. Адже мова - це не математика (хоч і язикові структури є не що інакше, як формули, необхідне для запам'ятовування) і не просто інтелектуальна субстанція. Інтелект не вступить в дію без певної мотивації і рідко функціонує без елемента емоцій, а саме цих складових часто не вистачає в методичному матеріалі. Щоб навчити спілкуванню на іноземній мові, треба створити реальні, справжні життєві ситуації (т. е. те, що називається принципом автентичності спілкування), які будуть стимулювати вивчення матеріалу і виробляти адекватну поведінку. Цю помилку намагаються виправити нові технології, зокрема Інтернет.

Як відомо, все, чому навчається людина, він прагне використати в майбутній діяльності. Відомо також, що використання знань, навиків, умінь засновано на перенесенні, а перенесення залежить передусім від того, наскільки адекватні умови навчання тим умовам, в яких ці знання, навики, уміння передбачається використати. Отже, готувати учня до участі в процесі іншомовного спілкування треба в умовах іншомовного спілкування, створених в класі. Це і визначає суть коммуникативного навчання, яка полягає в тому, що процес навчання є моделлю процесу спілкування.

Коммуникативний підхід- стратегія, що моделює спілкування, направлена на створення психологічної і язикової готовності до спілкування, на свідоме осмислення матеріалу і способів дій з ним, а так само на усвідомлення вимог до ефективності висловлювання. Для користувача реалізація коммуникативного підходу в Інтернеті не представляє особливої складності. Коммуникативное завдання повинно пропонувати учнем проблему або питання для обговорення, причому учні не просто діляться інформацією, але і оцінюють її. Важливо, щоб таке завдання робило можливим гнучке використання всіх знань і умінь учнів. Основним же критерієм, що дозволяє відрізнити цей підхід від інших видів учбової діяльності є те, що учні самостійно вибирають язикові одиниці для оформлення своїх думок. У них є можливість виразити себе і свій досвід за допомогою іноземної мови як Особистість, а саме особистість поставлена в центр теорій освіти для майбутнього. Коммуникативний підхід значною мірою направлений на того, що навчається, відповідаючи основному критерію сучасної дидактики.

Використання Інтернету в коммуникативном підході як не можна краще вмотивовано: його мета складається в тому, щоб зацікавити тих, що навчаються у вивченні іноземної мови за допомогою накопичення і розширення їх знань і досвіду. Ті, що Навчаються повинні бути готові використати мову для реальної комунікації поза заняттями, наприклад, під час відвідувань країни мови, що вивчається, під час прийому іноземних гостей будинку, при переписці, при обміні аудіо- і відеокасета, результатами завдань і т. п. з школами або друзями в країні мови, що вивчається. При цьому термін коммуникативность не повинен розумітися вузько, чисто прагматично. Не можна не погодитися з І. Л. Бім, що коммуникативность "не зводиться тільки до встановлення за допомогою мови соціальних контактів, до оволодіння туристською мовою. Це залучення особистості до духовних цінностей інших культур - через особисте спілкування і через читання". Цей підхід, що реалізовується в Інтернеті, залучає тих, що навчаються шляхом зосередження на цікавлячих їх темах і надання їм можливості вибору текстів і задач для досягнення цілей програми. Коммуникативная здатність що навчаються розвивається через Інтернет шляхом залучення їх в рішення широкого кола значущих, реалістичних, що мають значення і досяжних задач, успішне завершення яких доставляє задоволення і підвищує їх упевненість в собі.

Коммуникативное навчання мові шляхом Інтернет підкреслює важливість розвитку здатності учнів і їх бажання точно і до місця використати іноземну мову, що вивчається для цілей ефективного спілкування. Першорядне значення додається розумінню, передачі змісту і вираженню значення, а вивчення структури і словника іноземної мови служать цій меті. У доповнення до коммуникативним потреб що навчаються необхідно освоїти методику роботи в Інтернеті, щоб бути більш відповідальними за своє власне навчання. Їм треба виробити здатність справлятися з ситуацією, коли їх язикові ресурси недостатньо адекватні; мати хороші учбові навики; здатність оцінювати свою власну мову і успіхи, а також здатність визначати і вирішувати учбові проблеми. Розвиток самостійності що навчається за допомогою глобальної мережі являє собою поступовий процес, який потрібно постійно заохочувати. Можливо, найбільш важливою задачею, що стоїть перед викладачем мови, є знаходження оптимальних способів вести тих, що навчаються до поступово зростаючої самостійності.

Створення коммуникативности в Інтернеті вимагає часу. Необхідна підтримуюча соціально-психологічна атмосфера, в яку залучається учень; упевненість, що його поважають як особистість зі своїми власними поглядами, інтересами, сильними і слабими сторонами і переважним для нього стилем навчання. Атмосфера ця характеризується духом взаємодопомоги, при якому вивчення іноземної мови за допомогою Інтернету є соціально-зумовленим досвідом.

Однією з нових вимог, що пред'являються до навчання іноземним мовам з використанням Інтернету-ресурсів, є створення взаємодії на уроці, що прийнято називати в методикеинтерактивностью. Даний принцип не є новим, однак досі не існує єдиного визначення даного підходу. Згідно з визначенням вітчизняного дослідника Р. П. Мільруда интерактивность - це "об'єднання, координація і взаимодополнение зусиль коммуникативной мети і результату мовними коштами". Згідно з цим визначенням можна зробити висновок, що інтерактивний підхід у віртуальному просторі служить одним з коштів досягнення коммуникативной мети на уроці. Від принципу коммуникативности він відрізняється наявністю істинної співпраці, незаданности, де основний упор робиться на розвиток умінь спілкування і групової роботи, в той час як для коммуникативного завдання це не є обов'язковою метою (адже одним з самих поширених видів коммуникативного завдання є монолог).

Навчаючи справжній мові, Інтернет допомагає в формуванні умінь і навиків розмовної мови, а також в навчанні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Більш того Інтернет розвиває навики, важливі не тільки для іноземної мови. Це передусім пов'язано з мислительними операціями: аналізу, синтезу, абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення, вербального і смислового прогнозування і упреждения і т. д. Таким чином, навики і уміння, що формуються за допомогою Інтернету-технологій, виходять за межі іншомовної компетенції навіть в рамках "язикового" аспекту. Інтернет розвиває соціальні і психологічні якості учнів: їх упевненість в собі і їх здатність працювати в колективі; створює сприятливу для навчання атмосферу, виступаючи як засіб інтерактивного підходу.

Интерактивность не просто створює реальні ситуації з життя, але і примушує учнів адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови. І коли це починає виходити, можна говорити про язикову компетенцію. Нехай навіть при наявності помилок. Головне уміння спонтанне, гармонійно реагувати на висловлювання інших, виражаючи свої почуття і емоції, підстроюючись і перебудовуючись на ходу т. е. ми можемо розглядати интерактивность як спосіб саморазвития через Інтернет: можливість спостерігати і копіювати використання мови, навики, зразки поведінки партнерів; витягувати нові значення проблем під час їх спільного обговорення.

2.4. Сайти, що розвивають знання англійської мови

Безсумнівно Інтернет може використовуватися як ефективний додаток для розвитку граматичних, лексичних навиків і умінь, перевірка знань. Сюди входять всілякі тренувальні лексичні, граматичні, фонетичні вправи, тести на читання, граматику, IQ-тести і т. д. Викладачі або самі школярі можуть знаходити такі сайти на WWW.

Великим плюсом використання ресурсів Інтернету є розвиток міжкультурної компетенції, т. е., знайомству з різними культурами, визначенню шляхів їх взаємодії і взаимопроникновения один в одну, формуванню культурних универсалий, необхідних для досягнення взаєморозуміння і плідної співпраці при безпосередньому спілкуванні.

World Wide Web з величезною кількістю сайтов і домашніх сторіночок, що надають інформацію на всі смаки - є безкрайнім полем діяльності в плані використання на уроці іноземної мови для розвитку міжкультурної компетенції.

Сайт «Віртуальна реальність» ( < http://www.flash.net/~cssmith1/vr.htm > ) - ці збори лінгвістичних і нелінгвістичних справжніх матеріалів, зібраних на web-сервері. Його значущість і мотивація полягає в тому, що він безпосередньо приносить шматочки істинної культури країни мови, що вивчається в клас. Крім цього уроки не прив'язані до певного міста або місця, яке вчитель мав щастя колись відвідати, а базуються на матеріалах з різних місць, отриманих від різних людей з різними інтересами. Учнем надається можливість спілкування безпосередньо з цими матеріалами, а не з чиєюсь їх інтерпретацією і аналізом.

І використання Інтернет, і адаптація оригінальних матеріалів в класі зараз набирають хід. Т. о., подорожуючи по мережі, учень неодмінно зустрінеться з такою кількістю друкарської інформації, яку він ніколи б не зібрав під час відвідування країни. Насправді, вона стирає географічні межі, що колись служили перешкодою придбання інформації. У "Віртуальній реальності" можливо зупинитися у невеликого кафе на уторованій доріжці, виявитися на вокзалі і з'ясувати розклад поїздів на вихідних, зайти в супермаркет як корінний житель цього міста, а потім принести зібрану колекцію в клас і використати на уроці, ніколи при цьому не покидавши будинок або школу.

Сайт City Net ( < http://www.city.net/ > ) робить можливим подорож по різних країнах, відвідуючи парення, пам'ятники і будь-які інші визначні пам'ятки. Тут можна знайти все про вибрану країну - від фотографій пам'ятників до повного звіту про природні ресурси і мистецтво, на мові, що вивчається. City Net - чудовий навігатор. Попавши в бажану країну за допомогою гипертекста або линков (посилань), учні ознайомляться з її особливостями.

Можна запропонувати учням подорожувати як туристи або гіди. Вони зможуть самі упакувати багаж і порекомендувати необхідні речі своїм клієнтам, подзвонити по контактному телефону авіакомпаній і готелів для отримання інформації про наявність квитків і вільних місць, заповнити бланки на отримання візи і загранпаспорта... Як звіт про пророблену роботу можна запропонувати учням створити фотоальбом або щоденник своїх подорожей.

Сайт Metro Link (Метроhttp://www.subwaynavigator.com) - сайт дозволить здійснити подорож по найбільших містах світу на метро, вивчити їх маршрути і взнати, як попасти туди з певних частин міста. Необхідні інструкції пропонуються на англійській мові.

Можна скласти маршрут або подорожувати наздогад. Назви зупинок надані в маршрутній карті, а програма сама вилічувати приблизний час руху, запам'ятовує всі використані маршрути і станції. Учням можна запропонувати створити звіт, що включає в себе маршрут подорожі, опис визначних пам'яток, що зустрілися в місті на тій або інакшій станції, затрачений час. Наприклад, якщо ви подорожуєте по Берліну, можна відправитися зі станції метро Шарлоттенхоф і їхати до зупинки Площа Розентхальтер. Програма визначає, що на це буде потрібний приблизно 50 хвилин, показує, які станції будуть на шляху і до яких визначних пам'яток можна попасти, якщо вийти там в місто. Саме по цьому маршруту можна попасти в Шарлоттенбургський палац і в Єгипетський музей, в Грюневальд для тих, хто любить ліс, і в Зоопарк. Звіт може мати форму щоденника подорожей і альбому фотографій, путівника для гостей міста, який буде відмічати цікаві місця міста і найближчі до них станції метро.

СайтWILD ( < http://www.wild-e.org/ > ) пропонує до розгляду аспекти оволодіння і проблеми професії педагога, що викладає іноземну мову. Тут можна прочитати актуальне висловлювання і поділитися при бажанні своїми, дослідити мир метафор, дати свої варіанти відповідей в рубриці "Скажи, чому?" (Can you tell me why?) на цікавлячі всіх питання, як "Чому до написання теоретичних трактатів по педагогіці допускають людей, що не мають нічого загального з практикою викладання?" ( "Why are there so many things about teaching and educational administration that are so pointless and stupid?"), поделитьсяопитомпоследнегоурокаит. д.

< http://www.infospace.com/info.USA/ > - America's homepage. Подорож по штатах і містах, знайомство з історією, культурою, образом життя американців.

3. Практична частина

Урок англійської мови з використанням Інтернет

7 клас, ліцей 10 р. Одинцово, Московської області

січень 2001 р.

Тема уроку:«Голоси в захист планети Земля» "Voice for the Earth"

Мета уроку:

Розвиток пізнавальної і коммуникативной діяльності учнів за допомогою Інтернету. Навчання ознайомлювальному вигляду читання з коротким викладом змісту тексту, навчання складанню розповідей на задану тему.

Задачі уроку:

Знайомство з матеріалами міжнародного телекомунікаційного проекту «Голосу» японського "сайта VOTE'http://www.wnn.or.jp/wnn-s/vote/index.htmlЗнакомство з розповідями зарубіжних однолітків. Участь в проекті "Голосу"

Матеріали, що використовуються при підготовці до уроку

Інтернет-ресурси "сайта VOTE"

http:// www.wnn.or.jp/wnn-s/vote/index.html

- інформація про проект

- розповіді учасників проектаhttp://www.kids.html

Оснащение уроку і матеріали, що використовуються на уроці:

Комп'ютерний клас з виходом в Інтернет. СD «Говорячий оксфордський словник і унікальна система вивчення нових слів», окремі сторінки і друкарський матеріал "сайта VOTE'http://www.kids-space.org/vote/index.html

Записьнадоске: Voice For The Earth - VOTE

Message subjects:

1. Most impressive event or person of the 20th century.

2. Looking towards the 21st century

- what I can do for the world and future

- what I hope the world can be in the future

- what I expect the adults to do for the world and future

3. Introduction to my country

Хід уроку

1. Організаційний момент. Час - 1 хвилина

Повідомлення учнем про цілі і задачі уроку

Good morning, dear children! We have an extraordinary lesson today. I'd like to call your attention to some information, and to suggest you to take part in а worldwide kids communication project named Voice for the Earth or Vote. You'll learn something about this project, read the messages written by children from other countries, retell them, write your own stories and send them to Japan via E-mail. You will work in groups (2-3 pupils).

2. Основна частина уроку Час - 40 хвилин

2.1 Огляд "сайта VOTE" (5 хвилин)

Використовуючи демонстраційний комп'ютер, підключений до Інтернет, вчитель робить короткий огляд сайта «Голосу». Якщо немає умов виходу в Інтернет на уроці, вчитель може користуватися інформацією, розпечатаною раніше при підготовці до уроку.

VOTE is а project that enables children from all over the world to reflect their ideas and opinions to the summit, which will be held in Okinawa, Japan. Each country has а specified period of time to input messages. You have about two weeks to submit your message. Schedule of message input - Jan. 25 - Feb.3 Eastern Europe, Nordic, Balkans. Please check the schedule and topics.

Message Subjects:

1. Most impressive event or person of the 20th century.

2. Looking towards the 21st century.

- what I can do for the world and future

- what I hope the world can be in the future

- what I expect the adults to do for the world and future

3. Introduction to my country.

After the end of VOTE Message Relay Marathon the posted messages will be presented to the International Symposium on the Internet and Education held in May. Selected messages will be published as а book. Schools and participants will be notified about the book when their messages are selected for publication. If you have questions, ask them, please.

Вопросиучащихся: How long will this project last? - It'll last till May 2000.

Can we really get а book? - Yes, certainly. If we send our messages to Japan and if they publish our messages on the VOTE site.

2.2 Читання розповідей зарубіжних однолітків. (5 хвилин)

У класі 6 комп'ютерів, за кожним з них знаходиться група учнів (по 2-3 учня). На комп'ютерах встановлена програма - електронний оксфордський словник, яким учні можуть користуватися під час читання тексту. Задача кожної групи - зрозуміти зміст розповіді, написаної учнями інших країн на одну з предложенених тим проекту "Голосу", обговорити його і поділитися інформацією з учнями інших груп.

Завдання:

We have some messages written by children from other countries. These messages are published on the VOTE site. It is interesting to know how the children in different countries express their thoughts. Please, get а message, read it, use the electronic Oxford dictionary, discuss it in groups, prepare а short retelling of your message. One person of your group will tell us about your message. You may ask questions each other.

Учні працюють в групах, вчитель підходить до кожної групи, допомагає з перекладом і складанням переказу, якщо це необхідне.

2.3 Усне висловлювання учнів про прочитані тексти. (10 хвилин)

Один учень від кожної групи стисло розказує про зміст листи, хто його написав, з якої країни, якій темі присвячений цей лист. Інші члени групи доповнюють висловлювання або відповідають на питання учнів інших груп.

Приклад однієї з розповідей учнів.

We have read the message written by two boys from Turkey. They are 16. They think that the most impressive event of the 20th century is the cloning of а sheep Dolly. This is the most important development of science. They made а copy of the sheep. How did they make it? They put the sheep cell's nucleus into another sheep cell. It is very interesting and wonderfull invention, but, if people use it in а wrong way, it can cause disaster. We like this story very much. The new words in this story are cell and nucleus. They meen клітка, зародок.

Питання: Did you hear or read about this invention earlier? - Yes, we did.

2.4 Вибір теми і складання своїх повідомлень. (11-12 хвилин)

Вчитель пропонує вибрати тему для свого повідомлення і скласти коротку розповідь, надрукувати його на комп'ютері.

Завдання:

You have read different stories of the pupils from different countries. Each of them is very interesting. One boy from Indonesia thinks that the most impressive persons in the 20th century are his parents. Many children wont to live in harmony and peace and hope that people in the 21st centure will stop fighting senseless wars. And what can you suggest the people to save our planet, what can you tell about your life, about the place where you live, what event or person do you admire? Please, choose the subject of your message, discuss it and type it. Work in groups. If you are ready, we will send your message to the VOTE site.

Потім вчитель цікавиться, яку тему для свого повідомлення вибрала кожна група. What subject of your message have you chosen? Учні вирішили написати про Росію, про місто Одінцово, про Москву, про захист навколишнього середовища, про дивні винаходи 20го віку - комп'ютері і Інтернет.

2.5 Контроль розповідей і відправлення їх на сайт VOTE по електронній пошті. (10 хвилин)

Два учні старших класів допомагають вчителю перевірити написані тексти, готові розповіді відправляють на "сайт VOTE"

http://www.kids-space.org/vote/index.htmlE-mailPB5@ks-connection.org

3. Заключна частина уроку. Час: 2-3 хвилини

Домашнє завдання:

Учні повинні продовжити роботу над розповідями будинку і принести їх в друкарському вигляді або на дискеті на наступний урок, приготувати коротке висловлювання по своїй темі. Робота в групах буде продовжена.

Dear children, you hadn't much time to finish writing your messages at our lesson today. That's why it will be your home task. Think about your topic, which you have chosen, and write the text better at home. When you have got а computer, type it at home and bring the text on the diskette. You will tell us about your message next lesson.

Підведення підсумків уроку.

I. Образци листів учасників проекту "VOTE"

Name:OZGE and SERAP(16) School name:Samsun Ataturk Anatolion High School

Country:SAMSUN, Turkey

We think that the most impressive event of the 20th century is the cloning of а sheep, Dolly. This is the most important development of science. They made а copy of the sheep by putting the sheep cell's nucleus into another sheep cell. And it's а really interesting thing that they have the same physical appearance. In our opinion, it's а wonderful invention, but, if humans use it in а wrong way, it can cause disaster.

Name:Charlene(16) School name:Kaohsiung Girls' High School

Country:Taiwan (China)

With the coming of the new millennium, the people are anticipating improvements made on this planet. And we, the people who stand on the island of Taiwan, are also eager to discover what the future has in store. If I have some money, I will donate it to charities to help victims suffering the Earthquake since September 21. The adults, I suppose, could simply be honest to the government and pay their share of tax. By doing so, they help add money to our national treasury and allow our government more budget for public facilities, and better welfare programs.

Name:Tini(18) School name:Youth Red Cross of Senior High School 19

Country:West Jakarta, Indonesia

The most impressed event in 20th century is when I join with Youth Red Cross member of Senior High School 19 West Jakarta-Indonesia.

The most impressed persons in 20th century for me are my parents.

Name:Nikita(16) School name:Heinrich-Boell-Gesamtschule

Country:Cologne, Germany

Albert Einstein (1879-1955) Albert Einstein was born on March 14, near Ulm, Germany. He studied Physics in Zurich. He worked in many different cities in Germany, Austria and Belgium. In 1933 he went to America to be а guest speaker in а few American Universities. He didn't return, fearing the Nazis and World War II. In the same year he became а professor at Princeton University. He worked at Princeton until he died on April 18, 1955. Einstein is said to be one of the most important scientists in history. He enhanced Newton's laws and he found the first proof of the spin of an electron. His most famous work is the relativity theory. He came up with this theory in the years 1905 to 1915.

Name:Christina(15) School name:HLW Spittal/Drau

Country:Carinthai, Spittal/Drau, Austria

I hope, in the 21st century people will stop fighting senseless wars based on religious beliefs. Every person should have the opportunity to believe what she thinks is right. Besides, even the environment suffers from it. Each of us should also start living more environmentally conscious, otherwise humanity won´t survive the 21st century. Another aspect which concerns me is that many people still fear people who look different. they value people according to their outer appearance. Every human being should be treated equally by law as well as in reality no matter if he or she is white or black, if he or she is healthy or diabled. I also hope а cure for Aids will be found soon. This is where we need progress. I don´t think we need robots who do every little thing for us humans. Adults should accept their responsibility to provide children а nurturing environment so the problem of orphans and kids living in the streets can be solved. I have many hopes for the future. It will also be my responsibility

II. Зразки листів учнів ліцея, розміщених на "сайте VOTE'http://www.kids-space.org/vote/index.html.

Vladimir (13) Lyceum 10, Odintsovo, Russia

I live in Odintsovo. Our town is not big, but inhabitants devote much attention to it. Odintsovo is а green town and there are many flowers. Our ecology is good though my town is near Moscow. It is clean. It isn't allowed to build plants in our town. Our mayor puts in much money in ecology.

In our region are very beautiful forests. Odintsovo is lungs of Moscow. In our grove famous people were walking: A.P. Chehov, A.S. Pushkin and etc.

We must protect our planet from littering, air pollution, water pollution and etc. Atomic bombs, nuclear tests, accidents on the atomic power station is cause for death of many people. Many people died from radiation some years ago in Chernobyl.

I suggest presidents of all the world support movement of Green (example Greenpeace). English writer John Galsworthy said: "If you don't think about the future, you will not have it." I love my town and my world.

Alexander (14) Lyceum 10, Odintsovo, Russia

To my peer 21 century: Is it going to be the last? As far back as in ancient manuscripts it was said about the End of the world Apocalypse. The End is coming. We are voluntarily going to this horrible end.

The devil weapon. Chemical wastes. Careless attitude to environment. It is killing the Planet! And doing dirty we are destroying our souls. In ancient time people were in harmony with Nature. But the Man was not spiritually clear! He must live not only for the sake of wealth, but inner world. Avidity and cruelty - it is always

а Fatal way of the Man! These things bring about everlasting conflicts and causes cataclysms. Yes! We are sinful. But is it the only disaster?!

We do not want to realize what we did. We do not want to repent. As а matter of fact from time to time we are asking ourselves: "Why did I do so?". But it is not for long, that we are racked with looking for the truth, consoling ourselves: "We got away with it:" My peer! We have some time yet to stop and think, and choose the Life way. And God like our Planet will forgive us!

Anikin Alexander, Marin Alexander, lyceum 10, Odintsovo, Russia

My country

Russia is my native country. It is the biggest country in the world. Russia is situated on two continents: Europe and Asia. The Urals mountains is the natural border between the continents. There are many rivers in Russia, the longest rivers are the Volga in Europe and the Yenisei and the Ob in Asia. The deepest lake in the world is the Baikal. Seas and oceans wash Russia in the south, north, east and west.

Russia is а very rich country. There are а lot of animals, birds and plants in our forests, fields and mountains. Russia is also rich in gold, silver and other minerals.

The capital of Russia is Moscow. Yuri Dolgoruky founded it in 1147. It is а nice city. There are many sights in Moscow. You can see many museums, art galleries, theatres, churches and monuments in our capital. Russian peoples are proud of the Moscow Kremlin. There are also many big beautiful cities in Russia.

Russia is our country. We were born in Russia. We love our Motherland!

Аналіз уроку "Голосу в захист планети Земля" "Voice for the Earth"

Мета уроку досягнута: учні навчалися читанню з коротким викладом прочитаного і складали розповіді на задану тему. Задачі уроку виконані: учні познайомилися з матеріалами міжнародного телекомунікаційного проекту "VOTE" і почали участь в проекті. Урок був побудований методично правильно, всі етапи уроку тісно взаємопов'язані, активність учнів висока. На уроці використовувалися всі види мовної діяльності: аудирование, читання, говоріння і лист. Нова, незвичайна тема уроку викликала великий інтерес у учнів і бажання брати участь в цьому проекті. Даний урок був першим в серії уроків по цій темі і не всі учні змогли написати свої розповіді за урок, тому домашнє завдання передбачало завершення розповідей. На подальших уроках була продовжена робота по читанню і колективному обговоренню розповідей учасників проекту. До участі в проекті "Голосу" були залучені учні інших класів (7-11). Кращі роботи були розміщені на японському "сайте VOTE'http://www.wnn.or.jp/wnn-s/vote/index.html.

Возможни виконання інших спільних проектів:

Talking Heads (Говорячі голови). Це завдання було розроблене безпосередньо для двох класів, що допомагає виявити схожість і відмінності культури один одного. У ході створення сторіночки обом сторонам необхідно отсканировать фотографію класу, і перетворити її таким чином, що голова кожного студента буде пов'язана линком з його питанням про культуру країни мови, що вивчається і електронною адресою, по якій з ним можна зв'язатися. Підводячи курсор миші до того або інакшого зображення, учні можуть прочитати цікавляче його питання і відповісти на нього при допомозі e-mail. По мірі отримання задовольняючих їх питань студенти можуть міняти питання, а отримані відповіді стають темою обговорення в класі.

VirtualFashionShow(Віртуальний показ мод). Можна створити сторіночку, на якій школярі зображені в різному одягу. Їх партнерам пропонується вгадати, коли і в якій ситуації дані вбрання були б доречні, а потім за допомогою електронної пошти обговорити культурні відмінності моди з їх носіями.

Burning Issues (актуальні проблеми). Проблеми, хвилюючі людей однієї країни, можуть бути абсолютно не актуальні для членів іншого співтовариства. Дуже часто вирішити їх можна, лише поглянувши на них, очима носіїв інших культур. У будь-якому випадку, учням покажеться дуже цікавим, по-перше, повністю дослідити проблему самим, беручи до уваги думки оборонців і опонентів, а по-друге, почути відгуки зі сторони. Результати дослідження вміщуються на окремо створену сторіночку з линками до відповідної інформації в Інтернет і своєю адресою для зворотного зв'язку, після чого можливе спільне обговорення за допомогою електронної пошти.

Створення таких сторіночок може з'явитися безпосередньою або кінцевою метою якого-небудь проекту. Їх використання має особливе значення в оволодінні кросом-культурною письменністю. Будучи створеними учнями однієї країни для своїх зарубіжних партнерів, такі розробки можуть вважатися істинними і свіжими репрезентантами даної культури.

4. Висновок

Таким чином, використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх в учбовий процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних задач на уроці англійської мови:

а) формувати навики і уміння читання, безпосередньо використовуючи матеріали мережі різної міри складності (http://www.washingtonpost.com/,http://cnn.com/world,http://www.abcnews.go.com/index.ht вдосконалити уміння аудирования на основі аутентичних звукових текстів мережі Інтернет, також відповідно підготовлених вчителем (http://www.bell-labs.com/project/tts/index.html);

у) вдосконалити уміння монологічного і діалогічного висловлювання на основі проблемного обговорення, представлених вчителем або кимсь з учнів, матеріалів мережі;

г) вдосконалити уміння письмової мови, індивідуально або письмово складаючи відповіді партнерам, беручи участь в підготовці рефератів, творів, інших епістолярних продуктів спільної діяльності партнерів;

д) поповнювати свій словниковий запас, як активний, так і пасивний, лексикою сучасної англійської мови, що відображає певний етап розвитку культури народу, соціального і політичного пристрою суспільства;

е) знайомитися з культуроведческими знаннями, що включають в себе мовний етикет, особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості культури, традицій країни мови, що вивчається;

ж) формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності учнів на уроці на основі систематичного використання «живих» матеріалів, обговорення не тільки питань до текстів підручника, але і актуальних проблем, що цікавлять всіх і кожних.

При роботі з комп'ютерними технологіями міняється і роль педагога, основна задача якого - підтримувати і направляти розвиток особистості учнів, їх творчий пошук. Відносини з учнями будуються на принципах співпраці і спільної творчості. У цих умовах неминучий перегляд чого склався сьогодні організаційних форм учбової роботи: збільшення самостійної індивідуальної і групової роботи учнів, відхід від традиційного уроку з переважанням пояснювально-ілюстративного методу навчання, збільшення об'єму практичних і творчих робіт пошукового і дослідницького характеру. У даному вигляді співпраці Інтернету і уроку часто використовується проектна форма учбової діяльності. Проект передбачає самостійну дослідницьку роботу школярів, в процесі якої хлоп'ята шукають спосіб рішення деякої комплексної багаторівневої задачі.

Кібернетичний простір містить величезний культурний і дидактичний потенціал, який вже використовується в навчанні у всьому світі. Однак для оптимального і ефективного використання кібернетичних мережевих ресурсів в учбовий цілях потрібно величезна науково-дослідна робота, результати якої дозволять визначити загальні і приватні принципи роботи, критерії відбору мережевих ресурсів, сайтов і матеріалів, а також істотно оновити арсенал методичних коштів і прийомів навчання.

5. СПИСОК Література

1. Полат Е. С. Інтернет на уроках іноземної мови// ИЯШ № 2, 3 2001 м.

2. Полат Е. С. Метод проектів на уроках іноземної мови// ИЯШ № 2, 3 2000 м.

3. Пассов Е. І. Коммуникатівний метод навчання іноземному говорінню. - M.: Освіта, 1991.

4. Полат Е. С. Обученіє в співпраці// ИЯШ №1 2000р.

5. Мильруд Р. П. Сотруднічество на уроці іноземної мови, // ІЯШ.-1991. - №6.

6. Богданова Д. А. Телекоммуникациї - в школі. // Інформатика і освіта. - 1997. - №2.

7. Вильямс Р., Маклі К. Компьютери в школі. - M.: Освіта, 1988.

8. Глазов Б. И., Ловців Д. А. Компьютерізірованний підручник - основа нової інформаційно-педагогічної технології. // Педагогіка. - 1995. - №6.

9. Гончарів М., Панков А. Інтернет в питаннях і відповідях. // Бібліотека. 1998. - №1,3.

10. Гостин А. М., Чернишев А. С. Організация повчальної діяльності у відкритому гипермедийной середовищі. // Сучасні інформаційні технології в освіті. - Рязань, 1998.

11. Дмитриева Е. И. Основная методична проблема дистанційного навчання іноземним мовам через комп'ютерні телекомунікаційні мережі інтернет. // ИЯШ. - 1998. - №1.

12. Клейман Г. Б. Школи майбутнього: комп'ютери в процесі навчання, - M.: Радіозв'язок, 1987.

13. Кушниренко А. Г., Леонов А. Г., Кузьменко М. А. і т. д. Що таке Інтернет? Інформаційні і комунікаційні технології в освіті. // Інформатика і освіта. - 1998. - №5-7.

14. Лиферов А. П., Степана Н. А. Образованіє Майбутнього: глобальні проблеми - локальні рішення, M.: Педагогічний пошук, 1996.

15. Полилова Т. А., Пономарева В. В. Внедреніє комп'ютерних технологій у викладання іноземних мов. // ИЯШ. - 1997. - №6.

16. Шейлз, Джо. Коммуникативность в навчанні сучасним мовам. - М.: Рада по культурній Співпраці; Порада Європи Прес, 1995.

17. Полякова Т. Ю. «Англійська мова для діалогу з комп'ютером» - М.: Вища школа, 1997.

18. Хантер Б. «Мої учні працюють на комп'ютерах» - М.: Освіта, 1989.