Реферати

Шпаргалка: Латинські вирази, що використовуються в юридичній практиці

загрузка...

Техносфера 3. ЗМІСТ УВЕДЕННЯ Весь хід історії цивілізації свідчить про те, що людина почала губити Землю набагато раніш, ніж прийшов до думки про необхідність її берегти й охороняти.

Внутріфірмові стандарти аудита 4. Міністерство утворення і науки Російської Федерації Федеральне агентство по утворенню ГОУ ВПО Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Становлення Російського централізованої держави XVI століття. МІНІСТЕРСТВО УТВОРЕННЯ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО УТВОРЕННЮ ГОУ ВПО Уральський державний економічний університет

Форми державного устрою 11. ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО УТВОРЕННЮ ГОУ ВПО РОСТОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "РИНХ" ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА "ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ"

Проектування технології ремонту гідроциліндрів з використанням полімерних матеріалів. Проектування технології ремонту гідроциліндрів з використанням полімерних матеріалів Зміст УВЕДЕННЯ......

загрузка...

Ab absurdo - від противного (метод доказу)

Ab exterioribus ad interiora - від зовнішнього до внутрішньому

Ab hoc et ab hoc - так і сяк, без глузду, до речі і недоречно

Abiit, excessit, evasit, erupit - пішов, сховався, врятувався, біг (Цицерон)

Ab imo pectore - з повною щирістю, від душі

Ab incunabulis - з колиски, з самого початку

Ab initio - з виникнення, від початку

Ab origine - з самого початку, з азов

Ab ovo - з початку (досл.: з яйця)

Ab ovo usque ad mala - від початку до кінця (Гораций) (досл.: від яйця до яблук; у римлян обід починався з яєць, кінчався яблуками)

Absque omni exceptione - без всякого сумніву

Ab urbe condita - від основи Рима

Abusus in Baccho - зловживання вином

А contrario - доводити від противного

Acta diurna - випадки дня, хроніка

Actum atque tractatum - зроблено і обговорено

Ad absurdum - приведення до безглуздого висновку

Ad avisandum - для передповідомлення

Ad cogitandum et agendum homo natus est - для думки і дії народжена людина

Ad disputandum - для обговорення

Ad exemplum - за зразком; для прикладу

Ad extra - до крайньої міри

Ad fontes - звертатися до джерел, до оригіналів

Ad gloriam - у славу

Ad hoc - до цього, для даного випадку, для цієї мети

Ad hominem - застосовно до людини

Ad honores - ради пошани

Ad infinitum - до нескінченності, без кінця

Ad instantiam - по клопотанню

Ad Kalendas Graecas - на невизначений термін, ніколи: рус.- після дощика в четвер (досл.: до грецьких календ, яких у греків не було)

Ad libitum - за бажанням, по розсуду, на вибір

Ad litteram - буквально, дослівно

Ad meliorem - до кращому

Ad memorandum - для пам'яті

Ad notam - до зведення

Ad notanda - потрібно помітити

Ad notata - примітка

Ad patres - до праотців, померти

Ad referendum - для доповіді

Ad rem - по суті справи, до справи

Ad tertium - по-третє

Ad unguem - до нігтика, до точності

Ad usum - для використання, для вживання

Ad usum externum - для зовнішнього застосування

Ad usum internum - для внутрішнього застосування

Ad usum proprium - для власного вживання

Ad valorem - no достоїнству

Ad vocem - до речі помітити

Aequo animo - байдуже, терплячий

Alea jacta est - доля кинута; прийняте безповоротне рішення (Юлій Цезар)

Alias - по-іншому, інакше, крім того.

Alibi - в іншому місці

Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt - чужі вади у нас на очах, наші - за спиною; в чужому оку соломинку ти бачиш, в своєму не помічаєш і колоди

А linea - з нового рядка

Alma mater - годуюча мати, мати-годувальниця (шанобливо про учбовий заклад)

Altera pars - інша (противна) сторона

Alter ego - мій двійник, інший я

Amat victoria curam - перемога любить старання (турботу)

Amicus certus in re incerta cernitur - вірний друг пізнається в біді

Amicus humani generis - друг роду людського

Amicus Plato, sed magis amica veritas - мені дорогий Платон, але істина ще дорожче; правда превише всього (досл.: друг Платон, але правда дорожче) (Арістотель)

Amor tussisque non celantur - любов і кашель не приховаєш

Anni currentis (а. з.) - цього (поточного) року

Anni futuri (а. f.) - майбутнього року

Antiquo more - за старовинним звичаєм

А pedibus usque ad caput - з ніг до голови

Арertо libro - з листа, без підготовки

А posteriori - виходячи з досвіду, на основі досвіду

А prima facie - на перший погляд

А priori - зазделегідь, до досвіду, без перевірки, незалежно від досвіду

Arbor vitae - дерево життя

Argumentum ad ignorantiam - довід, розрахований на непоінформованість співрозмовника

Ars longa, vita brevis est - область науки безмежна, а життя коротке; мистецтво довговічне, життя коротке (Гиппократ)

Ars Phoebea - сонячне (лікарське) мистецтво

Arte - майстерно, майстерне

Arte et humanitate, labore et scientia - мистецтвом і людинолюбство, трудом і знанням

А solis ortu usque ad occasum - від сходу сонця до заходу

Audaces fortuna juvat - сміливим доля допомагає (Вергилій)

Audiatur et altera pars - потрібно вислухати і противну сторону (необхідно вислухати обвинуваченого і обвинувача)

Auferte malum ех vobis - викорените (викиньте) зло з середи вашої

Аuгеа mediocritas - золота середина

Auscultare disce - вчися (уважно) слухати

Aut Сaesаr, aut nihil - все, або нічого; або Цезар, або ніщо

Aut vincere, aut mori - перемога або смерть; перемогти або померти

Avis rаrа - рідкісний птах, рідкість

Beata stultica - блаженна дурість

Beatitudo nоn est virtutis praemium, sed ipsa virtus - щастя не в нагороді за доблесть, а в самій доблесті (Спіноза)

Bellum frigidum - холодна війна

Benedicite! - в добру годину!

Bis - двічі

Bis dat, qui cito dat - хто швидко дає, той двічі дасть; подвійно дає той, хто дасть швидко (Публилий Сир)

Вonа fide - довірливо, щиро; сумлінно; гідним образом

Вonа mente - з добрими намірами

Brevi manu - без зволікання, без формальності (досл.: короткою рукою)

Brevis esse laboro, obscurus fiо - якщо я стараюся бути коротким, я стаю незрозумілим

Capiat qui сареrе potest - лови, хто може піймати

Саrре diem - лови день; користуйся кожним днем; не відкладай на завтра те, що повинен зробити сьогодні (Гораций)

Castigare ridendo mores - сміхом виправляти вдачі

Casu - випадково

Casus - випадок

Casus belli - мотив до війни, до конфлікту

Causa causalis - причина причин, головна причина

Cave! - будь обережний! Стережися!

Cessante causa, cessat effectus - з припиненням причини припиняється дія

Сеterа desiderantur - про інше залишається тільки бажати

Ceteris paribus - при інших рівних умовах

Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu - нехай хірург раніше діє розумом і очима, а потім - озброєною (скальпелем) рукою

Circulus vitiosus - хибне коло

Cis - по цю бік

Citato loсо - в цитованому місці, там же

Citius, altius, fortius! - швидше, вище, сильніше! (девіз олімпійської гри)

Cogito, ergo sum - я мислю, отже, існую (Декарт)

Cognomine - по покликанню

Cognosce te ipsum - пізнай самого себе

Con amore- з любов'ю

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur - при згоді малі справи зростають, при незгоді великі справи руйнуються (Гай Саллюстій Крісп)

Concordia victoriam gignit - згода породжує перемогу

Conditio sine qua non - обов'язкова умова

Confer! - дивися! Порівняй! (при посиланні в наукових роботах)

Confessio extrajudicialis in se nulla est; et quod nullum est, nоn potest adminiculari - позасудові визнання самі по собі нічого не стоять, а те, що нічого по стоїть, не може служити опорою

Consensu omnium - із загальної згоди

Consuetudo est аlterа natura - звичка - друга натура

Consumor aliis inserviendo - служачи іншим, марную себе; світячи іншим, згоряю сам

Contraria contrariis curantur - протилежне лікується протилежним

Contra spem - всупереч очікуванню

Contra spem spero - сподіваюся всупереч очікуванню

Contra vim mortis nоn est medicamen in hortis - проти сили смерті в городах (садах) немає ліків

Copia verborum - багатослівність

Coram populi - в присутності народу

Corpus delicti - склад злочину; речовий доказ

Credo - вірую

Cui bono? Cui prodest? - кому добре? Хто від цього виграє? (Л. Кассий Лонгин Равілла)

Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare - кожній людині властиво помилятися, але тільки дурню властиво упиратися в помилці (Цицерон)

Cum grano salis - з крупинкою солі; дотепно, з розумом, з обмовками

Currente calamo- поспішно (досл,: збіглим пером)

Curriculum vitae - життєпис, короткі відомості про життя, біографія (досл.: біг життя)

De actu et visu - по досвіду і спостереженням

Debes, ergo potes - повинен, значить можеш

Debito tempore - в належний час

De die in diem - з дня в день

De (ех) nihilo nihil - з нічого - ніщо; ніщо не виникає з нічого (Лукреций)

De facto - фактично, на ділі

De gustibus et coloribus (non) est disputandum - про смаки і кольори (не) сперечаються

Dе jure - юридично, по праву

De lana caprina - про дрібниці (досл.; про козину вовну)

De lingua slulta incommoda multa - через пусті (безглуздих) слова бувають великі прикрощі

De mortuis aut bene aut nihil - об вмерлих не лихословити (досл.; про мертвих або добре, або нічого)

De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio - відношення до не з'явитися і до неіснуючих однаково

Desiderata - побажання, наміри

Des partem leonis - віддай левину частку

Detur digniori - так буде дано найгіднішому

Deus ех machina - несподіване втручання (досле.; бог з машини) (Сократ)

Devictus beneficio - переможений благодіянням

De visu - наочно, своїми очима, як очевидець

Diagnosis ех juvantibus - діагноз на основі допомагаючих коштів

Dictum - factum - сказано - зроблене

Dies diem docet - день день вчить

Difficile est proprie communia dicere - добре виразити загальновідомі істини важко (Гораций)

Dimicandum - треба боротися

Dimidium facti, qui соeрit, habet - початок-половина поділа

Discernit sapiens res, quas confundit asellus - розумний може розібратися в питаннях, які осел заплутує

Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - у знаючих вчися, а незнаючих сам вчи

Divinum opus sedare dolorem - божественна справа - заспокоювати біль

Dixi - сказав; все сказане, додати чогось

Dixi et animam levavi - я сказав і полегшив свою душу (заспокоїв совість)

Docendo discimus - вчачи, ми самі вчимося

Do manus - даю руки, т. е. ручаюся

Dones eris felix, multos numerabis amicos - поки щасливий будеш, багато буде друзів у тебе (Овідій)

Do ut des - даю, щоб ти дав

Do ut facias - даю, щоб ти зробив

Dulce et decorum est pro patria mori - відрадно і почесно померти за вітчизну (Гораций)

Dum docent, discunt - вчачи, вчаться

Dum spiro, spero - поки дишу - сподіваюся

Duobus litigantibus tertius gaudet - двоє б'ються, третій радіє

Duos lepores insequens, neutrum cepit - за двома зайцями поженешся, жодного не піймаєш

Dura lex, sed lex - закон суров, але це закон; закон є закон

Edimus, ut vivamus; nоn vivimus, ut edamus - ми їмо щоб жити, але не живемо, щоб є

Е fructu arbor cognoscitur - по плоду взнається дерево (яблуко від яблуні недалеко падає)

Elephantum ех musca facis - робиш з мухи слона

Ео ipso - внаслідок цього, тим самим

Epistula nоn erubescit - папір не червоніє, папір все терпить (Цицерон)

Errare humanum est- людині властиво помилятися

Errata - помилки, друкарської помилки

Est modus in rebus - всьому є межа; все має свою міру (Гораций)

Est rerum omnium magister usus - досвід - всьому вчитель (Цезар)

Et cetera (etc.) - і так далі, і інше

Et gaudium et solatium in litteris - і радість, і утіха в науках (Пліній)

Et singula praeduntur anni - і роки беруть своє

Ех abrupto - без передмов, без приготувань, відразу, раптово

Ех adverso - доказ від противного

Ех auditu - на слух

Ех cathedra - незаперечно, (досл,: з кафедри)

Exceptis excipiendis - за винятком того, що повинне бути виключене

Ех consuetudine - по звичці, за встановленим звичаєм

Exegi monumentum - спорудив я пам'ятник собі (Гораций)

Exempli causa - наприклад, для прикладу

Exempli gratia (е. g.) - наприклад

Ех juvantibus - судячи по допомозі

Ех libris - з книг

Ех nihilo nihil - з нічого - ніщо; з нічого нічого і не вийде (Лукреций)

Ех officio - по обов'язку,

Ех oribus parvulorum - вустами немовлят

Ех oriete lux - з сходу світло

Expedite - скоро

Ех professo - зі знанням справи,

Ех tempore - в потрібний момент, без приготування, негайно, негайно

Eхtrа formam - без всякої формальності

Extra muros - публічне (досл.: поза стінами)

Ех ungue leonem - по пазурах можна взнати лева (видно птах по польоту)

Ех ungua leonem cognoscimus, ех auribus asinum - лева взнаємо по пазурах, а осла - по вухах

Ех ungue leonem pingere - по пазурах зображати лева; судити про ціле по його частині

Ех voto - по обіцянці

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus - коли ми здорові, то легко даємо хворим хороші ради

Facio ut des - роблю, щоб ти дав

Facio ut facias - роблю, щоб ти зробив

Fama clamosa - гучна слава

Familiariter - дружески, запросто

Fas atque nefas - дозволене і недозволене

Favete linguis - помовчите; притримайте мови

Feci, quod potui, faciant meliora potentes - я зробив все, що міг; нехай, хто може, зробить краще

за Felix, qui potuit rerum cognoscere causas - щасливий той, хто міг пізнати причини віщої (Вергилій)

Ferro ignique - вогнем і мечем

Festina lente - поспішай повільно (тихіше їдеш - далі будеш)

Fiat lux! - так буде світло!

Fidelis et forfis - вірний і смелии

Fide, sed cui fidas, vide - будь пильним; довіряй, але дивися, кому довіряєш

Finis coronat opus - кінець вінчає справу; кінець - справі вінець

Flagrante delicto - на місці злочину, з поличним

Folio verso (f. v.) - на наступній сторінці

Formaliter et specialiter - формально і зокрема

Fortiter in re, suaviter in modo - твердо в справі, м'яко в звертанні (наполегливо домагатися мети, діючи м'яко)

Fructus temporum - плід часу

Fugit irrevocabile tempus - біжить неповоротний час

Funditus - до основи, абсолютно

Gaudet patientia duris - довготерпіння торжествує

Generaliter - взагалі

Gloria victoribus - слава переможцям

Grata, rata et accepta - бажано, законно і прийнятно

Gratis - безкоштовно, задарма, безвідплатно

Gratulari - зрадіти (своєму щастю)

Grosso modo - у загальних рисах

Gutta cavat lapidem - краплина довбає камінь (Овідій)

Habeat sibi - тримай про себе

Habent sua fata libelli - і книги мають свою долю

Habent sua sidera lites - спори доля вирішує

Habitus - зовнішній вигляд

Hic et nunc- без всякого гаяння часу

Hic locus est, ubi mors gaudet succurrere vitae - ось місце, де смерть охоче допомагає життю

Historia magistra vitae - історія - вчитель (наставниця) життя

Ніс est (h. е.) - тобто, це означає

Ніс loсо - тут, в цьому місці

Ніс volo, sic jubeo - цього я хочу, так наказую

Homagium - данина поваги

Homines, dum docent, discunt - люди, вчачи, вчаться

Homo homini lupus est - чоловік людині вовк

Нomо ornat locum, nоn locus hominem - не місце фарбує людину, а людина - місце

Homo sapiens - людина розумний

Homo sum et nihil humani а me alienum puto-я людина, і ніщо людське мені не чуже

Honoris causa - ради пошани, ради поваги

Horribile dictu - жахливо сказати, жахливо вимовити

Ibidem - там же

Ibi victoria, ubi concordia - там перемога, де згода

Idem - те ж саме, так само

Idem per idem - одне і те ж

Id est - тобто

Ignorantia nоn est argumentum - незнання - це не доказ

In abstracto - взагалі, відвернено

In aeternum - навік, назавжди

In angello cum libello - в кутку і з книжкою; усамітнившись з книгою

In brevi - коротко

Incognito - таємно, приховуючи своє справжнє ім'я

In сorроrе - в повному складі, в цілому

Incredibili dictu - неймовірно

Inde ira - звідси гнів

In deposito - на зберігання

Index - покажчик, список

Index librorum - список книг

In extenso - повністю, цілком, дослівно

In extremis-в останній момент

Infandum renovare dolorem - жахливо знову воскрешати біль

In favorem - на користь будь-кого, для користі

In folio - в цілий лист (самий великий формат книги)

In hoc statu - в такому положенні

Injuria realis - образа дією

Injuria verbalis - образа словом

In locо - на місці

In medias res - в саму суть справи (Гораций)

In memoriam - в пам'ять

In natura - насправді; натурою

In расі - в світі, в спокої

In pleno - в повному складі

In propria persona - власної особливої

In rerum natura - в природі віщої

In spe - в надії, в майбутньому

In statu nascendi - в стані зародження, на самому початку, в момент освіти

In statu quo ante - в колишньому положенні, в колишньому стані

Inter parietes - в чотирьох стінах

In transitu - на ходу

In tyrrannos - проти тиранів

In usu - у вживанні

Invia est in medicina via sine lingua latina - непрохідний в медицині шлях без латинської мови

In vitro - в судині, в пробірці

In vivo-на живому організмі

Ipse dixit - "сам сказав" (про непорушний авторитет)

Ipsissima verba - слово в слово

Ipso facto - внаслідок очевидного факту

Ipso jure - внаслідок закону

Is fecit, qui prodest - зробив той, кому вигідне

Ite, missia est - йдіть, все кінчене

Item - так само

Jurare in verba magistri - клястися словами вчителя

Jure - по праву

Jus gentium - право народів

Jus privatum - приватне право

Jus publicum - публічне право

Justum et tenacem propositi virum ! - хто прав і твердо до мети йде! (Гораций)

Labor corpus firmat - труд зміцнює тіло

Labor improbus - наполегливий труд

Labor omnia vincit - труд все перемагає

Lapis offensionis (petra scandali) - камінь спотикання

Lapsus - помилка, промах

Lapsus calami - описка, помилка в правописі

Lapsus linguae - обмовка, обмовка, помилка в розмові

Lapsus memoriae - помилка пам'яті

Larga manu - щедро

Lege - згідно із законом

Lege artis - за всіма правилами мистецтва, майстерно

Legem brеvem esse oportet - закон повинен бути коротким

Licitum sit - так буду дозволене

Littera scripta manet - написане залишається; що написано пером, того не вирубаєш сокирою

Loсо citato (l. з.) - в згаданому місці

Loсо laudato (l.l.) - в названому місці

Locus minoris resistentiae - місце найменшого опору

Lupus in fabula - легкий на помине; (досл.: як вовк в байці)

Macte! - відмінно! Чудово!

Magister dixit - це сказав вчитель (посилання на незаперечний авторитет)

Magistra vitae - наставниця життя

Magna et veritas, et praevalebit - немає нічого превише істини, і вона переможе

Mala fide - нещиро, нечесно

Mala herba cito crescit - погана (смітна) трава швидко зростає

Male parta cito dilabuntur memoria - погано придбане швидко забувається; швидко забуваються знання, засвоєні нетвердо

Manu propria-власноручно

Margaritas ante porcas - бісер перед свинями (метати)

Mea culpa, mea maxima culpa - моя провина, моя найбільша провина

Media et remedia - способи і кошти

Medica mente non medicamentis - лікуй розумом, а не ліками

Medice, cura te ipsum - лікар, зціли самого себе

Medicus amicus et servus aegrotorum est - лікар - друг і слуга хворих

Medicus medico amicus est - лікар лікарю друг (помічник)

Meliora spero - сподіваюся на краще

Memento mori - пам'ятай про смерть

Mendaci homini verum quidem dicenti credere nоn solemus - брехливій людині ми не віримо, навіть якщо він говорить правду

Mensis currentis - поточного місяця

Mens sana in соrроrе sano - в здоровому тілі - здоровий дух

Мео voto - на мою думку

Minimum - саме мале

Mirabile dictu - гідно здивування

Miserabile dictu - гідно жалю

Miseris succurrere disce - вчися допомагати нещасним (хворим)

Modus agendi - образ дій

Modus vivendi - образ життя;

Motu proprio - із власної волі

Multa sunt in moribus dissentanea multa, sine ratione - в звичаях людських багато різноманітності і багато безглуздостей

Multum in рarvо - багато що в малому

Multum, nоn multa - багато що, але не багато; глибокий вміст в короткому викладі

Multum vinum bibere, nоn diu vivere - багато вина пити не довго жити

Mutatis mutandis - із змінами, з обмовками

Mutato nomine - під іншою назвою

Natura sanat, medicus curat - природа зціляє, лікар лікує

Ne accesseris in consilium nisi vocatus - не ходи в раду, не будучи запрошеним

Nec plus ultra - далі нікуди, крайня міра

Nec sutor ultra crepidam - не суди про те, чого не знаєш

Nefas - несправедливість

Nemine contradicente - без заперечень, одноголосно

Nemo judex in causa sua - ніхто не суддя в своїй справі

Nemo nascitur doctus - ніхто не народжується вченим

Ne noceas, si juvare nоn рotes - не вадь, якщо не можеш допомогти; не вадь хворому зайвим лікуванням

Ne quid nimis - не порушуй міри; нічого дуже

Nervus rerum- головна справа; найважливіший засіб

Ne varietur - зміні не підлягає

Nihil humani - ніщо людське (мені не чуже)

Nihil semper suo statu manet - ніщо не залишається постійно в своєму стані

Nil admirari - нічому не дивуватися

Noli me tangere - не торкни мене

Noli nосerе - не вадь

Nomen est omen - ім'я говорить саме за себе

Nomen nescio (N. N.) - деяка особа

Non bis in idem - двічі за одне і те ж не можна карати

Non curatur, qui curat - не виліковується той, хто має турботи (досл.: хто піклується)

Non liquet - не ясне

Non multa, sed multum - не багато, але багато що

Non omnia passum omnes - не всяке все може

Non omnia possumus - не на всі ми здатні

Non omnis error stultitia est - не всяка помилка - дурість

Non progredi est regredi - не йти уперед, означає йти назад

Non scholae, sed vitae discimus - ми вчимося не для школи, а для життя

Nosce te ipsum - пізнай самого себе

Nota bene (NB) - зверни увагу; добре поміть

Nudis verbis - голослівно

Nulla aetas ad discendum sera - вчитися ніколи не пізно

Nulla dies sine linea - жодного дня без строчки (Пліній)

Nulla regula sine exceptione - немає правил без виключенні

Nullum malum sine aliquo bono - немає худа без добра

Nullus juxra propriam voluntatem incedat - ніхто не повинен входити по своїй волі

Nunc plaudite! - тепер аплодуйте !

Nunquam petrorsum, semper ingrediendum - не кроку назад, завжди уперед

Omne nimium nocet - все излишнее вадить

Omnes et singulos - разом і окремо

Omne vivum ех ovo - все живе вийшло з яйця (Гарвей)

Omnia mea mecum porto - все своє ношу з собою

Omnia praeclara rara - все прекрасне рідко

Omnis curatio est vel canonica vel coacta - всяко лікування засновується або на традиції, або на примушенні

Omnium consensu - із загальної згоди

Omnium profecto artium medicina nobilissima - з всіх наук, безумовно, медицина сама благородна (Гиппократ)

Opera et studio - трудом і старанням

Oportet vivere - треба жити

Optimum medicamentum quies est - спокій - найкращі ліки

Orа et labora - молися і трудися

Orа rotundo - у весь голос

Orе uno - одноголосне (досл.: одним ротом)

Об tempora, об mores! - об часи, об вдачі!

Otium cum dignitate - відпочинок з достоїнством, відпочинок з пошаною

Panem quotidianum - хліби насущного

Pars pro toto - частина замість цілого

Parvo contentus - задовольняючись малим

Раuса verba - поменше слів

Paupertas nоn est vitium - бідняцтво - не вада

Pax vobiscum! - мир вам!

Per aspera ad astra - через тернії до зірок!

Per aversionem - ради відвернення

Per fas et nefas - правдами і неправдами

Periculum in mora - небезпека в гаянні часу

Perpetuum mobile - вічний рух

Per risum multum cognoscimus stultum - по безпричинному (букв-: частому) сміху ми взнаємо дурня

Per se - саме по собі, в чистому вигляді

Personaliter - особисто

Petitio principii - висновок з положення, яке ще треба довести

Pia desiderata - заповітні мрії, благие побажання

Plenus venter nоn studet libenter - повне черево до вчення глухе

Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam - чаша. випита з ранку, відновлює виснажені сили

Post factum - після події

Post hoc, ergo propter hoc - після цього - значить внаслідок цього

Post hoc, nоn est propter hoc - після цього - не значить із-за цього

Post hominum memoriam - з незапам'ятних часів

Primum agere - передусім діяти (дій)

Primum nоn nocere - передусім не вадити

Primum vivere - передусім - жити (життя)

Primus inter pares - перший серед рівних

Principium et fons - початок і джерело

Probatum est - схвалене

Pro bono publico - ради загального блага

Pro die - на день (добова доза ліків)

Pro domo meа (sua) - для себе; в особистих інтересах; в захист своїх справ

Pro dosi - на один прийом (разова доза ліків)

Pro et contra - за і проти

Pro forma - для форми, для пристойності, для вигляду

Pro memoria - для пам'яті, в пам'ять про що-небудь

Propera pedem - поспішай

Propter invidiam - із заздрості

Propter necessitatem - внаслідок необхідності

Pro ut de lege - законним шляхом

Pulchre sedens melius agens - рус.- сім разів відміряй, один раз відріж

Punctum saliens - важливий пункт, важлива обставина

Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet - Що не виліковують ліки, то лікує залізо, що залізо не виліковує, то лікує вогонь. Що навіть вогонь не лікує, то потрібно визнати невиліковним.

Quantum satis - скільки треба; удосталь

Quibuscumque viis - якими б те не було шляхами

Quid prodest - кому це вигідне? Кому це корисне?

Quilibet fortunae suae faber - кожний сам коваль свого щастя

Qui pro quo - одне замість іншого, плутанина, непорозуміння

Qui scribit, bis legis - хто пише, той двічі читає; хто записує, той краще запам'ятовує

Quis hominum sine vitiis - хто з людей народився без вад

Quod erat demonstrandum - що і було потрібен довести

Quod licet Jovi, nоn licet bovi - що дозволене Юпітеру, то не дозволене бику

Quot homines, tot sententiae - скільки голів, стільки розумів

Radices litterarum amarae sunt, fructus dulces - коріння наук гірке. плоди солодкі Rectus in curia - твердий у вірі

Rem cum cura age - веди справу дбайливо

Remotis testibus - без свідків

Repetitio est mater studiorum - повторення - мати вчення

Respice finem - передбачай кінець

Restitutio ad integrum - повне відновлення

Restrictive et conditionaliter - обмежувально і умовно

Ridens verum dicere - сміючись, говорити правду

Salus populi suprema lex - благо народу - вищий закон

Sancta sanctorum - свята святих

Sapienti sat - розумному досить; розумний зрозуміє з півслова

Scelere velandum est scelus - покривати злодійство - є злодійство

Scientia potentia est - знання - сила

Sed semel insanivimus omnes - одного разу ми всі буваємо шалені

Semper idem - завжди одне і те ж

Semper in motu - завжди в русі, вічний рух

Semper percutiatur leo vorans - нехай лев що пожирає завжди буде вражаємо (ср.: нехай меч, що підняв від меча і загине)

Semper virens - вічна юність

Sensus veris - почуття весни

Sic transit gloria mundi - так проходить земна слава

Similia similibus curantur - подібне виліковується подібним (клин клином вибивається)

Sine ira et studio - без гніву і пристрасті; об'єктивно

Sine morа - без гаяння часу

Sint ut sunt, aut nоn sint - нехай буде так, як є, або нехай зовсім не буде

Sit tibi terra levis - нехай буде тобі легка земля; напуття вмерлим, вживається в надмогильний мовах і некрологах

Si vera narretis, non opus sit testibus - якщо говорите правду, свідки не потрібні

Sol lucet omnibus - сонце світить для всіх

Specie - на вигляд

Spero meliora - сподіваюся на краще

Spes reconvalescendi - надія на видужання

Sponte sua - з власного бажання, добровільно

Statim atque instanter - негайно і негайно

Status praesens - справжнє положення

Surge et age! - піднімися і дій!

Sursum corda! - вище голову!

Suum cuique - кожному своє

Tempora mutantur et nos mutantur in illis - часи міняються і ми міняємося разом з ними (Овідій)

Tempori parce - бережи час

Tempus nemini - час нікого (не чекає)

Terra incognita - незнана земля; незвідана область

Tertium nоn datur - третього не дано

Tota re perspecta - прийнявши все до уваги

Tradidit mundum disputationibus - спори погубили мир

Tres faciunt collegium - троє складають колегію (збори)

Tuto, cito, jucunde - безпечно, швидко, приємно

Ubi concordia - ibi victoria - де згода - там перемога

Ubi pus, ibi incisio - де гній, там розріз

Ultima ratio - останній довід; рішучий аргумент

Umbram suam metuit - своїй тіні боїться

Una hirundo nоn facit ver- одна ластівка не робить весни

Unus dies gradus est vitae - один день - сходинка в сходах життя

Usus est optimus magister - досвід - найкращий вчитель

Ut quisque est doctissimus, ita est modestissimus - хто розумніше, той скромніше

за Ut salutas, ita salutaberis - як агукнеться, так і відгукнеться (досл: як вітаєш ти, так будуть вітати і тебе)

Ut supra - як сказано вище

за Vae victis - горе переможеному

Venienti occurrite morbo - попереджай хворобу,

що наближається Veni, vidi, vici - прийшов, побачив, переміг

Verba magistri - слова вчителя

Verbatim - слово в слово

Verbum movet, exemplum trahit - слово хвилює, приклад захоплює

Verus amicus amici nunquam obliviscitur - істинний друг ніколи не забуває друга

Veto - забороняю

Via scientiarum - шлях до знань; дорога знань

Vice versa - навпаки, зворотно

Vinum locutum est - говорило вино

Vires unitae agunt - сили діють спільно

Viribus unitis - сполученими зусиллями

Vir magni ingenii - людина великого розуму

Vis medicatrix naturae - цілюща сила природи

Vita sine libertate, nihil - життя без свободи - ніщо

Vita sine litteris - mors est - життя без науки - смерть

Vox audita latet, littera scripta manet - сказане слово зникає, написана буква залишається

загрузка...